WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Ideologie: denkafwijkingen

31 okt.2010

De relatie tussen ideologie en denkafwijkingen is in zijn algemeenheid niet onbekend. Maar alleen voor een aantal sociaal aanvaardbare gevallen. Voor ideologieën die deel uitmaken van de sociale consensus, is de relatie met denkafwijkingen natuurlijk onbespreekbaar. Wat men name geldt voor de ideologie genaamd religie.
    Dat religie zonder enig voorbehoud onder de oorzaak van denkafwijkingen valt, is te zien aan de houding ten opzichte van religies die niet tot de sociale consensus behoren. Als die niet-consensus religies weinig aanhangers hebben, noemt men ze namelijk "sekte", een term met een sterk negatieve bijbetekenis, waarin ingesloten zit een begrip als "dwaze en gestoorde denkpatronen" . Vergelijk je echter wat omschreven wordt als de belangrijkste kenmerken van een sekte, zie Wikipedia , dan is meteen zichtbaar dat die naadloos aansluiten op de kenmerken van vrijwel alle "grote" religies, met name het drietal van joods, christelijk, en mohammedaans.
    Al dit soort ideologieën leiden tot denkafwijkingen, die voor voor de meer populair geformuleerde afwijkingen meteen herkenbaar zijn als extremen, zie hier en hier . Hieronder zijn eerst wat bronnen genoemd die voor niet-religieuze ideologieën de relatie tussen ideologie en denkpatronen leggen, en daaronder wat voorbeelden uit huidige debatten (het geval van de Koude Oorlog is behandeld elders ) - overigens zijn dit de sociologisch denkafwijkingen - de psychologische zijn verzameld hier   - de ernstigere gevallen vallen onder de meer algemene psychologisch term obsessive-compulsive disorder, en de neurologische basis ervan is behandeld hier . Hoe ver dit soort afwijkingen gaat is voor een sociologische neutraal geval gedemonstreerd hier . De onderstaande sociologische gevallen gaan in hun absurditeit en gestoordheid nog veel verder.
    Het eerste voorbeeld stamt van een ideologie die wat aan het verouderen is: het "Koude Oorlog"-denken


Van: De Volkskrant, 30-10-2010, door Hans Driessen

De woorden storten neer

Non-fictie | Ook in haar essays beschrijft Herta Müller op indringende wijze hoe de dictatuur verhoudingen tussen mensen verziekt.

Tussentitel: Müller leidt de keuze naar regionen waar woorden geen competentie meer bezitten

...   Er is waarschijnlijk geen tweede schrijver die de invloed van de dictatuur op het leven indringender heeft beschreven dan Müller. Ook hier in haar essays geeft ze tal van schokkende voorbeelden van de werkwijze van de Securitate, van het bespieden en bespied worden, dat als een sluipend vergif alle menselijke verhoudingen verziekt.   ...
    Hoe de dictatuur de menselijke verhoudingen verziekt, is het ene thema van deze essays – het andere is of en hoe de gevolgen van die dictatuur in taal, in het gesproken of geschreven woord kunnen worden uitgedrukt. Müller is hier uiterst sceptisch over: ‘Het is niet waar dat er voor alles woorden zijn. (…) Vaak is juist dat waarover niets meer gezegd kan worden het belangrijkste (…)’ En: ‘Als er niets meer klopt in het leven storten ook de woorden neer.’   ...
    Schrijven dus, er zit niets anders op. Maar dan wel op een speciale manier: een schrijven dat de lezer naar regionen leidt waar woorden geen competentie meer bezitten. ...


Red.:    En uit een ander ideologisch land:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2010, door Daniëlle Serdijn

Vol verrukkelijk luchtig Duits

Fictie | Losjes schetst F. Springer hoe sterk de overheid het leven van de verkrampte DDR-burgers beïnvloedde.

...   Jarenlang was Springer, pseudoniem van C.J. Schneider, werkzaam als diplomaat, wat hem onder meer naar Oost-Duitsland bracht waar hij ambassadeur was van 1986 tot 1989. Het vallen van de Muur zag hij op zijn Nederlandse tv; vlak voor de Wende ging Springer met pensioen. In Quadriga, genoemd naar het vierspan op de Brandenburger Tor, toont Springer de overgang van een politiek streng geregisseerde periode naar die roerige laatste dagen van de DDR.    ...
    Onnadrukkelijk, losjes – en daarom werkt het zo goed – laat Springer zien hoezeer overheidsdiensten invloed hadden op het leven van volstrekt verkrampte burgers. ...


Red.:   Deze bronnen beschrijven de gevolgen van een ideologie die in het westerse denken afgekeurd wordt. Maar natuurlijk zijn ze even geldig voor iedere andere ideologie, daar al die ideologieën één fundamentele zaak gemeen hebben: ze formuleren universele waarheden en stoppen daarmee het denken. Met verrotting van de geest tot gevolg.
    Zoals al uitgeduid geldt dit natuurlijk het meeste voor religie, maar ook alle seculiere ideologieën lijden aan dit verschijnsel. Eerst twee korte exemplaren van de hedendaagse hoofdsoorten. Als eerste de meest virulente: het multiculturalisme, waarvan de ernst meteen wordt wordt aangetoond met een extreem geval. Het betreft Volkskrant-columnist en voormalig politicus Marcel van Dam, die weinig geliefd is vanwege zijn zeer zelfstandige denken en zijn scherpe redenaties en geest . Iemand zonder binding met ideologieën, behalve dus die ene. Waardoor, ook al is het er maar eentje, hij dus regelmatig hopeloos de fout in gaat, waarvan hieronder een voorbeeld - aanleiding is de uitzetting van alleenstaande minderjarige asielzoeker, destijds tien jaar en nu volwassen geworden, Mauro Manuel naar het land van zijn oorsprong en zijn moeder, Angola - een zaak waaromheen een furieuze hetze is gevoerd:


Uit: De Volkskrant, 03-11-2011, column door Marcel van Dam, socioloog

Nog elf zetels te gaan

...   Het drama rond Mauro heeft de huichelachtigheid bij het CDA tot een nieuw hoogtepunt gebracht. Zorgvuldig werd voor het congres een motie geformuleerd die de tegenstanders van uitzetting het idee kon geven dat ze hun zin hadden gekregen en de voorstanders de mogelijkheid gaven hem alsnog uit te zetten. Gerd Leers, die bereid bleek de toekomst van Mauro te vernietigen ...


Red.:   Oftewel: Angola heeft geen toekomst, en omdat Angola een doodnormaal Afrikaans land is, heeft volgens Marcel van dam heel Afrika geen toekomst. Zou er dan toch een vorm van culturele achterstand en culturele ongelijkheid bestaan? Hoe zit het dan met de mensen uit die culturen in Nederland? Waait die achterstand weg gedurende overtocht? Kortom: Marcel van Dam heeft met zijn opmerking last van een ernstige kortsluiting in zijn geest. Ondanks al zijn rationele vaardigheden. Zo ernstig is de invloed van de ideologie.
    En ter bevestiging een vrijwel identiek voorbeeld - cultuurhistoricus Thomas von der Dunk kan bijvoorbeeld kritisch schijven over Balkan-culturen . Maar komt er etnie in het spel ... :


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 30-10-2011, door Thomas von der Dunk

Von der Dunk: 'CDA brengt mensenoffer om Rutte-rechts te redden'

...  Alsof het om een ingewikkeld pensioenakkoord ging, met een onsje meer of minder voor deze of gene, en niet om de meest elementaire menselijke zijnsvraag: is er voor jou plaats in onze wereld of niet. Hier wordt de toekomst van een mens geofferd om de nieuwe PVV-goden te behagen. ...


Red.:   Ziet u de kookpot met missionaris Mauro erin al voor u ...? Thomas von der Dunk kennelijk wel.  Een door ideologie opgeroepen hallucinatie
    Een bijna even ernstig en ook nog bijzonder grappig voorbeeld is dat van Maarten van Rossem. Inmiddels emeritus hoogleraar in de historische wetenschap, is hij een graag gezien gast in talkshows vanwege zijn nauwelijks te stuiten woordenstroom, met als centrale boodschap: "Het is allemaal heel simpel als je maar goed naar mij luistert". Maarten is zo multiculturalistisch, dat hij speciaal voor dit doel een glossy magazine heeft opgericht. Centrale boodschap van het blad: de Nederlandse cultuur bestaat niet en de allochtone cultuur is prachtig en een verrijking. Iets dat hij graag overal komt verkondigen dus ook bij interviewer Wilfried de Jong:


Uit: Joop.nl, 28-10-2011, .

Wie zijn wij?

Maarten van Rossem over de vraag wat een Nederlander is

In het nieuwe tv-programma Motel de Jong werd aan Maarten van Rossem de vraag gesteld: 'Wat is een Nederlander?' Bekijk hier zijn antwoord.

Red.:   De boodschap van de eerste paar zinnen van Maarten: "Er bestaat geen Nederlandse identiteit". Om even later met een lange lijst klachten over die Nederlanders te komen, zoals "schamel cultuurtje" - het is net of we vertegenwoordiger van de rijke Joodse cultuur Jacques Wallage horen   ... Let ook op de contradictie met het begin, waarin Maarten betoogt dat "de Nederlander niet bestaat vanwege alle variatie"- veel variatie binnen een cultuur is een teken van rijkheid.
    Verderop nog een stukje Maarten, dat al even dwaas is ...
    Ach, en wat kan je dan verwachten van mensen die tot aan de nek in de ideologie zitten:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 04-11-2010 door Mohamed Rabbae e.a.

Proces Wilders is krachtmeting tussen recht en politiek

Het recht lijkt te sneuvelen.

In de Volkskrant van 27 oktober j.l vroeg de heer Inja de organisaties en burgers die Wilders voor de rechter brachten om hun aanklachten tegen deze politicus in te trekken. Zijn motivering : ontneem Wilders de kans op een overwinning die hij niet verdient. Hieronder volgt ons antwoord op dit verzoek.    ...
    We begrijpen het strategische signaal van Inja heel goed. Zijn analyse raakt ook de kern van de maatschappelijke en politieke machtsverhoudingen rondom dit proces. Het is inderdaad een politieke proces, niet tegen Wilders, maar tegen de moslims.


Red.:   De moslims beginnen een proces en dan wordt het een proces tegen de moslims ... Een voorbeeld van de kromme logica waar multiculturalisme toe leidt. In dit geval versterkt door de religieuze component.
    De tweede hedendaagse hoofdsoort is het Europeanisme - het volgende is naar aanleiding van het begin van de Griekse crisis waarvoor de Noord-Europese burgers de rekening betalen (uit: de Volkskrant, 23-06-2009, door Herman van Rompuy, voorzitter Europese Raad):
  De euro doet ons pijn, en dat is goed voor de toekomst van de EU

De mensen hebben gemerkt dat de euro hun pensioen raakt, hun spaargeld, hun baan. Die pijn dwingt regeringen tot keuzes, en dat komt de EU alleen maar ten goede.
...

Natuurlijk is het zo dat als een of andere Europees gebeuren positief uitpakt, de Europa-ideologen in koor roepen dat er meer Europa moet komen. En als er iets Europees gigantisch desastreus uitpakt, bijvoorbeeld het creëren van een gezamenlijke munt voor totaal verschillende economieën, roepen de Europa-ideologen (Van Rompuy is uitgekozen uit een lange rij oligarchen, plutocraten en imperialisten die precies hetzelfde hebben verkondigd) dat de oplossing voor het probleem veroorzaakt door meer Europa weer meer Europa is.
    Dit voorbeeld laat meerdere verwantschappen zien. Ten eerste is dus die tussen ideologie en "altijd waar"-stellingen. Ten tweede de verwantschap met het logische begrip van tautologie: iets uit zichzelf afleiden: "Europa is goed, omdat Europa goed is". Ten derde, ook uit de logica te halen, de verwantschap met de contradictie. Want zodra je te maken krijgt met uitopraken over de werkelijkheid die waar zijn, bijvoorbeeld: "De Griekse crisis kost 100 miljard euro", en "altijd waar"-stellingen uit de ideologie, bijvoorbeeld: "Europese samenwerking is altijd voordelig', kan er slechts één van de twee waar zijn - en samen vormen ze een contradictie. Contradictie is een kenmerk van vele van de hieronder voorkomende denkfouten, en misschien is het zelfs zo dat alle denkfouten daarop neerkomen. In ieder geval is één van de meest bekende formuleringen van de negatieve gevolgen van ideologie geformuleerd in die vorm, het door George Orwell in 1984 gebruikte "Oorlog is vrede". En met die laatste formulering zien we meteen het grote gevaar van de contradictie: het is een hellend vlak ingesmeerd met olie, een valkuil , richting de ergst mogelijke uitwassen waaronder, in dit geval, fascisme.
    Terug naar meer voorbeelden van hedendaagse vormen van ideologie. Te beginnen met het multiculturalisme. Ook als dit wat netter geformuleerd wordt, door bestuurders, politici of intellectuelen, leidt dit van opvallende denkfouten als hierboven, tot en met uitlatingen die, ondanks hun nette formulering, als extremistisch moeten worden  omschreven. Bijvoorbeeld "Nederlanders hebben niet meer rechten op hun land dan niet-Nederlanders" (Jacques Wallage) , of "Nederlandse kinderen moeten leren over Suleyman de Grote omdat er ook Turken in de klas zitten" (prominent historicus Maria Grever) - veel meer voorbeelden staan in de lijst die komt tezamen met de deze link .
    De volgende, advocaat Gerard Spong, is een hart-en-ziel multiculturalist die door veel  mensen, en zichzelf, gezien wordt als bijzonder scherpzinnig. Onderstaande redenatie werd door hem eerst geuit in een tv-uitzending, tot ongeloof van de redactie. Hier staat het op papier:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2010, door Gerard Spong

Wilders belet vrijheid van meningsuiting van derden

Gerard Spong | De auteur is advocaat. Volgens hem laat PVV-leider Wilders tegen raadsheer Schalken blijken dat hij helemaal geen voorstander is van een onbeperkt recht op vrije meningsuiting. Waar hij voor zichzelf die vrijheid opeist, probeert hij met een aangifte te beletten dat een derde van datzelfde recht gebruikmaakt.


Het voorlopige einde van de zaak-Wilders werd gemarkeerd door het tweede wrakingsverzoek dat door de wrakingskamer van de rechtbank werd gehonoreerd. Dat wrakingsverzoek werd gevolgd door een aangifte wegens strafbare beïnvloeding en dit laatste zou wel eens als een boemerang terug kunnen werken op de processuele positie van Wilders, in die zin dat zijn geloofwaardigheid erdoor wordt aangetast.
    De kwestie voert terug op een diner annex babbelavond van een select gezelschap. Prof. T. Schalken, een van de raadsheren van het gerechtshof die het bevel tot vervolging van Wilders gaf, zou zich die avond tegenover een deskundige van de verdediging, arabist H. Jansen, zoals die het omschreef ‘ergerlijk’ hebben uitgelaten.
    Het is inderdaad een misdrijf om zich mondeling jegens een persoon te uiten, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat die verklaring zal worden afgelegd.   ...
    Het is evident dat het recht op vrijheid van meningsuiting wordt beperkt door deze strafbaarstelling van bepaalde uitingen. De aangifte van Wilders tegen Schalken impliceert dus dat Wilders, anders dan hij beweert, helemaal geen voorstander is van een onbeperkt recht op een vrije meningsuiting van de waarheid zoals hij die ziet. Waar hij voor zichzelf die vrijheid claimt, probeert hij met een aangifte wegens beïnvloeding te beletten dat iemand anders van datzelfde recht gebruik maakt.   ...


Red.:   Tsjonge ... Het absolute recht op vrijheid van meningsuiting ... Spong herhaalt het argument nog een paar keer:
  Zijn eerste wrakingsverzoek naar aanleiding van enkele opmerkingen van rechter Jan Moors getuigt van eenzelfde inconsistentie.

Ha. Alsof een rechter vrijelijk alles mag zeggen in een rechtszaal ...
  En ook zijn reactie op de uitgelekte persoonlijke notitie van mr D. Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, over de tweede wrakingsbeslissing ontmaskert Wilders als een ras-opportunist.
    Wilders noemde die notitie een blunder en een schandelijke zaak. Daarmee geeft hij blijk dat ook hij ervan uitgaat dat het recht op vrije meningsuiting grenzen kent, zeker voor bepaalde personen. In dit geval voor mr Aben, die in de kronkelredenering van Wilders zelfs geen persoonlijke notitie mag schrijven. Kortom, een gotspe!

Even helder: de zaak kan bij de Hoge Raad terechtkomen, en rechters mogen nooit blijk geven van een mening over een zaak voordat deze dient - dat heet vooringenomenheid.
    De nadere analyse: ten eerste is niet het zo dat Geert Wilders nergens het absolute recht op vrijheid van meningsuiting heeft geclaimd - hij claimt op recht op de vrijheid van meningsuiting zijnde het hebben van kritiek op religie, de islam in het bijzonder. Dus de redenatie van Spong berust ten eerste op de retorische trucs van "hellend vlak" en "stroman" .
    Maar waar het natuurlijk om gaat is dat "absolute recht op vrijheid van meningsuiting". Dat is opzichtig niet absoluut, in dat artsen niet de vrijheid hebben te praten over de ziektes van hun patiënten, advocaten niet de vrijheid om te praten over de gesprekken met hun cliënten, en rechters mogen buiten de rechtszaal niet eens praten met de partijen in een geding.
    Dat laatste wordt zelfs door Spong genoemd. Dat hij die andere zaken niet heeft kunnen bedenken, met name dat van de advocaten, kan niet anders dan een denkstoring genoemd worden. Een storing veroorzaakt door de niet te bedwingen drang om een punt te maken tegen Geert Wilders. Een drang voortvloeiende uit zijn multiculturalistische ideologie. 
    Een van de vele andere juristen die  naar aanleiding van het Wilders-proces ernstige problemen met zijn verstand kreeg en dat etaleerde in de media, was de hooggeachte advocaat en hoogleraar Egbert Dommering:


Uit: De Groene Amsterdammer, 04-11-2010, door Egbert Dommering,
advocaat en hoogleraar theorie van het informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam

Spreken is zilver, wraken is goud

Tijdens het proces-Wilders zijn talloze fouten gemaakt. Het Openbaar Ministerie zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan of het niet beter is om de officieren van justitie in het nieuwe proces te vervangen.

Alle commotie die is ontstaan rond de wrakingsverzoeken die uiteindelijk tot een voortijdig einde van het proces tegen Geert Wilders leidden, zou ons bijna doen vergeten dat dit proces, ook na het bevel tot vervolging van het Gerechtshof te Amsterdam, door het Openbaar Ministerie is gesaboteerd. ...


Red.:   Ad ponandum. Spiegelbeeld: het oordeel van het OM is door het Amsterdamse hof gesaboteerd.
  De opzet en inrichting van het proces en de naïeve aanpak van de professionele spelers daarin hebben Wilders vrij gemakkelijk in de gelegenheid gesteld er een 'politiek proces' van te maken.

Ad ponandum van: het proces is geen politiek proces.
  Een sterk bevooroordeelde berichtgeving ...

Ad ponandum.
  Het proces heeft ook pijnlijk duidelijk de tekortkomingen van het strafproces, waarin slachtoffers geen serieuze rol kunnen spelen, laten zien.

Tot nu toe is rechterlijke macht daar mordicus tegen geweest - gelegenheidsargument
  In alle commentaren rond het proces kwam, naarmate het vorderde, naar boven dat politici niet strafrechtelijk behoren te worden vervolgd voor hun openbare uitspraken, maar dat het een zaak van de politiek zelf zou zijn om daar in het openbare debat het juiste antwoord op te geven. Daarbij werd er stilzwijgend aan voorbijgegaan dat politici in Nederland slechts immuniteit genieten in het parlement en niet daarbuiten.

Hetzelfde geldt voor de godsdienst - immuniteit voor vervolging geldt alleen inde eigen huiskamer. Hanteer je belediging scherp, dan moet de koran onmiddellijk verboden worden. Tezamen met de rest van de islam.
  In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk is dat niet anders, zij het dat België een politiek filter heeft ingebouwd: eerst moet het parlement beslissen of een politicus zodanig zijn boekje te buiten is gegaan dat hij strafrechtelijk kan worden vervolgd.

In China gooien ze ervoor inde gevangenis ... Non sequitur.
  Een poging van VVD en PVV om tijdens de kabinetsformatie een algemene immuniteit te regelen, stuitte af op verzet bij het CDA, en de regel past dus ook niet in de Europese context.

Non sequitur.
  Het Europese Hof heeft in een aantal uitspraken met betrekking tot de hiervoor genoemde landen de vervolging van politici wegens het aanzetten tot discriminatie en haat gesanctioneerd.

Het Europese Hof sanctioneert ook vrije immigratie.
  De keerzijde daarvan, zo stelde het Hof vast, is dat politici in een democratische rechtsstaat een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om de waarden van de democratische rechtsstaat uit te dragen en te verdedigen. Sluiten zij groepen inwoners van de rechtsstaat door uitspraken in het openbaar uit van een gelijkwaardige participatie in het debat en het maatschappelijke leven, dan kunnen zij daarop worden aangesproken, ook strafrechtelijk.

Indien waar, geldt dit ook voorgodsdienst, en dient de islam ....
  Het gaat daarbij dan om delicten als het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar en het discrimineren van bevolkingsgroepen op grond van geloof of ras.

Indien waar, geldt dit ook voorgodsdienst, en dient de islam ....
  Toen Wilders na het pleidooi in zijn zaak in een televisie-interview verklaarde dat (ik parafraseer) de rechterlijke macht niet deugde als hij niet zou worden vrijgesproken, waren de commentatoren er als de kippen bij om hem zijn bijzondere verantwoordelijkheid als politicus voor te houden.

Dat waren zijn tegenstanders, de multiculturalisten en cultuurverraders. Argument: Seyss Inquart was voor Hitler, dus ...
  Dat die bijzondere verantwoordelijkheid ook inzet van de zaak zelf is, heb ik in de commentaren node gemist.

Non sequitur: je kan uit die bijzondere verantwoordelijkheidnet zo goed onmiddellijk vrijspraak concluderen
  Er is echter meer. Dit heeft te maken met de zogenaamde positieve verdragsverplichtingen. Een positieve verdragsverplichting houdt in dat een staat verplicht is actief maatregelen te nemen die het mogelijk maken dat verdragsverplichtingen ook daadwerkelijk tot hun recht komen. Nederland is partij bij het VN-verdrag tot uitbanning van iedere vorm van discriminatie. Het heeft als uitvloeisel van dit verdrag niet alleen artikel 137d in het Wetboek van Strafrecht opgenomen, waarin aanzetten tot haat en discriminatie strafbaar wordt gesteld, maar het heeft ook de plicht actief maatregelen te nemen om de naleving van die bepaling te verzekeren.

Kul (Non sequitur). Artikel 137c,d is mensenwerk, door de tijd achterhaald. Moet onmiddellijk geschrapt worden. Indien waar: geldt dit ook voor godsdienst, en dient de islam ....
  De derde hoogleraar, Rick Lawson, de Europees-rechtelijke specialist, die voor vervolging was, concludeert na een grondige studie: 'Wilders' opmerkingen roepen op tot haat en verdeeldheid binnen onze samenleving, en getuigen van disrespect voor de ideeën en het geloof van anderen. In deze aantasting van de menselijke waardigheid en van de grondslagen van de rechtsstaat is het hoofdargument gegrond om Wilders te vervolgen.'

Bewijs het. Indien waar: geldt dit ook voor godsdienst, en dient de islam ....
  Net zo min als het relevant is dat raadsheer Tom Schalken die in de Kamer van het Hof zat die de beschikking had gemaakt, op een etentje met de door Wilders opgeroepen getuige-deskundige Hans Jansen in discussie ging over de beschikking van het Hof.

Stelling: vooringenomenheid vaneen rechter is niet relevant. Onzin.
  Het is mijn stelling dat het OM geen behoorlijke uitvoering aan het vervolgingsbevel heeft gegeven, en ik word gesterkt in die opvatting door de strafrechtspecialist Ybo Buruma die deze vraag in zijn column van 29 oktober in het Nederlands Juristenblad stelt.

Argument: Hess stelt dat Göring het met hem eens is.
  Wie de sepotbeschikking, de dagvaarding en het requisitoir met elkaar vergelijkt, kan niet anders concluderen dan dat de officieren die voor deze zaak een jaar waren vrijgesteld niet in betekenisvolle mate van de argumentatie van de sepotbeschikking zijn afgeweken. Daarin hadden zij zich vooral vastgebeten in de groepsbelediging (137c) en de ruimte die de vrijheid van het politieke debat zou bieden om voor moslims onaangename uitspraken te doen. De argumentatie van het requisitoir is in grote lijnen dat die vrijheid in alle gevallen zou prevaleren. Bij het ook ten laste gelegde 137d (discriminatie, haat zaaien) gaat het echter om iets wezenlijk anders, namelijk of het effect van openbare uitspraken is dat daardoor de niet te verwaarlozen kans optreedt dat deze in de praktijk tot discriminatie en tweedeling aanzetten. Het OM heeft geen enkel feit aangedragen, laat staan een deskundige voorgedragen die licht op die vraag zou kunnen werpen.

Het OM beseft kennelijk dat als je Wilders vervolgt, je ook de islam moet vervolgen.
  Die feiten werden door Mohammed Rabbae, die namens slachtoffers in het proces sprak, naar voren gebracht. Hij behandelde in concreto voorbeelden van toegenomen discriminatie en geweld en de relatie met de opkomst van de PVV en uitspraken van Wilders.

Argument: de bloemetjes gaan open tezamen met ze opkomst van de zon, dus de bloemetjes veroorzaken de opkomst van de zon.
  Hij ging ook in op de techniek van het 'verknopen': het koppelen van een negatief beeld van een gewelddadige politieke islam aan de gemiddelde moslim in Nederland. Negatieve labeling of framing van een groep die we niet meer naar het land van oorsprong maar als 'moslim' naar hun godsdienst zijn gaan aanduiden, was ook een belangrijk aspect van de voordracht van de advocate Ties Prakke, die eveneens namens slachtoffers sprak.

Indien waar: geldt dit ook voor godsdienst, en dient de islam ....(halal en haram...)
  Eigenlijk was dit het meest schrijnende moment van het proces. De slachtoffers spraken daar, omdat ze iets over hun schade mogen zeggen, maar in feite wilden zij het hebben over het tekortschietende OM: zij brachten feiten en argumenten naar voren die het OM, bij een behoorlijke uitvoering van het vervolgingsbevel, naar voren had moeten brengen. Maar dat mogen de slachtoffers niet. En waar waren onze media die ons van 'duiding en achtergrondcommentaar' moeten voorzien?

Kennelijk moeten de media Wilders harder gaan vervolgen, volgens de rechter. En nu neemt hij het maar over ...
  Wilders had een hele stoet getuigen-deskundigen aangevoerd, waarvan er maar een paar zijn gehoord, maar die kwamen allemaal iets verklaren over de verderfelijke boodschap van de islam.

'Stoet': framing. Argument: deskundigen mogen niets beweren dat pleit voor de aangeklaagde.
  Het OM ... hoe zijn uitspraken aan de vijandige labeling bijdragen. Het requisitoir was een deconstructie van de werkelijkheid in separate taalkundige uitlatingen, hetgeen uitmondde in de conclusie dat Wilders het alleen over de islam had gehad en niet over moslims.

Iedereen mag en stroming war hij tegen is 'vijandig lavelen'. Dat is vrijheid van meningsuiting. Wat het OM heeft laten zien.
  Laat ik de film Fitna (waar het allemaal mee begonnen is) als voorbeeld nemen. Ik heb deze film daags na het verschijnen (niet in Arizona, het land waar die film te zien zou zijn geweest, zoals de advocaat van Wilders betoogde, maar in een openbare bijeenkomst in Amsterdam) gezien, en het was mij daarbij opgevallen dat deze alle kenmerken van een propagandafilm heeft waarin alles (muziek, beeld, montage en geluid) erop gericht is een boodschap over te brengen. Die boodschap was 'moslims zijn gevaarlijk en die moeten weg'. Het eerste deel van de film schetst een gevaarlijke islam van moord en doodslag en het tweede deel geeft straatbeelden in Nederland met moslims begeleid door een suggestief dreigend muziekje. Die twee delen vloeien naadloos in elkaar over. Ik kon mijn oren dan ook niet geloven toen ik de officier hoorde verklaren dat er in de film alleen maar uitspraken over de islam werden gedaan, zonder dat de beeldmontage, muziek en de gehele strekking van de film daarbij werden betrokken. Alsof het alleen om tekst ging. Hoe heet dat ook al weer? O ja: tunnelzicht van het OM.

Natuurlijk is het onzin om te beweren dat die aanslagen en de rest begaan is door de islam ... dat is begaan door moslims. Er bestaat geen nazisme zonder nazi's. Je afkeren van het nazisme is je afkeren van de nazi's. Je mag je afkeren van de islam. Je mag je dus ook afkeren van moslims.
  HET OPENBAAR Ministerie deed dus niet wat het had moeten doen: vervolgen. Daarmee zoog het een vacuüm onder het functioneren van de rechtbank. Als die ambtshalve zou doen wat het OM had moeten doen, zou zij onmiddellijk worden afgestraft als partijdig. Het zette daarmee ook de slachtoffers/aangevers in de kou

De slachtoffers zijn de niet-moslims, waaronder Geert Wilders.
  Het succes van Wilders berust op een vijandmodel.

Het succes van deislam berust op een vijandmodel.
  In de politiek zijn de vijanden de oude politieke elites en de linkse bureaucratie. In het maatschappelijk leven de grachtengordelintellectuelen. En nu in de rechtszaal waren het de D66-rechters. In ons rechtssysteem kun je rechters wraken omdat zij niet onafhankelijk zijn of omdat ze niet onpartijdig zijn. Het eerste is een systeemfout, het tweede een functioneringsfout. Van een systeemfout is sprake als de organisatie van de rechtspraak niet voldoende op afstand staat van het bestuur. Van een functioneringsfout is sprake als de rechters de schijn van partijdigheid wekken. Wilders heeft daar in deze procedure een derde categorie aan toegevoegd: een politieke systeemfout die noodzakelijkerwijze leidt tot schijn van partijdigheid - als het rechtssysteem de vijand is, kan de vertegenwoordiger van de vijand het eigenlijk niet meer goed doen.

Pretty accurate so far ...
  Bovendien was de rechtbank zo naïef geweest te denken dat je een politicus als een gewone verdachte kon benaderen. De gebruikelijke vraag aan een 'normale' verdachte waarom hij zich op zijn zwijgrecht beroept, kreeg in dit krachtenveld onmiddellijk de politieke lading van een uiting van de vijand.

Hier was al sprake van bewezen partijdigheid, zie hier .
  Waarom was dit hele proces op het internet te volgen? In een gewone strafzaak wordt de schrijvende pers gedurende de hele zitting toegelaten, maar de camera's selectief. Dat gebeurt om de privacy van de verdachte en de getuigen te beschermen. Waarom werd die regel verlaten?

Omdat het geen gewoon proces was, maar een proces over een politieke mening van een politicus - Jan Jansen die precies hetzelfde beweert heeft niets te vrezen.
  Om de politieke identiteit van de verdachte in de schijnwerpers te zetten? Maar dan maak je door de beslissing van volledige elektronische openbaarheid het proces tot een politiek proces.

Leugen. Dat was het al door de vervolging, zie hiervoor.
  Iedere kritische opmerking of vraag van een rechter wekt de schijn van partijdigheid. Het is de uiting van een vijandig systeem. Een mug in de rechtszaal wordt een elektronische olifant.

Pleidooi voor ongestoorde partijdigheid van rechters.
  In het Amerikaanse systeem zou de temperatuur op de barometer in het Hofressort Amsterdam reden zijn de zaak over te hevelen naar een ander hofressort.

In het Amerikaanse systeem zou er van zijn lang van zijn leven ooit iets van vervolging zijn gekomen.
  Het OM zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan of het niet beter is deze officieren te vervangen, omdat zij zich te veel in een bepaalde visie op de zaak hebben vastgebeten ('onttunneling')

Ad ponandum. Spiegelbeeld: het Gerechtshof in Amsterdam en met name rechter Tom Schalken zouden eens bij zichzelf te rade moeten gaan of zij niet beter op kunnen stappen, omdat zij dusdanig in een bepaalde visie op de zaak hebben vastgebeten ('tunneling'), dat ze niet meer in staat zijn om het belang van de regels van de rechtspraak, in dit geval: "Geen extern contact tussen betuinen en rechters", te beseffen.
  De rechtbank zou nog eens goed over die openbaarheid moeten nadenken.

Herhaling van de oproep tot achterkamertjesrechtspraak. Totaal niet Amerikaans. Verkankerde Europese aristocratisch houding. En dus totaal niet consistent, van onze strenge jurist. Maar consistentie is een van de eerste zaken die verdwijnt bij ideologen ...
  En Wilders? Wilders zwijgt en wraakt. Zwijgen is zilver en wraken is goud.

So what...?
    En omdat hij nogal onder vuur ligt als belangrijke aangever, nogmaals Mohamed Rabbae. Aanleiding was een artikel van historicus Dik Verkuil,die Rabbae aanviel op het feit dat hij na zijn inspanningen om De Duivelsverzen van Salman Rushdie verboden te krijgen, nu weer met een soortgelijke actie bij de rechter stond. Dit is de repliek Rabbae:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2010, door Mohamed Rabbae

Proces-Wilders past wél bij GroenLinks

Historicus Dik Verkuil gaat in op mijn besluit om GroenLinks te verlaten als gevolg van een meningsverschil met de Tweede Kamerfractie van deze partij over het proces tegen Wilders (Opinie&Debat, 9 november). ...
    Op een enkel detail na is de geschiedschrijving van Dik Verkuil over mijn begintijd bij GroenLinks correct. ...
    Nu stelt Verkuil dat ik, als aanklager van Wilders, in herhaling verval en daarom niet bij GroenLinks pas. Ik probeer immers via de rechter Wilders de mond te snoeren. Kennelijk is Verkuil van mening dat een politicus alles mag zeggen, ook buiten de Tweede Kamer. Hij vindt dus dat de vrijheid van meningsuiting absoluut is. Alleen in het debat in de Tweede Kamer mag je de verwerpelijke opvattingen van je tegenstander, in casu Wilders, bestrijden. Dit ben ik volstrekt met hem oneens.
    In Nederland is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut. Verkuil weet dat Mein Kampf hier verboden is. Dat is een duidelijke streep door de vrijheid van meningsuiting. Voor zover ik weet heeft GroenLinks nooit actie genomen om dit verbod ongedaan te maken.   ...


Red.:    Als moslim en ideoloog weet Mohamed natuurlijk niet dat geen enkel ding absoluut is. Dus denkt hij dat het wijzen op een uitzondering in het ene geval, een bewijs is voor de onjuistheid in het andere geval. Tja ...
    Daarnaast ziet Mohamed nog wat over het hoofd: wat geldt voor de vrijheid van meningsuiting geldt natuurlijk ook voor  de vrijheid van godsdienst. En wat geldt voor Mein Kampf, geldt dus met het grootse gemak ook voor de koran. En dan zou er dus helemaal niets mis zijn met een groot deel van de uitspraken van Geert Wilders. Consistentie... het is iets waar gelovigen meer dan onoverkomelijke problemen mee hebben.
  Maar we zijn nog niet klaar:
  En als Verkuil een verdediger is van de totale vrijheid van meningsuiting, dan moet hij toch duidelijk maken waarom hij vindt dat ik niet bij GroenLinks pas vanwege mijn mening dat Wilders ook bij de rechter bestreden moet worden. Of hebben we hier te maken met een selectieve vrijheid van meningsuiting?


Ook hier een "Tja...". Want natuurlijk is het lidmaatschap van een politieke partij en de uitingen in het kader daarvan totaal niet te vergelijken met uitingen in het kader van het openbare debat. Dat laatst is iedereen, en het eerst is een club van mensen die zichzelf selecteert op hebben van een bepaalde, redelijk goed omschreven stel meningen. Waar je natuurlijk wel drastisch van mag afwijken, maar dan hoor je niet meer bij die club.
    Zo simpel... Maar het is echt veel te veel voor de gelovige.
    Ter afwisseling nog een favoriet van de ideoloog: de spiegel-gotspe:
  Maar iedereen ziet dat het debat met Wilders zinloos is. Iemand die de overtuiging heeft dat hij de waarheid spreekt, luistert niet naar anderen.

Het zou door zijn immigrantenafkomst kunnen komen, maar eigenlijk is het een wijsheid van over de hele wereld: "Met een gelovige valt niet te discussiëren". En dat verwijt de gelovige een ander ... Mohamed geeft zelf de naam aan zijn eigen kwaal:
  In die zin lijkt hij als twee druppels op een moslimfundamentalist.

Met nog wat verdere karakteristieken van hoe de moslim opereert binnen discussies:
  Bij interrupties gaat hij niet in op de argumenten van zijn tegenstanders, maar neemt de gelegenheid te baat om opnieuw zijn oneliners te debiteren. ... Minachting voor moslims en de zwakte van zijn argumenten zijn daar debet aan.

Voor voorbeelden hiervan, kijk hier .
    Ook snijdt Mohamed nog de kern van het probleem aan:
  Iedereen ziet dat Wilders’ uitspraken funeste gevolgen hebben voor de persoonlijke, maatschappelijke en juridische positie van moslims en niet-westerse allochtonen. Men hoeft maar naar moslimkinderen op school te luisteren om te weten wat dat betekent aan angst en onzekerheid over hun toekomst in Nederland.

Vertaald:
  Iedereen ziet dat de uitspraken en houdingen van de islam funeste gevolgen hebben voor de persoonlijke, maatschappelijke en juridische positie van niet-moslims allochtonen. Men hoeft maar naar niet-moslimkinderen op school te luisteren om te weten wat dat betekent aan angst en onzekerheid over hun toekomst in Nederland.

Zie voor wat de Duitse kinderen al overkomt hier   .
    En na al die inleiding, nu het argument om toch weer wel naar de rechter te gaan - eerst even waarom het niet is:
  Ik heb persoonlijk geen probleem met kritiek op de islam. Ik zal ook nooit naar de rechter gaan om een omstreden boek of tekening over de islam aan te klagen. Ik heb mijn conclusie getrokken na de Rushdie-affaire.

En wat is het dan wel:
  Ik ben naar de rechter gestapt om de moslims en niet-westerse allochtonen te beschermen, en vanwege de scheidslijn tussen de vrijheid van meningsuiting en het non-discriminatiebeginsel.  Maar als het gaat om uitspraken van Wilders die funest zijn voor de positie van moslims en niet-westerse allochtonen

Aha. De kritiek van Wilders is geen kritiek maar discriminatie en schendt daardoor de positie en de rechten van moslims. Tja, dat kan iedereen wel zeggen. De kritiek van moslims op niet-moslims schendt ook het non-discriminatiebeginsel, en bedreigt  niet-moslims nog veel meer dan Wilders de moslims bedreigt - Wilders moet beschermd worden tegen de moslims, en Mohamed hoeft niet beschermd te worden tegen de niet-moslims. En van dat voorbeeld is er een zeer ruime hoeveelheid andere. En Mohamed legt zelf de link tussen de discriminerende  opvattingen van de islam en haar gewelddadigheid:
  Het ‘debat’ heeft hem er niet van weerhouden door te gaan met haatzaaien, discrimineren en aanzetten tot geweld tegen moslims en niet-westerse allochtonen.

Wilders heeft nergens aangezet of opgeroepen tot geweld - hij heeft alleen maar kritiek geleverd. Maar dat leidt volgens Mohamed kennelijk wel tot geweld. Een redenatie die dus ook geldt voor de kritiek uitgeoefend door de islam. En die voor het geval van de islam in de praktijk bewezen is.
   Maar hij heeft er meer:
  Los hiervan gaat het hier om een principiële zaak. Als ik zie dat politici in Frankrijk, België en Engeland voor minder ernstige uitspraken dan die van Wilders zijn veroordeeld, zowel door de nationale rechter als – in beroep – door de Europese rechter, dan hebben we in ieder geval de Europese jurisprudentie aan onze kant.

Een versie van Ad populum : de buren doen het allemaal, dus wij mogen het ook
  De rechter heeft vaak onrechtmatige uitspraken en discriminerende maatregelen van de regering teruggedraaid, bijvoorbeeld de maatregel van oud-minister Verdonk om hoge legeskosten aan de Turkse migranten op te leggen, terwijl ze – conform het Associatieverdrag tussen Turkije en Nederland – gelijk aan Nederlanders behandeld hadden moeten worden.

Een voorbeeld van anekdotisch bewijs . Waarvan de bewijswaarde ook nog dubieus is, want dit gaat uit van onbeperkte Europese macht over ons immigratiebeleid - een zaak die omstreden is. Ook zijn deze maatregelen niet discriminerend, want gebaseerd op inhoudelijke verschillenen (laaggeletterdheid, laagopgeleidheid, algehele sociale achterstand) niet op afkomst, geloof,of iets dergelijks. Ook de oordelen van rechters en Europese instanties zijn dus doodgewoon onjuist
    Nog een poging:
  Verkuil stelt dat de gang naar de rechter om politici als Wilders te corrigeren niet bij GroenLinks past. Het zou hem sieren als hij zou aangeven op welk wijsheid en bron hij zich baseert. Ik kan uit geen enkel document van GroenLinks afleiden dat het inschakelen van de rechter uit den boze. Ik heb GroenLinks niet horen protesteren tegen de succesvolle gang naar de rechter van de Clara Wichmannstichting – waarin leden van GroenLinks actief zijn – om de positie van de vrouw in de SP gelijk te trekken.

Weer wat gemist: in het geval van vrouwen in de SP, wat ongetwijfeld een tikfout is voor SGP, gaat het om rechten gelijk te trekken. En in het geval van Rabbae cum suis gaat het om rechten ongelijk te trekken: moslims willen meer bescherming tegen kritiek en/of belediging dan overige meningen of stromingen.
   Allemaal slechte argumenten, dus. Maar misschien zit hier wel een deel van de waarheid:
  Ik geef Verkuil op een briefje dat Wilders – het debat ten spijt – zijn zin krijgt in de Tweede Kamer, gewoon omdat de meerderheid van de partijen deze verwerpelijke maatregelen steunt.

Oftewel: omdat ik mijn zin niet dreig te krijgen, roep ik hel en verdoemis op. Alweer zo'n trekje dat we van de islam kennen.
   Overigens heeft Mohamed ook nog wel twee juiste argumenten. De eerst is deze:
  Uit een onderzoek van TNS NIPO in januari 2009 blijkt dat 93 procent van de achterban van GroenLinks het proces tegen Wilders steunt. Moeten al deze kiezers GroenLinks verlaten?

Als dat dat onderzoek juist is, is het argument geldig. Maar de conclusie is dan deze: 93 procent van GroenLinks, en dat wil afgekort zeggen: "GroenLinks", is net zo dwaas als Mohamed Rabbae. Overigens iets waarvan haar leider, Femke Halsema, op bijna dagelijkse basis getuigd bijna haar optredens in deze en aanverwante kwesties. Je moet Mohamed in dit aspect dus gelijk geven.
    Het tweede "goede" argument:
  De verschijning van De Duivelsverzen van Salman Rushdie in 1989 leidde tot grote spanningen in de islamitische wereld, die oversloegen naar Nederland. De woede in de moslimgemeenschap leidde tot heftige demonstraties in een aantal steden. Ik zag als gevolg hiervan de solidariteit vanuit de autochtone bevolking afbrokkelen, met name vanuit de progressieve hoek. Om de spanningen te kanaliseren en de rust te herstellen heb ik inderdaad de moslimorganisaties geadviseerd naar de rechter te gaan om het boek van Rushdie verboden te krijgen. Dat vond ik een betere oplossing dan onbeheersbare en gewelddadige protesten. Velen uit de politiek – parlement, kabinet en lokaal bestuur – waren het met me eens.

Neem even aan dat dit argument juist is. Nu vertalen we het naar de huidige maatschappelijke situatie:
  De verschijning van islam leidde tot grote spanningen in de Nederlands wereld, die over dreigen te slaan naar andere landen. De woede in de autochtone gemeenschap leidt tot massa-verhuizingen uit een aantal steden. Ik zie als gevolg hiervan de solidariteit vanuit de rest autochtone bevolking afbrokkelen, met name vanuit de niet-multiculturalistische hoek. Om de spanningen te kanaliseren en de rust te herstellen ga ik inderdaad de autochtone organisaties adviseren naar de rechter te gaan om het boek van de islam en haar openbare uitingsvormen verboden te krijgen. Dat vind ik een betere oplossing dan onbeheersbare en gewelddadige protesten. De meerderheid van de samenleving is het met me eens.

Er is een redelijk bekende Amerikaanse zegswijze over jezelf in de voet schieten. Mohamed Rabbae heeft een automatisch geweer in handen met zijn vinger in een onbedwingbare kramp rond de trekker, en omdat hij door ideologie zo blind is geworden als Stevie Wonder, heeft hij heel zijn eigen benen eraf gemaaid.
    Het volgende slachtoffer van ideologie is de theoloog en kosmopoliet Rob Riemen. Riemen heeft voor zijn streven het Nexus-instituut opgericht, dat, door zijn kosmopolitische streven en inspanningen, populair is bij vele andere kosmopolieten in hogere instanties - waardoor het instituut een prestigieuze naam heeft gekregen.
    Riemen is kennelijk verontrust geraakt door de groeiende steun voor de PVV, en haar anti-globalisatie en anti-kosmopolitische programma - want de PVV is tegen vrije immigratie en tegen verdere invloed van de EU. Tijd dus voor een tegenoffensief, door een eigen publicatie en interviews in de gretige media, met als algemene boodschap: "Fascisme!":
 

Uit: De Volkskrant, 03-11-2010, van verslaggever Peter Giesen

Interview | Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut

‘Veel parallellen PVV en fascisme’

Volgens filosoof Rob Riemen (48) past Geert Wilders een oude techniek van het fascisme toe door een zondebok te zoeken.

Fascisme!, zo werd tot voor kort geroepen bij de geringste kritiek op immigranten. Maar tegenwoordig is het politiek-correcte denken van kleur verschoten, zegt filosoof Rob Riemen. Geert Wilders mag vooral geen fascist worden genoemd, hoewel zijn stijl en ideeën onmiskenbaar doen denken aan het vooroorlogs fascisme. Hij exploiteert het ressentiment onder de bevolking, wijst vreemdelingen aan als zondebok en keert zich tegen ‘de elite’ en alles wat intellectueel, kosmopolitisch of anderszins afwijkend van ‘het volk’ is, schrijft Riemen in zijn pamflet De eeuwige terugkeer van het fascisme dat donderdag verschijnt.
    Rob Riemen is directeur van het Nexus Instituut, een culturele denktank die prestigieuze conferenties over kunst, cultuur en filosofie organiseert. Vorig jaar publiceerde hij een succesvol boek Adel van geest, een pleidooi voor geestelijke waarden als wapen tegen vervlakking, zielloos consumentisme en nihilisme.

Is het nuttig om Wilders een fascist te noemen? Het debat over immigratie is jarenlang belemmerd door zulke associaties.
‘Dat klopt. Maar toen werd fascisme als scheldwoord gebruikt. Ik gebruik de term om het populisme beter te begrijpen. ...


Red.:   De geparfumeerde versie van "uitschelden voor fascist"... "begrijpen als fascist". Heel weinig beschaafd en heel weinig subtiel voor iemand die zich uiterst zichtbaar op zijn eruditie laat voorstaan.
    Dat is dus hetgeen wat ideologie doet men mensen. Alle ideologie en alle mensen (ja, met enkel uitzondering): het doet alle redelijkheid en alle beschaving varen, als men de kern van zijn ideolgie bedreigd denkt te zien. Of het nu de moslim, de multiculturalist, of de kosmopoliet is.
    Maar kennelijk was de tegenspraak tussen Riemen's houdingen ook anderen niet ontgaan:
     

Uit: De Volkskrant, 13-11-2010, door Frits Bolkestein

Rob Riemen, schaamt u zich voor zoveel onzin

Frits Bolkestein | Frits Bolkestein is voormalig VVD-leider. Hij betoogt dat wie Wilders in verband brengt met het fascisme, het werkelijke fascisme trivialiseert. Wie Wilders wil bestrijden, moet dat doen met feiten en argumenten.


Tussentitel: Dat Wilders bescherming door de politie nodig heeft, verstoort de rechtsorde

Volgens Rob Riemen, directeur van het Tilburgse Nexus Instituut, zijn ‘Geert Wilders en zijn beweging het prototype van hedendaags fascisme’. Dit is onzin. Het verraadt onbegrip over het ontstaan van het fascisme.
    Het fascisme begon als een cultureel verschijnsel. Zijn voorlopers waren intellectuelen. Bergson en zijn vitalisme, uitgedrukt in het begrip ‘elan vital’. Sorel en zijn revolutionaire syndicalisme. Vooral Marinetti en zijn futurisme, die meende dat ‘tot de tanden gewapende bataljons het hoogtepunt van de esthetica vormden’. Het fascisme was een elitaire beweging met als bestaansgrond de ontkenning van universele waarden. Een kind kan zien dat dit op Geert Wilders slaat als een tang op een varken.
    Freud heeft Mussolini een van zijn boeken gestuurd met de opdracht: ‘Van een oude man die in de Duce de held van de cultuur begroet.’ Heeft Wilders een dergelijk boek van een vooraanstaande intellectueel ontvangen?    ...


Red.:    Plus nog wat van dit soort argumenten, die de oppervlakkigheid van Riemen's betoog  laten zien.
  Volgens Riemen staan wij aan het begin van het huidige fascisme. Hij vergelijkt deze tijd met de jaren twintig van de vorige eeuw. Ook dat is onzin. Europa had toen een rampzalige oorlog doorgemaakt. Nu niet. Inflatie in Duitsland had dat land twee keer verruïneerd. Nu is zij te verwaarlozen. Sociale zekerheid bestond toen niet. Nu wel. Nederlanders zijn niet vervuld van ressentiment. Volgens het CBS zijn de meesten tevreden.
    Verstoort Geert Wilders de Nederlandse rechtsorde? Neen. Terecht heeft het OM vrijspraak geëist. Wat de Nederlandse rechtsorde wel verstoort, is het feit dat Wilders bescherming door de politie nodig heeft. Daartegen wordt te weinig geprotesteerd.
    Riemen noemt Wilders een populist. Maar wat is populisme precies? Behalve dan een verzamelnaam voor alles waaraan men de pest heeft. Bij mijn weten zijn leden van de Tweede Kamer volksvertegenwoordigers. Is het dan zo gek dat zij hun oor te luisteren leggen bij wat het volk vindt?

Drie stuks onzin van Riemen weerlegd. Maar er is bijkomende schade:
  Door Wilders met het fascisme in verband te brengen, trivialiseert Riemen het werkelijke fascisme.

Precies. Bijvoorbeeld het de groeiende invloed van de islam, en het groeiende fascisme van het Europese Imperium.
    En Bolkestein heeft ook nog een advies:
  Wie Wilders wil bestrijden, moet dat doen op basis van feiten en argumenten en moet niet met verdachtmakingen komen.

Wat ondanks inspanningen van jaren nog steeds niet gelukt is .
    Die zat, want iemand anders voelde zich geroepen in het ideologische verderf te storten:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2010, door Han Warmelink   

Argumenten Bolkestein zijn mager

Han Warmelink | Docent staatsrecht in Groningen reageert op de discussie, aangezwengeld door filosoof Riemen, dat Wilders staat voor het hedendaags fascisme.

Tussentitel: Maar wie is nu het fascisme werkelijk aan het trivialiseren?

Van Frits Bolkestein (Opnie & Debat, 13 november) mag filosoof Rob Riemen Geert Wilders en zijn beweging niet ‘het prototype van hedendaags fascisme’ noemen. Die vergelijking zou ‘onzin’ zijn waarvoor de auteur ‘zich zou moeten schamen’. De vergelijking zou bovendien het werkelijke fascisme trivialiseren. Wie Wilders wil bestrijden, aldus Bolkestein, moet dat doen op basis van feiten en argumenten en moet niet met verdachtmakingen komen. Wilders zou voldoende verwerpelijks hebben gezegd om dat mogelijk te maken.
    Nou ben ik het met dat laatste graag eens, maar dat betekent niet dat Riemen een filosofisch gezien onzinnige vergelijking heeft gemaakt? ...
    De tegenargumenten van Bolkestein zijn niet alleen tamelijk onbeduidend, maar zelfs een tikje onbenullig. Het is waar dat Wilders’ beweging niet intellectueel en elitair van aard is en daarmee een kenmerk van het oorspronkelijke fascisme mist. Maar geldt dat niet voor bijna elke neo-beweging die uitvindt wat anderen al eerder hebben uitgevonden?    ...


Red.:    Aha. "Omdat veel vee vier poten heeft, heeft alle vee dat". Logica van de "betere" soort. Maar we hebben hier dan ook te maken met een jurist (tussen twee haakjes: hier slaan we een stukje over - meer over juristen in de conclusie).
  Als Riemen Wilders een populist noemt, is het antwoord van Bolkestein dat hij niet precies weet wat dat is en dat iedere parlementariër zijn oor te luister legt bij het volk. Me dunkt, dat is nou niet bepaald een krachtige en inhoudelijke weerlegging van Riemens observatie.

Oh. Wat is er dan mis mee? Wat is populisme dan wel? Gaarne uitleg ... Dus snel naar die uitleg in de erop volgende zin:
  Van iemand die zo hoog van de intellectuele toren blaast als Bolkestein mag je verwachten dat hij ook zelf voldoet aan de argumentatie-eisen die hij aan Riemen stelt.

Pardon...?  Geen uitleg maar een scheldpartij ... "Ad hominem", heet dat in de nette termen van de retorica . Een ernstige overtreding van de fatsoenregels in het debat (nog wat veel te abstract geredeneer overgeslagen).
  Waar Riemen parallellen ziet met de jaren ’20 van de vorige eeuw, wordt hij om de oren geslagen met het onweerlegbare feit dat we nu geen oorlog achter de rug hebben en dat iedereen nu objectief en subjectief zo veel gelukkiger is dan toen. Je moet toch wel een verstokte liberaal zijn om ook op dit punt niet te zien of te begrijpen dat er grote bevolkingsgroepen zijn die zich afkeren van een liberaal marktdenken. Die beweging doet zich, net als toen, ter linker- en ter rechterzijde voor en dat is de parallel waar Riemen mijns inziens volkomen terecht op wijst.

Oh. Dus het neoliberalisme dat nu dominant is, staat voor de beschaving, en het terug naar de menselijke maat is fascistisch? Volstrekte onzin.
    Maar Warmelink ziet een algemeen probleem in Bolkestein's enadering:   
  Het problematische van de benadering van Bolkestein is niet alleen dat hij een op zich volkomen legitieme discussie uit de weg gaat, maar vooral ook dat hij daarmee de bedenkelijke zijden van Wilders’ beweging bagatelliseert.

Misschien een inderdaad een legitieme argument. Maar dan gaan we meteen verder: dat argument is dan even legitiem voor de zaken die de PVV aan de orde stekt: de nog veel bedenkelijkere zijden van de islam, en die van de het Europese Imperium. Maar dat is hetgeen men, en Warmelink, natuurlijk met de aanvallen op de PVV wil voorkomen. Discussies zijn alleen legitiem als ze in de door jouw gewenste kosmopolitische richting gaan.
   Goed, een bijzonder armoedig betoog dus. Warmelink meende het dan ook te moeten voorzien van wat extra gewicht:
  Wilders is wel degelijk politiek elitair in zijn ambivalente houding jegens de parlementaire democratie. Hij gebruikt het vehikel democratie om zijn doelen te bereiken, maar liefde voor de parlementaire democratie valt hem niet verwijten. Als hij zonder democratie kan, doet hij dat!

Daarop hoeven we geen commentaar te geven, want dat  werd voor ons gedaan. Maar eerst haalt Fennema nog een aantal argumenten van Warmelink onderuit - we laten de titel even weg om de spanning erin te houden


Uit: De Volkskrant, 17-11-2010, door Meindert Fennema

...

Meindert Fennema | Meindert Fennema is schrijver van Geert Wilders. Tovenaarsleerling. ...

...    Bolkestein meent dat het fascisme een romantische opstand was tegen de liberale democratie (Opinie & Debat, 13 november). Bolkestein had daarbij Hitler als getuige kunnen opvoeren. Hitler schreef in Mein Kampf over de democratie dat deze ‘het gezag van de individu ontkent en het vervangt door een puur getalsmatige meerderheidsregel. Daarmee botst de democratie met de aristocratische grondslag van de natuur (‘... sündigt es wider den aristokratischen Grundgedanken der Natur’). Deze opvatting over democratie vinden we in alle varianten van het vooroorlogse fascisme. We vinden het ook in de futuristische en vitalistische bewegingen uit die tijd. Dit laatste is wat Bolkestein in zijn stuk benadrukt.
    Wat zegt Warmelink hiervan? Hij schrijft: ‘Diepe onvrede over het laissez faire van de neutrale staat dreef een gedeelte van de bevolking in socialistische, een ander deel in een op nationalistische gevoelens gebaseerde richting. Is socialisme dan ook niet meer dan een leuke, spannende afleiding van het zo zalig makende liberale rationalisme? Kom nou toch!’
    Warmeling geeft hiermee natuurlijk geen weerlegging van de stelling van Bolkestein, zelfs niet in de verdraaide weergave die hij ervan geeft. Zou Warmeling echt niet weten dat de Duitse fascisten zich nationaal-socialisten noemden, dat Mussolini uit de socialistische beweging voortkwam, dat de grondlegger van het Spaanse fascisme, Ramiro de Maeztu, onder Britse intellectuelen gold als een gezaghebbend gildensocialist? Ik vrees van niet, want het vak politieke filosofie is in de meeste juridische opleidingen afgeschaft.
    Warmelink beweert dat tal van aspecten van het fascisme terugkomen in de ideologie, samenstelling en presentatie van de PVV en noemt dan achtereenvolgens: de organische sociale ordening (geen spoor van te ontdekken in het programma van de PVV), het autoriteitsprincipe (geen spoor te herkennen in het programma, wel in de organisatie van de partij), de politiek van de daad (geen sprake van), afkeer van de gevestigde partijen en de daaraan ten grondslag liggende sociale klassen (het eerste is juist, het tweede niet), extreem nationalisme (is juist, hoewel er over dat extreem te twisten valt) en afkeer van ‘weke’ gevoelens van humaniteit, medelijden en vredelievendheid.
    Met dat laatste komt hij op glad ijs. Wilders komt namelijk op voor de rechten van vrouwen en homo’s en wil om die reden ‘Marokkaanse straatterroristen’ keihard aanpakken. Is dat nu minder humanitair dan de zachte heelmeesters van de gevestigde partijen, die moslima’s en homo’s jarenlang aan hun lot hebben overgelaten op grond van ‘weke’ gevoelens van humaniteit en vredelievendheid?   ...


Red.:    Samengevat: de argumenten van Warmelink zijn broddelwerk  - het werk dat je kan verwachten van iemand die een ideologie in zijn hoofd heeft, en een daarmee in tegenspraak zijnde werkelijkheid het hoofd moet bieden.
   Maar waar het Fennema als eerste om gaat is een ernstiger zaak. Hier zijn alle van divers plaatsen in het artikel samengeraapte onderdelen ervan, beginnende met de eerder weggelaten  kop:
  Wilders ondemocratisch noemen is onaanvaardbaar

Een docent staatsrecht die Wilders zonder bewijs anti-democratisch noemt, ondermijnt het vertrouwen in de opleiding van rechters en advocaten.

Tussentitel: Wilders was en is een uitmuntend parlementariër

Met verbijstering las ik de kritiek van Han Warmelink op Frits Bolkestein, waarin hij beweert dat Wilders wel degelijk een hedendaagse fascist is (Opinie& Debat, 16 november). Niet zozeer om zijn inhoud, want die heb ik vaker gelezen, bijvoorbeeld bij Rob Riemen.
    Maar Riemen is een katholieke theoloog en Warmelink is docent staatsrecht in Groningen. En van een staatsrechtgeleerde mag je toch een minimale kennis van de politieke geschiedenis verwachten en enig respect voor de feiten. ...
     Maar de ergste en in mijn ogen voor een jurist onaanvaardbare uitspraak moet nog komen. Warmelink schrijft over Wilders: ‘Hij gebruikt het vehikel democratie om zijn doelen te bereiken, maar liefde voor de parlementaire democratie valt hem niet te verwijten. Als hij zonder democratie kan, doet hij dat.’
    Ik heb in het onderzoek dat ik verricht heb voor mijn biografie van Wilders vanzelfsprekend gezocht naar elk spoor van bewijs dat deze veelgehoorde stelling zou kunnen illustreren. Ik ben helemaal niets tegengekomen.
    Wilders was een voorbeeldig fractie-assistent van de VVD, hij was en is een uitmuntend parlementariër, hij heeft meermalen gezegd dat de Tweede Kamer zijn lust en zijn leven is.
    Ook zijn oude vrienden van wie ik er veel gesproken heb en van wie sommigen inmiddels met hem gebroken hebben, zijn er vast van overtuigd dat voor Wilders de parlementaire weg de enige weg is om zijn doel te bereiken. Zonder bewijs iets anders beweren, vind ik moreel onaanvaardbaar. Uit de pen van een docent staatsrecht ondermijnt het mijn vertrouwen in de opleiding van onze rechters en advocaten.

Een conclusie die niets te ver gaat. Misschien heeft Fennema ook wel de rechter in het proces tegen Wilders gezien. En de reactie van de president van de Amsterdamse rechtbank, en van de president van de Hoge Raad. En de notitie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad en de epistels van andere prominente juristen die bijna even sterke een soms daadwerkelijk even sterke onzin verkopen als de docent staatsrecht aan de Universiteit Groningen. Waarbij "onzin" staat voor gebrek aan kennis van diverse zaken, maar vooral wegens ernstige overtredingen van het goede, rationele, redeneren - zeg maar van het gezonde verstand. Ten faveure van een bepaalde zaak: die van het globalisme, het kosmopolitisme, en het aristocratische en elitaire denken. Om nog maar te zwijgen wat erin het strafrecht gebeurt .
    Dat is de bijl aan de wortels van de rechtstaat.
    Multiculturalistisch journalist en psycholoog Malou van Hintem ergert zich aan berichtgeving over mogelijke aanslagen door moslims, en heeft iemand gevonden die bereid is om onzin uit te kramen in het kader van die ideologie:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2010, door Malou van Hintum

Bang voor aanslagen

In Berlijn is de angst voor een aanslag voelbaar', kopte de Volkskrant deze week. Hoe reëel is die angst? 'We horen voortdurend dat de wereld gevaarlijk is. Maar mensen weten heus wel dat iets niet altijd is wat het lijkt', zegt sociaal-psycholoog Hans van de Sande, oud-hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat bedoelt u daarmee?
'Er gaapt een kloof tussen wat de media laten zien en de beleving van mensen. Het Duitse volk is niet bang, de meeste Berlijners zijn dat ook niet. Ze wonen niet op de plek waar de dreiging is.'

WTC, Madrid, Londen - genoeg redenen om bang te zijn.
'In de Arabische wereld is het allemaal veel erger. Vrijwel geen westers mens heeft die aanslagen aan den lijve meegemaakt. ...


Red.:    Onzin-argument nummer één: de angstervaring is relatief aan de eigen omstandigheden, niet relatief aan de angst van marsmannetjes voor bombardement door de Borg.
  Vraag in een stadion met tienduizend mensen of degenen die ooit een terroristische aanslag hebben meegemaakt hun hand willen opsteken, en je zult geen handen zien. Maar we zien beelden van die aanslagen wel voortdurend in de media, die blijven dat maar rondtoeteren. Daardoor krijgen mensen een irreëel beeld van de wereld.'

Onzinredenering nummer twee. Om tweede redenen: ten eerste: zo werkt het nu eenmaal - wat ook de moslims weten, en de reden is dat ze aanslagen plegen. Ten tweede: als mensen zo rationeel waren dat ze deze dreiging naar waarde konden schatten, waren ze ook zo rationeel dat ze niet gelovig waren, en waren er dus ook geen moslims om aanslagen te plegen.
  Die aanslagen hebben toch gewoon plaatsgevonden?
'Gevaar is voor de media een feest, daar leven ze van. Vervolgens worden mensen bang, en angst is een heel besmettelijke emotie.'

De overheid maakt burgers ook bang.
'Mensen worden angstig van een overheid die zegt: er dreigt gevaar, maar we weten niet van wie precies en waar ze zich bevinden. Een overheid moet mensen geruststellen en eigenlijk uitstralen: 'Gaat u maar rustig slapen.' Kun je dat niet, dan heb je geen controle. Daar wor den mensen bang van.'

En hier draait allemaal om: de media mogen niet berichten over de aanslagen door moslims, en de overheid moet zeggen dat de moslims geen gevaar vormen. Ideologie. Daarvoor zijn al die leugens en domheden nodig.
    De politieke onthullingen in 2010 door de klokkenluiders-site WikiLeaks is ook een oedenleidngg voor pshychologische onthullingen. Door diverse eroepswaarnemers is zijdelings opgemerkt dat WikiLeaks eenzijdig zou zijn in haar benadering, en de volgende weblogger heeft het als hoofdonderwerp:


Uit: Volkskrant weblog, 19-12-2010, door Peterus

Waar is WikiLeks goed voor?

In kranten en op TV is men het erover eens dat wat je ook van Wikileaks vindt, het in ieder geval goed is voor de transparantie van de politieke besluitvorming, wat op zijn beurt goed zou zijn voor de democratie en zijn burgers. Maar is dat ook zo? Moet de Noord Amerikaanse democratie, want het gaat in de huidige publicatiegolf van Wikileaks om dat land, nog transparanter worden dan ze al is? Er is geen land in de wereld waar de politieke besluitvorming ondanks alle fouten en misleidingen zo transparant is als in de VS. Gelukkig maar want je moet er niet aan denken dat bijvoorbeeld China in plaats van de VS als supermogendheid de wereldpolitiek zou beheersen. Vergeleken met de VS staat de transparantie van de politieke besluitvorming in China zo goed als op nul. Chinese dissidenten zouden al heel blij zijn als de Chinese politieke transparantie een tiende zou zijn van die van de VS. Een voorlopig vergeefse wensdroom, zoveel heeft de Chinese regering de wereldopinie wel duidelijk gemaakt met haar optreden tegen nobelprijswinnaar Liu Xiaobo. ...
    Hetzelfde kunnen we voor Rusland vaststellen, die andere potentiële wereldmogendheid. Ondanks de val van het communisme (1989) is de politieke besluitvorming er een zo goed als gesloten boek. Het is zelfs zorgwekkend want niets wijst erop dat Rusland ook maar een stapje dichterbij een met het Westen vergelijkbare transparantie in politieke besluitvorming komt terwijl voor onze energievoorziening afhankelijk zijn. ...
    Tot slot dan Europa. Als we de transparantie in de VS op 100 indexeren (aan de hand van de mate van vrijheid van meningsuiting, openbare media, vrijheid van onderzoek, vrijheid van vereniging enz. ) dan zou Europa misschien 90 halen maar zeker geen 100. Ik durf te wedden dat zelfs Nederland niet zo transparant is in zijn politieke besluitvorming als de VS laat staan notoire geheimhouders als Liechtenstein, Monaco, Luxemburg en Zwitserland.
    Als je prioriteit zou geven aan versterking van de democratie in de wereld door transparantie van de politieke besluitvorming dan zijn niet de VS het probleem, maar potentiële supermogendheden als China en Rusland en in zekere mate ons eigen Europa. Toch gaat alle aandacht uit naar de VS waarbij niemand zich afvraagt of meer transparantie in de politieke besluitvorming van dat land prioriteit behoort te zijn in de strijd voor meer democratie in de wereld of zelfs maar voor meer politieke stabiliteit in de wereld. Waarom het dan toch volgens Wikileaks zo is? ...


Red.:    Waarom de focus op de VS en niet op Rusland en China? Het antwoord is heel simpel: Omdat de VS zich voorstaan op hun openheid, en niet Rusland en China.
    Dit is een zo voor de hand liggend antwoord, dat het niet-zien ervan een storing is. Het is dezelfde soort kwaal als van degenen die ten gevolge van een herseninfarct slechts een helft van het normale gezichtsveld zien.
    Overigens kan de kwaal van Peterus al gediagnosticeerd worden aan de hand van zijn idee dat Amerika de meest open samenleving is - Amerika kan alleen "open" zijn omdat het grotendeels gelijkgeschakeld is, als in een gematigde vorm van een "Big Brother"-staat
    Kees Broere is al jarenlang de correspondent van de Volkskrant in Afrika, en behept met de oud-"kolonisltische" ideologien. waar nu, 2011, revoluties tegen Arabische dictators zijn uitgebroken. Broere heeft het hoofd kennelijk helemaal verloren:


 Uit: De Volkskrant, 25-02-2011, door Kees Broere, in Benghazi, Libië

Enkel wanhopige gekken zetten deze wapens tegen mensen in. Kadhafi doet het.
...

Red.:   Alleen de kop is al voldoende. En hij prijkte prominent op de voorpagina, zie de illustratie hiernaast. Broere wordt dus vergezeld door een hele sleep redacteuren die betrokken is bij het maken van zo'n krant.
   Oh ja, de feiten: het hoogst beschaafde land genaamd Amerika zet bij gewoonte veel extremere wapens in tegen mensen.
   Een dergelijke vorm van groepsmatige blindheid kan alleen verklaard worden door een gemeenschappelijke oorzaak. En die kennen we: ideologie.
    De contradictie is de standaardmethode van het ideologische redeneren sinds de oudheid: droogte: het is des godes wil - overstroming: het des godes wil. Armoede: het is de schuld van de communisten - rijkdom: het is de schuld van de communisten. Licht verstandelijk gehandicapten het krijgen van kinderen verbieden/voorkomen: dat kan niet want het zijn gelijkwaardige mensen - ...:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2011, van verslaggever Gijs Herderscheê

College: IQ-maatregel onverantwoord

Tussentitel: Geestelijke beperking zegt weinig over behoefte aan steun

Een plan van het kabinet om 250 miljoen euro te bezuinigen op de zorg voor verstandelijk gehandicapten is niet haalbaar. Dit stelt het College voor Zorgverzekeringen.
    Het CVZ adviseert het kabinet over de ziektekostenverzekeringen over de volksverzekering AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het advies kan zwaar wegen als de Tweede Kamer over de voorgenomen bezuiniging spreekt.
    De hoogte van iemands IQ bepaalt of hij wordt beschouwd als licht verstandelijk gehandicapt en welke zorg daarbij past. Nu geldt een IQ van 85 als grens, maar VVD, CDA en PVV willen die verlagen naar een IQ van 70.
    ...  'De beoordeling van het intellectuele vermogen van een persoon zegt weinig tot niets over de ernst van de problemen en de behoefte aan ondersteuning', aldus het CVZ.  ...


Red.:    Vertaald naar de andere kant van de vergelijking: het qua IQ licht-zijn van de handicap zegt weinig tot niets over de ernst van problemen en de behoefte aan ondersteuning. Welke ernst van de problemen en behoefte aan ondersteuning ook de licht verstandelijk gehandicapte dus totaal ongeschikt maakt om kinderen op te voeden. En dus om kinderen te krijgen.
    De gelijkwaardigheid van lichtelijk verstandelijk gehandicapten behoort tot dezelfde reeks ideologieën als de gelijkwaardigheid van lichtelijk tot zwaar sociaal gehandicapten. Allochtone immigranten. Hoewel deze groep ons minstens tien miljard euro per jaar kost in diverse vormen van sociale ondersteuning , zaken als extra onderwijs meerekenende, mogen we niet over deze zware belasting op de overheidsuitgaven praten, want dat schendt de fundamentele gelijkwaardigheid der mensen. Het gaat in tegen ons morele kompas. Volgens mensen als Volkskrant-columnist, politicoloog, en rabiaat multiculturalist Pieter Hilhorst, ook auteur van de volgende column:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2011, column door Pieter Hilhorst, politicoloog

Als het morele kompas kapot is

Tussentitel: Niemand weet zeker wat de gevolgen zijn van een Grieks faillissement

De meeste morele intuïties zijn kinderlijk eenvoudig. Voor wat, hoort wat, bijvoorbeeld. Of het principe dat mensen voor hun eigen daden verantwoordelijk zijn. Maken ze er een potje van, dan moeten ze op de blaren zitten. Doen ze voortreffelijk werk dan verdienen ze een beloning. ...
    ... Neem de Europese schuldencrisis. De Grieken hebben zich misdragen. Ze hebben te veel geld uitgegeven. Ze hebben geknoeid met de boekhouding.
    ... Bij de huidige verplichtingen is economisch herstel onmogelijk. Links- of rechtsom moeten daarom schulden worden kwijtgescholden. Dat betekent dat of de banken of de Europese landen flinke verliezen moeten slikken. Het betekent ook dat een land dat zich heeft misdragen niet wordt gestraft, maar juist nieuwe kansen krijgt. Terwijl landen die zich gedragen de rekening gepresenteerd krijgen.
    Dat staat haaks op onze alledaagse morele intuïties. Dus is de keus: zedenpreken ten koste van de welvaart, of kiezen voor de welvaart ten koste van onze alledaagse morele intuïties. In dat geval kies ik voor het laatste.


Red.:    Dus in dit geval kiest de heer Hilhorst tegen het morele kompas. Terwijl hij in het geval van de allochtone immigranten voor 100 procent kiest vóór het morele kompas.
    Een directe tegenspraak. Tenzij je een stapje omhoog gaat, en kijkt naar de gemeenschappelijke factoren in de zaken. En dat is simpel: in beide gevallen gaat het om zaken waarin geld van de hard-werkende Noordwest-Europese burgers verdwijnt in de zakken van meer zuidelijk gelegen paradijsvogels. Nou nemen we aan dat die geografische noord-zuidfactor op zich niet zo'n rol speelt. Maar ze komt overeen met etnische verschillen. Het kleurtje wordt naar het zuiden toe steeds donkerder.
    Dan zijn er twee twee mogelijke conclusies: je constateert dat de heer Hilhorst er ideologisch zeer tegengestelde houdingen op na houdt, en vermoedt dat hier sprake is een een stille vorm van schizofrenie. Of je neemt aan dat de heer Hilhorst ideologisch consistent is, maar dan moet je serieus in aanmerking nemen dat hij een pro-gekleurde en anti-blank denkende racist is.
    Beide gevallen lijken onwaarschijnlijk, maar redelijke andere verklaringen lijken niet voorhanden. Een situatie die onvermijdelijk verbonden lijkt te zijn met het onderhouden van ideologie. Van welke soort dan ook.
    Een tweede illustratie van het denken van de heer Hilhorst, dit keer met een klassieker in de denkafwijkingen, namelijk die van de balk en de splinter. Als gewone denkfout is deze redelijk normaal, omdat ieder mens de neiging heeft de wereld voornamelijk vanuit zijn eigen standpunt te bezien. - de beschaafderen en intelligenteren zijn zelfs makkelijk te detecteren aan de hand van het criterium dat ze dit wat beter weten te hanteren. Maar als het al te erg wordt, kan het dus weer onder de echte afwijkingen vallen. Dit is zo'n geval:


Uit: De Volkskrant, 16-08-2011, column door Pieter Hilhorst, politicoloog

Het verlangen naar schurken

Een verhaal zonder schurken is een tam verhaal. Een politicus die een verhaal vertelt zonder schurken zal nooit de harten van de kiezers raken. ...
    Westen is de auteur van The Political Brain. ...
    Westen keert zich in zijn boek tegen Democraten die denken dat je verkiezingen kan winnen met rationele argumenten. Kiezers zijn emotionele wezens en daarom heeft alleen een emotioneel appèl effect. ...
    De kritiek van Westen is ook relevant voor Nederland. De PVV heeft nooit moeite om schurken aan te wijzen. Ze hebben zelfs van een hele godsdienst een schurkachtige ideologie gemaakt. En voor andere kwesties hebben ze genoeg andere vijanden achter de hand: de spilzuchtige Grieken, de arrogante elite of de verraderlijke sociaal-democraten. Ook het kabinet-Rutte heeft een duidelijke vijand. De overheid speelt voor hen de rol van schurk. De geluksmachine moet worden uitgezet. Aan de linkerkant van het politieke spectrum is het schurkenschema schaars. De SP wil nog wel van de markt een boeman maken, maar daar houdt het wel mee op.   ...
    Misschien is links te beschaafd. ...


Red.:    De redactie hoefde als antwoord hierop niets zelf te schrijven - een bloemlezing uit de reacties op de webversie is voldoende:
  16/08/11 13:55 FransLenaen
Links te beschaafd? Lees maar eens een willekeurige column van Thomas von der Dunk. Schelden, keihard op de persoon spelen en suggestieve conclusies trekken waarbij onjuiste vergelijkingen met WO2 niet worden geschuwd. Links te beschaafd; laat me niet lachen!

16/08/11 13:07 Satuka
Hilhorst bevestigt de studie van Westen. Blijkbaar is het voor hem ook te ongemakkelijk om naar de tegenstrijdigheden van zijn eigen politieke kleur te kijken. Links claimt het morele patent op beschaafd zijn, maar zet ondertussen zo'n beetje alles wat rechts van hen staat weg als schurk. Kijk maar naar wat er allemaal gezegd werd en wordt over mensen als Janmaat, Fortuyn en Wilders.

16/08/11 12:56 fiatlux
Ja, veeeeel te beschaafd. Neem nu bijvoorbeeld Mariko Peters. Rechts of links, dieven, graaiers en leugenaars vindt je overal. En links blinkt uit in het goochelen met publiek geld. Meneer Hilhorst, met dit artikel haalt u uzelf (en uw vak) ernstig naar beneden.

16/08/11 12:46 Wiebe1
De kop bevat de aanname dat links beschaafd is. Die is nergens op gebaseerd. Het is niet beschaafd om mensen een muliticulturele worst voor te houden om daarmee de zakken te vullen. Het is niet beschaafd om kritische andersdenkenden voor rotte vis uit te maken. Het elitaire cliëntisme, de arrogantie en morele blindheid, de hypocritie die al decennia opgang vindt in hun gelederen is van laag alooi. Dit stuk had dus achterwege kunnen blijven. Maar keizers zonder kleren leren het nooit.

16/08/11 12:13 BasV
Links wijst wel degelijk schurken aan. En doet dat al jaren. Eerst waren dat de klagende autochtonen in de huidige Vogelaarwijken. Nu staat Wilders dagelijks als kop van jut in de kranten. Toch slaat het niet aan. Wat doen ze niet goed. Is het de taal. Is het de toon. Zijn het de onderwerpen. Wijzen ze in de ogen van de kiezers de verkeerde schurken aan. Of kan het zo zijn dat ze geen feeling meer hebben met wat mensen bezig houd.

16/08/11 12:12 walgvogel
Heer Hilhorst, "links" Nederland kent óók heel veel schurken en vijanden: kapitalisten, autochtone arbeiders, hardwerkende Nederlanders, patriotten, CDA'ers, VVD'ers, PVV'ers...; om er enkele te noemen....

16/08/11 12:09 Markestein
Links is allang populistisch. Alleen richt hun populisme zich niet op de onderbuik van de gewone man maar op die van de intellectuele elite. Bijvoorbeeld door rechtse tegenstrevers al snel af te schilderen als potentiële nazi's. En i.t.t. Hilhorst zou ik dat niet 'beschaafd' willen noemen maar vooral gemakkelijk en laf. Het slaat iedere discussie dood en dat is vaak ook precies waar links op uit is als het bijvoorbeeld gaat om immigratie en integratie.

16/08/11 12:07 DonkeyKong
Beste meneer Hilhorst, . . Links heeft wel degelijk zijn schurken. Ook dit artikel maakt weer routineus en continu schurken van de PVV. Het is zo gewoon geworden dat u het niet eens meer ziet.

16/08/11 11:46 BraveHendrik
Het is allemaal krek-eenvoudig. De onschuld ligt altijd op het kerkhof. Pardon, foutje.... ik bedoel: de eeuwige wederkeer van de domheid, daar ligt 't aan. De domheid regeert, zowel bij Rutte & gedogers als bij de dom-idealistische sociaal-democraten. Een permanente oorlog tegen de lof der zotheid, da's geboden. A propos, ik ben tegen een redelijke vergoeding in te huren als demagoog.

16/08/11 11:20 antonhaas
Heel bijzonder dat Hilhorst de schurkenstreken van socialisten niet noemt. In de geschiedenis zijn er legio voorbeelden van te vinden, maar Hilhorst beperkt zich tot het hedendaagse cliché dat rechts uitsluitend schurken herbergt. Het is droevig gestemd met de rationele journalistiek in Nederland waar journalisten niet in staat blijken te zijn om op basis van feitelijkheden hun verhaal te schrijven.

16/08/11 10:55 cigogne
Beste Pieter, van linkse politici wordt verwacht dat zij beschaafd zijn, fatsoen kennen en een goede moraal hebben. Rechts heeft daar geen last van, want rechtse kiezers hebben doorgaans minder scrupules. Daarom heeft rechts altijd een basisvoorsprong op links. Iets dergelijks zie je ook bij de affaire-Peters, waar GroenLinks maar moeilijk of helemaal niet mee weg komt.

16/08/11 10:51 Giordano Bruno
Wat een grappige misverstanden, allemaal. Links tegen Janmaat: "Je bent een onmens". Links tegen Fortuyn "U bent een minderwaardig mens". Links tegen Verdonk: "U bent een slecht mens". Links tegen Wilders": "Je bent een nazi". Links tegen de burger: "Jullie zijn xenofoben". Links is ook wel eens aardig, hoor - tegen overlastgevers, criminelen, liegende asielzoekers, religieuze extremisten, en tegen iedereen die een Europees Imperium wil stichten dat ons geld gaat uitdelen aan EU-zuiderlingen.

16/08/11 10:42 deBee
Ik moest afhaken na...'Aan de linkerkant van het politieke spectrum is het schurkenschema schaars'. Meent u dat nou, mijnheer Hilhorst? Heeft links niet steeds figuren als Fortuyn en Wilders tot Über-vijand verheven? Met alle gevolgen van dien? Doe me een lol zeg!

16/08/11 10:36 Von Stauffenberg
Ik dacht dat links wel degelijk boeven benoemt, namelijk de PVV. Sterker nog: dit zijn dan geen boeven, maar "racisten", dus peilloos inferieure mensen, die er eigenlijk niet mogen zijn. Dat is nog wel even andere koek dan iemand een boef noemen.

16/08/11 10:36 Jan Beeste
Hoezo is links te beschaafd? Links heeft het populisme uitgevonden. Als je afwijkt van het linkse evangelie, ben je al gauw racist of fascist (over schurken gesproken) om over de "rijken" maar te zwijgen. Deze "graaiende schurken" kunnen niet hard genoeg aangepakt worden, toch? . Dan hebben we natuurlijk nog de automobilist als vervuilende schurk en meest recentelijk de PVV-stemmer die over een hele foute onderbuik schijnt te beschikken. . Nee, PH ziet wel de splinter, maar niet de balk.

Hoe kan het nu dat Pieter Hilhorst niet ziet dat zo veel mensen in zo'n korte tijd wel kunnen zien? En waarin ze gedocumenteerd gelijk hebben .Uit de hoeveelheid van reacties kan je opmaken dat de hoeveelheid noodzakelijk inzicht om tot de conclusie aan die kant te komen niet al te groot is. Dus moet het gebrek aan inzicht aan de kant van Hilhorst wel heel erg groot zijn. De hoeveelheid reacties is zelfs zo groot, dat de enige conclusie kan zijn dat de geest van Pieter Hilhorst op het moment van schrijven van dit artikel volkomen geblokkeerd was voor tegeninformatie vanuit de werkleijkheid.
    Het extra interessante is dat hij zelf een verklaring geeft voor het verschijnsel, alleen weer van de andere kant:
  Barack Obama is een begenadigd spreker, maar in zijn verhalen ontbreken de schurken. ... De presidentskandidaat die hoop bood in een tijd waarin hoop schaarser was dan krediet, is verworden tot een kleurloze compromisfiguur. Dat is kort samengevat de boodschap van Drew Westen in een artikel in The New York Times (7 augustus).
    Westen is de auteur van The Political Brain. In dat boek laat hij zien dat partijdige mensen genot ontlenen aan recht praten wat krom is. Hij legde Republikeinen en Democraten aan een hersenscan en confronteerde hen met tegenstrijdige uitspraken van hun leider. Op de scan is zichtbaar dat de respondenten dat niet prettig vinden.

Dat is logisch: het brein reageert altijd verstoord op twee inputs die in strijd met elkaar zijn. Dat is een ingebouwde functie om ervoor te zorgen dat één van de twee zaken gecorrigeerd wordt, en om die correctie te bewerkstelligen, moet het brein gealarmeerd worden. De gebruikelijke (fundamentele) alarmfunctie van het brein is bekend als de emotie van "angst".
  Op de scan is zichtbaar dat de respondenten dat niet prettig vinden. Maar zodra ze iets bedenken om de tegenstrijdigheid weg te redeneren, licht het deel van de hersenen op dat verbonden is met genot.

Dat is even logisch: het brein moet ook een signaal hebben voor het weer oplossen van het conflict. Ook dat is een algemene functie. Die dus ook overgebracht door een fundamentele signaalfunctie, het al genoemde "genot"
  Het geeft dus een kick om de waarheid naar je hand te zetten.

Maar het geeft ook een kick om gewoon de waarheid te ontdekken in de werkelijkheid. Welk van de twee in een specifiek geval plaatsvindt, hangt af van meer specifieke omstandigheden.
    Prachtige theorie, dus, met de gegeven aanvullingen. Die hier direct toegepast kan worden. De meer specifieke omstandigheden in dit geval zitten in het hoofd van de heer Hilhorst, waarvan we al weten dat hij behept is met grote hoeveelheden ideologie, zoals die van "de gelijkheid der culturen" en "de gelijkheid der mensen" . Nu weet iedereen die niet behept is met deze ideologieën dat culturen ongelijk zijn, kijk maar naar de nazi's, en dat mensen nog veel minder gelijk zijn, kijk maar naar Hitler (Ja, we weten het, het is niet erg origineel, maar in de richting van het soort mensen als de heer Hilhorst moet je heel simpel blijven). En van dat soort werkelijkheden komen er natuurlijk dagelijks signalen binnen, die iedere keer weer die verstoringen en "angst" opwekken. Daardoor kan het wenselijk of noodzakelijk worden om die signalen af te schermen. Dat kan op verschillende manieren. Een daarvan is pure blokkade: het brein zorgt ervoor dat signalen die de ideologie tegenspreken niet verder doorgegeven worden - dit is op deze website gedefinieerd als compertimentalisatie . Een andere manier is om signalen die niet in overeenstemming zijn met de ideologie meteen al te voorzien van een negatieve beoordeling. Dat is het gemakkelijkst te organiseren via algemene kwalificaties. Bijvoorbeeld: iemand die eerder met de ideologie strijdige uitspraken heeft gedaan, wordt voorzien van een kwalificatie die ervoor zorgt dat toekomstige uitspraken van die persoon niet verder doordringen. Dat soort kwalificaties werkt natuurlijk weer op dezelfde fundamentele manier: met emoties. Dus de persoon die uitspraken doet die in strijd zijn met de ideologie krijgen emoties geassocieerd als "schurken".
   Dat is dus waar Hilhorst het over heeft met betrekking tot aanhangers van de PVV. En dat is dus waar hij overduidelijk, zie de reageerders op zijn stuk, zelf aan lijdt. Door de PVV in te delen in de hoek van de schurken. Want dat is natuurlijk wat hij bedoelt met 'De PVV heeft ... van een hele godsdienst een schurkachtige ideologie gemaakt.' Die godsdienst is niet schurkachtig, meent Hilhorst vanuit zijn ideologie aangaande de gelijkheid de culturen, dus moeten de aanhangers van de PVV wel de schurken zijn. En natuurlijk gaf het de heer Hilhorst een kick om de waarheid naar zijn hand te zetten.
   Nu zou de heer Hilhorst in alle redelijkheid kunnen betogen dat de islam geen schurkachtige ideologie is. Dat moet dan in discussie met die mensen die beweren dat de islam dat wel is - zie bijvoorbeeld deze . Maar dat wil de heer Hilhorst overduidelijk niet doen. Want de islam ís volgens hem geen schurkachtige ideologie, dus hoeft hij die mogelijkheid niet in aanmerking te nemen.
    Waarna de redelijke mensen niets anders overblijft dan de heer Hilhorst bij te schrijven in de reeks "mensen behept met een denkafwijking".
    Het kenmerk van een denkafwijking is dat hij op vele terrein terug is te vinden. het volgende onderwerp: de Europese eenwording. Hilhorst is zo vriendelijk om zelf de basisideologie te formuleren:


Uit: De Volkskrant, 23-08-2011, column door Pieter Hilhorst, politicoloog

Het lelijke succes van Europa

Tussentitel: Nationalistische retoriek is een dure rechtse hobby

De geschiedenis leert volgens Bill Clinton een simpele les: 'Samenwerking wint van strijd en groot wint van klein.' In zijn lezing in het Friese Achlum eind mei haalde hij deze les aan om Europa een richting te wijzen uit de schuldencrisis. ...


Red.:   Als startpunt niets mis mee. Mist voorzien van het verplichte praktische aanhangsel: zolang het is gebleken te werken. Zo heeft samenwerken met een pathologische dief geen enkele zin. En zal een wat minder pathologische dief eerst zelf moeten bewijzen dat hij weer dief-af is, voordat je met hem gaat samenwerken. Dit alles al sinds lange samengevat onder het adagium: "Al te goed, is buurman's gek". Meer theoretisch: voor samenwerking is vertrouwen een voorwaarde .
    Zelfs Hilhorst geeft enig besef van deze waarheid:
  Op de generalisatie van Clinton valt veel af te dingen. Denk aan de fusiegolf in het hoger onderwijs. Die heeft bureaucratische molochen opgeleverd waar studenten en docenten verweesd rondlopen. En bij hoeveel fusies in het bedrijfsleven blijft de beloofde synergie uit?

Waarbij het kennelijk gaat om het 'groot wint van klein' van Clinton. Wat betreft de samenwerking, blijkt Hilhorst meteen een ideoloog:
  De kracht van zo'n generalisatie is wel dat het een ingewikkeld politiek debat terugbrengt tot een simpele principiële keuze. Hoe ziet de toekomst van de Europese landen eruit: wordt het ieder voor zich of kiezen we voor samenwerking?

Een leugen. De vraag is niet: '...ieder voor zich of kiezen we voor samenwerking', maar: "Hoe reageren de samenwerkende Noord-Europese landen op het ieder-voor-zich van de Zuid-Europese?" Oftewel: "Gaan we het Zuid-Europese bedrog belonen met nog meer steun onder het mom van samenwerking?" Deze leugen wordt geformuleerd omdat voor Hilhorst het begrip samenwerking kennelijk altijd toegepast moet worden, ongeacht de gevolgen. Dat is ideologie.
    In de combinatie van ideologie en werkelijkheid word natuurlijk weer de bekende stroom verdere leugens afgegeven:
  De Europese samenwerking heeft ontegenzeggelijk enorme economische voordelen opgeleverd.

Weggelaten: De Europese samenwerking heeft ontegenzeggelijk ook enorme economische nadelen opgeleverd.
  De Europese samenwerking ziet er ook niet fraai uit. Bij de aanpak van de Griekse schuldencrisis hebben Europese leiders zo gedraald dat de crisis alleen maar groter is geworden.

Leugen twee: de economische nadelen worden weggemoffeld als 'de Griekse schuldencrisis'. Leugen drie: de Griekse schuldencrisis wordt groter door minder dralen, daar dan de rekening in één keer wordt gepresenteerd.
  Toch pleiten zelfs de anti-Europese partijen niet openlijk voor het beëindigen van de Europese samenwerking.

Leugen vier: Hilhorst stelt dat er maar één enkele vorm van Europese samenwerking is, terwijl er oneindige veel varianten mogelijk zijn. Dit zwart-wit denken is een tweelingbroer van ideologie.
  Als Wilders eerlijk is, zou hij uitleggen hoe Nederland beter af is bij een Europese onttakeling. Dat kan hij niet.

Leugen vijf. Een andere vorm van samenwerking is niet per definitie een slechtere vorm van samenwerking. Weer zwart-wit denken.
  Zo maakt hij goede sier met zijn kritiek zonder dat hij ooit verantwoording hoeft af te leggen voor zijn catastrofale alternatief. ... Ieder voor zich is geen reëel alternatief. De kosten van een Europese onttakeling zijn gigantisch..

Leugen zes. landen die buiten de euro zijn gebleven, Noorwegen Zwitserland en nog wat, hebben het beter gedaan dan degene erbinnen.
    En nu komt het:
  De ongemakkelijke waarheid is dat de oplossing voor een gebrekkige samenwerking vaak meer samenwerking is.

Het antwoord op goed werkende samenwerking is natuurlijk meer samenwerking. Volgens Hilhorst is het antwoord op slecht werkende samenwerking ook meer samenwerking. Dus meer samenwerking is altijd het antwoord. Ideologie. En hét recept voor mogelijke uitbuiters. Die er in de werkelijke wereld natuurlijk altijd zijn.
    We kunnen het niet laten, maar hier is nog een les van Pieter Hilhorst. Hier illustreert hij uitvoerig de werking van de omkeringsfunctie, die hij in zijn evaluator heeft ingebouwd:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2011, column door Pieter Hilhorst, politicoloog

Een stem die ontbreekt in Nederland

... Guy Verhofstadt .... Het optreden van de oud-premier van België bij de laatste aflevering van Zomergasten was adembenemend. Hij verdedigde met flair impopulaire standpunten. ...


Red.:   De basale omkeringsfunctie: "Populaire standpunten zijn fout - (pas omkering toe) - Impopulaire standpunten zijn goed". Vergelijking met de simpelere versie ervan: "Niet-zwart is wit" , illustreert de juistheidswaarde ervan: hij geldt alleen in de binaire wereld van de logica. 
    Hilhorst gaat laten zien hoe hij deze functie heeft ingebouwd. Eerste stelling van een combinatie van twee:
  Waar andere politici graag met een ernstige stem zeggen dat het multiculturalisme is mislukt, constateert hij droogjes dat de multiculturele samenleving een feit is.

Wat gebruikt wordt als: "Multiculturalisme is gerechtvaardigd". Onjuist, natuurlijk .
    Tweede stelling (uit de erop volgende zin):
  ... nationalisme ... heeft van de twintigste eeuw de meest morbide eeuw van de geschiedenis gemaakt.

Gebruik de hulpstelling (simpel te bewijzen): "Het nationalisme is een feit". Combineer stelling twee met stelling één en de hulpstelling, en de conclusie luidt: "Nationalisme is gerechtvaardigd". Iets dat in strijd is met de opvattingen van Verhofstadt en Hilhorst ...:
  Als er al een ideologie is die failliet verklaard zou moeten worden dan is dat de ideologie van het nationalisme.

... maar desalniettemin logisch is af te leiden uit hun beweringen. Het resultaat van omkering. Een omkering of "hele draai" die bestaat uit twee halve draaien of halve waarheden: "Multiculturalisme is een feit" en "Nationalisme is een ideologie".
    Volgende combinatie. Stelling een:
  Ook van de dwaalleer van de clash of civilizations van Samuel Huntington moet Verhofstadt niks hebben.

Oftewel: de westerse cultuur van de open en vrije nationale maatschappij en economie is niet strijdig met de niet-westerse clan- etnie-, en religieuze maatschappijen. Te vertalen in: "Niet-westerse clan- etnie-, en religieuze maatschappijen zijn goede maatschappijen".
    Stelling twee:
  in Rwanda en Srebrenica hebben we gezien waar wij-zij-denken toe kan leiden.

Gebruik weer een makkelijk te bewijzen hulpstelling: "De gebeurtenissen in Rwanda en Srebrenica maken deel uit van clan-, etnie, en religieuze culturen dus niet-westerse culturen". Dan is stelling twee te vertalen tot: "De clan-, etnie, en religieuze culturen, dus niet-westerse culturen, zijn fout".  Een regelrecht contradictie van stelling een. De omkering zit hier:
  Ook van de dwaalleer van de clash of civilizations van Samuel Huntington moet Verhofstadt niks hebben. ... De botsingen binnen culturen zijn belangrijker dan de botsingen tussen culturen. Door nationalisme en cultuurabsolutisme is een cultuur van haat ontstaan. Wij tegen zij.

Hilhorst heeft het wij-zijdenken verplaatst van de ene cultuur binnen Huntington's clash, de niet-westerse, naar de andere.
    Hilhorst legt ook uit wat de oorzaak is van de ingebouwde omkeringen: ideologie. Dat gaat in het kader van het erop volgende onderwerp:  Europa.
  Over Europa ... Verhofstadt ... zowaar federalisme voor te stellen als een ideaal. ...
    ... Een bevlogen Europese idealist. ...

Waarvan door de Griekse crisis is bewezen dat meer eenwording leidt tot meer problemen - alom erkend: vanwege de ongelijke soort economieën - oftewel: de ongelijke soort achterliggende culturen. De benadering van Verhofstadt en Hilhorst:
  ... Hij trok zich niks aan van het taboe dat in Nederland rust op het overdragen van soevereiniteit.

Met de ook al makkelijk te bewijzen hulpstelling: "Een goed werkend Europa moet leiden tot meer Europa" leidende tot de combinatie: "Een goed werkend Europa leidt tot meer Europa - (logische operator) - Een slecht werkend Europa leidt tot meer Europa". De logische operator tussen de twee streepjes is de "contradictie": twee stellingen die elkaar tegenspreken. Een ingebouwde omkering. Bekend van de Kretenzer die beweert dat alle Kretenzers liegen (Wikipedia).
    Hilhorst combineert ook nog de ene ideologie met de andere:
  Mensen maken hem graag uit voor wereldvreemde kosmopoliet, maar het is veel naïever om te denken dat het mogelijk is om miljoenen moslims weg te sturen uit Europa, om terug te keren naar de dorpsgemeenschap rond de kerk of om oude grenzen en oude munten in hun oude glorie te herstellen.

Met hetzelfde gemak kan natuurlijk gesteld worden dat het het naïef is om te denken dat je met miljoenen moslims en andere allochtone immigranten in Europa in vrede kunt leven - wat in dit geval zelfs gesubstantiveerd kan worden met: "Kijk maar naar de rassenrellen in Frankrijk 2005 en Engeland 2011".
    Een glasheldere illustratie van het ontstaan van de omkeringfunctie in de evaluatormodule van ideologen: Om de ideologie in overeenstemming te krijgen met de werkelijkheid, moet de werkelijkheid voortdurend omgedraaid worden. En als de omkeringsfunctie eenmaal ingebouwd is, gaan alle redenaties over op zijn minst de aanverwante onderwerpen er ook doorheen. Met als resultaat de vele andere vormen zichtbare denkafwijkingen.
   Ter afwisseling een ideoloog uit de Europeanisme-stroming:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2011, column door Paul Brill, redacteur van de Volkskrant

Geen vergezichten, maar realisme svp

Sinds een paar jaar belegt het Vlaams Parlement jaarlijks een plechtige bijeenkomst waarop een vooraanstaande Europeaan een lezing houdt over de Europese integratie onder het motto 'State of the European Union'. ...
    De lezing werd dit jaar verzorgd door Geert Mak, een verkorte versie werd twee weken geleden afgedrukt in De Groene Amsterdammer. Het is een curieuze tekst. Mak begint met een uitvoerige, (zelf)kritische analyse van wat er allemaal is misgelopen met het ideaal van de Europese eenwording.
    Ik vat het in eigen woorden samen. De eurocrisis staat niet op zichzelf, ze is ook en vooral een politieke crisis. Een groot deel van de burgers heeft het vertrouwen in het Europese project verloren. Een verenigd Europa wordt niet langer als een wervend ideaal gezien, maar als een moloch waardoor de afzonderlijke staten dreigen te worden vermalen. Europa, dat is een almaar voorthobbelende trein met steeds weer nieuwe passagiers die eigenlijk niet klaar zijn voor de reis. ...
    So far so good. Maar wanneer het slot van het artikel in zicht komt, neemt Mak ineens een reusachtige draai. Na al het realisme volgt toch weer een ouderwetse klaroenstoot. Er moet een 'Europees reveil' komen: 'Nog éénmaal hebben we de kans om de Europese Unie te verdiepen en te democratiseren, om het Europese project nieuw leven in te blazen.'   ...


Red.:   Het is allemaal zo ostentatief dat zelfs een redacteur van een sterk pro-Europese krant het niet kan nalaten het op te merken:
  Dus waar Mak eerst vaststelt dat de Europese integratie welhaast dreigt te bezwijken onder het doorgeschoten idealisme der eurofielen, stelt hij vervolgens als oplossing voor dat er een nieuw blik van dezelfde idealistische makelij wordt opengetrokken. Alle Europäer werden Brüder!

En het zit zo diep verankerd, dat zelfs als men met de realiteit in het gezicht wordt geslagen, men niet in staat is het te zien:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2011, van verslaggevers Theo Koelé en Marc Peeperkorn (voorpagina, hoofdartikel)

EU laat Kroatië voorzichtig toe

De Europese Unie zet de deur open voor toetreding van Kroatië als 28ste lidstaat. ...


Red.:   In het kader van haar sterke pro-EU houding vervalst de Volkskrant hier de berichtgeving, door, etgen elke ervaring in, de term 'voorzichtig' in de kop te gebruiken en in de eerste zin de uitdrukking 'de duer opne'. Waar het in feite een de facto direct toelaten is:
  de EU-leiders een strikt tijdschema voor Kroatië uitgestippeld: deze maand afronding van de onderhandelingen; eind dit jaar ondertekening van het toetredingsverdrag; daarna ratificatie (goedkeuring) door de nationale parlementen en het Europees parlement.

Finito. Schluss. Besloten. Ondanks deze toevoegingen:
  Mede onder druk van Frankrijk en Nederland spraken de Europese regeringsleiders af dat Kroatië tot het moment van toetreding scherp in de gaten wordt gehouden. Zagreb moet doorgaan met de bestrijding van de corruptie en criminaliteit en het respecteren van mensenrechten.

Waar nooit iets van is gekomen in andere gevallen zoals Bulgarije en Roemenie.
   En:
  Hoewel Nederland niets wil weten van 'datumfixatie' ... Elk land kan vertragingstactieken toepassen als het vindt dat de Kroaten hun beloften niet nakomen. In het uiterste geval wordt de toetreding afgeblazen.

Waar nooit iets van is gekomen, omdat als het erop aan komt, men zegt: "We kunnen in Europa niet alleen gaan staan", zoals hier bewezen:


Uit: Volkskrant.nl, 09-11-2010, van verslaggevers door Marc Peeperkorn en Raoul du Pré

Wilders hard in aanvaring met Leers om visumplicht

Minister Leers voor Immigratie en Asiel is in aanvaring gekomen met gedoogpartij PVV. Hoewel Nederland eigenlijk tegen is, stemde Leers maandag in Brussel voor opheffing van de visumplicht voor Albanezen en Bosniërs omdat hij alleen stond in de EU. ...
    Nederland wil eigenlijk niet dat Albanezen en Bosniërs vrij naar EU-landen kunnen reizen. Het vreest voor een toevloed van asielzoekers en criminelen. Maar Leers kon niet tegen stemmen: 'Het voorstel was al rond voor ik hier in Brussel aankwam. Nederland was niet nodig, ons verzet zou zijn weggestemd.'   ...


Red.:   En vermoedelijk is de laatste zin ook nog een leugen, want met het verdrag van Lissabon is voor vrijwel alle kwesties de mogelijkheid van een veto afgeschaft.
    Waarna we twee zaken kunnen constateren: de Europese leiders zijn dusdanig door ideologie bevangen, dat terwijl de ervaringen aan gaande de waanzin van het toelaten van randlanden als Roemenie, Bulgarije, en Griekenland zich in volle hevigheid aan het afpelen is, ze toch besluiten om weer een asociaal en achterlijk Balkanland toe te laten. Bij volle "bewustzijn":
  Volgens premier Mark Rutte is het goed uit te leggen dat de EU een nieuw land verwelkomt terwijl de Unie worstelt met de grootste financiële crisis in haar bestaansgeschiedenis. 'Dat moeten we loskoppelen. ...'

Dat loskoppelen is wat er in de geest gebeurd met alle aanhangers van religie en ideologie. Het maakt de lichter-gevoeligen ervoor schizofreen. De rest is "gewoon" geestelijk gestoord . Net als dus de journalisten die dit Eurofiele stukje hebben geschreven.
    De combinatie "Europa" en "econoom" is ook volstrekt dodelijk:


Uit: De Volkskrant, 20-08-2011, door Sylvester Eijffinger en Edin Mujagic.

Laat de eurocrisis niet tevergeefs zijn

Sylvester Eijffinger | Edin Mujagic | De auteurs zijn hoogleraar financiële economie resp. monetair econoom aan de Universiteit van Tilburg. Ze bepleiten een onmiddellijke ophoging van het Europese noodfonds en naleving van het Stabiliteitspact.

...    Achter de schermen is er een strijd gaande tussen verschillende Europese instellingen. De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB), het Europees Parlement en de Europese Raad weten heel goed dat tijdens een crisis ook bepaald wordt waar de macht binnen de Europese Unie en de eurozone van morgen komt te liggen. Zij vechten met elkaar om te bepalen waar de echte macht in de toekomst komt te liggen.
    Daarnaast zien zij de invloed van de individuele lidstaten groeien. Het zijn steeds vaker de lidstaten die besluiten nemen en uitvoeren en niet alleen meer 'Brussel'. ...


Red.:   We beginnen met een reguliere aperte leugen: gedurende het proces van de Europese eenwording is de invloed van de individuele lidstaten voortdurend gedaald.
  Gaan wij zoals vroeger verder op de communautaire weg door te vertrouwen op de Europese instellingen of gaan wij terug naar de intergouvernementele wijze van zaken doen, waarbij grote landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje het in de EMU voor het zeggen krijgen.

Twee aperte leugens: vroeger waren er individuele landen die het ieder voor zich voor het zeggen hadden, en er zijn steeds meer Europese instellingen gekomen waar steeds meer vertrouwd wordt.
  Ook in dit opzicht staat Europa op een kruispunt.  Dat laatste zou niet alleen kleine lidstaten, maar ook middelgrote landen als Nederland marginaliseren en is niet in ons belang.

En dan de contradictie of tautologie - want een feit is dat als er een volledige Europese eenheidstaat komt, dat Nederland marginaliseert wegens te weinig inwoners, te kleine economie en te kleine vertegenwoordiging. En Eijffinger beweert dat als Europa geen eenheidsstaat wordt, dat Nederland dan ook marginaliseert. Dus Nederland marginaliseert altijd, onafhankelijk de Europese inrichting, volgens Eijffinfger - tezamen een tautologie. En neem een van de twee als waarheid, dan is de andere een contradictie.
    Ook met betrekking tot het koloniale verleden bestaan er trekjes die als afwijking gezien kunnen worden. Indien je stelselmatig liegen en fantaseren onder de afwijkingen schaart:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2011, ingezonden brief van Cees Fasseur (Den Haag ), van 1986 tot 2001 hoogleraar te Leiden in de geschiedenis van de Nederlands-Indonesische betrekkingen.

Verzinsel

Hoogleraar Liesbeth Zegveld, advocate in het Rawagede-proces, meldt het bestaan van verbodsborden uit de koloniale tijd, waarop te lezen zou zijn geweest: 'Verboden voor honden en inlanders' (Binnenland, 21 juni).
    Spijtig voor haar (en mogelijk voor sommige lezers) is dit een verzinsel. Nooit is enig concreet bewijs voor het bestaan van zo'n verbodsbord geleverd. Al in de jaren zestig van de vorige eeuw, kort na het herstel van de Nederlands-Indonesische betrekkingen, bleef een oproep aan het Indonesische publiek om foto's en dergelijke met daarop het gewraakte verbodsbord in te zenden, onder uitloving van een beloning, onbeantwoord. Het Nederlandse koloniale bestuur was immers niet gek. Het zou nooit hebben geduld dat de Indonesische bevolking door zulke nodeloze beledigingen werd opgeruid tegen de blanke overheerser. De Nederlanders hadden daarbij niets te winnen en alles te verliezen. Het hele verhaal, dat ook in de literatuur over het koloniale Brits-Indië te vinden is ('no entry for dogs and natives'), is dan ook een mythe.   ...


Red.:   Liegen. Het is onlosmakelijk verbonden met ideologie.
    Net als enkelzijdige blindheid:


Uit: De Volkskrant, 06-12-2011, ingezonden brief van Ruud Nagel, Lelystad

Papoea's

Prima, het artikel (Buitenland, 1 december) over de onderdrukking van de Papoea's. ...
    En om een eventueel verlangen van de Papoea's naar rechtvaardigheid, mondigheid en zelfstandigheid de kop in te drukken is Jakarta niet te beroerd de mensenrechten fors te schenden. Laat de wereld toch stilstaan bij het grote onrecht dat de Papoea's is en wordt aangedaan. Het is bizar dat Nederland tot in lengte van dagen (terecht) spijt moet betrachten vanwege de wandaden zoals het bloedbad in Rawagede, terwijl Jakarta dit soort daden nog volop in praktijk brengt.


Red.:   Als neurologisch verschijnsel ten gevolge van een bloeding is deze afwijking beschreven door Oliver Sacks - als psychologisch verschijnsel ten gevolge van ideologie is deze enkelzijdige blindheid nauwelijks minder erg.
    De rechtszaak tegen Wilders blijft maar slachtoffers eisen. Volgende: een hoofd-aanstichter. Helaas ontbreekt de originele bron, maar uit het volgende is al het een en ander af te leiden:


Uit: De Volkskrant, 05-07-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Remco Meijer

Pijnlijke actie Schalken

Tom Schalken betwist het gezag van de rechtbank en daarmee bewijst hij de rechtspraak een slechte dienst.

Het interview dat raadsheer Tom Schalken afgelopen weekeinde gaf aan NRC Handelsblad, slaat als een boemerang op hem terug. De rechter fulmineerde tegen de 'schandalige' behandeling die hem door de rechtbank ten deel zou zijn gevallen in de zaak-Wilders. Hij meldde ontslag te hebben genomen bij het Amsterdamse gerechtshof.
    Met twee andere raadsheren schreef Schalken de beschikking van het hof die in januari 2009 het Openbaar Ministerie gelastte PVV-leider Geert Wilders te vervolgen voor groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie. ...
    Sindsdien voltrok zich in de Amsterdamse rechtbank een even geruchtmakende als kluchtige rechtszaak, zij het met de vrijheid van meningsuiting als uiterst serieuze inzet. Schalken zelf bleek er nog een tweede rol in te vervullen. Hij dineerde tijdens de procesgang met een getuige-deskundige van Wilders, de arabist Hans Jansen.
    Wilders' advocaat Bram Moszkowicz nam dat hoog op, en niet ten onrechte, bepaalde de rechtbank op 24 mei. Schalken had 'de door rechters te betrachten terughoudendheid in lopende strafzaken' genegeerd, terwijl hij juist 'elke schijn van inmenging in de zaak had moeten voorkomen', zo stelde de rechtbank.
    Uit het interview blijkt nu dat Schalken het gezag van de rechtbank betwist ('leverde haar gezag in') en daarmee bewijst hij de rechtspraak een slechte dienst.   ...


Red.:   En hij bewijst de objectieve waarnemer een goede dienst. Want die kan nu definitief concluderen dat Schalken kennelijk al heel lang de weg kwijt is. Een weg ongetwijfeld ingeslagen met het idee dat er ideeën zijn aan de hand waarvan hij kan bepalen of Wilders al dan niet deugt. Waarbij dan niet naar de omstandigheden hoeft te kijken waarin de uitspraken van Wilders zijn gedaan: de opkomst van een tirannieke ideologie.
    Een ander terrein warop de ideologie welig tiert, en dus ook de denkafwijkingen, is de ontwikkelingshulp. Alle achterstand van welke volk of cultuur dan ook is het gevolg van de euvel daden van het wrede wetsen. Dat dan ook zonder enig voorbehoud geld op tafel moet keggen en alle vluchtelingen toelaten. En honger is er in Afrika omdat de Europeanen de Afrikanen voor achterlijk verslijten, terwijl het in werkelijkheid slimme mensen zijn  die al hun mogelijkheden willen grijpen':


Uit: De Volkskrant, 16-07-2011, door Wim Bossema

Interview | Stephen Ellis, onderzoeker Afrika Studiecentrum, Leiden

'Afrika heeft de toekomst'

Hoge voedselprijzen zijn blijvend en dat is goed nieuws voor Afrika, meent de auteur van het boek Het regenseizoen. Daar ligt de ongebruikte landbouwgrond.

Tussentitel: Afrika zagen we letterlijk als achterlijk | Stephan Ellis - historicus

Afrika staat voor het oogstseizoen, al zou je dat misschien niet zeggen, gezien de droogte in de Hoorn van Afrka. De komende jaren wordt de beschikbaarheid van voedsel de belangrijkste kwestie in de wereld, die hard op weg is naar 9miljard inwoners, zegt Stephen Ellis (1953), onderzoeker van het Afrika Studiecentrum in Leiden. ‘Waar moet al dat voedsel vandaan komen?’ Voor een groot deel uit Afrika waarschijnlijk, want daar ligt 80 procent van ’s werelds nog ongebruikte landbouwgrond.   ...


Red.:   Vermoedelijk valt het Afrika Studiecentrum onder iets als antropologie, of anders een andere tak van de sociologie. In dat soort studies wordt in ieder geval niets geleerd over wetenschap of zelfs gewoon "denken", want in die vakken zijn ze notoir incapabel om contradicties in de uitkomsten van hun ideologische sprookjes te ontdekken . Zoals de bovenstaande: Als je op een continent armoede lijdt, en je hebt daar ook grote hoeveelheid ongebruikte landbouwgrond, dan is het volkomen gerechtvaardigd om van "achterlijkheid" te spreken. Een van de relevante achterlijkheden zijnde het fokken van hoeveelheden kinderen die niet in leven gehouden kunnen worden op de lokaal beschikbare hoeveelheid (vrucht)bare grond .
    Terug naar die vruchtbare bron van denkafwijkingen: het multiculturalisme. Het geval: de zichzelf ongetwijfeld zeer rationeel achtende advocaat Gerard Spong:


De Volkskrant, 02-08-2011, ingezonden brief van Job van Amerongen, Amsterdam

Spong

2002: Gerard Spong wil Thom de Graaf, Marcel van Dam en de journalist Matty Verkamman dagen in verband met haatzaaien. Ze zouden hebben bijgedragen aan het klimaat waarin de moord op Pim Fortuyn kon plaatsvinden.
    2011: Gerard Spong vindt dat Geert Wilders 'Noors bloed op de lippen heeft' (Ten eerste, 30 juli). Anders Breivik is immers door hem geïnspireerd aan het moorden geslagen.
    Fortuyn noemde de islam achterlijk en wilde artikel 1 van de Grondwet schrappen. Wilders vindt de islam een verderfelijke ideologie en bepleit totale vrijheid van meningsuiting. Zoek de verschillen. Oftewel: wie leidt het psychiatrisch onderzoek van Gerard Spong?


Red.:   Niet nodig, dat psychiatrisch onderzoek. Het is de alom bekende psychologische afwijking genaamd ideologie.
    Een ander aspect van de afwijking is dat zelfs als er van het rationele deel van het hoofd een argument komt dat de ideologie weerspreekt en aanvaard wordt, de daarop volgende evaluatie weer doodgewoon door het door ideologie vervormde filter wordt gehaald:


Uit: De Volkskrant, 16-08-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

De vrije woningkeuze

Minister Leers wil de asielzoekerscentra leger maken. Wie in Nederland mag blijven, moet zo snel mogelijk opgaan in de maatschappij. Dat gaat nu nog niet bepaald gesmeerd. Alle gemeenten zijn verplicht een deel van hun woningbestand vrij te maken voor asielzoekers ... De kleine gemeenten en de dorpen leveren genoeg, de steden kampen met tekorten en komen niet over de brug. Asielzoekers willen juist wél in de steden wonen, omdat ze daar via werk en scholing sneller denken te integreren. ...


Red.:   Het zonder weerlegging herhalen van aperte leugens: de werkloosheid onder deze groepen is in de grote steden het grootst, de scholing onder deze groepen in de grote steden het slechtst, en het integreren komt in de allochtone achterstandswijken absoluut niets van. het opschrijven van deze leugens is het bewijs van de de aard van het filter.
  Zij weigeren vaak de huizen op het platteland.

Want ze willen onder hun eigen culturele groep blijven en dus niet integreren, en het meest onzichtbaar blijven als werkloze - in een dorp wordt je aangekeken op je niet-werken - in de anonieme grote stad niet.
   Nu komt het deel waar er geoordeeld gaat worden. Eerst de onweerlegbare feiten:
  Leers beschouwt dat terecht als verloren tijd. ... Ook verhoogt hij de druk op de asielzoekers zelf. Zij verliezen hun recht om een aangeboden huis te weigeren - ook in een gemeente waar zij liever niet wonen. Wie toch weigert, wordt het centrum uitgezet en moet zelf op zoek naar onderdak.
    Een proef moet uitwijzen of het werkt. De grotere druk op asielzoekers is op zichzelf niet onredelijk ...

Het oordeel dat gebaseerd is op de oud-Hollandse wijsheid: "Liever-koekjes worden niet gegeten". En al helemaal niet als het lieverkoekje in feite kortzichtig eigenbelang is.
    Maar niet moet er een oordeel geveld worden, en gaat de informatiestroom door de evaluator:
  De grotere druk op asielzoekers is op zichzelf niet onredelijk, mits de steden nu ook echt over de brug komen.

En meteen gaat het dus weer mis: Hoezo, de steden moeten over de brug komen? Het gaat om de kleine steden en dorpen, en die bieden genoeg aan. Daarheen moeten de asielzoekers. Maar de combinatie van de termen "asielzoekers" (= "immigranten" = "allochtonen") en "dwingen" zijn volkomen eenduidig voor het filter: daar komt een ferme "Nee" op.
    En meteen laat het filter ook weer zijn leugens los:
  Alleen als Leers eindelijk genoeg huizen vrij krijgt op plaatsen waar zicht is op scholing, werk en inburgering, is het terecht dat asielzoekers niet meer mogen weigeren.

Wat in werkelijkheid dus andersom is: omdat de toestand van immigranten in de grote steden slechter is, mogen ze huizen in dorpen en kleine steden niet weigeren.
   En tenslotte produceert het filter een absurditeit:
  Anders verplaatst de minister het probleem slechts van de asielcentra naar de dorpen en is er nog weinig opgelost.

Welk probleem? Dat van scholing, werk en inburgering? Waar moet dat dan heen? Naar de achterstandswijken van de grote steden waar het nog slechter is? Of is het probleem de huisvesting? Maar dat is toch opgelost als ze in het dorp wonen? Kortom: Du Pré is volledig de draad kwijt in zijn verhaal, door de vele verdraaiingen daar ingebracht door het door ideologie vervormde filter.
    Vrijwel meteen daarna tot nader onderzoek van het filter - aanleiding is een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat laat zien dat de Chinese immigranten in Nederland succesvol integreren, en benoemt de redenen ervan, zie hier . Raoul du Pré haalt de uitkomsten en de logischerwijs daaruit volgende vergelijkingen met allochtonen  (is: Turkse en Marokkaanse immigranten) door zijn filter:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Leve de Chinezen

De prestaties van de Chinezen in Nederland zijn spectaculair. De tweede generatie doorbreekt met grote vaart het heersende beeld van de Chinese Nederlanders als een hardwerkende maar laagopgeleide en zeer gesloten groep. ...


Red.:   Er is in Nederland geen beeld van Chinezen als laagopgeleid. Wel als hardwerkend.
  Zo zijn ze dé modelminderheidsgroep geworden: geen andere groep van die omvang kan zich met hen meten ...
    Dat maakt het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau tot verplicht huiswerk voor alle politici die zich bemoeien met het immigratie- en integratiebeleid. Het staat vol nuttige lessen.
    Les 1: Er is niets mis met immigratie. Ook niet als het om de zogeheten 'niet-westerse migranten' gaat - de groepen die onder invloed van de PVV zo verfoeid worden.

Een denkfout van de soort: "Koeien geven melk - koeien zijn vee en paarden zijn vee - dus paarden geven ook melk" (letterlijk vertaalbaar). Een zeer bekende logische fout - om precies te zijn: het klassieke voorbeeld van een logische fout.
    De analogie geeft ook aan waar de fout zit, want de redenatie kan alleen de "paarden geven ook melk" uitkomst geven met de volgende tussenstap:  "Koeien geven melk - koeien zijn vee en paarden zijn vee - alle vee geeft melk - dus paarden geven ook melk". De redenatie die Du Pré gebruikt heeft dus zo'n zelfde tussenstap om tot zijn conclusie te komen: "Chinezen functioneren goed  - Chinezen zijn immigranten en Marokkanen zijn immigranten - alle immigranten functioneren goed - dus Marokkanen functioneren goed". Oftewel: de voor de conclusie noodzakelijke tussenstap is "Alle immigratie is goed".
    Met een tussenstap van de vorm "alle vee geeft melk" staat het antwoord van een redenatie omtrent het melk geven door paarden van tevoren vast - oftewel: de redenatie is geen redenatie maar een ingeklede herhaling van de tussenstap. De tussenstap zelf kan dus nooit verder getest worden, want zodra je een redenatie ermee begint, staat de uitkomst vast. De tussenstap is een formulering van ideologie.
    De volgende opmerking van Du Pré laat een tweede aspect zien van het filter: de eventuele aanwezigheid in de geest van de correcte conclusie doet er niet toe:
  Les 2: Daarbij is het wel van belang welke waarden en normen immigranten meenemen. Selectie loont. Niet het aanvankelijke opleidingsniveau of de taalbeheersing is daarbij wezenlijk - de eerste generatie Chinezen is hierin niets verder dan Marokkanen of Turken - maar wel het arbeidsethos, de trots en de wil om iets van het leven te maken. Dat zijn belangrijker criteria dan de antwoorden op de kennisvragen in onze inburgeringstoetsen.

Dit is correct, en wat hier staat is dat de Marokkanen en andere allochtonen als immigranten minder waard zijn - anders zou selectie niet lonen. Zelfs één van de juiste selectiecriteria staat er: "hardwerkend". Uit welke informatie direct volgt dat dus wel degelijk iets mis kan zijn met immigratie (anders was selectie niet lonend), en het feit dat Du Pré deze vergelijking maakt laat zien dat hij weet dat dit van toepassing is op Marokkanen en andere allochtonen (Turken, diverse creoolse groepen). En ondanks dat deze juiste en zijn eerste conclusie tegensprekende informatie dus in zijn hoofd zit, trekt hij toch de foutieve eerste conclusie. Dat is dus de zeer strenge selectieve werking van het ideologische filter.
    Met het bekende droevige gevolg:
  Les 3: Het succes van de tweede generatie is het succes van hun ouders. Zij zijn streng en veeleisend. In veel gezinnen zijn harde conflicten uitgevochten. Maar uiteindelijk hebben de ouders hun normen van hard werken en goed presteren door weten te drukken. Met opzienbarend resultaat. Wie het ambitieniveau van de allochtone probleemjeugd omhoog wil krijgen, kan hun ouders niet opgeven. In de huiskamers moet het gebeuren.

Maar in die allochtone huiskamer gaat het fout door de allochtone cultuur. En dezelfde ideologie die het filter heeft gemaakt, verbiedt als eerste het openlijk per sprake brengen van die cultuur, nog meer het bekritiseren van die cultuur, en al helemaal het willen veranderen van die cultuur. Dus is het probleem ten gevolge van het cultuur en afkomst gerelateerde klassenverschil onvermijdelijk, zie de rassenrellen in Frankrijk 2005 en Engeland 2011 .
    Het multiculturalisme maakt eindeloos veel slachtoffers. De volgende is forensisch psycholoog Corine de Ruiter, bekend van vele media-optredens, die dus al eerder blijk heeft gegeven van de kwaal, hoewel niet op opvallende wijze. Het geval van de aanslag van Anders Breivik en het gebrek aan succes van de eerdere pogingen van anderen om een deel van de schuld daarvan in de schoenen van Geert Wilders te schuiven, heeft doet kennelijk de sloppen doorslaan. Ze schreef een artikel in Trouw dat ook op de linkse haatzaai-site Joop.nl is verschenen . Boodschap van het artikel: Wilders bedrijft verbaal geweld - iets dat ook al door Alexander Pechtold was geroepen, maar dat is een politicus . De Ruiter wil het die nieuwe kracht geven met haar expertise als psycholoog, en gaat nog een stapje verder door een link met fysiek geweld te suggereren - zie de verdere analyse van dat aspect van haar verhaal hier .
    Dit deed ze allemaal op een dusdanige manier, uiteindelijk door in haar slotconclusie te suggereren dat Wilders te vergelijken was met een tbs'er, dat er aanzienlijke ophef over ontstond. naar aanleiding van die ophef kreeg ze een uitnodiging om het allemaal bij Knevel & Van den Brink te komen uitleggen (11-08-2011, na 31:54 min.) - het volgende deel van het transcript gaat alleen over één aspect van haar verhaal, aldaar, haar bewering dat Geert Wilders de term "uitroeiing" zou hebben gebruikt (dit transcript komt van Joost Niemöller ):
  Van den Brink: “Kunt u uitleggen wat gewelddadig is aan Geert Wilders?”

Corine de Ruiter: “Eh…. Geert Wilders die uit zich allang eh… ja, die..uit…zich al jarenlang, eh… wat mij betreft op een zeer gewelddadige manier over met name moslims, zeker islam, en natuurlijk mag je een mening hebben over van alles en nog wat. Je mag ook zeggen islam is niet voor mij, of christendom is niet voor mij of whatever, maar de wijze waarop hij zich uit, eh…. is toch wel heel bijzonder, want… ik geef het voorbeeld even van het woord ‘kopvoddentaks’.

Het stuk van De Ruiter gaat nergens in op de kwestie waarom de uitspraken van Wilders gewelddadig zijn - ze poneert het. Wat ze wel beweert, is dat die uitspraken beledigend zijn (wat tallozen al eerder beweerd hebben), maar beledigend is geen synoniem van gewelddadig, noch komt het in de buurt daarvan. Hier i dit interview blijkt waarom - haar antwoord luidt, afgekort: "Geert Wilders woordgebruik is gewelddadig omdat ik het vind".
    Dit soort probleem is allemaal op een zeer simpele manier op te lossen:
  (Filmpje. Bekende voorbeelden van Kameroptredens Wilders komen langs.)

Van den Brink: “U zegt: Dit is gewelddadig.”

De simpele oplossing: wijs datgene aan dat in abstracto bediscussieerd wordt, en vraag de poneerder zijn stelling te bewijzen. De Ruiter vermijdt de eerste valkuil:
  Van den Brink: “U zegt: Dit is gewelddadig.”

Corine de Ruiter: “Nou ja,  formeel zou je sommige uitspraken niet als gewelddadig…”

Voorheen ging het over "De uitspraken van Wilders",  maar nu trekt ze zich terug en herformuleert het tot "Sommige uitspraken van Wilders".
    Het logische antwoord:
  Corine de Ruiter: “Nou ja,  formeel zou je sommige uitspraken niet als gewelddadig…”

Van den Brink: “Kies er eentje uit.”

Waarmee we eindelijk zijn waar we wezen moeten: een concrete uitspraak:
  Van den Brink: “Kies er eentje uit.”

Corine de Ruiter: “Nou, die kopvoddentaks vind ik een heel goed voorbeeld.

Het standaardvoorbeeld. Wat je meteen doet afvragen of het wel representatief is, maar die kwestie komt later.
  Corine de Ruiter: “Nou, die kopvoddentaks vind ik een heel goed voorbeeld. Wat is verbaal geweld? Dat betekent dat je de ander pijn doet met woorden. En ook dat je de bedoeling hebt te kwetsen met woorden.

Dat is de definitie van belediging. Waarop je een discussie zou kunnen beginnen over belediging, en wie dat zoals doet in welke omstandigheden, en hoe je dat moet beoordelen. Waarmee, als dit een eerlijke discussie was met deze context, ook meteen de door Geert Wilders aangevoerde kant van de medaille moet worden betrokken: de beledigingen door moslims. waarna er een heel simpele discussie volgt, die allang gedocumenteerd beslist is. Ook hier dus nog maar eens die uitkomst (uit Bimbo's en Boerka's, NPS 30-08-2007 , een deel van het verslag van de discussie tussen cabaretier Hans Teeuwen en moslim-boegbeelden de Meiden van Halal (Esmaa, Jihad en Hajar Alariachi):
  [HT, serieus] Nou, een mening kan beledigend zijn, snap je. Dus het kan zijn dat als ik mijn mening geef dat dat voor iemand anders beledigend is. Bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon …uh ja, een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh, dan mogen daar dan niet over praten want dat is beledigend. Da’s heel erg multi-interpretabel.
(er valt een minieme pauze (0,2 seconde) in het debat gevuld met luid applaus en gejuich van het publiek) [EH, tijdens het applaus] Beledigt u …
[EH] Zegt u nou dat u wél met voorbedachte uh rade beledigt of níet met voorbedachte rade? Want ik …
[HT] Nou als ik programma’s maak, of een liedje maak, dan wil een léuéuk lied maken, waarom gelachen kan worden, en een belediging [EH] Ja … [HT] kan uh ook hééél erg grappig zijn.
[XH] Waar ligt de grens? Waar ligt voor u de grens?
[HT, zeer nadrukkelijk] De grens ligt bij gewéld.

Waarmee ook volkomen duidelijk wordt aangegeven wat een gewelddadige verbale uiting is: Een gewelddadige verbale uiting is een verbale uiting die oproept  tot geweld. En dus daarnaast: Een belediging is een verbale uiting die de persoonlijkheid of de ideeën van een persoon van een sterke negatieve lading voorziet. En uit het citaat wordt duidelijk dat beledigingen geen prettige maar in sommige omstandigheden noodzakelijke uiting kan zijn. Omdat er ook persoonlijkheden zijn en ideeën die inderdaad voorzien moeten worden van een sterke negatieve lading.
    Kortom: Corine de Ruiter pleegt valse voorstelling van zaken met haar gelijkstelling van de beledigende opmerkingen van Geert Wilders met "gewelddadige opmerkingen". De reden is allang bekend van eerder soortgelijke gevallen: omdat de daadwerkelijke boodschap niet aangevallen kan worden, valt men een denkbeeldige versie ervan aan - of de toon ervan, of de persoon die hem uitspreekt, enzovoort.
    En dit is een instructief voorbeeld daarvan, omdat De Ruiter verder gaat:
  Corine de Ruiter: “Nou, die kopvoddentaks vind ik een heel goed voorbeeld. Wat is verbaal geweld? Dat betekent dat je de ander pijn doet met woorden. En ook dat je de bedoeling hebt te kwetsen met woorden. Wij doen onderzoek naar geweld, alle vormen van geweld. Verbaal geweld, schelden is er een van. En het tweede is bijvoorbeeld verbale bedreigingen. Nou, dat doet mijnheer Wilders ook, die zegt bijvoorbeeld van eh.. ja. Die mensen voordat ze jou pakken moet je zorgen dat jij ze, eh.. hier weghalen, hier weg laat gaan.”

En dat is, onbewust, logische stap. Hier beseft de geest dat het onmogelijk is om een link te leggen tussen "kopvoddentaks" en geweld - en ook "verbaal geweld". Het is een belediging, maar op geen enkele manier een oproep tot geweld. Maar het standpunt over Wilders is ideologisch bepaald, dus kan niet worden opgegeven. Dus verzint het hoofd een standpunt dat wel aan de ideologie voldoet - en gebruikt taal die ze vermoedelijk kent uit discussies met als thema: "de botsing der beschavingen".
    De interviewers vinden het, terecht, niet helemaal duidelijk. De Ruiter helpt:
  Corine de Ruiter: “...En het tweede is bijvoorbeeld verbale bedreigingen. Nou, dat doet mijnheer Wilders ook, die zegt bijvoorbeeld van eh.. ja. Die mensen voordat ze jou pakken moet je zorgen dat jij ze, eh.. hier weghalen, hier weg laat gaan.”

Van den Brink: “U zegt, dat is verbale bedreiging.”

Corine de Ruiter: “Ja, of dreigen met uitroeien, bijvoorbeeld, dat is een term die hij gebruikt. Voordat ze jou uitroeien moeten wij het maar doen. Eh… dus dat is verbale bedreiging, want dan dreig je met fysiek geweld.”

Een op het internet vele malen gebruikte associatie - "deportatie" was daar ook populair.
    Maar dit is niet het internet, met min of meer anoniem reageerders. De redactie, die live meemakende, dacht onmiddellijk: Dat kan niet, want dan was Wilders in zijn rechtszaak veroordeeld. En ook de interviewers zijn wakker:

  Corine de Ruiter: “Ja, eh.. dat, dat heeft hij ook een keer gezegd. Voordat ze ons uitroeien, moeten we maar zo ver gaan dat wij hen uitroeien. Ja.”

Van den Brink: “U weet het zeker.”

Corine de Ruiter: “Ik weet het zeker.”

Knevel: “Dan zou de rechter hem daar toch op veroordeeld hebben? De rechter heeft hem op alle punten vrijgesproken. Als hij het heeft over aanzetten tot uitroeien. Ik kan het me niet voorstellen.”

Corine de Ruiter: “Ja, maar dat is echt, eh…”

Martin Gaus: “Dat hebben ze vergeten dus kennelijk.”

Hondentrainer Martin Gaus is een andere gast in het programma.
    Er zouden hier op zijn minst twee alarmbellen moeten gaan rinkelen: ten eerste: twee niet onredelijke personen zeggen je dat er iets fout doet, en ten tweede: de redenatie met de rechtbank is onweerlegbaar. het kenmerk van ideologie is dat die zich ook daardoor niet laat verstoren. Ideologie heerst over al het andere in de geest. De meest gebruikelijke aanpak op dit punt is één van de vele methodes om een discussie af te breken, meestal; door op de persoon te gaan spelen of ordinaire scheldpartijen. In gevallen zoals dit,. waarin de ideoloog gedwongen wordt tot een natwoord en niet de capaciteiten van een politicus heeft om gewoon het eerder in genomen standpunt eindeloos te herhalen zonder het uit te leggen. Corine de Ruiter is niet doortrapt genoeg voor zulk soort methodieken, en probeert de contradictie tussen haar uitspraak en de werkelijkheid weg te rationaliseren:
  Corine de Ruiter: “Nee, maar de rechter… kijk. De juridische werkelijkheid en de werkelijkheid van alledag, die kunnen ver uit elkaar liggen. Soms heb je ook dat iemand veroordeeld wordt voor doodslag terwijl iedereen denkt, ja maar het is toch met voorbedachte rade. Het is toch moord. Maar de rechter acht het dan niet bewezen, en dat , ja, dat is juristerij, en ik denk, het is dat… voor mijn idee moet je...

Waarna de geest kennelijk besefte dat dit ook niet genoeg was, en overschakelde op iets anders:
  ... voor mijn idee moet je..kijk, ik kijk hier als psycholoog naar en ook nog eens heel specifiek als forensisch psycholoog en ik kijk naar wat is geweld. ...”

Dat anders weer zijnde: "Ik vind het".
    Waarna het een treurige vertoning wordt:
  ...Nou, wij doen onderzoek in TBS klinieken bijvoorbeeld, en dan onderzoeken we wel patiënten die daar zitten gewelddadig zijn.”

(-)

Knevel: “Nog eventjes, eh.. wij krijgen te horen dat hij het woord uitroeien nooit gebruikt zou hebben, inmiddels.”

Van den Brink: “Via ons oortje.”

Knevel: “Wilt u dat woord terugtrekken, of zegt u, ik blijf erbij.”

Corine de Ruiter: “Eh, nou, ik denk niet dat hij… het staat in dat stuk in Trouw. Een letterlijk citaat dat daarover gaat. Daar staat het in. Dat dus wat hij gezegd heeft, dat weet ik zeker.”

Knevel: “Dus het woord uitroeien zetten we nu dus even tussen haakjes?”

Corine de Ruiter: “Nee, hij heeft ook niet gezegd dat wij ze moeten uitroeien, maar dat heeft hij in ieder geval gezegd.”

Van den Brink: “Oké.”

(-) Bij de aftiteling.

Van den Brink: “We hebben de quote gevonden.”

Knevel: “‘Als je niet wilt worden opgegeten, dan moet je zelf de ander opeten.’ Dat klinkt een stukje ludieker dan het woord uitroeien. Wilt u het woord uitroeien terugtrekken?”

Corine de Ruiter: “Ja.”

Een treffende illustratie van de processen die zich in de geest afspelen, als die eenmaal geïnfecteerd is met een ideologie. Zelfs mensen die zichzelf heel redelijk achten, dat in de ogen van een groot deel van de buitenwacht helemaal zijn, en in de werkelijkheid in omstandigheden niet betreffend een ideologie dat ook wel zijn, kunnen in zaken betreffende de ideologie in volstrekt hopeloze vormen van redeloosheid vervallen.
    Vrouwen hebben gemiddeld genomen een slechter detectiemechanisme voor tegenstellingen dan mannen. In combinatie met ideologie kan dat extreem fout gaan:


Uit: DePers.nl, 12-09-2011, door Dirk Koppes

‘Anders Breivik is een van ons’

Massamoordenaar Anders Breivik is geen duivel maar een van ons, een Noor. Vindt voormalig minister van Justitie Anne Holt. ‘Wat hebben we verkeerd gedaan?’

Een dame met een kort lontje. Een vrouw die gewend is de touwtjes in handen te nemen. ...
    Welkom in de wereld van Anne Holt. Ooit journaliste, juriste bij de politie van Oslo, advocaat en minister van Justitie. Kordaat en zakelijk beweegt ze zich door het leven. Inmiddels als thrillerschrijfster, die wereldwijd vier miljoen boeken heeft verkocht.
...
Waarom schreef u een opiniestuk in de Wall Street Journal?
‘Ik ben nog steeds een politieke persoon, al is mijn ministerschap een decennium geleden. Ik voel me als socialist verplicht de anti-islambeweging te bestrijden.’


Red.:   Prima als je een anti-beweging bestrijdt. Maar dan natuurlijk alle anti-bewegingne. zoals de anti-bewging genaamd islam, die zich zeer sterk tegen niet-moslims keert.
     Maar dit is maar het begin van de inconsistenties:
  Waarom?
‘Het is een van de grootste uitdagingen waar Noorwegen voor staat. Er is zoveel racisme in ons land....'

Inconsistentie twee: er is zo veel racisme in de islam.
  Er worden zoveel leugens over de islam en moslims verspreid.

Tot het bewijs verstrekt is, een leugen. Inconsistentie drie: de islam verspreidt net zo veel leugens over niet-moslims:
  Ook door Anders Breivik. Maar vergeet niet: velen delen zijn mening. Daarom moeten we de pijnlijke waarheid niet uit de weg gaan: Anders is een van ons. Het is een Noor. ...

Hij is geen duivel, hij is niet de reïncarnatie van het kwaad.
‘Dat roepen de media, maar daarmee maken we ons er te makkelijk vanaf. Wij Noren zijn geen Anders Breivik, maar hij is een van ons. Als er ergens ter wereld een islamitische terreurdaad wordt gepleegd, roepen wij Noorse moslims ter verantwoording. Unfair, want je bent individueel verantwoordelijk voor je eigen daden.

Contradictie: Anders Breivik is individueel verantwoordelijk voor zijn eigen daden en dan klopt het "Hij is ene van ons" niet. Of "Hij is één van ons", en dan komt het volgende in werking 9let op de datum - dit is valt bijna gelijk met het interview):


Uit: Volkskrant.nl, 17-09-2011, ANP/ Redactie.

Man die cartoonist wilde opblazen opgepakt

De politie in Noorwegen heeft een verdachte aangehouden die de Deense cartoonist Kurt Westergaard zou hebben willen vermoorden. Dat meldde de Noorse krant Dagbladet vandaag.
    De verdachte, die dinsdag zou zijn aangehouden, zou met automatische wapens en explosieven een einde hebben willen maken aan het leven van Westergaard. ...
    Westergaard (76) haalde zich de woede van veel fanatieke moslims op de hals met een spotprent waarop hij de profeet Mohammed afbeeldde met een bom in zijn tulband. De tekening verscheen in 2005 in de Deense krant Jyllands-Posten en leidde tot een storm van protest in de islamitische wereld. Vorig jaar werd hij in zijn eigen huis aangevallen door een Deens-Somalische moslimextremist. ...


Red.:   Dan zijn deze twee moslims "twee van hen". En met hen hele horden die eraan vooraf zijn gegaan , en de velen die duidelijk nog volgen. Die zijn allemaal "Horden van hen". Waarover Anne Holt zegt:
  Als er ergens ter wereld een islamitische terreurdaad wordt gepleegd, roepen wij Noorse moslims ter verantwoording. Unfair, want je bent individueel verantwoordelijk voor je eigen daden.

Dat wil zeggen: de ooit journaliste, juriste bij de politie van Oslo, advocaat en minister van Justitie. Anne Holt is geestelijk gestoord.
     En dat ziet eruit als rechts afgebeeld (detail van de foto bij het artikel) - de ideologische stompzinnigheid die we ook zo goed kennen van de Nederlandse gevallen (Hedy d'Ancona, Ella Vogelaar, cum suis) is direct afleesbaar ("Het zijn toch van die léuke mensen...!").
    Een rijke vindplaats van denkafwijkingen is de website voor "linksige" ideologische haatzaaierij Joop.nl .  De site is (mede) opgericht en wordt (mede) bestierd door Francisco van Jole, de man die na een lezing over de verstorende waarde van nieuwe media een middelvinger opsteekt tegen een journalist van verstorende nieuwe media .
    Zijn site kent een aantal regelmatige bijdragers die aan soortgelijke en andere storingen van het denksysteem lijden: door zware ideologische verdwazing in het bezit geraakt van een blikveld waarin één helft van de wereld volkomen afwezig is - in zijn fysiologisch vorm bekend als één van de opmerkelijke gevallen beschreven door psychiater Oliver Sacks .
   In het eerste geval zien we één van de bijdrages van Michael Blok, die allemaal min mindere of meerdere mate aan de kwaal lijden. Dit is een ernstig exemplaar - eerst de introductie:


Van: Joop.nl, 07-10-2011, door Michael Blok, consultant/activist

Schreeuwen of samenleven?

Beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting zijn juist nodig om die vrijheid te beschermen

Eergisteren pleitte Kustaw Bessems in De Pers nog voor de "vrijheid om weerzin te wekken". Hij kreeg bijval van een legertje Twitteraars, waaronder de Tweede Kamerleden Boris van der Ham en Tofik Dibi. Maar de heren vergeten dat vrije meningsuiting een middel is, en geen doel op zich. En dat sommige beperkingen van de vrijheid van meningsuiting nu meer dan ooit nodig zijn om diezelfde vrijheid te beschermen.   ...


Red.:   We slaan deze introductie even over voor onze analyse. Hier in zijn uitwerking de voor hem zichtbare kant van de wereld:
  De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste pilaren van een vrije maatschappij. Als iedereen kan zeggen wat hij wil (en er vrije media zijn om het te laten horen) is het heel moeilijk om een dictatuur of onrecht in stand te houden. Daarom is vrije meningsuiting vaak de laatste vrijheid die verworven moet worden in een democratiseringsproces; zie China. ...
    Maar de vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Soms botst ze met andere vrijheden. ...
    Het vrije woord kan ook worden misbruikt om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Sommige politici en opiniemakers hebben belang bij slechte verhoudingen tussen etnische groepen, maar de maatschappij heeft geen belang bij de rellen en aanslagen die er het gevolg van zijn. ...
    De combinatie van haat, belediging en discriminatie kan in de handen van een charismatische politicus met toegang tot de massamedia ook leiden tot het verval van de democratie. Nederland heeft een populaire antidemocratische politieke beweging die het vrije woord gebruik (misbruikt?) om macht te verwerven. Dankzij die macht neemt de regering discriminerende maatregelen die niets doen om problemen te verhelpen, enorme leed veroorzaken en de democratische kwaliteit van Nederland in de waagschaal leggen. Op termijn kan het vrije woord in theorie zelfs gebruikt worden om de democratie om zeep te helpen. Theorie die al eens praktijk werd.
    Maar zelfs in afwezigheid van een nieuwe volksmenner kunnen woorden de vrijheid van meningsuiting beperken. Want je moet niet alleen je mening mogen uiten, je moet het ook durven. De constante stroom grove taal uit de nationalistische hoek (vooral op internetfora) is niet los te zien van een klimaat waarin "linkse" opiniemakers bedreigd worden en bang zijn hun mening vrij te uiten. Diezelfde taal heeft zeker ook bijgedragen aan de aanslagen in Noorwegen op 22 juli, die er bij links de schrik flink hebben ingejaagd. Flauwe onzin en geweld nemen zo de plaats in van legitiem debat over de inrichting van de maatschappij.
    Beperkingen van de vrijheid van meningsuiting zijn dus nodig om de vrijheid van meningsuiting te beschermen. En die beperkingen staan een scherp politiek debat niet in de weg. ...

Nu de andere helft van de wereld, die de gehandicapte niet kan waarnemen (let op: slechts enkele termen zijn vervangen - u snapt het snel genoeg):
   
  De vrijheid van religie is een van de belangrijkste pilaren van een vrije maatschappij. Als iedereen kan geloven wat hij wil (en er vrije kerken zijn om het te laten horen) is het heel moeilijk om een dictatuur of onrecht in stand te houden. Daarom is vrije religie vaak de laatste vrijheid die verworven moet worden in een democratiseringsproces; zie China. ...
    Maar de vrijheid van religie is niet absoluut. Soms botst ze met andere vrijheden. ...
    De vrije religie kan ook worden misbruikt om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Sommige voorgangers en volgelingen hebben belang bij slechte verhoudingen tussen etnische groepen, maar de maatschappij heeft geen belang bij de rellen en aanslagen die er het gevolg van zijn. ...
    De combinatie van haat, belediging en discriminatie kan in de handen van een charismatische gelovige met toegang tot de massamedia ook leiden tot het verval van de democratie. Nederland heeft een populaire antidemocratische religieuze beweging die het vrije woord gebruik (misbruikt?) om macht te verwerven. Dankzij die macht neemt de regering discriminerende maatregelen die niets doen om problemen te verhelpen, enorme leed veroorzaken en de democratische kwaliteit van Nederland in de waagschaal leggen. Op termijn kan de vrije religie in theorie zelfs gebruikt worden om de democratie om zeep te helpen. Theorie die al eens praktijk werd.
    Maar zelfs in afwezigheid van een nieuwe volksmenner kunnen woorden de vrijheid van religie beperken. Want je moet niet alleen je geloof mogen uiten, je moet het ook durven. De constante stroom grove taal uit de islamitische hoek (vooral op internetfora) is niet los te zien van een klimaat waarin "vrijzinnige" opiniemakers bedreigd worden en bang zijn hun mening vrij te uiten. Diezelfde taal heeft zeker ook bijgedragen aan de aanslagen in New York op 9/11 en al die andere grotere en kleinere aanslagen, die er bij vrijzinnigen de schrik flink hebben ingejaagd. Flauwe onzin en geweld nemen zo de plaats in van legitiem debat over de inrichting van de maatschappij.
    Beperkingen van de vrijheid van religie zijn dus nodig om de vrijheid van religie te beschermen. En die beperkingen staan een scherp politiek debat niet in de weg. ...

En in één oogopslag hebben we zo gezien dat de geestelijke kwaal waaraan Michael Blok lijdt niet minder is dan de fysiologische van hen die slechts een wereldhelft zien. Echte gevallen voor de psychiater.
    In de rubriek Actueel werd meteen het volgende voorbeeld gevonden - er is geen inleiding, de koptitels is alles wat we bespreken - Maarten van Rossem zijn we al eerder tegengekomen als iemand met een ernstige denkkronkel:


Van Joop.nl, 24-11-2010, door Maarten van Rossem, historicus

De proto-criminelen van de PVV

Bij de PVV worden de bankjes bevolkt door types van 12 ambachten en 13 ongelukken. Het zijn vaak mensen met een gestoorde agressie-huishouding of avonturiers die zonder enige politieke overtuiging hun wagentje aanhaken aan de PVV. Dat is natuurlijk vragen om problemen.


Red.:   De voor Maarten van Rossem zichtbare helft van de wereld (zo meteen meer over hem). Hier de onzichtbare:
  De proto-criminelen van de islam

In de moskee worden de bankjes bevolkt door types van 12 ambachten en 13 ongelukken. Het zijn vaak mensen met een gestoorde agressie-huishouding of avonturiers die zonder enige politieke overtuiging hun wagentje aanhaken aan de islam. Dat is natuurlijk vragen om problemen.

Ook in dit geval is het aantal vervangen  term, en zeer beperkter. Nog beperkter dan het voorgaande geval, want dat aantal is ruwweg twee wat aanpassingen in voorzetsels enzo niet meegerekend). De nieuwe versie is iets dat je hoogstwaarschijnlijk voor het gerecht zou brengen, want geert Wilders werd vervolgd voor veel minder ver gaande uitspraken.
    Dan nu wat over de auteur. Maarten van Rossem was en voor een groot deel is een gerespecteerd historicus, hoogleraar in dat vak, en bij een groot deel van Nederland bekend vanwege zijn cynische commentaar op politieke gebeurtenissen, afgeleverd met een bromstem  in nauwelijks te stuiten stromen. Zijn emeritaat heeft hij gebruikt om een actieve campagne tegen Geert Wilders, de PVV, populisme, en alles dat Nederland eigen is te starten, onder nadere middels een glossy genaamd Maarten. Boodschap: "Weg met ons".
    Bij gelovigen kan je je nog iets voorstellen als ze hun verwrongen kijk op de wereld etaleren: als een tsunami-overlever verkondigt dat hij Allah dankt voor het laten staan van de moskee, kan je aanvoeren dat hij door opgroeien in zo'n soort omgeving en gemiddelde intelligente echt niet beter weet (voor de volledigheid: als het laten staan van de moskee een daad van Allah is, is de tsunami zelf dat ook).
    Het geval Maarten van Rossem heeft deze excuses niet. Hij is niet opgegroeid met de islam en heeft een ruim meer dan gemiddelde intelligentie. Dan luidt de conclusie dat de denkafwijking in zijn hoofd overeenkomstig erger moet zijn. Je gaat dan al gauw denken in de richting van verklaringen die men ook aanvoert voor psychopathisch gedrag: het is niet zo dat de psychopaat zich er speciaal voor inzet om slecht te zijn - nee, het is zo dat de draden in zijn hoofd zodanig lopen dat hij negatieve gevolgen van zijn daden voor anderen niet bewust wordt of totaal niet ziet.
    Idem dus bij Maarten: de ideologie heeft de bedrading (al dan niet tijdelijk) zo gewijzigd, dat het zicht op één helft van de wereld is verdwenen.
    Van opgeleid-als-historicus en Volkskrant-journalist Peter Giesen zijn we weinig beter gewend dan van Maarten van Rossem. Daarom viel het op dat hij enige nuance begon aan te brengen in zijn multiculturalistische pleidooi:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2011, hoofdredactioneel  commentaar, door Peter Giesen

Marginaal verschijnsel

Een algeheel boerkaverbod is een grof middel voor een marginaal verschijnsel. ...


Red.:   Het bekende standpunt -waarop er normaliter een uitgebreid betoog volgde over de gevaren van de xenobegne en racisten die dat wel wilden - het was gebaseerd op angst en dat soort zaken.
  Beter is een selectief verbod voor situaties waarin het dragen van een boerka de communicatie bemoeilijkt of anderszins nadelig is.

Daarom waren dit soort nuances verrassend. vermoedelijk waren ze het gevolg van het langdurig beuken van de redelijke mensen tegen de onzin die de multiculturalist altijd gedwongen is uit te kramen. Over de verrijking die de islam is, enzovoort.
    Maar toen gebeurde er iets bijzonders. Of eigenlijk: zo bijzonder was het niet voor een goed socio-psychologisch omdat die weet hoe de islamitische ziel ongeveer in elkaar steekt: de acteur Nasrdin Dchar kreeg op het filmfestival 2011 een Gouden Kalf, en riep tijdens zijn speech (kop op Volkskrant.nl :
  'Ik ben een moslim. En ik heb een fucking Gouden Kalf in mijn hand'

Waaraan hij in werkelijkheid ook nog toevoegde dat hij Marokkaans bloed had en dat hij Nederlander was - welk laatste natuurlijk volstrekt in tegenspraak was met het eerste en zijn gedrag.
    Peter Giesen was weer helemaal om - eerst een overzicht van het artikel met wat stukjes uit iedere alinea:Uit: De Volkskrant, 08-10-2011, column door Peter Giesen

Het menselijk tekort

Tussentitel: De tijdloze xenofobie groeide in Nederland aan tot een grote angst voor moslims

Laatst werd ik door de bank uitgenodigd voor een gesprek over mijn hypotheek. De brief was ondertekend door een man met een Turkse naam. Tot mijn schande moet ik bekennen dat de gedachte even, heel even, door mijn hoofd flitste. Zou het wel een goede adviseur zijn? Zo stak de xenofobie haar lelijke kop op, in een onverwachte en ongewilde reflex. De adviseur bleek een uiterst sympathieke en capabele man. Zo werd de vreemdeling weer gewoon.
    De Gouden Kalf-speech van Nasrdin Dchar was zo geweldig omdat hij uiteindelijk zo gewoon was. Hier stond geen vreemde snuiter, maar een ambitieuze acteur die zijn dromen najoeg, voor iedereen invoelbaar. De camera zwenkte naar zijn moeder. Was deze vrouw met hoofddoek, zo herkenbaar trots op haar zoon, een 'moslimkolonist' voor wie we zo bang moesten zijn?
    De multiculturele samenleving is misschien mislukt als al te zoetsappig ideaal, maar niet als dagelijkse realiteit voor honderdduizenden moslims die iets van hun leven willen maken, die acteren, hypotheekadvies geven of je ruit vervangen bij Carglass. Waarom zouden deze mensen een bedreiging voor 'onze' samenleving zijn?
    Helaas is xenofobie een 'elementaire menselijke neiging', schreef de historicus Hermann von der Dunk ooit. ...
    De tijdloze, instinctieve xenofobie zwelde in Nederland aan tot een grote angst voor moslims die niet in 'onze' cultuur zouden passen. ...
    Slogans als 'Eigen Volk Eerst' lagen nooit zo lekker in een land zonder rechts-nationalistische traditie....
    Maar door over immigratie te praten in termen van godsdienst, werden de problemen enorm uitvergroot, zeker na de aanslagen van 11 september en de moord op Theo van Gogh. ...
    In menig opzicht zijn de angsten van 11 september achterhaald....
    Nasrdin Dchar maakte van de vreemdeling weer een gewoon mens. Hopelijk markeert zijn fokking Gouden Kalf het einde van de hysterie.


Red.:   Kortom: moslims en allochtone immigranten in het algemeen zijn mensen als u en ik, er is helemaal geen integratieprobleem, en voor zover er problemen zijn, is het allemaal de schuld van de Nederlanders die praten over problemen die ze zich inbeelden, en als ze ophouden met dat praten over problemen komt het vanzelf goed.
    Het oude multiculturalistische standpunt en volgens het multiculturalistische ideaal: iedere menging is een voordeel.
    Psychologen die kennen dit gedrag - met name psychologen die te maken hebben met verslavingen als roken, drinken enzovoort: ook degene die er succesvol en volledig vanaf zijn gekomen, blijven kwetsbaar. Het minste of geringste hergebruik van het oude genotmiddel brengt een enorm risico op volledige terugval met zich mee.
    Bij multiculturalisten valt precies hetzelfde waar te nemen - zie een paar voorbeelden hier . De overeenkomst wordt verklaard als men beseft dat het onderhouden van multiculturalisme op zijn minst mede een behoefte is van het betreffende individu om zichzelf een "goed"  persoon te vinden: "Als je kwetsbare en zielige mensen helpt, ben je een goed persoon". Als je iets doet dat dit beeld van jezelf bevestigt, wordt je daardoor door je emotionele systeem beloond met een goed gevoel. En, leert de neurologie, een goed gevoel wordt veroorzaakt door, of eigenlijk: is precies hetzelfde als, het loslaten door de beloningscentra van de hersenen van hormonen, voornamelijk dopamine. Dit zijn precies dezelfde stoffen als die betrokken bij verslaving. Bekend is het experiment met ratten waarin de met een pedaaltje het beloningscentrum konden actieveren - al gauw besteden ze al hun tijd aan, en toonden geen belangstelling meer voor voedsel of seks. Iets dergelijks is in wat mindere mate het geval bij gebruik van stoffen als nicotine en alcohol: die stoffen zelf doen niet zo veel, maar ze maken de dopamine los die mensen goed doet voelen - en daarvan, van het goed voelen, willen ze meer. Dus gaan ze meer van die stoffen gebruiken, enzovoort.
    Het verspreiden van de multiculturaltistische boodschap geeft de multiculturalist een goed gevoel, en maakt dus ook dopamine los. En net als roken en drinken is multiculturalisme dus verslavend. Het kan wel wat minder worden, maar iedere blootstelling aan het doel ervan: de blije immigrant of Marokkaan of moslim, brengt het risico van verval met zich mee - zoals bij Peter Giesen cum suis het optreden van Nasrdin Dchar. Als de vergelijking met religie voldoende klopt, dan is de tijd benodigd voor volledig afkicken ergens in de buurt van vijf jaar .
    Een tweede voorbeeld komt slechts korte tijd later. Uit onderzoek blijkt dat het IQ vooral in de pubertijd een wat grotere mate van variatie vertoont. Op zich niets bijzonders, want iedere leraar met enig gevoel voor zijn vak weet dat allang. Er zijn zelfs wisselingen binnen een schooljaar. Niet dat dat een reden is om je verwachtingspatroon van de betreffend leerling bij te stellen, in de meeste gevallen, maar er zijn vaak duidelijke periodes van vooral minder presteren - kennelijk is het hoofd bezig met andere zaken.
    Goed, maar nu is dat ook gemeten met testjes:


Uit: De Volkskrant, 20-10-2011, van verslaggever Maarten Keulemans

IQ van tieners niet stabiel maar volop in beweging
 

Red.:   Verrassing nummer één: het is een artikel over wetenschap, en toch staat het op de voorpagina, nota bene als hoofdartikel. Daarvoor moet een goede reden zijn. Een reden die te vinden is in de auteur. Voormalig wetenschaps-columunist en nu tot wetenschapsredacteur gepromoveerde Maarten Keulemans is cultureel antropoloog van origine, met de bijbehorende ideologische pesthekel aan het begrip IQ. Want IQ kan je meten, bèta's scoren er hoog op, en er zijn verdacht veel aanwijzingen dat niet-westerse culturen er lager op scoren. Een uitermate verdacht begrip, dat IQ. Dus ieder mogelijk bericht ter relativering van de waarde ervan krijgt absolute voorrang in het hoofd van de ideologen. Met de bijbehorende onwaarachtigheden en leugens:
  Het is een ontdekking die indruist tegen de tekstboeken

Een leugen.
  die te denken geeft over de waarde van de Cito-toets:

De boodschap.
  het IQ van tieners blijkt nog tientallen punten te kunnen veranderen, zo hebben Britse onderzoekers ontdekt. Tot dusver ging iedereen ervan uit dat de intelligentie tijdens een mensenleven min of meer constant blijft.

Herhaling van de leugens - de fluctuaties tijdens de tienertijd zeggen weinig tot niets over de langere termijn stabiliteit.
    Hetgeen nog eens bevestigd wordt door onderzoekers:
   'Het is niet zo dat een kind dat toch al leerproblemen heeft, later opeens juist heel goed gaat leren', zegt de Utrechtse hersenwetenschapper Hilleke Hulshoff Pol in een reactie op het Engelse onderzoek. 'Maar dit interessante resultaat geeft aan dat intelligentie ook een dynamische component heeft, die we kennelijk hebben onderschat.'

Die componenten zijnde de bij leraren al bekende fluctuaties -  die zich vooral op specifieke vlakken voordoen:
  Opvallend is dat de onderzoekers grote verschillen waarnamen in de ontwikkeling van verschillende soorten vaardigheden. Bij sommige kinderen veranderde de verbale intelligentie sterk, bij andere kinderen juist het probleemoplossende IQ.

Dingen die leraren inderdaad ook waarnemen - bij sommige kinderen. Dus bij uitzondering. In de buurt van hoogstens rond de tiental procenten. De grote groep heeft een redelijk continue ontwikkeling. Maar de ideoloog is weer dusdanig verslaafd, dat hij meteen terugvalt in zijn verslaving: "IQ heeft niets te betekenen".
    De ideologie waar de cultureel antropoloog vrijwel universeel mee behept is die van de gelijkheid der culturen. Maar die is nauw verwant aan die andere: de gelijkheid der mensen. Hetgeen het volgende slachtoffer er toe bracht tot volledige regressie in zijn verslaving:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2011, door Ferry Haan, publicist en docent economie op een middelbare school.

Ferry Haan: 'Middenschool ideaal voor beweeglijk tiener-IQ'

Na de Cito-toets scheiden we de vroeg- en laatbloeiers, terwijl het IQ van scholieren dan nog volop in beweging is. De selectie moet verder naar achteren. Dat stelt publicist en docent economie, Ferry Haan.


Red.:   Nu is Ferry Haan als economie docent een recente zij-instromer, met een vorige langdurige carrière als economie-journalist bij de Volkskrant - de krant van de ideologieën van de gelijkheid der culturen en de gelijkheid der mensen. De krant van de PvdA-politiek van "gelijk onderwijs voor iedereen'. Al vele lange decennia. Met als één van haar trotse verworvenheden de middenschool van Jos van Kemenade. Een middenschool-  en aanverwante ideeën waarvan de laatst vijf jaar bekend is geworden dat het volkomen mislukt is, en tot een sterke daling van het niveau van het onderwijs heeft geleid. Welke onthullingen ertoe hebben geleid dat al enkele jaren geen hond het woord "middenschool" meer in de mond heeft durven nemen. Haan beschrijft zelf hoe het proces van verslaving werkt:
  In Nederland is ooit de middenschool gelanceerd als een socialistische droom om meer verheffing te krijgen in het onderwijs. In Nederland blijft een dubbeltje in het onderwijs te veel een dubbeltje. De invoering van de middenschool is echter bijgeschreven op de mestvaalt van de onderwijsvernieuwingen.
    Het beweeglijke IQ geeft de discussie wat mij betreft nieuwe brandstof.

Waarna de de bekende aanpak volgt: de uitzonderingen en de kleine groep, die rond de tien procent, wordt tot de norm verheven:
  Het Nederlandse systeem onthoudt laatbloeiers de kans om zich te ontwikkelen. Natuurlijk, na het vmbo kan een leerling ook doorstromen naar de havo. Na de havo is er de stap naar het vwo. De doorzetters komen er wel.
    Met onze vroege selectie schaden we echter de leerlingen die niet zulke doorzetters zijn.

Wat heel moeilijk te voorkomen is, want er bestaat geen enkel systeem op welk vlak dan ook dan toegesneden is op iedere individueel geval.
  Bij de havo hangen veel leerlingen in de banken die veel beter kunnen. Wanneer ik aan hen vraag waarom ze niet op het vwo zitten, krijg ik meestal als antwoord dat hun Cito-score tegenviel. ...
    Voor veel talentvolle leerlingen is zo'n afvalrace enorm demotiverend. De school ziet hun mogelijkheden niet, dus dan haken ze af.

Wat dus precies hetzelfde geldt voor de middenschool: dan zit iedereen in dezelfde klas en zien de de school van mogelijkheden van de mogelijkheden net zo min als op de havo. met dit verschil dat het dan voor alle leerlingen geldt, en niet voor de kleinere groep die toevallig door de mazen van de etst zijn gevallen. Waarop Haan vervolgens liegt dat die schade er niet is:
  De goede leerlingen hebben natuurlijk geen voordeel van het langer bivakkeren onder zwakke broeders, maar veel schade ondervinden ze er ook niet van.

Een leugen, want als Haan het niet goed kan regelen voor zijn enkele VWO-waardige HAVO-leerlingen, kan de middenschoolleraar met zijn klas vol met uiteenlopende capaciteiten dat nog veel minder.
    En zo zien we nog een andere bekende eigenschap van de aan lichamelijke drugs verslaafde terug: de sterke geneigdheid tot leugens om zijn verslaving maar te kunnen blijven onderhouden.
    Om de ernst en diepte van dit soort verslaving te illustreren, nog een opsomming van de argumenten die laten zien dat wat mensen als Haan en Keulemans opschrijven door een afwijking veroorzaakte vervormingen van de geest zijn:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2011, door Marten van Meurs is docent en coach aan 't Atrium in Amersfoort.

Na groep acht geen eenheidsworst meer

Geregeld wordt het pleidooi voor de Middenschool gereanimeerd. De huidige praktijk biedt daar echter geen argumenten voor.

In de Volkskrant van maandag stond een pleidooi van Ferry Haan voor de Middenschool. Aanleiding is het beweeglijke tiener-IQ dat te vaak de das wordt omgedaan.
    In 1975 - in de periode dat links in de mode was - studeerde ik aan de universitaire lerarenopleiding. Op de opleiding was de tijdgeest goed voelbaar: weg met streaming, zoals het selecteren naar niveau toen genoemd werd, en leve setting - inderdaad: zo lang mogelijk samen zitten. De overwegingen toen (en ook nu van Ferry Haan) voor de Middenschool waren nobel: kinderen moesten zoveel mogelijk dezelfde basis krijgen. 'Zwak' en 'sterk' moesten juist van elkaar leren. Het was sociaal wenselijk, het bood de kinderen meer kansen et cetera. ...


Red.:   De ideologie
  Twee dingen kenmerken deze discussie. De voorstanders van setting lijken 'warm', die van streaming 'kil'. In 1975 vonden veel studenten dat het koude kapitalisme die vermaledijde streaming wilde promoten.

Niveauverschillen waren en zijn rechts.
  Een tweede kenmerk is dat setting-mensen vooral in de buitenring zitten: de universiteit, de lerarenopleiding, de politiek, de vakbond.

Mensen als Keulemans en Haan en de hele sociologie en didactiekmaffia, gehaat door de meeste leraren. Die de volgende soort ervaringen hebben
  Ik ga hier alleen in op de punten die in mijn onderwijspraktijk aantoonbaar onjuist zijn. De belangrijkste is: sterke leerlingen ondervinden niet veel schade van setting. Het tegendeel is waar. Maar niet alleen de sterke broeders lijden in setting. Alle leerlingen zijn de klos.
    Ik ben op een aantal buitenlandse scholen geweest, onder andere in Engeland, en heb in de praktijk kunnen ervaren hoe setting werkt. Alle leerlingen komen onvoldoende aan bod: voor de minder begaafden gaat het te snel, de slimste leerlingen vervelen zich kapot en de docent... die rent zich rot.
    Zelfs mensen die setting voorstaan, voelen ook aan dat je iets moet doen aan die niveauverschillen. Differentiatie binnen klassenverband (DBK) was 30 jaar geleden het modewoord. In Engeland krijgen de snellere leerlingen extra opdrachten. Jaarlijks komen Engelse studenten van de lerarenopleiding uit Hull op onze school lesgeven: zij vinden onze streaming een verademing. Eindelijk eens normaal lesgeven: één tempo, gemotiveerde leerlingen, niemand die zich minder of beter voelt, geen zinloze pretopdrachten voor de 'slimsten', niet eindeloos opnieuw uitleggen voor de minder begaafden.
    Maar moeten dan niet alle leerlingen wat inleveren voor de betere kansen van een beperkt aantal leerlingen die anders verkeerd worden gedetermineerd? Natuurlijk niet. Ferry Haan geeft economie, en heeft dus alleen met klas 3 en hoger te maken. Iedereen met onderwijservaring in de brugklassen weet dat het overgrote deel van de leerlingen in de goede stream terechtkomt. Uit mijn praktijkervaring schat ik: 85 procent zit juist, 5 procent zit te hoog (en zakt uiteraard vanzelf een niveau lager), 5 procent - de laatbloeiers van Ferry Haan - zit te laag (en mist dus een kans). Er is altijd een groep van 5 procent waarover onduidelijkheid bestaat (door externe omstandigheden bijvoorbeeld). Het is bizar om het niveau van onderwijs van de overgrote meerderheid op te offeren aan een kleine minderheid. Daar komt nog eens bij dat allerminst is bewezen dat setting hun kansen zou vergroten.

En met ook het argument dat deze redactie ook al op Haan afvuurde:
  Zouden de leerlingen in een klas met totaal verschillende niveaus samen in klas 3 bij Ferry Haan ineens enthousiast, actief en gemotiveerd aan de slag gaan?

En nog een voorbeeld van hoe de ideologen met de feiten omgaan:
  Ultieme setting? Dat was de gemeenschappelijke verplichte toets aan het eind van de basisvorming. Alle leerlingen moesten toen een toets doen om te zien of de doelstellingen van de basisvorming waren gerealiseerd. Een lachertje voor gymnasiasten en onhaalbaar voor het laagste niveau. Uiteraard werden deze toetsen ook weer snel afgeschaft.

Natuurlijk. De de linkse-kerkmaffia onwelgevallige feiten aangaande het bestaan van niveausverschillen moeten zo snel mogelijk de keel worden omgedraaid. Lang leve onze heilige ideologie. Halleluja. De mensen zijn gelijk, en de dood aan degene die het tegendeel beweren. En de aarde is beslist ook volkomen plat, want dat heeft God zo verordonneerd.
    Een derde voorbeeld van de terugval bij een verslaving. De derde verslaving is die van de permissiviteit, dat wil zeggen: het over-het-bolletje-aaien van overlastgevenden, criminelen enzovoort, zie de verzameling hier . Onder druk van de ruime meerderheid der burgers en door de gelegenheid van de een rechte regering is er nu eindelijk wat gedaan aan de wantoestand in dit complex, namelijk dat als iemand een inbreker met een stuk hout op het hoofd slaat, die verdediger van huis-en-haard-en-huid veel harder gestraft wordt dan de inbreker. Waarvan ook de linksigen wel toegaven dat er toch iets mis was gegaan. Maar bij het eerste de beste incident vervallen de linksigen weer in hun oude verslaving:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2011, door Johran Willigers

Peiling | Eigenrichting

Ingrijpen versus ongepast geweld

De vier mannen betrapten vrijdagavond een inbreker in Amsterdam. De 50-jarige man ligt sindsdien in coma. Volgens de PvdA is dat een gevolg van te ferme uitspraken van premier Rutte en minister Opstelten over hoe de burger een overvaller mag aanpakken.

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch:
'Staatssecretaris Teeven heeft de misleidende boodschap afgegeven dat na zelfverdediging geen verantwoording afgelegd hoeft te worden. Zo raakt de rechtsstaat de weg kwijt. De politie is getraind in geweld toepassen, burgers niet. In dat stadion hadden geen burgers, maar agenten moeten staan.'    ...


Red.:   Dit is van de vorm: "Als er politiemensen hadden gestaan was er niets gebeurd". met als respons: "As is verbrande turf'. Door de allochtone instroom is de criminaliteit de politie boven het hoofd gegroeid.
  Peter R. de Vries, misdaadjournalist:
'Ik heb me de laatste tijd nogal verbaasd over justitie. Er is een klimaat gecreëerd waarin wordt aangemoedigd en geaccepteerd dat mensen hun gang gaan. Je mag iemand verhinderen om je eigen spullen af te nemen, maar mensen willen zelf ook straffen. Daar is de rechter voor. De burger ziet niet in hoe ver hij kan gaan: mensen slaan letterlijk door.'

Het is precies andersom: door de vrijbrief voor criminelen zijn deze, met name de allochtone mishandelaars, steeds verder doorgeslagen. Tijdens de uitoefening van hun bedrijf flink in elkaar geslagen worden is ongetwijfeld het beste afschrikmiddel.
    Hier een reactie met enig gezond verstand:
  Theo Hiddema, strafpleiter:
'Het lijkt me logisch dat je een inbreker mag aanpakken. Mensen die beroofd worden, gaan niet met Teeven in het achterhoofd in de aanval. Je handelt niet uit klimaat, maar hebt een instinct en handelt primair. PvdA en SP slaan voordeel uit een dossier waar ze de feiten niet van kennen. Dat is zieke politiek.'

Zo is dat. En de ziekte is een verslaving aan ideologie.
    Het multiculturalisme maakt op dit moment de meeste slachtoffers, en doet dat in alle kringen. Een van die kringen is die van de filosofen, sowieso al extra kwetsbare voor absolute begrippen, en daarmee ook ideologie. Al ontmoet hebben het geval van Rob Riemen die voor deze buitenstapjes enige reputatie had, en hieronder zien we Hans Schnitzler. Die is redelijk recent opgedoken in de Volkskrant, met meerdere artikelen. In het onderstaande pleit hij voor het behoud van rituele slacht. Maar de eerste helft van zijn, vrij lange, artikel, slaan we even over. De kern van zijn verhaal komt net voorbij de helft:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2011, door Hans Schnitzler, publicist en filosoof.

'Als het schaap rechten krijgt, dan ook de rat'

Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de rituele slacht te verbieden, niet afwijst, zal dat leiden tot absurdistische ongerijmdheden, betoogt filosoof Hans Schnitzler.

    ...  de ridiculisering van het recht is niet meer te stoppen zodra bepaalde dieren dragers worden van rechten in juridische zin. Dat is namelijk wat deze wet bewerkstelligt. Door het recht van vrije godsdienstbeleving van alle mensen ondergeschikt te maken aan het recht van sommige dieren om niet te lijden, werpt men ten onrechte het beeld op als zouden koeien, schapen en kippen rechtssubjecten zijn, met een vergelijkbare status als mensen.   ...


Red.:   De eerste zin is een vervorming van de feiten. Een dusdanige vervorming van de feiten dat je het ook een leugen kan noemen. Want de aard van het voorstel gaat inhoudelijk niet verder dan het intrekken van de toestemming die een bepaalde groep heeft gekregen om een wet die in ingevoerd, de wet die verplicht dieren te verdoven voordat ze geslacht worden, te negeren. een uitzonderingspositie die gebaseerd is op volstrekt willekeurige ideeën. Dat ze die willekeurige ideeën "godsdienst" noemen is uitsluitend hun zorg, en heeft niets te maken met de afweging die gemaakt moet worden: zijn er goede redenen om een uitzondering te maken op een goede regel of wet. Volstrekt willekeurige ideeën zijn dat niet. Zoals diverse reageerders onder het artikel constateren . Het is de keuze voor de willekeurige opvattingen van de religie die natuurlijk de drijfveer vormt voor het artikel. Een keuze hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de onbewuste verwantschap die Schitzler als filosoof met religieuzen: beide stellen willekeurige ideologische opvattingen boven de werkelijkheid. Een keuze in dit geval extra geïnspireerd doordat het gaat over de islam, dus steun je naast de willekeur ook nog eens "zielige mensen", en dan ga je je dus extra goed voelen.
     Terug naar de eerste helft van zijn artikel. Dat is één enkel lang-uitgesponnen reductio ad absurdum of bewijs uit het ongerijmde : als je rechten geeft aan schapen moet je ook rechten geven aan ratten:
  ...  er is geen enkel argument om het lijden van de met gif verdelgde rat lager aan te slaan dan dat van het met het slagersmes gedode schaap.

Het geven rechten aan ratten is absurd, dus het geven van rechten aan schapen ook:
  de ridiculisering van het recht is niet meer te stoppen zodra bepaalde dieren dragers worden van rechten in juridische zin. Dat is namelijk wat deze wet bewerkstelligt. Door het recht van vrije godsdienstbeleving van alle mensen ondergeschikt te maken aan het recht van sommige dieren om niet te lijden, werpt men ten onrechte het beeld op als zouden koeien, schapen en kippen rechtssubjecten zijn, met een vergelijkbare status als mensen.
     Mensenrechten worden zo geclaimd ten behoeve van wezens die het vermogen ontberen om vanuit hun leefwereld een relatie met de wet aan te gaan. Gevolg: met de introductie van dierenrechten dreigt de notie van mensenrechten een lege huls te worden.
    Vindt deze wet doorgang, en accepteert men het dier als rechtssubject, dan mag het dier met recht aanspraak maken op gelijkberechtiging.

Schitzler had, al dan niet bewust, de redenatie en de conclusie omgekeerd qua volgorde. Zet je het echter terug in de juiste, zoals boven, is de absurditeit ervan onmiddellijk duidelijk: de redenatie gaat er vanuit dat alle levende wezens identiek zijn - want je hoeft natuurlijk niet te stoppen bij de rat, en kan verder terug naar de amoebe en de tuberkel bacil. Behalve natuurlijk de mens - dat is een uniek wezen. Daarmee nog een gelijkenis aantonende tussen het denken van Schitzler en religieuzen.
    Het geval is archetypisch voor de verdwazing waar filosofen endemisch aan lijden. Een verdwazing die alleen verholpen kan worden door gezond verstand, iets wat een groot deel van de reageerders in het artikel kennelijk wel had , want die wezen ook op deze denkfout.
    Een briefschrijver kreeg de ruimte om het nog eens goed uit de doeken te doen:


De Volkskrant, 20-10-2011, ingezonden brief van Han Sloetjes, Arnhem

'Onzin dat dieren mensenrechten hebben'

Volgens Hans Schnitzler staat de Eerste Kamer op het punt dieren rechten te verlenen in juridische zin (O&D, 14 oktober). Door de wijzigingswet die onbedwelmd ritueel slachten moet tegengaan aan te nemen, zouden mensenrechten worden toegekend aan sommige dieren.
    Het wetsvoorstel komt echter neer op een kleine wijziging van artikel 44 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Een wet die dus al langere tijd bestaat en waarin bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de omgang met dieren, o.a. om mishandeling en verwaarlozing te voorkomen.
    Of je dit nu dierenrechten wilt noemen of niet, er verandert niets wezenlijks aan de status van deze dieren. Door niet langer ‘het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming volgens de israëlitische of de islamitische ritus’ toe te staan wordt slechts een uitzondering opgeheven,waarmee wat voor de meeste slachtdieren al geldt nu voor alle slachtdieren van toepassing wordt.
    Waarom Schnitzler stelt dat hierdoor sommige dieren plotseling mensenrechten krijgen en dat er sprake is van vermenselijking van het dier en van gelijkstelling van dier en mens, is mij een raadsel.
    Hij doet een beroep op een ieder om met rationele argumenten invloed uit te oefenen op de senatoren. Jammer dat hij zelf zijn toevlucht neemt tot ridiculisering en absurde redeneringen.


Red.:    Eigenlijk is wat Schnitzler doet, door er zijn titel van filosoof aan te verbinden, doodgewoon fraude. Het zou mogelijk moeten zijn om hem voor deze fraude aan te klagen, en zijn titel te ontnemen.
    Het huldigen van zulke ernstige denkfouten is slechts mogelijk als er een aanzienlijk aantal mensen is dat aan dezelfde denkproblemen leidt - als Schnitzler zich zou hullen in een Napoleon-pak en verkondigen dat hij Napoleon was zou hij worden opgesloten. Maar zou dertig procent van de bevolking zich ook hullen in een Napoleon-pak en verkondigen dat ze Napoleon was, zou niemand opkijken van wat Schitzler deed. Hier is een van die dertig procent:


Uit: De Volkskrant, 18-10-2011, ingezonden brief van Erik Jurgens, Amsterdam, van 1995 tot 2007 lid van de Eerste Kamer(PvdA)

Ritueel slachten

Hans Schnitzler geeft in zijn bijdrage (O&D, 14 oktober) een mooi voorbeeld van wat in de theorie van de welsprekendheid een reductie tot het absurde heet. Je trekt dan de stelling van de tegenstander door naar een ander terrein, in welk kader die stelling kennelijk absurd wordt.
    Hij verwijt 'de partij voor de schapen en de ratten', die het wetsvoorstel tegen het ritueel slachten indiende, dat de consequenties van haar denken tot rare situaties leidt: jeder Konsequenz führt zum Teufel, dat klopt.    ...  ...


Red.:    Je zou bijna zeggen: dit is nog ernstiger. Wat kennelijk beseft Erik Jurgens uitstekend welke redenatie Schnitzler toepast. En toch keurt hij die redenatie goed:
  Er zijn ook meer ernstige redenen voor de Eerste Kamer om het wetsvoorstel te verwerpen.

Terwijl als je de term eenmaal in je hoofd hebt, je hem alleen maar hoeft in te tikken in een zoekvenster, om te stuiten op het Wikipedia-item over het onderwerp, dat glashelder formuleert wanneer het al dan niet geldig is: Dan en slechts dan in een situatie van ja-nee logica . En wel omdat in alle andere gevallen het niet zo is dat als je bewijst dat iets niet wit is, dat het daarmee zwart is. Omdat er nog een oneindige reeks grijstinten tussen wit en zwart zitten. Alle grijstinten in de stap van mens naar amoebe. Alle grijstinten is de toepasbaarheid van het het beperken van leed op dieren.
   Gelukkig heeft Erik Jurgens nog een andere argument voor het toestaan van het nodeloos pijnigen van dieren:
  Er zijn ook meer ernstige redenen voor de Eerste Kamer om het wetsvoorstel te verwerpen. Op 4 augustus 1940 verbood de nazi-bezetter het kosjere slachten, zogenaamd om Tierquälerei tegen te gaan, maar wij weten wel beter. Nu, zeventig jaar later, mag dat niet opnieuw gebeuren.

Oftewel: "Hitler scheet, jij schijt ook, dus jij bent ook fout".
    En als Erik Jurgens dit soort dingen doet, mogen wij het ook: die Jurgens is als dr. Mengele: hij pijnigt dier en mens puur voor zijn eigen plezier. Trouwens: net als die religieuzen dat doen.
    Wat Jurgens ook nog eens beseft:
  Dat verzet tegen het kwellen van dieren kan ik goed meevoelen. Maar het gaat om een afweging tussen het morele beginsel 'gij zult een dier geen onnodig leed toevoegen' tegenover het evenzeer morele beginsel dat wij zeer diepliggende overtuigingen van een minderheid moeten ontzien.
    Gezien onze eeuwenoude tolerantie op dit punt kies ik hier voor het ontzien van de minderheid, ook omdat deze plotseling opgekomen dierenliefde mede lijkt voort te komen uit anti-islamitische tendensen, die ik afkeur.

Waarmee duidelijk wordt dat de steun van Jurgens voortkomt uit zijn multiculturalistische ideologie.
    Als volgende weer een geval van verslaving. De ideologie is, zoals in de meeste gevallen, "linksig', en betreft die van "rust en orde". Of om precies : tegen "rust en orde". Vermoedelijk zit er ergens in het hoofd een denkdraadje dat zegt: "Creativiteit zit een beetje in chaos, dus chaos is goed en rust en orde zijn slecht", want anders kom je al gauw uit op pure kwaadaardigheid. Maar wat het dan ook is, het linksige intellectuele en kunstzinnige smaldeel is zwaar tegen rust en orde - aangeharkte tuintjes en koekoeksklokken, enzo  . Zeg maar een overblijfsel van het jaren-zestig syndroom.
    Nu was dat de laatste jaren wat minder geworden, met de overdaad aan niet-"rust en orde" geschapen door de allochtone immigrant, en de reactie van de burgers. middels de PVV. Maar net als bij de eerdere voorbeelden geven opvallende zaken ineens weer aanleiding voor een terugslag. Die aanleiding nu zijnde een dode die viel omdat vluchtende benzinedieven achterop een file reden. Die benzinedieven waren zonder betalen weggereden bij een pomp aan de rijksweg. de politie ging er (al zeldzaam) achteraan, en kwam er vermoedelijk ook snel achter dat de kentekenplaten gestolen waren (het merk auto klopte niet). Het waren dus vermoedelijk recidivisten. De politie probeerde ze te stoppen met tekens, wat niet lukte, en de dieven gingen er het hoge snelheid van door. De politie probeerde de dieven te blokkeren, en ze ramden de politieauto. Later nog meer politieauto's. De politie vermoedde toen natuurlijk met zware criminelen te maken te hebben - gewone burgers doen zoiets niet. De politie riep vervolgens, de kritiek op eerdere terughoudendheid in dit soort situaties indachtig, de hulp in van de wegenverkeersdienst om het voorgaande verkeer op de rijksweg tot stilstand te brengen, zodat de dieven zouden vastlopen. Waarop de botsing volgde (voor de visie van de politie, zie hier (EenVandaag, 27-10-2011), na 13:55 min.) En de linksige intellectuelen in hun verslaving schoten, en het gehuil in de media een aanvang nam - helaas kunnen we de onpasselijk makende hysterie niet goed overbrengen (het wordt gemeld in de EenVandaag-uitzending), maar hier een paar van de usual suspects:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen

Wilde achtervolging

De jacht op twee benzinedieven eindigde met de dood van een autobestuurder. De politie nam een te groot risico.

Een wilde achtervolging op de A2 ...
    De verantwoordelijkheid voor dit ongeluk ligt in de eerste plaats bij de dieven, die in een auto reden met een vals kenteken, tankten zonder te betalen en willens en wetens hun medeweggebruikers in gevaar brachten om aan de politie te ontsnappen.
    Een finaal oordeel kan pas worden uitgesproken als het onderzoek naar het ongeval is afgerond. Maar het zou goed zijn als de politie haar beleid in dit soort gevallen nog eens bekijkt. In de nacht van zondag op maandag liep een achtervolging op de A27 wel goed af. Toch hadden ook hier slachtoffers kunnen vallen: de bestuurder van de achtervolgde auto reed een paar keer tegen het verkeer in om de politie af te schudden.   ...


Red.:    Zoals iemand opmerkte: bij iedere arrestatie bestaat dit risico, dus laten we de politie dan maar afschaffen.
    Natuurlijk moet ergens in zijn hoofd de academisch opgeleide Peter Giesen ook deze redenatie wel kennen. Het punt is dat dit hoofd vervormd en mismaakt is door ideologisch denken, waardoor deze vormen van gezond verstand niet meer beschikbaar zijn:
  Natuurlijk is het onbevredigend om benzinedieven of andere wetsovertreders zomaar te laten ontkomen. Ook is het onvermijdelijk dat de politie soms risico's moet nemen bij het aanhouden van verdachten. Maar daarbij moet de proportionaliteit niet uit het oog worden verloren.

De vervorming in werking. 'Proportionaliteit'  is een duur woord voor: je moet het gevaar meenemen, en besluiten om het niet te doen - als je dat laatst weglaat, hoeft je niet eindeloos over dat gevaar gaan zitten zeuren. Je hebt een gegeven situatie: "Arrestatie houdt gevaar in", je hebt je ideologie: "Arrestatie leidt tot rust en orde", en je krijgt je valse redenatie: "Je mag niet arresteren want dat is gevaarlijk". En als je intellectueel bent, geef je daar een duur woord aan.
    En daarna laat je je parmantige oordeeltjes op de wereld los, want je baantje biedt je dat voorrecht:
  Er moeten zwaarwegende redenen zijn om onschuldige weggebruikers in gevaar te brengen. De benzinedieven waren, naar het zich laat aanzien, geen gevaarlijke criminelen. Een mensenleven voor een tank benzine is een wel erg hoge prijs.

Een voorrecht dat, geheel in tegenstelling tot dat van de politie, zonder enige overweging van de gevaren en zonder enige proportionaliteit en zonder enige mogelijkheid tot controle en correctie op de deels bevattelijke burgers wordt losgelaten.
    Dit was dan nog de mannelijk en enigszins ingehouden inbreng. Het vrouwelijke deel neigt meteen naar het hysterische:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 26-10-2011, door Malou van Hintum, politicoloog en columnist van vk.nl. .

'Schandalig dat een misdrijf het leven van een onschuldig mens kost'

Columnist Malou van Hintum uit haar ongenoegen over de filefuik op de A2, waar afgelopen weekend een onschuldige burger om het leven is gekomen door toedoen van de politie.

Vandaag maak ik me kwaad over de politie. Dat doe ik niet vaak, want daar ben ik veel te gezagsgetrouw voor. ...

Red.:    Een aperte leugen. Malou is ernstig behept met alles van de jaren zestig, zoals de gelijkheid der culturen, de gelijkheid der mensen, en de gelijkheid van man en vrouw. En een grote steun voor de multiculturele crimineel, en dus een afkeer van het blanke orde en gezag. Kijk maar:
  Eén keer eerder was ik behoorlijk pissig: toen ik in de boeien werd geslagen en in een cel gezet terwijl een agent intussen toegaf dat dit nergens op sloeg. Maar ja: Regels Zijn Regels. Ik was vóór dat incident tegen preventief fouilleren - ik weigerde, en dat was de reden waarom ik werd opgepakt - en ben het daarna, dat zal niet verbazen, nog steeds.

Dat preventief fouilleren is er namelijk gekomen omdat de gekleurde medemens het wapenbezit normaal heeft gemaakt , en ze er tegenwoordig ook nog vrij me lopen te schieten in bijvoorbeeld de Bijlmer.
  Ik ben ertegen dat onze overheid haar burgers benadert volgens het principe 'we achten je schuldig, totdat het tegendeel is bewezen'. Dat is een omkering van de bewijslast die wij als rechtschapen mensen niet moeten pikken.

Oftewel: ze is keihard tegen het bestaan van politie.
  Maar mijn boosheid van toen verbleekt bij die van nu.

Correctie: hysterie.
  Want het kan nog veel erger. We lopen nu ook de kans om als volstrekt onschuldige verkeersdeelnemers - nooit de maximumsnelheid overtreden, altijd de parkeermeter volgegooid - letterlijk geofferd te worden.

Zoals we al zeiden: hysterie.
  Schandalig is het, schandalig, en dat is wel het minste wat je kunt zeggen als iemand overlijdt doordat de politie een 'filefuik' heeft opgezet om een paar verdachten te vangen. In NRC Handelsblad (25 okt) zegt een woordvoerder van het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten): 'Na de diefstal (van benzinze, mvh) werd onder meer een stopteken genegeerd en een aantal politieauto's geramd. Het zou te kort door de bocht zijn om die zaken buiten beschouwing te laten.' In de Volkskrant (25 okt) zegt een woordvoerder van de politievakbond: 'Het zijn benzinedieven die de auto van het slachtoffer hebben geramd. Niet de politie.'
    Wat een gotspe! Mogen dergelijke misdrijven het leven van een onschuldige medemens kosten? Een genegeerd stopteken, een gestolen tank benzine en wat gedeukt blik?

En door de rode hysterie is ze totaal het overzicht van de wereld kwijt: op het moment dat de filefuik werd opgezet, was de dode nog niet gevallen, dus die kon niet in de overwegingen betrokken worden. Geen politieagent kon bedenken dat dat stelletje benzinedieven willens en wetens achterop een file zou inrijden.
    Maar Malou is nu volstrekt buiten zinnen:
  Is hier sprake van domheid, kortzichtigheid, grofheid of cynisme?
    Stel je bent de politieman die heeft bedacht: 'We creëren een file. Daar knallen ze dan op. En dan hebben we ze.' 's Avonds kom je thuis, waar de dampende stamppot op tafel staat, je kust je vrouw en je kinderen. Zij vraagt: 'Hoe was je dag?' En jij zegt:' Vervelend incident. We wilden een paar lui inrekenen en dat is gelukt, maar daarbij is een dode gevallen. Die vent had er helemaal niks mee te maken.'

Stel je bent journalist, en er zit in je hoofd dat je bent tegen alles wat rust en orde en een gewone nette Nederlandse maatschappij zonder gekleurde criminelen en drugshandelaren is. Dan wordt je ook door allerlei instanties gewoon losgelaten op het Nederlandse publiek, om daar keihard tegenaan te knallen, met de nodige doden tot gevolg - zoals Marianne Vaatstra en andere slachtoffers van amokmakende asielzoekers. Daar kraait ook geen haan naar ...
    En ter illustratie van het syndroom-karakter van de afwijking, ook nog een bericht van een plek waar het syndroom welig tiert: de haatzaai-site Joop.nl, waar het politiek-correcte denken, multiculturalisme en het islamisme verweven zijn tot een anti-beschavingscocktail waar Nero trots op zou zijn:


Uit: Joop.nl, 27-10-2011, door Han van der Horst, historicus

Niet alleen de benzinedief, ook de politie draagt schuld

...    We kennen allemaal het verhaal. Politie achtervolgt benzinedieven, die eerst een stopteken negeren, dan een patrouillewagen rammen en er tenslotte als duivels vandoor gaan om aan vervolging te ontkomen. Een stuk verder op de snelweg creëert de politie kunstmatig een file zodat de ontsnappende benzinedieven geen uitweg hebben. Die knallen echter op de achterste auto. De bestuurder overlijdt. Wie is verantwoordelijk voor dit gebeuren?
Commissaris Stikvoort slaagde er uitstekend in deze vraag uit de weg te gaan. Hij bleef benadrukken dat de benzinedieven schuldig zijn, omdat zij die automobilist hebben doodgereden nadat zij het stopteken hadden genegeerd en ook nog eens in een poging te ontsnappen een politieauto hadden geramd. Het inzetten van de kunstmatige file noemde Stikvoort nog steeds "een redelijk middel".    ...


Red.:   De expertise van Han van der Horst: de glasharde leugen. Commissaris Stikvoort ging de vraag helemaal niet uit de weg. Commissaris Stikvoort gaf keurig antwoord. Het was alleen niet het antwoord dat Han van der Horst wenste te horen. Dus hoorde Han ver der Horst geen antwoord. Want zo werkt het in de ideologen-hersenen: het filter houdt onwelvoeglijke informatie tegen.
    In de reactieruimte werd dit allemaal nog eens keurig uit de doeken gedaan:
  Marta de Wit, do 27 oktober 2011 17:43 in reactie op Han van der Horst
Je beantwoordt mijn vragen niet Han. Opnieuw sta jij als beste stuurman aan wal. Regeltjes verzinnen om andere te vertellen hoe het moet, maar zelf nul komma nul ervaring in dit soort zaken.
En dan ook nog eens de schuld van de echte daders bagatelliseren. Bah.

Han van der Horst, do 27 oktober 2011 17:49 in reactie op Marta de Wit
Ik beantwoord je vragen wél Marta. Ik toon aan dat de politie ontwetende burger bewust inzet om iemand tegen te houden. Vind je echt niet dat dit een beetje vreemd is? Vind je dat echt normaal?

Marta de Wit, do 27 oktober 2011 18:02 in reactie op Han van der Horst
[Ik beantwoord je vragen wél Marta.]

Ik heb je 3 vragen gesteld Han:
1) Als er een toevallige file had gestaan had je de politie dan verweten dat ze deze niet had opgelost voordat die maniak/dief/doodrijder er aan kwam?
2) Als ze hem niet hadden gestopt en hij had in Amsterdam iemand doodgereden had je de politie dan verweten dat zij hem niet eerder gestopt hadden?
3) Als de politie harder had gereden dan 140 km/u en dus hu mandaat overschreden, had je daar dan ook over geklaagd dat ze de regels overtreden hadden?

[ Ik toon aan dat de politie ontwetende burger bewust inzet om iemand tegen te houden.]

Het enige wat jij hebt aangetoond is dat je nog nooit politieagent bent geweest en als beste stuurman aan de wal staat en nogal in een Ivoren Toren leeft.

[Vind je echt niet dat dit een beetje vreemd is? Vind je dat echt normaal?]

Wat ik vreemd vind en niet normaal is dat een historicus, toch eigenlijk gewoon een kamergeleerde die niet in de echte wereld vertoeft denkt zoveel te weten van zaken die hij nog nooit bij de hand heeft gehad dat hij een oordeel kan vellen in deze zaak.

Op welke laatste vragen geen antwoord kwam van Han van der Horst. Natuurlijk.
    Overigens stond een stukje verderop nog een openbaring aangaande waar het hier allemaal om draait:
  Katz heeft vele levens, do 27 oktober 2011 18:50 in reactie op Marta de Wit
Ja, je hebt helemaal gelijk, iemand die voor ongeveer 60 Euro heeft gestolen mag je rustig te pletter rijden.
Of desnoods een ander die er helemaal niets mee te maken heeft.
Ordnung muss sein.
Nichtwahr?

Die "Katz" behoort ook tot de de meute die moeiteloos de wens naar een rustige leefomgeving vertaalt naar het zijn van een kampbeul.
     Toevalligerwijs stond er dezer dagen ook een artikel in de krnat over het soort verslaving dat in dit soort kringen veel voorkomt:
 

Uit: De Volkskrant, 28-10-2011, door Karin Veraart

Interview | Toneelschrijver Oscar van Woensel

Uit de gevangenis

Oscar van Woensel nam vier jaar geleden afscheid van het theater om af te kicken van drugs. Nu is hij terug. Met onder meer een stuk over verslaving.

Tussentitel: Ik heb geen spijt van de tijd dat ik verslaafd was. Ik kijk er niet op terug als: wat was dat moeilijk, of wat schaam ik me’

De ontmoeting is in woonplaats Amersfoort, maar ook dat gaat veranderen; een verhuizing staat op stapel. Oscar van Woensel (1970) oogt open en opgewekt. 'Ze hebben mij gebeld, in beide gevallen.' Theatermakers die met hem aan de slag wilden, het Ro Theater en Laura van Dolron, voor haar nieuwste stuk. 'Jack wilde een stuk maken over verslaving - en kwam bij mij terecht. Niet zo verwonderlijk.' Hij lacht.   ...
    'Vijftien jaar, dat is een lange tijd en dan noem ik nog maar een getal weet je, want als ik ga rekenen vanaf dat ik begon met blowen, dan komt er nog wel tien jaar bij. Vanaf m'n 16de tot vier jaar geleden ben ik gewoon élke dag onder invloed geweest. Van wat dan ook. In perioden dat ik afkickte van de heroïne ging ik veel drinken. Of ik ging aan de methadon. Voor de heroïnetijd gebruikte ik veel xtc en cocaïne. Ik heb altijd wel wat gehad. ...
    'Voor mij is het niet idealistisch, maar heel realistisch. Ja, heel realistisch vind ik het. Omdat: we leven in een totaal gestoorde maatschappij, een maatschappij waarin mensen langs elkaar heen leven, elkaar naar het leven staan, idealen vervangen zijn door plat vermaak en politiek bewustzijn een vergeten begrip is geworden - en dat is nog maar een begin.   ...


Red.:    Allemaal zaken die vroeger veel erger waren. Wat vooral leeft in het soort kringen waar Alex van Woensel in verkeert en waar hij zich mee verwant voelt, is de ideologische verdwazing waarvan we hierboven de voorbeelden en de navrante gevolgen hebben gezien. Intellectuele geestelijke gestoordheid.
    Een geval uit de "wetenschappelijke wereld", zijnde arabist in Leiden Maurits Berger:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 17-11-2011,

'De Leidse universiteit is een open inrichting'

'Ja, en dat (de Universiteit Leiden, red.) was natuurlijk een open inrichting. ...
Arabist Hans Jansen blikt terug op zijn Leidse tijd...

'Maar nu heb je een hoogleraar als Maurits Berger die glashard zegt dat de sharia voor 95% identiek is aan het Nederlands recht. Dat is ongelooflijk. Toen ik hem at en toe nog in Leiden zag, vroeg ik hem wel eens: 'Goh Maurits, kan ik daar niet eens een onderbouwing van krijgen?' Nou, dat kwam eraan, zei hij dan op die bekakte toon van hem. Een half jaar later vroeg ik er dan weer om: 'Je hebt het vast gestuurd, maar ik kon het nergens vinden: 'Nee, dat komt eraan.' Weer op die Beatrix-toon. Maar als je dan in Hilversum bent, dan blijkt Maurits bij al die journalisten van de staatsmedia op schoot te zitten:
...maar niet alleen in nostalgie. (De Dagelijkse Standaard, 6 november)


Red.:   Zo'n absurde leugenaar en fanaat promotor van de islam is natuurlijk van harte welkom in de media. Het feit dat hij het doet met een wetenschappelijke pretentie maakt het een echte afwijking.  Zoals aangetoond door zijn weigering tot onderbouwing.
    Rond de Europese Unie wordt gelogen dat het een lieve lust is, waarvan heel vaak met een ideologische achtergrond. Maar dat is zo gewoon geworden, dat het nauwelijks meer opvalt, en deze sector is hier dan ook nauwelijks terug te vinden. Maar de volgende was te expliciet om te missen, van een rabiate EU-voorstander die kennelijk wanhopig begint te worden:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2011, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Moeten economen in deze crisis doemdenken?

Politici moeten in de eurocrisis de moed erin houden. De economen spelen voor de rijdende rechter.

In 1974 brak de oliecrisis uit ...
    Als er een crisis komt, zeggen economen altijd die te hebben voorspeld. Ze hebben zeker vijftien van de laatste zes crises voorspeld, grapte iemand onlangs.
    Alleen trekt de economie zich net zo weinig aan van de voorspellingen van Willem Buiter, Sweder van Wijnbergen en Arnoud Boot als het weer zich van Erwin Kroll en Helga van Leur. Dat schrikt economen niet af. Zij moeten in het door de talkshows vastgelegde script tegengas geven aan de politici die met leugentjes om bestwil de moed erin moeten zien te houden. Economen worden daarbij ook nog beschouwd als de rijdende rechters.    ...
    Alleen geven economische modellen geen antwoord op vragen of de gulden weer moet worden ingevoerd, de euro moet worden opgesplitst of de boel van zeventien eurolanden beter bij elkaar kan blijven. Politici moeten die keuzen maken, niet op grond van economische maar ideologische argumenten. ...


Red.:   En daarna devoot de handen vouwen, en bidden voor een goede afloop, terwijl het water de kajuit binnensijpelt ...
    Maar eigenlijk vindt de ideoloog de uitkomst onbelangrijk:
  Dan kun je ... zeggen dat het beter is niet uiteen te vallen in twee kampen. ... Het beste is solidair te blijven, ongeacht de financiële uitkomst.

Het behoud van de ideologie is belangrijker dan de ondergang. Een heldere illustratie van de praktische werking van ideologie: het leidt kwaadaardigheid en misdadigheid.
    Het rechtse denken, waarvan wel gedacht wordt dat het pragmatischer is dan het linkse heeft ook veel van ideologie - bekende voorbeelden zijn het marktfundamentalisme en privatiseringsideologie. En als de werkelijkheid niet binnen deze ideeën past, begaan ze dezelfde soort verbale en argumentatorische stupiditeiten als hun linkse tegenhangers. De volgende is er eentje van de variant: "Als de rijker rijker maakt, worden de armen ook rijker", oftewel de rechtse variant van het perpetuum mobile:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2012, van verslaggevers Gijs Herderscheê en Nanda Troost

'Arbeidsmarkt flexibel genoeg'

Vakbonden, arbeidsmarktkenners en Kamerfracties zien niets in het plan van minister Kamp voor meer flexibiliteit. Volgens flexwerkers is het nu al ellende.

De Nederlandse arbeidsmarkt is flexibel genoeg. Als minister Kamp (VVD) die nog flexibeler wil maken, moet hij het ontslagrecht aanpakken. Die reactie overheerst op het plan dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheden voor flexibele arbeidscontracten wil verruimen.  ...
    Door werknemers langer en vaker een flexcontract te geven, zouden werkgevers bereid zijn meer te investeren in de scholing van werknemers, stelt de minister. Daardoor zijn ze beter inzetbaar.   ...


Red.:   Oftewel: flexwerkers krijgen geen scholing, maar als we meer flexwerk maken, komt er meer scholing.
   Godsdienst blijft natuurlijk ook een eindeloze inspiratiebron voor geestelijke afwijkingen in de denkprocessen. Hier weer een aardig voorbeeld, naar aanleiding van diverse gedoe rond homohaat vanuit die hoek:


Uit: De Volkskrant, 04-12-2011, door Wilma de Rek

Het menselijk tekort

Is godsdienst een ziekte? De vraag werd afgelopen woensdag opgeworpen door Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Het radio1 journaal had Van der Staaij aan de telefoon voor een reactie op de veelbesproken 'homotherapie' van de orthodox-christelijke zorgorganisatie Different. Vroeger werden homo's door de christelijke medemens opgehangen of uitgestoten, tegenwoordig krijgen ze therapie.   ...


Red.:   Het antwoord is, gezien dit slechts een enkel voorbeeld is van eindeloos veel van dezelfde soort verschijnselen, bevestigend. Zoals al vrij lang bekend is:

  De vraag of godsdienst een ziekte is, is al een paar honderd jaar geleden met een volmondig 'ja' beantwoord. In zijn boek Het verdorven genootschap (2010), over de vergeten radicalen van de Verlichting, schetst de Duitse historicus Philipp Blom een prachtig portret van de groep rond de 18de-eeuwse Franse schrijvers Denis Diderot en baron Paul-Henri Thiry d'Holbach. In de salon van d'Holbach verklaarden ze de godsdienst passé. Ze stelden de rede tegenover het geloof en droomden van een vrije, blije wereld waarin, schrijft Blom, mannen en vrouwen niet langer ten prooi zouden zijn aan de angst en de onwetendheid die hun door de kerk werden bijgebracht, maar in plaats daarvan voluit van het leven konden genieten. 'Door verlangens, al dan niet erotisch, zou hun wereld mooi en rijk worden, door empathie zou die wereld vriendelijk en leefbaar zijn en dankzij de rede zou men begrijpen hoe de onwrikbare wetten van de natuur werkten.'
    Sapere aude, durf te weten, was de strijdkreet van de Verlichting. Er is geen God en dus ook geen hiernamaals, het leven is hier en nu.

En programma dat voor een deel van de burgers al deels doorlopen is. Maar niet voor iedereen, natuurlijk - toch ook wel velen:
  Maar de godsdienst liet zich niet zo gemakkelijk afschaffen. Binnen de kring van de Verlichtingsdenkers zelf manifesteerde de dwarse Jean-Jacques Rousseau zich al snel als prominent verdediger van de godsdienst.

En nu wat minder, maar nog steeds veel:
  Ook wanneer ze niet (meer) worden gedwongen, blijven mensen geloven. Dat komt omdat de mens een spiritueel dier is, schrijft ex-non en bestsellerauteur Karen Armstrong in Een geschiedenis van God.

Vraag naar wat spiritualiteit is, en je bent in iets als 99 procent van de gevallen razendsnel op een circulaire definitie: religie wordt verklaard door spiritualiteit, en spiritualiteit door religie. Net zoals voor mystiek- waarop het antwoord van der rationaliteit luidt (Jack Vance in De avonturen van Magnus Ridolph  :
  Mysterie is een woord zonder objectieve zeggingskracht, niet meer dan de beschrijving van de beperkingen van de geest. Mensen kunnen zelfs worden gekwalificeerd aan de hand van de fenomenen die zij ieder voor zich mysterieus vinden ...  Het mysterie wordt opgelost, de oplossing wordt hen medegedeeld. 'Natuurlijk, het lag ook wel voor de hand!', roept men in koor. Een opmerking over het voor de hand liggende: het ligt altijd voor de hand ... De geest van de massa verwisselt de volgorde, en laat uit het mysterie de oplossing komen. Dit is logica op zijn kop; in werkelijkheid staan mysterie en oplossing in dezelfde verhouding tot elkaar als schuim tot bier ...                                                                                                    

Waarna de meest steekhoudende reactie luidt:
  Wie godsdienst afdoet als een slimme deal van smerige machthebbers om het volk onder de knoet te houden ('Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm'), gaat voorbij aan het feit dat de homo sapiens ook een homo religiosus is. Armstrong: 'Mannen en vrouwen begonnen goden te aanbidden zodra ze herkenbaar menselijk waren geworden; ze schiepen religies op hetzelfde moment als waarop ze kunstwerken schiepen.                                                                                   

Oftewel: religie bestaat omdat religie bestaat. Net als misdaad bestaat omdat misdaad bestaat.
    Welke logica natuurlijk totaal niet besteed is aan journalisten van een krant die de islam omarmt als iets van waarde:
  Zo bezien is godsdienst geen ziekte maar een aangeboren dingetje, net als blond haar, een melancholieke inborst of homoseksualiteit. Daar is geen therapie tegen opgewassen.

Net zoals slechtheid een aangeboren dingetje is.
    Overigens is dit ook een aardig voorbeeld van het door Wendell Johnson beschreven en door S.I. Hayakawa aangehaalde verschijnsel van "words cut loose from their moorings" of  "chasing each other in verbal circles" : de gebruikte woorden worden nergens gerelateerd aan een bestaande werkelijkheid, en slaan slechts op andere woorden.
    Nog niet behandeld in deze collectie: economen. Volgens wijdverspreide ideeën nogal nuchtere mensen. een volstrekt waanidee. Economen behoren tot de ergste ideologen. Neem bijvoorbeeld de voormalig chef-economie-redactie van de Volkskrant en gepromoveerd econoom Frank Kalshoven, met nog steeds een column in die krant. Die zit boordevol ideologieën. Hier behandelt hij er eentje van:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2012, column door Frank Kalshoven

De jacht op schaalvoordelen

De Volkskrant publiceerde onlangs een hele bijlage over schaalvergroting, nogal eenzijdig georiënteerd op de vermeende nadelen ervan. Naar aanleiding van de kwesties bij woningbouwcorporatie Vestia en scholenconglomeraat Amarantis klom de redactie deze week andermaal in de pen over het onderwerp.   ...


Red.:   Tezamen met nog een hele sleep andere voorbeelden. Maar we werken naar een conclusie, dus eerst moet je de geconstateerde problemen met je ideologie flink snoeien.

  Schaalvergroting is impopulair.

De tweede zet, de leugen: schaalvergroting is nog steeds reuze populair, want het wordt nog steeds voortdurend gedaan. Het nieuwe is dat de al veel langer bestaande problemen ermee nu eindelijk in de media komen - die dat eerst verzwegen hebben omdat ze allemaal ook van de ideologie bezeten zijn.
  Mijn indruk is: we hebben hier te maken met een nogal breed verspreide toeschrijvingsfout. Schaalvergroting is het probleem niet zozeer. Het probleem is dat potentiële schaalvoordelen niet worden benut. Dat kan dooretteren door gebrek aan disciplinering. En dat veroorzaakt kosten.

Dit is de reactie van de evangelisator op de klacht van de aanhanger dat zijn gebeden niet geholpen hebben: "Je moet wel goed bidden, anders gaat het niet helpen". Kijk maar wat er gebeurt als Kalshoven over de inhoud gaat praten:
:
  De gemiddelde kosten per eenheid product of dienst (auto, telefoon, verhuurd huis, onderwijs aan leerling) dalen naarmate er meer producten of diensten worden gefabriceerd of geleverd. Dit is de definitie van een schaalvoordeel.

Dan gooit hij alles op één grote hoop, net als de gelovige doet: pakje boter, auto, school, zorg, spoorwegen, gooi het allemaal op die één grote hoop, samen met ouwels, kaarsen, bidden, enzovoort. Een kleine kerk roept de hulp van God in, een grote kathedraal roept nog veel meer hulp van God in!
     Nog een overeenkomst: voor een gelovige is geen enkele kennis van de feiten voldoende om zijn geloof op te geven. En de feiten kent Kalshoven wel:
  Laten we naar Amarantis kijken, school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet onderwijs (vo) met 30.000 leerlingen en 3.300 medewerkers, actief in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De bekostiging van het onderwijs is in het mbo en vo onafhankelijk van de schaal. Schaalvoordelen zouden er dus toe moeten leiden dat zo'n grote organisatie per leerling geld overhoudt. Dit voordeel kan worden gebruikt voor een betere kwaliteit van het onderwijs vergeleken met andere, kleinere scholen.
    In de praktijk is het tegendeel het geval. Amarantis kampt met grote financiële problemen, het gebrek aan kwaliteit heeft de aandacht van de Onderwijsinspectie, en er sleept een bestuurscrisis.

De feiten. Maar dat ligt dus niet aan de ideologie:
  Maar is dit nu het gevolg van een jacht op schaalvoordelen? Integendeel. De enig overgebleven bestuurder van Amarantis liet weten: 'Er is te veel personeel op een te klein aantal leerlingen; een verschil dat de afgelopen jaren groter geworden is. Tevens zijn de huisvestingslasten te hoog door te ruime huisvesting.'
    Het bestuur van Amarantis, kortom, heeft de instelling wel groter gemaakt maar niet efficiënter en evenmin beter. Het is juist het gebrek aan het benutten van schaalvoordelen dat de problemen veroorzaakt.

Grappig: het niet-optreden van schaalvoordelen is het gevolg van het niet-benutten van schaalvoordelen. Het bekende "beter bidden"-verhaal. Het komt bij de gelovige niet op dat er misschien ook andere mogelijkheden zijn om iets te bereiken - andere mogelijkheden met mogelijkerwijs betere methodes. Oftewel: methodes met meer voordelen of minder nadelen dan de bidden-methode. Want het laatste kan dus beslist niet: dat bidden ook nadelen heeft. Zoals het nadeel dat schaalvergroting automatisch leidt tot besturen die zorgen voor "te veel personeel op een te klein aantal leerlingen en te grote de huisvestingslasten". Dat komt niet op in het hoofd van de gelovige. De ideoloog van de schaalvergroting.
   Overigens is dit nog maar een van de kleinere van de ideologisch waanideeën van Frank Kalshoven - en de rest van het economen-episcopaat . Daar zijn de zegeningen van de vrije markt , de private financiële instelling , en in het algemeen dat er maar een enkele manier is om de maatschappij te organiseren: het recht van de sterkste , ook wel bekend als neoliberalisme .
    Hans Schitzler zijn we al eerder tegenkomen als producent van de extremistische geformuleerdere vormen dwaasheden die een specialisatie van filosofen lijkt te zijn. De politieke-correctheid van de achterliggend ideeën maakte hem voor de Volkskrant de ideale kandidaat als columnist voor de komende seizoen(en). Hier is de eerste portie genieten. Onderwerp is het meldpunt voor overlast door Oost-Europeanen gestart door de PVV, nadat eerdere pogingen tot alarmering, onder andere van de SP en Haags wethouder Norder, geen effect hebben gehad - en er een aanzienlijke  toename van daklozen, koperdiefstel en andere criminaliteit valt waar te nemen. De politiek-correcte pleuris brak uit, met onder andere dit redeneer-technische hoogtepunt:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2012, door Hans Schnitzler, cultuurfilosoof.

We leven in een 'klikspaan boterspaan'-land

'Klikspaan, boterspaan/ Je mag niet door m'n straatje gaan/ 't Hondje zal je bijten/ 't Katje zal je krabbelen/ Dat komt van al je babbelen.'
    Wie zijn buurman maar vaak genoeg publiekelijk beschimpt ...

 
Red.:   Natuurlijk heeft een meldpunt dat gericht is op een sociologische groep niets te maken met het begrip "klikspaan" uit de dichtregels, want dat slaat op een particulier individu, zoals blijkt uit de erop volgende zin, die gaat over "de buurman'- en dus niet over "buurmannen" in het algemeen. "Alle buurmannen in het land verklikken" is een zinsnede die iedereen zal herkennen als "onzin"  - de begrippen erin horen niet blij elkaar.
    Hans Schitzler heeft het totaal niet in de gaten, en roetsjt vrolijk verder het retorische hellende vlak af:

  Wie zijn buurman maar vaak genoeg publiekelijk beschimpt en als drager van schadelijke eigenschappen voorstelt, reduceert hem tot een element dat beter verwijderd kan worden.

Richt een klacht wegens geluidsoverlast tegen je buurman, en je bent iemand die hem wilt afvoeren. Hoe:
  En wanneer er volhardend genoeg beledigd en gestigmatiseerd wordt, zal dat - eerst bij enkelen, later bij velen - het geloof doen postvatten dat er een vijand achter de schutting zit die in een daad van zelfverdediging onschadelijk gemaakt mag worden

Door hem onschadelijk te maken. Met als voorbeeld:
  Dit principe zette Breivik aan tot massamoord op jonge socialisten en menig baantjesjager tot reputatiemoord op zijn naaste concurrenten. De eerste als resultaat, de tweede als aanstichter van deze dynamiek.

Dus: wie klaagt over zijn buurman, is op zijn minst een potentiële terrorist. En ja hoor:
  Zoals bekend gedijt de verklikker goed onder tirannieke regimes. De filosofe Hannah Arendt heeft indringend beschreven onder welke voorwaarden een dergelijk bewind tot wasdom komt.

... daar is de oorlog, en haar paladijnen ...
    Waarna Hans Schitzler nog een hele column kon vullen met ander geestelijk vuilnis.
    En de lijst lijkt geen einde te krijgen. de volgende die het eigen nest bevuilt is weer een politicus, zij het eentje met pretenties. En hij doet het in de vorm die kenmerkend is voor alfa's het zelfportret. Want uit het bovenstaande is volkomen helder, of zie anders de grotere verzameling hier, dat de kosmopolieten en multiculturalisme zo boordevol rancune zitten jegens de PVV en haar stemmers, dat ze ten eerste totaal niet in staat zijn er het zwijgen over toe te doen ondanks vele aansporingen in die richting,  en ten tweede daarbij iedere redelijkheid en zicht op het eigen oreren uit het oog verliezen:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2012, door Joost de Vries

'De energie van de PVV richt zich geheel op de eigen rancune'


Red.:    Zoals al geconstateerd: de kosmopolieten en multiculturalisten stromen volledig over van rancune - nog even noemen over welk specifiek exemplaar het in dit geval gaat:

  Nog voordat het boek Het rancuneuze gif van VVD-senator Sybe Schaap dinsdag verscheen, nam minister-president Rutte er al afstand van. Schaap, ingenieur en doctor in de wijsbegeerte,

 Schaap gaat het over zichzelf hebben, en wisselt dat af met jij-bakken:
  Zijn boek gaat niet in de eerste plaats over de partij van Wilders, maar diens opkomst is er wel de aanleiding toe. Aan de hand van de filosoof Nietzsche beschrijft Schaap hoe wrok en rancune in de maatschappij verschillende vormen kunnen aannemen, van nazisme en marxisme tot islamitisch fundamentalisme, radicaal dierenactivisme en de PVV.

... en het kosmopolitisme en multiculturalisme van Schaap en kornuiten.
  De strekking: ressentiment verheerlijkt een utopisch verleden en verwijt anderen het weinig utopische heden.

Precies: het verleden toen kosmopolitisme, internationalisme en de verrijking door allochtone culturen nog utopische waarden waren.
  De oplossing van Schaap: ken uzelf, alleen introspectie kan haatdragende waanideeën doorprikken.

Precies: en de haatdragende boekenschrijverij stoppen.
  Schaaps kritiek op de PVV is niet mals. 'Onder het nieuwe populisme van de PVV resteert er geen spoor van zelfanalyse of zelfkritiek. Oplossingen voor de beeldend gebrachte problemen doen er nauwelijks toe, de energie richt zich geheel op het verbreiden van de eigen rancune.'

Fantastisch, hoe goed hij de eigen kwaal weet te beschrijven.
  Hoopt u op discussie in de VVD?
'Ja, ik hoop dat die bal wordt opgepikt. In de samenleving, maar ook in de VVD en de PVV. Als Wilders over dit onderwerp eens goed met me wil praten, graag.'

Sybe mag op elk gewenst moment deze website mailen.
    En de coda:
  Wilders noemt u 'duidelijk niet helemaal goed bij uw hoofd'.
'Precies de reactie die ik voorspeld heb.' Schaap, in zijn boek: 'Het beruchte oordeel van Wilders over een opponent: U bent knettergek. Met een belachelijk gemaakte tegenstander hoeft men niet te debatteren.'

Precies wat Schaap doet: "Met een tot NSB'er gemaakt tegenstander hoeft men niet te debatteren".
    Dag Sybe, veel succes met het doceren van filosofie.
    Het kabinet-Rutte staat op vallen, omdat Wilders de onderhandelingen over nieuwe draconische bezuinigingen op voornamelijk de lagerbetaalden heeft afgebroken. Met referentie aan zijn fractie. Wat voor talloze lieden een reden is om hun diverse geestelijke storingen ten toon te stellen - voorop Francisco van Jole, die het al in de kop van zijn schijfseltje op de haatzaai-site van de VARA doet:
 

Van: Joop.nl, 22-04-2012, door Francisco van Jole, eindredacteur Joop uitleg of detail

Vertrouwen

Is Wilders de baas in zijn eenmanspartij?


Red.:   De loeiende tegenstelling stormt met windkracht 12 het visuele waarnemingsstelsel binnen. Trouwens: representatief voor talloze andere reacties, vooral ook natuurlijk op zijn eigen haatzaai-site.  Vroeger: "Wilders heeft het alleen voor het zeggen en is een dictator". Nu: "Wilders heeft zijn partij niet in de hand".
    Ach ja, we kennen het van alle gelovigen.
    Op de gewone pagina's van de Volkskrant gaat het op de manier-met-stropdas, maar op de opiniepagina's gaat men vol los. Het volgende exemplaar werd gekozen tot "Brief van de dag":


Uit: De Volkskrant, 24-04-2012, ingezonden brief van Joost Bekendam, Leiden, student Geschiedenis

'Wilders schendt de Belofte'

Wilders heeft een belofte geschonden. ...


Red.:   Na zo'n titel en intro staat de geest meteen op scherp: hier moet iets ergs gebeurd zijn ... En wel dit:

  Het was echter geen belofte aan de kiezer, maar een belofte aan het hele volk, gedaan bij zijn aantreden als parlementariër.

Als het waar zou zijn, een schande. Maar is het waar?
  Beloofde hij daar niet zijn trouw aan de Grondwet? Stond daar niet in dat het parlement álle Nederlanders vertegenwoordigt?

Inderdaad. Net als alle andere parlementariërs. eens even kijken wat Wilders anders heeft gedaan:
   Terwijl ons land in moeilijk vaarwater is gekomen, springt Wilders van het schip én verloochent hij publiekelijk zijn belofte.

Tjonge ... Dat vindt deze redactie van alle leden van de oligarchische partijen die de lagere inkomensgroepen beroven en miljarden spenderen aan nutteloze ontwikkelingshulp, Europese zwarte gaten, en banken die failliet dreigen te gaan. En daarvoor is dus veel meer reden dan voor een verwijt richting Wilders, want die is tegen nutteloze ontwikkelingshulp, geld aan europa, en failliete banken. Dus moet er iets anders zijn:
   Het belang van de PVV-kiezers is het enige waarin hij is geïnteresseerd, zo blijkt. 'De belangen van de bevolking interesseren me geen bal, ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de belangen van mijn kiezers.' (Ten eerste, 23 april)

Heeft Wilders dat gezegd? Nee, het is de Volkskrant die zegt dat Wilders dat heeft gezegd. En de Volkskrant is een vijand van Wilders, Die beweert dit te hebben uit een bron die ook en vijand is van Wilders van Wilders. Wat ben je dus als je dit zomaar in de krant zet? Nou, misschien geen verrader van de Grindwet, maar wel van een heleboel andere fatsoens- en mogelijk zelfs andere regels (iets als smaad, misschien?). maar in ieder geval zit het verdomd veel dichter bij verraad van de Grondwet dan alles wat Wilders heeft gedaan.
    Dit nog afgezien van de gotspe dat de hele VVD, het hele CDA, en groot deel van de rest bestuurt naar een nog veel ergere regel hanteert:
   "Het belang van m\ijzelf is het enige wat mij geïnteresseerd" uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail

En dat is pas een overtreding van de Grondwet!
    Waarna onze met doorlopen ogen schrijvende student, die hier natuurlijk ook uitsluitend en alleen schrijft voor zijn eigen belang, dat van de kosmopolitische profiteur, het elf heeft zijn voorgewende algemene belang voor te houden aan anderen:
   Hopelijk heeft de PvdA, die nu als enige partij in de Tweede Kamer groot genoeg is om het kabinet te hulp te kunnen schieten, wél voldoende verantwoordelijkheidsbesef om tegen directe partijbelangen in het nodige te doen voor Nederland.   

Want wat dat "het nodige doen voor Nederland" is, hebben we elders al beschreven uitleg of detail : het uitpersen van de lagere inkomensgroepen opdat lieden als studenten geschiedenis vrijgesteld kunnen worden van economisch nuttig werk, en vrijelijk over de wereld kunnen reizen om zichzelf "cultureel" te verrijken .
    Op politiek-economisch terrein spelen ook talloze ideologieën en hun denkafwijkingen. Hier is een opvallend voorbeeld:

Uit: Volkskrant.nl, 28-04-2012, ANP uitleg of detail

Hoogduin: extreme hervormingen zijn nodig

Het is heel belangrijk dat er in 2015 geen begrotingstekort meer is. Daarvoor zijn 'extreme hervormingen' nodig, zoals het opdoeken van traditionele pensioenfondsen. Dat zegt Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie en voormalig directielid van De Nederlandsche Bank, vandaag in een interview met NRC Handelsblad.


Nederland heeft een gekke financiële structuur, vindt Hoogduin. Volgens hem zou je risico's net zo goed individueel kunnen afdekken als collectief. ...


Red.:    Waarna de bijbehorende pensioenpotten in het Europese zwarte gat gestort kunnen worden - hierin zit de ideologie: Europa moet ten koste van alles gered worden. Maar het gaat hier om het volgende:

  ... Op dit moment zijn namelijk de gevolgen van het pensioenakkoord niet te overzien, 'zelfs niet voor mensen die ervoor doorgeleerd hebben', meent Hoogduin.
    Het zou beter zijn als mensen zelf bepalen waar ze hun pensioen opbouwen. ...

De denkafwijking zit in de combinatie "de gevolgen van het pensioenakkoord zijn moeilijk te overzien" met "dus moet we de gezamenlijke pensioenen afschaffen en het mensen individueel laten doen". Want als er één ding is dat de ervaring dienaangaande geleerd heeft, is dat de combinatie van (moeilijkere) financiële producten en individuele verantwoordelijkheid niet werkt - met als navrant voorbeeld het geval van banken en verzekeraars die van die individuele verantwoordelijkheid van de burger gebruik hebben gemaakt om hen ter waarde van vele miljarden aan woekerpolissen aan te smeren - tussen twee haakjes: woekerpolissen zijn producten waar de burger zijn geld in stort, waarna hij minder terug krijgt onder het mom van "kosten".
    De vorige afwijking speelde voornamelijk op het vlak van het rationele denken - het was een flagrante inhoudelijke contradictie. De volgende is weer van de meer gewone soort: de schreeuwpartijen. Hij is van zo langzamerhand vaste bijdrager Hans Schnitzler, filosoof:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2012, column door Hans Schnitzler, cultuurfilosoof.

Fortuyn was vooral een politieke relnicht

Tussentitel: Wat in de politieke onderbuik borrelt, belandt als drek op straat.

Bijna op de kop af tien jaar nadat de ambities van de mediagenieke Fortuyn in een mediapark in bloed werden gesmoord, pleegde zijn troonpretendent politieke zelfmoord. Na een wekenlange mediastilte sprong hij uit het raam van een vermaledijd achterkamertje. En het goedgebekte vogeltje was nog niet gevlogen of de veelgeprezen wandelgangencoalitie trakteerde ons op een staaltje snelpolderen zonder weerga. ...


Red.:   Het taalgebruik van het voormalige weblog van de Volkskrant - gesloten juist vanwege dit taalgebruik, afkomstig van een politiek-correcte troep hongerige wolven met een zelfs voor wolven ongebruikelijk geatrofieerd rationele brein.
    Nog wat stukjes:

  Het credo 'ik zeg wat ik denk' en de term 'verweesde samenleving' zijn de kroonjuwelen aan de hand waarvan Fortuyns nalatenschap geïnventariseerd kan worden. Die inventarisatie levert een ontnuchterend beeld op. Na de zogenaamde 'puinhopen van paars' ligt het landschap er meer ontheemd dan ooit bij, bezaaid met semantisch zwerfvuil waar onverminderd verweesde burgers in rondscharrelen. Wilders' woestenij dus, mede mogelijk gemaakt door beroepsscharrelaars Rutte en Verhagen.
    Politici die met het hart op de tong politiek bedrijven, versterken de indruk dat de publieke sfeer een ontladingsruimte is waar primaire opwellingen hun geëigende plek hebben. Wat in de politieke onderbuik borrelt, vindt zijn weg naar buiten en belandt als verbale drek op straat. Daar hoopt het zich op en creëert een publieke ruimte die tot vuilbekkerij aanzet. Want wie moet leven op een afvalberg waar vuilspuiters iedere dag hun rotzooi komen lozen, vergaat de lust tot zelfreiniging. Fortuyn heeft de verpersoonlijking van de publieke sfeer geradicaliseerd.
Zeggen wat je denkt is namelijk een typische privé-aangelegenheid. Zodra politici een recht-voor-z'n-raap-jargon beginnen te hanteren, is het alsof ze bij de burger aan de keukentafel aanschuiven om in een persoonlijk tête-à-tête de problemen van het land te bepraten.

Wat grappig om dit commentaar geschreven aan de keukentafel te mogen lezen. Het is duidelijk dat filosoof Hans Schitzler hier schrijft wat hij denkt, en dat datgene wat hij schrijft afkomstig is van een afvalberg die ontstaan is door de gedachten die hij er elke dag komt lozen, zonder enige neiging tot zelfreiniging. Waarvan het resultaat niet op straat, maar eens in de twee weken als verbale drek in de krant belandt. Hier is nog wat van die drek:
  Na de flamboyante homoversie volgde - het intermezzo van nichtenmoeder Rita Verdonk buiten beschouwing latend - de geblondeerde heteroversie. De eerste maakte het onbehagen manifest, de tweede molk het uit, maar verweesd waren we en we zijn het onverkort gebleven. ...
    Wie nuchter naar Fortuyns nalatenschap kijkt, ziet vooral de failliete boedel van een dramaqueen die het publieke debat vergaand verpersoonlijkte en dramatiseerde. ...

Wat ruime mate over de grens van homo-hatelijkheid heen gaat. Wat ook de volgende reageerder constateert:


De Volkskrant, 03-05-2012, ingezonden brief van Casper Hoppe, Amsterdam

Fortuyn

Dit is de eerste keer dat ik naar de krant schrijf. Ik ben heel kwaad over de column over Pim Fortuyn (O&D, 2 mei). Ik ga vandaag weer naar mijn werk en als homo kom ik op de werkvloer genoeg van dit soort geleuter tegen: volksvermaak over hysterische nichten. Pim Fortuyn was niet mijn man, integendeel. Maar blijf met jullie poten af van mijn homomaat. Mensen reduceren tot hysterische nichten of nichtenmoeders is te gek voor woorden. Daar hoef ik geen krant voor te lezen. Dat merk ik al genoeg. Dagelijks. Ronduit een misstap, pijnlijk, zwak, populistisch. Zo, dat is eruit. Nichterig genoeg?


Red.:   Helaas is de antenne van de Volkskrant voor fout taalgebruik een zogenaamde richtingsantenne: gevoelig voor signalen vanuit slechts een enkele richting.
    Een ideologie die hier zijdelings is langsgekomen en ook voor een oneindige stroom denkafwijkingen zorgt is de culturele antropologie. De culturele antropologie is de sociologie die gelooft dat alle culturen gelijk zijn (toegegeven: er zijn vast een paar dissidenten maar die zijn even zeldzaam als de dissidenten in de Sovjet-Unie). Daarmee is de culturele antropologie al een contradictie in zichzelf, aangezien culturele antropologie in feite hetzelfde is als niet-westerse sociologie. En als er geen verschil was in culturen, was er niet een westerse en een niet-westerse sociologie. En dat die verschillen alleen maar in "kleur" zijn, van de soort "De een kookt aardappelen en de ander couscous", gelooft natuurlijk geen hond - die enig gezond verstand heeft. Dit gaat over radio versus tam-tam. 
    Na deze inleiding spreekt het voor zich dat bedrijvers van de culturele antropologie bijna automatisch denkafwijkingen vertonen. Hier is een gevalletje:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 19-04-2012, column door Rivke Jaffe, universitair docent culturele antropologie

Bestaat een niet-Nederlands uiterlijk?

    ...Ik was zelf bij het lezen van het artikel (gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad) geïntrigeerd door een ander aspect, namelijk het gebruik van de term 'niet-Nederlands uiterlijk'.
    Hoe meet je zoiets? Wat is een 'niet-Nederlands uiterlijk', en hoe operationaliseer je het als variabele? Je komt al snel uit bij andere, politiek-filosofische kwesties uit: wat is überhaupt 'Nederlands'?   ...


Red.:   Beste Rivke, dat is heel simpel: je gaat met twee blaadjes, één gevuld met een dozijn foto's van Chinezen en één gevuld met een dozijn foto's van Nederlanders, dat wil zeggen: geen immigranten, naar de Leidse Haarlemmerstraat, en je vraagt aan zeg, zo'n honderd gewone Leidenaars om aan te wijzen wie de Chinezen zijn, en wie de Nederlanders. En noteer het aantal gewone Leidenaars dat het mis heeft. Het idee dat dit anders ligt en ter sprake te stellen, is dus te kwalificeren als een denkafwijking. Zeker als je er blijk van geeft het zelf eigenlijk wel te weten:

  Daarnaast heb ik zelf een uiterlijk en een naam die vaak als niet-Nederlands worden geïnterpreteerd.

Ach ja ... Die specifieke niet-Nederlandse afkomst hoeft nauwelijks naar geraden te worden. En die verklaart veel: nooit geen holocaust meer. Dat dit soort ideologische en leugenachtige verhalen de snelste weg richting volgende holocaust wijzen, is iets dat de antropoloog met 100 procent zekerheid ontgaan is. Voor de verdere behandeling van dit item, en tegenvoorbeelden, zie hier .
    Voor de gein tussengevoegd, een knipseltje uit de VARAgids:


Uit: VARAgids, nr. 46-2011, 17-11-2011, programma-aankondiging

The other end of the line

(2008, James Dodson) Zoete romantische komedie zonder verrassingen over een meisje werkzaam bij en call center in India (Shriya Saran) die valt voor de stem van Jesse Metcalfe (de jonge tuinman uit Desparate Housewives) die haar bevraagt over een probleem met zijn creditcard. Ze besluit uiteindelijk zelfs naar zijn woonplaats San Francisco te vliegen. ...


Red.:   Het gaat om de bijbehorende illustratie:

indiase

Vraagje aan Rivke: Wat zou dat nu zijn: iemand uit Lapland, uit China, of uit Afrika? Of zou de regie gekozen hebben voor een vrouw die eruitzag als iemand uit India?
    Wat een gigantische hoeveelheid onbenul, hè ...
    Over onbenul gesproken:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2012,van verslaggeefster Mariken Smit

Breivik is én gestoord én aan te spreken op z'n gedrag

De rechts-extremistische Noorse terrorist Anders Behring Breivik was wél toerekeningsvatbaar toen hij zijn aanslagen pleegde op 22 juli vorig jaar, waarbij 77 doden vielen. Een commissie van forensisch experts heeft die conclusie van twee rechtbankpsychiaters maandag goedgekeurd.
    Het oordeel betekent dat er nu twee volledig tegengestelde rapporten liggen over de geestesgesteldheid van de 33-jarige Noor. Breivik liet op 22 juli een bom ontploffen in Oslo en richtte daarna op het eiland Utøya al schietend een slachtpartij aan.
    In een eerste rapport oordeelden twee door de rechtbank aangewezen psychiaters vorig jaar dat Breivik krankzinnig was en dus niet toerekeningsvatbaar. Hij zou al jaren lijden aan paranoïde schizofrenie.
    Dit rapport werd goedgekeurd door dezelfde commissie van forensisch experts die nu het tweede rapport met tegenovergestelde conclusie heeft onderschreven. ...


Red.:    Hoe kan men zo ver komen? Simpel: Breivik zegt dat de islam slecht is, en veroordeelt daarom iedereen die de islam vrije toegang tot het land wil geven. De ideologie zegt dat de islam even goed is al iedere andere vorm van cultuur. Dus moeten de ideeën van Breivik wel waanideeën en, en ernstige waanideeën tezamen met het zoeken naar schuldigen is paranoïde schizofrenie. Aan de andere kant zou dat beteken dat Breivik niet schuldig is, want zijnde ontoerekeningsvatbaar. En omdat ze Breivik vanwege zijn anti-islamisme dolgraag willen veroordelen, moet hij dus zowel gestoord als toerekeningsvatbaar zijn.
    De werkelijkheid is natuurlijk dat degenen die er een dusdanige contradictie op na houden, gestoord zijn. Breivik daarentegen is binnen zijn eigen denken volkomen consistent. Dan is er slechts enig bewijs nodig van het kwalijke karakter van de islam, en Breivik is geestelijk volkomen gezond. Welk bewijs niet moeilijk te vinden is uitleg of detail .
    Een aanvulling:


Uit: De Volkskrant, 15-06-2012,van verslaggeefster Mariken Smit

Psychiaters blijven erbij: Breivik was psychotisch

De twee psychiaters die Noorwegen vorig jaar schokten met hun oordeel dat de extreem-rechtse terrorist Anders Behring Breivik 'krankzinnig' en dus ontoerekeningsvatbaar is voor zijn aanslagen waarbij 77 mensen omkwamen, blijven achter hun conclusies staan.    ...
    Eén van de psychiaters, Torgeir Husby, haalde fel uit naar zijn collega's en zei 'geshockeerd' te zijn dat zovelen denken een diagnose te kunnen stellen zonder Breivik ooit te hebben ontmoet. Hij verwierp kritiek dat hij en zijn collega geen experts op het gebied van rechts-extremisme hebben geraadpleegd. 'We zijn psychiaters, geen historici', zei Husby. 'We raadplegen ook geen verrijzenis-deskundigen als iemand zichzelf de nieuwe Jezus noemt.'    ...


Red.:   Waarmee de man beweert dat de verrijzenis van Jezus dezelfde waarschijnlijkheidswaarde heeft als de stellingen dat moslim-immigranten extra bijgedragen tot overlast, criminaliteit, en diverse andere maatschappelijke kosten. hetgeen de betreffende psychiaters meteen onthult als gestoord.
    Terwijl van Breivik een bevestiging van zijn geestelijke gezondheid wordt gegeven:

  Lastig voor de rechters is dat Breivik zijn houding steeds lijkt aan te passen om geestelijk gezond over te komen. Zo relativeerde hij in de rechtzaal diverse 'pompeuze' uitspraken die hij vlak na zijn aanslagen deed.

Een capaciteit die gestoorden en ideologen ten ene male ontberen: hun uitingen aanpassen aan omstandigheden uit de werkelijkheid. Waarvan we hier al talloze voorbeelden hebben gezien.
    We hadden het volgende geval aanvankelijk hier maar weggelaten omdat het elders al gebruikt werd, maar de reactie erop noopt alsnog tot actie. Het doelwit is een inmiddels oude bekende: Hans Schnitzler:

 Uit: De Volkskrant, 13-06-2012, column door Hans Schnitzler, filosoof

Opiniepeiler is kletskous en onruststoker


Red.:    Voor we verder gaan eerste ven de aanleiding voor de komende ontboezemingen: de recente opiniepeilingen duiden op grote winst voor de SP en weer een groei bij de PVV, en de oligarchische politieke partijen houden daar al rekening mee: hun radicale neoliberalisme, pro-Europeasnisme en kosmopolitisme is aanzienlijk gematigd. En daar heeft filosoof Hans Schnitzler, in ieder geval pro-Europeaaan en kosmopoliet, natuurlijk ontzettend de pest over in. Iets wat hij met gebruik van veel retorische trucs uit:

 

Elke tijd zijn eigen orakels. Zoals de Pythia van Delphi bij de Oudheid hoorde, hoort Maurice de Hond bij onze tijd. Er zijn wel verschillen. Zo heeft Maurice de legendarische driepoot ingeruild voor een tv-studio, laat hij zich niet bedwelmen door opstijgende zwaveldampen ...
    Met de opiniepeiler hebben we een eigentijdse wichelaar in huis die ...
    Feitelijk komt dit doordat de opiniepeiling het zwakzinnige zusje van de statistiek is. ...
    Zo is het voor een producent van condooms natuurlijk nuttig om te weten wat de gemiddelde penislengte in erecte toestand is. ...
    De kletskous van de statistiek daarentegen ...
    Maar met het niet aflatende peilen van partijpolitieke lievelingskleuren ...
    En de verkiezingen? Die kunnen we met een gerust hart afschaffen. Het is immers elke dag verkiezingsdag. Gaat u rustig slapen. De Hond waakt, hij houdt de thermometer in uw kontgat en meet, ook tijdens uw slaap, iedere scheet die maar meetbaar is.


Een aantal trucs dat toepassing van de spiegelingsregel ruimschoots rechtvaardigt. Dus kunnen we rustig stellen:
 

Filosoof is kletskous en onruststoker


... en het vervolgens over Hans Schnitzler gaan hebben, en wat algemener naar aanleiding van de tussentitel
 

De opiniepeiling is het zwakzinnige zusje van de statistiek


... stellen dat:
 

De filosofie is het zwakzinnige zusje van het rationele denken


Waarvan in het geval van Hans Schitzler de bevestiging al gezien zijn>
    Maar het ging hier dus om deze reactie:


De Volkskrant, 15-06-2012, ingezonden brief van Jack Kroes, Den Haag

Maurice de Hond

Wie een hond wil slaan kan altijd wel een stok vinden. Hans Schnitzler trekt scheldend van leer tegen marktonderzoeker Maurice de Hond (O&D, 13 juni). Het is een kletskous en een onruststoker die ons lastig valt met de waan van de dag, is zo ongeveer zijn kritiek,
    Schnitzlers agressie vermag ik niet te begrijpen. Opinieonderzoekers laten ons zien hoe de kiezer reageert op allerlei politieke en sociale gebeurtenissen en hoe dat hun politieke houding beïnvloedt. Het is een voortdurend plebisciet dat in beeld brengt hoe het volk denkt en kiest. Uitermate belangrijk als je de democratie serieus neemt. Schnitzlers dedain en zijn onsmakelijke voorbeelden zijn zeer misplaatst.


Red.:   Het motief hebben wij hier al verschaft. De oordelen komen op hetzelfde neer: deze man is niet goed bij zijn hoofd. Maar omdat hij de juiste ideologie verkondigt, en verbaal vloeiend is, krijgt hij de ruimte.
    Sommige mensen, of beter: een enkel exemplaar, weet zelf redelijk nauwkeruig op te schrijven hoe hij/zij tot zijn afwijking is gekomen. Hier is er zo eentje:

en van islamisering van Nederland.
    Een enkel exemplaar uit dit contigent:


Uit: De Volkskrant, 16-06-2012, ingezonden brief van Jan Atze Nicolai, gemeenteraadslid GroenLinks, Leeuwarden

Rituele slacht

We maken het erg ingewikkeld allemaal. Het convenant over rituele slacht is amper getekend, en er is discussie over de voorzitter van de toetsingscommissie.
    Daarnaast worden allerlei omslachtige regels en procedures afgesproken om religieuze vrijheid en dierenwelzijn met elkaar te verbinden. Terwijl wetgeving altijd gaat over beperking van individuele vrijheid.   ...


Red.:    De formulering van de regel. Hoe kan dit nog fout gaan? Nou, je begint zo:

  In de slachtwet zit gewoon een grondwettelijke blunder door onbedwelmde slacht alleen toe te staan als 'religieuze rite'. Het mag, maar dan alleen als het Joods of Islamitisch religieus is. Dit is - naast alle praktische eisen - een absolute voorwaarde. Door een convenant kunnen religieuze groepen de uitvoering en toetsing van de slachtwet mede bepalen. De slachter gaat zijn eigen vlees keuren? Het is allemaal een kwestie van inconsequent en rommelig omgaan met de vrijheid van burgers en de plichten van een overheid.

Oftewel: je zegt dat de toepassing in dit geval slordig is - je kan niet zomaar het recht op rituele slacht aan godsdiensten toekennen want het gaat over beperking van individuele vrijheden. Dat wil zeggen: het is of niemand of iedereen. Combineer dat met: "Je mag godsdiensten niets verbieden". En je krijgt:
  Is het niet veel eenvoudiger om het onverdoofd slachten van dieren voor iedereen toe te staan

En omdat je wel begrijpt dat er hier ergens iets misgaat, ga je je keuze nog wat onderbouwen. Dat wil zeggen: de keuze die leidt tot de conclusie: "Je mag godsdiensten niets verbieden". Hoe onderbouw je zoiets? Nou, zo:
  Tolerantie ten opzichte van religieuze gebruiken is goed te beargumenteren. Godsdienstvrijheid is de historische basis voor vele vrijheden.

Met een onbeschaamde, een keiharde, een glasharde, een rabiate leugen. Want dit is de werkelijkheid:
  Godsdienst is de historische basis voor het overgrote deel van de onterechte onvrijheden.

Je moet wel een behoorlijk grote geestelijke afwijking hebben om hiervan het tegenovergestelde te durven opschrijven.
    Het volgende geval is zo mogelijk nog grotesker - de auteurs leggen zelf uit waar het om gaat, en we moeten de titels even weglaten:

 
Uit: De Volkskrant, 06-07-2012, door Pieter Gautier, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit, en Bas ter Weel,  hoogleraar Economie aan de Universiteit Maastricht uitleg of detail

...

Er is veel discussie over de hervorming van het ontslagrecht in Nederland. Discussie is goed, maar de feiten, mechanismen en het publieke belang sneeuwen nu onder in de media en in de discussie.
    Eerst de feiten. Ontslagbescherming in Nederland schommelt rond het OESO-gemiddelde. Voor werknemers met een vast contract is de bescherming echter hoog en voor mensen met een tijdelijke baan laag. ...
    Het voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de bescherming van vaste contracten te verlagen en die van tijdelijke contracten te verbeteren is dus logisch.
    Wat is het effect van ontslagbescherming op de werking van de arbeidsmarkt? Strikte ontslagbescherming belemmert stromen op de arbeidsmarkt. ...


Red.:   Een volkomen helder verhaal: er is teveel ontslagbescherming voor degenen met vaste contracten, voornamelijk oudere werknemers, en die bescherming wordt verminderd in het voorstel van Kamp, wat leidt tot meer meer doorstroming - dus meer ontslagen. Voor voornamelijk de oudere werknemers. Daar is geen speld tussen te krijgen: meer doorstroming, meer ontslagen - meer ontslagen, meer doorstroming.
    En de heren economen zijn het daar volkomen mee eens.
    Maar hierover is natuurlijk gepruttel in de maatschappij gekomen. Dus wat schrijf je op als universitair economen en stuur je naar de krant, samengevat in de koppen:

 

50-plusser hoeft niet in de rats te zitten

De claim dat de door minister Kamp voorgestelde hervorming van het ontslagrecht zal leiden tot massaontslagen onder 50-plussers is ongegrond.

Tussentitel: De meeste oudere werknemers zullen weinig merken van de veranderingen


Op zo'n moment ga je als mens met enig gezond verstand aan dat gezonde verstand twijfelen. Hier staat zonder enige verdunning dat "rood" "groen" is. Dat de aarde plat is. Dat er een dozijn engelen op de punt van een naald dansen.
    Deze lieden zijn dusdanig bevangen door een of andere ideologie die in hoofd zit, vermoedelijk neoliberalisme (de economische variant van "Het recht van de sterkte" en "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke"), dat het volkomen absurde uit hun pen is gevloeid.
    De al eerder geciteerde filosoof Hans Schnitzler heeft nu iets geschreven dat min of meer binnen veld van expertise valt: de filosofie. Filosofie was vroeger iets dat over wijsheid en kennis ging, maar sinds de tijd dat de natuurwetenschappen ervan afgesplitst zijn, is het voornamelijk ideologie. Dus hebben filosofen in ernstige mate last van de fenomenen die daar bij horen, waaronder dus diverse denkafwijkingen. Waaronder, al eerdere waargenomen, die van de inconsistentie:


Uit: De Volkskrant, 16-07-2012, door Hans Schnitzler, filosoof en columnist voor de Volkskrant.

Wantrouw statistieken, negeer peilingen

In de statistiek draait het om gemiddelden. Maar juist het uitzonderlijke bepaalt meer dan eens de loop der gebeurtenissen.

Tussentitel: Zo nu en dan slaat er een meteoriet in, of staat een Hitler of Einstein op
In het statistische universum vallen zulke fenomenen buiten de boot


Red.:   Na welke tussentitels je gegeten en gebroken hebt, als iemand met gezond verstand of opgeleid in de natuurwetenschappen. Het is nog een wonder dat Schitzler niet het voorbeeld van de chaostheorie aanhaalt, dat zegt dat een vlinderslag in Brazilië het weer in Europa kan bepalen. Een grapje van de chaos-theoretici, want als dat zo is, dan geldt dat voor alle vlinders over de hele wereld, en je hoeft geen filosoof te zijn om te beseffen dat niet al die vlinders precies hetzelfde willen, en geen natuurkundige of statisticus om te weten dat dan het netto-effect van al die vlinders zo dicht bij nul ligt, dat je microscoop ter omvang van het heelal nodig hebt om het verschil te zien.
    Ook voor de meer plausibel lijkende voorbeelden uit de tussentitels, stammend uit het kleine intermenselijke universum, zijn allang diverse weerleggingen gevonden: was niet Hitler opgestaan, dan was er wel een Titler gekomen, die gebruikt maakte van de heersende sociologisch toestanden (werkloosheid, enzovoort). En de rol van Einstein als cruciaal fuguur is nog veel makkelijker te weerleggen: bijna alle toepassingen van de relativiteitstheorie hebben niet zijn naam, maar die van Hendrik Anton Lorentz, omdat Lorentz de praktische consequenties van de relativiteitstheorie allemaal al had uitgerend. En er was vast iemand gekomen die het in het juiste beeld had geplaatst - een andere Einstein.
    En als je dit soort misverstanden koestert, bega je dus elementaire denkfouten. Neem deze:

  Dat er mensen rondwandelen met schoenmaat 52, dat er eens in de zoveel tijd een meteoriet inslaat of dat er zo nu en dan een Hitler of Einstein opstaat: in het statistische universum vallen dergelijke fenomenen buiten de boot. ...
    Dit wegcijferen van onwaarschijnlijkheden is niet van risico's ontbloot. ...
    Statistische uniformiteit is allerminst een onschuldig ideaal, stelde filosofe Hannah Arendt.

Oftewel: Schitzler postuleert het bestaan van een 'statistisch universum',  zoals aangehaald in de tussentitel. En wat is dat "statische universum"?  Natuurlijk: een gemiddelde van wat al degene  die statistiek gebruiken tezamen doen. Met weglating van particuliere gevallen als de natuurkundige die statistiek gebruikt omdat hij zonder niets zinnigs kan zeggen over de miljoenen en miljarden atomen en moleculen, en aan de andere kant de statisticus die gelooft dat er mensen met anderhalf kind rondlopen. Oftewel: Schitzler heeft precies datgene gedaan wat hij veroordeelt.
    Of neem nog even deze:
  'Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens en statistiek.' Deze aan de Britse staatsman Benjamin Disraeli toegeschreven uitspraak

En laten we doen wat Schnitzler doet: we vertalen wat diverse politici doen in een "politiek universum". Nou, iedereen weet wat de kernwaarde is van dat universum: de leugen . Waarmee de uitspraak van de politicus Disraeli precies dezelfde status heeft als die van de Kretenzer die stelt dat alle Kretenzer leugenaars zijn uitleg of detail .
    En voor de gein: En er is dan ook een "filosofisch universum", en iedereen weet wat daar gebeurt: daar wordt onzin uitgekraamd.
    Waarna we ook nog even de denkmethode van de spiegeling onder de aandacht willen brengen. Die dit artikel, zonder verdere omhaal, in één slag van zijn juiste waarde had voorzien (lees nog even de kop):
  Wantrouw politici, negeer opiniemakers

En speciaal filosofen, want wat daar allemaal aan onzin uit komt ...
    Oh, en nog een nagekomen reactie:
  MarcDavidson
Het leukste aan het artikel vind ik nog de vele termen zoals 'met wisselend succes', 'doorgaans', 'meer dan eens', 'neiging', 'soms', 'normaliter'... Allemaal statistiek.
16/07/12 20:54

Brullen van de lach, zoiets ...
    Een briefschrijver legt nog een gat in de theoretische hersenspinsels van de filosoof bloot:


De Volkskrant, 18-07-2012, ingezonden brief van F.W. Steutel , oud-hoogleraar kansrekening, Eindhoven

Statistiek

Filosoof Hans Schnitzler denkt dat het vak statistiek over gemiddelden gaat (O&D, 16 juli). Dat was zelfs in de tijd van Disraeli (1804-1881) niet zo. De moderne statistiek en haar grote broer, de kansrekening, gaan juist vaak over extremen: hoogst mogelijke levensduren, records in de sport. Een belangrijk voorbeeld was het onderzoek naar extreme hoogwaterstanden na de stormvloed van 1953.


Red.:   Wat moet je toch met zo'n sneu iemand. Oh ja, die laat je columns schrijven in je krant ...
    Geinig... Nóg een reactie:


Uit: De Volkskrant, 21-07-2012, door Maurice de Hond, opiniepeiler.

Schnitzler misprijst 'klootjesvolk'

In zijn column van 16 juli maakt Hans Schnitzler het zo bont dat ik het niet kan laten hem en de lezer te wijzen op zowel feilen in zijn feitenkennis als zwakheden in zijn redenaties.
    In het eerste gedeelte van zijn column beweert hij dat statistici zich alleen met de gemiddelden bezighouden en de uitzonderingen negeren, terwijl die toch vaak de toekomst bepalen. Schnitzler speelt het daar zelfs klaar om Hitler te gebruiken om zich tegen de statistiek af te zetten. Volgens Schnitzler 'valt in een statistisch universum een dergelijke fenomeen buiten de boot'.
    Nu zou ik sowieso niet weten hoe je statistiek en Hitler in deze vergelijking aan elkaar kan koppelen. Maar ook zijn basisbewering dat statistiek of statistici zich vooral richten op het gemiddelde is klinkklare onzin. Statistiek, mits goed uitgevoerd, helpt onder meer de kansen te berekenen van bepaalde gebeurtenissen. Het is slim bij beleid je zowel te richten op wat vaak gebeurt (rondom het gemiddelde) als rekening te houden met wat er heel af en toe kan gebeuren (bij de uitersten). Denk maar aan de berekening van de benodigde hoogte van dijken in verband met overstromingsgevaar.    ...


Red.:   Het is een kenmerk van filosofen, politieke commentatoren en allerlei van dit soort in alfa- en gammavakken geschoolde deskundigen: ze poneren maar wat zonder acht te slaan op welke werkelijkheid dan ook.

  In het tweede gedeelte van zijn column schakelt Schnitzler vervolgens over op zijn favoriete haatonderwerp: opiniepeilingen. Nadat ik de vorige keer als kletskous en onruststoker was weggezet, zijn dit keer opiniepeilingen een 'hogere vorm van roddelkunde'.
    In beide columns maakt Schnitzler echter een kolossale fout, die alles zegt over zijn mensbeeld en tegelijkertijd de hele basis onder zijn redenering weghaalt. Hij stel namelijk in zijn laatste column: 'mensen en hun meningen vertonen immers de ongemakkelijke eigenschap om de haverklap en zonder aanwijsbare redenen te veranderen'. En in een eerdere column stelt hij 'Die voorkeuren zijn namelijk afhankelijk van de stemming van het moment en kunnen als bij toverslag omslaan'.
    In de laatste tien jaar dat ik bezig ben met Peil.nl heb ik regelmatig onderzoeken herhaald van jaren ervoor. En dan blijkt juist hoe constant de mening is van kiezers. Als meningen wel veranderen, zijn er vrijwel altijd aanwijsbare redenen voor.

Bingo. Maar kolossale fouten horen bij het "zomaar wat poneren". Iets wat van nature hoort bij deze houding:
  Maar wat Schnitzler doet, en wat ik veel vaker ben tegengekomen bij mensen op bepaalde plekken in politiek, media en op universiteiten, is dat hij een standaardtruc met een dubieuze doelstelling toepast. Door te stellen dat de meeste mensen zomaar en snel van mening kunnen wisselen (laten we maar even zeggen: 'het klootjesvolk') hoef je er dus geen aandacht aan te besteden. Want morgen denken ze er toch weer heel anders over. Maar impliciet zeggen Schnitzler c.s. daarbij eigenlijk ook: 'Zo ben ik niet. Ik heb wel een goede studie gehad en ik denk er wel goed en zorgvuldig over na. Aan mijn mening moet wel waarde worden gehecht.'

Hetgeen dus precies het omgekeerde is. Het "klootjesvolk" baseert zich veelal op "volkswijsheden" gebaseerd op gebruikelijk menselijk gedrag, terwijl "ons soort mensen" als Schnitzler hun opvattingen baseren op dogma en ideologie, die je morgen de deur uit kan doen.
    Maar de Hond legt ook nog heel precies de vinger op het pijnpunt bij Schnitzler:
   Maar impliciet zeggen Schnitzler c.s. daarbij eigenlijk ook: 'Zo ben ik niet. Ik heb wel een goede studie gehad en ik denk er wel goed en zorgvuldig over na. ...'
    Zij willen helemaal niet geconfronteerd worden met meningen van die andere mensen. Vooral niet als die anders zijn dan de eigen mening of - nog erger - confronterend zijn omdat die mening laat zien hoe 'ons soort - gestudeerde - mensen' er op vele terreinen een potje van hebben gemaakt.
    Ik signaleer al twintig jaar dat zich een steeds grotere onvrede ontwikkelt binnen een aantal lagen van de samenleving. Uit de peilingen blijkt onder meer dat er inmiddels een groot verschil is in beoordeling van allerlei zaken tussen mensen met een hogere en mensen met een lagere opleiding. Alsof ze in twee parallelle werelden leven. Ik noem de onrust al lang een veenbrand.
    Die is niet ontstaan, zoals mensen als Schnitzler vaak zeggen, omdat Fortuyn onrust creëerde. Die is ontstaan omdat degenen die de verantwoording hebben voor onze samenleving steeds minder lijken te weten wat zich echt afspeelt en zich door hun beleidsmaatregelen van die groepen vervreemden. Zij zijn verantwoordelijk voor ongebreidelde schaalvergrotingen en hebben onder meer slecht toezicht gehouden op banken, woningcorporaties, onderwijsinstellingen et cetera.
    Niet zij dragen de lasten van die blunders, maar de klanten, huurders, studenten, belastingbetalers. Zij hebben Europa de euro opgedrongen zonder dat daarvoor de basisvoorwaarden waren gecreëerd, maar roepen vervolgens dat alleen meer Europa ons kan redden. En iedereen die daar anders over denkt, wordt als dom weggezet.

Geen van de mensen die hierboven te kakken zijn gezet met behulp van hun eigen woorden, is dom - de meesten zouden in normale omstandigheden vallen in de categorie "slim"-mensen met een hogere opleiding. Hoe kunnen ze dan zulke stommiteiten begaan? Omdat één of meerdere van hun aannames of uitgangspunten fundamenteel onjuist is - vervolgens gaan ze vanuit die uitgangpunten redeneren. Met wanstaltigheden tot gevolg.
    Maar als die al de wanstaltigheden tezamen neemt, is daar de aard van die foute aannames best wel uit te destilleren. Maar De Hond noemt hem al: het is eigenbelang. Het meest banale, materialistische, uit de onderbuik komende eigenbelang.
    Hetgeen de essentiële les is te trekken uit deze hele verzameling: als ideeën verkocht door de intellectuele elite leiden tot merkwaardige uitkomsten, dan heb je een boven de 80 procent kans dat achter die ideeën het puurste eigenbelang schuilt. Hetgeen dus onder andere geldt voor het internationalisme, het kosmopolitisme, de Eurofilie, het migratiefundamentalisme, en last but not least: het neoliberalisme
Zo gaat een groot deel van het verslag van mijn peiling van afgelopen zondag (zie peil.nl) over vijf factoren die op dit moment samen op een zeer sterke manier bepalend zijn voor de keuze van kiezers. Opleidingsniveau, standpunt over Europa, immigratie en aanpak begrotingstekort, alsmede de mate van kerkelijkheid hebben daarbij grote invloed.
    De Hond waarschuwt al sinds de bijna-revolutie na de moord op Fortuyn voor de mogelijke gevolgen. Hij herhaalt het nu:
   Dat we daardoor inmiddels in een ongekend explosieve situatie zijn geraakt, lijkt men niet te willen beseffen. Een mengsel van grote werkloosheid in zuidelijke landen, ongekend forse bezuinigingen die er nog aankomen en het rondpompen van miljardensteun met een beroep op een solidariteit die er in de basis niet is, kan bijna niet anders leiden dan tot een grote knal. Helaas kent de Europese geschiedenis daar diverse andere voorbeelden van.

Kijk, en dat is nu eens een juiste toepassing van deze analogie ...
    Inmiddels is er door de redactie een verzameling "Absurditeiten" gemaakt, waarin de ergste gevallen van hierboven samengevat zijn . De aanleiding was het onderstaande - het stamt van het broeinest van ideologische kwart-intellectuelen: Joop.nl:


Uit: Joop.nl, 25-07-2012, door Dick Pels - Directeur wetenschapp. bureau GroenLinks uitleg of detail

De PVV: Van 'eigen volk eerst' naar 'eigen geld eerst'

Volgens de PVV gaan de verkiezingen maar over één ding: Europa. Brussel geeft veel te veel geld uit, vervalst de statistieken en heeft veel te veel ambtenaren. We betalen miljarden voor failliete banken en failliete landen, terwijl we zelf nog eens extra worden gepakt.
    Brussel wil de baas spelen over onze pensioenen, onze hypotheekrenteaftrek en onze uitkeringen. Daartegen moeten we onze economie, onze verzorgingsstaat, onze vrijheid, onze zorg en onze democratie verdedigen. Nederland moet Europa uit en afscheid nemen van de euro.    ...


Red.:   De PVV is natuurlijk het absolute kwaad. Waarmee Dick Pels zich uitspreekt voor het de baas spelen van Brussel (= de zuidelijke en Oost-Europese landen) over onze pensioen, zorg en hypotheekrenteaftrek. Maar bovenal, geldt dus:

  Dick Pels: Van 'eigen geld eerst' naar 'andermans geld eerst'

Hoe absurd wilt u de denkafwijkingen hebben ...
    De volgende kwam daar ook voor in aanmerking:


Uit: Joop.nl, 06-08-2012, door Dennis Schep - Promovendus/schrijver uitleg of detail

Wat delen atheïsme en religie?

Atheïsme en religie lijken meer op elkaar veel atheïsten ons willen doen gelovenRed.:   Wat delen zwart en wit ...? Dit soort vragen kán interessant zijn. Maar worden het zelden in dit soort omstandigheden en in dit soort omgevingen. Omdat men niet gaat onderzoeken, maar een agenda heeft. Een agenda die in dit geval al snel blijkt:

  Een telkens opnieuw oplaaiende discussie in ons publieke debat is die waarin een rationeel atheïsme tegenover de irrationaliteit van religie (en dan vooral van de Islam) wordt geplaatst.

Dat is dus de agenda: de verdediging van de islam.
   Nu kijken hoe het verder gaat met het verhaal. Je zou verwachten: nu komen de voorbeelden van een rationele religie - want dat is opvallende en verbazingwekkende deel van de vraag: als religie en ratio dingen delen, moet de ratio dingen van religie hebben, en, verrassend dus, religie delen van de ratio.
    Maar nee hoor. Het gaat verder met een schildering van de andere kant:
  Binnen het atheïstisch kamp wordt dit debat grofweg gestructureerd door de volgende twee polen: De verlichte vleugel (Dawkins, Hitchens, en een keur aan andere blanke mannen) zet religie weg als een primitief fenomeen dat niet past in een moderne samenleving, en de relativistische vleugel, die verklaart dat het niet aan ons is om andere culturen te beoordelen, geeft uitdrukking aan haar respect voor religie met een paternalistisch schouderklopje.

Oftewel: er is het kamp van Dennis Schep, en zijn niet benoemde medestanders, die het cultuurrelativisme aanhagen en die respectvol zijn, en de bekenden tegenstanders die geen respect hebben. Bovendien zijn die tegenstanders blank - dat schijnt ene belangrijk aspect te zijn. Maar dat is dus een ernstige vorm van racisme, deze opmerking.
  Beide zijden baseren zich op een keur aan schijnbare tegenstellingen, die de andersheid van religie tot een absurde karikatuur uitvergroten.

Ha, nu komen die inhoudelijke tegenstellingen - volgende zin:
  In iedere cultuur circuleren bepaalde racistische stereotypen, die altijd tot stand komen door verschillen tussen levenswijzen te vergroten en overeenkomsten over het hoofd te zien. Zo heeft ook atheïsme meer met religie gemeen dan de gemiddelde atheïst bereid is te geloven.
    In een opiniestuk ...

Hé, wat is dat nou...? Weer geen inhoud. Wát hebben ze dan gemeen? Racistische stereotypen. Wat heeft dat in godsnaam met atheïsme te maken? Deze meneer Schep heeft een rassen-obsessie.
    Waarna die meneer Schep verder gaat met het bekende pandoer van de religieuzen: atheïsme is ook maar een geloof:
  ... op Volkskrant.nl verklaart Bart Schut bijvoorbeeld dat atheïsme geen religie is,

Ja ja ja, waarom dan wel???
  Maar de tegenoverstelling van religie en atheïsme is logisch uiterst fragiel, en onhoudbaar wanneer we de verwovenheid van religie en cultuur in acht nemen.

Ach ach ach, beste meneer Schep, dat is zo'n beetje de oppervlakkigste analyse-fout die je kan maken: hier staat hetzelfde als datgene dat je nog moet bewijzen, maar dan in andere woorden. Uitvoerig behandeld door Ambrose Bierce .
     Waarna ook nog eens die andere, voor deze discussie specifieke, stupiditeit volgt:
   In de eerste plaats betekent atheïsme “geloven dat er geen God is,” en strikt genomen is dat nog altijd een geloof, aangezien zowel een geloof in God als de verwerping van dit geloof niet aan rationele bewijsvorming onderhevig is.

Natuurlijk kan en moet het veronderstellen van een bestaan van wat dan ook bewezen worden: engelen, kaboutertjes, atomen of goden. Nummer 3 is aangetoond. Wat niet bestaat kan je niet aantonen - nooit. Omdat het niet bestaat.
    Waarna te midden van een hoop gezwets, er ook nog een raszuiver stukje racisme volgt:
  Het ontkennen van de invloed van Christelijke waarden in het atheïstisch wereldbeeld getuigt dan ook van een grote kortzichtigheid. Voorbeelden? De universele verklaring van de rechten van de mens, opgetekend in een vergadering van de VN in 1948, is ondanks de diversiteit van de co-auteurs sterk door Christelijke waarden beïnvloed.

Alsof niet-christelijke culturen die waarden niet kunnen bedenken.
    Maar hoe zit dat ook weer in de psychologie: datgene waarvan je zelf het meeste last hebt ...
  De denkbeeldige oppositie van religieuze onredelijkheid en atheïstische ratio leidt al snel tot racistische denkbeelden over schaapachtige gelovigen die niet met Ons Verlichte Westerlingen te vergelijken zijn.

... zie je als eerste bij de ander.
    Wat een hopeloos gedoe. En dit allemaal gebaseerd op deze simplistische obsessie: religieuzen (de opvallende soort) zijn meestal gekleurd, dus je keren tegen religie is racisme. En daar doe je dan een zo'n 1000 woorden over ...
    Hadden we de Koude Oorlog al gehad? Die lijkt hier wat minder op zij plaats, maar dat is toch wel zo - de bijbehorende ideologie is het anticommunisme. Dat wil zeggen: net het feit dat je tegen communisme bent, maar dat je tegen iets bent omdat het iets met communisme te maken lijkt te hebben., Zoals: Kroaten vechten met Serviërs. Servies zijn een Slavisch volk, net als de Russen. De Russen waren communisten, Dus de Serviërs zijn, bij associatie, ook communisten. En zijn we voor de Kroaten.
    En het anticommunisme en de Koude Oorlog leven nog steeds - de correspondent van de Volkskrant in China lijdt er er heftig aan, gepaard met een aanzienlijke hoeveelheid domheid. Maar, zoals we gezien hebben, dat wordt je vanzelf van ideologie:


Uit: De Volkskrant, 21-08-2012, van correspondent Hans Moleman

Communistische 'partijprins' Bo Xilai blijft buiten schot

Kailai's straf dekt man en partij


De vrouw van de onttroonde Chinese toppoliticus Bo Xilai is maandag tot levenslang veroordeeld voor de moord op een Britse zakenman. Het proces was volgens critici een zorgvuldig geregisseerd toneelstuk, waarbij Bo zelf buiten schot blijft en zijn mogelijk corrupte miljoenentransacties ongemoeid worden gelaten.    ...


Red.:    Hier is door zijn blinde anticommunistische haat Hans Moleman even ontgaan dat in een proces tegen en persoon, juist níet zaken als de eventuele misdaden van een echtgenoot of familielid betrokken mogen worden.
    We hebben al eerder de economische kant gezien van de ideologie van rechts: "Het recht van de sterkte" en "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke". Hier de theoretische:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2012, van verslaggever Rutger Bregman

'De kloof tussen burger en politiek is juist te klein'


'Dagvan100' wil met 100 liberale, progressieve denkers nieuwe vergezichten schetsen voor Nederland. 'Ons geluid is nu versnipperd.'


Breng honderd intelligente, progressieve en onafhankelijke denkers bij elkaar en los de problemen van Nederland op. Dat is de ambitie van 'Dagvan100', een soort G500 voor 30-plussers. Het begon op 10 juni met een grote brainstorm in hartje Amsterdam. Bijna honderd 'gelijkgestemde mensen die hun onbehagen delen', van televisiemaker Jort Kelder tot journaliste Wouke van Scherrenburg, waren van de partij. Natuurlijk op uitnodiging. Het resulteerde in een top-40 van ideeën, die nu zijn gebundeld in het Progressief Liberaal Manifest.   ...


Red.:   Met Jort Kelder als uithangbord weet ook onmiddellijk in welke hoek je moet zoeken: de Joris Goedbloed-variant van het elitaire roofridderschap . De ideeën in die hoek zijn niet progressief (ze gaan terug naar de tijd van Dickens) en niet liberaal (ze willen van al werkenden slaven maken). Ze zijn bot-egoïstisch, en elitair:

  De kloof tussen burger en politiek is niet te groot maar te klein, vindt Gautier. 'Je moet niet naar een marktplein gaan en het winkelend publiek vragen of je een JSF moet aanschaffen. Daar heeft niemand zin in. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat er een groep is die in hun belang nadenkt over wat de goede dingen zijn. Dat vertrouwen is nu weg.'

Een volkomen belachelijke opmerking, vanuit de hoek die 100 duizend euro en meer per man per jaar vangt voor het inleveren van bedrukt papier zonder waarde en bits zonder inhoud. Waarvan de waarachtigheids en waarheids-waarde onmiddellijk ingeschat kan worden aan de hand van het volgende:
  Gautier: '... Dagvan100 is daarom een elitairder initiatief, wat overigens niet betekent dat het niet representatief is.'

Leg dit letterlijk uit, en het is een glasharde contradictie. Leg zijn bedoeling uit, en hij stelt dat er maar één groep van belang bestaat: de elite. Zoals gezegd: dit is het hardste Dickensiaanse bloed-uitzuigende egoïsme. Zoals nog eens definitief bevestigd door dit:
  Gautier: 'Over 80 procent waren we het zo eens. De overheid is bijvoorbeeld veel te groot. De belastingen moeten echt omlaag.

Het is het reinste geestelijke plebejisme. Romeinse decadentie uitleg of detail .
    Waarmee duidelijk is waar de ernstigste denkafwijking schuilt: in het verkondigen van plebejistische en decadente ideeën, en dat dan "elite" noemen.
    De eurofilie heeft weer een slachtoffer opgeleverd:


Uit: De Volkskrant, 23-10-2012, door Sebastiaan Princen, universitair hoofddocent bestuurs- en organisatiewetenschap.
 
Regionationalisten zijn niet tegen de EU

Anders dan Thomas von der Dunk beweert, vormen de Europese autonomiebewegingen geen ondermijning van de EU. Ze zijn juist erg pro-Europees.


Net nu de EU bezig is zich in hoog tempo te ontwikkelen tot een politieke unie, wordt in Vlaanderen, Schotland en Catalonië de roep om zelfstandigheid sterker en het vooruitzicht daarop reeler dan ooit. Thomas von der Dunk verbindt daaraan de conclusie dat een sterkere Europese Unie gedoemd is te falen (O&D, 20 oktober). Immers, als Walen en Vlamingen al niet kunnen samenleven, hoe moet dat dan lukken met vijfhonderd miljoen burgers in Europa?
    Toch is de toenemende roep om regionale onafhankelijkheid ook een teken van het succes van de EU. ...


Red.:   Enzovoort. De kern van het betoog dus zijnde: de mensen die zich keren tegen centralisme van de natiestaat, zijn "dus" voor het nog centralere centralisme van de imperiale staat.
    Na tientallen jaren van voornamelijk frauduleuze onderzoeken naar de houding van moslims in Nederland, is nu eindelijk een deel van de werkelijkheid naar buiten gekomen:


Uit: De Volkskrant, 06-11-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Jonge moslim hecht sterk aan zijn geloof

Nederlandse moslims houden stevig vast aan hun geloof. De voorzichtige trend van secularisering, die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2004 ontwaarde, heeft niet doorgezet.


Het wekelijkse moskeebezoek van Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de tweede generatie neemt de laatste tijd zelfs toe. Tussen 1998 en 2011 steeg dit bij Marokkaanse tweedegeneratiemoslims van 9 naar 33 procent. En bij Turkse van 23 naar 35 procent.    ...


Red.:    Als eerste valt hier bij aan te tekenen dat dit natuurlijk geen gemeten cijfers zijn, maar de uitkomsten van enquêtes: de moslims is gevraagd wat ze doen. Waarvan overbekend is dat de uikomsten middelmatig tot zwaar onbetrouwbaar zijn, en wil meer naarmate het over zichzelf gaat en gevoelige onderwerpen betreft - wat hier beide het geval is.
    De daling tot aan 2004 kan rustig worden toegeschreven aan verminderende bereidheid om het moskeebezoek toe te geven. Waarna je een  vrijwel constante trend overhoudt. Zoals te verwachten is bij een zo gevoelige en belangrijke zaak voor die mensen. En zoals bewezen wordt door de beschikbare harde cijfers, zoals het continu stijgende aantal Mekka-gangers uitleg of detail .
    Het hoofdredactioneel commentaar in de Volkskrant was zowaar realistisch van toon. Maar de hard-line multiculturalisten laten zich niet zo makkelijk uit het veld slaan:


Uit: Volkskrant.nl, 08-11-2012, door Maarten Keulemans, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant.

'Bedankt, meneer Wilders, voor uw bijdrage aan de islamisering van Nederland'

Dat hadden islamhaters als Geert Wilders vast niet verwacht: moslims in ons land worden steeds geloviger, blijkt uit een nieuw rapport. De schuld van Geert Wilders zelf, legt wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant uit.

Beste meneer Wilders,


Red.:
   Waarna je direct over kan gaan op de weerleggingen. Omdat Maarten Keulemans wetenschapsredacteur is, speciaal voor hem te illustratie van het niveau van zijn deductie, een wat ruimere greep uit het aanbod:
  Reacties

diprovo  -  08/11/12 08:04
Goh, ik wist niet dat de arm van Geert helemaal reikt tot aan Indonesie. Wanneer je foto's van vroeger bekijkt zie je GEEN gesluierde vrouwen (uitgezonderd Atceh) Nu is dat wel even anders. Hoofdzoeken volop. Knap gedaan Geert!

ADerks  -  08/11/12 08:43
Wereldwijd is er al min. een decennium een opleving vd islam. In Marokko, Egypte worden meer sluiers/hoofddoeken gedragen dan twintig jaar geleden. Dat komt niet allemaal op conto vd h W. Ook de vooronderstelling dat een 'terugkeer naar religie'een achteruitgang is, obv onvermogen tot participatie, schiet tekort./ Het dédain van aanspreken vd opponent, is het d. ve middenklasse die obv oppervl info meent wereldwijs in de w. te staan, maar niets weet. Ve chef wet-red had ik anders verwacht.

FerryN  -  08/11/12 09:32
Ik denk dat de wereldwijde opmars van de fanatieke Islam weinig met GW te maken heeft. Het causale verband tussen hem en de segregatie rammelt daarom. Het blijft een theorie. Dat confrontatie mensen doet vastklampen aan hun tradities zal best kloppen, maar er zijn zoveel meer invloeden dan alleen Wilders. Vele confrontaties hebben ook niet geleid tot segregatie. Het omgekeerde,'segregatie leidt tot Wilders', kan net zo goed waar zijn. Kortom, weinig wetenschappelijk.

|roelanddekok  -  08/11/12 10:18
De trend is mondiaal, Wilders invloed is zeer lokaal. Maar sinds 1989 worden er in nederland weer boeken verbrand. Ik zie niet graag dat Rubens op de brandstapel belandt omdat hij ongeklede vrouwen op doeken zet. Een verbod op Botticelli gaat tegen alles in waar Europa voor staat.

PierreLebon  -  08/11/12 10:53
Ja mijnheer Keulemans, met de secularisering van de moslims in de UK bijv. gaat het ook fantastisch. De lange arm van Wilders rijkt tot over het kanaal.

sympathyforthedevil  -  08/11/12 11:04
In het uber-politiek-correctere Duitsland heeft men de Islam decennialang werkelijk geen strobreed in de weg gelegd. Uit talloze rapporten is gebleken dat de 3e generatie veel radicaler was dan eerdere generaties. 20 jaar moslim-knuffelen door Labour heeft Londen tot terrorisme-hoofdstad van het Westen gemaakt. Dus het Vogelariaanse betoog van Keulemans om de Islam maar weer eens boven elke vorm van kritiek te gaan verheffen is aantoonbaar een doodlopende weg. Letterlijk en figuurlijk.

Dat is toch al redelijk overtuigend. Minimaal zes mensen die de clou er al onmiddellijk uit weten te halen. Maar er waren nog wat aardige opmerkingen van een andere soort:
  jan van amsterdam  -  08/11/12 08:37
Het zich niet willen aanpassen aan Nederland schuift velen Moslims in een voor Nederlanders niet accepteble hoek b.v. Het geen handen willen geven ,boerka,s , lange jurken dragen voor mannen waardoor als zij gaan solliciten niet aangenomen worden . . Het geen goed Nederlands beheersen voor zelfs de 2 e en 3e generatie . Al dat gedrag schuift ze in de armoede grens waardoor ze in het geloof vervallen. Dit alles is niet de schuld van Wilders of aan Links ( die knuffellen ze dood ) .

Bert Deepool  -  08/11/12 10:16
Na de aanvallen op de katholieke kerk, werd Nederland ook massaal katholieker. Wat een onzin en wel haast alles is de schuld van Wilders. Kunnen moslims in uw ogen werkelijk helemaal niks zelf?

Zocra  -  08/11/12 10:34
Ah, nu snap ik het eindelijk. . Omgangsregels bevorderen wangedrag. . Belastingwetgeving bevordert belastingfraude. . Ziekenhuishygiëne zorgt voor meer ziekenhuisinfecties.

Godeliefje  -  08/11/12 10:37
Indien Wilders schuld draagt, geldt dit voor alle kritiek op Islam - w.o. Pim Fortuyn, Salman Rushdie, Ayaan, Wafa Sultan, Ali Sina,... Dit rapport opnieuw t.b.v. 'zielige moslims', stelt dat die 'kritiek nodig hebben om méér devoot te worden'. Tegengesproken door kritiek op de Kerk waardoor katholieken die massaal verlieten. Dat Wilders gelijk heeft staat in Koran, in uitgesproken haat en geweld door moslims voor christenen en Joden - dus publiceer daar een rapport over s.v.p. - als u durft!

Ach jee ... Wat een afgang, reeds. En dan hebben we nog niets van de inhoud gezien. Hier wat hoogtepunten:
  Heus, ik snap het wel hoor, die ijver waarmee u moslims bestrijdt. Ik bedoel: zijn we in het straatbeeld eindelijk af van de katholieke nonnen en de vrouwtjes met van die spiegeltjes op het hoofd, treedt er opeens weer een heel nieuwe generatie behoofddoekte nonnetjes aan. Je zou er toch knettergek van worden.

Heeft natuurlijk niets met elkaar te maken. Het gaat niet om de doeken, maar wat er achter zit: een agressieve en onbeschofte godsdienst, in het geval van die hoofddoeken.
  Het komt dus eigenlijk vanzelf wel goed: het aantal kerkgaande Nederlanders verdampte van 37 procent in 1971 tot 16 procent in 2009, allemaal vanwege die plezierige combinatie van scholing, welvaart, gezondheid, sociale mobiliteit, verstedelijking en vrijheid van ideeën. Die zit het geloof in de weg, en dat zorgt dat mensen de kerk de rug toekeren.

Waar. En daar is 500 jaar over gedaan. Dus blijven de moslims ook nog 500 jaar achterstand houden en Nederlanders terroriseren met hun overlast en criminaliteit.
  Het is jammer dat u nooit verder bent gekomen dan het deelcertificaat rechten aan de moedermavo van Oost-Venlo, anders had u begrepen dat u hiervan de oorzaak bent.

Ach jee, wat pijnlijk. Als dat argument zojuist volkomen onderuit is geschopt. Daar zit je nu met de universitaire opleiding in de culturele antropologie ... Nog minder gezond verstand dan een deelcertificaat moedermavo uit Oost-Venlo.
   Oh ja, het is ook nog een beetje een Ad hominum, maar het niveau van dat soort details zijn we allang gepasseerd.
  Allemaal omdat u zo lelijk tegen ze doet. Zo'n groep trekt zich dan terug, grijpt weer naar de oude culturele waarden. En ze hebben nog gelijk ook; als ik u zo nu en dan tekeer hoor gaan, zou ik soms ook haast wensen dat ik moslim was.
    'Reactieve etniciteit' en 'verwerpingsidentificatie', noemen sociologen dit verschijnsel, en op het eind van het SCP-rapport schrijft godsdienstsocioloog Joep de Hart het zó. 'Negatieve oordelen uit de maatschappelijke omgeving kunnen bij islamitische groepen een motivatie vormen voor verscherpte profilering van de eigen moslimidentiteit, zeker als men allerlei routes naar maatschappelijke integratie gestremd ziet.'

Een van de vele herformuleringen in het stuk. Zonder dat het ook maar een enkele keer tot onderbouwing komt. Dus vandaan maar een grove leugen herhaalt:
  ... godsdienstsocioloog Joep de Hart het zó. '... zeker als men allerlei routes naar maatschappelijke integratie gestremd ziet.'

De reactie die ook degene van deze redactie was:
  08/11/12 11:19
Joep 't Hart: '... zeker als men allerlei routes naar maatschappelijke integratie gestremd ziet.' Vraag: welke gestremde routes? Zorg, bouw, techniek, allemaal tekorten. Moslims [allochtonen]: vrijwel nul. Niemand houdt ze tegen in de bouw te gaan werken. Toch zitten daar Polen en zijn zij werkloos. Hoe komt dat? Zou dat misschien toch iets met de islam te maken hebben?

Sorry, van het laatste kwam Keulemans toch met een onderbouwing:
  Maar sorry, dat zijn voor iemand zoals u natuurlijk wel heel veel moeilijke woorden achter elkaar.

En om het af te ronden komt Keulemans met een belofte:
  Net zoals u trouwens een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de stijgende criminaliteit onder Marokkaanse mannen en... maar goed, dat is een ander verhaal, daarover vertel ik u volgende keer graag meer.

We kunnen absoluut niet wachten ...
    Ook de enige columnist(e) in de Volkskrant die dit onderwerp met enige distantie kan bekijken, vindt dit de moeite waard voor een analyse:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2012, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

Moslimrapport verdient beter

Geert Wilders wordt blijkbaar gemist. Nu hij zich profileert als grafdelver van Rutte II, blijven z'n islamaanvallen even achterwege. Een ramp voor hen die geen leven hebben als ze zich niet kunnen opwinden over de PVV. Neem dit. Als Wilders geen islamverklaringen meer aflegt, dan kan de islam alsnog vanuit Wilders worden verklaard, bedacht iemand. Zeker nu het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport Moslim in Nederland, 2012 publiceerde. Daarin zou vast het bewijs te vinden zijn dat Wilders niet deugt. En als dat niet zo is, dan kan dat in elk geval zo worden geïnterpreteerd.
    Laat dat maar over aan Maarten Keulemans, chef wetenschap van deze krant. Hij las het apolitieke, genuanceerde en voor generalisaties waarschuwende rapport van het SCP - neem ik aan. Daarna vergat hij subiet wat erin stond. Inclusief de cruciale opmerkingen over causaliteit en conclusies die niet getrokken kunnen worden. Eveneens de zorgvuldige interpretaties van relativerende factoren. Ja, zo'n rapport is het: vol mitsen en maren, niet omdat het niets durft te benoemen, maar om de werkelijkheid recht te doen.
    Dat schiet niet op, moet Keulemans hebben gedacht. Dus besloot hij in een column op de site van deze krant de conclusie van hoofdstuk 8 (over de relatie tussen religiositeit en discriminatie) te vervangen door een beschuldiging. Ter verduidelijking eerst het rapport: 'Het is duidelijk geworden dat Nederlandse moslims zich niet vaker gediscrimineerd voelen dan niet-moslims. (...) Discriminatie blijkt bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse moslims niet samen te gaan met een versterkte moslimidentiteit of frequenter religieus gedrag. We vinden dus geen aanwijzingen dat gevoelens van uitsluiting leiden tot het terugtrekken in de eigen - religieuze - groep, zoals op basis van de reactieve identificatietheorie werd verondersteld.'
    Desalniettemin weet Keulemans zeker dat Wilders de oorzaak is van het wekelijkse moskeebezoek van hoogopgeleide Marokkanen. In zijn column zegt hij tot Wilders: 'Het is jammer dat u nooit verder bent gekomen dan het deelcertificaat rechten aan de moedermavo van Oost-Venlo, anders had u begrepen dat u hiervan de oorzaak bent. Naarmate je bevolkingsgroepen meer in een hoek drijft en stigmatiseert, vallen ze meer terug op hun traditionele identiteit. Moderne moslims gaan dan opeens weer hoofddoekjes dragen, en beesten met de hand slachten, en halal doen, en ramadannen, en naar de moskee, en rondjes om de Kashba lopen. Allemaal omdat u zo lelijk tegen ze doet.' Daarna citeert Keulemans selectief uit een commentaar op het rapport en besluit: 'Maar sorry, dat zijn voor iemand zoals u natuurlijk wel heel veel moeilijke woorden achter elkaar.'
    Beschamend. En dat voor een wetenschapsjournalist. Erger nog is de valse voorstelling van de rapportconclusies. Het kan toch niet zo zijn dat het 200 bladzijden tellende rapport ook voor Keulemans te veel 'moeilijke woorden achter elkaar' bevatte? Dat hij de theoretische kaders niet snapte die waarschuwden wanneer het om hypotheses en niet om feiten ging?
    Jammer dat het SCP-rapport op de site van deze kwaliteitskrant gereduceerd werd tot inzet van een afzeikbrief. ...


Red.:   Tja, dat krijg je van de omgang met moslims, of zelfs maar de omgang met het idee dat de ideeën van de moslims op enigerlei wijze aanvaardbaar zijn: daar wordt je geest zuur en verkalkt van ...
    Ondertussen zijn er weer wat cultuurverrijkende daden vanuit de gemeenschap van moslims verder, de laatste zijn het doodschoppen van ene voetbalgrensrechter, onder instemmende geluiden van hun groepsgenoten. Daarop komen natuurlijk de "usual suspects" met hun even "usuals denials", maar als het eerste stof een beetje is gaan liggen, krijg je ook een nasleep van de meer beschouwelijke, onder het motto: waar het ook aan ligt, het ligt niet aan religie en al helemaal niet aan de islam. Hier is een ernstig geval daarvan:


Uit: Joop.nl, 14-12-2012, Jan van Heemst - Docent Kunst- en Cultuurstudies

Vijftig tinten islam

Niemand kan worden gedwongen zijn eigenheden maar compleet te vergeten

De EU telt ongeveer 16 miljoen moslims op een bevolking van 500 miljoen: dat is een kleine minderheid van ruim 3%. Het is onzin de islam uitsluitend te beoordelen in termen van wat islamieten in tegenstelling tot 'onze verworvenheden' allemaal niet in hun mars zouden hebben.Red.:   Al in de kop diverse leugens. Niemand heeft de moslims gedwongen hierheen te komen - dat hebben ze volstrekt vrijwillig gedaan. Dat wil zeggen dat ze hier zijn op onze voorwaarden, niet de hunne. Dat ;laatste zou alleen gesteld kunnen worden als wij ze gedwongen hadden. Zij moeten dus hun eigenheden vergeten, voor zover niet door ons geaccepteerd, of teruggaan.
    En aangaande de tweede stelling: we moeten de islam in eerste instantie beoordelen op haar verschillen met ons. Positieve en negatieve. Helaas zijn er geen positieve. Dus zijn we gedwongen de islamieten te beoordelen op wat de allemaal niet in hun mars hebben. Zoals geïllustreerd door het presteren van islamitische landen.
    Waarna er al al genoeg onzin is weerlegd om deze auteur te beoordelen als een gestoorde fanaticus. Maar de manier waarop hij het uitleeft is interessant. Plus de reacties erop.
    De eerste opmerkelijke zin:

  Niet elk godsdienstig verschil is per definitie een hopeloos cultureel tekort.

Klopt. Maar in de mond van een fanaticus vrijwel altijd de opstap naar een denkfout. Want het is op een doodenkele uitzondering na wel altijd een cultureel tekort. En in veruit de meeste gevallen een ernstig cultureel tekort, als je onder "cultureel" ook zaken als redelijk denken verstaat. De fanaticus noemt het extreme geval, een hopeloos tekort, en trekt de conclusie dat omdat dat niet waar is voor de hele groep, alle minder extreme gevallen ook niet waar zijn voor de hele groep - een hellend vlak of stroman of zwart-wit-maken redenatie - of denkfout  - of retorische truc. Kijk maar, hier volgt stap twee:
  Niet elk godsdienstig verschil is per definitie een hopeloos cultureel tekort. En het doen en laten van mensen die zeggen islamiet te zijn wordt niet exclusief of zelfs in de eerste plaats bepaald door een onwrikbare geloofsleer.

En hier stap drie
  Niet elk godsdienstig verschil is per definitie een hopeloos cultureel tekort. En het doen en laten van mensen die zeggen islamiet te zijn wordt niet exclusief of zelfs in de eerste plaats bepaald door een onwrikbare geloofsleer. Sociaaleconomische posities en politieke omstandigheden hebben veel meer invloed op mensen van vlees en bloed dan een set van godsdienstige lees-, leef- en leerregels.

Dus: het ligt niet aan het geloof, maar aan economische tenachterstelling. Het is onze schuld. Kijk maar - volgende alinea, eerste zin:
  Slecht onderwijs en slechte huisvesting zijn de grootste boosdoeners.

Het is onze schuld want wij moeten ze beter onder onderwijs en betere huizen geven. Hier krijgt een redelijk mens de neiging om te gaan slaan. Na alle ten koste van onze eigen kinderen gaande moeite die in het opvoeden en opleiden van de achterlijke allochtone en voornamelijk islamitische kinderen is gestoken uitleg of detail .
    Overigens weet zelfs de fanaticus wel wat de waarheid is, natuurlijk:
  Dit nogal banale inzicht dreigt nogal eens te worden overschreeuwd door een algehele religionisering van reëel bestaande problemen, of het nu gaat om criminaliteit van straatschoffies, lastig gedrag op scholen, of om patienten die geen verpleegsters aan hun bed willen.

Waaruit je, ten overvloede, nog eens kan afleiden waaruit deze fanaticus zij n storingen ontleent: de eigen religiositeit. Kijk maar: 
  Hoe lang is het eigenlijk geleden dat christelijk Europa de Europese joden ongenadig op de huid zat?

Dit wordt hier aangevoerd als reden om de islam te introduceren. Terwijl het natuurlijk precies andersom is: de vervolging van joden door christenen is een uitstekende reden om het christendom te bestrijden, en al helemaal om dus de islam te weren.
  De Europese cultuurgeschiedenis is vergeven van bloed, knekels en as. Dat opinieleiders in Europa uitgerekend de strijdkreet van een joods-christelijke traditie durven aan te heffen om islamitische immigranten te weren en Turkije buiten de EU te houden, mag in dit vale licht gerust een gotspe heten.

En de cultuurgeschiedenis van de islamitische wereld is nog veel meer vergeven van bloed, knekels en as. Een uitstekende reden om islamitische immigranten te weren en Turkije buiten de EU te houden. De tegenovergestelde conclusie trekken mag je gerust volkomen gestoord noemen.
    Maar deze gestoorde omkeringen zijn nodig om te kunnen komen tot de kern van het multiculturalisme:
  Niemand kan worden gedwongen zijn eigenheden maar compleet te vergeten. Europese moslims hoeven zich niet te laten africhten als papegaaien die nabouwen wat zelfbenoemde beschavers willen horen. Mensen moeten kunnen leven zoals ze willen, waar ze willen. Ze moeten vrijelijk hun eten kunnen eten, hun dromen dromen, naar eigen keuze hun slippers, naaldhakken, tulbanden, petjes, keppeltjes, kalotjes, shawls, leggings, abaja's, minirokjes, boerka's, pijen, soutanes, toga's, djellaba's, hun Victor & Rolf of weet ik wat voor protserige krijtstreeppakken kunnen dragen, hun God op gepaste wijze kunnen aanbidden, hun taal kunnen spreken, in bijzonderheid zichzelf kunnen zijn.

Onzin, op alle mogelijke fronten. Iedere maatschappij bestaat voor een groot deel uit het dwingen van de leden tot bepaalde gedragspatronen - meestal goedschiks en soms kwaadschiks. Gebaseerd op eventueel te bediscussiëren normen. Maar religieuzen in het algemeen en moslims in het bijzonder zijn de laatsten die de eigen normen die ze op willen leggen aan anderen te bediscussiëren, en dus de laatsten die zich mogen beroepen op de vrijheid om van bestaande normen af te wijken. Die bestaande normen voor vrijwillige immigranten dus zijnde dus onze normen. Waaraan die vrijwillig aanwezigen zich hebben te houden.
    Maar omdat dit een grove leugen is, is de fanaticus gedwongen ze nog enkele keren te herhalen:
  Mensen moeten kunnen leven zoals ze willen, waar ze willen. Ze moeten vrijelijk hun eten kunnen eten, hun dromen dromen, naar eigen keuze hun slippers, naaldhakken, tulbanden, petjes, keppeltjes, kalotjes, shawls, leggings, abaja's, minirokjes, boerka's, pijen, soutanes, toga's, djellaba's, hun Victor & Rolf of weet ik wat voor protserige krijtstreeppakken kunnen dragen, hun God op gepaste wijze kunnen aanbidden, hun taal kunnen spreken, in bijzonderheid zichzelf kunnen zijn.

Waarna er weer een klassieker volgt:
  Net zo min als hindoes, boeddhisten, joden en christenen homogene categorieen zijn, zijn dat 'de moslims'.

Een directe toepassing van "Riku Kobayashi is langer dan Jan Klaassen, dus de regel dat Nederlanders langer zijn dan Japanners is onjuist." . Ook dit diverse keren herhaald:
  En nogmaals: net als veel hindoes, boeddhisten, joden en christenen hebben ook veel moslims zich wel degelijk aangepast aan het hedendaagse Europa. De moslimconsument is al ontdekt, en in zijn gevolg zijn de moslimstudent en de moslimkiezer ten tonele verschenen. Moslimgezinnen verwestersen, moslimvrouwen zijn in toenemende mate actief in alle gelederen van de maatschappij en maken luid en duidelijk aanspraak op emancipatie en gelijkwaardigheid. Ook moslims hebben hun individualiteit aangeboord. Ook moslims worstelen met de vraag hoe teksten en interpretaties in een westerse omgeving met persoonlijke ervaringen verbonden kunnen worden.

Net zoals de jongetjes op het schoolplein "worstelden" met de vraag wie ze nader stond: de islamitische Marokkaanse doodschopper of de christelijke blanke doodgeschopte grensrechter. Nou, ze hadden er geen enkel probleem mee om vrolijk lachend voor de islamitische Marokkaanse doodschopper te kiezen.
    En na deze verbale worstelpartij in de modderpoel van de ideologie, gaat het regelrecht richting subversiviteit:
  Ook al schrijft religie de EU de wet niet voor, nodeloze krenking van groepen mensen als godsdienstig collectief moet achterwege blijven. De erkenning van een taboe is namelijk een kwestie van beschaving. De Koran is voor een gelovige moslim een Heilig Boek, net als de Tenach dat is voor een gelovige jood en de Bijbel voor een gelovige christen. Als Koranteksten worden geprojecteerd op een naakt vrouwenlichaam, zoals gebeurde in een geruchtmakende film van Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh, dan is het niet zonder meer duidelijk dat dit noodzakelijk is ter onderbouwing van sociale, politieke of culturele kritiek.

In het licht van het voorgaande een niet mis te verstane oproep tot censuur. Een oproep tot de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting. In het vervolg mogen religies vrijuit anders- en niet-gelovigen schofferen en ze bestempelen als hebbende geen moraliteit, zijnde honden varkens en apen, als zijnde vies ("haram") ,als zijnde inferieur als in "niet behorende tot het uitverkoren volk ook wel aangeduid als "goy", enzovoort, en de niet religieuzen wordt verboden om terug te slaan.
    En in de laatste zin van deze alinea, de religieus eigen, laat de auteur ook nog zien dat regelrechte stompzinnigheid ook een gevolg is van religiositiet:
  ... een geruchtmakende film van Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh, dan is het niet zonder meer duidelijk dat dit noodzakelijk is ter onderbouwing van sociale, politieke of culturele kritiek. Wel is het een provocatie van gelovige moslims, voor seculiere moslims en zelfs voor atheïsten met een islamitische achtergrond. Die ervaren dit als een aanval op hen allen.

'Die ervaren dit als een aanval op hen allen'. En weg is alle individualiteit die zojuist in talloze bewoordingen beleden werd. Ineens zijn er geen gematigde moslims meer, geen in diverse mate aangepaste moslims meer, geen grote diversiteit binnen moslims meer. Nu zijn ze in hun collectiviteit aangevallen alleen maar door een filmpje van, wie waren dat ook alweer, Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali. twee enkelingen. Twee incidentjes in een zee van islam-vriendelijkheid, multiculturalisme en politieke-correctheid.
    Het gaat dus niet om incidenten. Of juist: het gaat er wel om: het gaat erom om de incidenten van islamkritiek uit te roeien. Met de wet.
    Degenen die dit soort verhalen houden zijn allemaal in en in slechte mensen. Volgers van Faust. Verdedigers van het nazistische absolutisme. Die via een supranationale entiteit met nazistische ideeën omtrent continent-verovering de vrije meningsuiting en daarmee onze hele beschaving willen onderdrukken. Uit naam van de religiositeit. Die kracht die al tweeduizend jaar mede ons continent verziekt, nadat die pestilentie van de joden er via de christenen bijna endemisch was geworden.
    De reacties op dit artikel waren ook zeer illustratief - zie met wat commentaar hier uitleg of detail of het origineel hier uitleg of detail .
    Nog een specimen van de al eerder tegengekomen Han van der Horst. Reden voor de hernieuwde aandacht voor zijn afwijkingen (in zijn hoeveelheid absoluut niet te verhapstukken) is zijn gebruik van de term "sociaal-darwinisme", hetgeen nodig was elders op de site:


Uit: Joop.nl, 16-12-2012, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Hoe medelijden verdacht wordt gemaakt

Anders dan rechtse bloggers roepen mag je wel degelijk medelijden hebben met de bultrug. Zelfs van hun idool Nietzsche


Veel Nederlanders hebben in het lot van Johannes de bultrug de tragedie gezien. Zij namen – zo legde Kees Moeliker hier uit – geen genoegen met het onvermijdelijke: dit is een van de manieren waarop in de natuur zulke grote beesten aan hun einde komen. Wellicht maken goed bedoelde reddingsacties het alleen maar erger.    ...


Red.:   De Nederlanders die mededogen hebben, zijn eerder goede dan slechte mensen. Net als dgene die mededogen hebben met de antilope die opgevreten wordt door de leeuw. Maar meteen fout gaat het als men er conclusies aan gaat verbinden. want conclusies verbinden, redeneren, is een veel zledzmaer verschijnsel, indien goed gedaan, dan mededogen. Je kan niet én de antilope én de leeuw sparen. En je kan niet Johannes redden, want de reden dat is hij gestrand is natuurlijk niet één of ander toeval. Walvissen kunnen zwemmen en navigeren als vissen in het water. De reden dat Johannes op de op de zandplaat lag, in een ondiepte van de zee, was dat hij zijn einde voelde naderen en niet wilde verdrinken. De laatste ademtocht van het zelfbehoud.
    Maar natuurlijk waren de "twee reebruine ogen"-geesten weer niet van de buis weg te branden. Waarop het meer nuchtere deel van de bevolking commentaar gaat leveren:
  Zaterdagdacht zond de EO nog zo’n film uit, the Ultimate Gift. Zulke gevoelens worden de laatste dagen aan de rechterkant van het internet met verve bespot. Zo meent Michael van der Galiën op de Dagelijkse Standaard: "Als je naar Lenie 't Harten van de wereld luistert zou je bijna zweren dat 'Johannes' (wie geeft een wild dier nou in vredesnaam een mensennaam? Dan ben je toch niet helemaal lekker?) de reïncarnatie was van Jezus Christus zelve. Nog even en er volgt een heiligverklaring".
    Ook Geen Stijl laat zich niet onbetuigd. Onder de kop: Johannes de bultrug is deaud. Toedeledokie, lezen wij: "Bultrug Johannes is hedennacht overleden op een zandbank in de Waddenzee, na een overdosis grappen en grollen op twitter en gesol van dierengekkies. Hij was een goede bultrug, die voor altijd in onze gedachten zal blijven".

De multiculturalist is dat mede omdat hij alle onderpresteerders, ook indien groepsgewijs, zielig vindt op een manier die hem noopt te gaan "helpen". En degenen die dit "helpen" bekritiseren zijn dus "Fout!!!"
  Blijft het bij zulke we-zullen-het-maar-satire-noemen? Op DeJaap gaat Mark Koster een stuk verder. Hij maakt medelijden niet zozeer belachelijk als wel verdacht. Het is volgens hem een blijk van decadentie. "We durven niet meer soeverein te denken, omdat we bang zijn dat we niet meer correct zijn."

Maar natuurlijk. Terwijl het enige correcte ontzettend voor de hand ligt, maar iets is waar de "helpers" nooit op zullen komen: Jaag het beest een kogel door de hersenen. In plaats van gemier met injecties wat natuurlijk niet lukt (echt gebeurd).
    Dit lijkt afdwalen van het onderwerp van "sociaal darwinisme", maar is dat natuurlijk niet. Want dat gaat over vrijwel dezelfde dingen, maar dan wat geleidelijker. Er zijn individuen als Johannes die niet meer verder kunnen, en er zijn groepen als creolen en Indiërs die niet meer verder kunnen. In ieder geval niet op de huidige manier. Met creolen die hun vrouwen met hun kinderen laten stikken en ze tot het getto veroordelen uitleg of detail , en Indiërs die cultuurwijd inteelt plegen met hun uithuwelijken en bijbehorende kastensysteem uitleg of detail .
    De multiculturalist beseft dat onbewust, en de soort van historicus Han van der Horst doet dat met iets dat lijkt op redeneren:
  Op DeJaap gaat Mark Koster een stuk verder. ... Daarna roept hij niemand minder dan Friedrich Nietzsche tot getuige aan volgens wie medelijden niet meer zou zijn dan de uiting van de slavenmoraal, die – maar dat zegt hij ergens anders – de Übermensch uiteraard vreemd is. Die weet dat de soort er niet mee gediend is zwakkere exemplaren in leven te houden omdat dit op den duur tot uitsterven moet leiden.

Wie denkt dat de evolutie er niet is om de zwakke individuen en groepen te ondersteunen, vindt zichzelf een Übermensch, "redeneert" de historicus. Dat is:
  Dat laatste is gebaseerd op een verkeerd begrijpen van Darwin’s survival of the fittest.

Waarom dat een verkeerde uitleg is, wordt natuurlijk niet uitgelegd. De historicus gaat verder met zijn ideologie, en maakt in de erop volgende zin nog een verkeerde afslag:
  Dat laatste is gebaseerd op een verkeerd begrijpen van Darwin’s survival of the fittest. Deze misvatting gaf aanleiding tot het ontstaan van het 'sociaal darwinisme',

En daar zijn we bij ons huidige doel: wie kritiek heeft op de "helpers" van Johannes, degen die hem met een net weer in zee wilden slepen (en dit hebben we niet verzonnen - dit is daadwerkelijk gebeurd), zijn "sociaal-darwinisten". Net natuurlijk als degenen die weigeren de antilope te redden uit de klauwen van de leeuw.
    Waarna de historicus, ten overvloede, nog even laat zien waar de draden bij hem verkeerd verbonden zitten:
  Dat laatste is gebaseerd op een verkeerd begrijpen van Darwin’s survival of the fittest. Deze misvatting gaf aanleiding tot het ontstaan van het 'sociaal darwinisme', waarmee het recht van de sterkste wordt goedgepraat.

In dit hele verhaal is "het recht van de sterkste" nergens voorgekomen, expliciet noch impliciet. En "het recht van de sterkste" heeft ook niets met survival of the fittest, het overleven van de meest geschikte, te maken. De gorilla is echt heel veel sterker dan de mens maar oneindig veel minder fit voor survivalen. Net als, volgens de menselijke voortzetting van het evolutieproces, het sociaal darwinisme, de Papoea's, creolen en Indiërs dat zijn ten opzichte van de groepen met een cultuur die bekend staat als "westers".
    Maar alleen het idee van dat laatste is iets waar de multiculturalist vlektyfus van zou krijgen.
    Dat de hier beschreven processen van de socio-psychologische soort zijn, blijkt uit het volgende geval dat we gaan bespreken. Rutger Bregman zijn we hierboven al tegengekomen als auteur van een artikel d.d. 04-09-2012, in zijn toenmalige rol van verslaggever. Aanleiding is één van de nieuwe diensten op de liturgie van de politiek-correcte religie: Serious Request. DJ's gaan in een hokje zitten met geen eten en weinig drinken en draaien plaatjes als je maar geld stort voor de hulpverleners. Voor de hulpverlening, zeggen ze zelf, maar dat is dus de vraag. Een vraag die natuurlijk nooit gesteld mag worden, volgens de politieke-correctheid, maar om één of andere duistere oorzaak was de volgende erdoor geslipt:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2012, door Rik Smits, taalkundige en publicist.

Waarom ik niets geef aan Serious Request

De dj's die vasten tegen babysterfte zouden beter de geboortebeperking aan de orde kunnen stellen.


Tussentitel: Hoeveel van die geredde baby's gaan niet een uitzichtloos leven tegemoet?


Red.:   Waarna je de rest op de automatisch piloot kunt invullen: het heft geen zin in een woestijn-oase die 1000 mensen in leven kan houden een geboortecijfer van 5 stuks te handhaven, want dan moeten er op een gegeven moment toch mensen dood. Op één of andere manier. Vroeger.
   Maar nu zijn er dus de hulpverleners, die de exponentiele groei van het aantal mensen in de oase willen bevorderen, met uiteindelijk vermoedelijk het doel om de allemaal naar de oase Nederland te halen. Of iets dergelijks. Want die oase kan niet vol. Onmogelijk. Geen denken aan. "Over mijn lijk dat Nederland ooit vol kan zijn". Waarmee ze dan andermans lijk bedoelen, want tegen die tijd zijn dit soort kosmopolieten natuurlijk allang gevlogen. Naar NewYork, Dubai en Kaaiman Eilanden. Een Nederlands woestijn achterlatende.
   Auteur Smits stelde iets dergelijks in voor de religieus wat behapbaarder termen, met gebruik van uitdrukking als 'kwaliteit van leven', wat dus in de krant kwam. Hier is de instantane reactie van de nieuwbakken verslaggever Rutger Bregman, die een opiniestuk instuurde wat natuurlijk meteen geplaatst werd - er zijn tenslotte varkens en andere dieren.


Uit: Volkskrant.nl, 22-12-2012, door Rutger Bregman

'Serious Request helpt als een malle!'

Voor een volgende keer zou het aardig zijn als Smits zijn wereldbeeld op feiten baseert, vindt Rutger Bregman. 'Een van de grootste stimulators van bevolkingsgroei is namelijk, je raadt het niet, kindersterfte.'


Red.:   Ja ja, u leest het goed: het is niet het aantal in leven blijvende kinderen dat bijdraagt aan de bevolkingsgroei, maar het aantal dat sterft. Dit vermoedelijk onder het motto: drie keer rechtsaf is ook één keer linksaf. We gaar de route volgen:

  Een van de grootste stimulators van bevolkingsgroei is namelijk, je raadt het niet, kindersterfte. Pas als ouders er zeker van kunnen zijn dat hun kinderen overleven, beperken zij hun voortplanting.

Vermoedelijk de centrale stelling van het geheel. een stelling van de soort: "Als aan het einde van de regenboog een pot met goed begraven ligt, en je wilt rijk worden, dan moet je wachte tot er een grote regenboog verschijnt, op zoek gaan naar het einde ervan, en daar heel lang graven".
    Rutger beseft het ook ergens in zijn achterhoofd. want de erop volgende zinsnede luidt:
  Dit is een uiterst hoopvolle gedachte

Het regenboog gedeelte - gevolgd door:
  Dit is een uiterst hoopvolle gedachte: als we kinderen redden van de hongerdood, dan helpen we tegelijkertijd de overbevolking tegen te gaan.

Het zoek- en graaf-gedeelte.
    Nu doet Rutger in de richting van Rik Smits een zeer indringende oproep:
  Voor een volgende keer zou het aardig zijn als Smits zijn wereldbeeld op feiten baseert, vindt Rutger Bregman.

Dus laten we eens kijken naar de feiten van Rutger:
  En het gaat de goede kant op: zelfs in Haïti, Birma en Congo is de kindersterfte vandaag lager dan in Luxemburg een eeuw geleden.

Dat feit ondersteunt slecht de bevolkingsgroei.
  En het gaat de goede kant op: zelfs in Haïti, Birma en Congo is de kindersterfte vandaag lager dan in Luxemburg een eeuw geleden. Wereldwijd zijn er nu zeven keer zoveel abortussen als gevallen van kindersterfte.

So what?
  Er worden helemaal niet te veel kinderen geboren. Hun aantal is met twee miljard al twintig jaar stabiel!

Maar het ging dus om het aantal dat overblijft ...
  De enige manier om te voorkomen dat we richting de negen miljard gaan in 2050

Wat dus wijst op het te veel in leven blijven van kinderen. Maar eigenlijk mag je helemaal niet over die negen miljard praten, wnat:
  De enige manier om te voorkomen dat we richting de negen miljard gaan in 2050 is een grootschalige massamoord op ouderen.

Een fantastische hellend-vlak redenatie. Gevolgd door:
  Andere dictatoriale maatregelen, als een eenkindpolitiek, gedwongen sterilisaties of het stoppen met de bestrijding van kindersterfte, kunnen het aantal kinderen misschien iets verlagen.

Nog een hellend-vlak. Boodschap van die laatste twee: überhaupt iets aan demografie willen doen is "Fout!!!" "COMMUNISME!!!!!!".
    gevolgd door de retorisch truc van de afleidingsmanoeuvre:
  Maar ze vergroten vooral dat andere bevolkingsprobleem: de vergrijzing.

Dat klopt: iets doen aan een te grote bevolkingsgroei levert altijd vergrijzing op. Les van Rutger: je mag nooit iets doen aan te grote bevolkingsgroei.
    Nog maar snel wat feiten opgenoemd:
  De geboortegraad is sinds 1970 overal afgenomen - behalve in Kazachstan dan. (...)  Ondertussen verloopt de vooruitgang in gezondheid sneller dan ooit. Zo deed Bangladesh er slechts veertig jaar over (van 1970 tot 2010) om van hetzelfde kindersterfteniveau als Zweden in 1800 naar dat van Zweden in het jaar 2000 te gaan. In 1960 ging 24,8 procent van de kinderen in Bangladesh nog dood voor hun vijfde. Vrouwen kregen maar liefst 6,7 kinderen. Nu gaat 4,6 procent van de kinderen dood voor hun vijfde en krijgen vrouwen nog maar 2,2 kinderen.

Wat er gebeurt is in Bangladesh is dat ze daar inmiddels al met zijn allen de Golf van Bengalen zijn nagespoeld. Vanwege de bevolkingstoename moeset ze op steeds lagerliggend land gaan wonen, en dat wordt iedere jaar overspoel door Ganges en de zee. De natuur regelt het wel voor ons. Overigens is Pakistan in dezelfde tijd van iets van 80 naar 230 miljoen gegaan. En over India, Indonesië enzovoort zullen we het ook maar niet hebben.
    Op het stippellijntje stond nogeen feit:
  De VN stelt haar voorspellingen over de bevolkingsgroei voortdurend naar beneden bij.

De VN wordt beheerst door niet-westerse landen die absoluut niet willen dat hier iets over gezegd wordt, en voor de bijpassende rapporten zorgen. De VN is ook hartstikke voor migratie, het toelaten van vluchtelingen enzovoort.
    Goed, ter afwisseling van de feiten nog maar wat goede raad:
  Waar ontwikkelingsgoeroes en figuren als Rik Smits elkaar in vinden is hun gebrek aan kennis en optimisme.

Want wat is het geval: er komen niet alleen meer mensen, ze gaan ook nog eens harder op de aarde teren:

  Iets wat zijn wereldbeeld ook geen goed zal doen is het feit dat armoede zwaar op retour is. Hoewel de wereldbevolking na de Tweede Wereldoorlog meer dan verdubbelde, is het percentage dat in extreme armoede leeft gedaald tot onder de 20 procent. Nog maar dertig jaar geleden was dat 52 procent. Volgens prognoses zal in 2015 slechts 15 procent van de wereldbevolking in extreme armoede leven.    ...
    Het lijkt maar niet door te willen dringen tot de westerse goegemeente: zes van de tien snelst groeiende economieën liggen in Afrika. De economie van het hele continent groeit 6 procent per jaar, sneller dan de wereldwijde bultrugpopulatie. ...

Ja ja, het staat er echt: het feit dat er meer mensen bij komen is een goede zaak, en het feit dat die ook nog eens harder op de aarde gaan teren, is een nog betere zaak. Zo goed, dat we dat meer op de aarde teren moeten gaan bevorderen:
  Er is nog genoeg te doen. Sommige Afrikaanse landen hebben een gemiddeld inkomen dat vergelijkbaar is met Nederland in de middeleeuwen. Iedere zes seconden sterft een kind van de honger.

Dan volgt er eentje van de soort waar we zo meteen nog een hele voorraad van krijgen:

  Maar dan kom ik tot een wel heel politiek incorrect statement: hulp helpt.

De omkering. Je tegen de politieke-correctheid van de "hulpverlening" keren wordt nu door Rutger bestempeld tot "politiek-ocrrect". Oftewel: Als je zegt dat de maan van steen is, dan stelt Rutger Bregman dat je daarmee dus beweert dat de maan van groene kaas is. Zoiets als: geen-religie is ook religie. Geen ijzer is ook ijzer. Geen leven is ook leven. Moord is "in leven laten". A = B. 0 =1 . 1 + 1 = 3.
    Waarna Rutger besluit met een triomfantelijk:

  De echte vraag is niet óf hulp helpt, maar wélke hulp helpt. Eén ding is zeker: het terugdringen van kindersterfte helpt als een malle. Go Serious Request!

Want dat heeft hij tenslotte net allemaal bewezen.
    Dit was allemaal eigenlijk min of meer ter inleiding van het volgende Zonder dat hadden we misschien helemaal geen moeite in Rutger gestoken, want er staan zo veel dwaze dingen in de media, en je moet ergens een grens trekken.
    Maar het volgende onderwerp is belangrijk. Het is op dit moment  misschien wel de hoogste op het lijstje van politiek-correcte ideologieën: de Europese eenwording. het Europese Imperium. Daar moet iedereen voor zijn, want anders krijgen we de Derde Wereldoorlog en een herhaling van de holocaust. Wordt met onvermoeibare ijver door de eurocraten en eurofielen verkondigd. Met slechts heel af een toe een vorm van tegengeluid. Frits Bolkestein wil wel een mopperen, om te besluiten met "Maar nu we eenmaal zo ver zijn ...". En de andere die meer dan een enkele keer te horen is geweest, is Thierry Baudet. Negen op de tien uitzendingen met discussies over de Europese Unie zijn twee gesprekken tussen sterk pro-Europese presentatroren als Peter van Ingen, Clairy Polak en Kees Driehuis, die braaf ja en amen knikken tegen gasten als Herman van Rompuy en Guy  Verhofstadt, en als er een discussie is, is dat tussen Frans Timmermans en Sophie in 't Veld, met als inzet wie nu het snelste Nederland wil opheffen. En als echte discussie moet komen, ten einde de schijn van neutraliteit op te wekken, dan is degene die voor dat zeldzame geval mag opdraven, Thierry Baudet.
    Heel fout dus, die Thierry Baudet.
    Volgens Rutger Bregman, die er kennelijk helemaal genoeg van had:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2012, door Rutger Bregman, redacteur van de Volkskrant en historicus

Baudet wordt veel te serieus genomen

In zijn strijd tegen het infame Europese project, neemt Thierry Baudet het niet zo nauw met de feiten. Toch vertelt hij overal onweersproken zijn verhaal.


Er was eens een 'naoorlogse elite'. In het diepste geheim van de achterkamertjes bekokstoofde dit Verdorven Genootschap der Eurofielen het ene na het andere duivelse plan. De schurken hadden slechts één doel: het slopen van de natiestaat. Na zeventig jaar manipuleren, corrumperen en onderdrukken is het ze bijna gelukt, ware het niet dat één stoutmoedige jonkheer zich dapper verzet. ...


Red.:   Hij gaat er meteen vol is. Niets geen rationaliteit - dat stoort alleen maar. Meteen de volle bak aan emoties en retorische trucs. Hier natuurlijk die van de "stroman" ("iemand anders standpunten toedichten die hij niet heeft, en die vervolgens afkraken"), hetgeen natuurlijk ook meteen het heleend vlak is. Gevolgd door:

  Deze Hollandse Prince Charming ...

Het Ad hominem, de meest simplistische der retorische trucs. Iedere redacteur bij een kwaliteitskrant had dit stuk meteen teruggestuurd met dikke dieprode strepen door deze passage.
    Gevolgd door de meest botte (tezamen met de keiharde leugen):
  Deze Hollandse Prince Charming weet dondersgoed dat het megalomane 'Europese Project' (zeg gerust: het Vierde Rijk) tot een nieuwe Wereldoorlog zal leiden. Streefden Napoleon en Hitler niet evengoed naar Europese eenwording? Er is geen twijfel over mogelijk: l'histoire se répète.

We hadden er al voor gewaarschuwd: de omkering. Terwijl je de televisie niet aan kan zetten of de krant opslaan of je krijgt weer te horen dat je biljarden zo goed besteed zijn omdat je er een Derde Wereldoorlog en een holocaust mee voorkomt, wordt iemand die zegt dat het misschien niet zo verstandig is om die biljarden weg teven omdat het toch geen oorlog wordt, beschuldigt van het waarschuwen voor het Vierde Rijk.
    Nu is dat hebben van enige kritiek op de Europese Unie natuurlijk ook een zeer ernstige zaak. Een halszaak. En "hals"als in "ophangen". In ieder geval een beroepszaak:
  Daar kun je tegenwoordig dus op promoveren. Daar krijg je een vaste column voor. Daarover mag je vertellen bij Buitenhof en Het Filosofisch Kwintet. Daarmee kom je nu zelfs de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer binnen.

Een nauw verholen oproep tot boycot.
   En om je fascistische meningen en houdingen te onderbouwen, beschuldig je ze dus van jouw eigen fascisme. De standaardtruc van fascisten: "Vanaf 3 uur 42  wordt teruggeschoten ...".
  Het neemt niet weg dat de historische redeneringen van de verhalenverteller in kwestie, de Leidse jurist Thierry Baudet, ronduit infantiel zijn. Nationalisme beschouwt hij bijvoorbeeld als iets wat per definitie goed is. Als het onverhoopt toch op massaal bloedvergieten uitloopt, dan is het imperialisme. Quod erat demonstrandum.

En hij geeft het nog toe ook:
  De ironie wil dat Baudet, evenals de geheime voorzitter van het Verdorven Genootschap der Eurofielen, Guy Verhofstadt, een gelovige fanaticus is.

want iedereen kan met zijn ogen constateren dat die Verhofstadt een religieuze fanaticus is die je in je studio allen maar met zijn liturgie kan laten stoppen door hem met een gerote knuppel de hersens in te slaan. En iets dergelijk geldt voor alle andere eurocraten, zij het meestal in wat mindere mate.
    Maar wat doe je dan, als geheide omkeerder? Je beschuldigt er je tegenstander van:   
  De ironie wil dat Baudet, evenals de geheime voorzitter van het Verdorven Genootschap der Eurofielen, Guy Verhofstadt, een gelovige fanaticus is. Beiden dreigen om de haverklap met oorlog. Als je Baudet vraagt wanneer die oorlog zal uitbreken, wie tegen wie zal vechten en met welke wapens, dan wijst hij er fijntjes op dat er al minachtend over 'knoflooklanden' wordt gesproken. Kortom: een 'explosie zoals die in 1914' is een kwestie van tijd.    ...
    Doctor Baudet is ook niet vies van goedkope verdachtmakingen. Was het Hitler niet die pleitte voor Europa 'als één grote familie'? En heulde de geestelijke vader van de Europese Unie, Robert Schuman, niet met de nazi's? Hoezo guilt by association? Buitengewoon degelijke rechtswetenschap, amice! Dat Schuman in het verzet en in een concentratiekamp heeft gezeten, doet even niet ter zake.
    De nazi's zagen het volkorenbrood als de 'Endlösung' van 'het broodvraagstuk'. Wat dat betreft had Baudet ook kunnen promoveren op de stelling dat de schijf van vijf genocidaal is, al weet ik niet zeker of Het Filosofisch Kwintet hem dan ook had willen hebben.    ...
    'Europa zal federaal zijn, of het zal niet zijn', lispelt de voorzitter van het Verdorven Genootschap. 'Het is een grandioze zwendelarij die decennialang door de politieke en intellectuele elites is uitgevoerd', schuimbekt opa Baudet vervolgens, in zijn veel te jonge lichaam.

Ronduit kwaadaardig, die Bregman.
    Maar dat is een ander kenmerk van politiek-correcten en multiculturalisten: raak je echt de kern van hun leugens, dan zijn het plotseling niet zo van die lieve mensen meer. Moslim-terroristen moet je de andere wang toekeren, maar iemand die laat zien dat moslim-terroristen niet deugen, die zou toch eigenlijk terechtgesteld moeten worden. Of in ieder geval voor de rechter gedaagd zoals Geert Wilders. Of uit hun beroep gezet en in ieder geval niet meer in de media mogen verschijnen, vindt Rutger Bregman.
    Die besluit met een kreet die wij dan weer op zijn juiste oriëntatie kunnen doen terug omkeren:
  Waar, o lieve Clio, is de tijd gebleven dat zulke hysterische fantasten meewarig werden toegeknikt, om vervolgens over te gaan tot de modder van de dag? Zijn dit dan toch de eerste voortekenen van oorlog?

Met als reactie:
  Waar, o lieve Clio, wat de tijd geworden dat zulke hysterische fantasten eerst verslaggever en vervolgens redacteur worden in een "kwaliteitskrant" Zijn dit dan toch de eerste voortekenen van oorlog?

Wat een ellende ...
    Permissiviteit is één van de ideologieën behorende tot de politieke-correctheid die minder aanleiding lijkt voor denkafwijkingen. Maar hier is toch een mooie:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2013, door hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen

Supersnelrecht

Snelle berechting na Oudjaarsnacht wekt verwachtingen die moeilijk kunnen worden waargemaakt.


Is het erger om een agent te slaan op 31 december dan op 30 december? De Haagse politierechter meende van niet. Een klap is een klap, en Oudjaarsnacht is een nacht als alle andere uitgaansnachten, stelde hij. Daarmee negeerde de rechter het Openbaar Ministerie, dat zijn strafeis met 200 procent had verhoogd, omdat politiemensen en hulpverleners tijdens Oud en Nieuw extra onder druk staan.   ...


Red.:   Maar dat wisten we al: de rechters niet alleen niet naar het gezonde verstand en niet naar de maatschappij willen luisteren, D66-ers als het bijna allemaal zijn, maar dus ook niet naar de wetgever en de wet. En dan verbaasd zijn dat de wetgever hun beleidsruimte wil inperken. Maar dit alles is voor een groot deel veroorzaakt door de eindeloze campagne in de media:
  Dat doet niets af aan het principe: hoeveel daadkracht politiek en Openbaar Ministerie ook willen uitstralen, in een rechtsstaat velt de rechter een onafhankelijk oordeel, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van dader en delict.

Met als laatste argument dus iets waaruit blijkt dat Peter Giesen zich inmiddels volledig losgepraat heeft van de werkelijkheid: bij geweldpleging gepleegd op oudejaarsavond zijn 'persoonlijke omstandigheden' volstrekt maar dan ook volstrekt irrelevant.
    Door welk artikel we herinnerd werden aan de ideologische tweelingzus van Peter Giesen: Malou van Hintum:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 12-06-2012, door Malou van Hintum, politicoloog en columnist voor Volkskrant.nl. uitleg of detail

'Waarom mag een moslim niet wat een jood of katholiek wel is toegestaan?'

Gelovige moslimvrouwen die willen scheiden, moeten daarvoor naar Londen. In Nederland is er geen islamitische 'rechtbank' die hun huwelijk kan ontbinden. Maar waarom mag een moslim niet wat een jood of katholiek wel is toegestaan, vraagt Malou van Hintum zich af.


Red.:   Een redenatie van de soort: "Koeien zijn vee en kalkoenen zijn vee - koeien geven melk - dus kalkoenen geven ook melk". Oftewel: de denkfout van de valse gelijkstelling. In de vorm gebruikt door Van Hintum een regelrechte denkafwijking. Ze sluit haar ogen voor aan zo langzamerhand iedereen die ook maar een kwart oog open heeft bekende eigenschappen als vrouwenonderdrukking, wraakzucht, arrogantie, superioriteitsenken, dominantie, extreme irrationaliteit, rationele achterlijkheid,enzovoort, enzovoort, enzovoort - voor de details en bewijzen, zie hier uitleg of detail .
    Er is altijd baas-boven-baas . Wat betreft denkafwijkingen is de volgende auteur een een heel hoge baas. Die auteur is zij carrière begonnen bij het Volkskrant-weblog, waar hij al uitblonk door persoonlijke aanvallen, het onafgebroken gebruik van Ad ponandem, en het hanteren van de meest simplistische vormen van logica, van de soort: "Een koe is vee en een paard is vee - een koe heeft uiers - dus, ergo, q.e.d.: een paard heeft ook uiers".
    Maar de gebreken in de ene situatie zijn de sterke punten in de andere. Dus deze auteur is met gejuich binnengehaald bij Joop.nl. Waar hij al een tijd minstens even dwaze stukken produceert. De volgende was niet mee te negeren:


Uit: Joop.nl, 08-01-2013, door Mihai Martoiu Ticu - Filosoof

Islamsatire kan wel even wachten

Stel je voor je bent een Marokkaan. Je hebt je één jaar lang suf gesolliciteerd, maar geen baan gekregen, want bedrijven hebben een nul-Marokkanen-beleid. ...


Red.:    De zeer voor de hand liggende reactie stond er al:

  Marta de Wit, wo 09 januari 2013 14:49
"Je hebt je één jaar lang suf gesolliciteerd, maar geen baan gekregen, want bedrijven hebben een nul-Marokkanen-beleid. "
    De teneur is al gezet met deze leugen. Laat de rest van het stuk dan maar zetten.

En wat betreft de verdere inhoud bleek dat ook volstrekt accuraat.
    Maar de hoeveelheid onzin is dus hier juist het onderwerp. Dus laten we volgende zin ook nog eens meenemen:
  Op Oudejaarsavond zap je van de ene cabaretier naar de andere en ze hebben het over jou: jij bent lui, crimineel, profiteur; jij hebt een achterlijke cultuur en een pedofiel als profeet; jij zou over de grens geschopt moeten worden.

En voor alle duidelijkheid: daarmee bedoelt de auteur dat dit over moslims zou gaan. Het volstrekt tegenovergestelde is het geval. De ene cabaretiers na de andere heeft het over Geert Wilders, de PVV en PVV-stemmers in Volendam gehad. Geen enkel heeft een enkel kritisch woord over de islam of moslims geuit.
    Dat zijn dus twee achtereenvolgende uitspraken waarvoor, voor iedereen duidelijk en voor iedereen duidelijk te controleren, de auteur het tegendeel beweert van de waarheid. Gewoon op de meest keiharde manier staat te liegen.
    En dat alles voor een direct belang. De auteur is immigrant. En pleegde al in zijn Volkskrant-weblogtijd de zaak van de immigratie op de meest rabiate wijze te verdedigen. Welke voorrecht hij altijd heeft uitgestrekt tot die van de moslims. Reden voor zijn plaats bij Joop.nl, ongetwijfeld.
    Tot het complex van de politike-correctheid horen ook het tweetal "migratiefundamentalisme" en "nomadisme" - het staande voor de steun aan alles dat immigrant, vluchteling enzovoort is, en het tweede voor het idee dat dit immigratie en dergelijk een culturele wenselijk vorm van gedrag is, staande boden het blijven wonen op je landje of in je land - wat op deze website geformuleerd is als de tegenstelling tussen residenten en nomaden.
   In het huidige Nederland zijn migratiefundamentalisme en nomadisme sterk dominant. Dat laatste voornamelijk door de oververtegenwoordiging in de media en bij de verbale fastfoodserveerders onder de zogenaamde intellectuelen van mensen van joodse afkomst - zoals Volkskrant-columnisten als Arnon Grunberg, Paul Brill, Max Pam, Nausicaa Marbe, Hans Schnitzler, enzovoort . Die dominantie blijkt uit de sterkte van de bijbehorende taboes - eerst even de zaak:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2013, door Caspar Janssen

De huiskraai is een exoot, uit Azië, maar is dat erg?

Hij heeft een huiselijke naam, maar hij vormt een bedreiging voor inheemse vogels, zeggen sommigen. In Hoek van Holland bieden anderen juist 'onderduik' aan huiskraaien.


... de huiskraai (corvus splendens) hoort hier, anders dan zijn naam doet vermoeden, niet thuis. Hij is een exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Azië, die zich via de scheepvaart verspreidde over delen van de wereld. In 1994 werden twee huiskraaien, een mannetje en een vrouwtje, gesignaleerd in Hoek van Holland, vermoedelijk waren ze afkomstig uit Egypte en meegelift met een vrachtschip. Een paar jaar later werden er jongen geboren en brak de discussie los over wat te doen met de Hoekse huiskraaien, de enige populatie in Europa.
    Je hebt exoten en exoten en de huiskraai werd al snel aangemerkt als een zogeheten invasieve exoot. Dat wil zeggen: hij is een bedreiging voor inheemse soorten. Uit de beschikbare informatie bleek dat de huiskraaien in Afrika andere vogels bleken te verdrijven. Ze zouden ook schade toebrengen aan landbouwgewassen. In Nederland vreesden sommige kenners voor explosieve groei, die ten koste zou gaan van onze eigen, inheemse vogelsoorten. Volgens het Platform Stop Invasieve Exoten was er geen twijfel mogelijk: de huiskraaien moesten zo snel mogelijk worden weggevangen of desnoods worden afgeschoten. In Hoek van Holland werden intussen verhalen opgetekend over overlast en agressie door de huiskraaien. De vogels zouden kinderen frietbakjes uit de handen rukken en ze zouden honden aanvallen.    ...


Red.:   Om exotische dieren te bekijken of te behandelen als immigranten, is bijzonder ver gezocht. Men doet het:
  Roy Slaterus van Sovon Vogelonderzoek - een van de samenstellers van het rapport over de huiskraai - vermoedt dat de vogels moeilijk zijn te verwijderen zolang ze op de lijst beschermde inheemse diersoorten staan. 'Daar kan een rechter moeilijk omheen.' Volgens de meeste kenners hoort de huiskraai niet op die lijst thuis.
    Maar Faunabescherming Nederland denkt daar radicaal anders over. ...
    Roy Slaterus heeft gemerkt dat het thema enorm gevoelig ligt en houdt zich daarom liever op de vlakte. Zijn collega Ruud Foppen, die deels bij Sovon, maar ook bij Vogelbescherming Nederland werkt, zegt: 'Ik merk dat Vogelbescherming Nederland zich het liefst op de vlakte houdt over deze kwestie. Zelf heb ik, juist omdat de discussie zo emotioneel is, alle wetenschappelijke informatie bij elkaar gezocht. Op grond daarvan neig ik ernaar het zekere voor het onzekere te nemen en de vogels te verwijderen.'

Het is volkomen helder hoe dit gaat in de gedachten van degenen die hier een emotionele discussie van maken: "Exoten zijn immigranten - immigranten moeten beschermd worden - dus exoten moeten beschermd worden". Waarbij de "gelijkenis" met menselijke immigranten, hoe ver gezocht ook, dus onmiddellijk de kennelijk ontzettend gevoelige snaar van het nomadisme raakt. Aantonende hoe dominant dat nomadisme is. Geïllustreerd door de volgende denkafwijking, zo mooi dat de Volkskrant, ongetwijfeld niet beseffende dat het een denkafwijking was, het tot de tussentitel verhief:
  De huiskraaien zijn op eigen kracht hier gekomen. Zij hebben de beslissing genomen mee te gaan op een boot - Pauline de Jong - Faunabescherming Nederland

Oftewel, parafraserende:
  "Hoe komt het toch dat er mos zit op steen? Dat zit zo: de steen denkt dan: 'Wat ben ik toch hard en van steen. Laat ik mij een jasje van mos aanmeten'. En zo is het gekomen dat er vaak mos zit op steen" - Pauline de Jong - Florabescherming Nederland

. En dat schrijf je dan in de krant, als teken van je menselijke denkkracht.
    De grote vraag is wat er gestoorder is: het regelrechte tegen de werkelijkheid in liegen van types als Ticu, of het gekakel van dit laatste soort totaal redelozen.
    aan het onderwerp "liegen" zijn op deze site een aantal verzamelingen gewijd, en het bleek een dusdanige hoeveelheid dat er ook een aparte rubriek voor is gemaakt. Bij het samenstellen daarvan is het werkvermoeden ontstaan dat liegen, met name over inhoudelijke en maatschappelijke zaken, schade veroorzaakt aan het redelijke denken. En dat de de hersenen de invloed van die schade proberen te beperken door beschadigde en gevaar-lopende gebieden af te schermen. Waardoor er weer minder zich is op de werkelijkheid, wat het volgende liegen vergemakkelijkt. Enzovoort. Een zichzelf versterkend proces => . Met als eindresultaat vormen van liegen die kennelijk zonder enige besef van het kwaad ervan begaan worden. Welk gebrek aan besef men kan aflezen uit de brutaliteit ervan - het aplomb, de vanzelfsprekendheid en dat soort dingen. Nu zijn al die zaken tezamen nogal veel worden, en een afkorting zou dienstig zijn. Misschien inhoudelijk niet helemaal juist maar wel noodzakelijk in verband met de dringendheid van de boodschap, kwam hiervoor uiteindelijk de term "psychopaat liegen" naar boven drijven. Het bovenstaande citaat van Ticu is er een uitstekend voorbeeld van. Waarop er meteen nog wat langskwamen, de stappen naar deze analyse toe versnellend:


Uit: De Volkskrant, 15-01-2013, column door Arnon Grunberg

Heimat

Onder de kop 'Europeaan blijft liefst in de Heimat' omschreef Thomas von der Dunk zaterdag in de Volkskrant het reëel bestaand nationalisme als volgt: 'Hier ben ik geboren, dus hier ga ik dood.'
    Echter, de onderlaag weet allang dat het niet vanzelfsprekend is te leven en te sterven waar je bent geboren, de bovenlaag ook.


Red.:   De tegenstelling tussen de bovenste derde van de maatschappij en de onderste tweederde aangaande ontwikkelingen als globalisering, Europese eenwording, immigratie,  multiculturalisme enzovoort, is dusdanig bekend dat er ook termen als "moderniseringsverliezers" zijn ontstaan. Die verliezers zijnde dus de onderste tweederde, de 'onderlaag' van Grunberg, die tegen al die ontwikkelingen is. Grunberg schrijft zonder enige aarzeling op dat ze er voor zijn. Wetende dat in 2005 een kleine tweederde van de bevolking, bijna geheel de 'onderlaag', tegen een stap hierin, de Europese grondwet, heeft gestemd. Het is, in haar aplomb, een psychopate leugen. Niets vreemds uit de pen van Grunberg uitleg of detail , die er in zijn hoedanigheid van schrijver geen enkele moeite mee heeft menselijk leed in zijn geest te laten doordringen, en er grof geld mee te verdienen.
    De eindredacteur van Joop.nl vond dat met de bijdrage van Ticu het laatste over de affaire-Maassen nog niet gezegd was. Het kon tenslotte niet dat iemand die kritiek leverde op Wilders op enigerlei wijze wat voor soort blaam dan ook zou treffen. Dus zelf maar in de pen geklommen:


Uit: Joop.nl, 14-01-2013, door Francisoco van Jole - eindredateur Joop uitleg of detail

Lachen met moslims

Nadat op tv te zien was geweest dat Theo Maassen in zijn laatste theatershow iets opmerkte over de beveiliging van Wilders ontstak eerst daar de woede over. Want wie de draak steekt met de persoonsbeveiliging wenst Wilders dood, vinden de islambestrijders die qua absurde logica vaak leentjebuur spelen bij moslimfundamentalisten.    ...


Red.:   Van Jole zit op zijn praatstoel. En heeft de realiteit al weer lang verlaten. Natuurlijk is er totaal geen fantasie voor nodig om een oproep om Wilders de gevolgen van zijn beledigingen richting moslims aan den lijve te doen voelen, een vorm van geweldtoewensen te zien. Van Jole heeft in de tweede zin zijn eerste gore leugen al te pakken. En hij snelt door:
  Vervolgens ging het natuurlijk over de vraag of Maassen voldoende grappen over de islam maakt. Maassen had dat gedaan, zelfs in dezelfde show,

Gore leugen twee. Dit is niet te bewijzen (je kan niet bewijzen dat iets niet bestaat, maar misschien helpt dit:


Uit: De Volkskrant, 04-01-2013, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

Lynchcabaret

Een cabaretvoorstelling met de titel Met alle respect doet hopen op oneerbiedigheid. ...
    Wat zelfspot betreft zit het publiek van Theo Maassens jongste show goed. Grapt hij over zijn midlife en de condition humaine, dan raakt zijn tartende, verwonderde toon het absurde. Maar als hij op de politiek overstapt, gaat het mis. ...
    Er sneuvelt in zijn show helemaal geen taboe. Integendeel, Maassen houdt er een in stand. Die van de islambelediging. Doe het niet, houd je mond, leef in vrees, dan gaat alles goed. Maassen gaat blind voor de angstcultuur.    ...


Red.:   Van Jole heeft een show aan de binnenkant van zijn hersenpan gezien - niet die op televisie.
    Terug naar het verslag vanuit die hersenpan:
  ... dat de Nederlandse islambestrijders, in de media massaal vertegenwoordigd door de virtuele vereniging Vrienden van Theo,

Gore leugen 3. In de media is iedere vorm van islamkritiek afwezig. Heel af en toe mag iemand voorzichtig iets zeggen, maar roept meteen weer stromen van "Racisme!"op.
     Volgt er een stukje over hoe gematigd de moslims wel niet zijn, om te komen tot:
  Ik ken inmiddels meer acts van stand up comedians over (radicale) moslims dan over pakweg jehova’s of hindoes.

Een gore leugen. Acts over pakweg jehova’s of hindoes, of doodgravers, zijn er totaal niet. Acts over moslims zijn er misschien alleen door moslims over hoe leuk moslims wel niet zijn.
    Ruim voldoende van de gore leugens om Francisco van Jole te kunnen zetten in het rijtje psychopate leugenaars. Iets waar hij natuurlijk eigenlijk al stond.
    De hier gegeven voorbeelden zijn voor ieder individu het eindprodcut van een kortere of langere weg van ontwikklieng, die vermoedleijk begon met kleinere leugens , dielogoetjes, en afwijkingen, en zich, door de druk van confronataties met de werkelijkheid, tot de ernstige gevallen zijn geworden die hier besproken zijn. Daarom is het interessant een geval te bespreken dat aan het begin van die ontwikkeling staat:


Uit: Joop.nl, 03-02-2013, door Jordi Lammers - Scholier

Luister naar Özcan Akyol

Özcan Akyol, een succesvol debutant met het boek 'Eus'. Ik zag hem zaterdagmorgen via Uitzending Gemist in het programma '24 uur met...' De eerste keer dat ik hem zag zat hij bij De Wereld Draait Door aan tafel. Daar zei hij dat hij de meeste schrijvers misgunners vindt. "Narcisten", zei Özcan. "En ik ben misschien nog wel de grootste", reflecteerde hij meteen op zichzelf. Zijn eerlijkheid intrigeerde mij. Wie is deze schrijver? Wat is zijn verhaal?    ...


Red.:    Een jeugdig misverstand: omdat iemand iets zegt, is het waar.
    Als eerste zou onze scholier dus moeten bedenken dat het gesprokene komt uit de mond van ene schrijver, en schrijvers leven niet van berichtgeving, maar van verhalen. Minstens een beetje en meestal geheel niet waar. Die Akyol zegt dat hij anderen narcisten vindt. Dat is ongetwijfeld waar. En om dat fatsoenlijk te kunnen zeggen, zegt hij erachter dat hij dat ook van zichzelf vindt. Dat is dus hoogstwaarschijnlijk niet waar.
    Zo begint dus een carrière in denkafwijkingen: onvoldoende kritisch denken. In dit geval, heel standaard, vermoedelijk veroorzaakt door het "zielige immigrantjes"-syndroom:
  Het verhaal van Özcan is in het autobiografische boek 'Eus' beschreven. Hij vertelt in dit debuut over de moeilijke jeugd die hij had. Omdat Özcan niet aan alle verwachtingen van zijn vader kon voldoen werd de geldkraan dichtgedraaid. Hij kreeg geen geld meer voor de dingen die een puber zou moeten krijgen op die leeftijd. Wat moet je dan? Özcan koos voor het criminele circuit. ...
    Welke keuzes had Özcan? Dit is hoofdgedachte van 'Eus'. Ik zie dit vaak terug in mijn eigen wijk. Ik woon in Brukske, een wijk vol met allochtone jongeren. De ouders van deze jongeren kunnen vaak geen Nederlands. Zoals Özcan tegen Wilfried zei: "Ze hebben nadat ze uit Turkije naar Nederland zijn gekomen geen enkele ontwikkeling meegemaakt." ... gaan veel van deze jongens het criminele pad op. Door geldgebrek denken zij dat er geen andere uitweg is. In 'Eus' vertelt Özcan dat hij zelfs helemaal geen geld meer kreeg van zijn ouders. Wat moet je dan? Kun je iemand dan iets kwalijk nemen wanneer hij kiest voor het criminele leven?

Laten we dit nu eens aannemen als een geldige redenatie: als je vader een achterlijke en arme Turk is, is je keuze voor de criminaliteit gerechtvaardigd en een normale leuze.
    Neem deze redenatie, en pas hem toe. Turkije zit vol met Turkse vaders die meer of meer achterlijk zijn, en het merendeel is arm. Dus dan zouden, volgens de redenatie van onze scholier, alle Turkse jongeren crimineel moeten zijn.
    Dus de redenatie van de scholier is onzin. Zowel het hebben van een achterlijke Turkse vader als het leven in armoede zijn geen rechtvaardiging voor een keuze voor criminaliteit. Toch gebruikt de scholier deze redenatie. Vermoedelijk al vooruitdenkende:
  Wat moet je dan? Kun je iemand dan iets kwalijk nemen wanneer hij kiest voor het criminele leven?
    Ik vind het ongelofelijk moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Aan de ene kant denk ik dat er altijd een keuze is maar aan de andere kant vraag ik me af of een naïeve allochtoon van 16 jaar helemaal zelf die afweging kan maken. Zijn deze jongeren dan allemaal gedoemd te mislukken? Nee, dat geloof ik niet. Wel kan ik me doodergeren aan ongenuanceerde allochtonen-haat.

Juist ja: de autochtonen hebben het gedaan. Een idee ongetwijfeld opgestoken uit zijn sociale omgeving, door verhalen. Het is uitest onwaarschijnlijk dat hij persoonlijke ervaringen heeft met allochtonen-haat. Dat wil zeggen: zoiets als het doodschieten van een allochtoon omdat hij lelijke dingen over de Nederlandse cultuur zei. Dat kan de scholier niet meegemaakt hebben, omdat het nooit gebeurd is. Wel andersom, maar daar zijn de ogen van de scholier kennelijk al volledig voor gesloten.
    Dit gaat niet meer goed komen.
    Tot nu toe was het niet bij de redactie opgekomen om geluiden uit de hoek van moslims in deze rubriek op te nemen. Dat zou de zaak meteen overvoeren. Trouwens, hetzelfde geldt voor christenen. Het is nu eenmaal zo dat religie volkomen in tegenspraak is met de werkelijkheid, en absurditeiten en denkafwijkingen in die hoek de norm zijn. Het laatst dat de redactie zich kan herinneren dat enige zinnigheid bevatte, zijn de opmerkingen van dominee Klaas Hendrikse over God uitleg of detail .
    Maar hier was dan toch een exemplaar dat er dusdanig uitsprong, dat het toch opviel:


Uit: Telegraaf.nl, 07-02-2013, door Alexander Bakker uitleg of detail

'Gebedsoproep goed voor integratie'

Gebedsoproepen door Haagse moskeeën zijn een belangrijk integratiemiddel. Dat stelt het Haagse raadslid Hasan Küçük (Islam Democraten) in reactie op klachten over geluidsoverlast door de Ehli Beyt moskee. „Moslims voelen zich daardoor eerder thuis in de wijk.”


Küçük hoopt dat juist meer moskeeën de oproep tot het gebed openbaar laten klinken. „In Turkije is het gebruikelijk om vijf keer per dag een gebedsoproep te doen. Als moslims dat in Nederland ook in hun eigen wijk horen, krijgen ze minder last van heimwee en voelen ze zich veel meer op hun gemak. Het draagt dus bij aan de integratie”, aldus de Haagse volksvertegenwoordiger.     ...


Red.:   Als dit een reguliere publicatie was, dan hier plaats voor een lezersoproep om soortgelijke redeneringen in te sturen. Een voorzet: "Wij willen ook best moslims een gelijke kans geven, door ze een baan te weigeren".
    Nog een multiculturalistisch geval. We beginnen met de slot van het artikel:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2013, door Renate van der Zee (1961), journaliste en schrijfster. Ze schreef in 2006 het boek Eerwraak in Nederland. Onlangs verscheen Bitter avontuur over moderne slavernij.

Gretig klinkt het nu: eerwraak

...    'Eerwraak!' roepen, is een zelffelicitatie geworden, je kunt ermee vieren dat jouw cultuur boven die van anderen staat.


Red.:   Dat kan natuurlijk niet ... dat de ene cultuur boven de nader zou staan. Ook niet als die ene cultuur bijvoorbeeld gekenmerkt wordt door dit:

  Bij eerwraak draait het om de familie-eer, waarvan het belang voor bepaalde niet-westerse migranten moeilijk te overschatten is. Die familie-eer is geschonden wanneer de kuisheid van vrouwelijke familieleden ter discussie staat. Dat kan gebeuren wanneer een ongehuwd meisje haar maagdelijkheid verliest of wanneer ze een vriendje heeft, maar ook wanneer een getrouwde vrouw haar man verlaat. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Soms zijn roddels al genoeg.
    De familie van zo'n vrouw ziet zich dan voor een probleem gesteld waarvan mensen uit een andere cultuur zich moeilijk een voorstelling kunnen maken. Families met een geschonden eer worden radicaal uit de gemeenschap gestoten, in hun winkels wordt niet meer gekocht, hun dochters en zoons kunnen geen huwelijkspartners meer vinden, hun vaders worden uitgelachen in het koffiehuis, hun moeders genegeerd. Voor migranten die in een wij-cultuur leven, is dit een ondraaglijke situatie.
    Er zijn vreedzame oplossingen voor een eerschending, bijvoorbeeld door een meisje dat geen maagd meer is te laten trouwen. Maar vreedzame oplossingen zijn niet altijd mogelijk. In sommige gevallen gaat de familie dan over tot het plegen van een moord.

Tel er nog maar één ding bij op, bijvoorbeeld de algemene onderdrukking van de vrouw, of de zieke gezagsverhoudingen, en het is duidelijk: dit is een achtergebleven, zeg maar rustig: achterlijke, cultuur.
    Dat je daaronder het eerst geciteerde zinnetje kan plakken, kan alleen met een hoge mate van denkmatige gestoordheid.
    Het al weer even rustig van het front der filosofen en sociologen-uit-Tilburg wat betreft beschuldigingen van "Fascime!" in de richting van de PVV en Geert Wilders. Het enkele neuron dat de gemiddelde columnist op Joop.nl trots zijn eigen mag noemen, heeft zich natuurlijk ondertussen moeten wijden aan andere taken, zoals boodschappen en naar het toilet gaan. Hier is zo'n trotse neuron-bezitter:


Uit: Joop.nl, 19-02-2013, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

G. Wilders en A. Hitler

Laten we dit taboe maar eens doorbrekenRed.:   Tja, als je zulk soort moeilijk woorden als 'taboe' wilt gaan gebruiken, is het onmogelijk je herinnering aan "Fascisme!"-roepers als de Riemen's, Van Rossem's enzovoort vast te houden.

  Geert Wilders heeft het wéér gedaan, ditmaal in Australië. Hij verklaarde dat de koran meer antisemitisme bevat dan Mein Kampf. Hij mag dat namelijk, een connectie leggen tusssen zijn tegenstanders en het nationaal-socialisme. Wie hem op dezelfde behandeling trakteert, krijgt van zijn grauwe horde een oorverdovend "godwin, godwin" te horen.

Het grappige is dat dit in de Europa-discussie op precies dezelfde manier is gebeurd: nadat de aanhangers van Europa bij ieder zuchtje tegenwind een beroep deden op de Tweede Wereldoorlog en de holocaust, werd de eerste de beste keer dat iemand met enige stem het tegenovergestelde deed, Thierry Baudet, deze in de hele PC en eurofiele media met de strontkar rondgereden
. Daarmee bewijzende dat dit soort mensen, de PC- en eurofielen, mogelijk zelfs geen enkel neuron hebben.
    Van der Horst lijkt daar ook mee behept, want eenmaal afgetrapt, raast hij ongehinderd door:
  Daarmee bedoelen zij: Je mag de beweging rond Wilders niet met het nationaal-socialisme vergelijken. "We horen de treinen al rijden", voegt men er dan smalend aan toe. Het is demonisering. Het is de verbale terreur van de linkse kerk. Die plaatst zich daarmee buiten de discussie.
    Het moet gezegd: deze tactiek heeft gewerkt. Het is in Nederland zo'n beetje taboe om overeenkomsten waar te nemen tussen de Wilderianen en – laten wij zeggen – NSB'ers. Nogmaals: PVV-ers mogen dit zelf wel als zij Europa of de islam in het vizier nemen maar aan U en mij is het niet toegestaan met betrekking tot de beweging van de meeuw.
    Laten we dit taboe maar eens doorbreken.

Het kan ook zijn dat er een uitje is geweest van Joop-columnisten en Van der Horst daar zijn inspiratie heeft opgedaan, want de volgende wending kent de redactie van een ander huidig Joop-columnist, Mihai Martoiu Ticu, uit de tijd dat deze acteerde op het Volkskrant-weblog. Dit is het argument: de uitspraak ...
  't Is net als de boze buurman die in het café uitroept: "Marokkanen? Paspoort afpakken, eruit gooien. Wég ermee".

... is hetzelfde als de roep om deportatie naar een concentratiekamp en vergassing. Want Van der Horst koppelt het voorgaande met (in de omgekeerde volgorde):
  'De meeste nazi's hadden in de jaren twintig gewoon een pesthekel aan joden en vonden dat ze op hun nummer moesten worden gezet, dat ze een toontje lager moesten zingen, dat ze zich eindelijk eens gingen gedragen – of anders gewoon oprotten.

En omdat de wens van de nazi's om de joden te vergassen hetzelfde is als de oproep om Marokkanen te remigreren, is het gerechtvaardigd dat:
  Daarom is het helemaal niet zo gek om connecties te leggen tussen de opkomst van de Wildersbeweging en die van het nationaal-socialisme.

Om in de sfeer van Van der Horst te blijven: het leidt weinig twijfel dat iemand die bij zo weinig aanleiding al zo hard achter een fascistische ideologie als die van de islam aan kan lopen uitleg of detail , indien geboren vroeger in de vorige eeuw, fanatiek zijn rechterhand zou hebben staan zwaaien bij de destijds in Europa veel overtuigender stroming van de heer A. Hitler en consorten.
    Van Herr Han lag nog een ander epistel op de wachtlijst. Hier is het, met de kop weggelaten om de clou niet te verraden. Zoals zo vaak bij gestoorde ideologen, wordt er in de poging om anderen zwart te maken, een zelfportret geschetst:


Uit: Joop.nl, 14-02-2013, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

...

Er zijn van die woorden waarmee je elke discussie kunt vermoorden. "Godwin" is de bekendste. ...


Red.:   Inderdaad. "Godwin" is een afkorting voor de manier waarop zogenaamd linksen en politiek-correcten de discussie vermoorden, zoals gebeurd is met Wouter Buikhuisen , Hans Janmaat , Pim Fortuyn , Rita Verdonk en Geert Wilders, met van de laatste een voorbeeld hierboven.
    Maar Herr Han staat nog zo hard en ongecontroleerd met zijn rechter-moslim-arm te zwaaien, dat hij een paar ogen bij zichzelf heeft uitgeslagen:
  Daarmee slaan de rechtse krachten om de oren wie in een betoog iets schrijft over zekere prominenten uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Dat mogen namelijk alleen zij zelf, als ze het over de islam hebben of over Europa.

Ja, ja het zelfportret is echt een kunst in handen van dit soort lieden. En nu heeft hij een nieuwe fout ontdekt bij zichzelf:
  Het laatste jaar of zo gebruiken de reaguurders een nieuwe truc om onwelgevallige discussies te saboteren. Zij komen met het werkwoord "wegkijken". U zegt bijvoorbeeld dat het in het kader van de Bos- en Lommerse problemen misschien contraproductief is om alle Marokkanen op een hoop te gooien. Je hebt namelijk kans dat dit lukt en dan zijn wij verder van huis. Daarmee ontken je niet dat Marokkaanse jongeren in die wijk voor problemen zorgen maar je wilt het hebben over een effectieve aanpak. "Wegkijken!", roept de tegenstander nu.

Kijk, precies dus wat hij zelf doet. Inmiddels is namelijk allang bewezen dat het contraproductief is om het te hebben over "effectieve aanpak" aangaande Marokkanen (als groep). Dat wordt namelijk al dertig jaar gedaan, dat "praten over een effectieve aanpak". En wel omdat "praten over een effectief aanpak" een retorische truc is. Een retorische truc die staat, bewijst de praktijk, voor "Wij hebben absoluut geen enkele zin om maar wat dan ook te doen aan de misstanden rond Marokkanen".
    En omdat hij zo ontzettend vertrouwd is met deze en andere retorische trucs, ziet hij in alle beschrijvingen van de werkelijkheid, gedaan door anderen, ook retorische trucs. Zoals dus de waarneming uit de werkelijkheid dat er al dertig jaar lang wordt weggekeken aangaande Marokkanen. Want het al dertig jaar niets doen aan het probleem van de Marokkanen (als groep) is de definitie van "wegkijken". Zodat er na dertig nog maar één oplossing overblijft voor het probleem van de Marokkanen (als groep): remigratie.
   Een eindeloze bron van de meest stompzinnige denkafwijkingen is alles rond etnie. De eerste is natuurlijk dat etnie geen rol zou spelen, terwijl het godsgruwelijk duidelijk is dat dat wel het geval is uitleg of detail . En de tweede dat het voornamelijk blanken zouden zijn die aan racisme zouden doen, terwijl het volkomen duidelijk is dat dit precies andersom ligt - hier een enkel voorbeeld:
 

Uit: De Volkskrant, 11-02-2013, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer

Omgekeerd imperialisme

Tussentitel: Wij fantaseren graag over een koninklijk Afrika
.
Met de berichten over de nieuwe Afrikaanse economische boom, moest ik denken aan een van mijn lievelings met-popcorn-op-de-bank-hang-films: Eddie Murphy's comedyklassieker Coming to America. Nog altijd, tot mijn genoegen, minstens eens per jaar op Veronica. Een verwende, überrijke prins uit het fictieve Afrikaanse land Zamunda, gaat naar het New Yorkse Queens om een mooie, slimme, maar vooral 'echte' queen te vinden om mee te trouwen. Ten faveure van de bloedmooie, slaafse prinses die voor hem is uitgekozen. Het is een film die met een vette knipoog alle romantische cliché's van zwarten uit de diaspora over het Motherland op de korrel neemt. Iedereen met een paar zichtbare druppels zwart bloed ...


Red.:    Dit is iets meer als het toekennen van een rol aan etnie ... Dit is je reinste nazi-racisme. Hier zouden Martin Bormann en Adolf Eichmann bijzonder trots op zijn geweest: het zit in het bloed, en een paar druppels zijn al voldoende. Niks geen gemaar - blauwe ogen en blonde haren - en een paar druppels gekleurd bloed zijn al voldoende om je in te delen bij de groep "anderen".
    In dit artikel stond nog veel meer opvallends, maar dit volstaat voor hier, waar het alleen over het kennelijke belang van etnie gaat. Meer citaten en bijbehorende analyse hier uitleg of detail . Voor veel meer racistische denkafwijkingen, zie hier .
    Uit de economisch hoek hebben we al één van de meest hoog geachte vertegenwooridgers gehad: voormalig topman van De Nederlandsche bank Lex Hoogduin - de Volkskrant belt hem nog dagelijks om zijn mening. Hier een andere nog hoger geacht figuur, voormalig "Meest invloedrijk man van Nederland" Alexeander Rinnooy Kan. Het relevante maatschappelijke veld is dat van de zorg. Waarin nog geen half jaar geleden de marktwerking in de tandartszorg moest worden gestopt, omdat de prijzen binnen een jaar tijd met iets in de buurt van de 10 procent waren gestegen - in tegenstelling tot de verwachting van de markt-ideologen. Maar, zoals het goede ideologen betaamt, laten ze zich daardoor totaal niet uit het veld slaan:


Uit: De Volkskrant, 28-02-2013, van verslaggever Jan Tromp

Onderzoekers zien toekomst in vrije prijsvorming medicijnen

Ondanks de onvrede onder apothekers hebben vrije onderhandelingen over de prijs van medicijnen de toekomst. Dit schrijven Alexander Rinnooy Kan, voormalig voorzitter van de SER en Robert Reibestein, voormalig partner bij McKinsey, in een advies aan minister Schippers van Volksgezondheid. Vandaag bieden ze hun rapportage aan.    ...
    Begin 2012 zijn de vaste tarieven voor de zorg die de apotheek levert, afgeschaft. Van de vrije prijsvorming wordt een aanzienlijke besparing op de zorgkosten verwacht. ...
    Schippers wilde weten wat ze moet vinden van de situatie. Ze vroeg aan Rinnooy Kan en Reibestein de toestand te verkennen. Het tweetal sprak met de partijen, van patiënten en apothekers tot eerste lijn hulpverleners en verzekeraars. ...


Red.:    Schippers wilde helemaal niet weten hoe het zat, want dat was ook degene van het tandartsen-plan. Schippers wilde bevestiging van haar geloof, en zocht en vond twee mede-gelovigen, die haar inderdaad het gospel overhandigden. Een procedure even zinvol als het vooreggen van een vraag over de waarde van god aan de katholieke kerk. Kijk maar naar hun reactie op berichten uit de werkelijkheid:

  In Enschede was vorige maand een confrontatie tussen een grote apotheek en Zilveren Kruis Achmea. De verzekeraar wilde de tarieven verlagen met 2 procent, de apotheek pikte het niet en zegde het contract op. Daarop stuurde Achmea een brief naar ruim 2.000 verzekerden: men zou bij de betrokken apotheek voortaan de rekening zelf moeten voorschieten.
    Rinnooy Kan wil niet ingaan op dit geval.

Als echte, Ware, Gelovigen.
   terug naar de Ware bron der Idiotie: het mu;lticulturalisme. Lodeiwjk Asscher is gepromoveerd van wethouder in Amsterdam, met zijn door allochtonen bezette buitenwijken, met aan de ene kant van Zuid neger-gettos'en andere moskee-getto's, tot minister in het rechtse kabinet Rutte-II. Daar is jhij op d e[proppen gekomen met een inburgeringscontract, te tekenen door nieuwe immigranten, waarin een reeks platitudes staan als de immigrant instemt met Nederlandse verworvenheden als democratie en gelijke rechten voor man en vrouw. Niets opvallend of onbetamelijks. Alleen open deuren.
    Voor de  politieke-correctheid en het multiculturalisme was het weer allemaal veel en veel te  veel. Vanwege de onbenulligheid van de inhoud van het contract, kon men over de inhoud niets zeggen, maar in de haatvolle tussenzinnetjes waren de ususal suspects weer hemelaal thuis. Met hier en daar een uischieter:


Uit: De Volkskrant.nl, Opinie, 01-03-2013, door Henk van Houtum, politiek geograaf, Radboud Universiteit Nijmegen/Universiteit Bergamo en columnist Volkskrant.nl

'Asschers participatiecontract is een discriminatoir en paternalistisch heropvoedingsprogramma'

Eindelijk was de economie - en niet die volledig uit de hand gelopen discussie over identiteit en multiculturaliteit - weer inzet van de politiek ideologische strijd en toen kwam daar minister Asscher met zijn integratiebrief, schrijft Henk van Houtum. 'Dat levert een waarden-en normen exercitie op die veel verder gaat dan Balkenende ooit durfde te dromen.'


Het enige voordeel van de huidige economische crisis is misschien dat we verlost zijn van die volledig uit de hand gelopen discussie over identiteit en multiculturaliteit die Nederland jaren in de ban hield. Het gaat eindelijk eens over scholing, arbeidsparticipatie, pensioenen en de toekomst van Europa. En eindelijk is economie weer inzet van politiek ideologische strijd. Maar toen kwam daar deze week ineens Minister Asscher. Die doodleuk de klok weer terugdraaide met zijn integratiebrief en de oude cultuurstrijd weer op de agenda zette.   ...


Red.:   Er waren nog wat voorvallen, zoals een Marokkaan die een juwelier doodschoot, nog een Marokkaan die die andere juwelier omlegde, en de Marokkaanse schoolklas die als voetbalclub vermomd een grensrechter doodschopte. En nog wat van dat soort dingen. Maar dat heeft men in de hand kunnen houden, denkt men, met de bekend tactieken door te beweren dat het eerste slechts criminaliteit is en het tweede incidenten. En Nederlanders doen het ook.
    Vervelender was een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin voor het eerst werd erkend dat het helemaal niet opschiet met de integratie. Dat hakte er wel in. Hoewel men er verder weinig over zei. Het is een redelijk vermoeden dat dit idee van Asscher ingegeven is door dat SCP-onderzoek.
    Maar vergelijken met een jaar of wat terug ;leek het dus rustig op dit front. Terwijl het ondergronds natuurlijk verder gloeit.
     En ook in de hersenen van de multiculturalisten gloeit het nog steeds:
  Meest in het oog springend in zijn plan is het 'participatiecontract'. Hij wil een contract afsluiten, bovenop de reguliere wet, met hen die niet in Nederland geboren zijn maar zich hier vestigen vanwege werk of huwelijk. En in dat contract zouden de waarden van de Nederlandse samenleving moeten worden vervat.

Zoalds al gezegd: er staat totaal niets bijzonders in. Dus wat doe je dan, als multiculturalist met een gloeiend brein:
  De reden voor deze extra regelgeving die alleen voor migranten zou gelden

Je liegt gewoon keihard: dit is wetgeving die al voor iedere Nederlander geldt. Dat is ook de reden dat het aan immigranten wordt voorgelegd. om ze van die wetgeving bewust te maken.
  De reden voor deze extra regelgeving ... is dat volgens Asscher er te veel migranten zijn die waarden als gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen, homo's en hetero's nog niet genoeg, zoals hij zelf zei, 'verinnerlijkt' hebben.

Nou, opener kunnen de deuren niet worden.En zelfs als het niet zo zou zijn, dan is er dus nog helemaal niets aan de hand: wat is het probleem van het onderteken van een papiertje waarop dingen staan die je toch al vindt?
    Maar natuurlijk weet ook Henk van Houtum donders goed dat het merendeel der immigranten die waarden als gelijkheid van vrouwen en homo's beslist niet onderschrijft. Dat is namelijk alleen in West-Europa het geval. En in de rest van de wereld niet, tot zelfs het tegenovergestelde.
    En het besef van dat laatste doet bij de multiculturalisten en in dit geval specifiek Van Houtum de hersenen gloeien:
  Een onzalig en ondoordacht plan. Tegenwoordig moet je, wanneer je een kritiek uit over het integratiebeleid, er onmiddellijk bij zeggen dat je de problemen rondom migratie en integratie heus wel ziet en onderkent. Anders schijn je niet meer mee te mogen discussiëren. Tot zover de vrijheid van denken waarover Asscher zo hoog opgeeft. Dus ik haast me maar te zeggen dat waar zich onwettelijkheden voordoen, je die moet bestrijden. Maar deze zogenaamde flinksheid van het participatiecontract werkt averechts. Het vergroot de afstand met nieuwkomers en draagt daarmee bij aan het probleem dat het zegt op te willen lossen. Ik verklaar me nader.

Volgens het plan moeten migranten zich niet alleen aan de wet houden maar ze moeten ook denken als andere Nederlanders. Met andere woorden, Asscher maakt de ideale Nederlander tot disciplinerende norm. Ik weet niet welke boyscout-Nederlander hij het op oog heeft en waar die woont, maar mij lijkt het lastig om de hebzuchtige bankiers, homo-afkerige en vrouwonvriendelijke SGP-ers, dopingsporters, kindmisbruikende priesters, sjoemelende projectontwikkelaars, discriminerende arbeidsmarktbureau-agenten onder de Nederlanders dan te vrijwaren van zijn beschavingsoffensief. Dat levert dus een waarden-en normen exercitie op die veel verder gaat dan Balkenende ooit durfde te dromen.

Houd er en stukje papier bij, en de hittestraling doet het ontbranden.
    Van Houtum vergeet nog een groep lieden die hij en zijn vrienden bij iedere zich voordoende gelegenheid denigreren en belachelijk maken: de katholieken. De katholieken zijn de kindermisbruikers en abortusverbieders, en de SGP de vrouwenmartelaars. Die.volgens deze lieden een voorbeeld moeten nemen an de moslims, want die moslims krijgen van deze lieden geen zuchtje van de kritiek te verduren waar de katholieken en de SGP'ers zich wel op mogen verheugen. En omdat de moslims zulke voorbeeldige lieden zijn die niet de dingen doen die katholieken en SGP'ers wél doen, is het dus het toppunt van belediging dat die moslims een papeitje moeten tekenen waarop dingen staan die ze toch al doen. Een papietje dat je dus kan omschrijven als:
  We hadden al een gezamenlijke Europese grensbewaking waar veel doden bij vallen, we hebben wacht-en uitzetcentra voor asielzoekers, en er komt nu dus een paternalistisch heropvoedingsprogramma overheen.

Maar wacht nu eens even: heropvoeden? Er valt toch helemaal niets op te voeden aan de betere Nederlanders die als immigrant het land binnen komen?
    Maar Van Houtum staat nu helemaal in brand:
  Tegen die imaginaire groep brave model-Nederlanders zet hij vervolgens alle niet-hier geborenen neer die met elkaar gemeen zouden hebben de Nederlandse waarden onvoldoende te erkennen. Maar dat lijkt regelrecht in te druisen tegen het verbod op discriminatie, artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Dezelfde wet die Asscher juist zo nadrukkelijk wil voorhouden aan de migranten zelf. Want het plan kijkt niet naar het individueel getoonde gedrag, maar classificeert en oordeelt over mensen op basis van afkomst. Discriminatie dus. Door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
    ... Om nieuwkomers mores te leren. Letterlijk. Het is niet moeilijk om in te zien dat deze discriminatie op afkomst en het dwingend opleggen van de normen en waarden juist averechts werkt. En bovendien pijnlijk ironisch is. Want het gebruikt het middel dwang om de nieuwkomer te laten gehoorzamen en beloven dat hij of zij ook vrij gaat denken. De wrange oxymoron van het participatiecontract. Het is geen participatie, maar dwang, en het is geen contract, want het is niet duidelijk wat er wederkerig aan is of wat contractbreuk van de overheid of van de migrant betekent.

En deze brand heeft alle karakter van een fosforbrand - blussen heeft geen enkele zin. Rustig uit laten branden, is hier het parool. En daarna voor de zekerheid platspuiten en afvoeren richting gewatteerde kamer.
    Arnon Grunberg, erelid van de sociëteit die de gewatteerde kamers bewoont, suggereerde in één van zijn ziektebeeldbeschrijvingen het bestaan van gezond verstand ergens in de media:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2013, column door Arnon Grunberg

Paternalistisch

Vrijdag berichtte Haro Kraak in de Volkskrant dat Britse kranten hebben besloten geen foto's meer van freelancefotografen uit Syrië te publiceren. ...
    Nu al, vermoed ik, worden sommige stukken van journalisten en bepaalde brieven van lezers niet afgedrukt om de personen in kwestie tegen zichzelf in bescherming te nemen.   ...


Red.:   Dit gerucht kan dus categorisch worden tegengesproken: als er ook maar iemand was die enigszins in deze richting dacht, dan had dit stuk van Van Houtum nooit de openbaarheid gehaald. Nu zal het hem, als de beelden van elke welke willekeurige  kopschoppenr of grensrechterdoodstrapper dan ook, voor de rest van zijn leven worden nagedragen.
    Nog een zeer karakteristiek geval aangaande hetzelfde onderwerp:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 23-02-2013, door Lidy Nicolasen, redacteur van de Volkskrant. Iedere zaterdag schrijft zij een column voor Volkskrant.nl.

'Het lijkt een wanhoopsdaad: alsof Asscher de ultieme erosie vreest van ons cultureel erfgoed'

Een onderzoeksbureau zal over vijf jaar het beleid van Asscher en zijn participatiecontract evalueren en een journalist zal je komen vertellen dat de Asscher-doctrine van de muur kan worden gehaald, voorspelt columnist Lidy Nicolasen. 'Voorgoed bij de curiosa.'


Tussentitel: Ongewenst gedachtegoed uitbannen? Tja, daar helpt geen lieve moeder aan, laat staan het contract van Asscher'

...    Ik ben voor het eerst van mijn leven op de Zwarte Markt in Beverwijk, tegenwoordig Bazaar genaamd. Van de oosterse markt waar kruiden, olijven en noten hoog liggen opgetast naast rijen glitterspul, ben ik beland tussen eindeloze rijen stands met schoenen, kleren, riemen, horloges, beeldjes, curiosa en troep voor Koninginnedag. Er tussenin een Hollandse boekenbeurs.    ...


Red.:   Het bekende "zang en dans"-verhaal over de voordelen van allochtone immigratie. Met hier bijgevoegd de absurditeit: "Je kan ze moeilijk veranderen dus hoef je ze niet te veranderen". Een argument van de soort "Misdaad is niet uit te bannen dus je hoeft er niets aan te doen". Stompzinnig, maar niet genoeg voor de verzameling absurditeiten. Maar het ging dan ook om een paar reacties. Hier is de eerste, gericht ene ab020:
  Heerjansdammertje  -  24/02/13 22:06
ab020 . . Grenzen dicht kon in de jaren dertig/veertig toch niet echt het ontstaan en optreden van geboefte voorkomen. Grenzen dicht zegt natuurlijk helemaal niets over wel of geen criminaliteit. . U leeft in het verleden, u leeft niet in en voor de toekomst.

Heerjansdammertje is een frequent reageerder, van de zeer politiek-correcte en multiculturalsitisch soort. Zijn reacties staan vol de werkelijkheid weersprekende leerstellingen en totaal holle frasen. Zoals dus deze verzameling in reactie op iemand anders. Met onder andere de  retorische truc van "de moderne tijd" uitleg of detail . Dus, dacht de redactie: eens kijken wat de reactie is na een kleine spiegeling:
  Giordano Bruno  -  25/02/13 10:17
@Heerjansdammetje, Uw "grenzen open" heeft het bestaande geboefte aangevuld met 10x de hoeveelheid nieuw geboefte. Uw kosmpolitische indoctrinatie zal alleen maar leiden tot meer verzet. U leeft in een nachtmerrietoekomst van etnische stadsgetto's.

En hier is de reactie van heerjansdammertje:
  Heerjansdammertje  -  25/02/13 19:54
Giordano . . Zinnen met holle frasen maken echt geen indruk.

Om te brullen van de lach. Dit soort "dialogen" was de normale vorm op het voormalige Volkskrant-weblog. De politiek-correcten en multiculturalsisten geloven zo heilig in hun stellingen, dat de borden voor hun kop zo dik zijn dat een atoombom geen indruk maakt.
    Joost Niemöller is één van de weinige mensen met de beroepsomschrijving "journalist", die totaal geen last heeft van politieke-correctheid. Hier een voorbeeld, waarbij het natuurlijk om de reacties erop gaat:


Uit: DeDagelijkseStandaard.nl, 23-02-2013, door Joost Niemoller uitleg of detail

Het etnische taboe

Waarom mogen we niet weten dat mensen verschillen?


Er zijn van die dingen waarover je niet hoeft na te denken. Mannen zijn anders dan vrouwen. Negers zijn anders dan blanken. Chinezen zijn anders dan Japanners. Nederlanders zijn anders dan Grieken. Ja, qua uiterlijk natuurlijk. Maar er is meer dan alleen uiterlijk. Want vrouwen hebben een andere rol in de maatschappij, en dat is niet alleen hier en nu in het Westen, maar dat is al eeuwenlang zo. En Afrika is een ander continent dan Europa. Japan lijkt niet op China. Nederland niet op Griekenland. Er zijn verschillende soorten mensen en die hebben verschillende soorten werelden gemaakt.   ...


Red.:    Eerst een rondje open-deuren-intrappen. Maar bitter noodzakelijk natuurlijk.
    Tweede ronde:

  Het kan domweg niet ontkend worden. Het is traceerbaar voor iedereen. En de verschillen bestaan al zolang sinds... nou ja, heel lang. Al in de Egyptische hieroglyfen werden blanken, negers, vrouwen mannen niet alleen met een ander uiterlijk afgebeeld, maar ook in een andere rol. Ze verschilden groepsgewijs van elkaar. En dat was gewoon zo. Dus daarom werden ze ook als verschillende groepen afgebeeld.

En dan van de werkelijkheid naar de ideologie:
  Het is eigenlijk pas heel recentelijk dat we vinden dat zoiets niet hoort. De werkelijkheid, vinden we, die hoort niet. Daarom zeggen we nu: Alle mensen zijn gelijk. En als dat niet zo is, dan maken we de wereld steeds meer zo dat het lijkt alsof de mensen gelijk zijn.Het resultaat is natuurlijk precies het omgekeerde, want hoe meer je mensen op elkaar probeert te laten lijken, des te beter zie je dat ze juist verschillen. Kleine meisjes (niet allemaal) spelen toch liever met poppen, ook al vinden we dat niet verantwoord. Negers blijven beter in sport en muziek en seks, ook al vinden we dat eigenlijk racistisch. Nederland is toch rijker en eerlijker dan Griekenland, ook al zitten ze in dezelfde EU.

Auw, auw, auw , auw, auw ...
  Omdat we dit vandaag de dag niet kunnen uitstaan, dwingen we groepen niet alleen steeds meer in een klemmende gelijkheidsmal, maar gaan we ook de werkelijkheid steeds meer vertekenen. Als allochtonen meer stelen, verkrachten, slechtere schoolcijfers halen, vaker werkloos zijn en meer overvallen plegen, dan lossen we dat op door het woord 'allochtoon' op te heffen.

Het is eigenlijk ook te gek. En ruimschoots genoeg aanleiding om als tegenactie even keihard terug te slaan, en het achterliggende probleem te benoemen: het racisme van de allochtonen. want hun overlastige tot weerzinwekkende acties richting blanke Nederlanders zijn al lang van zijn leven geen incidenten meer. Het is ene patroon. een racistisch patroon: Want het materiële argument ("ze zijn arm") wordt weerlegd doordat met name de Marokkanen en creolen in hun criminaliteit evolstrekt niet-noodzakelijke vormen van wreedheid tentoonstellen, waarvan Niemöller een enkel voorbeeld noemt. Handelingen die duidelijk het kenmerk van "rekeningen vereffenen", van wraak, in zich dragen. Wraak voor de culturele nederlaag waarmee niet-westerse immigranten in een westers land geconfronteerd worden: hun cultuur blijkt in de praktijk minderwaardig, en daarvoor nemen ze wraak. Op de blanke dragers van die cultuur.
  En als bijvoorbeeld Marokkanen vaak op wrede wijze binnenvallen bij de mensen thuis, dan lossen we dat op door in de media hun etnische kenmerken zoveel mogelijk weg te poetsen. Want dan zou het in principe iedereen kunnen zijn.

Waarvan Niemöller een specifiek geval behandeld, maar dat hoeft niet: het weglaten van etnische achtergrond en het weglaten van initiale waaruit onmiddellijk de etnische jachtgrond valt af te leiden, is inmiddels gecoördineerd beleid in de media. Even gecoördineerd als het sterk oververtegenwoordigd vertonen van de groep "normaal uitziende" allochtonen
    Waarna de conclusies volgen:
  Het etnische taboe zit heel erg diep. Bij de politici die het woord 'allochtoon' willen afschaffen. Bij wetenschappers die onderzoek weigeren naar etnische verschillen en genetische kenmerken. Bij journalisten die maar blijven doorlullen over een 'voetbalprobleem', ook als half Nederland al weet dat er een 'Marokkanenprobleem' is.
    Wat al die fatsoensrakkers die het zogenaamd zo goed met onze maatschappij voorhebben maar niet in hun domme hoofdjes gestampt krijgen is dat het effect van al die censuur precies het omgekeerde is: je krijgt een maatschappij die extreem gespitst raakt op etnische verschillen, puur omdat hen de waarheid onthouden wordt.
    Van krampen krijgt je spanningen.
    Snappen jullie het nu? Nee hè?

Maar natuurlijk niet.
    Waarvan onmiddellijk de bewijzen volgden:


Uit: ThePostOnline.nl, 25-02-2013, door Miko Flohr uitleg of detail

Jammer dat De Dagelijkse Standaard racisme podium biedt

Niemöller ratelt over Marokkanen, etnische verschillen en 'genetische kenmerken'Red.:   Bewijs geleverd in de eerste regel, de kop: praten over etnische verschillen als significant is racisme.
    En de verdere aard van de reactie is al meteen af te leiden uit de tweede regel, de subkop: mdit wordt één lange streng van retirische trucs. eerste ds: 'ratelt'
  Racisme is een woord dat ik niet graag gebruik.

Eerste zin van artikel - twee stuks. Als eerste een keiharde leugen: dit soort mensen hanteer met graagte de term racisme, zie de Rob Riemen's, Maarten van Rossem's enzovoort. En zie de kop. Tweede: het is een vorm van "Ja maar...": men lijkt iets toe te geven, om vervolgens in de verdere leugens en trucs betrouwbaarder over te komen.
    Waarop de truc van de herhaling volgt:
  Het is zo beladen dat op het moment dat iemand de beschuldiging treft ieder verder gesprek feitelijk onmogelijk is. Het verwijt van racisme is niets meer of minder dan aangeven dat de grens van het betamelijke overschreden is, en dat de denkbeelden waarop het verwijt betrekking heeft niet alleen als ongefundeerd en op misvattingen gebaseerd worden beschouwd, maar óók als abject en verwerpelijk worden beschouwd. Het verwijt is, in discussies, in wezen een retorisch zwaktebod. Het polariseert vooral, en overtuigt meestal niemand. Er zijn heel veel redenen om heel voorzichtig te zijn met het gebruik van het woord racisme. En toch gebruikte ik het dit weekend. En ik was niet de enige.

Herhaling, herhaling, herhaling, herhaling. Eén alinea gevorderd en nog niets inhoudelijks vernomen.
    Volgt een alinea met een korte herhaling van Niemöller's observaties, afgesloten door
  Niemöller gelooft dat rassen en volkeren een bepaalde aard hebben, en dat die aard in hun genen zit, en dus onveranderlijk is.

Waarop de weerlegging begint:
  Dit is dermate klinkklare onzin dat je je serieus afvraagt of je nog wel uit moet leggen wat er allemaal niet klopt. Of, indien dat nodig is, waar je überhaupt moet beginnen.

Ruim keuze dus. Bijvoorbeeld hieruit:
  En verrek, bepaalde genetische kenmerken zijn in bepaalde delen van de wereld normaler dan elders. Niemöller somt een paar feitjes op die kinderen op de basisschool leren,

En nu volgt de weerlegging:
    en trekt daar vervolgens de bizarre conclusie uit dat dat dus betekent dat er zoiets zou bestaan als een genetisch vastgelegd etnisch-cultureel profiel: “Er bestaan etnische verschillen, die zijn genetisch bepaald en sturen voor een groot deel ons gedrag. Tja. zo is het nu eenmaal.” Aldus brabbelt Niemöller.

Hè, weer niet. Volgende alinea:
  Er is – voor zover ik weet – geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat ooit een structureel en empirisch verband heeft gelegd tussen de genetische oriëntatie van een bepaalde etnische populatie en de aard van hun cultuur.

Daar komt het ... het onderzoek dat verbanden heeft gezocht en aangetoond dat die er niet zijn. Hier is het:
  Dat kan ook niet: daarvoor zijn culturen te complex en aan te veel invloeden onderhevig, en zijn de verschillen tussen individuen veel te groot. Daarvoor worden culturen bovendien ook te zeer geherdefinieerd op het moment dat je vanuit je hutje op de tijdloze voorwoestijn in de moderne kosmopolitische metropool belandt. Mensen zijn niet wie ze worden als ze ter wereld komen. Ze worden wie ze zijn door wat ze zien, doen, en meemaken. Maar voor Niemöller bestaan vorming en opvoeding niet: het zit allemaal al in de genen. U mag zelf de Godwin maken.

Wáááát ... Er is geen onderzoek dat laat zien dat er verschillen bestaan, want dat kan niet omdat die verschillen er niet zijn, dus hoef je geen onderoek te doen naar het niet-bestaan van die verschillen.
    Zelden zie je het zo krom geredeneerd. hoewel, zelden .... Als dit soort mensen hun mond opendoet ...
    Maar ze hebben doodgewoon gelijk en weten het absoluut zeker. Want het gelijk van de andere partij kan doodgewoon niet:
  Het riekt allemaal ontzettend naar genetisch determinisme, één van de peilers – zo niet de peiler – van de klassieke rassenleer. Feitelijk is het enige dat ontbreekt in het stuk van Niemöller een expliciet statement dat hij de volkeren van Europa en het westen superieur acht aan Afrikanen of Arabieren. Impliciet lijkt dat overigens glashelder. Hoe komt het immers dat Europa geen kolonie van Afrika werd? En: ‘In Afrika gaat het economisch gezien slechter dan in Europa. Wat is het verschil? In Afrika wonen Afrikanen, In Europa wonen Europeanen.’ Volken of rassen culturele eigenschappen toeschrijven op basis van hun genen, en die vervolgens gebruiken om goed te praten waarom de één arm is, en de ander rijk, dat is hardcore racisme van de meest tenenkrommend koloniale soort.

Daar zijn we: culturen zijn absoluut gelijk. de cultuur van de lemen hutjes en de ezeltjes is volkomen gelijkwaardig aan die van wolkenkrabbers en ruimtereizen.
    Echt waar.
    En daarmee is het dus bewezen:
  Het punt is niet alleen dat voor de verwrongen ideeën van Niemöller geen enkele theoretische of empirische basis is.

Omdat de consequentie van Niemöller's observaties is dat je doet aan hardcore racisme, kunnen zijn stellingen niet waar zijn.
    Want stel je voor:
  Het punt is óók dat de onveranderlijkheid die Niemöller’s gedachtengoed impliceert beleidstechnisch gezien nogal naargeestige consequenties kan hebben. Toegespitst op het Marokkanenprobleem: als Niemöller echt denkt dat het Marokkanenprobleem – voor zover het bestaat – een genetisch probleem is, en als hij dat probleem vervolgens ook echt rigoreus zou willen oplossen, dan zijn de Godwins echt niet meer aan te slepen: het zou immers betekenen dat de enige oplossing bestaat uit het verwijderen van Nederlanders uit hun eigen samenleving.

Nou nee, die conclusie volgt er niet uit, want observaties zijn iets anders dan beleid. Wat er wel uit volgt dat als je geen rekening houdt met deze observaties, autonome sociologische processen, de afweerreactie tegen het allochtone racisme, er door middel van maatschappelijk oproer zou kunnen leiden dat veel immigranten gedwongen worden te vertrekken.
    Waarna Flohr alsnog met een paar echt overtuigende argumenten komt:
  Niemöller is juridisch gezien vrij om te raaskallen wat hij wil – daar gaat het hier niet om. De vraag is echter waarom De Dagelijkse Standaard – een naam toch die impliceert dat men de kwaliteit van het gepubliceerde enige waarde toekent – dit soort bizar domme en racistische bagger publiceert. Waarom wil een fatsoenlijk en gedegen conservatief als Bart-Jan Spruyt op de colofon staan van een weblog waar raciaal determinisme blijkbaar bon ton is? Je mag hopen dat er ooit een paar adverteerders opstaan die aan hoofdredacteur Joshua Livestro laten weten dat ze het fantastisch vinden dat het rechtsconservatieve geluid van Nederland via De Dagelijkse Standaard haar publiek vindt, maar dat ze de doorgeslagen neo-rassenleer van mensen als Niemöller echt kunnen missen als kiespijn. Maar misschien zit Livestro zelf ooit ook wel in dat je een breder publiek trekt als je soms tegen je auteurs zegt dat oeverloos reutelen over de genetische eigenschappen van volken en hun culturele consequenties niet zo’n heel zinnige bijdrage is aan welke discussie dan ook

In de vorm van een oproep om Joost Niemöller het zwijgen op te leggen.
    Dit is volkomen representatief voor de manier van argumenteren voor aanhangers van de ideologie van de gelijkheid der culturen, of die van het multiculturalisme. En als het gaat over de gelijk der etnieën ... Dus dut artikel kan uitstekend dienen als referentiewerk voor de overige aanhangers. En hier is de eerste op  weer een hoogstander forum: de haatzaai-ste van de VARA:


Uit: Joop.nl, 26-02-2013, door Ewout Klei - Politiek historicus uitleg of detail

Het Joost Niemöller taboe

Niemöller doet aan fact free journalism. Het gaat hem alleen maar om het beeld.


Joost Niemöller houdt niet van taboes. ...


Red.:    Gevolgd door wat geneuzel over Niemöllers eerdere werk. En dan:
  Over de inhoud wil ik het in mijn artikel niet hebben. Hierover heeft opiniemaker Miko Flohr op The Post Online mijns inziens genoeg gezegd.

Precies.
    Maar waarom dan dit artikel:
  Veel interessanter vind ik Niemöllers retoriek, Niemöllers stijl. .

Om weer te brullen van de lach, het stuk van Flohr net achter de rug hebbende. Met tevens een gietijzeren garantie op wat gaat volgen: een zelfportret.
  Miko Flohr wil een inhoudelijk debat. Maar uiteraard is Joost Niemöller hier niet op uit. Dat Niemöller zich niet aan de feiten houdt en klinkklare onzin verkondigt komt namelijk niet omdat hij zich vergist of slordig is, maar omdat hij de waarheid niet interessant vindt. Niemöller doet aan fact free journalism. Het gaat hem alleen maar om het beeld. ...
    Niemöller is natuurlijk niet de enige. Geert Wilders is er bijvoorbeeld ook erg goed in om bepaalde beelden op te roepen, die Henk en Ingrid in hun zelfbeeld en wereldbeeld bevestigen. ... Ook zelfbenoemde intellectueel Thierry Baudet is vooral in beelden geïnteresseerd. ... Niemöller, Wilders en Baudet creëren hersenschimmen die ze vervolgens gaan bestrijden en drijven daardoor de politieke discussie tot in het waanzinnige op de spits. Ze hebben een klap van de windmolen gekregen, maar niet zo hard dat ze wakker zijn geworden uit hun droom. De Don Quichottes draven dapper door, op zoek naar reuzen om te doden. .

Maar natuurlijk is de schrijver erg blij met zijn zelfportret:
  Een oplossing voor het Joost Niemöller taboe heb ik dan helaas ook niet. Niemöller is vrij om zijn mijns inziens abjecte mening te uiten en er zullen altijd volksstammen (van de Nederlandse stam waar Pieter Geyl over schreef) blijven bestaan die zijn losse flodders slikken als zoete koek. Af en toe moet je er toch eens wat kritisch over zeggen, maar de vraag is natuurlijk of dit effect sorteren zal. Ik hoop dat ik tenminste u heb kunnen overtuigen van mijn kleine discoursanalyse, wat goed zou zijn voor mijn eigen zelf- en wereldbeeld. Een beetje meer hoop en optimisme is in deze tijden namelijk wel een beetje nodig. .

Er is inderdaad geen oplossing voor de multiculturalisten en "gelijke cultuur"-fetisjisten. Dat kan vermoedelijk maar op één enkele manier opgelost worden: hun verscheiden van deze wereld. Waaraan ze kennelijk behoefte hebben gezien de moeite die ze zich getroosten om het einde van die wereld, dat wil zeggen: hun ideale multiculturele wereldje, naderbij te brengen.
    Ewout Klei verleent steun aan nog een aspect van de beschaving van de cognitieve ziektes die leiden tot het soort afwijkingen die in deze verzameling gedemonstreerd worden: het is een progressieve kwaal. Het wordt voortdurende erger - om de spanning er een beetje in te houden, laten we koppen van het artikel even weg::


Uit: Joop.nl, 06-03-2013, door Ewout Klei - Politiek historicus uitleg of detail

...

De progressieve partijen in België vinden dat de procureurs-generaal ten strijde moeten trekken tegen islamofobie. ...


Red.:   Waarna je onmiddellijk jezelf vrolijk kan maken door het invoeren van begrippen als socialistofobie, communistofobie, nazismofobie, neoliberalismofobie, enzovoort. En de hele boel hartelijk de tent uitlachen.
    Maar cognitieve ziekte leidt tot bijzonder dikke planken voor het hoofd, pardon in het hoofd, pardon: compartimentalisatie . Dit is echt 100 procent serieus bedoeld. En Ewout Klei neemt het 100 procent serieus over:
  De initiatiefnemers van het voorstel tegen islamofobie, de Antwerpse senator Fauzaya Talhaoui en Bert Anciaux, zijn van mening dat de aanvallen op de islam de laatste jaren talrijker en ruwer zijn geworden. Dit gebeurt vooral op het internet.
     ... Ook willen de initiatiefnemers geen verbod op islamkritiek. Dit moet mogelijk blijven. Islamofobie moet worden bestreden omdat hierdoor een karikatuur ontstaat. Islamofobie is een vorm van racisme en moet volgens Talhaoui en Anciaux hetzelfde behandeld worden als het antisemitisme.

Aha. Dus is socialistofobie, communistofobie, nazismofobie, neoliberalismofobie ook allemaal hetzelfde als racisme, gingen we vrolijk verder.
    Maar de twee bordendragers ook:
  Onder islamofobie verstaan Talhaoui en Anciaux een ongegronde vijandigheid tegenover de islam.

Dus onder socialistofobie verstaan wij ongegronde vijandigheid tegenover het socialisme - enzovoort.
  Islamofoben beschouwen de islam één massief en gesloten blok.

Socialistofoben beschouwen het socialisme als één massief en gesloten blok.
  De islam is volgens islamofoben een barbaarse politieke ideologie die vrouwen onderdrukt en het terrorisme steunt.

Socialisme is een barbaarse politieke ideologie die ondernemers onderdrukt en de revolutie steunt.
  Islamofoben denken daarom dat een 'botsing der beschavingen' onvermijdelijk is.

Socialistofoben denken daarom dat een 'botsing der beschavingen' onvermijdelijk is.
  Deze beelden zetten volgens Talhaoui en Anciaux aan tot discriminatie.

De beelden van de socialistofoben zetten aan tot onderdrukking.
  Islamofobie moet daarom niet alleen streng vervolgd worden, maar ook is het nodig dat de media en het onderwijs komen met correcte, corrigerende berichtgeving.

Socialistofobie moet daarom niet alleen streng vervolgd worden, maar ook is het nodig dat de media en het onderwijs komen met correcte, corrigerende berichtgeving.
    We hebben het allemaal uitgeschreven, om de ernst van de kwaal van deze twee lieden te belichten.
    Ewout Klei is door zijn eerdere artikelen volkomen rijp voor deze volgende stap:
  Het voorstel van Talhaoui en Anciaux is een oproep tot beschaving en heeft daarom iets sympathieks. Op internet wordt er flink op los gediscrimineerd en het is goed dat mensen hier tegen ageren.

Hij heeft nog wel een paar kleine bezwaren:
  Mijn eerste bezwaar is de zeer ruime definitie van islamofobie. Talhaoui en Anciaux weten hierdoor geen helder onderscheid te maken tussen islamofobie (dat moet verboden worden) en islamkritiek (dat mag wel). Waar ligt eigenlijk precies de grens? ...
    In het verlengde hiervan ligt mijn moeite met het woord 'ongegrond'. Opinies zijn geen wetenschap en zijn dus niet altijd onderbouwd. ...
    De vraag of islamofobie een vorm van racisme is, zoals Talhaoui en Anciaux beweren, vind ik lastiger om te beantwoorden. ... Islamofobie is strikt genomen geen racisme maar beide fenomenen kun en mag je eigenlijk ook niet helemaal los van elkaar zien.

Wat kleine bezwaren. Want er is voor dit plan toch eigenlijk wel veel te spreken:
  In Nederland, waar het onbeschaafde vrije woord na de moord op Theo van Gogh koning is ...

Hetzelfde als de Belgische lieden formuleerden.
  ... is het in ons land godsonmogelijk om tot beschaving op te roepen.

Ook een mening van de Belgen.
  Alles en iedereen mag worden beledigd, behalve het vrije woord

Tja, het beledigen van het vrije woord is dan ook hetzelfde als het beledigen van de beschaving. Volgens gewone mensen. Volgens de twee Belgen is het beledigen van de islam een belediging van de beschaving. Dus steunt Ewout Klei hun ideeën:
  Concluderend, in het plan van Talhaoui en Anciaux om islamofobie te verbieden zie ik geen heil. Maar stiekem hoop ik eigenlijk dat een politicus uit onze polder de moed heeft een soortgelijk voorstel in te dienen. Gewoon bij wijze van middelvinger om al die zelfbenoemde provocateurs terug te provoceren. Lekker pûh.
    Durft u het aan?

We zijn benieuwd hoe lang het zal duren voor Ewout Klei helemaal om is, en zich voorstander zal betonen van het verbieden van alle islamkritiek. Want natuurlijk is er geen enkele mogelijke vorm van kritiek die verdraagbaar is voor religieuzen. Religie is tenslotte de zin van hun leven.
    Een maand of vier later kwam de redactie een stuk onder ogen van ene Ewout Klei waarbij de gedachte opkwam: "Die naam klinkt bekend ...wat was daar ook al weer mee?" Waarop niet al te lang later het bovenstaande onder ogen kwam, en er het "O ja!" volgde. Hier de aanhef van dat stuk:


Uit: Joop.nl, 22-07-2013, door Ewout Klei - Politiek historicus uitleg of detail

Internetintellectuelen

Het gevaar van te veel engagement is dat je jezelf daarin verliezen kunt, schotschriften en tweets gaat tikken van een bedenkelijk niveau en standpunten gaat verdedigen waar je eigenlijk niet achterstaat

 

Red.:   Zo werkt het dus: de ideologie creëert op een gegeven moment een contradictie of negatie, en tezamen met de denkcirkeltjes waar iedereen en ook dus dit soort mensen dus aan lijden, draait de boel dan door . En is dan één directe remedie:

  Een paar maand geleden kondigde ik mijn afscheid als opiniemaker van Joop aan, maar deed tegelijk de belofte dat ik zou terugkeren ... Reden van mijn afscheid was niet ... Ik was opiniemoe. Moe was ik van de vele zinloze discussies, die uiteindelijk nergens over gingen en ook nergens naartoe gingen.

Want dat gebeurt met denkcirkeltjes met een negatie erin, zoals de Kretzenzer die zegt dat alle Kretenzer liegen: ze gaan nergens naar toe.
    Een voorbeeld van het verschijnsel dat zelfs de meest basale logica kan verdwijnen:


Uit: Joop.nl, 13-03-2013, door Roald Vogels - Bestuurskundige uitleg of detail

Europees referendum? Ja, maar dan wel in Europa!

Een referendum in Nederland over een Europees verdrag is alleen democratisch als alle Europeanen mogen meestemmen

...

Red.:   Maar dat referendum gaat juist over het mogen meedoen van alle Europeanen in een referendum - dat laatste nu nog zijnde een Nederlands referendum, natuurlijk.
    Hier eentje die het zoekt in echt inhoudelijke argumenten:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2013, door Joop Hazenberg, EU watcher en auteur van het boek De machteloze natiestaat (2012)

Op Baudet-referendum zit niemand te wachten

Op een zonnige meidag in 2005 liep toenmalig premier Balkenende over het Plein in Den Haag. Terwijl de camera's zoemden, drukte hij een folder over het Europees Grondwettelijk Verdrag in de handen van een paar terrasgangers. Het waren ambtenaren die meewerkten aan de campagne en verbouwereerd hun eigen folder in ontvangst namen, met de oproep van de premier om hem vooral te lezen.
    Ik werkte destijds voor de EU-afdeling van Buitenlandse Zaken ...


Red.:   En sindsdien is Hazenberg een regelmatig publicist over de EU en propagandist voor de EU. En de huidige aanleiding is deze:

  Het is in dit licht dat in Nederland de discussie oplaait over een tweede referendum over de EU.

Een paar mensen hebben dit allang gezegd, maar nu is er een groepje, die ook daadwerkelijk handtekeningen hebben verzameld. Voor een referendum. Voor democratie dus. Hazenberg noemt zijn voorwaarden:
  Wel stel ik een belangrijke voorwaarde aan een referendum. Dat moet alleen worden gehouden als de regeringsleiders er bij de onderhandelingen in slagen om een volwaardige politieke Unie op te zetten. Dan is de keuze heel helder. Willen we als Nederland deelnemen aan zo'n federaal Europa en onze bevoegdheden vergaand opgeven? Of kiezen we voor een positie in de 'tweede ring' van landen die niet diepgaand met elkaar willen integreren? Zo'n wezenlijk politiek debat over de toekomst van je land zou een historische mijlpaal zijn, maar dan moet die keus wel echt op tafel liggen.

Onzin, natuurlijk. Er zijn al talloos veel stappen genomen waarover een referendum had moeten worden gehouden, namelijk al die stappen die neerkomen op het inleveren van soevereiniteit. Want de soevereiniteit ligt bij het volk, en niet bij de elite.
    Maar Hazenberg maakt deel van de elite. En gaat vanuit die positie nu argumenteren tegen het huidige voorstel voor een referendum. We laten de vulling weg, en houden de kernwoorden van zijn betoog over:
  '... de Gideonsbende van Thierry Baudet. Deze recalcitrante neonationalist ...op hoge toon ... eisen ... volstrekt populistisch ... volkomen onjuist ... (semi-) wetenschappers ... klauwen van de EU ... popi-academici ... '

De argumenten van een ideoloog die volkomen verdwaalt is. Die lijdt aan een ernstige cognitieve ziekte . En volkomen representatief voor vrijwel alle EU-voorstanders en hun argumenten. Als je hier nog de Tweede Wereldoorlog, de holocaust, en de Derde Wereldoorlog aan toevoegt.
    Een van de kenmerken van ideologen is dat ze volkomen immuun zijn voor de leerervaring:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 27-03-2013, door Sieberen Hoekstra promoveert aan het Europees Universitair Instituut in Florence, Italië. Zijn onderzoek richt zich op Islamitische bewegingen in Syrië en Tunesië. uitleg of detail

'We vertellen onszelf dat ingrijpen in Syrië nog erger zou zijn. Onterecht'

Nederland blijft volhouden dat non-interventie in Syrië het beste scenario is. Onverstandig, vindt Sieberen Hoekstra. 'Deze politiek laat in Syrië een massamoord gebeuren én brengt Nederland in gevaar.'


Tussentitel: Met dank aan het uitrekken van het Syrische conflict, onmogelijk zonder de westerse politiek van non-interventie, hebben we nu een nieuwe lichting Nederlandse jihadisten

Hoe kun je de andere kant opkijken als in Syrië zeventigduizend doden vallen en een land voor je ogen uit elkaar valt? Door jezelf te vertellen dat ingrijpen nog erger zou zijn. Want, zo gaat de gedachte, als je de vraag van de oppositie om (zware) wapens inwilligt, zullen deze bij jihadisten terecht komen en uiteindelijk tegen Westerse mogendheden worden gebruikt. Daarom blijft een wapenembargo voor de oppositie in stand, is volgens minister Timmermans een 'politieke oplossing' de enige optie en wordt er gepleit dat 'hoe hartverscheurend het ook is: soms is niets doen het verstandigst', in een opinietsuk van Jonne Zwanikken.
    Laat er geen misverstand over bestaan: dit is een politiek die is gebaseerd op wishful thinking om onze eigen non-interventie goed te praten. Het laat in Syrië een massamoord gebeuren én brengt Nederland in gevaar. ...


Red.:    De "gewone burgers" hebben minder last van dit soort storingen:

  Nog1  -  28/03/13 10:15
Zonder VN resolutie is hetgeen Sieberen Hoekstra wenst illegaal. De Nederlandse wet verbiedt het gewoon...En niemand kan beweren dat het westen niet geprobeerd heeft om via de VN het juridische kader neer te leggen voor militaire hulp, maar tegen een veto van China en Rusland aanliep.

Helmut Goal  -  28/03/13 09:58
Ik zeg doen ! . . Srebrenica was ook al zo'n succes, net als Afghanistan !

Twee schoten, twee voltreffers. En er waren er zo enkele tientallen.
    In dit geval is het ideologische denkpad wat ingewikkelder, maar toch goed na te gaan. Ten eerste: het veld van onderzoek van de auteur is 'Islamitische bewegingen in Syrië en Tunesië', oftewel: de auteur is islamofiel. Ten tweede: moslims zijn in een weer wat slechtere reuk komen te staan door het vertrek van minstens honderd Nederlandse moslims naar Syrië als jihadi's. Dat laatste is mede het gevolg van het niet-ingrijpen door het westen. En omdat ten alle tijde voorkomen moet worden dat moslims in Nederland in een slecht daglicht komen te staan, moet het westen dus ingrijpen in Syrië.
    Waarna ieder zicht op andere overwegingen verdwenen is.
    Hier nog niet langsgekomen maar op diverse andere plaatsen verzameld: de ideologisch ingegeven leugens met cijfers en onderzoeken. De meeste zijn van de vorm "We hebben het de moslims/Marokkanen/immigranten zelf gevraagd, en daaruit blijkt dat de ze "geen radicalen zijn"/niet aan criminaliteit doen"/"alleen maar geld in het laatje brengen" ". De methode die hieronder gebruikt is, wordt ook wel gehanteerd door het CBS: "Allochtonen zijn meer werkloos - we hebben de oorzaken die we kennen verrekend - de rest is dus discriminatie"


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 16-04-2013, door Kees Alders, alias Klokwerk, columnist voor Sargasso.nl. Dit artikel verscheen eerder op Sargasso.nl

'Een Marokkanentaboe? Een obsessie zul je bedoelen'
 
Met het Marokkanendebat doken ook weer allerlei statistieken op. Kees Alders zet de cijfers op een rij. 'Voor de analyse van 'de problemen in dit land' is deze groep veel te klein. Ook als we alle moslims over één kam scheren, komen we nog niet in de buurt van de totale cijfers van criminaliteit en werkloosheid.'Red.:   Dus niet doodgewoon uitgaan van de bekende criminaliteit, maar gaan goochelen met cijfers. Dé oplossing als je wilt gaan betogen dat er geen Marokkanenprobleem is, want de bijdrage aan de criminaliteit door Marokkanen ligt in de vele tientallen procenten uitleg of detail .
    Maar dit zou op zichzelf geen vermelding hier waard geacht worden, ware het niet dat er ook een bonus was in de reactieruimte. Hier eerst even vaststellen wat de algemene opinie van de reageerder, een bekend geval, is:
  joostsr  -  19/04/13 00:51
Herhaal het nog maar eens. Er zijn 362.954 Marokkanen in Nederland: 2% van de Nederlandse bevolking. 96%= ruim 300.000 Marokkanen van die 2% doen het best goed. Met @IRENEBAL deze cijfers graag noteren, vóór er met alle mogelijke andere cijfertjes rare misverstanden blijven ontstaan over bestaande problemen, die ten koste van die 96% goede Marokkanen "opgeblazen" worden.

Politiek-correct tot op het bot. Al vele jaren lang. En dus volkomen onwrikbaar in de houding. Hier de relevante reactie:
  joostsr  -  17/04/13 11:43
Blijkt uit reacties ook maar weer eens dat met mensen-in-obsessie niet te praten valt. Ze hebben sowieso altijd gelijk...

Een excellent voorbeeld van hoe ideologie volkomen blind slaat voor de werkelijkheid. De werkelijkheid van de eigen houding en positie, in dit geval.
    Van de ene dominante ideologie, multiculturalisme, naar de andere: neoliberalisme. En wel één van haar grote internationale propagandisten, de alom als zeer invloedrijke deskundige gezien met vele pretentieuze baantjes Niall Ferguson. Neoliberalen hebben het wat lastiger, de laatste jaren, gezien de kredietcrisis en de diverse erop volgende economische crisisen, allemaal regelrecht het gevolg van het neoliberalisme. Dus vermoedelijk was Niall wat prikkelbaar:


Uit: Volkskrant.nl, 04-05-2013, Coen Brandhorst, bron: Financial Advisor

Echtgenoot Hirsi Ali biedt excuses aan voor homofobe opmerking

Niall Ferguson, de echtgenoot van Ayaan Hirsi Ali, ligt onder vuur door enkele kwetsende en discriminerende beweringen te doen over de wereldberoemde econoom John Maynard Keynes.


De Britse historicus Ferguson, zelf ook beroemd wetenschapper en professor aan de Amerikaanse Harvard-universiteit, zei over Keynes dat hij 'niks om de toekomst van mensen gaf omdat hij kinderloos en homoseksueel was'. Daarnaast zei Ferguson dat de economische filosofie van Keynes niet deugde omdat deze geen rekening hield met toekomstige generaties.    ...


Red.:   Keynes is allang dood, maar als symboolfiguur voor die paar economen die geen neoliberalen zijn, en dus een soort klassenverrader in hun ogen, is hij nog steeds een doorn in het oog van de fanaten. En hoe ver dat gaat blijkt hier:

  Ferguson vroeg de aanwezigen op het congres 'of ze wisten hoeveel kinderen Keynes had', waarop hijzelf het antwoord gaf: 'Geen, de man was getrouwd met een ballerina en besteedde meer aandacht aan poëzie dan aan zijn vak.' Wat deze uitspraak extra wrang maakte was dat Lydia Lopokova, de echtgenote van Keynes in 1927 een miskraam had.

Hier is op geen enkele manier meer sprake van rede, maar van blind fanatisme, veroorzaakt door ingekankerde ideologie. En altijd natuurlijk ook weer dit:
  De uitspraken van Ferguson, zouden zijn gedaan op een congres in de plaats Carlsbad in Californië, waar Ferguson 500 financieel adviseurs toesprak.

Een bijeenkomst van 500 gore oplichters. Het gaat allemaal om eigenbelang.
    Nauwelijks minder erg is het blinde fanatisme waarmee de Volkskrant het multiculturalisme en de ondergang van de Nederlandse cultuur najaagt. Dus als Marokkanen een grensrechter zodanig voor zijn kop schoppen dat deze daaraan overlijdt, staan ze toch vierkant achter de Marokkanen. Zoals blijkt uit deze koppen van een artikel gaande over de rechtszaak:


Uit: De Volkskrant, 04-06-2013, door Charlotte Huisman

Analyse | Rechtszaak Richard Nieuwenhuizen

Veel foto's, maar geen tastbaar bewijs

De rechtszaak over de overleden grensrechter heeft geen bewijs opgeleverd wie hem precies hebben geschopt. De verklaringen van de getuigen lopen opvallend uiteen.


Tussentitel: Ik kan al die Marokkanen niet uit elkaar houden - Buitenboys-voetballer die is gehoord als getuige


Red.:
   'Veel foto's, maar geen tastbaar bewijs' ... Men is zo ver heen dat men totaal vergeet dat foto's één van die zaken zijn die vallen onder "tastbaar bewijs".
   Waarna die tussentitel een relatieve kleinigheid is, want gewoon een vorm van selectief citeren uitleg of detail - een vaste gewoonte van de ideologische journalistiek. Want dit had ernaast moeten staan:
  Ik kan al die Marokkanen prima uit elkaar houden - andere Buitenboys-voetballer die is gehoord als getuige

Het is blind ideologisch fanatisme.
    Het multiculturalisme blijft toch de meest vruchtbare bron van waanzin - het gaat bij het volgende artikel om de reacties:


Uit: Joop.nl, 29-07-2013, door Bart Schut - Journalist uitleg of detail

Het heerlijke multicultidutje van Abdelkader Benali

Niet Hans Teeuwen is in de jaren '90 blijven steken, Abdelkader Benali is dat


Schrijver Abdelkader Benali is verbijsterd over Hans Teeuwens optreden bij Zomergasten. Blijkbaar mogen bij de publieke omroepen nog steeds uitsluitend juichverhalen over islam en multiculturaliteit worden getoond. ...

Reacties:

Antony Daniels, ma 29 juli 2013 17:27
... Ik word doodmoe van al diegenen die menen dat hun mening meer gelijk is dan die van een ander. Multicultureel betekent dat niemand gelijk heeft. Dat er meerdere waarheden bestaan en dat jouw waarheid ophoudt waar die van een ander begint. Blijkbaar is dat voor sommigen net een brug te ver.
.
Dik Hoek, ma 29 juli 2013 18:08 in reactie op Antony Daniels
Niemand heeft gelijk? Dus als iemand beweert dat je homo's niet mag discrimineren en dat je meisjes niet mag besnijden, dan heeft hij net zo ongelijk als iemand die het tegenovergesteld beweert?
.
Antony Daniels, ma 29 juli 2013 19:22 in reactie op Dik Hoek
Ja.


Red.:   Het is de kern van het multiculturalisme, maar zelden zie je het zo expliciet geformuleerd. Het absurdisme van de soort van Magritte:


Ceci n'est pas onredelijkheid.
    Gewoon voor de gein nog maar eens een stukje Han van der Horst:


Uit Joop.nl, 29-07-2013, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Hans Teeuwen en zijn god

Teeuwen gaat aan de fanatici voorbij terwijl hij zich opwindt over het publiek rond het Glazen Huis en onder elke hoofddoek een meisje vermoedt dat eigenlijk zonen zou willen baren voor de jihad


Reacties:
  Han van der Horst, di 30 juli 2013 13:25 in reactie op Kees Gelijkhebber
DE Islam bestaat niet. Er zijn wel tal van uiteenlopende interpretaties van de islam. Wat instanties die zich islamitisch noemen daarover te berde brengen, doet er verder niet toe. De kletskoek is geheel aan jouw zijde.

Nihilist #1375, di 30 juli 2013 14:04 in reactie op Han van der Horst
'DE Islam bestaat niet.'
En zo kun je alles weg relativeren.
HET facisme bestaat niet.
HET communisme bestaat niet.
DE wetenschap bestaat niet.
'Wat instanties die zich islamitisch noemen daarover te berde brengen, doet er verder niet toe.'
Want u weet wel beter wat islamitisch is en wat niet?
.
Han van der Horst, di 30 juli 2013 14:55 in reactie op Nihilist #1375
Dat is inderdaad zo, vooral als je ook nog eens overgaat op het personaliseren van '-ismes'. (Dat is het gevolg van het communisme). Je komt dan meestal uit op een vorm van slordig denken, populair bij lieden die zich te comfortabel voelen bij hun eigen vooroordelen en domheden om die te laten aantasten.
.
Nihilist #1375, di 30 juli 2013 15:13 in reactie op Han van der Horst
'Je komt dan meestal uit op een vorm van slordig denken,'
In ieder geval is er dan nog sprake van denken i.p.v. alles wegrelativeren en hopen dat het vanzelf oplost (populair bij angstige mensen die liever wegkijken).
Kees Gelijkhebber, di 30 juli 2013 14:11 in reactie op Han van der Horst
Han je schrijft in een commentaar in dit blog zelf dat Teeuwen te weinig verstand heeft van de islam. De islam bestaat dus wel want Teeuwen heeft er volgens jou niet veel verstand van.

Han van der Horst, di 30 juli 2013 14:56 in reactie op Kees Gelijkhebber
Dat klopt. Anders zou hij wel inzien dat DE islam niet bestaat.

Kees Gelijkhebber, di 30 juli 2013 15:27 in reactie op Han van der Horst
Nou is het duidelijk, Teeuwen heeft te weinig verstand van iets dat niet bestaat.
.
Dik Hoek, di 30 juli 2013 14:24 in reactie op Han van der Horst
De overeenkomsten binnen verschillende stromingen van de islam zijn waarschijnlijk groter dan de verschillen.
.
Beisser , di 30 juli 2013 14:33 in reactie op Han van der Horst
"DE Islam bestaat niet."
HET christendom en HET jodendom en HET hindoeisme en HET boedhisme dus ook niet.
Waar praten we nog over?

Han van der Horst, di 30 juli 2013 14:57 in reactie op Beisser
Over gelovigen in hu praktijk.

Nihilist #1375, di 30 juli 2013 15:49 in reactie op Han van der Horst
Als religies niet bestaan kan er ook niet in geloofd worden. Die gelovigen van u bestaan dus ook niet.

Han van der Horst, di 30 juli 2013 22:31 in reactie op Nihilist #1375
Wie zegt er nu weer dat religies niet bestaan? Leer eens denken en redeneren man, voordat je het idee krijgt dat je alles doorhebt.

Nihilist #1375, di 30 juli 2013 23:19 in reactie op Han van der Horst
Ah, religies bestaan wel behalve de Islam. Ook weer duidelijk.

Han van der Horst, wo 31 juli 2013 00:27 in reactie op Nihilist #1375
Ik herhaal: leer eerst eens denken en redeneren man.

niek jansen, di 30 juli 2013 17:23 in reactie op Han van der Horst
Han, bestaat Het christendom dan ook niet, waar toch eveneens veel verschillende interpretaties van bestaan !?

Han van der Horst, di 30 juli 2013 23:47 in reactie op niek jansen
Inderdaad. Je hebt katholieken, protestanten enzovoorts. En

Waarna er vermoedelijk een mailtje is uitgegaan richting moderatie met een verzoek om verdere reacties te stoppen (iemand zou erop hebben kunnen wijzen dat DE katholieken, DE protestanten enzovoort dan ook niet bestaan). Waarmee nog maal eens is bewezen: zwakzinnigheid in redeneren kan prima samengaan met de capaciteit om goedlopende zinnen uit te kramen. En ook weer eens is aangetoond dat ergens in hun hoofd dit soort mensen weet hebben van hun storing, gezien de opmerking: 'Leer eens denken en redeneren man, voordat je het idee krijgt dat je alles doorhebt.' Een uitstekend zelfportret van Han, en tevens portret van de rest van de ideologen, met hun wetten waarmee ze alle door hebben.
   Oh, deze is ook nog aardig:
  Han van der Horst, di 30 juli 2013 00:21 in reactie op Ginger Ted
Teeuwen is geen zuivere voorvechter van de islamkritiek want daarvoor heeft hij te weinig verstand van de islam. Hij heeft zwaar de pest aan de islam. Dat is wat anders.

Kees Gelijkhebber, di 30 juli 2013 14:15 in reactie op Han van der Horst
Aan welke kennis van de islam ontbreekt het Teeuwen om er kritiek op te kunnen hebben? .

Dik Hoek, di 30 juli 2013 18:11 in reactie op Han van der Horst Reageer op Dik
Dik
Iets eerder in de discussie beweerde je nog dat de islam niet bestaat.

En een verder antwoord bleef uit.
    Ja ja, die Han weet het allemaal heel precies. Behalve als je gaat vragen naar wat hij nu zo precies weet. Het kenmerk van ideologen.
    Ewout Klei, zie boven, is weer terug bij Joop.nl na een afkoelingsperiode omdat het hem allemaal te veel was geworden, zoals hij zelf schrijft uitleg of detail . Het heeft niets geholpen. Het eerstvolgende artikel was de reactie op twee gevallen van personen die aangegeven hebben dat ze geen meningsvrijheid hebben vanwege bedreigingen door moslims: cabaretier Hans Teeuwen en koptisch-Egyptische media-commentatrice Monique Samuel:


Uit: Joop.nl, 31-07-2013, door Ewout Klei - Politiek historicus uitleg of detail

Vrijheid van meningsuiting als dogma

'Als je wordt bedreigd vanwege je mening betekent dit niet dat je gelijk hebt'


Red.:   Waarna er een heel artikel volgt over de mitsen en maren van de vrijheid van meningsuiting. Wat in twee zinnen weerlegd kan worden, aan de hand van de kop:

  Vrijheid van godsdienst als dogma

'Als je wordt beledigd wordt vanwege je godsdienst betekent dit niet dat je gelijk hebt'

En dat is eigenlijk doodgewoon een herhaling van de discussie tussen Hans Teeuwen en de Meiden van Halal uitleg of detail .
    Les: een rustpauze nemen helpt niet als je een ideologisch bord voor je kop hebt.
    Nog een les die al eerder te leren viel: een academische positie helpt ook niet:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2013, door Henk Müller

Twistgesprek | Henk Müller met Bart Schuurman

Ook radicalen als Samir A. kunnen reïntegreren

Het is mogelijk om radicale moslims geweld te laten afzweren. Als ze dat inderdaad doen, kunnen ze weer in de maatschappij reïntegreren. Of niet?


Samir A., ooit staatsvijand nummer 1, komt deze week vervroegd vrij. U stelt dat ook radicalen kunnen reïntegreren. Samir A. heeft geweld niet echt afgezworen. Hoezo reïntegreren...
'Klopt, maar hij heeft gezegd dat hij geen geweld in Nederland zal gebruiken, omdat dat nadelig is voor de strijd van zijn moslimbroeders, want dat schaadt hun positie. Hij is niet tegen geweld, maar zal het niet gebruiken. Dat is voldoende.'    ...


Red.:   Poneert Bart Schuurman in de allereerste alinea van het artikel - en wie is deze Bart Schuurman?:

  Bart Schuurman is verbonden aan het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden

En in de laatste alinea van precies hetzelfde artikel:
  Laat ze gaan, en laat ze vooral niet terugkomen.
'Ik denk dat veel mensen, en stiekem ook de overheid, dat dé oplossing vinden. Maar je schuift de verantwoordelijkheid af op andere landen.

Een knoepert van een contradictie - want ze zijn volgens de eerste alinea ongevaarlijk. Om te brullen van de lach. En dit alles gefaciliteerd en gefinancierd door een universiteit.
    Hij blijft ontzettend leuk, die Han van der Horst - onderwerp: de school genaamd Ibn Ghaldoun, waarnaar de kinderen van islamitische baardmannen gaan en die geen overheidsgeld meer krijgt wegens wanpresteren op bijna alle niveaus en grootschalige examenfraude:


Uit: Joop.nl, 12-09-2013, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Een Ibn Ghaldoun is niet het probleem maar de inspectie

Als een school jarenlang beneden de maat presteert, kan dit alleen maar worden geweten aan een falende inspectie. Die heeft dan zitten slabakken


Nederland kent vrijheid van onderwijs. Dat is en hoeksteen in het gebouw van Thorbecke, zoals VVD'ers ons staatsbestel graag noemen. Sinds 1917 zijn openbare en "bijzondere" scholen financieel met elkaar gelijk gesteld. Een bijzondere school heeft een levensbeschouwelijke grondslag. ...


Red.:   Enzovoort ... Eén tot anderhalve A4 vol blabla. Hier wat reacties:

  Dik Hoek, do 12 september 2013 18:49
Criminaliteit is niet het probleem, maar de politie. Kindermishandeling is niet het probleem, maar de kinderbescherming. Milieuvervuiling is niet het probleem, maar de milieupolitie. Schelden op internet is niet het probleem, maar de gebrekkige moderatie. Et cetera.
.
Tony Bolloni, do 12 september 2013 18:39
Dus als ik het goed begrijp: als ik jarenlang fraudeer met mijn belastingaangifte en ik word niet betrapt is dat de schuld van de falende belastingdienst....
    dat ik het even snap....
.
A.M. Heupscheuten, do 12 september 2013 18:33
De inspectie heeft niet zitten slapen, maar bewust een oogje toegeknepen. Politiek correct kans op kans stapelen bij beloofde beterschap.
Zoals gezegd, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Om je krom te lachen ...
    Om even terug te komen op de laatste: als de inspectie eerder had gemeld wat nu wel kon door die examenfraude, was ze nog veel harder afgefakkeld door Han van der Horst. En soortgelijke lieden.
    Nagekomen:
  Edwin Manders, vr 13 september 2013 18:29
Geachte heer van der Horst,
wanneer morgen misstanden bekend zouden worden op een islamitische basisschool, vergelijkbaar met de misstanden op het Ibn college..
is dan uw mening; die tent moet gesloten worden?
Ik denk het niet. Ik denk dat uw mening zou zijn, dat die school kansen verdiend om de misstanden aan te pakken, kansen verdiend om het onderwijs te verbeteren, kansen verdiend om te blijven voortbestaan.
(indien ik dit fout zie, zegt u het maar)
    Precies dus wat bij het Ibn Ghaldoun is gebeurt.

Han van der Horst, vr 13 september 2013 18:47 in reactie op Edwin Manders
Je ziet het volstrekt fout.

Nog meer lol ...
    Een hier tot nu toe vergeten bron van absurditeiten is de buitenlandse politiek. In die context wordt door sommigen het gewone liegen niet als een bezwaar gezien en soms zelfs wenselijk. In werkelijkheid is de motivering ervan vrijwel altijd van dezelfde soort (extreem) schadelijk eigenbelang als het individuele liegen En ook dit liegen kan dus absurde vormen aannemen. Hier een voorbeeld, met als aanleiding het door Greenpeace bestormen van een Russisch boorplatform - waarop de Russen het schip van waaruit dit gebeurde opbrachten:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2013, door Marianne Wiersma, advocaat.

Entering Arctic Sunrise was een vijandige daad


Red.:   Alleen la die kop is een vorm va absurditeit, natuurlijk. wat een vijandelijke daad was, was het bestormen van dat boorplatform. Iets dat Greenpeace tegenspreekt,"Het was geen vijandelijk daad". De riposte is dan natuurlijk: "Het opbrengen van het Greenpeace-schip is ook geen vijandelijk daad".
    Maar als je last hebt van zulke vormen van eenzijdige blik op de werkelijkheid, zijn andere absurditieten ook te verwachten:

  Op het moment van de entering bevond de Arctic Sunrise zich in de Petsjorabaai, in de buurt van het boorplatform Prirazlomnaja. Of dit gebied nu behoort tot de volle zee of tot de exclusieve economische zone van Rusland (een gebied tot 200 zeemijl uit de kust), in beide gevallen geldt vrijheid van scheepvaart.

Iets waarop de Somalische piraten zich dan ook op zouden kunnen beroepen. Natuurlijk is dat recht beperkt to die situaties waarin er geen spreke is van het schaden van ndermans belangen in welke vorm dan ook.
  Ruim een dag na de arrestatie van de twee activisten is de Arctic Sunrise door 15 gewapende Russen overmeesterd, zijn de 28 bemanningsleden en twee meevarende journalisten gearresteerd en is het schip naar Moermansk gevoerd, waar de bemanning van boord is gehaald. Een mogelijke rechtvaardiging voor deze actie is niet licht te vinden. ...

Terwijl een alinea eerder:
  Vanaf de Arctic Sunrise is een tweetal activisten in een rubberboot naar het boorplatform gevaren met het doel aldaar een spandoek op te hangen. Zij hebben het boorplatform beklommen. Mochten zij dit doen? Niet zonder meer. ...

Daar is die rechtvaardiging.
    Maar advocaat Wiersma heeft een ander argument achter de hand:
  Bovendien heeft de kuststaat op het platform uitsluitende rechtsmacht. Als de twee activisten veiligheidsmaatregelen hebben overtreden kon Rusland hen - op het platform - arresteren.

Maar dus niets doen tegen de Arctic Sunrise. Een argument van de soort:"Als je de pistoolmoord voor het gerecht wilt brengen, mag je alleen de hand van de dader aanklagen. De rest van het lichaam heeft niet geschoten". Absurdistan.
    Net als iedere groep die of kenmerk dat je afbakent is er binnen groep of kenmerk weer gevallen die minder of meer aan de kwalificaties van groep of kenmerk voldoen. En wat betreft ideologische gestoordheid, zijn er boven al vele echte ernstige gevallen langs gekomen. Desalniettemin vielen de volgende twee op, omdat ze stonden op de eerste en laatste pagina van het nieuwskatern van de Volkskrant. Op zich al een vruchtbare bodem voor deze verzameling, behept zijn de met ideologieën als politieke-correctheid, multiculturalisme, Europeanisme, nomadisme en nog veel meer. Mar de combinatie van de volgende twee was toch wel weer wat aparts. Beginnend natuurlijk met de huidige koning van de voorpagina: successchrijver en hotelkamer-/paviljoenbewoner Arnon Grunberg. aanleiding voor beide stukken was de discussie gevoerd in d media over Zwarte Piet, naar aanleiding van de klachten van een aantal negers dat hij te veel op een neger leek, en dat hen deed denken aan de slavrij, en dat ze zich daarom gekwetst voelden. Inmiddels was ook duidelijk dat naast de negers, enkele andere groepen immigranten, en de intellectuele elite zo van rond de grachtengordel, niemand in Nederland het zo zag - in procenten: ongeveer 90 tegen 10, iets dat mormaal aangeduid wordt "Oost-Europese meerderheden". Vermoedelijk was Grunberg hierdoor enigszins geraakt, en voelde behoefte om terug te slaan. Hoe? Hoe anders!:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2013, column door Arnon Grunberg

Afblijven

Kurt Waldheim was van 1972 tot 1981 secretaris-generaal van de VN. In 1986 stelde hij zich namens de christen-democraten kandidaat voor het Oostenrijkse presidentsschap. Voor de verkiezingen werd bekend dat Waldheim oorlogsmisdaden had begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mondiaal werd campagne gevoerd om niet op Waldheim te stemmen. Oostenrijk protesteerde tegen buitenlandse inmenging. Op verkiezingsaffiches stond: 'Jetzt erst recht.' Waldheim werd gekozen en leefde als president een tamelijk geïsoleerd bestaan. Amerika mocht hij bijvoorbeeld niet binnen.
    Zwarte Piet heeft geen oorlogsmisdaden begaan, maar de reacties doen aan de kwestie-Waldheim herinneren: ze moeten met hun poten van onze Zwarte Piet afblijven.    ...


Red.:   Met gore holocaust-vergelijkingen. gevolgd door dit soort taal:
  De Oostenrijkse en Nederlandse volksaard lijken op elkaar.

De Oostenrijks/Duitse en Joodse volksaard ook: beide voelden zich Übermensch. met dien verstande dat Oostenrijkers/Duisters dat niet meer doen, en Joden nog steeds. Die vinden zich nog steeds het door de Almachrige Schepper en Heerser van Alles Uitverkoren Volk. In Grunberg-taal zou je hier verder verklaren dat het volkomen begrijpelijk was dat de Joden ene holocaust is overkomen, met dit soort Übermensch-ideeën in hun cultuur. Dit even ter illustratie van hoe ver weg die Grunberg is. Hier zou psychiatrische behandeling niet meer kunnen werken: om deze kwaal eruit te krijgen, moet je zo veel aan het brein eruit snijden, conceptueel of fysiek, dat er niet genoeg overblijft om een werkend geheel toe houden.
   Gevolgd door een totale absurditeit:
  Overigens is een land waar Zwarte Piet wel en Geert Wilders niet wordt bestreden door en door hypocriet.

Dit, de stelling dat Geert Wilders niet bestreden is, is de seculaire variant van de stelling dat de maan van groene kaas is.
    Hiermee vergeleken zal het tweede geval, dat aan het andere uiteinde van de krant, wel wat oppervlakkig lijken. maar de storingen zijn nauwelijks minder erg.


Uit: De Volkskrant, 25-10-2013, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist

Nu ligt de intolerantie tenminste op straat


Red.:   Inderdaad. Na de intolerantie van de moslims, die zich storen aan naaktschilderijen, kruizen, vrouwen met korte rokjes en eigenlijk de hele Nederlandse cultuur uitleg of detail , ligt de intolerantie van de negers nu ook op straat. Intolerantie van de soort van ongenode gasten aan de dinertafel, die het lef hebben te klagen over het eten.
    Maar natuurlijk doelt Ten Broeke op anderen - negers zijn een minderheid én hebben een kleurtje, dus kunnen absoluut geen enkel slechte eigenschap hebben:

  Het is niet hip om te zeggen, maar ik ben heel blij met de felle Zwarte Pieten-discussie. En ook met die Pietitie op Facebook, waar een slordige twee miljoen mensen hebben laten weten dat ze Zwarte Piet leuk vinden en dat hij moet blijven.
    Onder die twee miljoen zitten dierbaren van me. Mannen en vrouwen voor wie ik, indien noodzakelijk, een brandend huis in zou rennen en zij - zo hoop je dan - ook voor mij. Aardige, warme, nette mensen. Geen Wilders-stemmers. Fijne buren, lief voor dieren. Vrijwilligerswerkers. Goed volk.

Ach, toch aardig van die Asha, zou je kunnen denken. Maar vergeet het maar. Het is slechts een retorische truc:
  Tijdens het Zwarte Pieten-debat hielden ook volwassenen even op met het verstoppen van raciale ongenoegens assorti. Allerlei gevoelens die voorheen met de mantels der liefde en goed fatsoen werden bedekt, staan er nu open en bloot bij. Zoals ik zei: ik vind dat goed. Liever dat het misnoegen en de intolerantie op straat ligt, waar we het kunnen bekijken en een schop kunnen geven, dan dat het verstopt zit in de harten van allemaal lieve, nette mensen.

Het is te hopen dat datgene wat verstopt zit in het hart van Asha ten Broeke en al die andere politiek-correcten en multiculturalisten nooit op straat komt te liggen, want dan is de smeerboel niet te overzien. Dit soort smeerboel:
  Op de website van De Correspondent gaf Rob Wijnberg een wat doordachtere versie van deze denkwijze ten beste. Hij vertelt dat hij als 'raciaal scepticus' niet in ras gelooft. ...
    Puur biologisch bekeken heeft Wijnberg gelijk.... Maar sociologisch gezien is ras wel degelijk een factor van belang. ...
    Psycholoog Monnica Williams van de Universiteit van Louisville gaat zelfs nog een stapje verder en stelt dat kleurenblindheid zelfs racisme in de hand werkt. Door geen ras en huidskleur te willen zien, zo schrijft ze in een artikel op de website van Psychology Today, creëer je een samenleving die ook blind is voor de discriminatie en ongelijkheid, en voor het culturele erfgoed en het unieke perspectief van zwarte mensen.

Je reinste racisme. Oftewel: er zijn twee soorten racisme: het blanke racisme, en dat is FOUT!, en het zwarte racisme, en dat is GOED!
    Bij iedereen met een logische module in zijn hoofd ontstaat nu een kortsluiting. Niet een blijvende, maar eentje als gevolg van het meedenken dat in ieder mens zit. Een meedeken dat ongetwijfeld ook in het hoofd van dit soort mensen moet zitten, maar net als de morele afwegingsmodule bij psychopaten, kennelijk grotendeels of geheel en vermoedelijk definitief buiten gebruik is gesteld.
    In het laatste geval werd ook nog een demonstratie gegeven van een van de deelprocessen die daarbij speelt: het filter:
  Ik ben blij met deze mensen en met het debat ... En ook niet als ze  ... historici horen opperen dat Piet is afgeleid van Afrikaanse kindslaven.

In de zin 'als ze  ... historici horen opperen dat Piet is afgeleid ...' is iets waar je gemakkelijk overheen leest zonder te bemerken dat het een slim verpakte grove leugen is. Want dit leest men automatisch al dat er onder historici een consensus zou zijn omtrent de oorsprong va Zwarte Piet. Het tegenovergestelde is het geval. Er zijn allerlei verklaringen geopperd, waarvan "Moorse page" het meest lijkt te kloppen met de uiterlijke verschijnselen, en ook de grotere aanhang lijkt te hebben. Als Zwarte Piet leek op Afrikaanse kindslaven, zou hij eruit zien, zoals een briefschrijver opmerkte (de Volkskrant, 14-10-2013, ingezonden brief van Paul Steijnen, Utrecht),  '... dan zouden we een Zwarte Piet hebben met een versleten strohoed, een vuil linnen hemd en broek, op blote voeten en met de littekens van de zweep nog op zijn rug.' En 'Geen gouden schoengespen en oorringen, en al helemaal niet een muts met pluim, dure pofbroek en kleurig hemd met kunstig gemaakte pofmouwen.'
    Goed, er waren dus veel stemmen onder historici die diverse dingen beweerden. Daaruit heeft de ideoloog die mening gefilterd die paste bij zijn ideologie, en vervolgens de hele groep waaruit de die gefilterde opvatting kwam, gelijkgesteld met die opvatting.
    Zo werkt de storing van de ideologie.  
    De Volkskrant staat er vol mee, en vermoedelijk ook Trouw, NRC Handelsblad, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en HP/De Tijd. En zo'n beetje alle televisieprogramma's waarin maatschappelijk of politieke zaken langskomen. 
    Wat betreft de gedrukte media is er maar één plek war je met enige regelmaat enig gezond verstand aantreft: de ingezonden-brievenrubriek. Hier een voorbeeld uit dezelfde discussie:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2013, ingezonden brief van Fred Sevriens, Den Haag

Roeptoeters

Sander van Walsum stelt (Commentaar, 24 oktober) dat de tegenstanders van Zwarte Piet een kleine minderheid vertegenwoordigen en dat zij, met verwijzingen naar de slavernij en de Holocaust de verhoudingen soms volkomen uit het oog verliezen. Dat maakt het feest omstreden. Daarom zouden 'dus' aanpassingen nodig zijn.
    Met andere woorden: de grootste roeptoeters moeten dus hun zin krijgen, ongeacht de geldigheid van hun argumenten en ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders met Zwarte Piet niets fout bedoelt en het sinterklaasfeest wil houden zoals het is? Dan is het einde zoek. Dan hebben de brutalen niet meer de halve, maar inmiddels de hele wereld.


Red.:   De brutalen hebben alleen maar die kans, omdat ze de gelegenheid krijgen van de fenomenaal stompzinnigen.
    Die fenomenaal stompzinnigen hebben zich een nieuwe plek aangeschaft om vandaar de wereld de tukken bestoken. Dit omdat één hunner, ene Rob Wijnberg, als hoofdredacteur bij nrc-next de laan uit werd gestuurd wegens te sterk excentriek kosmopolitisme, en een nieuw kanaal nodig had. Zijnde van joodse afkomst had hij al meteen de steun van Arnon Grunberg, en een ruime keuze van de ergste nomadisten en kosmopolieten volgde snel. Ook een buitenkans voor de horzel van de politieke-correctehid: GeenStijl. Via die bron, het volgende artikel:


Uit: decorrespondent.nl, 02-12-2013, door Femke Halsema uitleg of detail

Vrij om te kiezen voor onvrijheid

Je kunt dragers van de nikab niet verbieden zich te willen bedekken. Toch werkt de nikab ook beperkend, omdat deze een open gesprek in de weg staat. Lastig, die liberale principes.


Stel, ik krijg het morgenochtend in mijn bol en besluit in bikini boodschappen te doen. Of ik meen het licht te hebben gezien en klim, verkleed als superman, in de Kalverstraat op een sinaasappelkist om een nieuw evangelie te verkondigen. Als ik niemand kwaad doe dan wil ik dat ongestoord kunnen doen. Staat noch kerk heeft zich te bemoeien met wie ik ben, met hoe ik me uit of kleed. ...


Red.:   We doen net of we vanaf het begin niet goed gelezen hebben, en leveren commentaar op die laatste zinnen. 'Staat noch kerk heeft zich te bemoeien met wie ik ben, met hoe ik me uit of kleed'.  Dat '... met wie ik ben ...' is volstrekt overbodig en zinledig op deze plaats. Iedereen weet dat staat noch kerk zich bemoeit met wie dan ook is. Staat en kerk bemoeien zich alleen met wat iemand doet of zegt. Van wat die persoon is heeft kerk noch staat ook maar enig idee.
    Dat 'Staat noch kerk heeft zich te bemoeien met wie ik ben ...' is dus nogal wiedes. En het staat er om te suggereren dat dit ook geldt voor het vervolg: 'Staat noch kerk heeft zich te bemoeien ..., met hoe ik me uit of kleed.' Zo apart geschreven onmiddellijk herkenbaar als een aperte leugen. Gewoon met de dagelijkse kledij bemoeit in ieder geval de kerk zich al intensief, als ze ook maar enigszins de kans krijgt.
   En ook aangaande de staat is het een leugen. Halsema komt met parmantige voorbeeldjes:

  Stel, ik krijg het morgenochtend in mijn bol en besluit in bikini boodschappen te doen.

Niveau: "Stel de boerkadraagster krijgt het morgenochtend in haar bol en besluit in met drie in plaats van twee onderrokken boodschappen te doen". Inderdaad: daar hebben de islamitische moraalridders geen moeite mee. Noch de Nederlandse met de bikini. Maar stel dat mevrouw Halsema zou wat het echte equivalent is van de boerka afdoen: in haar nakie boodschappen doen. Dan zou ze toch redelijk snel met het ingrijpen van de staat te maken krijgen. En dan hebben we het maar niet over rondparaderen in nazi-uniform, liefst met veel hakenkruizen en gepaard met armzwaaien (de rechter), en het zingen van het Horst Wessel-lied (in Duitsland hartstikke verboden - kijk even op YouTube uitleg of detail en zie de gezondheidswaarschuwing vooraf). Of het dragen van Jodensterren. Allemaal zaken waar de staat zich best wel mee wil bemoeien.
     Exit mevrouw Halsema. Maar deze analyse was al min of meer en soort gunst. Want mevrouw Halsema was al "af" bij de kop van het artikel. Want stel die kop heeft gelijk, en die boerkalieden (de mannen, natuurlijk) krijgen wat daar staat: de vrijheid om voor onvrijheid te kiezen. Aannemende dat die boerkalieden op één of nader manier niet meer rechten krijgen dat de rest van de bevolking, heeft de rest van de bevolking dus ook de vrijheid om voor onvrijheid te kiezen. Drie keer raden welke onvrijheid de rest van bevolking dan voor zal kiezen aangaande die boerkalieden.
    Uiteindelijk hebben ook deze dwaasheden natuurlijk weer een oorzaak: die andere meer fundamentele dwaasheid van het nomadisme: (im)migranten moet alles kunnen of mogen. Want Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent, stamt af van het Joodse nomadisme .
    Overigens had GeenStijl er een aardige tournure bij uitleg of detail  - mevrouw Femke Halsema werd omgedoopt ... Tot Hemke Valsema. Een zeer adequate verbetering. Waarna het hele stuk van Valsema bijna letterlijk werd gereproduceerd, met dien verstande dat op de plaats van "boerkadraagster" de figuur van "Zwarte Piet" werd ingevuld. Weet u wel... Die figuur die beslist niet mag van Hemke en haar vrienden vanwege zijn kledij en andere futiele uiterlijkheden waar staat noch kerk zich mee te bemoeien hebben ...
    Na zo'n openbare vernedering zou een persoon in de Japanse cultuur het enige eervolle doen dat overbleef: harakiri plegen uitleg of detail .
    Iedere keer lijkt het weer moeilijker te worden het voorgaande in stupiditeit te overtreffen. En iedere keer weer blijkt het toch te kunnen. Uit dezelfde stal als mevrouw Halsema, waar de combinatie van ideologie en goeddoenerig sentimentalisme een voor het gezonde verstand werkelijk volkomen dodelijk mengsel blijkt te vormen:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2013, door Henk Müller, opinieredacteur van de Volkskrant

Twistgesprek | Henk Müller met Evelien van Roemburg

'Ik heb de cijfers mee, niet de sentimenten'

Nederland is een immigratieland. Migranten zijn een aanwinst voor de samenleving. Of veroorzaken ze vooral problemen?

Evelien van Roemburg is promovenda en docent International Refugee Law(UvA). Daarnaast is ze gemeenteraadslid voor GroenLinks. Ze studeerde rechten en politicologie in Amsterdam en New York.Red.:   Rechten én politicologie. En ook nog in Amerika. Dat moet wel een berg wijsheid opleveren ...

  Woensdag was het de VN-Internationale Dag van de Migrant. Een feestdag?
'Dat zou het wel moeten zijn. Migratie is een onderdeel van de menselijke natuur. ...

Moord en doodslag ook. De eerste ongeldige redenatie.
  ... Helaas staan migranten in een slecht daglicht. Er wordt de indruk gewekt, door politici en in de media, dat migratie iets abnormaals is. ...

Migratie ís iets abnormaals - thuisblijven is de norm. Tweede foute redenatie.
  Maar je hoort nou nooit eens van een Dag van de Remigrant. Immigratie brengt ook werkloosheid, criminaliteit en culturele achteruitgang met zich mee.
'De VVD spreekt van een ongecontroleerde toestroom van kansarmen en laagopgeleiden die tot problemen in wijken en scholen zou leiden, PvdA'er Lodewijk Asscher sprak van een 'code oranje' , van 'dijken die op doorbreken staan' en 'dat migratie een ontregelend effect kan hebben op minder hoogopgeleide burgers in de rijke EU-landen'. Dat is stemmingmakerij.
    'Wat ze vergeten is dat die laagopgeleide migranten werk doen dat autochtonen niet willen doen: schoonmaken, vakken vullen of bollen pellen. ...

Een leugen. Want we hebben al dertig tot veertig jaar laagopgeleide immigranten in Nederland. En toch is er nog steeds behoeft aan meer immigranten. De enig mogelijke conclusie: die laagopgeleide immigranten die we al hebben willen het laagopgeleide werk niet meer doen zodra ze hier een paar jaar zijn wat dus ook zal gelden voor de laagopgeleide immigranten die nu komen.
    Waarna er een opmerking volgt die we even zullen laten liggen.
  Ook waren er in de periode 2002 tot 2010 in Nederland bijna net zoveel immigranten als emigranten, zo'n 250 duizend.'

Met een klein verschil: de binnenkomers zijn voor het overgrote deel kansloze lager- en niet-opgeleiden, en de vertrekkers kansrijke middelbaar- en hogeropgeleiden. Ook wel: gekleurden en blanken. Mensen arme en improductieve culturen versus mensen uit rijke productieve culturen.
  Als er per saldo zo weinig immigranten naar Nederland komen, waar maken we ons dan druk over?
'Ik zou het niet weten. Ik heb de cijfers mee, maar niet de sentimenten. Er staan helemaal geen dijken op doorbreken, er komt helemaal geen tsunami aan.'

In de drie grote steden vormen ze al de meerderheid uitleg of detail . Een tsunami in iedere betekenis van het woord.
  Dus hoe meer migranten hoe beter. Gooi Europa open, dat is goed voor Europa en goed voor Afrika.
'Ik ontken niet dat er problemen zijn en als Malta tienduizenden migranten moet opvangen, dan kan zo'n klein eiland dat niet. Dat geldt ook voor landen als Spanje en Griekenland, maar ook voor Nederland. Want als je concentraties migranten in grote steden krijgt, dan schept dat ook hier problemen. Dat ontken ik niet. Maar op den duur blijkt uit alle onderzoek dat de baten de kosten overstijgen.'

De Pot met Goud aan het einde van de regenboog.
  Weleens van de economische crisis gehoord?
'Maar ook in Spanje blijft zwaar en vies werk liggen dat Spanjaarden niet willen doen en migranten wel. Het probleem is dat migranten in Spanje Europa binnenkomen en als het er te veel tegelijk zijn op één plek en ze daar blijven, dan schept dat problemen. Andere EU-staten landen zouden die last moeten delen.'

Maar het waren er toch niet zoveel?
'Het zijn er in totaal niet zoveel, maar je krijgt negatieve effecten als het er heel veel in één keer zijn.'

Een regelrechte contradictie.
  Er is uitgerekend dat migratie Nederland in de periode van 1970 tot 2009 ruim 216 miljard heeft gekost. Als er jaarlijks 25 duizend niet-westerse allochtonen bijkomen, komen andere onderzoekers op 7,2 miljard per jaar aan kosten.
'Dat zijn cijfers van het Nyfer-rapport van Wilders en van Elsevier. Maar het is heel onduidelijk welke cijfers er zijn gebruikt.

Nog veel onduidelijker is welke cijfers zijn gebruikt door degen die spreken over opbrengsten van migratie. Overigens waren de cijfers van Elsevier hartstikke duidelijk: dat waren opgeteld de kosten van diverse vormen van sociale lasten veroorzaakt door allochtonen - uit Nederlandse overheidsbegrotingen.
  Er staat ook niets in over de terugkeerders, niets over wat migranten aan belasting betalen. Denk aan Turkse winkels.'

En de potjes pindakaas die ze kopen ... (wat immigranten aan belasting betalen komt allemaal van de Nederlandse overheid - maar het definitieve antwoord hierop komt zo).
  Denkt u nu echt dat de baten van de migratie hoger zijn dan de kosten?
'Ik ben jurist en politicoloog, geen econoom. Nogmaals, dat blijkt uit alle internationale onderzoeken, dus waarom zou het niet voor Nederland gelden.'

Internationale onderzoeken van internationale kosmopolitische organisaties methyl internationale kosmopolitische en nomadistische doelstellingen en zonder enig duidelijk cijfer, want ze doen geen eigen onderzoek.
  En rekent u dan de kosten van gebrekkige integratie dan wel mee?
'Als er problemen zijn met de derde generatie is dat een integratiekwestie, geen migratiekwestie. Het is belangrijk dat uit elkaar te houden.

Is het niet geweldig ... Maak hiervan "De kosten van immigratie horen niet bij de immigratie zodra iemand een dag in het nieuwe land van verblijf is, want dat is een integratiekwestie", en alles is opgelost. . En dat moeten we goed uit elkaar houden ...
  ... Maar ook dan zijn de baten hoger dan de kosten.'

Moet dat dan voor Nederland niet eens precies worden uitgerekend, voordat u dat zo stelt?
'Daar ben ik voor. Maar dan door een onafhankelijke instantie. Niet door GroenLinks, PvdA of de PVV. Er is bijvoorbeeld wel Brits onderzoek naar de gevolgen van de komst van Polen, Hongaren en Tsjechen na de uitbreiding van de EU. Dat onderzoek bestrijkt de periode 2004 tot 2009. Er waren geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, integendeel. En de toename van belastinginkomsten was significant.

Uit de reactieruimte:
  patrickwalthie  -  19/12/13 15:21
Dat Britse onderzoek ken ik toevallig. De komst van de Polen heeft het BNP met 2 % laten ztijgen. De bevolkingsaanwas bedroeg 4 %. Alles bijeen betalen de Britten 2% van hun BNP uit aan Polen. Nog afgezien van de overige kosten.

Zo meteen nog wat over die reactieruimte.
    En dan nu datgene dat eerder was weggelaten. Vanwege te opvallend en te storend te midden van de rest van het verhaal. Hier is het:
      'Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat migranten jaarlijks 8 miljard euro vanuit Nederland naar hun thuisland sturen. Dat komt hun familie ten goede, maar zorgt ook voor economische ontwikkeling daar. ...'

Hoe dik moet het bord voor je kop zijn om dat te durven (laten) opschrijven, zonder dit te zien als kosten... Daar zijn toch op zijn minst twee internationale studies voor nodig.
    Want bij dat laatste wringt natuurlijk de schoen: mevrouw is internationalist en kosmopoliet. En nomadist. Dus alles maar dan ook letterlijk alles moet gedaan worden om internationalisme, kosmopolitisme en nomadisme in een positief licht te krijgen en houden. Dat zit in het hoofd van mevrouw, en volgens dat systeem werken al haar gedachtegangen. Vermoedelijk heeft ze, als echte alfa/gamma, totaal geen controle over die hersenprocessen. Het is je reinste onderbuik.
    Minder schrijnend maar inhoudelijk misschien interessanter is het als intellectueel formulerenden zich met de zaak gaan bemoeien. De types die expat zijn en studeren in één of ander alfa- of gammavak in het buitenland. De aanleiding is een sticker die Geert Wilders heeft laten drukken waarop drie uitspraken over de islam staan die een spiegelbeeld vormen van wat er in de koran staat, met dien verstande dat er in de koran een paar honderd van dergelijke uitspraken staan. Minister Asscher en de politieke-correctheid vond het 'walgelijk'. Eens kijken wat de expat-reactie is:


Uit: Joop.nl, 21-12-2013, door Matthijs Krul - Onderzoeker uitleg of detail

Links hoeft 'de islam' niet te verdedigen

'De tijd vereist een actieve campagne om juist de gelijke vrijheden van alle burgers voorop te stellen, tegen de immigrantenhaat en het moslimjagen in'Red.:   Die kop is al vol belofte, want een glasheldere contradictie: het hebben van kritiek op de islam omschrijven als 'moslimjagen' is natuurlijk je reinste "verdedigen van de islam".  Of onderzoeker Matthijs Krul links is, weet je dan nog niet maar je kan wel wat vermoeden.

  Het is duidelijk dat Geert Wilders met zijn recente stickerstunt probeert aandacht op zijn partij te vestigen. Men zou dus kunnen zeggen: laat hem rustig stickers plakken, zoals het iemand met de politieke serieusheid van een basisscholier betaamt, en negeer het verder. Maar de retoriek van Wilders roept altijd sterke reacties op van uiteenlopende soort, ook onder zijn tegenstanders, en het is de moeite waard tenminste daar enige aandacht aan te besteden. Al was het maar omdat voor allerlei progressieve opponenten van de PVV er meteen weer sprake is van een verbod. Nauwelijks is het verbod op godslastering afgeschaft, of er wordt geroepen dat een dergelijke belediging van de islam niet kan, en zo voort.
    Ik denk niet dat het veel zin heeft om een dergelijke politiek na te streven.

Klinkt redelijk, toch?
  In Nederland wordt dan vaak gezegd dat 'de onafhankelijke rechter' maar moet bepalen of een bepaalde uitspraak geoorloofd is of niet, maar ook dat is niet wenselijk – dat verschuift dezelfde censuurmacht naar de rechterlijke macht, maar lost het probleem niet op. Daarbij is ook strategisch duidelijk dat het niet de beste manier is om de hatelijke retoriek van Wilders te bestrijden.

Dat is dan ook weer meegenomen ... De koran staat dus vol met hatelijke retoriek.
  Het proces tegen Wilders deed hem en zijn partij alleen maar goed, zowel in termen van electoraal gewin als van media-aandacht. Ik ben er van overtuigd dat als Wilders veroordeeld was, dit hem en zijn aanhang alleen nog maar verder gesterkt zou hebben.

Maar natuurlijk.
  Dit alles wil echter niet zeggen dat er niet duidelijk sprake is van een campagne van haat en intimidatie jegens immigranten en moslims in Nederland, en dat Wilders met zijn plakwerk daar niet aan bijdraagt. Hierbij creëert Wilders op listige wijze een probleem voor progressief maar atheïstisch gezind Nederland, omdat hij zijn pijlen direct richt op de Islam, niet op moslims als zodanig. Dit onderscheid is zeker voor moslims zelf niet zo makkelijk te maken, en Wilders is bovendien zelf nooit, maar dan ook nooit, consistent is in zijn verhaal – of hij nu tegen de islam is, tegen moslims, tegen immigratie, tegen criminaliteit, of dat het hem om cultuur gaat. Maar bij velen op links, inclusief mijzelf, is het moeilijk om de islam als zodanig te verdedigen.

Zo, de "Ja"-fase in het wat wijder uitgeschreven "Ja, maar ..." is kennelijk afgelopen. Dit is duidelijk het begin van het ", maar ...". En om dat "maar"-arguemtn te kunnen onderbouden, is er iets nodiug. Een glasharde leugen. Nmaleijk dat er sprake is van "een campagne van haat en intimidatie jegens immigranten en moslims in Nederland". Dat campagen is sowieso al niet mogleijk, wnat daravoor zijn de massamedia nodig, en die zijn hartstikke voor immigranten en moslims in Nederland. Verder is er geen sprake van 'haat', maar van zachte, gewone en harde kritieke op de islam van een klein anatal indidivuden. Zaken van de soort zoals vroeger geuit door mensen als Giordano Bruno, Galilei, Erasmus, Spinoza enzovoort. Die in hun tijden ook behoorden tot maar zeer kleine groepen. Wat hun kritiek zo invloedrijk maakte, is dat ze waar was, en het daardoor wrong in de ziel van de volgzame meerderheid. Maar ook destijds was er dus absoluut niet sprake van een campagne, net zo min als nu.
    Iets dat de intellectuel expat natuurlijk ergens ook wel weet:
  Er leeft een breed gedeeld gevoel onder Nederlanders dat de strijd tegen religieuze dominantie, politiek en privaat, een belangrijk onderdeel was van de emancipatiebewegingen sinds de oorlog, en zeker politiek links heeft traditioneel daarom met goede reden een achterdocht jegens het verdedigen van religies.

Dus hij heeft een probleem:
  Hoe moeten we dan reageren? Eigenlijk is het heel eenvoudig. We hoeven de islam niet te verdedigen, behalve desnoods door er op te wijzen dat 'de islam' buiten de theologie niet bestaat en dus ook niet onderwerp van politiek kan zijn,...

Onzin. Of leugens. Hier zal trouwens geen enkele moslim het mee eens zijn - het kenmerk van de islam is juist dat ze zich wél met de maatschappij bemoeit.
  Maar belangrijk is dat we de rechten – ik spreek eigenlijk liever van vrijheden – van de burgers van Nederland verdedigen. Daaronder vallen de gelijke rechten op vrijheid van meningsuiting, dus van Wilders maar ook van zijn opponenten; de vrijheid om je te kleden zoals je dat zelf wilt, van (vrijwel) naakt tot burqa

Uh uh, ... Hij schrijft het zelf op: je hebt niet het recht je (volledig) naakt te kleden. Dus moet ook het recht je in boerka te kleden bespreekbaar zijn. net zo goed als het kleden in Jodensterren, hakenkruizen, runentekens, enzovoort. Er is geen fundamenteel vrijheidsrecht op het dragen van de boerka, en het verbeiden van naaktlopen, Jodensterren, hakenkruizen en runentekens kan met groot gemak uitgebreid owrden naar het drgane van boerka's.
    Merk op dat dit dus al een volbloed vorm is van "verdedigen van d eislam" volgens het traditionele model gehanteerd door de linksen. In tegenstelling tot wat de kop beweert.
    De vervolg-zin
  Men hoeft niet zover terug te gaan om de werkelijke censurerende effecten van blasfemiewetten in Nederland te vinden. Het is echter des te meer belangrijk om een gediscrimineerde en zwartgemaakte minderheid zoals moslims in Nederland te verdedigen.

Herhaling van het Ad ponandum: er is geen gediscrimineerde en zwartgemaakte minderheid genaamd moslims. Er is een groep moslims die gekoesterd en gepamperd wordt, naar aanleiding van iedere misdaad die er in naam van de islam in het buitenland begaan wordt. Een stroom berichten die men niet kan stoppen, inderdaad tot afkeer van de islam leidt, maar niets meer met de islamkritike in Nederland en Europa te maken heeft in dat het die kritiek onderbouwd. Pijnlijk onderbouwd.
  Het is dan ook belangrijk er op te wijzen dat Wilders met zijn manipulatieve retoriek zelf dat onderscheid niet duidelijk kan maken – dan hoeven wij dat ook niet te doen.

Een leugen. Wilders maakt dat ondersceid glashelder: burgerlijke vrijheden kunnen nooit aanleiding zijn om burgerlijke vrijheden te beperken, zoals de scheiding van man en vrouw binnen de islam. dat de politiek-correcten het niet willen doen, is evident.
  Een brede coalitie ter verdediging van deze vrijheden zou tussen liberaal, centrum en links Nederland mogelijk moeten zijn, zodat nog geen tien Wildersen er een bres in kunnen slaan.

En daarom is dit dus bewezen onzin: deze oproep stamt al vanaf het allereerste begin van binnensijpelen van enige islamkritiek in het openlijke debat, en heeft in die 10 tot 15 jaar niet gewerkt. En gaat ook nu niet werken, vanwege de hier aangetoonde inwendige contradicties. Zoals meteen daarop in het artikel  nog eens aangetoond:
  De tijd vereist een actieve campagne van deze meerderheid om juist de gelijke vrijheden van alle burgers voorop te stellen, tegen de immigrantenhaat en het moslimjagen in.

Met deze leugens en zwartmakerij zal er nooit sprake kunnen zijn van wat voor debat dan ook. Kijk maar:
  Dit geeft bovendien een positieve visie en verschuift daarmee de voortdurende defensieve houding van (centrum-)links Nederland naar die van een actief tegenoffensief.

Oftewel: het betitelen van islamkritiek als 'immigrantenhaat en het moslimjagen' wordt hier gekarakteriseerd als 'een positieve visie'. Hoeveel hopelozer wil je het hebben ...
    Met tot slot nog een kleine herhaling:
  ... hier een enorme hoop terrein te winnen is dat rechts Nederland hun vocabulaire ontneemt (hoezo Partij van de Vrijheid, als je de Koran wilt verbieden?) en in het defensief dwingt. Dan kan Wilders plaatjes plakken zoveel als hij zin heeft – het kan niets uitrichten. Alleen zo kan op de korte termijn het tij van intimidatie en zondebokkerij gekeerd worden.

Zelden is het oppervlak van het bord voor de kop zo spiegelend geweest.
    Aanvullend illustratief zijn de reacties bij Joop.nl, hier tegen het gebruik in met (grotendeels) behoud van formaat gereproduceerd - ondertanden behoren tot de meest frequente en/of meest invloedrijke reageerders:
 

Sylvia Stuurman, zo 22 december 2013 09:09 

Sylvia

Uitstekend, en ik hoop dat er een dag komt dat de andere partijen beseffen dat dit is wat ze moeten doen (in plaats van aanschurken in de hoop op stemmen).

Roald Pool, za 21 december 2013 23:07 

Roald

IJzersterk en leerzaam stuk! ...

Pieter Pan, za 21 december 2013 20:17 

Pieter

Goed stuk !

Leerzaam en onderhoudend. Vlot geschreven. Hoop in de toekomst meer van deze meneer te mogen lezen bij Joop.

Han van der Horst, za 21 december 2013 19:43 

Han

Prima stuk. Ik heb maar één opmerking: waar komt toch de gedachte vandaan dat "links" de islam verdedigt? Ik zie links nooit de islam verdedigen. Natuurlijk: er zijn veel mensen die dat van Wilders sticker geen manier van doen vinden en dat ook naar buiten brengen maar dat is wat anders dan de islam verdedigen. Dat is opmerkingen maken over de geestelijke afgrond waarin de heer Wilders zich beweegt.


En op een kleine groep realisten na, is de rest bij Joop.nl van dezelfde soort. En bij de auteurs vrijwel uitsluitend. Ze kunnen geen contradictie herkennen zelfs als ze over doodvallen. Zie bijvoorbeeld de opmerking van de heer Han van de Horst, historicus, en de verzamelingen Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad uitleg of detail en Cultuur, multiculturalisme, zelfislamisering uitleg of detail - of het stukje van Femke Halsema hier twee of drie artikelen terug en veel van de rest van deze verzameling.
    Oh, nog even over dat "links zijn" of anderszins van auteur Mathijs Krul: zie het interview onder de titel: "New Directions in Marxism: An Interview With Matthijs Krul" alhier uitleg of detail (gedateerd: 03-04-2013).
    Ja ja, het internet is in dit opzicht net als de natuur: genadeloos met datgene dat niet functioneert.
    Overigens is Matthijs Krul op dit moment, schrijvende december 2013, dus promovendus in het vak "Economische geschiedenis", een mensenwetenschapper, dus. Expat-menswetenschappers blijken nog stukken erger te zijn dan menswetenschappers in het algemeen. Menswetenschappers zijn (met weinig uitzonderingen) ideologen met een dik bord voor hun kop - expat-menswetenschappers zijn hetzelfde, met de additionele eigenschap dat ze zich op laag-verraderlijke wijze keren tegen degenen die hen onderhouden: de mensen die het werk doen en thuis moeten blijven. Nomadisten versus residenten .
    Overigens 2:  de hele zaak had al met één citaat gedetecteerd kunnen worden:
  Maar belangrijk is dat we de rechten – ik spreek eigenlijk liever van vrijheden – van de burgers van Nederland verdedigen. Daaronder vallen ... en de vrijheid om van het ene land naar het andere te reizen en te migreren, naar je zelf nodig vindt bij het nastreven van je eigen dromen en geluk.

Hier wordt overgestapt van de rechten van de Nederlanders, dat wil zeggen: van de Nederlanders binnen Nederland, naar de rechten van iedereen ter wereld. Totaal absurdistan. En hier wordt, als tweede, tot die rechten gerekend dat je je je overal kan vestigen. Oftewel: iedere armoezaaier die van zijn land een armoezaaiersland heeft gemaakt met zijn achterlijke cultuur mag naar Nederland komen om daar een uitkering en een huis te krijgen en van Nederland een cultureel en materieel armoezaaiersland te maken.
    En dit alles gesteund door de hele politieke-correctheid
    Ze zijn zo gek als een deur. Geestelijk gestoord op het vlak van het gewone denken.
    Na de aandacht die GroenLinks Amsterdam in de Volkskrant heeft gekregen middels mevrouw Van Roemburg, wilde D66 kennelijk niet achterblijven. In alle opzichten ...:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2013, door Dehlia Timman, econoom en actief voor D66 in Amsterdam

Iedereen profiteert van wereldstad Amsterdam

In 2013 is volgens Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam nog maar 49,4 procent van de Amsterdammers een 'rasechte' Nederlander ...


Red.:   Gewoonlijk wordt er gelogen dat er geen massa-immigratie is. Hier is de D66-mevrowu tenminste eerlijk over. Maar het is natuurlijk wel eerlijkheid met een bedoeling:
  Waar de inwoners van New York trots zijn op deze superdiverse status wordt in Nederland de multiculturele samenleving vaak nog ten onrechte bestempeld als mislukt.

Je reinste onzin, natuurlijk: New York is gesegregeerd in sterk monoculturele etnische wijken - er zijn zelfs aparte religieuze en seculiere Jodenwijken
  Als onze wereldstad Amsterdam straks uit allerlei minderheidsgroepen bestaat, zal iedereen zich een beetje moeten aanpassen. Dit zal even slikken worden voor de nu nog heersende meerderheidsgroep die de dominante positie een klein beetje zal moeten opgeven..

Vertaald: de Nederlanders delven het onderspit. Wat trouwens nu al het geval is in Amsterdam-Zuidoost, voornamelijk creolen, en diverse wijken in Zuidwest, voornamelijk moslims. Ook dus segregatie.
  Een stad waar diversiteit de norm is, zal op kop lopen in de wereld waar globalisering de realiteit is.

Inderdaad: over de hele wereld ontstaan gore megapolen vol met bidonvilles en favela's
  De nieuwe verbindingen die ontstaan door een multiculturele bevolking zorgen voor een ongekende synergie.

De volgende bekende multiculturele leugen: er is geen enkel synergie tussen redelijke mensen en besnijdenisgevallen of winti-gelovigen.
  Niet alleen in de stad - waar internetnische vriendschappen zullen leiden tot nieuwe vormen van creativiteit, bedrijvigheid

Nog simpeler, want pleeg een kleine aanpassing aan deze uitspraak: "Niet alleen in de stad - waar vriendschappen zullen leiden tot nieuwe vormen van creativiteit, bedrijvigheid". Volstrekte onzin, met name waar het die bedrijvigheid betreft. Heeft weinig tot niets met het begrip "vriendschap"" te maken, in de hier gehanteerde betekenis. En met het bijvoeglijk naamwoord 'interetnisch' erbij wordt het nog veel absurder.
  Deze nieuwe 'tribal groups' zullen ook op het internationaal speelveld veel beter presteren dan homogeen samengestelde groepen omdat ze beschikken over meer inlevings- en aanpassingsvermogen.

Nog meer onzin: het volstrekt zinloos om je in te leven in besnijdenis-lieden tenzij je scalpels verkoopt, of in winti-lieden tenzij je doet in neushoornpoeder.
  Bovendien heeft een dergelijke multiculturele stad een enorme aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders, kijk maar naar New York.

New York is aantrekkelijk vanwege een aantal zaken die niets met multi-etniciteit te maken heeft: de financiële wereld en haar geld, en de wereld van de entertainment met haar roem.
  Daar waar alle culturen samenkomen, is de plek waar het gebeurt, de plek waar internationale bedrijven willen investeren en zich willen vestigen.

Onzin: bedrijven vestigen zich daar waar ze geld kunnen verdienen. heeft niets met cultuur te maken. En bij achterlijke culturen valt weinig te verdienen. Hoe meer achterlijke culturen, hoe minder bedrijvigheid. Over de hele wereld te zien.
  Dit zorgt voor werkgelegenheid en economische bloei. Blijft wel de vraag hoe we die economische meerwaarde gaan verdelen. In een samenleving waar iedereen wordt geacht te participeren, moet iedereen ook kunnen meedelen in de welvaart. De efficiëntste manier om dat te bereiken, is door emancipatie van de allochtone bevolking.

Ach ja, spreek jezelf maar gewoon tegen: die allochtone  bevolking hoeft niet geëmancipeerd te worden als ze zelf bijdraagt - ze is dus gewoon achtergebleven. Tot achterlijk.
  De wortels van alle vormen van emancipatie liggen in het onderwijs. Daar leren kinderen de Nederlandse taal, daar sluiten ze vriendschappen, daar ontstaat onze identiteit. Een Nederlandse identiteit die verbindend is en die bestaat uit verschillende achtergronden.

Schofterig: Nederlanders met gewoon de Nederlandse identiteit wordt die identiteit ontzegt omdat ze niet besneden zijn en niet aan winti doen.
  Een identiteit die de Generatie Mix zich al lang heeft eigengemaakt.

Een leugen, want anders had dit stuk niet geschreven te hoeven worden, in de vorm die duidelijk propaganda en een oproep is.
    En zo heeft dit keer een ideoloog van D66-huize zichzelf belachelijk gemaakt. Eenvoudig uit te voeren door op plaats van de algemeenheden, diversiteit, gewoon wat specifieke zaken in te vullen: besnijdenis en winti-geloof. En van die twee zaken zijn er nog veel meer soortgelijke achterlijkheden.
    Een belangrijke bron van denkafwijkingen is de Joodse cultuur, te beginnen natuurlijk met die van de monotheïstische religie . Maar ook Joden die schijnbaar niet meer doen aan hun religie, hebben meestal nog wel de bijpassende geestelijke afwijkingen, met als voornaamste het alles in absoluutheden willen formuleren - is abstracte theorieën. De voornaamste oorzaak van de bovenstaande gevallen. En juist omdat het bij Joden zo veel voorkomt dat het endemisch lijkt, is het niet eerdere bij de redactie opgekomen om die gevallen ook hier te vermelden onder deze noemer. Hier de aanleiding om dit wel te doen:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2014, column door Arnon Grunberg

Staatsdoel

Uitstekend idee om fragmenten uit de rede die de Duitse president Gauck vrijdag in München hield dinsdag in de Volkskrant af te drukken. Tenslotte is Nederland een economische provincie van Duitsland, waardoor Gauck ook een beetje onze president is. ...
    Echt veelzeggend was een fragment dat niet was vertaald. Daarin schetst Gauck de steunpilaren van het Duitse beleid van na '45. Gauck noemt eenwording van Europa een staatsdoel van Duitsland ('das Staatsziel der europäischen Einigung') en in één adem voegt hij de verbintenis met Amerika daaraan toe.
    Een Duitsland dat zijn licht expansionistische doelen op vreedzame en verantwoordelijke wijze nastreeft ...


Red.:   Hetgeen onmiddellijk deed denken aan het "verantwoorde godsdienstlessen" dat aanleiding was voor het lijstje contradicties onder de noemer "onderhoudsvrije tuin" uitleg of detail : "vreedzaam expansionisme" of "verantwoordelijk expansionisme"... Alleen iemand die diep gestoord is, kan zoiets opschrijven. De krant die zo'n persoon in dienst heeft, is per definitie bijna even gestoord, want je moet bijna even gestoord zijn om zo'n diepe storing niet op te merken of te laten passeren.
    De ideologie als geestesziekte is op deze website als denkfout beschreven als abstractisme
 : de onweerstaanbare neiging om alleen in abstracte taal te praten en schrijven. Waardoor men eindeloos kan doorgaan zonder ooit besef te hebben van de onjuistheid van het gesprokene of geschrevene. Een onjuistheid die onmiddellijk duidelijk wordt zodra om concretisering wordt gevraagd. Waarop je dan ook nooit een antwoord krijgt - zoals in het lokaal beroemde voorbeeld "Noem eens een voorbeeld van de verbetering van de samenleving door het multiculturalisme  - en couscous en buikdansen ken ik al". Kwam er nooit, dat antwoord. Hieronder het zeer uitzonderlijk geval dat zo'n figuur zich gedwongen voelt om het wel te doen, en onmiddellijk keihard door de mand valt - eerst even de feiten waarvoor de eerste alinea moet worden overgeslagen:
:

Uit:
Joop.nl, 21-02-2014, door Bart Juttmann - Filmmaker, journalist uitleg of detail

12 Years a Slave: meesterwerk of linkse zelfhaat?

Maar nog meer dan de fysieke ervaring, ontleedt 12 Years a Slave de psychologische mechanismen die schuilgaan achter slavernij


...    12 Years a Slave is een zeer getrouwe verfilming van de autobiografie van Solomon Northup.


Red.:   Die film is de zoveelste slavernij-film of documentaire of televisieserie in korte tijd. Enig opvallende: de maker is zelf een neger (creolen die over slavernij exclusief door blanken berichten zijn racisten en dus negers).

  Hij was een vrijgeboren man in de VS, die midden negentiende eeuw werd ontvoerd en als slaaf verkocht in het zuiden; iets wat vaak gebeurde in die dagen. ...

Een keiharde leugen. Op het verschijnsel van de slavernij in Amerika zelf was het ontvoeren van een neger uit het noorden een ultieme zeldzaamheid, laat staan ten opzichte van het hele transatlantische slavernijgebeuren als geheel. De kwade bedoelingen worden niet duidelijker dan door deze uitzonderlijke situatie tot kenmerkend te verheffen. Dit is gore anti-blanke racistische  propaganda van een neger. En van de neger-steuners.
    En dat het hier gaat om gore propaganda, blijkt uit hoe het artikel begonnen wordt:
  Dat 12 Years a Slave kon rekenen op aanvallen uit reactionaire hoek, was te verwachten. In rechtse media is de film afgeschreven (vaak door mensen die hem niet hebben gezien) als voer voor linkse 'gutmenschen', die willen dat de westerse beschaving zich schuldig voelt om iets van lang geleden. Als je dat wíl zien in 12 Years a Slave, zul je dat ook zien.

De stelling waar het in het artikel om draait, zie ook de kop.
    Maar er is wel wat veranderd het afgelopen decennium, en voor deze zaak vooral met de racistisch actie van Quisy Gario cum suis rond Zwarte Piet. Dus was er weerwoord in de reactieruimte waarin gewezen werd op de slavernij in de rest van de wereld, met name in Afrika en de Arabische wereld - veel erger, de slavernij daar, weet iedereen die op de hoogte is. En er was ook deze reactie:
  Hans van Rongen, vr 21 februari 2014 14:41
Ik begrijp een paar zaken niet:
- wat hebben `linkse` mensen - met deze rolprent te maken?
- waar vertonen ´linkse mensen` de door U veronderstelde zelfhaat?
- waar kan ik het commentaar vinden van `linkse mensen` op deze film?
Ik ben benieuwd naar het antwoord; wat hoogstwaarschijnlijk uitblijft vanwege een schrijnend tekort aan zelfreflectie.

Auteur en Filmmaker Juttman voelde zich uitgedaagd:
  Bart Juttmann, vr 21 februari 2014 17:05 in reactie op Hans van Rongen

Beste Hans,

Normaal gesproken reageer ik niet op de reacties op mijn blog, omdat je dan de kans loopt bezig te blijven, maar in dit geval wil ik je wel van toelichting voorzien.
    Als er een film verschijnt over slavernij lees je vrijwel altijd in rechtse media en op rechtse blogs altijd veel negatieve reacties daarop. Deze reacties komen kort samengevat ongeveer hierop neer:
    "Linkse kunstenaar/filmmakers maken, zogenaamd uit progressieve overwegingen, films over onze geschiedenis waarin ze alleen maar een negatief beeld geven van ons verleden. In deze films zijn westerlingen/Nederlanders/blanken altijd slecht, slavenhandelaars en colabrateurs. Dit doen deze linkse kunstenaars uit een soort zelfhaat. In de plaats van de goede dingen uit ons verleden te belichten, willen we dat wij de kijker ons alleen maar schuldig voelen."
    Ook 12 Years a Slave kreeg deze reacties. Hier ziet u links naar twee voorbeelden:
http://www.thecommentator.com/article/4619/12_years_a_slave_two_and_a_half_hours_of_boredom
http://www.elsevier.nl/Cultuur--Televisie/nieuws/2014/2/12-Years-a-Slave-epische-film-die-de-Oscars-zal-beheersen-1467601W/?pagenr=2#comments
    Ik ben het niet eens met deze reacties, zoals hopelijk blijkt uit mijn recensie. In de eerste plaats is de slavernij een historisch feit, en dat rechtvaardigt het om er een film over te maken, evengoed als iedere ander onderwerp. In de tweede plaats vindt slavernij nog steeds plaats. In de derde plaats denk ik dat de film genuanceerder is dan simpel goed en slecht.
    Kortom, met links bedoel ik niet zozeer de opvattingen van linkse politiek, maar meer het karikatuur wat sommige media maken van links-progressieve opvattingen en kunstenaars.
    Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Bart Juttmann

Oftewel: filmmaker Bart Juttman heeft geen enkel voorbeeld van een publicatie waarin er over de film werd geschreven als "linkse zelfhaat" kunnen geven. De eerste link is naar een totaal obscure website in het Engelse taalgebied, en de tweede is naar reacties van gewone burgers bij Elsevier. Geen enkele publicatie in een regulier medium of zelfs de websites van een regulier medium.
    Bart Juttman heeft zichzelf dodelijk belachelijk gemaakt, en zich onthuld als een propagandist voor het gore zwarte anti-blanke racisme.
    Iets dat met enige variatie van termen geldt voor al dit soort lieden, waarbij het enige verschil met Juttman is dat deze zich heeft laten verleiden om over de werkelijke wereld te praten.
    Overigens: denk niet dat de hier behandelde gevallen dé voorbeelden zijn. Tussen de laatste twee besproken gevallen liggen tientallen zo niet honderden andere, waarvoor doodgewoon de tijd ontbreekt om ze hier op te nemen. Slechts degene die opvallen door één of andere uitzonderlijkheid, hier het proberen te nomen van feiten, krijgen een plaatsje.
    Voor wie zelf aan de slag wil, hier een een schier onuitputtelijke bron: uitleg of detail . Natuurlijk van Joop.nl, en, bijna even natuurlijk, gaande over de alhier inwonende beschaving: de moslims. De titel zegt al genoeg: 'Waarom moeten ze altijd de moslims hebben?' het echte antwoord was al na een uur of zo te lezen op GeenStijl.nl uitleg of detail (door Johnny Quid, 22-02-14):
  LIVE! Moslim Omroep over negatief imago islam

Hey, weet u waar wel eens wat over gezegd mag worden? ... Gelukkig is er de Moslim Omroep. En die gaan wat doen aan de veel te positieve beeldvorming rondom de islam. Wat? ... Oh... Herstel... Aan de onjuiste hardnekkige negatieve beeldvorming rondom de islam. ...Komt dat intro: "Moslims ergeren zich aan de onjuiste beeldvorming rond de islam. Men wil graag dat de islam niet geassocieerd wordt met geweld of terrorisme. Moslims willen ook graag dat ze niet worden vereenzelvigd met de gewelddadige jihad of met extremisme. De Moslim Omroep wil een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming rond de islam." Precies. Islam wordt er constant bijgehaald als moslims een gebouw opblazen, genocide plegen, kindermeisjes uithuwelijken, verkrachtte vrouwen stenigen, columnisten doodsteken op straat, cartoonisten willen vermoorden, Syrië naar de klote helpen met een sektarische burgeroorlog, subsidiefraude plegen, grootschalig eindexamens jatten, homo's dood willen hebben, Adolf Hitler een complimentje geven over zijn jodenbeleid, een metro of trein laten ontploffen en dat is dus niet eerlijk.

Om je krom te lachen. De Joop-reaguurders, types als Sylvia Stuurman ("De mensen hebben een zondebok nodig"), Piet de Geus ("De bible-belt bewoners zijn [ook, red.]gevaarlijke gekkies"), en soortgelijke hebben er een fijn feestje mee. En hadden we al gemeld dat de islam de bron van de westerse beschaving is?
    Of houdt u meer van de discussie rond negers en racisme? Dan is dit uw terrein: uitleg of detail .
    Geert Wilders heeft weer een uitspraak gedaan die de ideologen tot withete woede heeft opgehitst - of beter: waardoor de ideologen zichzelf tot withete woede hebben opgehitst. De uitspraak was, pratende tijdes de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag, dat hij Den Haag "Minder criminaliteit en minder Marokkanen" toewenste. Logisch, die combinatie, want Marokkanen domineren de criminaliteit aldaar - en elders. Hier een indruk van de reacties:


Uit: Joop.nl, 14-03-2014. uitleg of detail

Wilders wenst deportatie criticus


Red.:   Waarna je ieder idee over een eventueel nog bestaande redelijkheid of aanspreekbaarheid bij deze lieden voorgoed kan vergeten. Kijk maar, ze geven het zelf toe:

  Donderdagavond haalde Fouad Sidali, zelf van Marokkaanse afkomst, emotioneel uit. Hij trok een vergelijking tussen de politiek van Wilders en de houding van Hitler ten opzichte van joden. Vrijdagochtend nam hij die zogeheten Godwin terug:
  De vergelijking die ik maakte is ongepast en had ik niet mogen maken. Men moet wel beseffen welke emoties de uitspraken van Wilders oproept

Wilders suggereerde daarop dat Sidali Nederland zou verlaten:
  "Sidali teruggefloten door Spekman, neemt woorden terug. Verstandig. Vertrek naar Marokko zou nog verstandiger zijn."

Een vriendelijk verzoek op te krassen wordt vertaald in een wens tot deportatie. Overigens een bij deze redactie bekende truc: op het voormalige Volkskrant-weblog werd iedere suggestie tot beperking van de immigratie met deze en soortgelijke kreten beantwoord. Het dient één en slechts één doel: een inhoudelijke discussie otrpederen en onmogelijk te maken.
    Natuurlijk heeft iedereen in Nederland allen mogelijke excuus om aan Marokkanen ter verzoeken om op te krassen, vanwege de veertig jaar aan overlast en criminaliteit die ze veroorzaakt hebben. En de moord op Theo van Gogh. Het is niet vriendelijk, maar wat de Marokkanen doen is nog vele minder vriendelijk. En ze zijn al vaak genoeg aangesproken, ondanks de censuur daarop.In ieder geval door Geert Wilders, en nog nooit hebben ze de reden dat Wilders dat doet kunnen weerleggen. De enige reactie die hij gekregen heeft, is scheldpartijen. Zoals deze.
    Natuurlijk staan de multiculturalisten, Nederland-opheffers en immigranten van de immigranten-partij PvdA vierkant achter de Marokkanen en de scheldpartijen:
  PvdA-minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken stelt dat Wilders met zijn opmerkingen bewijst 'compleet buiten de werkelijkheid' staat:
  "Marokkaanse Nederlanders horen bij Nederland, blijven in Nederland, dragen bij aan de opbouw van de Nederlandse samenleving. Marokkaanse Nederlanders hebben ook problemen in de samenleving, die problemen moet je oplossen. Door te roepen dat mensen maar weg moeten, wat een compleet irrealistische voorstelling van zaken is, zet je mensen tegen elkaar op."

Ook minister Lodewijk Asscher vindt de uitspraak van Wilders - dat Den Haag 'een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen' moet worden - schandalig. Volgens Asscher zet Wilders daarmee 'willens en wetens mensen weg':
  "Dit soort uitspraken kunnen mensen in Den Haag komende woensdag bestrijden door een andere keuze te maken. Ik denk dat dat de meest effectieve reactie is."

"...    Diederik Samsom beschouwt de onvermurwbaarheid van Wilders als veelzeggend.

En de rij particuliere gestoorden bij Joop.nl is weer eindeloos lang:
  Frank Assmann, zo 16 maart 2014 13:28
Wilders is een nazistische politieke crimineel met rassenwaan en deportatiefantasietjes.De lik in met dat stuk racistische schorum.Plus iedereen die hijgend van machtwellust achter hem aan hobbelen en zijn leugens en misdadige uitspraken vreten alsof zijn verbale ontlasting ambrozijn is.
Tuig is het.

Moon Knight, za 15 maart 2014 15:34
Wilders vindt debatten lastig, en intellectuelen ook. Maar we mogen geen vergelijkingen trekken.
Want anders zet hij zijn jurist in.
Wilders' visie op de perfecte samenleving. Waarom moet ik ineens aan Breivik denken?
.
Huub Nijhuis, za 15 maart 2014 12:35
"Bleekhaar" zal steeds verder zoeken naar uitspraken die tot doel hebben anderen te kwetsen of in elk geval uit te lokken tot emotionele reacties. Iemand vergelijken met een (zoals achteraf is gebleken) wrede dictator is natuurlijk niet 'fair'. Vooralsnog is onze landelijk gesubsidieerde 'Bleekhaar' geen dictator. Voor als nog. (Binnen de gelederen van zijn partij klinken al wel andere geluiden, zo verluid, maar die horen we niet goed.)
Maar, laten we zeggen, het is wel iemand die er van houdt om met vuur te spelen. Niet in letterlijke zin natuurlijk want dan ben je een pyromaan (of een "heilig schender"?) . Nee subtiel, onopgemerkt en toch met overtuigingskracht.
Het vuurtje aanwakkeren om zo de 'egostelende' aandacht te krijgen die een zuiderlijk provinciaal buitenbeentje zo hard nodig heeft.
Laten we niet vergeten dat het CDA het in Europa doet met een partij als 'Forza Italia'.
'Bleekhaar' en zijn partij zoeken het meer bij 'La Pen' en 'Dewinter', het is een keuze!!!
.
john de jong, za 15 maart 2014 12:35
Deportatie? Een woord dat bekendheid verwierf door een Duits politicus in het midden van de 20ste eeuw.
.
Jan de Boer, za 15 maart 2014 02:08
" PVV-Kamerlid Beertema [vergeleek] in het parlement GroenLinksers eens met aanhangers van de Cambodjaanse dictator en oorlogsmisdadiger Pol Pot."
Probleem opgelost, want dan vergelijken we Wilders voortaan toch gewoon met Pol Pot?!
Overigens vind ik de vergelijking met Hitler treffender;
Wilders wilde 20 miljoen islamieten uit Europa deporteren
en Hitler had het in het begin toch ook echt alleen maar over het deporteren van joden.
.
.
Le Chat Botté, vr 14 maart 2014 23:17
Ik begrijp al die commotie niet. Wilders is toch gewoon de poedelversie van Hitler. Dat weet toch iedereen?
.
peter h, za 15 maart 2014 07:05 in reactie op Le Chat Botté Reageer op peter
peter
Wilders is gewoon de bedrijfspoedel van Adolf... ;-)
.
arjan doorgeest, vr 14 maart 2014 22:05
Dhr. Sidali hoeft geen enkel woord van zijn uitspraak over Wilders terug te nemen. Wilders is een rechts-extremist die in het verleden heeft opgeroepen tot massadeportatie van Moslims - criminele Moslims wewlliswaar - en daarbij een getal van circa 20 miljoen heeft geroepen. Doet toch vaag ergens aan denken: aan de man met de snor die in bevolkingsgroepen dacht en niet in individuen. Wilders verschilt geen haar van hem: racisme exploiteren om er zelf electoraal beter van te worden. Wel is het aardig Blonde Geert als een Hitlertje-light of een A.H.-medium te omschrijven; dan maak je er een soort van en geen individu.
Geert heeft geen kader, geen leden en geen knokploegen - godzijdank - en zal daardoor nooit ècht gevaarlijk worden. Een enfant terrible met een aandachttekort dat wel voor een hoop maatschappelijk bederf weet te zorgen. Laten uitzieken in de marge van ons politiek systeem; da's 't beste...
.
Reinaert de Vos, vr 14 maart 2014 17:42
We zullen wel weer alleen maar laf gewauwel horen van Rutte en Samsom. Het wordt tijd dat Samsom zijn gestrekte been eens gaat gebruiken tegen dit racistische gezwam van Wilders. Dat smoesje dat Rutte altijd gebruikt, die van de rode lap vlees moesten we maar eens vergeten. Hier past alleen vol gas geven en niets anders.
.
Jan de Boer, vr 14 maart 2014 17:36
Ik snap het argument niet dat je niet naar de tweede wereldoorlog zou mogen verwijzen omdat je dan "de discussie doodslaat".
Voert Wilders dan ooit een discussie met iemand??
.
Raven 63, vr 14 maart 2014 18:58 in reactie op Jan de Boer
Mee eens. Evenmin begrijp dat deze meneer kennelijk ALLES mag roepen, maar dat hij onmiddellijk een rechtszaak aanspant, als iemand daar kritiek op heeft en overeenkomsten ziet met voorvallen uit onze geschiedenis.
.
Piet deGeus, vr 14 maart 2014 20:19 in reactie op Jan de Boer
"Voert Wilders dan ooit een discussie met iemand??"
Wilders is in dezen volstrekt irrelevant. Het gaat om de discussie die over zijn hoofd heen met de kiezer gevoerd moet worden over wat acceptabel is en wat niet.
.
Denkend aan Holland, vr 14 maart 2014 17:05
Moet je tegenwoordig zelfs al gedeporteerd worden als je de Groote Leider hem onwelvallende zaken toevoegd?
Waar staat die V van vrijheid, bij zijn partij... pardon, beweging, dan eigenlijk voor?
.
Tom Meijer, vr 14 maart 2014 17:04
De uitspraak had nmm niet teruggetrokken moeten worden want hij is juist en terecht. Wat mij betreft mag Wilders het zijn die het land uit gezet wordt. Overigens kan ik mij niet voorstellen dat er landen zijn die dit stuk verdriet zouden willen opnemen.
.
Frits Jansen, vr 14 maart 2014 16:50
Wat ik nog het lulligste vind is dat die Marokkaan zijn keutel weer ingetrokken heeft. Bang voor represailles? Wildes blaft alleen maar, hij bijt echt niet. Toen de politie ooit iemand vervolgde die Wilders beledigd zou hebben, stak Wilders daar zelf een stokje voor, onder het mom van vrijheid van meningsuiting.
Juridisch had de politie de man overigens wel kunnen vervolgen want belediging van een politicus valt onder de bepaling voor "belediging van een ambtenaar in functie", en dat is géén klachtdelict, in tegenstelling tot eenvoudige belediging. De wetgever heeft een beperkt aantal klachtdelicten gedefinieerd, daar waar vervolging tegen het belang van het slachtoffer kan zijn, maar bij bekleders van officiële ambten wordt het algemeen belang zwaarder gewogen.
.
Henri Bult, vr 14 maart 2014 15:54
Ach ja, de selectieve vrijheid van meningsuiting! De vergelijking met Hitler? Niet kies. Wilders uitspraken? Dito... Lijkt me een geval van gelijk oversteken... .
.
Frits Jansen, vr 14 maart 2014 15:19
De overeenkomsten tussen Wilders en Hitler zijn reëel, en heel beangstigend. Afgezien van het feit dat ze beiden een raar kapsel hebben beloven ze de bevolking beide een beter land, terwijl de politiek door een ondeugdelijk systeem met veel te veel partijen aan het doldraaien is. Dat hadden ze in Duitsland in de jaren '20 ook. En onlangs las ik dat zo'n halve gare als Hitler nooit een kans had gehad als hij niet de wind in de rug had gekregen van een zware economische crisis. Dat Wilders pro-semitisch is en Hitler anti-semitisch zegt weinig: beide zetten zich af tegen een bepaalde bevolkingsgroep en legitimeren zijn de xenofobie waar iedereen wel een klein beetje last van heeft.
En passant toont Wilders aan dat hij maling heeft aan de rechtsstaat. Hij had aangifte moeten doen wegens belediging. En dan was hem verteld wat in art. 261 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht staat: "Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste."
Intussen trappen we weer met z'n allen - en van harte gesteund door het journaille van links tot rechts - in de val trappen dat Wilders zo vlak voor verkiezingen zeer effectief de publiciteit zoekt.
Misschien dat er nu wel een grond is om Wilders strafrechtelijk te vervolgen? De vorige keer kwam hij nog weg met de flauwekul dat kritiek op de islam nog geen kritiek is op moslims laat staan discriminatie.

R van brummelen, vr 14 maart 2014 15:49 in reactie op Ginger Ted
De vergelijking met Hitler was misschien niet netjes, maar wel terecht. Dan maar wat minder netjes. We moeten de vergelijking niet schromen wegens politieke correctheid.
.
Peter Heerens, vr 14 maart 2014 16:29 in reactie op Ginger Ted
Het woord hier is 'deportatie' Dat is nooit vrijwillig.
Met de netheid van de reactie valt het dus wel mee...

Tony Macaroni, vr 14 maart 2014 14:55
Dat zo'n man überhaupt de politiek in kan.
.
de heer Meijerink, vr 14 maart 2014 16:37 in reactie op Tony Macaroni
Ik neem aan dat je hiermee Geert W bedoelt. Die gevaarlijke gek gijzelt ons land al meer dan 10 jaar!
.
Frank Assmann, zo 16 maart 2014 09:56
Zijn bevolkingsgroep wordt weggezet door de wilders nazi's.
Hier past maar 1 ding.PVV verbieden het electoraat van die handheffer denazificeren en alle actieve PVVers in het cachot slingeren wegens staatsgevaarlijke activiteiten en het onderhouden van een nazipartij.
.
Joop Schouten, vr 14 maart 2014 14:28
Ik vraag me af waar zijn woordenbraakselreactie vandaan komt. Hebben Nederlanders met Marokkaanse achtergrond hem persoonlijk iets vreselijks aangedaan?
Griezel.
.
Tijl Uilenspiegel, vr 14 maart 2014 14:03
En eindelijk, eindelijk eens klare taal van de PVDA, nu de rest nog.
Kom op VVD, D'66, Groen Links, SP, Dierenpartij, SGP, CU, CDA, 50plus, distantieer jullie van die tokkie-gekte.
.
Han van der Horst, vr 14 maart 2014 13:57
Ik heb hem een tweet gestuurd: laat je niet intimideren door die PVV-ers. Als ze de kans zien, maken ze je zelf uit voor islamofascist.
We moeten ophouden met onder de indruk te raken van de godwinkrijsers. En ze keer op keer vertellen wie ze zijn en op wie ze lijken.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, Wie is de meest gestoorde in het land...?
    En de prijs gaat dit keer naar al degenen die ingaan op die term "deportatie", alsof die door Wilders gebruikt zou zijn. Een paar mensen merken het onderweg nog op:
  Ginger Ted, vr 14 maart 2014 18:39 in reactie op Peter Heerens Reageer op Ginger
Ginger
Wilders heeft het niet over deportatie gehad. Dat is hem hier toegevoegd.

Robert Follon, vr 14 maart 2014 13:46 Reageer op Robert
Dit is ook wel weer een manier om het 'framen' zeg: 'Berouwvolle criticus'....
- Wilders is een botte lul (weet iedereen allang, ook zijn kiezers)
- Fouad Sidali is een domme lul (dat 'berouw' is heus niet spontaan op zijn TL verschenen)
Maar nergens zegt Wilders 'deporteren'. Hij stelt letterlijk 'Vertrek naar Marokko zou nog verstandiger zijn'.

Maar al zou je de werkelijkheid er met een houten hamer inrammen, dan nog blijven ze in hun eigen ideologische gewatteerde kamertje doordrammen.
    En ach jee, daar heb je Han van der Horst ook weer ... de vleesgeworden storing in het rationele denken.
    En hupsamee, daar zijn de gesoorde bijdragers:


Uit: Joop.nl, 16-03-2014, door Claudia Biegel - schrijfster uitleg of detail

De Hitlerarisering van de samenleving is allang een feit

Hoezo is het 'ongepast' om Wilders met Hitler te vergelijken?


"De vergelijking die ik maakte is ongepast en had ik niet mogen maken", aldus PvdA-bestuurder Fouad Sidali over zijn vergelijking tussen Geert Wilders en Adolf Hitler. Zijn vergelijking maakte hij naar aanleiding van de uitspraak van Wilders over de wenselijkheid van minder Marokkanen in Den Haag. Wat is dat toch, vraag ik me af, dat taboe rondom vergelijkingen met Hitler?    ...


Red.:   Deportatie hier, Hitler daar, holocaust zus, Joden zo ...

  Frans Akkermans, zo 16 maart 2014 20:21
"We staan aan de dawning van een verdergaande Hitlerarisering van de samenleving. En wie beweert dat deze vergelijking ongepast is, raad ik aan de geschiedenis eens goed te bestuderen."

Jeroen vanHall, zo 16 maart 2014 20:04
Eens met de schrijfster.
.
Sylvia Stuurman, zo 16 maart 2014 18:49
Helemaal mee eens, en ik ben erg blij dat je dit gewoon durft te schrijven.
Want dat is nodig: moed.
Van iedereen.
.
Jan de Boer, zo 16 maart 2014 16:58
"Natuurlijk kun je Hitler niet vergelijken met Wilders of andersom."
??
Natuurlijk kun je Hitler wel met Wilders vergelijken.
Zéker met Hitler in 1933.
.
Isis Maät, zo 16 maart 2014 15:12
Perfect, maar angstaanjagend, verwoord. :(
Genocide, in al zijn gedaanten, is van alle tijden.
.
Tijl Uilenspiegel, zo 16 maart 2014 14:52
Uit mijn hart gegrepen.

En natuurlijk met Sylvia Stuurman ... We hadden haar al gemist, de schat.
    En natuurlijk ook het contigent haat-Marokkanen:


Uit: Joop.nl, 16-03-2014, door Tofik Dibi Oud-Tweede Kamerlid GroenLinks uitleg of detail

Beste PVV-stemmer, je bent geen slachtoffer

Je gaat op de PVV stemmen en dat is je goed recht. Maar dat doe je niet willoos. Dat doe je in de volle wetenschap, dat je op een racistische partij stemt

 

Red.:   Oftewel: Tofik neukt ons ook allemaal de moederrrr! uitleg of detail
    Overigens moet hier wel één ding toegegeven worden: de Marokkanen zijn in hun storing volstrekt willoos, want die wordt ze er met de paplepel, letterlijk, ingegoten.
    "Gestoord" is alhier gedefinieerd als het onderhouden van een beeld van de wekelijkheid dat de werkelijkheid tegenspreekt. per definitie gestoord is dus iedereen die zichzelf tegenspreekt: één van de twee uitspraken moet de werkelijkheid weerspreken. Misschien bij  een enkel geval een wat streng oordeel, maar ook hier leert de praktijk dat owie er eenmaal aan begonnen is, vrijwel altijd eindigt met bijna niets anders dan tegenspraken.
     Welke gedachten opkwamen bij iemand die al heel lang in dat moeras ligt: rel-columnist Bert Wagendorp. De redactie meent zich te herinneren dat onze Betr ooit eens, of misschien zelfs meerdere malen, beloofd had het niet meer te hebben over Geert Wilders. Net als vele vrienden van Bert, trouwens. Hier gaat Bert het voor de zoveelste keer niet over Geert Wilders hebben:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2014, column door Bert Wagendorp

Marokkanen

Tussentitel: De leegheid van de reacties op Geerts lege woorden


...    De lege woorden van Geert Wilders verdienen stilte.


Red.:   Gunst ... Alleen maar de koppen en laatste zin reproduceren en hupsakee: daar heb je weer een tegenspraak.
    Maar ook hele lele stuk daartussen is een tegenspraak. Want dat is een reactie op de lege woorden van Geert. met volle woorden, dus. Althans, dat is de strikt logische conclusie: als je gaat reageren op legen woorden, dan kan je alleen volle woorden gebruiken.
    Helaas pindakaas. Volle woorden van Bert Wagendorp. Woorden ... ja  Vol ... Nee.
    Want vol n[kannatuurlijk alleen slaan op inhoud. En helaas: er staat niets inhoudelijks in het hele stuk.
    Nu kunnen we niet het hele stuk reproduceren, dus moeten we ons tevreden stellen  een paar citaatjes - om heel precies te zijn: telkens de eerste woorden van iedere alinea, die tevens representatief zijn voor de rest van die alinea

  Wilders' fractie dreigt te desintegreren

Helaas, heeft niets met zijn woorden te maken.
  Het stond al op pagina 35 van het verkiezingsprogramma uit 2012

Helaas: constateren dat het twee keer is gezegd, snijdt ook geen hout.
  Alleen zei Wilders woensdag dus 'Marokkanen' en niet 'criminelen met een niet-Nederlandse nationaliteit'

Herhaling van wat Wilders zei - dat wisten we al.
  Het was alsof Geert een masker had afgeworpen en eindelijk zijn ware gezicht liet zien.

Ja ja, maar het gaat om de inhoud van dat ware gezicht. We weten allang dat 'ie op de duivel lijkt.
  Maar Wilders bedoelt al jarenlang 'Marokkanen' zonder meer, welk bijvoeglijk naamwoord er ook voor staat

Nog een keer een herhaling van wat Wilders zei.
  Aangezien je Nederlanders niet het land uit kunt zetten, ook al hebben ze een Marokkaanse naam ...

We moeten nu dicht bij iets inhoudelijks zijn, want dit is een regelrecht leugen: Die Marokkanen zijn op een bepaalde manier Nederlander worden, en op dezelfde manier zouden ze dan weer Marokkaan moet kunnen worden. En die manier is niet ingewikkeld, kennelijk, want dat van Marokkaan Nederlander worden was zo gebeurd. Dat ding waarmee dat is gebeurd heet een "wet'. eenzelfde soort ding, een wet, draalt het proces weer om.
    Oké, nu komen dus vermoedelijk de inhoudelijke woorden:
  Vervelender dan Geerts lege woorden is de oneindige leegheid van de reacties die er steevast op volgen. Het zou mooi zijn als tekstanalyse, braakgeluiden en vertoon van morele verontwaardiging zouden plaatsmaken voor een zakelijke bestrijding van Wilders' loze praatjes.

Duidelijk een aanloopje: Bert legt even uit hoe die inhoudelijke woorden eruit zouden moeten zien - technisch gezien.
    Nou Bert, we zijn er nu helemaal klaar voor. En schiet op, want je nadert het einde van de column:
  Het is allemaal bijzonder vervelend, vooral voor jonge Marokkanen in dit land die hun uiterste best doen iets van hun leven te maken. Maar er is één troost: na 19 maart slaat het gebrabbel om en worden 'Marokkanen' zomaar 'eurofielen'.

En dat was het einde van de column.
    Maar hoe zit dat nou: nog steeds niets inhoudelijk over de woorden van geert. Of zou 'ie bedoelen dat het vervelend is voor de Marokkanen? Ja, maar daar hebben we al gewone Nederlanders echt geen boodschap aan. Want wat pas echt vervelend is, is overlast in je wijk, het "Hoer! roepen naar je vrouw en dochter, het gooien van stenen tegen je ruit, het overvallen van je buurtsuper, het doodschieten van de juwelier in de winkelstraat, en het vermoorden van Theo van Gogh door hem aan een mes met koranteksten de rijgen. Dat is pas echt vervelend. daarmee vergelijke zijn de woorden van Geert de goedbedoelde aai over de bol.
    Dus ... Nee, we hebben niets inhoudelijk gehoord van Bert. Bert heeft zijn column gevuld met lege woorden. Ter bestrijding van de woorden van Wilders. De conclusie kan niet anders zijn, dat als je lege woorden gebruikt als tegenspraak van andere woorden, dat die andere woorden behoorlijk vol moeten zijn. Vol met overlast in je wijk, het "Hoer! roepen naar je vrouw en dochter, het gooien van stenen tegen je ruit, het overvallen van je buurtsuper, het doodschieten van de juwelier in de winkelstraat, en het vermoorden van Theo van Gogh door hem aan een mes met koranteksten de rijgen.
    Ook Bert is dus gestoord, voor zover je met zijn beperkte set hersens, zie de rest van zijn schrijverij uitleg of detail , gestoord kan zijn.
    Even terug naar het stuk van Tofik. Eronder stond (wat later) de reactie van een van frequente reageerders, en tegenwoordig ook bijdrager:
  Erwin Lamme, zo 16 maart 2014 20:33
Prima stukkie. Het blijft me verbazen dat de focus nog altijd ligt op die zogenaamde kut Marokkaantjes. Ze zullen er ongetwijfeld zijn, maar over het algemeen vind ik Marokkanen hele beschaafde en vriendelijke mensen.

Dit in tegenstelling tot de kut Nederlandertjes. Ik ken weinig volkeren die zo bot, lomp en misplaatst arrogant zijn als de autochtone onderlaag van Nederland. Dit werd gisteren weer eens bevestigd door een reportage op politiek 24 over kiezers. Je zag oude boze mannetjes die nauwelijks een paar fatsoenlijke zinnen konden spreken en van die typische doorrookte geblondeerde haarlakdoosjes. Kortom, typische Nederlandse aso's, waarbij je je schaamt om Nederlander te zijn.

Met foto, weer eens, dit keer, omdat die ook zoveel zegt: Lamme is een braaf volger van het oligarchische programma, inclusief sterke eurofilie. Vleesgeworden onbenul, zo lang volgehouden dat er ook alleen maar gestoordheid uit komt.


Naar Sociologische krachten  Psychologische krachten  , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .