WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Ideologie: geestelijke storingen, politieke correctheid

Op deze website staat al een verzameling voorbeelden van hoe het onderhouden van een ideologie leidt tot ernstige denkafwijkingen .

Inmiddels vele malen op deze website is de uitspraak gedaan dat met name de ideologie van de politieke-correctheid het karakter heeft van een progressieve kwaal, in dit geval dus een progressieve geesteskwaal - dat wil zeggen: eentje die voortdurend ernstiger wordt.

De laatste twee jaar, schrijvende begin 2018, heeft dat geleid tot een steeds groter wordend aantal gevallen van uitspraken die vallen onder de noemer "geestelijke storing". Zeg maar zaken op het niveau "De maan is van groene kaas" en erger. Dat laatste kan, want "De maan is van groene kaas" is weliswaar in strijd met de werkelijkheid, maar niet het omgekeerde ervan, en op zich is het ook geen contradictie - beide hier gezien als ernstiger.

Vele daarvan zijn al genoteerd bij de individuele "daders", en er is een verzameling in ironische vorm onder de noemer "Absurditeiten" => , maar recent is het idee opgekomen om er een serieuze verzameling-per-zaak aan toe te voegen. Voorlopig heeft dat de vorm van een inventarisatie, en is de volgorde dus willekeurig.


Apart zetten, enzovoort
Zoals de titel al aangeeft, heeft deze zaak meerdere vormen; naast "apart zetten" ook: "wegzetten", "buitensluiten", "tot de ander maken", "tot de Ander maken" (de overtreffende trap), enzovoort. In alle gevallen neerkomende op: "Groep A maakt een onderscheid met groep B, en dat onderscheid is onjuist of ongerechtvaardigd". Dat laatste ook inhoudende dat groep B dat onderscheid met groep A niet maakt.

Net zoals vele andere items in deze verzameling is de allereerste stap het maken van onderscheid tussen het algemene en specifieke geval. Dus eerst moeten we kijken naar het meest algemene geval: het "Het maken van onderscheid op groepen", en als tweede stap het meer specifieke geval "Het maken van een onterecht onderscheid op groepen".

Het meest algemene geval kan simpel worden afgedaan: alle onderscheid tussen mensen dat niet bestaat uit het aanwijzen of afnummeren van een aantal specifiek genoemde gevallen in de vorm "Persoon 1, Persoon 2, enzovoort" is het maken van groepsonderscheid. Vrijwel altijd zonder dat daar ooit bezwaar tegen gemaakt wordt: "moeders", "zusters", "leraren", "doktoren", enzovoort.

Dus direct overgestapt naar die doodenkele uitzonderingen dat tegen het gebruik van een groepsaanduiding wél bezwaar wordt gemaakt: "allochtonen", "asielzoekers", "Marokkanen", "Turken", "moslims", enzovoort. En uit dit rijtje, veruit het meest dat van "moslims" (de Volkskrant, 07-05-2016, door Martijn de Koning, antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Onlangs publiceerde hij: De ideologische strijd tegen de islam - Fortuyns gedachtegoed als scharnierpunt in de racialisering van moslims):
  Cultuurretoriek | Moslims wordt hun individualiteit afgenomen

Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is

Kritiek op moslims kan ook racisme zijn. Zeker nu moslims als groep apart worden gezet, constateert Martijn de Koning.

En als voorbeeld voor de rest van de gevallen uit dat rijtje, gaat het hier verder over deze specifieke.

Dus de algemene stelling was "Groep A maakt een onderscheid met groep B, en dat onderscheid is onjuist of ongerechtvaardigd" met als nevenwoorwaarde "Groep B maakt dat onderscheid met groep A niet". En de specifieke is "Niet-moslims maken een onderscheid met moslims, en dat onderscheid is onjuist of ongerechtvaardigd" met als nevenvoorwaarde "Moslims maken dat onderscheid met niet-moslims niet".

De werkelijkheid aangaande dat laatste is dusdanig helder, dat ook hier slechts alleen de links worden gegeven => . Die links laten zien: "Tot de kern van de islam behoort het maken van onderscheid met niet-moslims". Wat ze in de praktijk uitvoeren middels onder andere een ruime stroom vervloekingen, op schrift gesteld in hun geestelijke leidraad: de koran.

Oftewel: de werkelijkheid is het tegenovergestelde van het in de term "apart zetten" gesuggereerde: het zijn niet de niet-moslims, maar de moslims die zichzelf apart zetten. In zichtbare vorm met hoofddoeken, baarden, moskeeën, enzovoort.

Ieder gebruik van termen als "apart zetten" is dus volkomen tegengesteld aan de werkellijheid, en een zeer ernstige vorm van (cognitieve) geestelijke gestoordheid


Islam-kritiek is islamofobie
In verband met de absurdheid ervan eerst wat voorbeelden (Joop.nl, 08-05-2013, door Merijn Oudenampsen - Socioloog uitleg of detail ):
  Wat is islamofobie?

Op welk punt eindigt legitieme islamkritiek en waar begint de islamofobie?


Ik was onlangs verwikkeld in een online discussie met Sjaak van der Velden, historicus en voormalig redacteur van Spanning, het blad van het wetenschappelijk bureau van de SP. Het ging ongeveer zo: Sjaak van der Velden deed wat boude beweringen, ik stelde dat hij een nare vorm van islamofobie onder de leden had. ...

Of nog wat verder getrokken (Joop.nl, 16-09-2014, door Merijn Oudenampsen - Socioloog uitleg of detail ):
  Islamcritici die net zo denken als IS

Simplistische kritiek bevordert radicalisering juist

...    De prozaïsche werkelijkheid is dat de Koran niet letterlijk gelezen kan worden. ...
    Deze pluriformiteit wordt echter ontkend door zowel moslimfundamentalisten als islamcritici. ... U portretteert beiden de islam als een ideologie, een alomvattende maatschappijordening. ...
    In uw onvermoeibare zendingsactiviteiten als islamcriticus richt u zich graag tot de gematigde moslim. Die term alleen al toont uw radicalisme. ...

Oftewel: "Er bestaan verschillende lezingen en utleg van de islam. Dus degenen die kritiek hebben op de islam, zijn even radicaal als radicale moslims van de soort IS" (noot: in het artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen soorten islam-kritiek).

Oftewel: hier staat niet "Islam-kritiek is islamofobie", maar "Islam kritiek is terreur, massamoord, en genocide".

Dat is de maatschappelijke praktijk Nu de analyse. De gemeenschappelijke stam, islam, schrappende, staat hier: kritiek = fobie. Waarna je de gelijkstelling kunt onderzoeken door er diverse stammen voor te zetten: fascisme-kritiek = fascismofobie. Nazi-kritiek = nazifobie. Vrouwenhaat-kritiek = vrouwenhaatfobie.

Waarmee in de toepassing bewezen is dat de gelijkstelling in zijn algemeenheid maximaal onzinnig is - niveau "De maan is van groene kaas" van na de maanreizen en eropvolgend onderzoek van het maanmateriaal.

Wat theoretisch volgt uit het feit dat de twee te vergelijken begrippen ongelijk zijn:
-  Kritiek: het noemen van een negatieve eigenschap van iets.
-  Fobie: het hebben van een ongerechtvaardigde angst voor iets.

Dus de uitspraak kan alleen bewezen worden aan de hand van specifieke eigenschappen van dit specifieke geval, zijnde de islam.

Dus de te bewijzen stelling is (vergelijk de twee definities): "Het noemen van negatieve eigenschappen van de islam is ongerechtvaardigd". Hetgeen identiek is aan: "De islam heeft geen negatieve eigenschappen".

De werkelijkheid is hier een simpele kwestie. Want er is vermoedelijk niets dat geen negatieve eigenschappen heeft. En al helemaal geen enkele ideologie (los van eventuele positieve eigenschappen), en nog veel meer al helemaal geen enkele religie.

Voor praktische voorbeelden van dit geval, zie de link hier uitleg of detail , en in meer detail de daar genoemde verzameling van deze links: over meer algemene zaken uitleg of detail , over de houding ten opzichte van rationaliteit uitleg of detail , kunst uitleg of detail , ten opzichte van humor uitleg of detail , kritiek uitleg of detail , de vrijheid van meningsuiting uitleg of detail , de houding in de dialoog uitleg of detail , het gebruik van de gebiedende wijs uitleg of detail , het liegen uitleg of detail , de dominantie uitleg of detail , het superioriteitsgevoel uitleg of detail , het niet-speels zijn uitleg of detail , de homohaat uitleg of detail , het antisemitisme uitleg of detail , de wraakzucht uitleg of detail , de intolerantie uitleg of detail (in beelden: uitleg of detail ), het geweld uitleg of detail , het terrorisme uitleg of detail , de weerstand tegen en gevaar voor het onderwijs uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail, gevaar voor de democratie uitleg of detail ,  gevaar voor de meningsvrijheid uitleg of detail , gebrek aan aanpassing uitleg of detail , islamisering uitleg of detail , vooruitgang" uitleg of detail ,  barbarij uitleg of detail , achterlijkheid uitleg of detailen gevaar qua ideologie in het algemeen uitleg of detail  .
    En globaal bezien deze , die de samenvatting bevat die iedereen uit de nieuwsberichten van over de hele wereld kan maken  (GeenStijl.nl, 09-01-2015, door Johnny Quid uitleg of detail ):
  De realiteit: meer polderjihadi's, minder AIVD

Volgens mensen die er voor doorgeleerd hebben zijn er meer polderjihadi's dan de officiële 169. Diverse terreurexperts, waaronder thuisblijfjihadi's zelf, melden dat het aantal eerder rond de 350 ligt. Regelmatig met steun van ouders. ...

Reacties:
...
Nog maar een keer:

Tot 5% islam in een samenleving --> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
5% tot 10% islam --> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.

10% tot 25% islam --> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.

25% en meer islam --> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.    ...

kwark001 | 09-01-15 | 09:27    ...

Dus de stelling "De islam heeft geen negatieve eigenschappen" is dusdanig in directe tegenspraak met de feiten, dat je sterk in de buurt van het omgekeerde komt.

Oftewel: de uitspraak "Islam-kritiek = islamofobie", en zijn afgekorte ersie in de vorm an de term "islamofobie", is een zeer ernstige vorm van geestelijke gestoordheid.


Islam-kritiek is racisme
Dit is het geval dat de aanleiding om de verzameling te starten. Natuurlijk wordt deze niet geformuleerd in de gestelde vorm, maar is er een voorbereidende stap nodig: "Islam-kritiek = islamofobie". Dit is al een geestelijke gestoordheid en behandeld elders in deze verzameling => (Joop.nl, 14-11-2017, door Mensje van Puffelen - Onderzoeker/schrijver uitleg of detail ):
  Waarom islamofobie een vorm van racisme is

Hier staat dus doodgewoon het equivalent van "Waarom de maan van groene kaas is".

Want het afwijzen van de islam gaat over het afwijzen van opvattingen, en racisme is het afwijzen vanwege ras (of etnie) onafhankelijk van opvattingen.

In meer detail:
  Hoe meer we aannemen dat ras gelimiteerd kan worden tot bijvoorbeeld huidskleur, hoe minder we begrijpen van het moderne racisme waar moslims mee te maken krijgen

Dit is een wat uitgebreidere versie van het eerste, met de bijbehorende analogie: "Als de maan van groene kaas is, en we bouwen een lange ladder naar de maan, heeft iedereen gratis te eten". Dat wil zeggen: de logische verbinding klopt, maar één van de twee aannames is onzin.

De stelling in de eerste kop maakt inmiddels deel uit van de strenger stromingen binnen de politieke-correctheid, die het aan elkaar doorgeven. Hier een eerder voorbeeld (de Volkskrant, 07-05-2016, door Martijn de Koning, antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Onlangs publiceerde hij: De ideologische strijd tegen de islam - Fortuyns gedachtegoed als scharnierpunt in de racialisering van moslims):
  Cultuurretoriek | Moslims wordt hun individualiteit afgenomen

Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is

Kritiek op moslims kan ook racisme zijn ... constateert Martijn de Koning.

Hier is de kern van het argument:
  De bejegening van islam en moslims kan toch nooit racisme zijn? ... Want islam en moslims zijn geen 'ras'. Islam is een levensovertuiging, een keuze, geen aangeboren eigenschap.
    Het is een vaak gehoorde, maar ook een misplaatste redenering. Het gaat bij racisme niet om wat een groep is, maar om hoe deze bejegend wordt.

Dit is dus niet alleen in tegenspraak met de werkelijkheid, maar een spiegeling ervan. Want het gaat bij racisme wél degelijk om wat de groep is. Bewezen met een simpel voorbeeld: PVV-aanhangers worden in Nederland sterk negatief bejegend. En gepresenteerd als kwaadaardig en inferieur.
    De behandeling van PVV-aanhangers in Nederland is volgens het criterium van dr. Martijn de Koning dus racisme.
    Terwijl zowel de bejegeners als de bejegenden van hetzelfde blanke ras zijn.

Toch moet er ergens een pad zijn in het hoofd van dr. Martijn de Koning waarin dit wel logisch lijkt. Hier een aanwijzing:
  Het gaat om hoe een specifieke groep mensen tot een onacceptabele en inferieure Ander wordt gemaakt.

Wat dus ook geldt voor PVV-aanhangers. Of, zeg, communisten. Enzovoort. Er zijn eindeloos vele groepen die als zodanig behandeld zijn of worden, om zeer uiteenlopende redenen.

De storing in het hoofd van dr. Martijn de Koning is dus dat hij slechts één bepaalde groep ziet als onderworpen aan deze behandeling. Met voorbijgaan aan alle andere mogelijke groepen.

Oftewel: deze storing is er één van zeer sterk eenzijdige blik. Van een gestoord geestelijk gezichtsveld. En een geestelijk gestoord gezichtsveld.

Daarop kan een fysieke visuele blik worden geworpen bij het derde geval van deze geestelijke storing, de documentaire-maakster en links-activiste Sunny Bergman, als gast bij het moslim-programma an de publieke omroep: De Nieuwe Maan uitleg of detail (07-01-2018). De aanleiding: een vrouwenhatende opmerking van een stuk in Nederland wonend Frans-Algerijns figuur genaamd Rapper Boef. En omdat op hetzelfde moment nog steeds de #MeToo-campagne gaande is, kon de politieke-correctheid het niet collectief negeren en werd ook de Algerijnse rapper bekritiseerd. Sunny Bergman is het daar niet mee eens (item vanaf 6:54 min.):

Verbatim vanaf 10:48 min.:
  "Op zich moeten we seksisme ten alle tijde veroordelen, maar wat je hier ziet in dit geval, is dat seksisme bestreden wordt met racisme."

Oftewel: "Kritiek op een moslim is racisme omdat het een moslim is".

Naast het voorgaande, is dit tevens een contradictie. Want ten eerste trekt ze geloof door naar ras, om vervolgens dat ras te gaan betrekken in een discussie die gaat over seksisme door een moslim. Oftwel: seksisme van een moslim wordt hier goedgepraat met racisme.

Dit is dus een eerste alhier illustratie van een stelling die op deze website inmiddels ook al vele malen is genoemd: de politiek-correcte leeft in een spiegeluniversum.

Het leven in een spiegeluniversum is dus een sterk niveau van geestelijke gestoordheid - wel meestal beperkt tot de cognitieve soort. Maar de blik in de ogen van Sunny Bergman zegt hier al meer dan genoeg: hier spreekt een gewetenloze ideologisch-fanatiekeling.

Met ongetwijfeld wisselende uitingsvormen, zijn de de eerste twee bijdragers ongetwijfeld van dezelfde soort. Hier een wat groter aantal soortgelijke mensen:

 
 

Gewetenloze ideologische fanatiekelingen die voor hun ideologie zelfs bereid zijn een kinderfeest te verstoren (en bereid zijn tot het in brand steken en plunderen van een Haagse woonwijk).

Voor het geval dr. Martijn de Koning zijn geen fysiek uiterlijke beelden voor handen, maar wel een verbale (GeenStijl.nl, 27-08-2014, door Pritt Stift):
  Dr. Martijn de Koning (UvA) zet aan tot geweld


"Medewerker Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam" ...

Het leidt geen enkele twijfel dat dr. Martijn de Koning hier vanuit de bodem van zijn ziel spreekt.
    Overigens klopt de voorspelling wel, grotendeels: de gewetenloze ideologische fanatiekelingen hier aangeduid als 'mensen' kwamen van hun bidkleedjes vandaan, en schoten de redactie van Charlie Hebdo aan flarden.

Oftewel: het is in bovenstaande tweet dr. Martijn de Koning die liegt, doet aan haatzaaierij, en ophitst tot geweld.

Bevestigende voor de tweede keer wat al eerder gesteld is: politiek-correcten leven in een spiegeluniversum.


Vrije immigratie
Eén van de allerergste geestelijke storingen, en één van degene diet het meest openlijk beleden worden. En geestelijke storing die zo ver is doorgedrongen in de maatschappij, dat politici het niet wagen om daaraan beperking voor te stellen, zonder uitgebreide en omstandige uitleg dat ze geen onmensen zijn. Prominente politici als Diederik Samsom en Jesse Klaver en in de tijden daarvoor iedereen die niet van de PVV was, durfde zich niet uit te spreken tegen vrije immigratie. Vaak onder gebruik van de woorden "Maar echte vluchtelingen moeten altijd hier een eilge plek kunnen inden", heel wel wetende dat iedere asielzoeker zichzelf omschrijft al door allen en iedereen bedreigde vluchteling. Of homo, of transgender of datgene dat op dat moment in de mode is als onderdrukte groep overal ter wereld behalve in Nederland.
   Dit omdat als ze bij ieder voorstel tot beperking van immigratie, opgejaagd worden door de Joodse, Joodsistische en uiterst politiek-correcte media en met name de publieke omroep => , en daarin weer met name het NOS Journaal en Nieuwsuur.

Terwijl één en slechst één argument voldoende is om deze geestesstoring in al zijn gestoordheid te onthullen: overbevolking.

Maar dat is een term die daarom nog veel verbodener is dan de uitdrukking "Beperking op immigratie".

"In Nederland is er geen overbevolking" is een geestelijk storing van de hoogste soort.

Er is in Nederland uitsluitend en alleen een ernstig huznetekomrt, een ernstig wegentekort, een ernstig treinen dus spoorwegen tekort een ernstig goedekope-arbeidsbanentekort, enzovoort.

En is in Nederland absoluut geen overbevolking oftewel mensenoverschot, omdat uit demografische gegevens volkomen duidelijk is dat het overschot bestaat uit slechts één enkele groep: de gekleurde immigratie.

"Vrije immigratie" is niet alleen een geestelijke gestoordheid, het is zodanig duidellijk een gestelijke gestoordheid zelfs voor degene die eraan lijden, dat hier sprake is van volledige bewuste misdadigheid.

Massa-misdadigheid.


"Dus u zegt dat..."

"Dus u zegt dat ..." is één van de standaardreacties van een politiek-correcte opeen politke-incorrecte stellingname op een moment dat negeren, ontkennen, bekachelijk maken en in schelpartijen uitbarsten wat minder mogelijk zijn. Dus bijvoorbeeld in het geval dat er camera's op staan, of iets dergelijks, en waarin de politike-correcte uitdageer genoeg bij zinnen is om te beseffen dat de voorgaande alternatieven erger zijn.

In feite is het natuurlijk gewoon een versie van de retorisch truc van de stroman => , maar in dit geval naar dusdanige hoogte getild dat je van een nieuwe truc kan spreken.

Het is er ook eentje die deze redactie als zodanig niet zelf bedacht heeft. Hier is de bron (GeenStijl.nl, 19-01-2018, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Aargh. Hassan Sahara snapt Jordan Peterson niet

De Canadees Jordan B. Peterson is The Professor That Could: sinds anderhalf jaar vergaart hij internetroem bij verstandige verwerpers van regressief-linkse identiteitspolitiek. ...Vrijdagavond spreekt Peterson in Nederland ... Derhalve wil de Volkskrant haar lezers waarschuwen voor Peterson. ... Hassan Bahara stelt in een interview met Peterson een beetje dezelfde vooringenomen "Sou you're saying..." vragen als Cathy Newman, het krijserige Channel 4-kipje dat eerder deze week op kalme en charmante wijze compleet werd afgedroogd door Peterson in het gesprek hierboven, dat op YouTube inmiddels anderhalf miljoen views heeft

Met daarin dus veelvuldig de politiek-correcte "dram"-truc:
 

Meestal liggende op het niveau: politiek-incorrecte: "Ik ben tegen vrije immigratie" - politiek-correcte: "Dus u zegt dat alle moslims naar de gaskamer moeten".
    En dat van die gaskamers is geen overdrijving van deze redactie, zie dit ("Adriaan", Joop.nl, 11-02-2011):

Om de reactie hierop uit te drukken in de taal van dat beeld en de politieke-correctheid in het algemeen: "Politieke-correctheid is gajes. Hoe ze zich ook uitdrukken. In dat beeld is het openlijk gajes. Lieden als die interview-mevrouw doen hetzelfde met omfloerstere terminologie.


Naar Psychologische krachten  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .

 

.2018