NRC Handelsblad, 19-06-2005, door Joost Brakel, civiel ingenieur, werkzaam in de baggerindustrie, sinds 2004 in de VUT

Intelligent Design? Welnee: Stupid Design!

Mensen hebben te grote hoofden. Onze levensomstandigheden op aarde verslechteren. En waarom bestaat het schrikkeljaar? Het kan niet anders: hier is SD aan het werk.
    In de strijd tussen evolutietheorie en Intelligent Design (ID) wordt een belangrijke alternatieve zienswijze over het hoofd gezien, namelijk SD oftewel Stupid Design.
    Men kan het eens zijn met de ID-adepten, dat niet alles met de evolutietheorie verklaard kan worden. We maken ons vrolijk over idee(!n uit de oudheid en de (late) Middeleeuwen.
Zo dacht de met een standbeeld in Brussel op de Nieuwe Graanmarkt geŽerde grondlegger van de scheikunde, Jean Baptist van Helmont, omstreeks 1600 nog dat muizen via spontane generatie uit oude lappen en graan ontstonden.
    Is dit zo verschillend van het ontstaan van leven uit de in de oersoep aanwezige organische moleculen? Hier kan de natuur best een 'kontje' gekregen hebben. Maar is ID hiervoor de juiste verklaring? Wie de huidige wereld beziet met haar kommer en kwel en nog eens nadenkt over het verleden, komt al snel op andere gedachten.
    Aan de hand van enkele voorbeelden, die nog met talrijke andere uitgebreid zouden kunnen worden, kan aangetoond worden dat SD als ordenend principe mogelijk aan ons bestaan ten grondslag ligt.
    In de eerste plaats is daar de verhouding tussen de omlooptijd van de aarde om qe zon en de lengte van een dag. Als deze verhouding verstandig gekozen zou zijn, bijvoorbeeld 360:1, dan zouden we het jaar kunnen verdelen in een aantal maanden van gelijke lengte en zou er geen schrikkeljaar nodig.zijn.
    Bovendien, maar dit is slechts bijzaak, zou het aantal honderdjarigen groter zijn. Het is duidelijk: hier is SD aan het werk. Een ander voorbeeld: het grote hoofd van mensen. Om mensenkinderen geboren te laten worden, moet de schedel vervormbaar zijn, moet het kind een vreemde draaiing maken en wordt het damesbekken mechanisch danig verzwakt door een geweldig grote opening. Alweer zien we SD aan het werk.
    In het verlengde hiervan heeft de intelligentie van homo sapiens waarschijnlijk tot gevolg, dat de leefomstandigheden op aarde in korte tijd zodanig zullen verslechteren, dat het einde van de mensheid in zicht komt. Het ontstaan van wezens met een intelligentie als die van enkelen onder ons is uiteraard een wonder. Het gebruik van deze intelligentie duidt er echter op, dat er bij het ontwerp geen rekening is gehouden met mogelijke pernicieuze bijwerkingen. Het lijkt weinig nuttig iets gecompliceerds te construeren, dat opflakkert en uitdooft in een geologisch gezien korte periode. Het is een ID onwaardig soort vuurwerk.
    SD heeft er voor gezorgd, dat we eenzaam leven in een groot en koud heelal.
Wanhopig wordt dag en nacht naar metgezellen in dit eenzame universum gezocht, zoals in het Seti project (http://www.seti.nl). Zoals bekend betreft het hier het bestuderen van signalen uit de ruimte in de waarschijnlijk vergeefse hoop, dat er ooit iets binnen zal komen dat duidt op het met ons willen communiceren door de een of andere intelligente levensvorm.
    De signalen zouden overigens van zo ver komen, dat het sowieso geen flitsende conversatie zal worden. Denk aan de tijd tussen uitzenden en ontvangen.
Hier wordt energie verspild, die beter besteed zou kunnen worden aan het in toom houden van de bijna nog sterker dan het heelal uitdijende wereldbevolking.
    SD staat nog maar in de kinderschoenen en is op dit moment slechts een fenomenologische zienswijze. Het op deze wijze beschouwen van de wereld laat verbanden zien, die anders verborgen zouden blijven.
    Mijn overtuiging is, dat een vanuit dit paradigma bestuderen van astronomische, biologische en maatschappelijke verschijnselen de waarde van SD zal aantonen en zal kunnen bijdragen aan de noodzakelijke verdieping en theorievorming.
Het in de toekomst opnemen van SD (wacht er niet te lang meel) in de diverse curricula lijkt geboden.


Naar Religie vs ratio , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]