WERELD & DENKEN
 
 

Culturele gelijkheid, creolen

.2015

De gelijkheid der culturen is natuurlijk een onzinnig idee, alleen al omdat het in strijd is met de evolutie: als alle culturen nu gelijk zijn, dan moeten ze dat ervoor ook geweest zijn - en weer daarvoor. Enzovoort. Oftewel: dan zou er helemaal geen ontwikkeling zijn in culturen, wat bijna gelijk staat aan geen geschiedenis.
    Er moet dus een erg goede reden zijn om zo'n absurd idee aan te nemen. Die goede reden is het bestaan van de creoolse cultuur. Want de gelijkheid der culturen hoeft niet afgekondigd te worden als die gelijkheid der culturen er is. Die gelijkheid der culturen moet afgekondigd worden omdat die gelijkheid er niet is. En de meest zichtbare en dringende reden voor het afkondigen van de gelijkheid er culturen, is de ongelijkheid van de creoolse cultuur.
    De ongelijkheid van de creoolse cultuur is een zo gevoelig punt mede vanwege de periode van het kolonialisme en die van de slavernij. Nu is dat laatste al geen reden om niet over culturele ongelijkheid te praten, want slavernij was voor de komst van de eerste Europeanen al een inheems Afrikaans verschijnsel, en de slavenhandel idem, toen met de Arabische wereld. De komst van de Europese zeevaarders aan de westkust, beperkt tot een aantal forten annex handelsposten, was een voorzetting van bestaande geschiedenis .
    Het koloniale tijdperk van Afrika is de tweede mogelijke reden om de culturele ongelijkheid te verzwijgen. Indien dat koloniale tijdperk aan het Afrikaanse continent en haar culturen schade had toegebracht. Dat wil zeggen: dat het Afrikaanse continent op dit moment in een betere staat zou verkeren zonder voorafgaande kolonisatie. Maar zelfs al het uitspreken van die gedachte laat zien dat die suggestie volkomen absurd is. Zonder de komst van de Europeanen, zou Afrika zich nog grotendeels in dezelfde toestand bevinden als in 1500 . Een onderzoek naar de mate van kolonisatie versus huidige ontwikkelingstoestand over diverse eilanden in het Caribisch gebied geeft definitief uitsluitsel van de positieve invloed van kolonisatie .
    Een mogelijke derde reden voor het hanteren van de gelijkheid der culturen is dat de overmacht van de westerse cultuur over de creoolse in deze periode heeft geleid tot een groot aantal zaken die destijds behoorden tot de normale culturele interacties, zoals slavernij, maar in de huidige westerse cultuur gezien worden als afkeurenswaardig. Dat is het langst doorgegaan daar waar het contact tussen westerse en creools cultuur het nauwst was en de westerse cultuur het laagst: in Amerika, samen te vatten met de "rassendiscriminatie". Die Amerikaanse rassendiscriminatie is formeel afgeschaft in de jaren 1960. Oftewel: door de verdere ontwikkeling van de westerse cultuur.
    De verdere en snelle ontwikkeling van de westerse cultuur met name na de Tweede Wereldoorlog heeft op het vlak van de culturele verhoudingen geleid tot het algemene socio-dynamische proces van "doorslaan" uitleg of detail :  een toestand die zich aan één kant van een evenwicht bevindt, beweegt zo snel naar dat evenwicht dat ze naar de andere kant doorslaat. Met name weer in Amerika waar leden van de creoolse cultuur bevoordeeld worden vanwege hun etnische achtergrond, onder de noemer "positive action" of "affirmative action" (Wikipedia) of "positieve discriminatie".
    Deze Amerikaanse geschiedenis is ook een katalysator voor het proces in Europa. In Europa waren tot aan de jaren 1970 geen noemenswaardige aantallen creolen. De gelijkheid der culturen was aldaar meer een theoretisch concept, stammende uit de culturele antropologie . De instroom begon in Nederland en Engeland, respectievelijk uit Suriname en de voormalig Engelse Caribische eilanden zoals Jamaica. In beide gevallen belandden de creolen voor het over-, overgrote deel aan de bodem van de maatschappij. In beide gevallen zit het overgrote deel daar nog steeds. In beide gevallen doet de top van de maatschappij naarstige pogingen om creolen te plaatsen op posities en in rollen waar ze absoluut geen meritocratisch recht op hebben , in de hoop op die manier "voorbeeldfiguren" te maken waar de rest zich aan zal optrekken.
    Het is dit beleid, het beleid van voortrekken van etnische minderheden, uitgedragen en uitgevoerd door de top van de maatschappij, dat een rechtvaardiging behoeft ten opzichte van de meerderheid van de autochtone bevolkingen, minimaal de onderste tweederde. Die rechtvaardiging is "de gelijkheid der culturen". Oftewel: de achterstand van de creoolse en andere immigrantenculturen is niet inherent maar het gevolg van iets dat "wij" gedaan hebben.
    Het probleem van dit beleid is dat het weinig tot geen vooruitgang boekt. De voorlopige reactie hierop is nog meer bevoordeling en een nog strenger taboe op het benoemen van verschillen. Wat zijn meest zichtbare weerslag heeft in de strijd der terminologie: in Amerika is de pre-1960 term voor creolen, "nigger", is nu ten strengste verboden. De opvolger, "negroe", is iets minder streng verboden. De huidige politiek-correcte term is "Afro-American". Maar ook die term ligt inmiddels enigszins onder vuur. In Europa zijn er bewegingen om de term "allochtoon" verboden te krijgen.
    Maar "de gelijkheid der culturen" heeft zelf een ingebouwd probleem, die is dat de bestaande achterstanden de schuld zijn van de westerse cultuur. Aangezien het beleid komt van de top, moeten degenen die die achterstand veroorzaken wel daaronder liggen, zeg de onderste tweederde van de bevolking. Die onderste tweederde van de bevolking is dus schuldig aan discriminatie en racisme. En naarmate de achterstand van de  betreffende cultuur groter is, dus schuldig aan steeds meer discriminatie en racisme. Wat, als de niet-westerse dat idee overneemt, leidt tot afkeer en haat bij die niet-westerse bevolking, en als die achterstand niet het gevolg is van de onderste tweederde van de westerse bevolking, leidt tot afkeer en haat bij de onderste tweederde van de westerse bevolking. Het eerste is al zichtbaar gemaakt, wat betreft de creolen in Europa de door creolen aangestichte rellen in Londen en andere Engelse grote steden in 2011. De islamitische immigranten vertonen soortgelijke verschijnselen, met rellen in Parijs 2005 en Stockholm 2013.
    Het optreden van rellen op deze schaal, die ook gerust opstanden kunnen worden genoemd, zijn een meer dan voldoende reden om in ieder geval tijdelijk de gelijkheid der culturen af te schaffen, ten einde te kunnen inschatten wat de mogelijke gevolgen van voortgezet beleid in die richting zijn, waarvoor je moet weten hoe groot de daadwerkelijke afstand is. Waarna onmiddellijk overgegaan worden naar het invullen van de sociaal-culturele indicatoren . Dan blijkt dat creoolse cultuur dramatisch laag scoort op de gezag-machtverhouding , slecht scoort bij de man-vrouwverhouding , en vermoedelijk op de bodem staat bij gezinsstructuur . En dat zijn al drie disqualifiers uitleg of detail . Andere slecht-scorende factoren zijn de integriteit  , het racisme  , en de gewetenloosheid  . Overige culturele eigenaardigheden staan hier verzameld .
    Apart te vermelden zijn de prestaties van de creoolse cultuur op het vlak dat vermoedelijk het meest kenmerkend is voor ontwikkeling en beschaving: de prestaties op het gebied van de wetenschap en het direct eraan verbonden gebied: onderwijs. Dat laatste is heel simpel: een creoolse onderwijstraditie heeft er nooit bestaan. Dientengevolge zal het geen verbazing wekken dat de prestaties op wetenschapsgebied zich dicht bij de globale bodem bevinden  .
    Na het tijdelijk afschaffen van de gelijkheid der culturen is de conclusie dat de achterstand van met name de creoolse cultuur zo groot is, dat de gelijkheid der culturen definitief afgeschaft moet worden, omdat om dit goed te krijgen met die gelijkheid der culturen, het hele maatschappelijke weefsel uit elkaar gerukt moet worden door het verschijnsel van de culturele nederlaag , en de vrijwel onvermijdelijk daarop volgende maatschappelijke onrust.
    Eenmaal afgeschaft, is die ongelijkheid voor iedereen waar te nemen. Een enkel praktisch voorbeeld alhier ter illustratie: op de avond van de eerste of tweede dag van rellen in Londen van 2011, stemde deze redactie af op het Engelse tv-programma Newsnight het "kwaliteitsprogramma" over achtergronden bij het nieuws en belangrijke sociale verschijnselen, nieuwsgierig naar een eventueel commentaar op de rellen. Onderwerp drie was een paneldiscussie tussen twee creolen en een ander figuur, en een blanke presentatrice. Het onderwerp was een voor creolen van belang zijnde zaak: de voodoo- of winticultuur.
    Of kijk naar beelden verzameld door deze redactie hier .


Het VIVA-lijstje ter promotie van de omgang met de zwarte medemens:
-  Het zijn zulke bescheiden mensen.
-  Ze passen zich direct en volkomen aan daar waar ze voor het eerst komen.
-  Ze vormen zulke hechte gezinnetjes met geborgenheid voor de kindertjes.
-  Ze zijn de minst criminele aller culturen.
-  Ze blijken uit in wetenschap en technische vakken.
-  Het zijn uitstekende boeren.
-  Ze kleden zich heel onopvallend.
-  Het zijn zulke nuchtere mensen die helemaal niet geneigd zijn tot hysterische godsdiensten.
-  Ze vormen zulke hechte en grote groepen van samenwerking.
-  Ze letten nooit en te nimmer op huidskleur of etnische afkomst - een blanke tv-presentator zien ze even graag als een zwarte.
-  Wat uw etnie ook is, met zwarte partner krijgt u zulke leuke zwarte kindertjes ...

Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .