WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin is jurist. Een zeer gerespecteerd jurist. En wel een dusdanig gerespecteerd jurist, dat hij minister van Justitie is geworden. Dat is, schrijvende medio 2017, wel weer wat jaartjes terug, maar evengoed is hij nog invloedrijk genoeg om uitverkoren te worden voor een reeksje zomer-dubbelinterviews door de Volkskrant.

En in het kader daarvan werd hij weer aangehaald door anderen, zodat die invloed nog steeds geldt. En dus ook een reden om de los genoteerde karakteristieken van de heer Ernst Hirsch Ballin te bundelen, ter verdere referentie. De meeste komen uit Cultuur, Joods, Nederlandhaat uitleg of detail waar het veel meer van dit soort materiaal is verzameld.

Hier is de eerste, uit zijn tijd toen hij nog minister was (de Volkskrant, 12-04-2008, door Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie):
  Laat horen wat moreel belangrijk is

De ethische oriëntatie van politici geeft leven aan de democratie, mits zij deze overtuiging met respect inbrengen, zegt Ernst Hirsch Hallin.


Behoren politici en ambtsdragers zich neutraal op te stellen, of mogen zij hun positie aanwenden, om de samenleving te kneden naar het model van hun eigen verhouding tot religie of levensbeschouwing?   ...
    Dit houdt verband met de scheiding van kerk en staat, maar ook met het karakter van onze democratische rechtsstaat zoals dat wordt weerspiegeld in de Grondwet. Ik zie in de Grondwet drie dimensies, die ik beschouw als identificerend voor Nederland:   ...
    3. Vandaar het grote gewicht van de in de artikelen 90 tot 94 van de Grondwet juridisch gewaarborgde verbindingen met het Europese recht, het toelatingsbeleid van vluchtelingen, kennismigranten en andere vreemdelingen, de internationale juridische samenwerking, en de bevordering van de internationale rechtsorde als constitutionele doelstelling. Hierin komt het recht overeen met het land in zijn fysieke condities: grenzen zijn niet langer - en zeker niet noodzakelijk - afgrenzingen, maar verbindingslijnen of raakvlakken.   ...

Het beroep op internationale wetgeving en het specifiek vermelden van kennisemigranten, zonder het dan eveneens relevante vermelden van economische vluchtelingen en gelukszoekers onder de paraplu van de asielwetgeving, geeft natuurlijk al voldoende aanwijzing met wat hiermee bedoeld wordt. Maar voor de volledigheid schrijft Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie, het nog eens in zoveel woorden erbij: de grenzen kunnen wel afgeschaft worden - iedereen is welkom.
    Dit is een filosofie die volstrekt natuurlijk is voor een migrantenvolk. Ook is het volstrekt sociale-omgevingsvijandige karakater (de nomade parasiteert op omgeving en trekt weg naar de volgende plek) ervan duidelijk, wat men dat kennelijk ook beseft, want in deze expliciete vorm wordt het maar weinig waargenomen.
    Maar in de andere opvattingen over alles aangaande migratie enzovoort is ze duidelijk terug te vinden als de gemeenschappelijke achtergrond: het recht van de migrant of nomade om te bewegen van nederzetting naar nederzetting, telkens als de oude nederzetting te veel is uitgeput om nog als levensbron voor de nomade te kunnen dienen.
    Overigens: in die kop komt meteen een ander aspect van de nomadische en oudtestamentische communicatie en cultuur naar voren: het gebruik van "De Moraal". Parafraserend naar een sciencefictionschrijver : "Dat stelletje van 10 regels dat men gebruikt om de orde in de woestijntent te handhaven".

Dat was uit een relatief ver verleden, toen dit soort zaken nog niet werden bijgehouden op deze website. In de tussentijd verdween Hirsch Ballin in de coulissen om vandaar uit de publieke opinie te befluisteren. Hier het volgende genoteerde voorbeeld dat komt uit een (linksfascistisch) weekblad, zodat er wat meer ruimte is om te laten zien wat je vindt en denkt. Het blijkt uiterst informatief - de kop komt laten we even weg (De Groene Amsterdammer, 23-05-2013, door Robert Duimers):
  Ernst Hirsch Ballin over staatsburgerschap en mensenrechten
...
...    Zijn eigen vader, óók een Ernst Hirsch Ballin, jurist en jood, ontvluchtte nazi-Duitsland en kreeg in Nederland politiek asiel. ...

'Zijn eigen vader, óók een Ernst Hirsch Ballin, jurist en jood, ontvluchtte nazi-Duitsland en kreeg in Nederland politiek asiel'...
   
En wat zou zo iemand van Joodse afkomst nu vinden van migratie, volgens de alhier geformuleerde regels ( => ?) ? Dat is: "Hij is er hartstikke voor". En hier is de kop van het artikel:
  'Er is geen aan/uit-knop voor migratie'

En aangezien het aanbod om naar Nederland te komen eerder in de buurt van een miljard dan 100 miljoen ligt, is het aanbod praktische gezien oneindig. Oftewel: de "aan"-knop, staat altijd aan. Wat Ernst Hirsch Ballin wil, is de uitknop uit. Zoals volgt uit zijn lidmaatschap van de Joodse cultuur.
    Samengevat in die kop, waar staat:
  Migratie moet volkomen vrij zijn

Waarna je de zaak als afgedaan zou kunnen beschouwen, maar het is wel instructief om te laten zien hoe deze manier van denken werkt, want hij komt meer voor. Hirsch Ballin hanteert ze in de pedante vorm: "net doen alsof het logisch is":
  Al wil hij aan Geert Wilders weinig woorden kwijt, zijn nieuwe job als hoogleraar Europees recht in Tilburg en hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam staat haaks op alles waar de PVV en de rechtervleugel van het CDA voor staan en stonden. Al in de Middeleeuwen waren de Nederlandse steden 'metropolen aan de Noordzee', constateert Hirsch Ballin. Steden met burgers, gekomen naar de Lage Landen vanuit alle windstreken, vreemdelingen, immigranten, die samen aan de basis van de welvaart van ons land stonden. 'En nog steeds, als je open en eerlijk kijkt, is Nederland een metropool aan de Noordzee.

Oftewel: in de Middeleeuwen was migratie, en dat ging goed. In de 20ste eeuw is er ook migratie, dus dat gaat ook goed. Een vorm van redeneren die hij vermoedelijk tijdens de rechtenstudie heeft opgedaan. De rechtenstudie is namelijk berucht in de academische wereld om het feit dat haar niveau van redeneren op het niveau staat van: "Een koe is vee en een koe geeft melk - een kip is ook vee - dus, ergo, q.e.d: een kip geeft ook melk".
     Dus maar wat voorbeelden gegeven van die migratie:
  Open metropolen achter de dijken, een constant va et vient. En voor wie het nog zou willen terugdraaien of tegenhouden: het is allang een fait accompli. 'Nee, een fait accompli is een voldongen feit', corrigeert Hirsch Ballin, 'dat klinkt veel te negatief. Het is een realiteit. Het is een realiteit die betekenis heeft voor onze toekomst: De Poolse stukadoors, natuurlijk, die toch al weer sinds jaar en dag in Nederland klussen, maar ook zijn Slowaakse promovendus in Tilburg en de liefdevolle verpleegster-met-hoofddoekje die aan het sterfbed stond van een zwaar gereformeerde goede vriend.

Dat laatste is een gore leugen in de zin dat het een doodenkele uitzondering is - op het ogenblik worden Spanjaarden naar Nederland gehaald voor de verpleging uitleg of detail . Omdat moslims dat verdommen te doen. Contact met mannen, weet u wel. En kijk eens wat er verderop staat:
  We weten tegelijkertijd dat zonder migratie er op afzienbare termijn niet meer voldoende mensen zullen zijn in de zorg.

De les: laat u nooit in verwarring brengen door de pedante stijl. In de pedante stijl wordt minstens even vaak gelogen als in alle andere. Zo niet meer, dus.
    Maar er is nog een aspect. Want neem eens aan dat er wel voor Nederland een grote waarde zit in de immigratie. En constateer dat Nederland nou echt niet zo'n speciaal land is - in ieder geval volgens de multiculturalisten van het type Hirsch Ballin. Dus als immigratie zo waardevol is voor Nederland, is immigratie waardevol voor alle landen. Maar dan is er meteen een probleem: de immigratie van het ene land, is de emigratie van het andere. Dus dat andere land krijgt er geen waarde bij, maar wordt er juist van beroofd. Daar gaat het mooie ideaal van Ernst Hirsch Ballin. Waaraan Ernst Hirsch Ballin dus nooit zal denken, omdat het Ernst Hirsch Ballin in de kern gaat om slechts één soort im- en emigratie: die van zijn eigen culturele groep. Anders is deze zeer grote blinde vlek niet te verklaren.
    Maar we vervolgen:
  Degenen die het zo voorstellen alsof wij de rug naar de buitenwereld zouden kunnen keren, die de indruk wekken dat wij migranten onwenselijk vinden en dat we de Europese Unie wel kunnen verlaten, slaan de plank mis en missen de waarden van het samenleven:

En hier de kern van de pedante stijl: de Ad ponandum  . Een duur of ernstig gezicht, sigarenrook, een geaffecteerde stem, een professorstitel ... Het dient allemaal voor één ding: het Ad ponendum. Het zonder enige begronding doen van uitspraken, liefst besloten met een moreel coda: als je het er niet mee eens bent, ben je immoreel. Of oliedom. Of iets dergelijks.
    Met als simpele receptvoor het tegengif: de spiegeling  :
  Degenen die het zo voorstellen alsof wij de rug naar de binnenwereld zouden kunnen keren, die de indruk wekken dat wij migranten wenselijk vinden en dat we de Europese Unie alles moeten laten overnemen, slaan de plank mis en missen de waarden van het samenleven:

Werkt precies hetzelfde, maar met precies de tegenovergestelde mening. Vindt je dat het ene waar is, is het andere, het tegenovergestelde, het ook.
    Waarna we komen aan de kern van het betoog van Ernst Hirsch Ballin:
  Al met al is migratie voor Nederland een gunstige zaak. Het gaat bij de migranten van onze tijd niet om massamigratie. Eigen aan de migratiepatronen van de 21ste eeuw is juist niet dat de vreemdeling huis en haard definitief verlaat om daar nooit meer terug te komen. We leven in een wereld die gekenmerkt zal blijven door migratie. En de taak van de overheid is om die migratie te ordenen, in goede banen te leiden, maar er is geen aan/uit-knop voor migratie.'

Met middenin weer een leugen: de allochtone immigratie is massa-immigratie - met nu al de helft of meer van de grote steden erdoor bezet uitleg of detail . Vol achterstandigen uitleg of detail tot en met tuig uitleg of detail .
    Misschien voelt hij zich toch niet helemaal zeker van de kracht van zijn argumenten, dus ook nog maar eens het immigratiedebat-atoomwapen  ingezet:
  Meer dan vijftig jaar later zegt de zoon bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de rechten van de mens aan de UvA: 'Op 16 maart 1959, in de aula van de Universiteit van Amsterdam, sprak mijn vader zijn inaugurele rede uit als hoogleraar in het auteurs- en uitgeversrecht; bij die gelegenheid droeg hij deze toga met de rode biezen van de juridische faculteit en de Sint Andrieskruisen van het stadswapen, de toga die ik nu draag. Het was een belangrijk moment voor hem, precies twintig jaar nadat hij als vluchteling naar Amsterdam was gekomen. Hij was Nederlander geworden en voelde zich thuis in deze stad, was hier ingeburgerd. ... Al liet Nederland slechts mondjesmaat vluchtelingen uit nazi-Duitsland toe, voor velen die van elders afkomstig waren, was deze stad de plaats geworden waar ze konden ademen en liefhebben, luisteren en spreken, lezen en schrijven:

Oftewel: omdat we eigenlijk niet genoeg van de Joden hebben toegelaten, moeten we allochtonen en met name moslims in onbeperkte hoeveelheden toelaten.
  Maar in een 21ste eeuw van Wahlverwandtschaften, om de moeilijk vertaalbare titel van een boek van diezelfde Goethe dan toch maar te gebruiken, in de wereld van Schengen, verstedelijking en arbeidsmigratie, waarin je deels zelf kiest waar je beste kansen liggen, met welke samenleving je je het meest verwant voelt, en waarin je banden aangaat met vreemde landen, loopt de wetgeving in veel landen flink achter de feiten aan, stelt Hirsch Ballin in zijn oratie. En dat wordt in toenemende mate een probleem. 'Het recht, in Nederland en daarbuiten, maakt onderscheid tussen de eigen staatsburgers en "vreemdelingen". Vreemdelingen kunnen maatschappelijk, cultureel of economisch zijn ingeburgerd, ze zijn geen staatsburgers en hebben dus niet of in beperkte mate de aan de nationaliteit gebonden burgerrechten. Burgerrechten zijn de aan de staatsburgers gewaarborgde fundamentele rechten die hen in staat stellen actief en volledig aan het openbare leven van hun land deel te nemen: Met andere woorden: het burger-zijn, met alle rechten en plichten, liep vroeger redelijk parallel met wie er in eenzelfde land woonden. Maar nu niet meer.
    'Er worden nu aan de verkrijging van het staatsburgerschap allerlei voorwaarden gesteld. Het is eigenlijk een vrij recent product, want men maakte zich er rond 1800 nog niet zo druk om wie van welk land staatsburger was. In de Franse Revolutie, toen de Droits du Citoyen voor het eerst werd geformuleerd, is aangegeven wie er naast de geboren en getogen Fransen burgers van de Franse Republiek waren: iedereen, ook de vreemdeling, die een inkomen of een eigendom had in Frankrijk. En, werd eraan toegevoegd, ook degene die een Française huwde - dit gold klaarblijkelijk als een voldoende blijk van hechting.'

Een stuk kenmerkend voor de pedante ideoloog: je kan het in één of twee zinnen zeggen, maar de pedantheid neemt er twee alinea's voor. Zelfs de ongetwijfeld net zo politiek-correcte en multiculturalsituisch journalist (hij heeft geen enkele tegenwerping) kan het niet laten het even samen te vatten:
   Dat is een vrij genereuze visie op wie er deel uitmaken van de maatschappij.

Of om het directe geformuleerd te zeggen: "iedereen die zegt deel uit te maken van de maatschappij, maakt er deel van uit". Oftewel: vrij toegang voor iedereen.
    Hirsch Ballin bevestigt het met graagte:
  'Zeer. Maar sindsdien is het staatsburgerschap meer en meer een bijproduct van het nationalisme geworden, van het denken in nationale staten ...

En, volgens vrijwel iedereen van Joodse afkomst, en ook hier dus weer geïmpliceerd: nationale staten is hetzelfde als nationalisme en hetzelfde als vies. Fout. Immoreel. Kijk maar:
  Daardoor heeft het staatsburgerschap allengs een janus-kop gekregen: vriendelijk voor degene die erbij hoort, die mag meedoen, maar tegelijkertijd een onvriendelijker gezicht van uitsluiting.'

Maar er was wel één idee van Hirsch Ballin waarover je zou kunnen denken het over te nemen:
  We weten dat het in alle landen voorkomt: mensen die erbij horen door hun activiteiten, door hun opstelling en hun instelling en die desalniettemin niet volledig aan de samenleving kunnen deelnemen. Langzaam maar zeker is het staatsburgerschap verder afkomen te staan van politieke rechten van de mens. Alleen geboorteland of afstamming is niet langer toereikend.
    Voor de toekenning van het burgerschap in de wereld van de 21ste eeuw zou naar mijn overtuiging een goed criterium zijn: wie is zo verbonden met de samenleving dat zijn of haar rechten als burger erkend moeten worden?' Naast het ius soli en het ius sanguinis, vindt Ernst Hirsch Ballin, moet er een ius nexus komen, een burgerschap verkregen door verbondenheid.

Dat is een idee als criterium. Maar dan natuurlijk alleen als het beide kanten op werkt: wie verbonden is mag staatsburger worden. Maar wie niet verbonden is, die wordt het staatsburgerschap ontnomen. Anders heb een een één-weg-systeem met alleen maar groei. Dat is hetzelfde als "onbeperkt aanzwellen" - onbeperkte groei in een levend geheel, als een maatschappij zeker is, is "kanker".  En met het "ius nexus" criterium in de hand kunnen de moslims en negers onmiddellijk het staatsburgerschap ontnomen worden. Met als voornaamste grond voor de moslims hun ideologische onderlinge verbondenheid die verbondenheid met seculiere staten onmogelijk maakt, en voor negers omdat is gebleken dat ze zodanig disfunctioneren dat ze zelf de behoefte krijgen de boel in de brand te steken uitleg of detail .
    Maar dat is natuurlijk absoluut niet wat Ernst Hirsch Ballin wil. Die stelt het "ius nexus" voor, juist vanwege de onbeperkte instroom die eraan vastzit.
    Natuurlijk horen hierbij de bekende opvattingen over democratie en de wil van het volk:
  Een nieuw referendum over de EU lijkt mij geen goed idee, net zo min als andere referenda.

Want dan kan het hele volk zich uitspreken en dan krijgen we mogelijk een "Nee"-stem, net als in 2005. Dus dat lossen we op via de politieke-elite methode:
  ... ik denk wel dat het de hoogste tijd wordt om de Europese Unie een plaats te geven in onze grondwet. Daarop is de procedure van grondwetswijziging van toepassing; dat die grondwetswijziging door tweederde meerderheid na verkiezingen moet worden aanvaard.

Dat wil zeggen: je houdt gewone verkiezingen waarbij de oligarchische partijen weer gewoon liegen dat ze kritisch zijn op de EU, en daarna beslissen die oligarchische partijen met tweederde meerderheid dat Nederland is opgeheven en nu de Europese grondwet geldt. Die grondwet die in 2005 was afgestemd en daarna met de wijzingen van een paar paragrafen is ingevoerd als "gewone stelselwijzigingen".
   Ik zou de toekomst van Nederland in de Europese Unie en de verkiezingen aan elkaar koppelen. Dan maak je het tot inzet van het democratische proces en zou er een tweederde meerderheid moeten zijn die zich daarover uitspreekt.'

Tweederde van de parlementariërs, vergeet Hirsch Ballin erbij te liegen. Tweederde van de elite. Tweederde van de oligarchen.
    En als finaal bewijs van de leugenachtigheid van ook de pedante ideoloog van nomadische afkomst:
  'Ik sta geen naïef kosmopolitisme voor. Als je zou zeggen: iedereen is overal welkom, dan creëer je onbeheersbare processen, waarin uiteindelijk de maatschappelijke basis zal komen te ontbreken om de dingen goed te laten uitpakken. Toelating vergt wél een beoordeling. Ik bepleit dus geen afschaffing van het migratierecht, maar wél om onderwerpen zoals dit te plaatsen... tja... in een perspectief.'

Vertaald: "Ik ben tegen moord, maar vind dat het afhakken van hoofden wel moet worden toegestaan". Waarbij je, in het verlengde van de Joodse opvattingen over ritueel slachten, er aan kan toevoegen: "Want het afhakken van hoofden behoort tot onze culturele tradities. Als dat niet meer zou kunnen, zou onze cultuur ten onder gaan. En dat is antisemitisme. Van de soort zoals bedreven door de nazi's. Die trouwens ook begonnen met het verbieden van het afhakken van hoofden".
    Letterlijk zoals het betoogd is aangaande rituele slacht.
    En precies waarop het betoog voor vrije (im)migratie op neerkomt: het afslachten of onthoofden van de Europese culturen. En dan aan het einde eraan toevoegen: "Maar ik ben niet voor het afslachten of onthoofden van de Europese culturen, hoor" ...

En hier wat in feite een nog verdergaande of openlijkere formulering is van het "Iedereen moet overal vrij binnen kunnen komen"-nomadisme (de Volkskrant, 14-03-2014, column door Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aan de UvA en aan de universiteit van Tilburg. Dit is een ingekorte versie van de toespraak van Hirsch Ballin bij de aanbieding van zijn boek Citizens' Rights and the Right to be a Citizen aan de voorzitter van de Eerste Kamer, mr. Ankie Broekers-Knol):
  Geef individu staatsburgerschap van land waar hij thuis is

Wie in een nieuw land ingeburgerd raakt, moet er ook staatsburger worden


Tussentitel: Band houden met land van herkomst moet ook mogen

...    De verstedelijking van de wereld voltrekt zich in hoog tempo; nu al woont meer dan de helft van de mensheid in steden. Mensen kunnen in een andere samenleving ingeburgerd raken. Wie de taal van die samenleving machtig is, hoort er ook het staatsburgerschap te kunnen verkrijgen. Wanneer mensen daar van worden uitgesloten en politiek rechteloos blijven, doet dat afbreuk aan de cohesie van de samenleving. Ze kunnen een redelijk verlangen hebben om via hun oorspronkelijke nationaliteit óók een band te houden met het land van hun familie, het land van herkomst.
    Dat hoort ze niet onmogelijk te worden gemaakt. Maar in het land waar ze wonen, komt het aan op hun bijdrage aan díé samenleving. Daarom bepleit ik dat nationaal en internationaal het recht wordt erkend om staatsburger te zijn van het land waarin iemand zijn thuis heeft gevonden, met de rechten en de verantwoordelijkheid die daarbij horen.

Maar natuurlijk is het houden van een taaltest in een land als Nederland verboden, want dat is discriminatie (echt waar - het argument wordt dagelijks gebruikt: het slaat in de praktijk alleen op gekleurden, dus is het discriminatie uitleg of detail ). Dus moet je doodgewoon iedereen maar vrij toelaten. Volgens Ernst Hirsch Ballin. In zijn boek.
    En je dan maar weer afvragen waarom Joden overal ter wereld vervolgd werden, en uiteindelijk in een concentratiekamp belandden ...

CDA-leider Sybrand Buma heeft iets heel fouts gedaan. Hij heeft de Nederlanders die minder blij zijn met immigratie, dat wil zeggen: de resultaten ervan zoals de invoering van de islam en het afschaffen van Zwarte Piet (om er slechts twee te noemen) niet aangeduid als "boze witte mannen", wat het reguliere media-eufemisme is voor "FASCISTEN!!!" en "RACISTEN!!!", maar als "gewone burgers met terechte zorgen". En ook nog iets in de buurt van "Immigranten zijn degenen die zich moeten aanpassen". Wat zo veel is als "RACISME!!!" en "ANTISEMITISME!!!". Overigens: niet dat Buma dat letterlijk zo zei ... Hij zou niet durven ... Dat durven alleen Geert Wilders ("FASCIST!!!") => en Thierry Baudet ("RACIST!!!") => .
    Hoe dan ook: overal waar ze zitten dat wil zeggen de hele reguliere media hebben de "waarnemers" al hun afschuw uitgesproken over deze aanstootgevende woorden van Sybrand Buma. Maar dat wil niet zeggen dat hun inspiratiebron, de Joodse stem, stil aan de kantlijn blijft zitten toekijkern. Terwijl die onverlaat van een Buma bezig is hun cultuur en etnie te ondermijnen.
    Zo dacht ook Ernst Hitsch Ballin, en omdat de aanhang al erg zijn best had gedaan in de reguliere media, besloot hij tot een aanval in het hart, namelijk binnen he CDA an Buma waar Ernst Hisrch Ballin zijn rol als vijfde colonne vervult. En stuurde een artkel naar het lijfblad van het CDA: Christen Democratische Verkenningen.
    Daar was de aanhang van het Joodsisme in de reguliere media ook zeer veguld mee. Dus nog ruim voor het CDA-blaadje verscheen, kreeg de publieke opinie al de eerste aanval te verduren (trouw.nl, 08-10-2017, 23:00, door Jelle Brandsma uitleg of detail ):

  CDA-prominent: 'Buma laat migrant in de kou staan'

Deze redactie leest Trouw niet ... De Volkskrant levert al genoeg ergernis voor meerdere mensenlevens. Maar ertoe gedwongen, valt je ook meteen weer de grote leyugenachtigheid op die in een conetxt waarin men beweert "christen"te zijn altijd extra ergernis opwekt. Met hier dus een hondsbrutale leugen, want Buma heeft niets, NIETS!!!, expliciet gezegd over migranten. Hij zou niet durven.
    En dat geeft men ook nog doodleuk toe ook:
  Hirsch Ballin ... Buma sluit migranten niet uit maar ...‘het is duidelijk dat hij niet aan hen denkt’ als hij het opneemt voor de boze Nederlander. ...

Juist ja ...
    Dus als je het hebt oer Nederlanders en hun zorgen. moet je het ook altijd over de migranten hebben.
    Merk op: de omgekeerde regel: als je het hebt over migrnaten, moet je het ook altijd over Nederlanders hebben, is natuurlijk je reinste "RACISME!!!". Dat is "GEERT WILDERS!!!" en "THIERRY BAUDET!!!"
    Merk ten tweede op dat Nederlanders in deze conetxt altijd 'boze Nederlander' - het eufemisme voor "FASCISTEN!!!". En dat waar migranten boze dingen zeggen over Nederlanders, zoials "Jullie discrimineren ons", dat dat nooit "boze migranten" zijn, maar "gekwetste migranten". 
    En we hebben het hier oer het denken en praten van "christenen", hè ...
    De mediale versie van dezehypocriete  goorheid, het christelijke dagblad Trouw, was er dus zo blij mee, dat ze het nog voor het verschijnen an dat CDA-blaadje op haar pagina's plempte.
    Wat natuurlijk instantaan werd gevolgd door de seculiere goorheid in de rest van de media. Bijvoorbeeld de Volkskrant (Volkskrant.nl, 09-10-2017, door Raoul du Pré):
  Oud-minister Hirsch Ballin: Buma zet tegenstellingen aan en laat culturele verscheidenheid 'helaas los'

... CDA-onderhandelaar Sybrand Buma ... krijgt ... te maken met kritiek uit eigen gelederen. Oud-minister Ernst Hirsch Ballin vindt dat Buma tegenstellingen aanzet terwijl het CDA die juist zou moeten overbruggen. ...


Volgens Trouw, die het partijblad al in handen heeft, wijzen Hirsch Ballin en Van Geest erop dat de partijleider de in het 'Program van uitgangspunten CDA' geformuleerde culturele verscheidenheid 'helaas loslaat'. Kijk verder dan de eigen cultuur en geschiedenis, en toon inlevingsvermogen, adviseren ze Buma.

Hetzelfde verhaal, met nog stelligere beweringen aangaande wat Buma gezegd heeft, uitlsuitend en alleen op grond van wat hij niet gezged heeft.
    bewij uit het omgerijmde, heeft dit ook wel, en algemeen bekend als uierst onbetrwouwbaar. Met het receptt± 'Alleen toepassen in de wiskunde".
    En speciaal hiervoor vroeg uit bed gekomen zijn ze natuurlijk bij de linksfascitische haatzaaisite van de VARA: Joop.nl (Joop.nl, 09-10-2017. uitleg of detail ):
  Harde kritiek op CDA-leider uit eigen gelederen: ‘Buma laat migrant in de kou staan’

Maandag, nog voor het middaguur, kondigden de heren van de VVD, het CDA, D66 en ChristenUnie aan eruit te zijn: het regeerakkoord is rond. ... al zal het er bij het CDA niet al te vrolijk aan toe gaan. In het partijblad Christen Democratische Verkenningen klinkt forse kritiek op CDA-onderhandelaar Sybrand Buma van niemand minder dan oud-minister Hirsch Ballin.
    Buma zou de tegenstellingen in de samenleving moeten proberen te overbruggen, maar zet ze juist aan, aldus Hirsch Ballin. Dieptepunt in de carrière van Buma wat dat betreft was zijn H.J. Schoo-lezing ...

Kijk, in dat regeerakkoord in opgenomen een verlaging van de directe belasitngen, en een vehoging van de indirecte, de volgende zet in het verelendiseren van de onderste derde van Nederland die al de kosten van de immigratie betaalt, economische en sociaal-cultureel, maar lieden als de linksfascistische van Joop.nl en hun Joodse en chrostelijke voorlieden vinden dat Buma niets gezegd heeft over de zieligheid van migranten veel, veel, en heel veel erger.
    Met ook nog deze gotpse:

  ... Hirsch Ballin en hoogleraar Paul van Geest wijzen erop dat Buma de culturele verscheidenheid, die is opgenomen in het Program van uitgangspunten voor het CDA, ‘helaas lostaal’. Ze adviseren de partijleider dan ook: kijk verder dan de eigen cultuur, kijk verder dan de eigen geschiedenis en toon inlevingsvermogen.

Dat 'verder kijken dat de eigen geschiedenis' en dat 'toon inlevingsvermogen' zijn dus echt volkomen en hartstikke FOUT!!! aks het gevraagd zou worden van migranten: hoezo moeten zwarten 'verder kijken dat de eigen kolonale geschiedenis' en hoezo moeten ze inlevingsvermogen tonen voor de Nederlanders die van Zwarte Piet houden...? Ze zijn mmigranten, dus, DUS!!!, hebben ze recht om eindeloos te hameren op de eigen geschiedenis en hoeven voor geen greintje begrip te hebben voor de Nederlandse liefde oor Zwarte Piet.
    Migranten gaan voor.
    VOOR!!! ALTIJD!!!
    Dat is de cultuur van migranten, zoals de Joden. En de zwarten en de moslims alhier.
    En de ideologie van de politiek-correcte en linksfascisische meute die onder andere de media beheerst, en knipmest voor deze boodschap van de Joden (en de zwarten en de moslims maar die hebben er zelf bijgehaald voor dit doel).


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home  .

 

\31 jul.2017