WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, gelijkheid, joods: anti-nationalisme en Nederlandhaat

23 okt.2011

Joden zijn verspreid over de hele wereld. Al duizenden jaren. Dat betekent dat ze hun culturele identiteit scherp bewaakt moeten hebben, anders waren ze allang onherkenbaar als groep, zoals bijvoorbeeld hugenoten dat zijn in Nederland. (noot: deze en alle volgende opmerkingen zijn geen antisemitisme, zie hier )

Dan zou je verwachten dat joden ook respect hebben voor de culturele en nationale identiteit van andere volken. Het tegendeel is het geval, zie bijvoorbeeld deze uitspraak van PvdA-politicus en -bestuurder Jacques Wallage (Over identiteit, zelfrespect en integratie, zesde DEND-lezing, door J. Wallage, burgemeester van Groningen, 31-10-2002, in Tilburg):
  Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.

En voor zo'n schamel cultuurtje is ook geen eigen land nodig (uit: NRC Handelsblad, 10/19-01-2004, door Paul Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit):
  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

En, opgedoken uit het eigen archief, in een later veel meer gebruikte vorm (de Volkskrant, 18-12-2003, van een verslaggever):
  Wallage protesteert tegen islam-uitspraken Hirsi Ali

Burgemeester Wallage van Groningen protesteert in een brief aan de VVD-Tweede-Kamerfractie tegen de uitlatingen van het Kamerlid Ayaan Hirsi Ali over de islam. Wallage, oud-fractievoorzitter van de PvdA, vindt dat Hirsi Ali de Nederlandse moslimgemeenschap intimideert en haar grondrechten aantast.    ....

Het is natuurlijk precies anderom: met zijn brief intimideert Wallage de Nederlandse gemeenschap en tast haar grondrechten (je mag je over alles uitpsreken tenzij het de wet schendt dat wil zeggen oproept tot geweld) aan.
    Maar Wallage heeft er geen enkele moeite mee om de Nederlandse grondrechten de schenden, want ...:
  In zijn brief legt Wallage een verband tussen de acties van Hirsi Ali en het lot van de joodse gemeenschap in Groningen, die gedurende de Tweede Wereldoorlog grotendeels werd 'vernietigd'.

Oftewel: Joden zijn migranten en slachtoffers en mag je dus niet van zeggen - moslims zijn in Nederland ook migranten - dus, ergo, q.e.d.: moslims zijn ook slachtoffers en mag je ook niets van zegggen.
    Oftewel: Wallage kiest migrantenbelangen boven Nederlandse belangen. Wallage is een Nederlandhater en Nederlandverrader.

Maar dit is nog slechts de beleefde vorm. In de diplomatentaal van politici. Kunstenaars als schrijvers weten het plastischer uit te drukken (NRC Handelsblad, 27-12-2006, door Ilja Leonard Pfeijffer):
  De boeren hebben de macht gegrepen

Nederland is in 2006 een kleinburgerlijk, provinciaals, xenofoob land geworden. Nederland heeft definitief gekozen voor de nostalgie van het verleden,voor de knusheid van benepen burgerlijke bangigheid, voor nationale trots op de koekjestrommel, signaleert Ilja Leonard Pfeijffer.


Na het lezen van de koppen heb je als werkend mens al meer dan genoeg hiervan. Voor wie de naam even niets zegt: Ilja Leonard Pfeijffer is succesvol en prominent schrijver van gedichten en boeken. van joodse afkomst. Met een trektocht naar plus jarenlang verblijf in Italië achter de rug. Het aloude "Het paradijs ligt op Hawaï" (later: Samoa) syndroom. Hier alsnog een stukje uit dit epistel:

  De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in november bevestigde precies dat Nederland in 2006 een kleinburgerlijk, provinciaals, xenofoob land is geworden. De winnaars waren de SP, de ChristenUnie, de anti-islampartij van Geert Wilders en in mindere mate het CDA van premier Balkenende, dat in elk geval de grootste partij bleef. Wat deze partijen gemeen hebben, is hun diepe geworteldheid in de provincie, in Oss, in de bible belt, in Limburg en op het katholieke en christelijke platteland. Wat deze partijen gemeen hebben, is hun conservatief provinciaals gedachtengoed.

Ad nauseum.

Misschien wel gevaarlijker zijn de varianten die in ethische taal geformuleerd zijn: (de Volkskrant, 12-04-2008, door Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie):
  Laat horen wat moreel belangrijk is

De ethische oriëntatie van politici geeft leven aan de democratie, mits zij deze overtuiging met respect inbrengen, zegt Ernst Hirsch Hallin.


Behoren politici en ambtsdragers zich neutraal op te stellen, of mogen zij hun positie aanwenden, om de samenleving te kneden naar het model van hun eigen verhouding tot religie of levensbeschouwing?   ...
    Dit houdt verband met de scheiding van kerk en staat, maar ook met het karakter van onze democratische rechtsstaat zoals dat wordt weerspiegeld in de Grondwet. Ik zie in de Grondwet drie dimensies, die ik beschouw als identificerend voor Nederland:   ...
    3. Vandaar het grote gewicht van de in de artikelen 90 tot 94 van de Grondwet juridisch gewaarborgde verbindingen met het Europese recht, het toelatingsbeleid van vluchtelingen, kennismigranten en andere vreemdelingen, de internationale juridische samenwerking, en de bevordering van de internationale rechtsorde als constitutionele doelstelling. Hierin komt het recht overeen met het land in zijn fysieke condities: grenzen zijn niet langer - en zeker niet noodzakelijk - afgrenzingen, maar verbindingslijnen of raakvlakken.   ...

Het beroep op internationale wetgeving en het specifiek vermelden van kennisemigranten, zonder het dan eveneens relevante vermelden van economische vluchtelingen en gelukszoekers onder de paraplu van de asielwetgeving, geeft natuurlijk al voldoende aanwijzing met wat hiermee bedoeld wordt. Maar voor de volledigheid schrijft Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie, het nog eens in zoveel woorden erbij: de grenzen kunnen wel afgeschaft worden - iedereen is welkom.
    Dit is een filosofie die volstrekt natuurlijk is voor een migrantenvolk. Maar degelijkheid is hij dusdanig duidelijk in zijn volkomen omgevingsvijandige extremisme, dat men dat kennelijk ook beseft, want in deze expliciete vorm wordt het maar weinig waargenomen. Maar in de andere opvattingen over alles aangaande migratie enzovoort is ze duidelijk terug te vinden als de gemeenschappelijke achtergrond: het recht van de migrant of nomade om te bewegen van nederzetting naar nederzetting, telkens als de oude nederzetting te veel is uitgeput om nog als levensbron voor de nomade te kunnen dienen.

Natuurlijk is het zo dat op een gegeven binnen de nederzettingen weerstand tegen dit soort gedrag ontstaat. De nomaden of migranten noemen dit dan "vreemdelingenhaat" of "xenofobie", en schrijven het toe aan de lokale cultuur. Die dan ook niets waard is en afgeschaft moet worden, zoals we al hebben gezien. Dit natuurlijk geheel in tegenstelling tot de cultuur van de nomaden of migranten, die beschermd moet worden en dus wel veel waard is (uit de Volkskrant, 29-09-2008, door Ulli d'Oliveira, oud-hoogleraar internationaal privaatrecht en migratierecht aan de UvA):
  Albayrak solt met vrouwen

Ulli d’Oliveira hekelt het ferme optreden tegen polygamie. Moeten aspirant-Nederlanders hun niets vermoedende andere Marokkaanse vrouw dumpen?

Staatssecretaris Albayrak van Justitie zei dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat zij het ‘onacceptabel’ vindt dat polygaam getrouwde buitenlanders Nederlander konden worden. ...
    Ook kondigde ze een onderzoek aan naar de vraag of in het buitenland gesloten polygame huwelijken hier automatische erkenning moeten krijgen. ...
    Hier zijn halsoverkop wetgevingszaken gedaan zonder enige reflectie.    ...
    Maar het streven om bigame buitenlanders die er voor het overige voor in aanmerking komen uit te sluiten van het Nederlanderschap, miskent de negatieve gevolgen van zo’n beleid. Men verwacht van de aspirant-Nederlander dat hij zijn niets vermoedende andere Marokkaanse vrouw dumpt met een verstoting die in Nederland erkend kan worden. Dat is sollen met vrouwen. Mooi voor een regering die zoveel aan gezinswaarden en moraliteit doet.
    Hier speelt zich een botsing van culturen af die niet optimaal wordt opgelost door een handjevol (vooral bejaarde) bigame buitenlanders van het Nederlanderschap uit te sluiten. ...

Het idee van een monogaam huwelijk behoort dus tot het schamele cultuurtje, en dat van een polygame kennelijk tot de rijke cultuur. Een stellingname die rechtstreeks stamt van het Joodse culturele etnocentrisme (uit: de Volkskrant, 24-07-2009, door Jan Tromp):
  Voor wie last heeft van de verbetenheid en de wrok

'Inburgering', stelt PvdA-coryfee Wallage, 'loopt via de weg van emancipatie, niet via de aanpassing.' Stukken van hem uit de jaren '90 zijn gebundeld in Plaats van bestemming
.

...   Op bladzijde 155 van Plaats van bestemming vinden we in een opstel uit 2001 het beredeneerde, en in elk geval het humane antwoord. 'Inburgering', schrijft Wallage, 'loopt via de weg van emancipatie, niet via de aanpassing.' Zeg zelf, hier wordt al het gedraai en gedoe dat de laatste weken rondom het onderwerp is vertoond, in een pennestreek geanalyseerd en gekarakteriseerd.
    'Wat voor mensbeeld hebben politici eigenlijk die migranten met droge ogen hun identiteit denken te kunnen afpakken?', stelt Wallage in een volgend stuk. 'Je cultuur, je moedertaal, de verhalen van je ouders en grootouders, de humor, het verdriet dat alles kun je niet afleggen alsof het een oude jas is.'   ...
    Hij beschrijft hoe hij in Manhattan eens een groep oude Joodse mannen trof op een bankje aan het water. Ze kwamen uit Oost-Europa en woonden al een halve eeuw in Amerika. Ze spraken Jiddisch met elkaar. ...

En dit Joodse recht op cultuurbehoud wordt direct geprojecteerd op de cultuur van andere immigranten, terwijl de residente bevolking dat recht keihard ontkend wordt.
    Deze aanval op onze cultuur is in de openbare discussie begonnen door Hedy d'Ancona, met haar inmiddels legendarische uitspraak dat de multiculturele samenleving een verrijking was voor ons land. Oftewel: dat vrouwenonderdrukking, uithuwelijken inteelt, eerwraak, mannen- en vrouwenbesnijdenis, ritueel slachten, kunstcensuur, meningscensuur, en al die andere uitingen van multiculturaliteit die een verrijking van onze samenleving zouden zijn. Hier nog eens uitgeberid uitgevent (de Volkskrant, 20-03-2010, door Hedy d’Ancona e.a.):
  Wij nemen stelling

Burgers moeten van zich laten horen. We mogen ons niet laten gijzelen door verbaal geweld van haatzaaiers, zeggen Hedy d’Ancona e.a.

Nederland is een mooi land. ... Dankzij de diepgewortelde traditie van tolerantie en respect voor diversiteit konden tot nu toe etnische en religieuze minderheden hun volwaardige plaats innemen.
    Deze interne openheid is altijd een sterke basis geweest voor de internationale openheid van Nederland. Deze belangrijke kenmerken worden bedreigd door populistische predikers van angst en haat. Zij willen Nederland veranderen in een intolerant land, een culturele eenheidsworst, gezuiverd van ‘niet-westerse’ etnische, religieuze en culturele elementen. Met hun politiek van ‘wij’ tegen ‘zij’ zetten ze burgers tegen elkaar op en met hun pleidooien voor racisme en discriminatie op basis van geloof en afkomst drukken ze minderheden in een hoek.   ... .

De bekende leugens en omdraaiingen: het zijn de allochtone immigranten die discrimineren en racistisch zijn uitleg of detail , en waar ze in de meerderheid zijn de blanken in de hoek drukken zodat ze uit hun wijken vluchten uitleg of detail . En degenen die bezwaar hebben tegen de moslims pleiten niet voor eenheidsworst, want er wordt niets gezegd van andere Europeanen, Chinezen, enzovoort, alleen over de moslims met hun haatzaaiende koran en halal-en-haram regeltjes. En hun religieuze activisme in de vorm van de hoofddoek.
    Maar natuurlijk zijn de autochtonen de schurken, die de allochtonen ook sociaal-economsch onderdrukken:
  De daadwerkelijke sociaal-economische problemen die onevenredig veel allochtonen raken,

Geen woord over het de sterk achterblijvende leerprestaties van de allochtonen waardoor ze die positie hebben. Stel je voor, moslims die ergens in onderpresteren - die waardigheid weer.
    Én wat ze het liefst natuurlijk meteen zien verdwijnen, in goed-islamitische traditie, is het recht om op deze achterlijkheden kritiek te uiten:
  Al te vaak verbergen de predikers van angst en haat zich achter de vrijheid van meningsuiting. Het respecteren van die vrijheid ontslaat ons echter niet van de plicht om tegen abjecte vreemdelingenhaat publiekelijk stelling te nemen en minderheden te beschermen tegen discriminatie en racisme. Te weinig burgers, intellectuelen en politici spreken zich uit tegen de discriminatie onder de dekmantel van ‘religiekritiek’

En in dit geval komt ook dat bekende wanstaltige begrip van het respect om de hoek kijken:
  Ook het pleidooi om ‘de grote schoonmaak van onze straten’ te beginnen door een kopvoddentaks in te voeren tast de waardigheid van de moslims aan en ondergraaft de democratische principes.

Christenen mag je voor alles uitmaken, en op dit moment is het misbruik op internaten volop in het nieuws, maar moslims, nee, die hebben waardigheid, die je niet mag schenden. Christenen mag je bekritiseren, maar voor moslims moet je respect hebben.
    Kijk, en dat is nu een echte bedreiging van democratie.
    Tussen twee haakjes: dat kopvoddentaks, één keer uitgesproken,  is iets waar de multiculturalisten echt zonder limiet op kunnen klaarkomen.
    Het is regelrecht eigen-volk-haat, oikofobie, waar deze mensen aan lijden. Die zich inlaten met iemand die een islamitische moord op een schrijver heeft bepleit, een regelrechte onze cultuur vijandige vijfde-colonnist uitleg of detail .

Dat al deze opvattingen direct zijn geïnspireerd door de joodse culturele achtergrond wordt nog eens expliciet gezegd, volstrekt overbodig, hier (de Volkskrant, 20-10-2012, boekrecensie, door Anet Bleich):
  Het joyeuze feminisme van Hedy d'Ancona

Hedy d'Ancona, de grande dame van de Nederlandse vrouwenbeweging
...

...     In het derde kabinet-Lubbers, waar ze als minister onder meer verantwoordelijk was voor de opvang van asielzoekers, had ze het daarom moeilijk met haar partijgenoot Aad Kosto. Het was de tijd van de oorlogen in Joegoslavië en Somalië. Het aantal vluchtelingen nam fors toe. Kosto wilde die instroom zoveel mogelijk beperken en dat stuitte D'Ancona tegen de borst. Dat kwam niet in de eerste plaats doordat in de grachtengordel (waarvan Hedy onmiskenbaar deel uitmaakt) ruimhartigheid toen in de mode was. Meijer laat zien dat haar allergie tegen discriminatie van vluchtelingen of migranten vooral te maken heeft met het feit dat haar vader en grootouders in de Holocaust omkwamen en haar grootvader van moeders kant een Pools-Russische vluchteling was. 'Volstrekt toevallig bevinden we ons in een situatie om over anderen te beslissen omdat we hier nu eenmaal zijn geboren', zo formuleert ze zelf dit elementaire gevoel.

Ook D' Ancona en met haar Bleich stellen hier dus expliciet: wij Nederlanders (en andere Europese nationaliteiten) hebben niet het recht ons te beschermen tegen de instroom van parasieten komende van elders. En let op de woorden 'dit elementaire gevoel' - hier staat expliciet: het gaat om een cultureel vastgelegde ideologie. De ideologie van de Joodse cultuur. De ideologie van het nomadisme - het vrij kunnen rondtrekken van plek tot plek nadat de vorige plek is uitgewoond.
    Deze nomadistische houding gaat ontzettend ver. Ze leidt in de geest van de nomadisten tot een afkeer van alles dat inheems is aan de plek waar ze verblijven, en een automatische voorkeur voor alles dat via migratie binnenkomt. Nog een bijdrage van Anet Bleich (de Volkskrant, 18-07-2007, door Anet Bleich):
  Het gelijk van Ella Vogelaar

Het inmiddels veelbesproken interview van Ella Vogelaar in Trouw heb ik met plezier gelezen. Het had iets van een frisse lentebries die de resten van een donderwolk verjaagt.


Waar zijn die critici toch zo boos over? Gaat het om Vogelaars vaststelling dat er angst bestaat voor de islam? Om haar wens de gelijkstelling tussen de islam als religie en de fundamentalistische, laat staan terroristische uitwassen ervan te doorbreken? Vinden de critici het verkeerd dat ze constateert dat de islam op dit moment een van de grote godsdienstige stromingen in Nederland is, omdat er een miljoen mensen die (in elk geval nominaal) moslim zijn in dit land wonen en in de toekomst vrijwel zeker nog meer?    ....

De waarde van welke opvattingen in zowat één enkele zin kan worden ingeschat (de Volkskrant, 21-07-2007, ingezonden brief van Pieter Markus, Geldrop):
  Islamitische traditie

Anet Bleich verwelkomt net als Ella Vogelaar een 'islamitische traditie' in Nederland (Forum, 18 juli). Maar van die traditie worden uitgesloten: fundamentalisme, terrorisme, het stenigen van overspeligen, het doden van afvalligen en homoseksuelen, het handen afhakken van dieven, de maatschappelijke achterstelling van vrouwen, vrouwenbesnijdenis, eerwraak, uithuwelijking, polygamie, het verbod voor moslimvrouwen te huwen met een niet-moslim, kledingvoorschriften, de achterstelling van andere godsdiensten en onverdoofd ritueel slachten.
    Wat blijft er dan voor leuks over, voor moslims en voor ons? Bleich noemt vijf keer per dag bidden, geld geven aan de armen en de bedevaart naar Mekka. Nederland besteedt reeds het hoogste percentage van zijn nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp, dus met het geld geven aan de armen zit het goed. In Mekka zijn wij als ongelovigen niet welkom. Blijft over vijf keer per dag bidden.
    Dat is een wat magere oogst, waar ik niet enthousiast van word. Dus wat bedoelen Vogelaar en Bleich in godsnaam met een 'islamitische traditie' in Nederland?.

Dan weer terug naar Bleich:
  Uit al deze opmerkingen haal ik als kern: de islam is hier, is onder ons, en het is in het belang van alle betrokkenen als we leren om het een beetje met elkaar te vinden. Geef elkaar de ruimte, is het idee. Is dat verkeerd? Wonderlijk!.

En nu Bleich over één van de partijen die ze de ruimte zou willen geven (de Volkskrant, 24-05-2006, column door Anet Bleich):
  Uitgeburgerd om een bagatel

...  Maar hoe komt ze daarbij? Wij zijn het volk! Wat Verdonk ‘het volk’ noemt, is niet meer of minder dan een stel rancuneuze, van de politiek en de democratie vervreemde (klein)burgers. Nee, dit is niet elitair. Want je beledigt het volk door te veronderstellen dat het dom is. ...
   ... Verdonk staat dicht bij het volk, zo beweert ze.
    Maar hoe komt ze daarbij? Wij zijn het volk! Wat Verdonk ‘het volk’ noemt, is niet meer of minder dan een stel rancuneuze, van de politiek en de democratie vervreemde (klein)burgers. ... .

Oftewel: de Nederlanders uit de stad zijn rancuneuze kleinburgers. En degenen die buiten de stad wonen ... (de Volkskrant, 22-11-2006, column door Anet Bleich):
  Boerka’s en buitenlui

...   Je kunt van Balkenende zeggen wat je wilt, maar hij is een erudiet man en heeft, zeker de laatste jaren, veel gereisd. Hoe is het dan mogelijk dat ik telkens als ik hem in beeld zie het gevoel krijg dat ik de geur van de koeienstal waar hij maandag zo welsprekend bezig was, kan opsnuiven? Normen en waarden, geen hangjongeren, opvoeden, respect, respect, gezag en flauwe grappen. Biezelinge rules!
    Het gaat me er niet om het platteland te diskwalificeren, maar ik zou wel graag willen weten hoe het komt dat iemand die regeringsleider was en weer wil worden zich erop toelegt de tolk te zijn van alles wat kleinburgerlijk, bekrompen en beperkt van horizon is. En het allerergste is: het slaat aan!

 ... zijn bekrompen en beperkt van horizon.
    Anet Bleich heeft een diepe liefde voor alles wat migrant is, en een diepe haar voor Nederlanders.
    Natuurlijk zijn de politiek-correcte opvattingen over immigratie en multiculturalisme in feite een bedreiging van onze samenleving. En er is geen enkele reden om te veronderstellen dat mensen als D'Ancona en later Van Thijn en Cohen, die veelvuldig hetzelfde verkondigden uitleg of detail , dat niet wisten. Anders dan dat ze volstrekt dom en stompzinnig waren, iets dat leden van deze cultuur zichzelf nooit zullen vinden. Waarna alleen de bedoeling overblijft zoals die blijkt uit de woorden van Wallage: de kwaadaardige. Men heeft toen al de aanval op de Nederlandse cultuur ingezet, met de allochtone immigranten als stoottroepen. Zie bijvoorbeeld ook de lijst deelnemers aan de politieke correctheid, waaraan het multiculturalisme ook bijna één-op-één verbonden is - ook daar een sterk contigent aan vertegenwoordigers van de nomadische cultuur .

En die strijd gaat tot op de dag van vandaag door. Kijk maar naar een ander prominent, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Paul Schnabel (uit: De Volkskrant, 08-10-2008, van verslaggever John Wanders):
  Nederlander bestaat toch niet

Directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft Máxima alsnog gelijk, en niet zo’n beetje ook.


Prinses Máxima had gelijk toen ze zei dat ‘de Nederlander’ niet bestaat. Het concept ‘Nederlandse identiteit’ rust primair op emotionele beleving en mythologisering van het verleden, verkondigde directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gisteren tijdens een lezing in Rotterdam.
   ‘Onze gemeenschappelijke geschiedenis stelt in werkelijkheid minder voor dan wij denken. Je hoort vaak dat we vroeger zo’n eensgezind volkje waren. In werkelijkheid hadden katholieken en protestanten in Nederland volledig gescheiden werelden gecreëerd.’   ...
    Nederland is geforceerd tot eenheidsstaat en het is louter aan een historische toevalligheid te danken dat Venlo niet aan de Duitse maar aan de Nederlandse kant van de grens belandde, aldus Schnabel. ‘En daarom maakt Geert Wilders nu deel uit van de Nederlandse identiteit.’
    Maar je kon in de jaren vijftig tenminste nog gewoon je keukendeur open laten, citeerde hij oudere Nederlanders. ‘Ja, moeder was toen nog hele dagen thuis. Bovendien viel er in die tijd niks te halen.’
    De calvinistische volksaard wordt al evenzeer opgeklopt, vindt de SCP-directeur en deeltijd-hoogleraar in Utrecht. ‘De calvinisten vormden in Nederland een minderheid – al was het een dominante.’
    Onze visie op de Gouden Eeuw is volgens hem ook vertekend door emotie. ‘We zeggen in het buitenland graag dat Nederlanders goede schilders zijn. Nou, niet iedereen is dat, hoor.’
    Op basis van recent opinieonderzoek concludeerde Schnabel dat Nederlanders één ding gemeen hebben: ‘Alle Nederlanders vinden dat de andere Nederlanders te egocentrisch zijn.’
    Samenvattend: ‘Máxima had gelijk, maar kreeg het niet. En dat is dan ook wel weer heel erg Nederlands.’

Paul Schnabel constateert dat er diverse groepen Nederlanders zijn, en dus is er niet dé Nederlandse identiteit - het bekende onbenul van mensen die niets van van het begrip "groep" (van mensen) begrijpen - dus niets van sociologie, want sociologie gaat eigenlijk alleen maar over groepen. Deze Paul Schnabel die het bestaan van het begrip "sociologische groep" ontkent, is socioloog, deeltijdhoogleraar, en directeur van de Sociaal en Cultureel Planbureau. Je verstand staat er bij stil ... Tenzij je aanneemt dat er andersoortige motivatie is voor het oordeel dat er geen Nederlandse identiteit bestaat zoals het willen vernietigen van die Nederlandse identiteit - door het bevorderen van maximale immigratie ...

Ook in juridisch kringen heeft het Joodse denken een stevige machtsbasis (de Volkskrant, 14-01-2011, door Jonathan Witteman):
  Egbert Myjer | Nederlandse rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de mens

'Mensen worden intoleranter, ook in Nederland'

Europees rechter Egbert Myjer ergert zich kapot aan 'zondebokdenken, superioriteitsgevoelens en eigen volk eerst-gedachten'.

Tussentitel: Het gaat om het hooghouden van de menselijke waardigheid

...    Myjer maakt zich zorgen over de groeiende onverdraagzaamheid tegenover minderheden, ook in Nederland. Tegen het Groningse universiteitsblad Checks & Balances sprak hij eerder dit jaar over 'de goedkope retoriek van lieden die zich ver verheven achten boven andere mensen die een andere huidskleur of geloofsovertuiging hebben'. 'Intolerantie, zondebokdenken, superioriteitsgevoelens, eigen volk eerst-gedachten; dat zijn zorgelijke situaties.' .


Natuurlijk is er geen enkele reden je zorgen te maken over de Nederland- en Nederlandse-culuur vijandigheid van de immigranten. Immigranten hebben sowieso cultureel altijd gelijk: besnijdenis, ritueel slacht, uithuwelijken, sharia: bij iedere botsing kiezen de Joden voor de kant van de immigranten
     De eerst geciteerde uitlatingen van Wallage stammen uit een tijd, rond 2004, dat soort uitingen zeldzaam waren. Het was niet nodig om actief tegen het "nationalisme" op te treden, omdat in de Noord- en West-Europese landen het gevoel voor de nationale identiteit vrij zwak was, met name door de gevolgen van wat gezien werd als het Duitse nationalisme.

Toch zijn joden ook in die tijd wel actief geweest in hun streven, via bijvoorbeeld hartelijke steun aan de Europese eenwording en het internationalisme in het algemeen, door mensen als Max Kohnstamm uitleg of detail (Wikipedia) en Mom Wellenstein uitleg of detail (Wikipedia). Deze namen klinken sommigen misschien wel onbekend in de oren. Maar toen de Europese Unie voor "haar inspanningen voor de vrede" de Nobelprijs kreeg, waren dit twee commentaren (de Volkskrant, 15-10-2012, column door Sheila Sitalsing):
  Nobel 

Tussentitel: De prijs gaat natuurlijk wel naar een persoon

Max Kohnstamm, die in 2010 op 96-jarige leeftijd overleed ...
    Hij zou de rest van zijn leven het evangelie van de Europese eenwording uitdragen ...
    ... Toen de Europese Unie vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg toegekend ...

En hier de andere genoemde (de Volkskrant, 13-10-2012, van de buitenlandredactie):
  Vredesprijs voor EU: opsteker of foute grap?

De grote bijdrage die de Europese Unie leverde aan stabiliteit op het continent dat ooit louter oorlog kende wordt allerwegen erkend. ...

Reacties op Nobelprijs (door Sterre Lindhout en Mariken Smit)
Direct na het bekend worden van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de EU, stroomden de reacties binnen..
Edmund Wellenstein (93)
Oud-secretaris-generaal van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS):

Oftewel: er wordt een hele column gewijd aan Kohnstamm en de eerste de door de redactie om een reactie wordt gevraagd is Wellensetin. Aangevende het belang van hun rol bij het ontstaan van de Europese eenwording. Het grote nomadische imperium zonder landsgrenzen waarin iedereen vrij kan rondreizen naar de plek waar hij het best kan profiteren en parasiteren.
    Dit waren allemaal acties die achter de schermen werden uitgevoerd. Maar twee ontwikkelingen noodzaakten een steeds openbaarder stellingnemen door het nomadisme. Ten eerst de massa-immigratie van allochtone immigranten, die, door de overlast en criminaliteit die zij veroorzaken, immigratie in het algemeen een slechte naam hebben gegeven. En het nationale gevoel in de Europese landen hebben versterkt.
    En de tweede en meer recente ontwikkeling zijn de diverse gevolgen van de Europese eenwording, waardoor een instroom van voornamelijk Oost-Europese arbeidsimmigranten is ontstaan - ook gepaard gaande met overlast en criminaliteit. En met de financiële crisis ook een groeiende weerstand tegen Europa in het algemeen.
    De strijd waar hierover gepraat wordt, lijkt dus die tussen nationalisme en internationalisme, maar als je je beperkt tot het Joodse deel van het internationalisme, is dat dus vrijwel uitsluitend een internationalisme qua reismogelijkheden - cultureel houden Joden minstens net zo sterk aan het eigene als de culturen waartussen ze verkeren.
    En een tweede correctie op dat beeld is het ermee verbonden aspect van goed en kwaad: internationalisme is goed en nationalisme is kwaad. Nu is het zeker zo dat bepaalde vormen van nationalisme kwaad zijn. Maar evengoed zijn bepaalde vormen van internationalisme minstens even kwaad. Dat zijn die aspecten die streven naar vrije import van goedkope arbeid daarmee de arbeidspositie van alle werkers ondermijnen, de dominantie van de internationale financiële wereld, en ideologieën als het kapitalisme en het neoliberalisme. Dat laatste niet geheel toevallig het geestesidee van een drietal mensen van Joodse origine: Ayn Rand, Milton Friedman en Alan Greenspan . En in dat kapitalisme en de financiële wereld spelen er ook vele vertegenwoordigers van deze cultuur een belangrijke rol .
    Tot die kwalijke aspecten van het internationalisme is dus ook het ondermijnen van gezonde vormen van nationalisme, die er ook zijn. Tot nationalisme is de Noord- en West-Europese landen behoort onder andere het veel grotere sociale vertrouwen en de veel betere samenwerking in deze landen  . Iets dat ondermijnd wordt door het etnocentrisme van de allochtone immigranten, en de pleidooien  internationalisten. Dit alles ter inleiding verzameling van die ondermijning vanuit de cultureel joodse hoek.
    We beginnen met een raillerend exemplaar dat stamt van het Volkskrant-weblog, waar langere tijd een harde strijd tussen multiculturalisten en een paar normale mensen heeft gewoed - Volkskrant-weblog, 25-11-2007, door Ely de Waal:   
  Wij Nederlanders KUNNEN ook heel aardig zijn


Dat 'Wij Nederlanders ...' is een bekende truc van de immigranten - bijvoorbeeld Nazmiye Oral maakt er ook vaak gebruik van . "Wij Nederlanders" blijken in dat soort stukjes allerlei vervelende eigenschappen te hebben, die dan ook een reden zijn om de goede eigenschappen van immigranten: hoofddoek, boerka, sharia, eerwraak, over te nemen. Zo stond bijvoorbeeld in een vorige bijdrage van deze auteur stond de zin  'Wij Nederlanders kunnen ons als een ongelofelijk stel klootzakken gedragen tegenover een buitenstaander, als we in een groep uit hetzelfde dorp of stad of streek komen', wat hem op een berg commentaar kwam te staan, met allerlei illustraties van de werkelijkheid dat dat overal en in ieder land geldt.
    Maar deze auteur heeft in het algemene niet zo'n hoge dunk van Nederland sinds daar niet alleen in hallelujah-termen over immigranten wordt gepraat, zoals blijkt uit deze illustratie bij zijn weblog:
  Who's afraid of red white and blueely 2006

Acryl op page toilet papier

Dit dus wat betreft de waarde van dat 'Wij Nederlanders'.
    Maar, vindt hij dus: Nederlanders kunnen ook heel aardig zijn - als ze dus maar aardig zijn voor kleine dus zielige gekleurde mannetjes. Zie de manier waarop de grote blanke het kleine zwarte mannetje bij de hand neemt. Dan zijn Nederlanders aardig. En je mag dus beslist niet tegen de komst van nog een paar miljoen van dit soort mannetjes zijn. Dan ben je een xenofoob, racist, fascist en kind van Adolf Hitler, zoals dit soort lieden op dat Volkskrant-weblog allemaal uitvoerig betoogd hebben. 

Dat de afkeer van Nederland niet voorbehouden is aan Joodse webloggers, blijkt uit de volgende bijdragen van Joodse schrijvers - uit de Volkskrant, 03-06-2010, column door Max Pam:
 
Mijn lang gekoesterde afkeer van de kleur oranje

Tussentitel: Goethe beweert dat oranje vooral onbeschaafde en ruwe mens en aanspreekt

Mijn zoon ging dinsdag voetbal kijken bij een lieve, kinderrijke familie. Zelf hebben ze vier - misschien wel vijf - kinderen, maar de deur staat altijd open. Nog een kind erbij? Gezellig! Ze zijn van keurige afkomst. De man doet iets in ontwikkelingshulp en internationale betrekkingen, waardoor ook een aureool van idealisme op ze afstraalt. Soms ben ik jaloers op ze, omdat ze naast alles een vanzelfsprekende huiselijkheid verspreiden die ikzelf volkomen mis.
   Toen ik in de pauze van de wedstrijd binnenkwam, trof ik ze zoals ik ze nog nooit had gezien: helemaal uitgedost in het oranje. De hele familie - grootouders, broers en zusters - het was een en al oranje dat de klok sloeg..Grootvader had zelfs een oranje colbertje aan, dat je volgens mij alle en bij een echte kleermaker kunt laten maken. Verder was er een keur aan oranje broeken en shirts, terwijl oranje pruiken en hoedjes kleine sprongetjes maakten als zich tijdens de wedstrijd een spannende situatie voordeed.
    Het tafereel deed mij beseffen dat ik mijn mening over de kleur oranje moet bijstellen. Het is niet omdat ik een republikein ben dat de kleur mij nooit erg sympathiek is geweest. Oranje is een beetje een harde, nare kleur. Door dat laagje oranje glazuur is het koffiebroodje dat dezer dagen bij de bakkers ligt, voor mij niet echt een lekkernij. Al dat oranje gekleurde voedsel in de schappen bezie ik trouwens met groot wantrouwen: van oranje via, tot oranje chips en oranje Mora-kroketten. Uit vroegere ervaringen weet .ik dat sinaasappelen en mandarijnen van origine oranje zijn, want anders zou ik er geen hap meer van door mijn keel krijgen.
    Mijn afkeer van de kleur oranje heb ik lang gekoesterd. ...

Een eloquente uitdrukking van emoties die een aantal decennia erg populair was in de kringen van politici, bestuurders en de intellectuele- en kunst-elite. Zeg maar vrijwel de hele top van de maatschappij. De oligarchie. Overigens, stel je eens voor dat je een artikel zou stijven met als titel: "Mijn lang gekoesterde afkeer van de combinatie blauw-wit". Je zou meteen voor het antisemitisme-tribunaal gesleept worden.
    En om te laten zien dat dit geen enkelingen zijn, hier nog een populaire joodse schrijver (de Volkskrant, 03-11-2010, column door Arnon Grunberg):
 
Vaals

Recentelijk noemde ik de heer Rutte de burgemeester van Vaals. ...
     Als puber ben ik ooit in Vaals terechtgekomen. Ik heb de Vaalserberg beklommen en wandelde vervolgens door naar Aken. Veel pubers doen dergelijke zaken samen, ik deed het liever alleen.
    Als ik vreemd zou gaan in Nederland zou ik dat in Vaals doen.
    Vanuit Vaals kan men lopend het land verlaten. Men kan uitwijken naar Duitsland of België. Alleen al dat neemt me voor Vaals in. ...

Een van de vele wederkerende thema's van Arnon, naast kapitalisme, neoliberalisme, en meer van de al eerder genoemde combinatie van weerzinwekkendheden.

En nog een paar contemporaine gevallen (de Volkskrant, 22-10-2011, boekrecensie door Olaf Tempelman):
 
Oranje en rode zon

Anno 1969 hoorde de 18-jarige Anet Bleich ...
    Bleichs essay De boze babyboomer bevat meer fraaie, met zelfspot gebrachte herinneringen aan de tijd dat alles anders moest. Bleich - kind van Midden-Europese Joden die wonderwel de oorlog overleefden ...
De boze babyboomer maakte al voor het verschijnen flinke discussie los. ... Bleich heeft genoeg oog voor de mindere kanten, maar wijst, en dat kan geen kwaad in deze tijd, ook op een reeks merites. De boosheid van deze babyboomer zit in de staart, waarin zij zich verbaast over de cultuuromslag die zich tien jaar geleden tamelijk onverwacht in Nederland voltrok. 'De blik afwenden van de wereld, in een tijd dat alles en iedereen op de wereld meer dan ooit onderling verbonden is, for better or for worse, is ongelofelijk kortzichtig.' Je hoeft geen babyboomer te zijn om dat te onderschrijven.

Hier zit het verschil tussen de Nederlander en de cultureel jood: voor de Nederlander is het for better or for worse een afweging: te veel for worse maakt dat hij die 'onderlinge band', een propagandaleugen die staat voor arbeidsmigratie en neoliberaal kapitalisme, niet meer zo ziet zitten. Voor de cultureel jood zijn de open grenzen grenzen een allesoverheersende factor, waardoor hij zelfs de meest waanzinnige uitwassen van die 'onderlinge  band' door de ogen zal zien. Een 'onderlinge band', ook vaak "solidariteit" geheten, waarvan de onzin staat uitgelegd hier .
    Wat natuurlijk ook geldt voor de recensent, eveneens stammend uit die cultuur:
  Je hoeft geen babyboomer te zijn om dat te onderschrijven.

Nee, daarvoor is een joodse culturele oorsprong ruim voldoende.
    Een voorbeeld van het anti-Nederlandse geluid van Bleich zoals dat jarenlang in de Volkskrant te lezen is geweest (de Volkskrant, 28-01-2012, door Anet Bleich):
  Non-fictie | Essays over nieuwerwetse mix van populisme en nationalisme

Op zoek naar het verloren monoculturele paradijs

Buitenstaander spelen op het Haagse Binnenhof en namens ‘het volk’ aantrappen tegen het politieke bestel. Populisten doen niets liever, tot ergernis van hun critici.


De virtuele stormloop op het Binnenhof van Geert Wilders’ PVV, voorafgegaan door de spectaculaire opkomst en val van Rita Verdonk, blijft de gemoederen bezig houden. ...

Nationalisme .... Brrrr....
    Overigens de dochter van Bleich heeft ook zo'n hekel aan monoculturele paradijzen. Daarom zit ze ook in Israël ...

En als laatste in deze serie opeenvolgende gevallen, columnist van het rabiate taalgebruik Bert Wagendorp , die de laatste tijd wat bedaard leek. eerst even een specimen uit zijn eerdere oeuvre (de Volkskrant, 30-06-2008, column van Bert Wagendorp):
  Maestro, muziek!

Iedereen die besluit het Slot Schönbrunn op ware grootte na te bouwen in een stadion, kan op mijn enorme bewondering rekenen. Ik zou zoiets zelf nooit bedenken. En als ik het wel zou bedenken, zou het zo’n nepslot van piepschuim worden met confettifonteinen, zogenaamde ijsdansers op rolschaatsen die halverwege door de bordkartonnen kroonluchters zouden worden getroffen en toneelknechten in de namaakpaarden.
    Mijn Schönbrunn zou niet de ideale droomwereld tonen die André Rieu ons voorspiegelt in A romantic Vienna night. Het zou A chaotic Vienna night zijn ...
...    André’s Schönbrunn is mooier dan het echte. Daar staat bijvoorbeeld maar zelden een orkest te spelen, je moet er oppassen voor zakkenrollers, het kan er hard regenen en het is één grote toeristenval.
    In de Utrechtse vinexwijk Leidsche Rijn staan de eerste huizen alweer te koop, omdat sommige bewoners zijn geschrokken van het feit dat er ook allochtonen in de wijk blijken te wonen.
    De bewoners waren nou juist uit de oude stad verhuisd om daar vanaf te wezen. Ze dachten dat ze maar naar de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal hoefden te verkassen, om het paradijs dat ze meenden te hebben verloren terug te vinden.
    Ze dachten dat ze naar een eeuwigdurende voorstelling van André Rieu gingen, maar dat was niet zo.
    André! Een romantische Hollandse avond, met een ijsbaan en een koek- en-zopietent. Met Sinterklaas op het dak en muziek van Eddy Christiani – en alle allochtonen nog in Allochtonië. In duizend ton staal, met echte Hollandse molens en Piet Kraak weer op doel.

Rabiate Nederlandhaat, dit. Maar zoals gezegd, hij leek wat tot bedaren gekomen. Maar voor Rita Verdonk, die twee halsmisdaden begaan heeft, wil hij weer eens ouderwets uitpakken (de Volkskrant, 22-10-2011, column door Bert Wagendorp):
  Rita

Rita Verdonk heeft zich teruggetrokken uit de politiek. Dat maakte ze gisteren bekend in EénVandaag. ...
    De onwaarschijnlijke politieke carrière van Rita Verdonk verdient boeken, toneelstukken, films en musicals. Hij gaat terug op één woord: daadkracht. Niet daadkracht in de praktijk, want die toonde Verdonk hooguit toen ze Ayaan Hirsi Ali een mes in de rug stak. ....
    Als minister was ze een mislukking, als Kamerlid meestal afwezig. De keren dat ze zich nog wel met het debat bemoeide, zagen we een ordinair type dat zich overschreeuwde om maar overeind te blijven in het geweld van Geert Wilders.
    ... Ze heeft laten zien dat intelligentie geen voorwaarde is voor politiek succes. En dat hoogmoed voor de val komt.
    Ze wordt nu ondernemer. Rita Verdonk BV doet onder meer in 'Daadkrachtig Advies'. Ik vrees een spoedig faillissement, van Rita Verdonk BV, of anders wel van haar cliënten.
    Rita Verdonk, vaarwel.

De twee halsmisdaden van Rita waren natuurlijk haar pogingen om een rem te zetten op de massa-immigratie, en haar keuze van partijnaam : "Trots op Nederland". Want Bert, met een oma in Israël, is natuurlijk hartstikke voor vrije migratie, en heeft ook, net als de heren Wallage, Pam en Grunberg, de pest aan Nederland:
 
Ze heeft ons onze leegheid getoond, ons opportunisme en onze goedgelovigheid.

Dat 'ons' en 'onze' is natuurlijk met uitsluiting van Bert zelf, en de Wallage's, Pam's en Grunberg's, al die anderen die meer waarde hechten aan de "internationale gemeenschap" dan de goede gang van zaken in eigen land. Kijk maar:
 
Op 9 juni dag stemden nog 52.937 mensen op ToN, zo'n tienduizend te weinig voor een zetel. Sindsdien antwoord ik op de vraag hoeveel totale en ongeneeslijke mafkezen er eigenlijk in Nederland wonen altijd: '52.937, om precies te zijn'.

Allemaal ongeneselijke mafkezen, die mensen die wat om Nederland geven.

Van Grunberg wordt een aparte verzameling aangelegd waar we later op terugkomen. Vanaf nu houden we hier zijn bijdragen aan de ondermijning van de Nederlandse sociale samenhang en maatschappelijke vertrouwen bij (de Volkskrant, 25-10-2011,  column door Arnon Grunberg):
  Het begrip 'thuis'

In NRC Handelsblad belicht Rem Koolhaas tien wereldtrends. De eerste, onder het kopje 'uitsmeren', gaat over mobiliteit. Verwijzend naar Dubai schrijft Koolhaas over plekken waar mensen 'niet thuis zijn of net weg moeten'. Inderdaad zou iedereen die nadenkt over identiteit, sociale cohesie en nationalisme Dubai moeten bezoeken.
    Wij hechten nog aan de gedachte dat de plek waar je woont, werkt en waar je familie is ongeveer dezelfde plek is. Voor miljoenen mensen bestaat deze omstandigheid niet meer. ...

Zoals we hier al op diverse plaatsen hebben laten zien: die 'miljoenen mensen' bestaan uit de bestuurlijke kunst-, en intellectuele elites, plus de rijke en van oudsher de joden. De overige miljarden blijven thuis en doen het werk voor de eersten.
  En het vermoeden is gerechtvaardigd dat steeds meer mensen om hun welvaart op peil te houden of te vergroten tijdelijk zullen emigreren, vaak met achterlating van hun familie.

De zekerheid bestaat dat steeds meer mensen daardoor hun welvaart zullen verliezen, en in opstand zullen komen tegen deze sprinkhanenplaag.
  Het begrip 'thuis' zal meer en meer een mythisch in plaats van een concreet karakter krijgen.

Een bekende joodse wensdroom.
  De nationalistische folklore, die aanslaat bij een gedeelte van het electoraat, niet alleen in Nederland, is in feite een poging deze ontwikkeling te ontkennen. 

Met als riposte: "De burgers doorzien de internationalistisch folklore, en Grunberg poogt in feite deze ontwikkeling te ontkennen."

Uit dezelfde krant (de Volkskrant, 25-10-2011, column door Bert Wagendorp):
  Dreiging

Morgen moet de eurocrisis zijn opgelost. ...
    Ik hoop dat ik donderdag wakker word in een Europa dat het varkentje van de eurocrisis eindelijk heeft gewassen en dat een forse stap op weg naar verdere integratie heeft gezet. ...

Weg met Nederland en het Nederlandse! De universele houding onder immigranten, nieuw en oud!
 
Olaf Tempelman, die we al een keertje in het voorbijgaan zijn tegengekomen, is de man van de grote verhandelingen in de campagne tegen de Europese naties. Let bij het volgende artikel niet op de titel - dat is vermoedelijk een truc om de lezer bevattelijk te maken voor de boodschap die volgt: hef de Europese natiestaten op (de Volkskrant, 05-11-2011, door Olaf Tempelman, verslaggever van de Volkskrant):
  De EU lijkt meer op de USSR dan bestuurders willen

Beleidsmakers aan de top willen niets weten van de kritiek van burgers die op hen vloeken en niet willen meewerken. .

De koppen wekten het vermoeden van een echte discussie. De naam van de auteur wekte enige scepsis daarover, daar Olaf Tempelman van Joodse culturele afkomst is, met de meestal daarmee samengaande culturele voorkeuren . Daaronder horen een afkeer van de natiestaat, en een sterke voorkeur voor Europeanisering  .
    De inleiding:
  Alles draait om geld, zeggen ze. Maar iedere gevorderde relatietherapeut of scheidingsadvocaat kan vertellen dat er bij ruzies over geld meestal meer in het geding is. Zo zijn daar zaken als eigenwaarde, macht, eer, trots, rancune, wantrouwen. Geld is vaak aanleiding voor ruzie, het is niet altijd de echte of de enige oorzaak. Onder geldproblemen gaan andere schuil.
   Wie weet kunnen de landen van de Europese Unie zich nog bij een relatietherapeut melden om achter de diepere oorzaken van de eurocrisis te komen - voor het te laat is en ze de gang naar de scheidingsadvocaat kunnen maken.

Oftewel: we gaan praten over natie versus imperium. Een mooi plan.
  Wie naar financieel-economische experts luistert, kan denken dat deze crisis louter gaat over staatsschuld en begrotingstekorten. Als diepere verklaring bestaat het 'verschil in economische cultuur'. Commentatoren uit noordwest-Europa lijken die term te munten als synoniem voor het onderscheid tussen 'ons', de gedisciplineerde verantwoordelijke landen in het noorden die hun zaakjes op orde hebben, en 'hen', de luie knoflooklanden in het zuiden die onverantwoord met geld smijten.

Leugen nummer één: 'lijken'. Er is geen sprake van een "lijkend" verschil in economische cultuur, er is een door vrijwel iedereen erkend "zijnd" verschil in economische cultuur.
  Je hoeft niet aan dieptepsychologie te doen om achter de constatering van dit 'verschil' wantrouwen te ontwaren. 'Wij' vertrouwen 'hen' voor geen eurocent. Aan 'hen' willen we zo min mogelijk spenderen. 'Zij' op hun beurt koesteren wantrouwen tegen 'ons' - in ieder geval die Griekse demonstranten die in de Bondsrepubliek de reïncarnatie van het Derde Rijk ontwaren. 

Leugen twee: het verschil is geen kwestie van wantrouwen. "Wantrouwen" is het vermoeden dat een ander je gaat benadelen, zie het begrip "vertrouwen" . In dit geval is er geen sprake van vermoeden: de ander heeft ons al benadeeld.
  Wantrouwen: inwoners van natiestaten lijkt het bijna per definitie eigen. Ten opzichte van de eigen natiestaat en - soms - de omringende regio, leggen zij een loyaliteit aan de dag die geheel ontbreekt als het om andere landen gaat, vooral die verder weg. 

Leugen drie: dit wantrouwen geldt voor alle menselijke groepen - binnen de eigen groep gaat men meestal uit van vertrouwen, buiten de groep van wantrouwen. Dit zit zelfs ingebakken in onze fysiologie, in de werking van de stof oxytocine . Het specifiek associëren van dit proces met de natiestaat, met impliciete uitsluiting van groepen of culturen die niet samenvallen met een natiegrens, is een volstrekt basale fout in deze context. Het is het vooroordeel van de nomade, die tegelijkertijd de cultuur van de streken waar hij door trekt angstvalig buiten de deur houdt, en bijvoorbeeld zijn dochters verbiedt met residenten ter trouwen - zoals dat ook behoorde tot de Joodse cultuur (anders bestond ze niet meer) en deels nog steeds zo is. merk ook nog ven op dat de Hoetoes en de Toetsies elkaar naar de keel hebben gevlogen binnen elke natiestaat waar de twee groepen samen voorkomen. Als enkel voorbeeld van talloze andere gevallen.
  De natiestaat is ooit ontstaan in Europa

Een vergissing van Tempelman, deze opmerking. Want het is nog een argument tegen zijn betoog: in tegenstelling tot de natiestaat zijn wantrouwen en oorlog universeel. Wantrouwen en oorlog hebben dus niets intrinsieks met de natiestaat te maken.
  De natiestaat is ooit ontstaan in Europa en doet het er nog steeds goed, hoe graag we dat ook anders zouden willen zien.

Ongelofelijk. Een glaszuivere erkenning van vooroordeel. Het zit zo in de ziel gebakken, dat het niet eens als een volkomen ontkenning van de eigen autoriteit wordt gezien. Iemand die dit schrijft kan totaal niet zinvol over de kwestie van al dan niet Europa discussiëren. het is als het discussiëren  over het opstaan van God met een kardinaal.
  Het is een taai product. Dat lijkt te maken te hebben met een succesformule waarmee het lastig concurreren is. De natiestaat combineert iets wat evident is - er ís verschil tussen Nederland en Griekenland - met onderbuikgevoelens: wij moeten die anderen niet omdat ze er een potje van maken.

Let op wie dit zegt: als er iemand al uitvoerig blijk heeft gegeven van onderbuikgevoelen dan is het de auteur. En we komen er niet omheen: het zijn joods-culturele onderbuikgevoelens. het is de Joodse cultuur die hier strijdt tegen die van de Europese landen en naties:
  Gemeenschappen bestaan bij gratie van uitsluiting. Het beste krik je het beeld van je eigen natie op met een weinig vleiend beeld van een andere.

Het schrijven wordt gekenmerkt door een fanatisme dat we kennen van gelovigen - in dit geval een gelovigen in eigen ideologie en eigen cultuur. Die zijn eigen fanatisme projecteert op anderen.
   Saamhorigheidsgevoel bestaat bij gratie van het gemeenschappelijk afkeuren van praktijken van onbetrouwbare landen met wie we nooit in één unie hadden moeten gaan zitten, zeker geen monetaire.

Welk afkeuren emaneert vanuit het zuiden, binnen Europa. Met nog sterkere kernen van afkeer buiten dit continent. En het is de natuur van afkeer tegen-afkeer genereert. De Grieken begonnen het voorstellen van de Duitse leiders als nazi's - de Duitsers regeerden met minachtende prenten over failliete Grieken: "Verkauft ihre Insel!". Wat de Grieken zouden moet doen, is een paar rijken ophangen, en van de rest hun kapitaal in beslag nemen.
  Met de oorlog vers in het geheugen werden in de tweede helft van de 20ste eeuw op het gebied van de Europese eenwording aanzienlijke successen geboekt. De dagen van de natiestaat waren geteld, werd steeds vaker voorspeld. Maar als het erop aankomt, en dat komt het in de eurocrisis, blijkt dit product weerbarstig. Landen mogen de afgelopen decennia bevoegdheden hebben overgedragen aan Brussel, economieën zijn steeds verder met elkaar vervlochten geraakt - dat geldt niet voor de identiteitsbeleving van hun inwoners. Inwoners van de Verennigde Staten noemen zich eerst Amerikanen en dan pas inwoners van Florida of Ohio. Inwoners van Europa noemen zich meer dan een halve eeuw na het begin van de eenwording nog steeds Nederlanders, Fransen of Grieken en dan, misschien, een beetje Europeaan.

Het Amerikaanse voorbeeld: een imperium van sociaal harteloze immigranten die fanatiek geloven in het recht van de sterkste, wat bijeengehouden wordt door een nauwelijks gematigde vorm van fascisme, met veel vlagvertoon en een onstuitbare oorlogszucht uitleg of detail .   
  Inwoners van Europa noemen zich meer dan een halve eeuw na het begin van de eenwording nog steeds Nederlanders, Fransen of Grieken en dan, misschien, een beetje Europeaan. Op de grond is de natiestaat springlevend gebleven, en politici voelen dat aan hun water. Hun beleid is nog altijd gericht op het electoraat in eigen land, de collectieve Europese financiën zijn een zorg voor later.

Een leugen. Hun beleid is gericht op snelle en volledige Europese eenwording, wat ze nu niet durven uit angst om bij de komende verkiezingen verslagen te worden (dixit EU-commissaris Juncker).
  De beschimpte Griekse premier Papandreou deed deze week niets anders dan wat elke beetje sluwe politicus in zijn plaats ook had gedaan.

Nog een leugen. Ze waren er allemaal mordicus en hartgrondig tegen.
  Nationaal denken brak de EU in haar geschiedenis vaak voor korte of langere tijd op. 

En daar tussendoor, het overgrote deel van de tijd, was het een groot voordeel, want het zorgde voor sociale samenhang en vertrouwen . Binnen ieder van de eigen landen.
   De eurocrisis is ernstiger: daarin kan de EU haar tanden op natiestaten kapot bijten. ...
    Heel verschillende eurofielen hebben de natiestaat onderschat. Je hebt eurofielen à la Daniel Cohn-Bendit met een marxistisch verleden die een internationalistische visie op Europa projecteren.

Volstrekt blinde ideologie.
   Een andere groep vormen de snelle, rationele, liberale denkers à la Guy Verhofstadt die een broertje dood hebben aan nostalgie en een huisje-boompje-beestje-sentiment.

De cynisch vernietigers die geloven in het recht van de sterkste en daarom tegen de sociale staat zijn.
  Zij betogen, niet onterecht, dat de natiestaat in feite een raar irrationeel ding is.

Een volstrekt stompzinnige opmerking: een imperium zonder samenhang is oneindig irrationeler dan een staat bevattende een samenhangende cultuur.
   Met harde feiten hebben de meeste natiestaten weinig van doen. 'Van mensen die beweren altijd in 'ons' land te hebben gewoond, kan vaak worden aangetoond dat ze in een niet al te ver verleden ergens anders woonden', schreef de Britse historicus Neal Ascherson.

Een keiharde leugen: het eerste dat gemigreerde moslims in Europa deden was in hun eigen winkels, cafés, en kerken kruipen.
  Een natiestaat kan zelden zonder mythevorming waarin de eigen natie mooier wordt gemaakt en de buitenwereld lelijker.

Daar is de fanaticus weer.
  De natiestaat is, leuk of niet, een ding om rekening mee te houden. Wie de natiestaat in zijn beleid wegdenkt, loopt het risico vroeg of laat op een van zijn muren stuk te lopen. De eurosceptische Duitse schrijver Hans Magnus Enzensberger zet dit overtuigend uiteen in zijn onlangs verschenen essay Het zachte monster of Europa in de klem.
    Enzensberger luisterde naar eurocoryfeeën die zich ergeren aan nationale politici en burgers die het verdommen rationeel te denken.

Zoals bijvoorbeeld dit schrijven aantoont een volstrekte omkering van de feiten: het zijn de eurofielen die volstrekt irrationeel zijn in het weigering om de praktische bezwaren onder ogen te zien.
  Maar eurocoryfeeën zijn deel van een verstrengeling die de EU in toenemende mate is gaan opbreken, en waarvan de eurocrisis in laatste instantie gewoon een volgende fase is: die van Europees eenwordingsidealisme aan de top en onveranderd nationaal denken op de grond.
    Veel waar de EU impopulair mee is geworden, vloeit voort uit deze combinatie en de compromissen die zij oplevert. Neem rare of overgecompliceerde regelgeving. ... Of neem die steeds onoverzichtelijkere en wijder vertakte Europese organisaties. .... Enzensberger kende ze ook niet voor hij zich verdiepte in uitvoerende Europese agentschappen die 'zogezegd als spruitjesplanten uit de grond schieten'. ...
    Idealisten en visionairen van alle tijden hebben gemeen dat ze ongeduldig zijn, concludeert Enzensberger. Ze moeten altijd vooruit. Maar wie in zijn voortvarendheid voorbijgaat aan tegenwerking op de grond, hoe onterecht of irrationeel ook, bouwt wankele constructies.

Weer een leugen: het probleem is niet tegenwerking, het probleem is dat het niet werkt. Omdat hoe verder bureaucraten leven van datgene dat ze besturen, hoe stompzinniger hun maarregelen worden.
  Nog geen twintig jaar geleden was het vergelijken van de Europese Unie met de Sovjet-Unie een vorm van heiligschennis. Nu gebeurt dat te pas en te onpas.

En eindelijk vlak voor het einde van het artikel, zijn we toe aan de andere kant van de medialle. Eens even kijken wat Tempelman te pas en te onpas vindt - let wel: het gaat hier doodgewoon over hoe het er aan toegaat in een land versus een imperium:
  Op veel gebieden waren deze unies elkaars tegenpolen. De Sovjet-Unie kwam tot stand met oorlog en geweld. De Europese Unie ontstond als een reactie op oorlog en geweld.

Heeft er niets mee te maken.
  De Sovjet-Unie ruïneerde de oorspronkelijke economieën van de republieken die werden ingelijfd.

Toen die republieken werden ingelijfd, waren ze arm als de ratten. In de Sovjet-Unie hadden ze gezamenlijk een succesvol ruimtevaartprogramma en andere technologe. Na het uiteenvallen veroudert hun technologie snel en worden ze weer arm als de ratten.
  Toetreding tot de Europese Unie geschiedde vrijwillig en bracht oude en nieuwe lidstaten in mum van tijd economisch voordeel.

Een leugen: de Noord-West-Europese landen geven grote hoeveelheden geld aan de rest.
  De Sovjet-Unie compliceerde het leven van haar burgers, de EU versimpelde het.

Een leugen: de voordelen als reizen zonder grenzen zijn identiek. De nadelen, als groeiende bureaucratie, idem. Kijk maar:
  De tijd dat het moeilijk was een Europese grens te overschrijden ligt nog niet zolang achter ons. 'Zonder een bureaucratische uitputtingsslag was een buitenlandse reis onmogelijk', herinnert Enzensberger, van 1929, zich nog goed.

Precies hetzelfde geldt voor de Sovjet-Unie.
  Eén overeenkomst tussen EU en USSR dringt zich helaas op. De beleidsmakers aan de top die alsmaar doorgaan en met ergernis of wegkijken reageren op een situatie op de grond waar op hen wordt gevloekt en slecht wordt meegewerkt.

Gunst, daar is het: het eerste stukje waarheid. Met als goedmakertje meteen weer een leugen: het slechte meewerken is niet iets van de burger, maar van de EU-bureaucraat.
  Een uitweg die Enzensberger suggereert - Bolkestein en andere sceptici die de Unie niet willen opdoeken gingen hem reeds voor - is die van de voorlopige taakbeperking. Het is beter op een paar vlakken goed te integreren dan op veel vlakken te zwalken van crisis naar crisis. Less is more. Dat is een breuk met een geschiedenis waarin meer ook méér was.

Het is geen breuk met de geschiedenis, het is een breuk met de ideologie. In Europa is niets meer nodig dan goede economisch samenwerking: jij levert dit, en en daar krijg je dat voor terug. Meer is voorlopig niet nodig. En de toestand in imperia als Rusland, China en Amerika laat zien dat meer ook uitermate ongewenst is. Tempelman spreekt zich zonder meer uit voor het Imperium als organisatievorm. precies zoals de andere leden van de nomadische cultuur. Het Imperium is de habitat voor degenen die vrij rond willen trekken van gebrandschatte schroeiplek naar nieuwe te brandschatten schroeiplek.

Weer een "kleintje" van van Bert Wagendorp (de Volkskrant, 10-11-2011, column door Bert Wagendorp):
  F. Springer
 
In 1946 arriveerde Carel Jan Schneider (14) vanuit wat toen nog juist Nederlands-Indië heette per boot op Ceylon. Hij bleef er een paar maanden, alvorens de reis naar het vaderland voort te zetten, en las er de verhalen van Somerset Maugham. Van hem, zei hij later, leerde hij de eerste beginselen van het vak: 'Verhaal opzetten, paar types bedenken, sterke plot. Dus echt de techniek van het vertellen.'
    Toen had je eigenlijk al kunnen voorspellen dat F. Springer, Schneiders nom de plume, heel lang een onderschat auteur zou blijven. ...
    Hij verschafte ons in zijn boeken een blik op de wereld buiten de bekrompenheid van de Rijndelta ...

Ja ja, die Rijndelta is hartstikke bekrompen. Zeker in vergelijking tot de culturele rijkdom en verlichting van bijvoorbeeld streken als het Rifgebergte en Anatolië ... Of die van volgelingen van een  woestijngodsdienst die al zo'n 5000 jaar dezelfde leefregels wensen na te leven ...

Volgende oprisping van Wagendorp (de Volkskrant, 12-11-2011, column door Bert Wagendorp):
  Gulden

Tussentitel: Het enige wat je nog krijgt voor een gulden is een kilo weemoed

Geert Wilders wil de gulden terug. Hij wil althans laten onderzoeken of een vertrek uit de eurozone Nederland economisch sterker zal maken. Blijkt dat het geval, dan is duidelijk wat er moet gebeuren. De gulden terug.
     Daarna worden we eindelijk weer net zo gelukkig en tevreden als we waren voor de invoering van de vermaledijde euro.
    Het is herfst en de tijden zijn somber en onzeker: de weemoed knaagt en het verlangen groeit. De gulden is een romantische herinnering, zo lang is het alweer geleden dat hij in onze portemonnees zat. De tijd heeft hem een gouden glans gegeven; in de gulden zit al het verdriet verborgen om wat we denken te zijn kwijtgeraakt, om wie we waren. ...

En dat mag natuurlijk niet. Nederland moet verder geëuropeaniseerd en opgeheven worden. Met vrij toegang voor iedereen:
  Eindelijk heeft Geert Wilders de kern van zijn opvattingen te pakken en in één symbool weten samen te ballen. De gulden. Verlangen naar het verloren paradijs, met boven de hermetisch gesloten poort een reuzenafbeelding van de gulden.

En weer ouderwets een sjacherland, waar niets gemaakt wordt:
  Wij, de handelaren van Europa, zouden moeten vechten voor de euro.

Want dingen maken dat is iets voor de platte landbouwers en niets voor de 'Wij' waar Wagendorp het over heeft en die dus beslist niet de Nederlanders zijn die Nederland willen behouden want daar heeft Bert een bloedhekel aan, maar de oude en nieuwe nomaden die er vanuit het Midden-Oosten en andere fysieke en sociale woestijnen in getrokken zijn ten einde te profiteren van de arbeid van de landbouwende en fabricerende residenten.

En weer terug naar Grunberg (de Volkskrant, 15-11-2011, column door Arnon Grunberg):
  Hebzucht

...   Bankiers mogen zich af en toe gedragen als gewetenloze schoften, waarin ze trouwens niet verschillen van andere mensen, maar ze zijn een minder groot gevaar voor de wereldvrede dan idealisten. Hebzucht is in de regel minder bloeddorstig dan het streven naar wereldwijde rechtvaardigheid.
    ... Een tijd geleden stelde ik in het tijdschrift van Amnesty International voor om van geld een romantisch ideaal te maken; wat mensen bindt is hun verlangen geld te vergaren. Vergeleken met nationalisme lijkt me dat een enorme vooruitgang.

Grunberg excuseert schofterige bankiers, danst om het gouden kalf, en vereert hebzucht. Alles is mooi en heeft een excuus, behalve nationalisme.

En daar is op dezelfde dag ook Wagendorp weer - de oud-tentamentici hebben het maar druk met hun nomadenpraatjes (de Volkskrant, 15-11-2011, column door Bert Wagendorp):
  Navelstaarders

Tussentitel: We zijn verstrikt geraakt in ons eigen kleine getob

Drie dagen nadat de gedoogpartner van zijn kabinet aankondigde te zullen onderzoeken of een terugkeer naar de gulden economisch verstandig is, verklaarde premier Rutte in Engeland dat Nederland geen naar binnen gekeerd land is geworden.
    Ruim twee weken geleden zeiden ambassadeurs van verschillende landen in NRC Handelsblad dat dit juist wel het geval was. Ze vonden Nederland verder 'provinciaals', ze zagen een 'verward land' dat 'vol vertwijfeling' naar de toekomst kijkt. Volgens de Britse ambassadeur sluiten we ons af voor de buitenwereld en zijn Duitse collega zei: 'Ik krijg de indruk dat jullie veel met jezelf bezig zijn.'   ...

Dit natuurlijk geheel in tegenstelling tot ruimdenkende Engelsen, voor wie de speciaal voor hen uitgevonden termen narrow minded en jingoistic natuurlijk geheel niet van toepassing, zijn. En dat Duisters zo open staan voor de wereld blijkt alleen al uit hun gewoonte om de stemmen van ieder filmacteur te vervangen door een of andere Duitse pendant. Zeer ruimdenkend, allemaal.
  Hoe kan het toch, dat de ambassadeurs zo'n totaal verknipte indruk van ons land hebben opgedaan?
    Ambassadeurs doen, voor hun rapportages over het land waar ze resideren, drie dingen. Ze lezen de krant, ze kijken tv en ze lunchen zich suf met locals.
    Je moet de afgelopen jaren wel een heel slechte ambassadeur zijn geweest, als via die kanalen níet tot je is doorgedrongen dat Nederland steeds intenser ging navelstaren. We zijn verstrikt geraakt in ons eigen kleine getob - om dat te zien hoefde je als ambassadeur de afgelopen jaren eigenlijk alleen de opiniepagina's van de Volkskrant maar open te slaan.

Moet je vooral doen. Dan zie je onmiddellijk dat vrijwel de hele opiniërende en intellectuele top bestaat uit rabiate multiculturalisten en eurofielen. maar ja, die één of twee afwijkende geluiden ... Die kerven sneden in Wagendorps nomadenziel - z'n kameel gaat er van janken.
  Er was maar één man die hier het debat bepaalde, en dat was Wilders.

Dat wil zeggen: twee zinnen van Wilders, en maanden van reacties van de opiniërende en intellectuele top gevuld met rabiaat multiculturalisme en eurofilie.
  Klim je als ambassadeur toch even in de pen voor een gecodeerd ambtsbericht. 'Mafketels nemen hier land over. Stop.'

Nomaden met thora's en koosjere gewoontes klimmen in de pen: 'Landbouwers nemen hier land over. Stop.'
  ... onze politici hebben er de afgelopen jaren alles aan gedaan de kiezers te verleiden met nationalistische retoriek, Brussel overal de schuld van te geven en ons een wereld voor te toveren waarin uitvreters mooi weer speelden van onze belastingcenten.

Na 5000 jaar verkondigen van leugens aangaande hoe de wereld in elkaar zit, is het niet verwonderlijk dat dat dit soort oud-testamentici geen enkel probleem hebben met het woord-voor-woord verdraaien van de werkelijkheid. En het eindeloos herhalen van de inhoud van je thora:
  Nu lijkt een sterker Europa de enige uitweg uit de crisis ...

En is het geen enkel probleem om in een deel van je stukje te verkondigen dat de media bol staan van eurokritiek, en een paar zinnen later het tegendeel te beweren:
  Nu ... staat er elke dag wel iemand in de krant die pleit voor een federaal Europa - tot voor kort een groot taboe.

Er bestaat nog geen officiële naam voor deze storing. Het sterkst lijkt het nog op godsdienstwaanzin.

Natuurlijk is vriend Arnon even sterk Europeaan - en zijn alle verstandige mensen dat (de Volkskrant, 20-12-2011, column door Arnon Grunberg):
  Kalverstraat

'Ga maar eens in de Kalverstraat vragen. Niemand zegt zich Europeaan te voelen,' zei de voorman van de SP, de heer Roemer, in een televisieprogramma. Een eigenaardig argument. Ik ben benieuwd wat het publiek in de Kalverstraat antwoordt op de vraag: 'Wat betekent soevereiniteit?'
    Als het dagelijks eten van een frikadel een gevolg kan zijn van sociaal-economische achterstand, zoals sommigen denken, dan kunnen bepaalde opinies eveneens het gevolg zijn van een achterstand. Wie zich niet Europees voelt, heeft gewoon een sociaal-economische achterstand die moet worden weggewerkt. ...
    Er is namelijk geen principieel verschil tussen de Marokkaan in Osdorp die zich geen Nederlander voelt en de Nederlander in Maassluis die zich geen Europeaan voelt. 

Oftewel: als je niet pro-Europeaans, bent, ben je achterlijk. Een soort allochtoon:
  Er is ... geen principieel verschil tussen de Marokkaan in Osdorp die zich geen Nederlander voelt en de Nederlander in Maassluis die zich geen Europeaan voelt. 

Dit is ook nog een volkomen valse vergelijking. De juiste corresponderende luidt: vraag eens aan een Marokkaan in Rabat of hij zich Afrikaan voelt. het antwoord staat 100 procent vast: "Nee!"
    Een Nederlander reageert op de van de vertegenwoordiger oudtestamentische nomadische cultuur (de Volkskrant, 21-12-2011, ingezonden brief van H. Vermeer, Wijk bij Duurstede):
  Kalverstraat

...   De mening die Grunberg onder de voetnoot Kalverstraat verkondigt (Voorpagina, 20 december) is wat mij betreft van het niveau: 'Ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas'.
    Wellicht is het Grunberg ontgaan dat er ook mensen zijn die mogelijk geen behoefte hebben aan een Federatieve Staat van Europa. Die geen behoefte hebben aan nog meer overheidsbemoeienis, nog meer ambtenaren en daarmee samenhangende kosten.  

Inderdaad, dat is Arnon Grunberg ontgaan. In zijn koortsachtige aanhangen van de vrije migratie en zijn vijandschap voor de nationale staat en zijn grenzen.

Eén van de erge dingen van de Nederlanders is dat ze zich betrokken voelen bij andere Nederlanders. Bert Wagendorp heeft er het "ironische onze" voor uitgevonden (de Volkskrant, 22-12-2011, column door Bert Wagendorp):
  Hopsakee!

Onze André Kuipers is gisteren met een Sojoezraket het heelal ingeschoten. ...
    Hele hordes astronauten zijn inmiddels al de dampkring uit gelanceerd, maar voor een Nederlander blijft het een bijzondere gebeurtenis. ...
    Altijd als ik naar een lancering kijk - en ik heb er wat gezien intussen - denk ik: hij komt niet omhoog. Gisteren ook weer. Het gevaarte spuwde vuur, hulde zich in geweldige rookwolken en maakte vermoedelijk een hels kabaal, maar het leek allemaal tevergeefs: geen opwaartse beweging te bekennen.
    'Dat heeft onze André weer', dacht ik. 'Gaat er eindelijk weer eens een landgenoot de lucht in, komt de raket niet van de grond.' ...

Een ironie, die net als bij Grunberg, weer volstrekt afwezig is als het over een crimineel gaat (de Volkskrant, 03-01-2012, column door Bert Wagendorp):
  Willem

Tussentitel: Hij is onze geliefde gangster, onze eigen Tony Soprano

Volgens NRC Handelsblad zal Willem Holleeder voorlopig niet worden vervolgd wegens moord en komt hij dus eind deze maand vrij. ...

... of een andere crimineel (de Volkskrant, 07-01-2012, column door Bert Wagendorp):
  Joran

Op de site van de NOS staat gelukkig een 'tijdlijn Joran van der Sloot', zodat je de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Joran van der Sloot weer even kunt terughalen - en je er tevens over kunt verbazen dat we nu al bijna zeven jaar in de ban zijn van de duistere wederwaardigheden van een jeugdige psychopaat.
    Er zitten in allerlei buitenlandse gevangenissen Nederlanders om diverse redenen gevangen, maar geen van hen heeft ook maar één procent van de media-aandacht gekregen die Joran van der Sloot tot beroemdheid heeft gemaakt. In de Volkskrant van gisteren volstond zijn voornaam in de kop boven een verhaal over de rechtszaak die gisteren tegen hem begon: 'Proces Joran begint vandaag'.
    Voor de Volkskrant is Zuid-Amerika-correspondent Allart Hoekzema in Lima aanwezig, NRC Handelsblad stuurde Marcel Haenen: ook de kwaliteitspers rukt uit om getuige te zijn van het voorlopig laatste hoofdstuk in de Joran-feuilleton. Er zullen ongetwijfeld nog meer hoofdstukken volgen ('Joran zucht in Castro Castro-gevangenis', 'Joran ontsnapt uit Castro Castro-gevangenis'). Ook daarvan zullen wij verslag uitbrengen.   ...

Gunst, wat moeten die Grunberg en Wagendorp Nederland haten. Reden dat ze zulke prominente plaatsen krijgen in de Volkskrant krijgen, met respectievelijk drie en zes columns per week ... Overigens: waarvoor de NRC Handelsblad mensen als Bas Heijne, Elsbeth Etty, en Anil Ramdas heeft.

Ter afwisseling eens iemand anders dan de vaste columnisten: Rob Oudkerk. Ondanks de oer-Nederlandse naam alom bekend als van dezelfde afkomst als Wagendorp en Grunberg, oud-wethouder in Amsterdam, rumoeropwekkend, en alom berucht vanwege zijn bezoek aan heroïnehoeren, en zijn verdediging dat toch gewoon moet kunnen. Rob is op vakantie (geweest), en is erg enthousiast over zijn nieuwe ontdekking - we laten de kop even weg (de Volkskrant, 08-01-2012, door Rob Oudkerk is arts, lector leefstijlverandering en directeur van de Jeugdfabriek):
  Afgelopen weken bivakkeerde ik in Hong Kong. Niks bijzonders, gewoon op vakantie. Maar ik was ook nieuwsgierig naar instrumenten die ze daar gebruiken om (voedsel)verspilling tegen te gaan.   ...
    Nergens in het overvolle Hong Kong is er ergernis in de lange rijen. Rustig wacht men op zijn beurt. Niemand dringt voor. Niemand verheft zijn stem. Nergens hoorde ik 'mijn collega komt zo bij u'. Of 'u heeft het verkeerde formulier gebruikt, dus we kunnen u niet helpen'. Overal heb je het gevoel dat je nummer één bent, en heb je het gevoel dat iedereen alleen maar voor nummer één gaat. Op elke plek heb je het gevoel van gunnen in plaats van afzeiken, van grote waardering voor excellentie. Op alle plekken heb je het gevoel dat er passie, een missie of een visie zit achter grote(re) en kleine(re) zaken.   ...

Tja ... Als je houdt van een termietenbestaan, met zijn miljoenen gepropt op een stukje land ter grootte van een postzegel, dan zit je daar goed. Het dwingt je automatisch tot rustig gedrag, want zou men dat daar niet doen, sprongen ze binnen een week van zwarte frustratie uit hun wolkenkrabbers uitleg of detail .
    Maar goed, als je last hebt van hetzelfde soort afwijkingen als Grunberg, Wagendorp, en al die andere oud-testamentische nomaden die houden van kosmopolitisme en de bijbehorende liefde voor wanstaltige megapolen uitleg of detail koesteren, zou je het als voorbeeld aan Nederland kunnen voorhouden. Zoiets als dit stukje van de kop:

  We kunnen een voorbeeld nemen aan Hong Kong, waar verbeeldingskracht en durf overheersen.

So far, so good. Maar hier Rob het niet bij. Hij wilde laten zien dat hij desondanks toch nog heel veel van Nederland hield:
  'Nederland; visieloos landje dat altijd tweede wordt'

Steeds meer camoufleren hypes en de vaak nikserige hufterigheid de middelmaat van ons land. ...
...
Binnen ons eigen land begint het steeds duidelijker te worden dat - verre van limitatief - een hype in De Wereld Draait Door of een ruzie tussen Sven Kockelman en Peter R. de Vries op televisie of het eten van een stukje mensenvlees het in Nederland allang gewonnen heeft van normen, waarden, missies, visies, passies en beginselen waar een maatschappij op moet drijven, wil die succesvol zijn. Steeds meer camoufleren die hypes, het sjagrijnige misgunnen en de vaak nikserige hufterigheid de soms ondragelijke lichtheid en de gekoesterde middelmaat van ons land, dat op een aantal belangrijke maatschappelijke terreinen een gapend gebrek toont aan richting en/of doorzettingsmacht.
    Dat krijgt langzamerhand te zichtbare gevolgen. Niet alleen voor de politieke besluitvorming, die niet in staat (b)lijkt het tij ten gunste te keren. Ook bij bedrijven, universiteiten, hogescholen en in bijvoorbeeld de (jeugd)zorg en het onderwijs gaat het ontbreken van een agenda voor de toekomst zich nu wreken. Het wordt steeds moeilijker voor de politiek om andere dan financiële prioriteiten te stellen.
    Voor iedere organisatie geldt dat het ontbreken van richting op termijn verloedering betekent. Dat geldt ook voor een samenleving. ...

De reacties op de website waren van voorspelbare aard - Rob kon überhaupt al op weinig sympathie rekenen maar dit is wel heel bont. Zo bont, dat zelfs mede-immigrante (van de hindoestaans-Surinaamse soort) en vaste Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing er afstand van nam (de Volkskrant, 09-01-2012, column door Sheila Sitalsing):
  Zelfhaat

Tussentitel: Nee, dan Hong Kong. Daar vond Rob Oudkerk het fijn

Rob Oudkerk is op vakantie geweest. Vroeger deed hij iets in de politiek voor de Partij van de Arbeid. ...
    Oudkerks vakantiebevindingen, vrij naar authentiek Oudkerkiaans woordgebruik: Nederland is een kutland.   ...
    Oudkerk vond het er fijn, omdat ze daar doen aan 'gunnen in plaats van afzeiken'. Dat is begrijpelijk voor iemand die al zeven jaar lang wordt afgezeken wegens het als mens gebruiken van prostituees op een tippelzone waarvan hij als politicus vond dat die dicht moest vanwege mensonterende toestanden.

Maar Sheila had ook wat inhoudelijke correcties:
  In Hongkong zijn ze boos omdat twee Nederlandse jongens elkaars vlees hebben gegeten. 'Immoreel en cultuurarm', aldus The South China Morning Post (volgens Oudkerk 'een soort Volkskrant' , maar hier is een krachtig protest op zijn plaats. De SCMP heeft geen vlekkeloze reputatie inzake het likken der machthebbers in Peking. Over 'immoreel' gesproken.)

Een glaszuiver voorbeeld van gelegenheidsbronnen, een variatie van het gelegenheidsargument uitleg of detail : was Rob het niet eens geweest met die Chinese krant, had hij er onmiddellijk die associatie met de de partij erbij verteld, tezamen met de melding dat ze onzin verkondigden.
    Maar er is nog meer mis met zijn gezichtsveld:
  Nee, dan Hongkong. Daar dringt niemand voor en 'heb je overal het gevoel dat je nummer één bent'. Zelf herinner ik me Hongkong als één groot winkelcentrum, met wolkenkrabbers vol bankiers en ontzaglijk veel Rolls Royces die vlijtig worden gepoetst door Filipijnse helpers. Opwindend, maar voor een ex-sociaal-democraat wel een wonderlijke keuze als Utopia.

Waarna we kunnen vaststellen dat de Nederlandhaat er bij Oudkerk er kennelijk oneindig diep inzit. Tot in zijn genen ...

De SP is voor het eerst de grootse partij in een peiling. Dat nadat ook al de PVV zo hoog staat, beide partijen tegenstander zijnde van het Europese Imperium en andere vormen van kosmopolitisme. Max Pam trekt zijn conclusies (de Volkskrant, 27-01-2012, column door Max Pam):
 

Morgen heersen de Provincialen op aard

...    Op dit ogenblik is de SP van Roemer in de peilingen de grootste partij van ons land, bijna twee keer zo groot als de PvdA. Om het tij te keren heeft de PvdA ...
    Ook bij de PVV, die evenzeer aan de SP verliest, zijn ze wakker geworden. ...
    Er staat ons nog een harde woordenstrijd te wachten. Die is wat mij betreft opnieuw opgelaaid door de opmerking van Roemer: 'Vraag maar in de Kalverstraat. Niemand voelt zich Europeaan.' ...
    De enormiteit van Roemer is natuurlijk ook niet bedoeld om een werkelijkheid te beschrijven - dat gebeurt zelden in de politiek - maar om het provincialistische karakter van de populistische partijen te onderstrepen. ...
    Terwijl grote delen van provincies demografisch leeglopen, boekt in de politiek een openlijk provincialisme het ene succes na het andere. Daarom is het tijd voor een nieuw strijdlied: 'Makkers, ten laatste male/ tot den strijd ons geschaard/En al die Provincialen/ zullen morgen heersen op aard!'


Lang leve de kosmopolieten uit het Midden-Oosten!

Overal elders zou nationaal enthousiasme voor een kenmerkend sportevenement met verve worden beschreven: de Wasaloop, de Highland Games, de Maccabi Spelen, ze kunnen ongetwijfeld als couleur locale uit den vreemde op warme sympathie rekenen. Maar natuurlijk niet als het uit het Nederland komt waar je als immigrant of immigranten-nakomeling verblijft. Want dan moet je dat evenement natuurlijk wel haten (de Volkskrant, 31-01-2012, column door Bert Wagendorp):
  Speculeren

Tussentitel: De wakvorming door het eendengespuis aanpakken

Het wetterskip Fryslân heeft het Hooglandgemaal bij Stavoren stopgzet en de spilsluizen bij Harlingen spuien niet meer. Er wordt min tien voorspeld en op de site van het Nederlands Dagblad stond een eerste reactie van de vereniging De Friesche Elf Steden.
    Het is zover, Matthijs van Nieuwkerk verrichtte gisteravond in De Wereld Draait Door in aanwezigheid van de schaatsers Erik Hulzebosch en Erben Wennemars het startschot: de Elfstedenkoorts is officieel losgebarsten. ... 


Ja ja, de haat zit diep ...

Ook bij Arnon (de Volkskrant, 13-02-2012, column door Arnon Grunberg):
  Collaborateur

Een individu is geen individu, maar een representant van een bepaalde bevolking: die gedachte ligt ten grondslag aan vreemdelingenhaat. ...

Net natuurlijk als religie, en etnie. Zoals de Joodse religie en de joodse identiteit horende bij Arnon, waardoor hij een zeer niet-individuele belangstelling heeft voor zaken en personen van joodse origine. Maar natuurlijk is dat alleen erg als niet-joden en speciaal Nederlanders dat doen:
   ... wens ik dat Rutte zijn excuses aan Polen aanbiedt voor het meldpunt van de PVV. Verzuimt hij dat te doen, dan laadt de heer Rutte de verdenking op zich dat hij weinig meer is dan een kleine collaborateur, het prototype van de Nederlandse lafaard.

Pure haat.

Gelukkig zijn er ook Joden die de goede kant van cultuur zien, en dit soort schrijverij veroordelen (de Volkskrant, 04-07-2012, door Yoram Stein, filosoof en publicist):
  En opnieuw slaan de nieuwe cultuur-cynici toe
...

En zelfs de kritiek op de Nederlandse cultuur (de Volkskrant, 07-07-2012, door Maja Mischke, publicist):
  Kritiek op Elfstedentocht is armetierig
...

Maar dit oogt toch ook wel bijzonder eigenaardig, hè ...?
    Klopt. Het is dan ook verzonnen door deze redactie, om te laten zien hoe wanstaltig de houding van deze mensen is. Want dit is wat ze werkelijke schreven (de Volkskrant, 04-07-2012, door Yoram Stein, filosoof en publicist.
  En opnieuw slaan de nieuwe atheïsten toe

De Keulse rechter die jongensbesnijdenis aanmerkte als vorm van kindermishandeling ...

En (de Volkskrant, 07-07-2012, door Maja Mischke, publicist.):
  Kritiek op besnijdenis is armetierig
...

Kritiek op andermans culturele uitingen, en met name Nederlandse, mag in alle mogelijke sterktes en in alle mogelijke hoeveelheden opgediend worden door de leden van de Joodse cultuur.
    Tot op de grofste beledigingen aan toe.
    Maar uit niet de geirngste vorm van kritkiek op hún cultuur, zelfs als die krietiek op iets dat overduidelijk en voor iedereen zichtbaar de waarde heeft van barbarij.
    Wat een gajes ...
    En dat gajes domineert de maatschappij op een dusdanige wijze, dat je er nog niest mag van zegggen ook: "Hitler!", "Holocaust!",  "Anne Frank!". En "ANTISEMITISME!!!!!".
     En hoe bewerkstelligen ze die dominantie: door taalveruilong en vervalsing. Spinoza wordt aangehaald, 9/11, de noodzaak van culturele binding (die voor Nederlanders strikt uit den boze is!). Door Stein. En volgens Mischke zijn alle vormen van verbod fout, mogen gelovigen alles zelf bepalen, is de vrijheid van godsdienst absoluut, en, de mooiste: 'Het gaat niet aan om mensen rechten die ze eeuwenlang hebben genoten af te nemen'.
    Dat is knap, van die Joden, dat ze het bijna eeuwige leven hebben uitgevonden ... Mensen die eeuwenlang leven ... Geen best nieuws voor de overbevolking als andere volken daar ook van op de hoogte raken ...
    Tussen twee haakjes: als u bezwaar tegen het sarcastische taalgebruik: Dit is taalgebruik dat onze hierboven geciteerde Joodse vrienden gebruikten toen ze het over Nederland hadden.
    En kom niet aan de holocaust om aan te voeren dat wij  niet zouden mogen wat hen wel is toegestaan. Voor dit soort culturele onbeschoftheden is er geen enkel excuus. Ook geen holocaust van zeventig jaar terug. Zeker als je ook nog eens zo veel eeuwen lang een nog veel grotere onbeschoftheid hebt verkondigd: het idee van je eigen door Jahweh geïnspireerde superioriteit. Daarbij zinken alle andere onbeschoftheden én die holocaust helemaal in het niet.
    En nu we toch daarover hebben: Waarom zouden we trouwens bijvoorbeeld de Duitsers het recht ontzeggen om Joden te vervolgen ... Dat doen ze toch ook al eeuwenlang...?
    En ter referentie: Meer over de Joodse culturele-superioriteitshouding hier uitleg of detail .

Volgende item. Louis van Gaal is voor de tweede keer bondscoach geworden, en Bertje Wagendorp loopt voor de zoveelste keer leeg (de Volkskrant, 10-07-2012, column door Bert Wagendorp):
  Louis

Tussentitel: Machteloze man in vak K, machteloze man in de dug-out

Op zaterdagmiddag 1 september 2001 verloor het Nederlands voetbalelftal op Landsdowne Road in Dublin met 1-0 van Ierland. ...
    Het was alsof McAteer ons wakker schoot uit onze gelukzaligheid en genoegzame tevredenheid. ... Het rampzalige wisselbeleid van Louis van Gaal bleef kortom niet zonder gevolgen.
    De toestand van het land weerspiegelde zich in de jaren daarna in het voetbal van Oranje. In 2010 speelde Nederland op het WK een soort Jan Kees de Jagervoetbal: zuinig, lomp, hakken in het zand, bikkelhard, louter gericht op resultaat met schoonheid als sluitpost. ...

Dit natuurlijk geheel in tegenstelling tot de oud-testamentische en meer recente immigrantenvrienden, die ons land zijn komen verrijken met bloemen, bronzen beelden, gulle giften, keiharde arbeid, en al het andere dat de wijde wereld te bieden en heeft en wij ernstig tekort komen. Welke zaken al die oude en nieuwe immigranten zijn komen brengen uit puur altruïstische motieven natuurlijk. Zoals blijkt uit de goede wensen die ze ons hier boven doen toekomen.

En mogen we nog even de haat voor rood-wit-blauw en oranje van de heren Ely de Waal en Max Pam in herinnering roepen ... Hier is Bert met zijn bijdrage (de Volkskrant, 21-07-2012, column door Bert Wagendorp):
  Medaillespiegel

Tussentitel: Machteloze man in vak K, machteloze man in de dug-out

Het EK is bijna vergeten, de Tour morgen afgelopen. De Sportzomer wordt vervolgd met de Olympische Spelen. ...
    Het is niet helemaal duidelijk waarom wij zo blij zijn wanneer er goud wordt gewonnen door een atleet met wie wij niet meer gemeen hebben dan het paspoort. Evenmin is de emotie verklaarbaar die ons bevangt wanneer aan vreemde kust het Wilhelmus klinkt en de driekleur wordt gehesen voor een landgenote die erin is geslaagd haar paard achterwaarts de horlepiep te laten dansen.
    Als je dan toch zonodig trots wilt zijn op je land, zijn er wel grotere prestaties denkbaar dan die uit de sport, zou je zeggen. ...

Vreemd. Onze joodse vrienden in de media roepen meer dat soort dingen, en nog nooit hebben ze er eentje aangewezen. Zo'n prestatie. Ja, ze wijzen wel eens prestaties aan, zoals Arnon G., maar merkwaardigerwijs betreft dat voor vele tientallen procenten mensen met een joodse achtergrond. Terwijl die toch ergens in de promillen vertegenwoordigd zijn in de wereldbevolking in het algemeen, en Nederland daar nauwelijks boven steekt. Hoe zou dat nou komen? Zijn die joodse vertegenwoordigers echt zo veel eter op het vlak van "prestaties", of zouden hier andere factoren in het spel zijn. Zoiets als "trots zijn op de kleuren blauw-wit, en zespuntige sterren" ...
    Enfin, Bert is in ieder geval niet blij met Nederlands vertoon van solidariteit:
  Het zou me veel waard zijn als we van het oranje gebral en het hysterische gedoe rond Nederlands succes of falen konden worden verlost.

Bijna exact de woorden van Max Pam ... Hoe is 't mogelijk, hè ... Meteen gevolgd door:
  Sport wordt het laatste bastion van nationale identiteit, de sporter de laatste soldaat van Oranje.

Hetgeen weer akelig hard doet denken aan de woorden van onze blauw-witte vriend Jacques Wallage, helemaal aan het begin van deze verzameling:
  Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.

En:
  ... wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

En de moeite die vrienden Wallenstein en Kohnstamm gedaan hebben om Nederland te doen ten ondergaan in het Imperium van de Europese Unie. Maar we moeten toegeven: daarbij hebben ze steun gekregen vanuit de hele Nederlandse elite, die zich na de collaboratie van het stilzwijgen met de nazi's, zich sindsdien gestort hebben in de collaboratie met het  kosmopolitisme, al dan niet met blauw-wit tintje. Met ter verdediging van die elite: als ze het niet deden, dat werden ze opgejaagd door de blauw-witte vrienden onder het uiten van strijdkreten als "Oorlog!", "Deportatie!", "Holocaust!"
    Het volgende exemplaar: strafrechtadvocaat Inez Weski. Ze zit aan tafel bij Pauw & Witteman (21-09-2011 uitleg of detail , de uitzending kwam pas recent weer onder de aandacht van de redactie) terwijl Alexander Pechtold daar ook zit, die weer uitgebreid zijn Europa-verhaal verkondigt. Overigens bijzonder vervelend struikelend over een tegenspraak dat hij wel voor referenda en verkiezingen is, maar niet over Europa. Luister maar goed. En opgewarmd door dit verhaal gaat Weski er nog eens goedkeurend overheen (na 17:50 min.): "Nederland is de facto al opgeheven - alles ligt in handen van Europa". Waarna Pechtold voor haar meteen de de reden invult waarom dit een goede zaak is: de oorlog.
    Ja ja, het Europese rijk zonder grenzen is spekkie voor het bekkie van het nomadische volk.

Op de volgende persoon was de redactie allang bedacht, omdat hij praktisch bijna het meest destructieve werk doet. Het duurde even omdat hij voorzichtig is, en zich nauwelijks laat betrappen op schriftelijke uitspraken over de zaak. Maar hier is een indirecte versie hiervan (de Volkskrant, 22-08-2012, van verslaggeefster Maartje Bakker):
  'Het debat was dramatisch'

Het zijn vooral de nummers twee die opdraven voor het verkiezingsdebat op de Vrije Universiteit. Voor de studenten zijn ze allemaal hetzelfde.


...    Of neem Europa. De PVV was er niet bij, dat moet gezegd worden. Ronald Plasterk (PvdA) vond dat er bevoegdheden naar Europa moeten worden overgedragen, maar 'zonder naar een verenigde staten van Europa' te streven.    ...

Ronald Plasterk richt misschien wel de meeste directe schade aan, omdat zonder hem de PvdA waarschijnlijk niet voor het weggeven van bevoegdheden en name de niet te stoppen miljarden-stortingen en -borgen van het ESM zijn (in totaal staat Nederland nu voor zo'n 200 miljard borg), en zonder de PvdA zouden die borgen en stortingen er niet zijn.
    Overigens is die laatste opmerking van Plasterk, die deze opmerkingen bij ieder stap maakt, dus van dezelfde soort als het tegeltje cafébaas dat aankondigt dat morgen altijd gratis is, of, misschien beter, de zatlap die iedere dag roept dat hij morgen stopt met drinken. Want het is doodgewoon een kwestie van verslaving. verslaving aan het kosmopolitisme en nomadisme.

We leven hier in Nederland, en de voorbeelden zijn tot nu toe dan ook allemaal Nederlands geweest. Maar het heeft niets met Nederland op zich te maken. Ter illustratie daarvan een stuk over iets dat nog irritanter is dan Nederland, voor de nomade, namelijk Zwitserland. Waarvan de toon al meteen gezet wordt met de cliché-kop - de afkeer spat er vanaf (de Volkskrant, 25-08-2012, door Olaf Tempelman):
  Heidi's Hof van Eden

Het zijn 40 duizend km2 Europa waarop sommigen in Nederland jaloers zijn. In de eerste aflevering van zijn serie Aardse Paradijzen bezoekt Olaf Tempelman Zwitserland. 'Jazeker, ze zeggen hier altijd nee.'


Tussentitel: Wij zijn een uitzondering op de regel dat sl de zon schijnt, de economie niet veel soeps is - René Murmann, oprichter van High End Travel Switzerland
Je moet al die dingen eigenlijk niet opschrijven, wnat dan komen nog mer mensen hierheen - Thomas Aeschi, afgevaardigde van de Zwitserse Volkspartij (SVP)
In mijn jeugd was Zwitserland rijke en Oostenrijk arm, nu is er nauwelijks nog verschil - Bernard Degen - Zwitsers historicus

En het gaat verder met de keuze van de hoofdpersonen - geen representatieve Zwitsers, maar iemand van de PVV, uh SVP, de grote vlieg in de soep van het joodse nomadisme, een (ex-) helicipterpilooot die omgaat met de rijken (ook al zo'n joodse hobby: de focus op de rijken), en tenslotte als deskundige ene Bernard Degen, die aangeduid wordt als Zwitser, maar getrouwd is met een Oostenrijkse. Nu is er behoorlijk wat haat en nijd tussen Oosternijk en Zwitserland, omdat Oosterijkers zich altijd minder hebben gevoeld. Dus van de neutraliteit van deze deskundige hoef je niet veel te verwachten. Wat, na een tijdje in het stuk aan het woord te zijn geweest, haarfijn blijkt uit dit citaat:
  'Mijn vrouw is Oostenrijkse. Ze vroeg een paar decennia terug de Zwitserse nationaliteit aan. Er kwam een man onze buren ondervragen over haar gedrag. Mijn vrouw was lid van een Zwitserse transportvakbond. Ze gingen onderzoeken of dat geen subversieve organisatie was. Er kwamen dossiers, rapporten. Ze moest voor een comité vragen over Zwitserse kazen beantwoorden. Ik ben een Zwitserse historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van Zwitserland, ik had geen flauw idee van al die kazen. Hoe ver denk je dat de kleinzoon van een Turk het schopt?'

Je reinste migratiefundamentalist dus. Want deze Zwitserse aanpak is precies wat je wenst voor een goed immigratiebeleid: zorgen dat alleen mensen die kunnen integreren erin komen. Dus inderdaad weinig kans voor de geitenhoudende Turk uit Anatolië. Die in de rest van Europa vrij toegang heeft en daar dan ook enorme problemen veroorzaakt, tezamen met zijn soortgenoten.
    Die Zwitserse deskundige is van de soort van de ergste multiculturalisten, die we uit Nederland zo goed kennen. Die ook eindeloos afgeven op eigen land, omdat ze dolgraag willen dat de cultuur ervan kapot wordt gemaakt, zodat de nomaden en nomadisten vrij rond kunnen bewegen in hun culturele woestijn, van beton-en-glas-stad naar beton-en-glas-stad, zonder te kunnen zien of je nu in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland of Nederland bent. Iets waar die oud-testamentische nomaden zich prima in thuis voelen, want die woestijnduinen lijken ook allemaal op elkaar.
    Nog een citaatje van Degen:
  Bernard Degen, bekleder van de leerstoel Zwitserse geschiedenis aan de universiteit van Basel: 'We zijn geen eend, maar we hebben wel een snavel, zwemvliezen en we snateren. Er is programmatisch geen verschil tussen de SVP en extreem-rechts elders.'

Het is net of je Nederland-hater en Amerika-bewonderaar Maarten van Rossem hoort.
  Degen, uit de school van Zwitserlands beroemdste 20ste-eeuwse historicus Edgar Bonjour, serveert espresso uit een automaat 'die vaak kapot is en vieze koffie levert, een gewone Europese koffie-automaat kortom'. Bij referenda stemde hij vaak anders dan zijn landgenoten: in 2001 vóór onderhandelingen over het EU-lidmaatschap, in 1992 vóór de EEA. 'Jazeker, ze zeggen hier altijd nee. Maar door bilaterale verdragen maakt Zwitserland de facto al lang deel uit van de EEA. De meeste Europese wetten bestaan hier inmiddels gewoon, 80 of 90 procent is hetzelfde. Maar het gaat mensen niet om feiten, maar om een gevoel. We hebben nog altijd onze eigen stopcontacten.'

En hier spreekt Alexander Pechtold.
    En hier komt de joodse cultuur:
  Om Zwitserland te begrijpen, zegt Degen, moet je de psychologie van de kleine gemeenschap begrijpen. Tot een kleine gemeenschap is het lastiger toetreden dan tot een grote. Zwitserland is vergaand gedecentraliseerd. Je krijgt de nationaliteit pas als een gemeenschap in een kanton je heeft toegelaten. Maar de kleine gemeenschap handhaaft zich door uitsluiting. Het gemeenschapsgevoel bestaat bij de gratie van degenen die er niet bij horen.

Want als er één cultuur meester is in het uitsluiten van anderen, dan is het het wel de joodse. Ze hebben zelfs rassenwetten die nauwkeurig vastleggen wie al dan niet jood is.
    Maar het gaat hier dus in feite ook niet om uitsluiten. Het gaat hier om de instinctieve afkeer van nomaden voor boeren. Boeren die hun eigen gemeenschap hebben, en voorzichtig zijn met buitenstaanders, reizigers, marskramers, migranten, waarvan ze de ervaring hebben dat ze heel vaak komen om te parasiteren. Op de welvaart van de residenten en hardwerkende boeren en handwerkslieden. Waar de nomaden jaloers op zijn:
  In de Alpen liggen veertigduizend vierkante kilometers waar je veilig bent - voor kapseizende muntunies, luchtverontreiniging, graaiende belastingambtenaren en Brusselse bureaucraten. Vaak wordt de naam van dit stukje Europa uitgesproken met een zekere jaloezie. Wat als de wereld een groot Zwitserland was: dan was de mens terug in de Hof van Eden. Zwitserleven: dat is een betere naam voor een pensioenverzekeraar dan Italiaanleven of Albaneesleven.

En waaraan nomaden daarom de pest hebben. Want ze achten zichzelf superieur, met hun nomadisme, en kijken neer op de ploeterende boeren en "boeren", en het is dus bijzonder vervelend om het die "boeren" nu zo veel beter te zien doen dan henzelf. Met hun nomadische cultuurtje.
    Dus krijg je een stuk vol verborgen en openlijk afschuw voorgetoverd. Waarin de Zwitserlandhater bijna de helft van de tijd het woord is gegeven. En een groot deel van de rest gevuld is met die andere obsessie van de nomadische auteur: de rijken. Het syndroom van het bij het nomadisme horende neoliberalisme verder aanvullend.
    Conclusie: het allemaal precies hetzelfde soort dingen als over Nederland gezegd wordt, en waarover dezelfde soort afschuw wordt uitgesproken. Het heeft niets met Nederland of Zwitserland op zich te maken, maar het is puur nomaden die zich tegen de residenten keren. En zich, mede via dit soort stukken, ook daadwerkelijk inspannen om die culturen te gronde te richten.

In de tijd tussen dit soort berichten gaat de stroom Nederlandhaat van Grunberg natuurlijk gewoon door - en hij heeft uitgebreid de gelegenheid, met zijn dagelijkse column. Dus dat kunnen we niet allemaal hier plaatsen, want dan zou het geheel wat eenzijdig worden. Maar de volgende was dusdanig dat het wel weer even moet (de Volkskrant, 31-08-2012, column door Arnon Grunberg
  Soevereiniteit

Over de heilzaamheid van het verlies van de soevereiniteit schreef historicus H.L. Wesseling een prima stuk in NRC Handelsblad. Om te beginnen herinnert hij ons eraan wat soevereiniteit van oudsher was: de relatie tussen een almachtige vorst en zijn onderdanen. Verder onderstreept hij dat soevereiniteit in de huidige betekenis van het woord macht is. En geen macht zonder geweld. ...

Mooi zo. We heffen onmiddellijk de soevereiniteit van Israël op - niets anders dan vulgair nationalisme en racisme ruim over de grens van het nazisme, en macht letterlijk uit de loop van een tank. En die van de Europese Unie, want hoe groter het rijk, des te erger en despotischer de macht.
    De hoeveelheid onzin die volgt is slechts beperkt door de geringe omvang van zijn column. Dit is er nog eentje:
  Wat houdt de soevereiniteit van Liechtenstein in?

De vergelijking met Lichtenstein. En alweer: dat Israël is nog kleiner, dus meteen opheffen, die handel. Maar ongetwijfeld gelden daarvoor heel andere argumenten. Cultuur-eigen argumenten. Etnische argumenten. Racistische argumenten.

Twee vliegen in één klap (de Volkskrant, 04-09-2012, column door Bert Wagendorp):
  Multiculti

In een interview met Het Parool maakte PvdA-leider Diederik Samsom gisteren bekend dat Nederland een multicultureel land is. Daar liet hij het niet bij. Samsom verklaarde ook dat hem dat 'trots' maakt, dat hij er 'blij' mee is en voorts dat hij er 'iets moois' van wil maken.    ...
    Diederik is 'straatcoach' geweest in Amsterdam. Wat hij deed, als straatcoach, is me nooit helemaal duidelijk geworden. Maar kennelijk heeft het jaar met zijn poten in het bluswater van de (mislukte) multiculturele samenleving hem diepgaand beïnvloed.
    Het heeft hem tot de conclusie gebracht dat Nederland een multicultureel land is, iets wat je niet verandert met de verklaring dat de multiculturele samenleving is mislukt, noch door haar dood te verklaren.
    Daarin heeft Diederik Samsom natuurlijk groot gelijk.    ...

Multiculturalisme: wij nemen van hen een flinke hoeveelheid vrouwenonderdrukking, homohaat, jodenhaat, eerwraak, achterlijke godsdienst, overlast en criminaliteit over, en zij van ons huizen en geld.
    Nou, is dat geen blinkende toekomst ...?
    We hebben nu een hele aparte rubriek over de Nederlandhaat van Grunberg uitleg of detail , waardoor het meeste niet hier meer hoeft te worden genoteerd. Maar deze is extra illustratief (de Volkskrant, 12-09-2012, column door Arnon Grunberg):
  Leesclubje

'Op wie zal ik stemmen?' vroeg een vriendin ...
    En Samsom zou iets moeten doen aan de wet die stelt dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar is. Het strafbaar maken van illegaliteit is een grotere aanslag op alles wat beschaving heet te zijn dan ...

Het diepste en meestal stiekeme geloof van vrijwel alle joden: volkomen open grenzen en vrije immigratie. De dood aan de natiestaat en met name Nederland.
    Herhaling (de Volkskrant, 27-10-2012, column door Arnon Grunberg):
  Solidair

...    Ik vraag me af of het tweede kabinet-Rutte wezenlijk zal verschillen van het eerste of dat slechts de retoriek wordt aangepast. Wat, dat geef ik toe, al een enorme vooruitgang zou zijn; de burger is ook een estheet.
    Blijft illegaliteit strafbaar in Nederland?
    Je bent solidair, of je bent het niet. Uitsluitend solidair zijn met hen die toevallig een Nederlands paspoort bezitten is absurd. ...

Uitsluitend solidair zijn met hen die toevallig een besneden pikkie bezitten is nog veel absurder. Toch is Grunberg een fanatiek beoefenaar van het laatste.
    Overigens zijn bijna precies dezelfde woorden als die van Jacques Wallage, boven. Kennelijk krijgen de dragers van deze cultuur deze absurde houding met de culturele paplepel ingegoten. het is ook de meest strakke verwoording, zonder het meteen direct te zeggen, van het nomadisme : de houding van een cultuur die al rondreizend ergens neerstrijkt, daar de boel uitwoont, en vervolgens weer verder trekt om de volgende plek uit te gaan zuigen. Waarbij in dit geval het uitwonen er specifiek uit bestaat in het willen opengooien van de grenzen, zodat de sprinkhanen uit de rest van de wereld hier vrijelijk kunnen komen parasiteren .

En ook Ed van Thijn doet weer van zich horen (de Volkskrant, 27-10-2012, boekrecensie door Anet Bleich):
  Ed van Thijns morele testament

Tussentitel: 'Nederland is van een voorbeeldland op het gebied van mensenrechten een achterstandsgebied geworden'

...    Grote zorgen maakt Van Thijn zich om het mogelijk teloorgaan van wat hij het 'acquis humanitaire' van na de Tweede Wereldoorlog noemt. Hij doelt op naoorlogse pogingen om normen vast te leggen die een opnieuw vervallen in discriminatie, uitstoting en massamoord zouden moeten verhinderen. Concreet gaat het om verdragen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het verdrag inzake uitbanning van rassendiscriminatie, de Vluchtelingenconventie, de verboden op genocide en foltering, 'waarmee dezer dagen te achteloos wordt omgesprongen'. Op wereldschaal, maar ook in eigen land. Want, constateert Van Thijn tamelijk bitter: 'Nederland is van een voorbeeldland op het gebied van mensenrechten een achterstandsgebied geworden. Van trots symbool van tolerantie nu een schrijnend thuisland van intolerantie.'    ...

Waar heeft die man het in godsnaam over? Wat is er voor verschrikkelijks aan de gang in Nederland? Rassendiscriminatie, genocide, foltering? In werkelijkheid stromen er nog steeds grote groepen bedriegers ons land binnen in de vorm van asielzoekers ... uitleg of detail . Als er mensenrechten geschonden zouden worden, zou dat alleen kunnen omdat Nederland weigert om die asielzoekers op te halen met special chartervluchten. Want, volgens Van Thijn en consorten, heeft iedereen toch tenslotte recht op vrije intocht in Nederland, verzorgd en betaald door Nederland?
    En inderdaad:
  Hij illustreert deze stelling met beleidsvoornemens van het aftredende kabinet, zoals het dreigen met uitzetting van migranten die hun inburgeringsexamen niet op tijd halen.

Een intolereerbare inbreuk op het recht van vrije en verplichtingloze intocht voor iedereen.
    En waar komt deze waanzin vandaan:
  Waarom zou een 78-jarige, succesvolle, alom gewaardeerde Joods-Nederlandse oud-politicus in 's hemelsnaam behoefte hebben om zichzelf te rechtvaardigen? Omdat, schrijft Van Thijn, het niet eenvoudig is te leven in het besef dat anderen voor jou gestorven zijn. Hij mocht niet bestaan, van de nazi's. Maar anders dan de lotgenoten die het niet gehaald hebben, is hij er toch. In blessuretijd. Dankzij de inzet van moedige mensen, van wie sommigen dat niet hebben overleefd. Dat schept verplichtingen, of in elk geval voelt hij dat zo.

Joden moeten overal vrij in en uit kunnen reizen, dus de rest van de wereld ook.

Het loopt naar het einde van het jaar, en Bert Wagendorp is ook weer toe aan een nieuwe bijdrage aan het slopen van Nederland (de Volkskrant, 11-12-2012, column door Bert Wagendorp):
  Totale Uni

Maar liefst drie Europese leiders namen gisteren in Oslo namens de EU de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst. Na lang delibereren waren ze het erover eens geworden dat twee van hen een dankwoordje zouden spreken - Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, kan soms raar uit de hoek komen en dat kun je niet hebben bij zo'n deftige gelegenheid.
    Herman Van Rompuy, onze president, begon. Na de verplichte frases kwam hij bij zijn openingszin: 'War is as old as Europe' - oorlog is zo oud als Europa. Meteen een zin die staat als een huis. Niet dat hij klopt, maar hij raakt wel het diepste wezen van dit eeuwenlang bloeddorstige continent.   ...

Vuile leugens, desalniettemin, want oorlog was er allang voor Europa en Europa is niet bloeddorstiger dan andere continenten. Europa was en is alleen technischer verder vooruitgeschreden, waardoor er sterkere wapens voor handen waren. Moslims met een atoombom zouden elkaar allang volkomen uitgeroeid hebben na eerst dat hebben gedaan met de joden en ongelovigen en andere niet-moslims
  Donderdag en vrijdag is in Brussel de zoveelste beslissende EU-top. Onze correspondent Marc Peeperkorn schreef vorige week dat er nieuwe stappen zijn gepland naar 'de totale unie'. ...
    Bij het stuk stond een foto van Herman Van Rompuy. ...
    Van Rompuy heeft de integratiestrategie in vieren gedeeld: bankenunie, economische unie, politieke unie, begrotingsunie. ...
Vermoedelijk denkt Van Rompuy dat Europa geen andere keuze heeft dan integratie en ik vermoed dat hij gelijk heeft.    ...
    Van mij mag de kosmopolitische orde overigens komen. Ik zou er graag soevereiniteit voor inleveren. Die heilige soevereiniteit van de Europese staten heeft ons in het verleden veel ellende bezorgd en het erbij horende nationalisme veroorzaakte miljoenen doden.

Nog meer vuile leugens, dus. Het heilige judaïsme, christendom en islamisme heeft veel meer slachtoffers geeist, en zou dat nog veel meer doen, als ze dezelfde wapens hadden gehad.
  De Totale Unie, ik ben voor.

Bert Wagendorp is als natuurlijk gekropen in de huid van Joseph Goebbels. Gedreven door dezelfde soort ideologie. Die van Goebbels was het nazisme. Die van Wagendorp is die van het judaïsme, nomadisme en kosmopolitisme. Drie woorden voor zaken die elkaar grotendeels overlappen.
    En wie er een ook maar een beetje anders over denkt (de Volkskrant, 10-01-2013, column door Bert Wagendorp):
  Mister Euro

Onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wordt Mister Euro: hij zal op 21 januari door zijn collega's worden gekozen tot voorzitter van de Eurogroep, de zeventien ministers van Financiën van de eurolanden. ...

Wat objectieve waarnemers als onverstandig wordt gekwalificeerd, omdat Dijsselbloem dan minder in staat is de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen. Maar dat zijn dus natuurlijk:
  Maar de navelstaarders zijn hier inmiddels zo sterk opgerukt, dat de aanstaande benoeming van Dijsselbloem op veel gekanker kan rekenen.

En Bert noemt een paar van de navelstaarders:
  Volgens Harry van Bommel van de SP zal het nu voor Dijsselbloem een stuk moeilijker worden 'zijn poot stijf te houden'. Poot stijf houden: de essentie van internationale politiek volgens de SP.

Bert, zoals we al weten, is meer van de soort zo treffend omschreven in de Absurditeiten verzameling:
  Andermans geld eerst  -  Dick Pels, ideoloog van GroenLinks (vindt dat de PVV doet aan "Eigen geld eerst"). En alle overige eurofielen, kosmopolieten, globalisten, enzovoort. uitleg of detail

Nog wat "Fout!"e mensen:
  Ook de Jonge Socialisten van Dijsselbloems eigen PvdA waren niet blij. ...
    We zijn, las ik gisteren in deze krant, nog altijd het meest mondiaal georiënteerde land ter wereld. Misschien moeten we er weer even aan wennen dat daarbij een andere houding past dan dwarsliggen, tegenhouden en nee roepen.

Zoals: de Grieken, Spanjaarden en Italianen je geld geven, de Poolse werklozen ons werk geven, en "Ja"-zeggen tegen alles wat uit Brussel komt.
Eigenlijk wisten we dat al een week of wat, maar nu is het een officieel gerucht in Brussel en omstreken en daarmee is de zaak beklonken.

Van Grunberg gaan we een speciale verzameling maken met alle opmerkingen over "overheid", wat een aanverwant begrip is, maar hier weer een directe (de Volkskrant, 11-01-2013, column door Arnon Grunberg):
  Maffiaprincipe

    ...Het menselijk vermogen tot solidariteit is beperkt, wij kunnen hooguit proberen de schade die wij anderen toebrengen te beperken. Ik ben dan ook sceptisch over de verbindende kracht van de natiestaat.    ...

Natuurlijk, leert de psychologie, slaat de opmerking over solidariteit in eerste instantie op zichzelf, en in tweede instantie op zijn culturele omgeving: de Joodse culturele omgeving. Waarbinnen de solidariteit inderdaad dusdanig gering, dat ze op eigen kracht nooit een fatsoenlijk werkende maatschappij hebben kunnen opbouwen. Datgene wat ze gedaan hebben in Israël is ten eerst als bijzonder weinig solidair, en daar waar het werkt komt dat door zaken die ze hebben opgedaan in Europa uitleg of detail . Vermoedelijk is de haat jegens de Europese natiestaat voor een flink deel ordinaire jaloezie.

De tekenen van erosie aan het proces van het creëren van een Europees Imperium worde steeds duidelijker. Tijd om nog eens te proberen het tij te keren, nu met grote artikelen in de intellectuele katernen. De Volkskrant draagt haar steentje bij, met een reeks grote achtergrondartikelen. De eerste bijdrager is Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus, wiens vader, historicus H.W. von der Dunk, vanwege zijn joodse vrouw voor de nazi's naar Nederland is gevlucht uitleg of detail (Wikipedia) (de Volkskrant, 12-01-2013, door Thomas von der Dunk,; cultuurhistoricus):
  Europeaan blijft liefst in de Heimat

Europa blijft een eigenzinnige verzameling dooreengeklutste volksstammen, waardoor een snelle economische convergentie zo goed als onmogelijk is.

Het inhoudelijke deel van deze koppen luidt:
  Europeanen blijven liefst in eigen land

Europa is een verzameling diverse culturen, waardoor snelle economische convergentie zo goed als onmogelijk is.

Aan deze inhoudelijke boodschap is toegevoegd:
-  "Europese cultuur is nazisme", middels de koppeling met de term Heimat (had iedere willekeurige taal van Europa kunnen zijn - de reden keus voor de Duitse is volstrekt helder: de oorlog).
-  Leden van de Europese culturen houden (veel) sterker vast aan de eigen cultuur dan leden van andere culturen (zi in het bijvoeglijk naamwoord 'eigenzinnig')
-  De Europese culturen vormen een willekeurige lappendeken (zit in bijvoeglijk naamwoord 'dooreengeklutste')
-  De Europese culturen zijn minderwaardig te opzichte van andere culturen (zit in zelfstandig naamwoord 'volksstammen' - vergelijk met: "moslim-immigranten aten zijn een verzameling volksstammen").
    Waarna het volkomen helder is wat de boodschap is van dit artikel: De Europese culturen moeten worden afgeschaft.
    Nu is Thomas von der Dunk een relatief, ten opzichte van overige mensen in dit genre, een redelijk scherpzinnig waarnemer. Hij geeft dus ronduit toe dat Europese eenwording voorlopig niet gaat lukken, vanwege de culturele verschillen, zoals in het laatste deel van de onderkop.
    Dit lijkt een volkomen objectieve observatie, maar zelfs dit is het niet. Want het een verzameling diverse culturen' geldt niet allen voor Europa, het geldt ook voor India, China, Rusland en zowat de hel rest van de wereld, met misschien als enige uitzondering waar het wat homogener is, de Verneigde Staten van Amerika. Wat ze overigens pas bereikt hebben na een bloederige burgeroorlog, en onder voortdurende druk van een semifascistische cultuurdrang, zoals een vlag in de hoek van  elk klaslokaal, het voortdurende reciteren door de kinderen van de pledge of allegiance, en het volkslied gebruld door de luidsprekers bij iedere belangrijkere sportwedstrijd.
    Het niet-vermelden van deze context is hetzelfde als het benoemen van de omvang van een voorwerp als "groot" - met als wedervraag in een poging hieraan zin te geven: "Groot ten opzichte van wat?". Oftewel: "Zijn de Europese zo veel cultureel eigenzinniger dan de rest van de wereld?". En het natwoord luidt, volmondig: "Nee!". In de rest van de werelds vliegen ze elkaar veel harder in de haren - daar worden de Europese nieuwsuitzendingen mee gevuld.
    Waarna Von der Dunk zijn vooroordeel nog eens demonstreert aan de hand van en specifiek geval:
  Maar Europa blijft ook een eigenzinnige verzameling dooreengeklutste volksstammen die elk een hoop rare hobby's koesteren waarvan er heel wat met die moderne uitgangspunten in strijd zijn - daarom volstrekt onbegrijpelijk voor de buren, maar zelf zijn ze er bijzonder aan gehecht.
    Voor wie mocht menen dat wij er in Nederland níét zulke rare, irrationele en voor de buren onbegrijpelijke hobby's op nahouden, noem ik er drie uit onze nationale schatkist. ...
En dan is er ons gevoeligste taboe, omdat deze moeilijk rationeel beargumenteerbare nationale hobby in andermans ogen ook nog eens door het koloniale verleden met bijbehorende raciale superioriteitsgevoelens wordt besmet. ...

Kunt u het al raden...? Ja hoor:
  Elk jaar als november op z'n einde loopt, is de opwinding weer vaste prik.

Sinterklaas. Maar niet zozeer Sinterklaas, hoe een buitenissig niet-Nederlandse figuur dat ook is. Nee, het gaat natuurlijk om zijn buitenissige knecht. Want van Sinterklaas moge zij katholiek zijn totaal vergeten en irrelevant zijn, omdat hij doodgewoon een symbool en sprookjesfiguur is, wat betreft zijn knecht moet je natuurlijk alles interpreteren alsof hij een gewoon mens is:
  Wanneer verschijnt voor menig oog een rood waas? Wee degene die daar dan iets kritisch over zegt!

Let op de retorische truc van: 'Wee degene die daar dan iets kritisch over zegt!'. Niemand van buiten heeft ooit iets kritisch gezegd over Sinterklaas - je zou natuurlijk ook keihard weggelachen worden.
    Maar omdat je boodschap zo belachelijk is, herhaal je de truc nog een keer:
  Dat voor alle andere Europeanen onbegrijpelijke taboe heet Sinterklaas ...

En die dubbele retorische truc is dus nodig, omdat dit in feite net zo belachelijk is: Net zozeer dit dus keihard weggelachen moet worden:
  en vooral de huidskleur van zijn knecht.

Waarop de vraag overblijft: Waarom begaat de redelijk scherpzinnige waarnemer Thomas von der Dunk deze stompzinnige blunder? Antwoord: Omdat de bezwaren tegen de knecht van Sinterklaas komen van immigranten. En immigranten moet altijd beschermd en doodgeknuffeld worden. Vinden bijna alle overige immigranten. En hun  nakomelingen tot in het zoveelste geslacht, waarbij dat 'zoveelste' varabel is. Maar voor joden is het heel lang - het equivalent van de duizenden jaren dat ze aan hun eigen culturele identiteit hebben vastgehouden te midden van heel andere culturen, en voor negers en met name moslims zal het ook wel in de tientallen liggen gezien bijvoorbeeld de Amerikaanse ervaringen.
   Overigens is een echt taboe natuurlijk het aan de orde stellen van de absurditeiten van de joodse cultuur. Namelijk het echte taboe van de absolute heerser Jahweh en het idee van zijn uitverkoren volk. Bij het aanroeren van dat taboe krijgen alle joden en andere religieuzen en ideologen een rood waas voor ogen.

De tweede achtergrondartikelschrijver is iemand die al lang en in meerdere rollen vele bijdragen aan de Volkskrant levert - vooral zijn lijstjes favoriete literatuur waren opvallend: een derde of meer joods. Op een evenredige vertegenwoordiging van iets als een half procent. Normaliter waagt hij zich niet aan het hier beoefende genre (de Volkskrant, 19-01-2013, door Olaf Tempelman):
  De natiestaat is een kameleon

Met de Europese Unie in crisis zijn nationale gevoelens overal in Europa opgeleefd. Mythevorming ligt dan al gauw op de loer. Is de natiestaat écht een veilige haven in onzekere tijden?


Tussentitel: Nationalisme was de afgelopen twee eeuwen een buitengewoon hoerig verschijnsel

Meteen maar het tegengif om te laten zien waar het verbale gif schuilt:
  Het imperium is een krokodil

Met de Europese Unie imperiale gevoelens overal in Europa opgeleefd. Mythevorming ligt dan al gauw op de loer. Is de imperium écht een veilige haven in onzekere tijden?


Tussentitel: Imperialisme was de afgelopen twee eeuwen een buitengewoon hoerig verschijnsel

Ze zijn o zo verbaal vaardig, de leden van deze cultuur. Je moet erg op je qui-vive zijn om het ingemengde gif te ontdekken.
    Volgt er wat gebadineer over het ontstaan van Roemenie, als inleiding tot:
  Uit de mond van Massimo d'Azeglio, schrijver en ex-premier van Piemonte, werd na de Italiaanse eenwording van 1861 opgetekend: 'We hebben Italië gemaakt: nu moeten we nog Italianen maken.'
    Zelfs in natiestaten die tegenwoordig als oudste en degelijkste van Europa gelden, ging er weinig vanzelf. In Frankrijk, op papier une République une et indivisible, sprak aan het begin van de 19de eeuw minder dan 10 procent van de bevolking de officiële landstaal. In 1880 was dat 20 procent, na een offensief van vele decennia dat bekend werd als 'de binnenlandse kolonisatie'.    ...
    Ook in het veel kleinere Koninkrijk der Nederlanden moest er intern worden gekoloniseerd. Weinig inwoners identificeerden zich in de eerste helft van de 19de eeuw al met de staat. Minstens één reden daarvoor was dat het Nederland van toen een erg groot land kon zijn. Slechts twee miljoen mensen bewoonden de uitgestrekte woeste gronden. De reis per diligence van Utrecht naar Leiden duurde vijf uur, als de wielen niet vastliepen in de modder. In Limburg hoopten inwoners tot ver in de 19de eeuw op aansluiting bij België.

Dit wordt aangevoerd als argument tegen de natiestaat. wat natuurlijk alleen kon door de verdoving van de geest na het voorgaande gif. Nu dat gif geneutraliseerd is, lezen we meteen wat er hier eigenlijk staat: het kostte al zo veel moeite om de natiestaat te kweken uit de basisculturen, dus aan een Europees imperium met nog grotere verschillen moet je al helemaal niet beginnen.
    Volgde nog veel tekst om aan te tonen dat de natiestaat maar niets is. Om vervolgens te komen tot de betere wereld:
  Het proces van Europese eenwording na 1945 was in de eerste plaats bedoeld om de destructieve natiestaat van zijn angel te ontdoen.

Bedoeld wordt natuurlijk: de holocaust. Gevolgd door de bekende leugens:
  Dat mag, getuige 67 jaar vrede, in elk geval ten dele een succes worden genoemd. De Europese Unie weet de natiestaat in toom te houden.

Al diverse malen weerlegd: dat was niet de Europese Unie, want die bestond niet tijdens dit proces. Dat was voornamelijk door de NAVO, oftewel de Amerikanen, en de Koude Oorlog, die misschien mede om die reden gevoerd werd: niets verbindt zo als een gemeenschappelijke vijand. Die Europese Unie is pas een jaar of tien geleden om de hoek komen kijken, en toen was dit allemaal al lang achter de rug.
    Gevolgd door nog wat zwartmakerij:
  In veel EU-lidstaten zijn eurosceptische of puur anti-Europese sentimenten de laatste vijf jaar sterk toegenomen. De bedreiging ervan moet niet worden overschat. Nieuwe pleitbezorgers voor 'het nationale' vormen geen uniform gezelschap. Euroscepsis manifesteert zich als onderbuikverschijnsel en als gedachtengoed van conservatieve denktanks. Je vindt het bij ouderwetse socialisten en bij antiglobalisten. Het kan een reactie zijn op de economische crisis of daar los van staan. Alle kringen achten nationale verworvenheden bedreigd, maar niet dezelfde.
    Dat raakt aan de hoofdconclusie die uit Nationalisme, naties en staten te distilleren is. Het overleven van de natiestaat heeft veel te maken met het feit dat nationale gevoelens zich zo gemakkelijk met iets anders mengen. De natiestaat is een kameleon, hij neemt lokale hobby's en modeverschijnselen in zich op. Nationalisme was de afgelopen twee eeuwen een buitengewoon hoerig verschijnsel. Het manifesteerde zich als romantisch, revolutionair, conservatief, katholiek, kapitalistisch, socialistisch, darwinistisch, wetenschappelijk, atheïstisch, racistisch, fascistisch, nazistisch, nationaal-communistisch, eurosceptisch, eurofobisch.

Tja, dat is omdat men het voor een groot deel niet over nationalisme heeft, maar over cultuur. waarover Tmepelman tenslotte wat advies opdiept uit eigen culturele kringen:
  Wie zich illusies maakte over in de natiestaat verankerde tradities, heeft er na lezing van Nationalisme, naties en staten weinig over. Woody Allen zei: 'Traditie? Dat is de illusie van blijvendheid.'

En hier kunnen we weinig anders dan dit: "Advies over cultuur vanuit de Joodse hoek ... Over hoerigheid gesproken ...". Kijk nog maar eens:
  In het begin van de 20ste eeuw raakten inwoners van natiestaten in toenemende mate in de ban van het sociaal darwinisme en quasiwetenschappelijke theorieën over raszuiverheid. Er doemden christelijk-eschatologische visioenen op van een Eindtijd en een Eindstrijd tussen zuivere volkeren en onzuivere volkeren. De eerste helft van de 20ste eeuw zag de grootste rampen uit de Europese geschiedenis. Stefan Zweig bestempelde het nationalisme in 1942 in De wereld van gisteren als 'oerpest' die 'de bloei van onze Europese cultuur heeft vergiftigd'.

Over Stefan Zweig, uit Wikipedia (genoteerd 21-01-2013): 'Stefan Zweig werd in een welgestelde joodse familie geboren'. Hetgeen je na, zeg, tweeduizend jaar verkeren te midden van totaal andere culturen alleen kan zijn door ontzettend veel hardnekkiger veel aanhanger van sociaal-darwinisme en quasi-wetenschappelijke want volkomen religieuze ideeën over raszuiverheid. raszuiverheid van het Joodse volk. Het door de absolute almacht uitverkoren Joodse volk. Hetgeen, zo zal men stellig beweren, niets dan ook maar helemaal niets te maken heeft met de rassentheorieën die in haar omgeving zijn ontstaan. Even ongeloofwaardig als de stelling dat het hebben van één mannelijk god niets met de onderdrukking van vrouwen van doen heeft.
   Olaf Tempelman, van joodse afkomst, laat zich in zijn schrijven over de natiestaat adviseren door twee andere joden, klaagt daarbij over rassentheorieën die bij de natiestaat zouden horen, terwijl hij zelf, net als zijn mede-Joden, het product is van rassentheorieën, en een cultuur die niet in staat is gewest ooit iets aan de opbouw van ene fatsoenlijke beschaving te doen. En aan de mensheid zaken heeft gegeven, de monotheïstische godsdienst en de rassentheorie van het uitverkoren die zonder meer als geestelijk gif kunnen worden gezien.

Toen de redactie het bericht onder ogen kwam dat journalist Kustaw Bessems van joodse afkomst is, was er sprake van verrassing, omdat Bessems met zijn werkzaamheden voor Dagblad De Pers (nu gestopt) een goede uitzondering vormde temidden van de zee van volstrekte politieke-correctheid en multiculturalisme in de rest van de media (buiten De Telegraaf en Elsevier die gewoonlijk niet worden meegeteld als "serieus te nemen"). Zijn overstap naar de Volkskrant wekte een aanzienlijke hoeveelheid verbazing, aangezien de Volkskrant net zo veel afwijking van de poltieke-correctheid en het multiculturalisme toelaat om niet instantané van censuur beschuldigd te kunnen worden - iets in de verhouding 1 op 10. Het volgende artikel past volkomen in het Volkskrant-beleid, en vormt een perfecte afsluiting van de vorige twee, omdat het nog een abstractieniveau hoger gaat (de Volkskrant (Vonk), 02-02-2013, door Kustaw Bessems, chef van Vonk):
  Groepsdenken | Buitenbeentjes niet gewenst

Stamp het stamdenken er niet in

Scholen moeten zo veel mogelijk individualisme bevorderen, schrijft Kustaw Bessems. Dan stijgt het publieke debat misschien ooit uit boven de huidige stammenstrijd.


'Leerlingen uit een klas vormen samen een groep. Maar ze horen ook bij andere groepen.' Het is bladzijde één van Team, de methode maatschappijleer voor het vmbo. Op het tekstje volgt een opdracht: 'Noem vijf groepen waar jij bij hoort.'
    In de speech die ik gisteren in de plenaire zaal van de Tweede Kamer mocht houden op de Docentendag Maatschappijleer wilde ik het al over groepsdenken hebben. Toen ik ter voorbereiding lesboeken maatschappijleer doornam, besefte ik hoe indringend groepsdenken wordt gestimuleerd in de maatschappij waarover deze docenten lesgeven.
    Op bladzijde 11 van Team, onder het kopje 'cultuur', lezen we: 'Mensen leven in groepen. Cultuur is de manier waarop mensen in een groep samenleven.'
    Opdracht 23 luidt: 'Elke groep heeft eigen normen en waarden. Als je bij die groep wilt horen, moet je je aanpassen aan die normen en waarden.'
    Een hoofdstuk over opvoeding in het gezin: 'Om niet buiten de groep te vallen, pas je je aan.' En: 'Wie zich niet aan deze regels houdt, gedraagt zich niet 'normaal' en wordt niet geaccepteerd.'
    Ik noem hier lang niet alles, er komt geen eind aan: 'Je wilt erbij horen', staat er. 'En daarvoor moet je je op een bepaalde manier gedragen.'
    Een welwillende lezing zou kunnen zijn dat Team de leerling slechts aanspoort om zich netjes te gedragen tegenover anderen. Maar dat is niet terug te vinden onder het kopje 'Erbij horen': 'Om bij een groep te horen, houd je rekening met wat anderen in de groep vinden. Je gedraagt je zoals er van je verwacht wordt. (...) Wanneer je je niet aanpast, treedt de groep of een groepslid op als agent die jou een bekeuring geeft. 'Doe eens normaal!', 'dat doe je toch niet?'
    We leren: 'Mensen die veel overeenkomsten hebben, delen we in groepen in, bijvoorbeeld: Marokkanen, Duitsers, moslims, christenen, jongeren, ouderen, blondjes, skaters, hardrockers en ga zo maar door.'
    Goed, er wordt gewaarschuwd voor stereotypen, vooroordelen en generalisaties. En andere lesboeken zijn minder rigide. Maar nergens wordt dat indelen in groepen op zichzelf uitdrukkelijk ter discussie gesteld. Of gevraagd: zijn er ook mensen die niet de hele tijd bij een groep horen? Er niet bij wíllen horen? Individualisme kwam ik al lezend vooral tegen als iets lastigs. Een mogelijke bedreiging voor de normen en waarden bijvoorbeeld. Een probleem bij de afweging tussen verscheidene grondrechten.    ...

Oeps ... Mensen zijn groepsdieren van voor ze mensen waren, want hun voorlopers waren groepsdieren zo ver dat de relatie met de mens zelf niet meer dan die tussen het dunste twijgje en de machtige stam. Het groepsleven zit in onze genen en hormonen.
    De laatste ontwikkelingen in dat proces is dat de solidariteit tussen groepen zich aan het verplaatsen is van genetische verwantschappen naar functionele: de moderne westerse mens brengt veel meer tijd door met collega's dan met familie - uitgezonderd het gezin maar dat komt tegenwoordig ook vaan op de tweede plaats.. En dit is dus alleen de westerse beschaving, want in de rest van de wereld zijn ze pas langzaam bezig die stap te maken, of moet hij nog gemakt worden.
   Zou het Bessems gaan om dit soort zaken uit de werkelijkheid, zou zijn oproep tot het afschaffen van het groepsdenken dus gericht moeten zijn richting die ouderwetse, archaïsche, of eigenlijk dus doodgewoon achterlijke groepsculturen. En met name die culturen daaronder die de aparte groepsidentiteit naar buiten toe uitdragen: moslims, religieuze Joden, Sikhs, enzovoort.
    Hier is zijn de groepen die Bessems daadwerkelijk wenst aan te spreken:
  Op mijn netvlies staat nog altijd wat er gebeurde toen ik ooit Jeanine Hennis interviewde, nu minister van Defensie en toen VVD-Kamerlid. In dat interview had ze open en direct geantwoord op mijn vragen - een zeldzaamheid aan het Binnenhof, weet ik inmiddels - en gepleit tegen het dragen van religieuze symbolen in openbare functies. Christelijke partijen waarmee de VVD toen samenwerkte, waren niet blij. Maar hun openlijke reactie viel in het niet bij de interne schrobbering die ze kreeg. Ze mocht van de VVD-top geen dingen meer zeggen die geen partijstandpunt waren en buiten haar 'portefeuille' vielen. En ze zou voortaan altijd een persvoorlichter meekrijgen.

Een ridicuul voorbeeld: dit heeft te maken met partijstategie.
  Een onderzoek van de Berkeley Universiteit toont aan dat mensen die eenmaal informatie op een blog hebben gelezen die aansluit bij wat ze toch al vonden, niet meer van hun mening zijn af te brengen, ook al krijgen ze direct daarna te horen dat de informatie onjuist was en worden ze van correcties voorzien. Feiten helpen dus vaak niet.
    En op Twitter is de verleiding groot - ik bezwijk daar zelf ook voor - om onmiddellijk iets te vinden van wat er gebeurt. Niet laten bezinken, niet heroverwegen, meteen kleur bekennen. En probeer maar eens, nadat je je eenmaal publiekelijk hebt uitgesproken, terug te komen van je standpunt.

Nog ridiculere voorbeelden: dit heeft niets met groepen te maken, maar is nog primitiever: dit staat dichter bij massa-hysterie.
  Als we over verdachten die een grensrechter hebben doodgeschopt slechts twee dingen weten: dat ze voetballen en welke etnische afkomst ze hebben, is dat genoeg. De ene groep zal zonder verdere feiten van de zaak te kennen de verhuftering in het voetbal hekelen. De andere groep ziet er voldoende basis in om het Marokkanenprobleem aan de kaak te stellen.    ...
    Hoe goed kan de jongere zich in discussies over groepen herkennen wiens familie uit een heleboel verschillende etniciteiten bestaat?

Wat is de overeenkomst tussen de groepen die Bessems aanspreekt op groepsdenken: Overeenkomst: dit betreft Nederlandse groepen. Blanke groepen. En wat is de overeenkomst van de groepen die Besems noemt als slachtoffer van groepsdenken: het gaat om immigranten. Het niet niet-Nederlanders, in de zin van niet-blanken. We krijgen van Bessems geen lessen over Marokkanen wie een groot deel van hun over;lastgevende gedrag vergezeld van het meest benepen groepsdenken, maar een les dat wij, de gastheren van die immigranten, die groepsdenkers en groepsgedragers niet als groep mogen zien.
    Hopeloos.
    Zelfs als onderdeel van dit soort verhandeling het doel op en wat hoger abstractieniveau te opereren, is dit zo volstrekt fout, dat zelfs als er goede bedoelingen achter steken, je daar bij de evaluatie totaal geen rekening mee heeft te houden.
    Want wat zie je hier: een nakomeling van immigranten betoont op een totaal irrationele manier solidair met het groepsdenken van immigranten. Wat dus op zichzelf ook groepsdenken is. Denken van de groep van immigranten.

En alsof om moedwillig de draak te steken met het stuk van Bessems, staat er vier dagen later het volgende bericht in de krant. Aanleiding is de Cito-toets van 2013 (de Volkskrant, 06-02-2013, van verslaggeefster Charlotte Huisman):
  'Wat ik later worden wil: trendwatcher!'

... Schooldirecteur Said Boukayouh heeft hoge verwachtingen van de scores van zijn leerlingen. ...
    Boukayouh is verheugd dat een islamitische school eens niet in het nieuws komt door ondermaatse onderwijsprestaties, fraude of leerkrachten die vrouwen geen hand willen geven. ...
    Aanvankelijk stond de Goudse politiek huiverig tegenover het islamitische karakter van de school. De islamitische grondslag van Al Qalam sluit juist goed aan bij de thuiscultuur van de kinderen, betoogt Boukayouh. 'Ze horen hier dezelfde dingen als thuis.' 
    Boukayouh, van huis uit jurist, richtte in 2004 deze basisschool op, toen hij op zoek was naar een geschikte school voor zijn dochter van 4 jaar. Er bleek behoefte te zijn aan een islamitische school in Gouda. Al Qalam, Arabisch voor 'de pen', begon met vijftien leerlingen, nu zijn het er ruim vierhonderd, merendeels van Marokkaanse afkomst. Op de wachtlijst staan honderd kinderen.    ...


Stamdenken, stamdenken stamdenken, stamdenken. Nog even de namen verzameld:
  Nassira (12) ... Soussane (12) ... Fatima (12) ... Tarik (13) ... Hanane (12) ... Youssef ... Juf Nassira ...

Zeven keer stamdenken. En dan nog even het uiterlijk:

Hoe veel erger had Bessems het stamdenken gehad willen hebben...?
    En oh ja: die directeur is jurist, dus dit staat echt helemaal los van opleiding. Aan het ergste stamdenken doen ze allemaal.

Bert Wagendorp heeft weer een paar mensen gevonden die de Nederlandse belangen verdedigen. Helemaal fout, dus - tijd voor het grote sneren (de Volkskrant, 16-05-2013, column door Bert Wagendorp):
  Tegenvaller

De EU heeft meer geld nodig en daarom moeten wij 350 miljoen euro extra bijdrage betalen. Als het tegenzit, loopt de tegenvaller misschien wel op tot een half miljard. ...
    'Dat geld zijn we kwijt', zei Ron Linker van de NOS tegen minister Dijsselbloem van Financiën.
    'Dat geld zijn we kwijt', antwoordde Dijsselbloem.
    Alweer beroofd. Eerst de Bulgaar, nu de Brusselaar.    ...

Stel je voor dat beroven verboden zou worden ... hoe moesten de parasitische nomaden en nomadisten dan aan hun kostje komen ...
  Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken probeerde de zaak nog enigszins te relativeren door te zeggen dat we ook wel eens jaren met 'héle forse meevallers' hadden meegemaakt, maar daarmee kwam hij niet weg. 'Het kan wel oplopen tot een half miljard!', zei de interviewer verontwaardigd, mede namens heel wakker Nederland.

Fout.
  Daar had je Michiel Servaes, het PvdA-Kamerlid uit Oss. Een gebroken man. 'Zeer, zeer teleurstellend', kon hij nog uitbrengen. Hij vond het een 'cynisch akkoord'. De rekening werd weer eens op het 'bordje van Nederland gelegd'.

Fout.
  Het VVD-bluffertje Mark Verheijen (Venlo): 'We móéten kijken hoe we hier onderuit kunnen komen.' Dat D66 zich al bij de extra bijdrage had neergelegd, vond hij bijna landverraad. 'Die steken een dolkstoot in de rug van het kabinet.'

Fout.
  De verbijsterde Van Hijum (CDA): 'Het is niet uit te leggen dat Brussel hiermee wegkomt.' Het Binnenhof huilde.

Fout.
  Maar het Brusselse begrotingsgekonkel is veel te ingewikkeld om uit te leggen..

Heulemaal niet. Het is gewoon een kwestie van de parasieten in de zuidelijke landen die meer stemmen dan de spaarders in de noordelijke.
  Steeds meer Nederlandse parlementariërs richten zich daarom op het simpele EU-bashen.

Tja... Steeds meer nomadistische Volkskrant-columnisten richten zich op het simpele Nederlanders-bashen.
    De tussentitel ...
  Alweer beroofd. Eerst de Bulgaar, nu de Brusselaar

... gaf nog aanleiding voor een kleine riposte: "Alweer gekwetst. Eerst de illegaal, nu de asielzoeker". Gevolgd door enige sneren over nomadisten wier hartjes gebroken zijn omdat niet alle asielzoekers en illegalen instantaan tot Nederland worden toegelaten en een riante woning, de baan van een Nederlander, en een ruime gezinswagen krijgen ...

Het soort groepsdenken dat mensen er op nahouden, is een fundamenteel onderscheid tussen de groepen. Wat toegelicht wordt door een ander lid van de immigrantengroep, die in ultimo die eigenschap heeft verworven waar het strenge geen-groepsdenken toe leidt: het cynisme - de religie van "Ieder voor zich en God voor ons allen", die correcter luidt: "Ieder voor zich, en Jahweh voor ons allen" want de christelijk God is veel meer een groepsfiguur dat dat. Natuurlijk hebben we het over Arnon Grunberg, de man met de meest prominente positie met zijn dagelijkse column op de voorpagina. Refererende met name aan het artikel van Thomas von der Dunk, doet hij, onbedoeld ongetwijfeld, nog eens fijnzinnig de cultuur-theoretische fundamenten achter al het trio meer algemene beschouwingen beschouwingen uit de doeken (de Volkskrant, 15-01-2013, column door Arnon Grunberg):
  Heimat

Onder de kop 'Europeaan blijft liefst in de Heimat' omschreef Thomas von der Dunk zaterdag in de Volkskrant het reëel bestaand nationalisme als volgt: 'Hier ben ik geboren, dus hier ga ik dood.'
    Echter, de onderlaag weet allang dat het niet vanzelfsprekend is te leven en te sterven waar je bent geboren, de bovenlaag ook.

Een gore leugen. De onderlaag wil absoluut geen zwerver worden. Bij de rijkeren van de bovenlaag ligt dat bezwaar wat minder, omdat ze tegenwoordig in verre oorden hun geparasiteerde geld kunnen opnemen.
  Zolang folklore als Sinterklaas of stierenvechten niet gepaard gaan met etnische zuiveringen

Een gore associatie, die alleen maar kan ontstaan in de hoofden van de direct erna genoemde mensen:
  Zolang folklore als Sinterklaas of stierenvechten niet gepaard gaan met etnische zuiveringen hoeft de vreemdeling nergens last van te hebben.

Het mijden en desnoods verwijderen van rondtrekkende mensen in woonwagens die niets produceren en dús parasiteren op de productie van de residente bevolking, is het goed recht van de residente bevolking: een ieder heeft het recht zijn door eigen persoon verworven zaken te verdedigen tegen ontvreemding, en dat recht gaat mee bij de overgang van één individu naar "vele individuen" naar de groep gevormd uit die "vele individuen".
    Arnon Grunberg is zo vriendelijk het juiste beeld te gebruiken:
  Een tijd terug schreef ik dat ik in Paraguay hoorde dat de mennonieten in Bolivia karren met vierkante wielen gebruiken. Te snel gaan is zondig. Nu ook weer doet het geloof in de onontkoombaarheid van de natiestaat mij denken aan vierkante wielen.

Arnon Grunberg wil de Europese natiestaat vervangen door de joodse nomadische cultuur: rondtrekken in karren met ronde wielen.
     Waarna we vergelijking nog even verder kunnen gebruiken voor wat verdere generalisatie: de oude Griekse wiskundige hebben veel moeite besteed aan het vinden van de "kwadratuur van de cirkel: het vinden van een vierkant met hetzelfde oppervlak als de cirkel, waarbij de lengte van zijden van dat vierkant een "normaal", "echt", getal moest zijn. Dit bleek niet te bestaan uitleg of detail (Wikipedia).
    Zo bestaat er ook geen middenweg tussen nomadisme en residentie. En waar residentie een absolute eis is voor het ontwikkelen van een fatsoenlijke beschaving, zal bij conflicten tussen de twee culturen de nomadische Joodse cultuur moeten wijken. Verdwijnen. En als dat niet op geleidelijke en vreedzame wijze gebeurd dan zijn fundamentele sociologische problemen bijna onvermijdelijk. Zoals door de historie keer op keer is bewezen.
    Slechts in deze context is de samenhang tussen drie laatste beschouwing, pogingen tot analyse, van drie zichzelf, en door de meeste anderen, als intelligent ziende personen te verklaren. Ze richten zich ieder op wat andere aspecten van de relatie, maar schijnbaar zonder mogelijkheid om dit te stoppen, komen ze tot absurditeiten die als overeenkomst hebben dat ze steun verlenen aan de cultuur van de ronde wielen. Wat gepaard gaat met een zich expliciet uitspreken tegen de cultuur met de vierkante wielen. Ook al ontlenen ze aan die cultuur met de vierkante wielen hun prominente en welvarende postte. Typerend voor dagers van de cultuur met de ronde wielen. De ronde-wielencultuur schuilt niet in hun verstand. En ook niet in hun emoties, want emoties leiden tot binding - en vierkante wielen. Nee, deze hang naar de cultuur met de ronde wielen is een reflex. Dit komt uit de hersenstam. Ze kunnen het niet stoppen. Hoewel ze beter moeten weten
    Het geleidelijke en vreedzame verdwijnen van het nomadisch denken kan op twee manieren: het afleren van dit denken, of door migratie van de dragers. Het idee dat nomadisch denken afgeleerd kan worden door de huidige aanhangers is, na duizenden jaren druk om dit te doen, wel redelijk bewezen tot de groet onwaarschijnlijkheden te behoren. Blijft dus één vreedzame oplossing over bij conflicten tussen residente en nomadische culturen: het migreren van de nomadisten. Met is dit geval een voor de hand liggende en trouwens ook veelgerukte optie: migratie naar Amerika. Personen als mede-schrijver Leon de Winter zitten er al, en Arnon Grunberg heeft er zijn grote voorkeur voor uitgesproken, en zit er al parttime. Het verdwijnen uit Nederland en niet meer schrijven in het Nederlands is de enige consequente en bij zijn standpunten passende handeling. Nederlanders kunnen hun bijdrage aan het voorkomen van minder vreedzame conflicten tussen nomadisten en residenten voorkomen door de nomadisten en hun verbale producten te mijden.

De voorgaande voorbeelden zaten in de hoek van de redelijk recht-voor-zijn-raap tot de grofstoffelijke uitingen. Nu een voorbeeld van de wat verfijndere variant. De pedante variant. We kennen de bron reeds, maat toch nog maar even voorstellen - de kop komt daarna (De Groene Amsterdammer, 23-05-2013, door Robert Duimers):
  Ernst Hirsch Ballin over staatsburgerschap en mensenrechten
...
...    Zijn eigen vader, óók een Ernst Hirsch Ballin, jurist en jood, ontvluchtte nazi-Duitsland en kreeg in Nederland politiek asiel. ...

'Zijn eigen vader, óók een Ernst Hirsch Ballin, jurist en jood, ontvluchtte nazi-Duitsland en kreeg in Nederland politiek asiel'... En wat zou zo iemand van Joodse afkomst nu vinden van migratie, volgens de alhier geformuleerde regels? Dat is: "Hij is er hartstikke voor". En hier is de kop van het artikel:
  'Er is geen aan/uit-knop voor migratie'

En aangezien het aanbod om naar Nederland te komen eerder in de buurt van een miljard dan 100 miljoen ligt, is het aanbad praktische gezien oneindig. Oftewel: de "aan"-knop, staat altijd aan. Wat Ernst Hirsch Ballin wil, is de uitknop uit. Zoals volgt uit zijn lidmaatschap van de Joodse cultuur.
    Waarna je de zaak als afgedaan zou kunnen beschouwen, maar het is wel instructief om te laten zien hoe de pedante manier werkt, want hij komt meer voor:
  Al wil hij aan Geert Wilders weinig woorden kwijt, zijn nieuwe job als hoogleraar Europees recht in Tilburg en hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam staat haaks op alles waar de PVV en de rechtervleugel van het CDA voor staan en stonden. Al in de Middeleeuwen waren de Nederlandse steden 'metropolen aan de Noordzee', constateert Hirsch Ballin. Steden met burgers, gekomen naar de Lage Landen vanuit alle windstreken, vreemdelingen, immigranten, die samen aan de basis van de welvaart van ons land stonden. 'En
nog steeds, als je open en eerlijk kijkt, is Nederland een metropool aan de Noordzee.

Oftewel: in de Middeleeuwen was migratie, en dat ging goed. In de 20ste eeuw is er ook migratie, dus dat gaat ook goed. Een vorm van redeneren die hij vermoedelijk tijdens de rechtenstudie heeft opgedaan. De rechtenstudie is namelijk berucht in de academische wereld om het feit dat haar niveau van redeneren op het niveau staat van: "Een koe is vee en een koe geeft melk - Een kip is ook vee - Dus, ergo, q.e.d: een kip geeft ook melk".
     Dus maar wat voorbeelden gegeven van die migratie:
  Open metropolen achter de dijken, een constant va et vient. En voor wie het nog zou willen terugdraaien of tegenhouden: het is allang een fait accompli. 'Nee, een fait accompli is een voldongen feit', corrigeert Hirsch Ballin, 'dat klinkt veel te negatief. Het is een realiteit. Het is een realiteit die betekenis heeft voor onze toekomst: De Poolse stukadoors, natuurlijk, die toch al weer sinds jaar en dag in Nederland klussen, maar ook zijn Slowaakse promovendus in Tilburg en de liefdevolle verpleegster-met-hoofddoekje die aan het sterfbed stond van een zwaar gereformeerde goede vriend.

Dat laatste is een gore leugen in de zin dat het een doodenkele uitzondering is - op het ogenblik worden Spanjaarden naar Nederland gehaald voor de verpleging uitleg of detail . Omdat moslims dat verdommen te doen. Contact met mannen, weet u wel. En kijk eens wat er verderop staat:
  We weten tegelijkertijd dat zonder migratie er op afzienbare termijn niet meer voldoende mensen zullen zijn in de zorg.

De les: laat u nooit in verwarring brengen door de pedante stijl. In de pedante stijl wordt minstens even vaak gelogen als in alle andere. Zo niet meer, dus.
    Maar er is nog een aspect. Want neem eens aan dat er wel voor Nederland een grote waarde zit in de immigratie. En constateer dat Nederland nou echt niet zo'n speciaal land is - in ieder geval volgens de multiculturalisten van het type Hirsch Ballin. Dus als immigratie zo waardevol is voor Nederland, is immigratie waardevol voor alle landen. Maar dan is er meteen een probleem: de immigratie van het ene land, is de emigratie van het andere. Dus dat andere land krijgt er geen waarde bij, maar wordt er juist van beroofd. Daar gaat het mooie ideaal van Ernst Hirsch Ballin. Waaraan Ernst Hirsch Ballin dus nooit zal denken, omdat het Ernst Hirsch Ballin in de kern gaat om slechts één soort im- en emigratie: die van zijn eigen culturele groep. Anders is deze zeer grote blinde vlek niet te verklaren.
    Maar we vervolgen:
  Degenen die het zo voorstellen alsof wij de rug naar de buitenwereld zouden kunnen keren, die de indruk wekken dat wij migranten onwenselijk vinden en dat we de Europese Unie wel kunnen verlaten, slaan de plank mis en missen de waarden van het samenleven:

En hier de kern van de pedante stijl: de Ad ponandum . Een duur of ernstig gezicht, sigarenrook, een geaffecteerde stem, een professorstitel ... Het dient allemaal voor één ding: het Ad ponendum. Het zonder enige begronding doen van uitspraken, liefst besloten met een moreel coda: als je het er niet mee eens bent, ben je immoreel. Of oliedom. Of iets dergelijks.
    Met als simpele receptvoor het tegengif: de spiegeling :
  Degenen die het zo voorstellen alsof wij de rug naar de binnenwereld zouden kunnen keren, die de indruk wekken dat wij migranten wenselijk vinden en dat we de Europese Unie alles moeten laten overnemen, slaan de plank mis en missen de waarden van het samenleven:

Werkt precies hetzelfde, maar met precies de tegenovergestelde mening. Vindt je dat het ene waar is, is het andere, het tegenovergestelde, het ook.
    Waarna we komen aan de kern van het betoog van Ernst Hirsch Ballin:
  Al met al is migratie voor Nederland een gunstige zaak. Het gaat bij de migranten van onze tijd niet om massamigratie. Eigen aan de migratiepatronen van de 21ste eeuw is juist niet dat de vreemdeling huis en haard definitief verlaat om daar nooit meer terug te komen. We leven in een wereld die gekenmerkt zal blijven door migratie. En de taak van de overheid is om die migratie te ordenen, in goede banen te leiden, maar er is geen aan/uit-knop voor migratie.'

Met middenin weer een leugen: de allochtone immigratie is massa-immigratie - met nu al de helft of meer van de grote steden erdoor bezet uitleg of detail . Vol achterstandigen uitleg of detail tot en met tuig uitleg of detail .
    Misschien voelt hij zich toch niet helemaal zeker van de kracht van zijn argumenten, dus ook nog maar eens het immigratiedebat-atoomwapen ingezet:
  Meer dan vijftig jaar later zegt de zoon bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de rechten van de mens aan de UvA: 'Op 16 maart 1959, in de aula van de Universiteit van Amsterdam, sprak mijn vader zijn inaugurele rede uit als hoogleraar in het auteurs- en uitgeversrecht; bij die gelegenheid droeg hij deze toga met de rode biezen van de juridische faculteit en de Sint Andrieskruisen van het stadswapen, de toga die ik nu draag. Het was een belangrijk moment voor hem, precies twintig jaar nadat hij als vluchteling naar Amsterdam was gekomen. Hij was Nederlander geworden en voelde zich thuis in deze stad, was hier ingeburgerd. ... Al liet Nederland slechts mondjesmaat vluchtelingen uit nazi-Duitsland toe, voor velen die van elders afkomstig waren, was deze stad de plaats geworden waar ze konden ademen en liefhebben, luisteren en spreken, lezen en schrijven:

Oftewel: omdat we eigenlijk niet genoeg van de Joden hebben toegelaten, moeten we allochtonen en met name moslims in onbeperkte hoeveelheden toelaten.
  Maar in een 21ste eeuw van Wahlverwandtschaften, om de moeilijk vertaalbare titel van een boek van diezelfde Goethe dan toch maar te gebruiken, in de wereld van Schengen, verstedelijking en arbeidsmigratie, waarin je deels zelf kiest waar je beste kansen liggen, met welke samenleving je je het meest verwant voelt, en waarin je banden aangaat met vreemde landen, loopt de wetgeving in veel landen flink achter de feiten aan, stelt Hirsch Ballin in zijn oratie. En dat wordt in toenemende mate een probleem. 'Het recht, in Nederland en daarbuiten, maakt onderscheid tussen de eigen staatsburgers en "vreemdelingen". Vreemdelingen kunnen maatschappelijk, cultureel of economisch zijn ingeburgerd, ze zijn geen staatsburgers en hebben dus niet of in beperkte mate de aan de nationaliteit gebonden burgerrechten. Burgerrechten zijn de aan de staatsburgers gewaarborgde fundamentele rechten die hen in staat stellen actief en volledig aan het openbare leven van hun land deel te nemen: Met andere woorden: het burger-zijn, met alle rechten en plichten, liep vroeger redelijk parallel met wie er in eenzelfde land woonden. Maar nu niet meer.
    'Er worden nu aan de verkrijging van het staatsburgerschap allerlei voorwaarden gesteld. Het is eigenlijk een vrij recent product, want men maakte zich er rond 1800 nog niet zo druk om wie van welk land staatsburger was. In de Franse Revolutie, toen de Droits du Citoyen voor het eerst werd geformuleerd, is aangegeven wie er naast de geboren en getogen Fransen burgers van de Franse Republiek waren: iedereen, ook de vreemdeling, die een inkomen of een eigendom had in Frankrijk. En, werd eraan toegevoegd, ook degene die een Française huwde - dit gold klaarblijkelijk als een voldoende blijk van hechting.'

Een stuk kenmerkend voor de pedante ideoloog: je kan het in één of twee zinnen zeggen, maar de pedantheid neemt er twee alinea's voor. Zelfs de ongetwijfeld net zo politiek-correcte en multiculturalsituisch journalist (hij heeft geen enkele tegenwerping) kan het niet laten het even samen te vatten:
   Dat is een vrij genereuze visie op wie er deel uitmaken van de maatschappij.

Of om het directe geformuleerd te zeggen: "iedereen die zegt deel uit te maken van de maatschappij, maakt er deel van uit". Oftewel: vrij toegang voor iedereen.
    Hirsch Ballin bevestigt het met graagte:
  'Zeer. Maar sindsdien is het staatsburgerschap meer en meer een bijproduct van het nationalisme geworden, van het denken in nationale staten ...

En, volgens vrijwel iedereen van Joodse afkomst, en ook hier dus weer geïmpliceerd: nationale staten is hetzelfde als nationalisme en hetzelfde als vies. Fout. Immoreel. Kijk maar:
  Daardoor heeft het staatsburgerschap allengs een janus-kop gekregen: vriendelijk voor degene die erbij hoort, die mag meedoen, maar tegelijkertijd een onvriendelijker gezicht van uitsluiting.'

Maar er was wel één idee van Hirsch Ballin waarover je zou kunnen denken het over te nemen:
  We weten dat het in alle landen voorkomt: mensen die erbij horen door hun activiteiten, door hun opstelling en hun instelling en die desalniettemin niet volledig aan de samenleving kunnen deelnemen. Langzaam maar zeker is het staatsburgerschap verder afkomen te staan van politieke rechten van de mens. Alleen geboorteland of afstamming is niet langer toereikend.
    Voor de toekenning van het burgerschap in de wereld van de 21ste eeuw zou naar mijn overtuiging een goed criterium zijn: wie is zo verbonden met de samenleving dat zijn of haar rechten als burger erkend moeten worden?' Naast het ius soli en het ius sanguinis, vindt Ernst Hirsch Ballin, moet er een ius nexus komen, een burgerschap verkregen door verbondenheid.

Dat is een idee als criterium. Maar dan natuurlijk alleen als het beide kanten op werkt: wie verbonden is mag staatsburger worden. Maar wie niet verbonden is, die wordt het staatsburgerschap ontnomen. Anders heb een een één-weg-systeem met alleen maar groei. Dat is hetzelfde als "onbeperkt aanzwellen"" - onbeperkte groei in een levend geheel, als een maatschappij zeker is, is "kanker".  En met het "ius nexus" criterium in de hand kunnen de moslims en negers onmiddellijk het staatsburgerschap ontnomen worden. Met als voornaamste grond voor de moslims hun ideologische onderlinge verbondenheid die verbondenheid met seculiere staten onmogelijk maakt, en voor negers omdat is gebleken dat ze zodanig disfunctioneren dat ze zelf de behoefte krijgen de boel in de brand te steken uitleg of detail .
    Maar dat is natuurlijk absoluut niet wat Ernst Hirsch Ballin wil. Die stelt het "ius nexus" voor, juist vanwege de onbeperkte instroom die eraan vastzit.
    Natuurlijk horen hierbij de bekende opvattingen over democratie en de wil van het volk:
  Een nieuw referendum over de EU lijkt mij geen goed idee, net zo min als andere referenda.

Want dan kan het hele volk zich uitspreken en dan krijgen we mogelijk een "Nee"-stem, net als in 2005. Dus dat lossen we op via de politieke-elite methode:
  ... ik denk wel dat het de hoogste tijd wordt om de Europese Unie een plaats te geven in onze grondwet. Daarop is de procedure van grondwetswijziging van toepassing; dat die grondwetswijziging door tweederde meerderheid na verkiezingen moet worden aanvaard.

Dat wil zeggen: je houdt gewone verkiezingen waarbij de oligarchische partijen weer gewoon liegen dat ze kritisch zijn op de EU, en daarna beslissen die oligarchisch partijen met tweederde meerderheid dat Nederland is opgeheven en nu de Europese grindwet geldt. Die grondwet die in 2005 was afgestemd en daarna met ede wijzingen van een paar paragrafen is ingevoerd als "gewone stelselwijzigingen".
   Ik zou de toekomst van Nederland in de Europese Unie en de verkiezingen aan elkaar koppelen. Dan maak je het tot inzet van het democratische proces en zou er een tweederde meerderheid moeten zijn die zich daarover uitspreekt.'

Tweederde van de parlementariërs, vergeet Hirsch Ballin erbij te liegen. Tweederde van de elite. Tweederde van de oligarchen.
    En als finaal bewijs van de leugenachtigheid van ook de pedante ideoloog van nomadische afkomst:
  'Ik sta geen naïef kosmopolitisme voor. Als je zou zeggen: iedereen is overal welkom, dan creëer je onbeheersbare processen, waarin uiteindelijk de maatschappelijke basis zal komen te ontbreken om de dingen goed te laten uitpakken. Toelating vergt wél een beoordeling. Ik bepleit dus geen afschaffing van het migratierecht, maar wél om onderwerpen zoals dit te plaatsen... tja... in een perspectief.'

Vertaald: "Ik ben tegen moord, maar vind dat het afhakken van hoofden wel moet worden toegestaan". Waarbij je, in het verlengde van de Joodse opvattingen over ritueel slachten, er aan kan toevoegen: "Want het afhakken van hoofden behoort tot onze culturele tradities. Als dat niet meer zou kunnen, zou onze cultuur ten onder gaan. En dat is antisemitisme. Van de soort zoals bedreven door de nazi's. Die trouwens ook begonnen met het verbieden van het afhakken van hoofden". Letterlijk zoals het betoogd is aangaande rituele slacht. En precies waarop het betoog voor vrije (im)migratie op neerkomt: het afslachten of onthoofden van de Europese culturen.

Een in 2013 redelijk recent toegevoegde columnist bij de Volkskrant is Hans Schnitzler. Schnitzler is filosoof, wat ten zeerste van pas komt bij zijn Joodse culturele achtergrond: je hebt al snel het intellectualisme waaraan je kennelijk moet leiden om filosoof te worden, in combinatie met hoge retorische vaardigheden. Ook het zwart-witdenken dat frequent meekomt wordt in vele gevallen als een pre gezien. En voor de Volkskrant is natuurlijk van belang dat hiermee weer een stem voor alle vormen van immigratie is gevonden. En dus een stem van afkeer van het Nederland dat minder immigratie wil, de stem van de ruime meerderheid van Nederland. Schnitzler houdt als goede vertegenwoordiger van zijn cultuur echt niet van het Nederlandse Nederland (de Volkskrant, 29-05-2013, column door Hans Schnitzler, filosoof):
  Guantánamo Bay in de polder

Kent u dat, die latente vrees dat het detectiepoortje bij het verlaten van het warenhuis begint te loeien en te knipperen? Misschien is het mijn neurotische aanleg ...

Dat waren we nog even vergeten.
  We noemen ze asielzoeker, vreemdeling, illegaal of illegal combatant. ...

Of leeuw, kakkerlak en lucifer ... Geef de filosoof de ruimte, en hij stopt alles bij elkaar, en gaat dan fantaseren over de overeenkomsten. Het ware "intellectualisme"- hand-in-hand staande met het neuroticisme. In dit geval bewust uitgevoerd, natuurlijk. Kijk maar:
  ... We verbergen ze bij voorkeur in de buurt van vliegvelden of op een uithoek van een eiland. We geven deze obscure non-plaatsen namen als Detentiecentrum Rotterdam of Guantánamo Bay.

Daar ging het namelijk om: om een Nederlandse gevangenis te kunnen vergelijken met Guantánamo Bay. Met waterboarding en andere vormen van Amerikaanse marteling.
  We geven deze obscure non-plaatsen namen als Detentiecentrum Rotterdam of Guantánamo Bay. 'Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt', staat er in onzichtbare letters boven de toegangspoorten geschreven.

Waarbij je nog blij mag zijn dat hij er niet "Arbeit macht Frei" van maakt, de leus boven het het van Auschwitz.
    Nog wat verbale toeren:
  Voor mensen die hier verblijven, geldt de uitzonderingstoestand. Ze belanden in een vacuüm waar de gewone regels niet meer gelden of slechts papieren waarde hebben.

Inderdaad: mensen die hier illegaal verblijven hebben automatisch een toestand van uitzondering ten opzichte van de legalen. En voor die mensen gelden de gewone regels niet. Die gewone regels hebben dan zelfs geen papieren waarde. Voor hen gelden andere regels dan de regels van de legalen. Voor hen gelden de regels voor illegalen.
    Maar daar zijn (vrijwel) alle Joden tegen. Die vinden dat voor iedereen de regels voor legalen moeten gelden, Anders kunnen Joden niet meer ongehinderd reizen tussen hun over de wereld verspreide enclaves. En dus is iedereen die dat op welke manier ook probeert te hinderen een laaghartige schurk. En eigenlijk nog lager, zoals ook Hans Schitzler uitvoerig probeert duidelijk te maken:
  ...Van een aldus als onwettig weggezette persoon blijft weinig meer over dan een hoopje afval dat opgeruimd moet worden.
    Maar niemand wil die rotzooi hebben, en zo zitten onze bezemkasten vol met onzichtbaren die nergens meer naartoe kunnen. Ongewenst en onuitzetbaar verslijten de onaanraakbaren van het Westen hun dagen in anonieme verveling. Deze ontmenselijking heeft voorspelbare gevolgen: men gaat dergelijke figuren inhumaan behandelen - intimidatie, vernedering en mishandeling worden dagelijkse kost. Soms komen de paria's hiertegen in opstand en gaan, of het nu op Cuba is of in Rotterdam, in honger- en dorststaking. Alsof ze zeggen: jullie willen dat wij verdwijnen? Goed, dan doen we het zelf wel.

En hoe zit het dus met de Nederlanders die bezwaar hebben tegen de volledig vrije toegang voor iedereen:
  Het opsluiten van vreemdelingen is op zichzelf al een perverse en contraproductieve praktijk, maar uiteindelijk bepaalt het discours tot hoever de dehumanisering reikt. Dat discours is in Nederland vergaand vergiftigd en biedt een gunstig klimaat voor Guantánamo-perikelen in de polder. ...
    ...Nederland wordt bovendien al een decennium gegeseld en gegijzeld door de Wilderiaanse anti-vreemdelingenretoriek. Zijn woordenbombast heeft de angst voor de Ander opgestuwd en het verlangen naar veiligheid verhysteriseerd. Het geïnstitutionaliseerde resultaat hiervan is het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een rechtsstatelijke miskraam uit de kraamkamer van Rutte I die veiligheid boven recht stelt. PVV-zetbazen Opstelten en Teeven mochten onder Rutte II op hun law-and-order-winkeltje blijven passen.

Nederland is een land dat totaal niet deugt, bevolkt door een meerderheid van totaal niet deugende Nederlanders.
    Een zinnige visie op de wereld, als je een Joodse nomadist bent.

En aangaande dezelfde kwestie, iemand die zich in de meeste opzichten van de linkse kant toont, columnist op de website en veelvuldig publiceerde van opinie-artikelen daar en in de krant: Thomas von der Dunk, naar aanleiding van het vertrek van Jan Pronk uit de PvdA voornamelijk veroorzaakt door deze kwestie (de Volkskrant, 31-05-2013, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Voor PvdA is inderdaad alles onderhandelbaar geworden

Sinds Paars worden morele vraagstukken sterk gerelativeerd, terwijl financiële, die juist een pragmatische benadering vereisen, worden verabsoluteerd.

Tussentitel: Je kunt niet tot in het oneindige de verkiezingen over links winnen en dan over rechts regeren

Hij had de stap al dreigend aangekondigd, maar tussen woord en daad gaapt bij (ex-)politici vaak een kloof, dus als het woord dan in een daad wordt omgezet, komt dat hard aan. Zeker in dit geval, waar Jan Pronk immers als een icoon van de PvdA mocht gelden. ...
    In de kern slaat Pronk evenwel de spijker op de kop: dat alles onderhandelbaar is geworden, en dat hedendaagse politici niet meer weten waarvoor ze principieel (zouden moeten) staan. Zij beseffen te weinig het verschil tussen praktisch-financiële kwesties als de precieze hoogte van uitkeringen of de zorgtoeslag - waarover altijd compromissen gesloten moeten worden, omdat die precieze hoogte feitelijk vrij willekeurig is - en essentiële rechtstatelijke beginselen, die juist niet onderhandelbaar zouden mogen zijn, getuige de toenemende criminalisering van vreemdelingen die tot uiting komt in de strafbaarstelling van illegaliteit. ...
    Inmiddels is de VVD zo door het PVV-denken aangetast dat de PvdA, om de door de verkiezingsuitslag onontkoombaar geachte huidige coalitie mogelijk te maken, daarin veel te ver mee moest gaan. De strafbaarstelling van illegaliteit - hoezeer in de praktijk misschien straks tot een lege huls uitgekleed - is daarvan nu niet ten onrechte het symbool geworden. Het had Diederik Samsom gesierd om op het partijcongres eind april (en de herhaling daarvan twee weken later) niet als een automaat steeds weer te herhalen dat hij 'voor zijn gegeven woord' staat, maar om te erkennen dat hij een fout gemaakt had door zijn woord überhaupt te geven.    ...


Oftewel: "Wat is de grote foute zaak?" Antwoord: "Het belemmeren van immigratie". En "Wie is de eigenlijke schuldige?". Antwoord:
  ... de algehele capitulatie voor het Gesundes Volksempfinden van Henk Bres in het pedofilievraagstuk, te zien, hoezeer de grote partijen in de greep zijn geraakt van hun angst voor het populisme. Over elk vraagstuk van openbare orde hangt inmiddels de dreiging van de aantrekkingskracht van de PVV

Oftewel: "Het Nederlandse volk". Dat in ruime meerderheid genoeg heeft van vrije immigratie.

Natuurlijk schaart Grunberg zich achter Schnitzler (de Volkskrant, 01-06-2013, column door Arnon Grunberg):
  Staatseigendom

Hans Schnitzler stelde woensdag in de Volkskrant voor een taalspel te spelen om de situatie van illegalen te verbeteren. De illegaal wordt een 'gast', het detentiecentrum een 'gastenverblijf'.
    Ik vermoed ironie. Sinds het eufemisme Sonderbehandlung zijn wij huiverig voor dergelijke taalspellen.
    Maar Schnitzler heeft gelijk dat een aantal illegalen in Nederland zich in een situatie bevindt die vergelijkbaar is met die van gevangenen in Guantánamo Bay: tot 'afval' gereduceerde mensen, die moeten worden 'opgeruimd'.    ...

Ja ja, de haat is ook bij Grunberg zo groot, dat hij Nederlanders zonder verder nadenken beschuldigt van marteling.

Max Pam is dol op Hong Kong uitleg of detail . En Texas. In Nederland zijn de dingen wat minder (de Volkskrant, 12-06-2013, column door Max Pam
  Als het niet om water gaat, gaat het hier mis

Tussentitel: Ooit was het Dafje de traagste auto ter wereld

...    Bij Hongkong ligt een indrukwekkend vliegveld in zee, maar Schiphol in zee zal er nooit komen. Onze ingenieurs bouwen nog liever een landingsbaan in de Kalverstraat.
    In De slag om de Betuweroute wordt verteld over een voorstel van drs. Pek van Andel en ir. Jan Willem Boehmer om de lijn in een tunnel onder de Waal te leggen. Met dit plan zouden alle planologische procedures en bezwaarschriften in één klap van tafel zijn geveegd. Daarnaast waren er nog technische voordelen, die met de waterhuishouding te maken hadden. Het idee is niet eens in studie genomen, omdat spoorbochten 'flauwer' zouden zijn dan rivierbochten. Toch jammer, zeker als je bedenkt dat wij zijn blijven zitten met een kilometerslange muur die het landschap verpest.
    Heus, het ligt niet aan de Fyra en aan die Italianen. Het ligt aan onze stuntelende overheid. Het ligt aan onszelf.

En "overheid" is echt fout:
  Je hebt overheden in allerlei soorten en maten. Behalve de oor aannaaiende overheid zijn daar de onbetrouwbare en de corrupte overheid.

Dit natuurlijk geheel in contrast tot de superbetrouwbare en in alles slagende private sector ... Neem bijvoorbeeld de private financiële instellingen ... Toppunten van betrouwbaarheid en leveranciers van betrouwbare producten ...

En daar is uit eigen kring de erkenning van het besef van de fundamentele tegenstelling tussen het nomadische en het residente bestaan (de Volkskrant, 15-06-2013, boekrecensie door Arnon Grunberg):
  De ontmaskering van alles

Smeerlapperij vanaf acquit. Ten eerste al de term "alles", die net als "niets" en "alle mensen" zinloze uitspraken definiëren an het niveau: "Als de de hele Aarde ophoogt met één meter hoeft niemand meer te bukken" => .
    En als tweede dat 'ontmaskering'. In handen van mensen met enig gezond verstand een normaal woord - in handen van ideologen en soortgelijke idioten een pistool waarvan de loop verstopt is.
    In de combinatie: het soort idioterie en meer getormenteerde vormen van geestelijke gestoordheid dat aanleiding heeft gegeen tot het Oude Testament en soortgelijke geschriften.
  De ontmaskering van alles

Op de vlucht voor de nazi's vond de Duitse filosoof Adorno
...

Een Jood. Leider van een clubje soortgelijke idote Joden genaamd "Frankfurter Schule".
  De beroemdste uitspraak van de Duitse filosoof Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) luidt: 'Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.'

Oftewel: "Mijn Wereld is De Wereld". Alweer: de geestelijke gestoordheid ten grondslag liggende aan het Oude Testament. Enzovoort. Tot en met haar voorlaatste gevolg: de holocaust. Een regelrecht uitvloeisel van de Oude Testment, natuurlijk (toegevoegd in 2017).
   Adorno was beïnvloed door Marx ...


Een Jood (geldt voor alles boven de 12,5 procent - Marx: 25).
   ... en de marxistische literatuurkritiek van de Hongaar Georg Lukács.     ...

Een Jood.
   De Hongaarse schrijver en Auschwitz-overlevende Imre Kertész ...

Een Jood.
    Merk op: alleen al het gedurig voorkomen van dit soort rijtjes bij Joden van iedere percentage boven de 12,5 procent rechtvaardigt het gelijkstellen van allen boven dat percentage als "Joods". Ze doen het dus namelijk zelf.
   En hoewel Primo Levi  ...

Een Jood.
    Dat waren de personen. Nu de boodschap:
   ... Imre Kertész ... is het ten minste gedeeltelijk met Adorno eens. ... 'Het zou juist onverklaarbaar zijn geweest als Auschwitz niet had bestaan, als Auschwitz niet was ontstaan, als de wereldtoestand geen feit had voortgebracht dat we Auschwitz noemen (...) Auschwitz hing immers al heel lang - wie weet hoe lang al? - in de lucht, misschien al eeuwen.'

Klopt. Dat begon met de Verlichting, Het begin van de opstand tegen het eerste kindje van het Jodendom: het christendom (gesticht door een Jood). En haar belangrijkste product; de natuurwetenschap inclusief handwerk genaamd "techniek" (dat is het cruciale elemant dat de idiote ideologen over het hoofd zien). Waardoor Europa rijk werd. Waardoor Joden meer konden parasiteren. Waardoor de Joden meer gingen parasiteren. Waardoor Hitler zijn ideeën kon krijgen. Enzovoort.
    En voor wie denkt dat dit een te vrije interprattoie is:
   En hoewel Primo Levi waarschuwt voor de gemakkelijke en onjuiste gelijkstelling van fabriek = kamp ...

"Wie de schoen past, trekt hem aan" ...
   "... erkent ook hij dat de kiemen van het concentratiekamp te vinden zijn in onze scholen, fabrieken en kazernes.    ...

En zowel Primo Levi als Arnon Grunberg erkennen dus: de holocaust is het gevolg van Joods nomadisme en dus parasitisme versus Europese residentie, wetenschap, techniek en productivisme.
    Waarna, de holocaust, het parasitisme een paar decennia grotendeels verdween. Waardoor Europa weer snel kon opbloeien. Waardoor parasitisme weer steeds profijtelijker werd. Waarna uit Amerika de Rosenbaum-Strauss-Friedman ideologie overwoei bekend geworden als neoliberalisme   en het parasitisme tot nieuwe hoogtepunten groeide. Ad infinitum (toegevoegd 2017).
    En waarom Arnon Grunberg (en kornuiten) naties en overheden en Nederland en scholen en fabrieken haat.

Al weer even gemist: onze Bert (de Volkskrant, 09-07-2013, column door Bert Wagendorp):
  Onze Jongens

Bauke Mollema staat derde in de Tour de France en Laurens ten Dam vierde. ...
    De Volkskrant schatte de situatie gisteren goed in, door Bauke en Laurens prominent voor in de krant te zetten. Met zulke helden mag je gerust even uitpakken. Alleen stokoude wielervolgers herinneren zich nog hoe Joop Zoetemelk in 1980 de Tour won met Hennie Kuiper op de tweede plaats en hoe er in 1982 zelfs drie Nederlanders bij de beste vijf eindigden (Zoetemelk, Van der Velde, Winnen).
    Het waren donkere tijden destijds, met hoge werkloosheid, hoge schulden en de overtuiging dat het niet lang meer kon duren voor de bom viel. Maar in Frankrijk lieten Onze Jongens zien dat er nog hoop was en dat er spoedig betere tijden zouden aanbreken, wat ook gebeurde.
    Onze Jongens zijn erg belangrijk als lichtend voorbeeld. ...
    We waren de laatste tijd schaars bedeeld met Onze Jongens. Weliswaar stonden we in 2010 in de finale van het WK voetbal, maar voetballers verkeren inmiddels in een ander universum, wat het moeilijk maakt ze nog als Onze Jongens te zien. Epke Zonderland deed in Londen zijn best, maar Onze Jongens is nu eenmaal meervoud. Nu hebben we er weer een paar.     ...

Weer eens niet Bert z'n jongens. Zeker weer op bezoek geweest bij oma in Israël ...

Er was weer eens een kleine aanleiding om het over Indië te hebben. Of beter: die aanleiding was er eigenlijk niet want alles daarover is al uit ten treure herhaald: ja daar zijn oorlogsmisdaden gepleegd. Wat vooraf als bekend was, want in alle oorlogen worden oorlogsmisdaden gepleegd - door alle partijen. Maar goed, er was dus nu een soldaat die dat erkende, wat nog eens laat zien dat Nederland toch een uitzonderlijk land is, want in vrijwel ieder land waar een soldaat er erkent dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd, wordt die soldaat onmiddellijk standrechtelijk geëxecuteerd - indien niet fysiek, dan toch op zijn minst in de media.
    Niet in Nederland dus. Daar wordt hij in de media met open armen ontvangen. Mede omdat die media vol zitten met Nederland-hatende Joden - Thomas von der Dunk mocht er, na de gewone berichtgeving weer een hele pagina vol tegenaan (de Volkskrant, 24-07-2013, door Thomas von der Dunk,  cultuurhistoricus):
  Boetedoening? Dat is iets voor de anderen

Alleen die titel al: wat een gezeik en wat een leugen: nergens wordt er zo veel en zo vaak boete gedaan als in Nederland. Serviërs vermoorden moslims: Nederland doet boete. Er was eens ooit de slavernij, ongeveer ten tijde van Djenghis Khan: Nederland doet boete. De Duisters hebben Joden afgevoerd: Nederland doet boete. En die kop staat daar niet toevallig:
  Nederland staat vanouds vooraan om van andere landen permanente boetvaardigheid en de vertaling daarvan in klinkende munt te verlangen - of het nu Duitse Wiedergutmachung of de Stichting Japanse Ereschulden betreft - maar achteraan als het de erkenning van eigen moreel falen of eigen wandaden betreft.

Oftewel: de man is volkomen van de pot gerukt. Waarna het bekende gezeik verder gaat met de bekende Joodse aanpak: tapijtbrede beeldspraak:
  Dat gold nog voor Srebrenica, waar de verantwoordelijke commandant Thom Karremans na afloop promotie kon maken, en de gecapituleerde Dutchbatsoldaten later uit handen van toenmalig Defensieminister Henk Kamp een herdenkingspenning ontvingen. Het vormt zonder twijfel een unicum in de Europese krijgsgeschiedenis van de afgelopen tweeduizend jaar: een medaille voor een militair debacle.
    Dienovereenkomstig werden de Bosnische weduwen jarenlang uit Den Haag weggehouden omdat hun komst te pijnlijk zou zijn - niet voor de nabestaanden van hen die waren vermoord, maar voor de soldaten die de vermoorden hadden moeten beschermen. En zelfs voor het uitleveren van de familie van de tolk aan de bende van Mladic ontkent de Nederlandse staat nog hardnekkig elke aansprakelijkheid.

En dat allemaal over zaak waar Nederland niets maar dan ook helemaal niets mee te maken had. In Bosnië zaten de Verenigde Naties. En verder niemand. Ja, de andere partij(en) De Serviërs en de Bosniërs enzovoort.
    En zelfs na de tachtigste boetedoening over de slavernij ... :
  Dat Nederland intussen wel schoorvoetend het eigen slavernijverleden onder ogen durft te zien, is vooral omdat intussen zelfs de kleinkinderen van de laatste slaven en de laatste slavenhouders het tijdige met het eeuwige verwisseld hebben, zodat die confrontatie niet meer zo pijnlijk is en voor de schatkist geen financiële consequenties zal hebben.

... moeten er nog 800 nieuwe boetedoeningen volgen.
    Enzovoort. Zoals gezegd, een pagina (tweederde) lang. Geef ze de ruimte, en de Joden lullen het hele heelal vol met onzin.

En om dat laatste te illustreren, staat aan de ommezijde van de pagina de volgende al klaar in het rijtje. Dit keer over dat andere o zo foute volk: de Zwitsers (de Volkskrant, 24-07-2013, column door Max Pam):
  Vreemd dat Nietzsche zo'n walrussnor had

Tussentitel: De liefelijkheid van de Engadin is betrekkelijk en verraderlijk

De Engadin. Dat is Zwitserland. Mooi. Maar die schoonheid is liefelijk en verraderlijk, want de Zwiterse wilden niet massaal de Joden toelaten. Net zoals ze geen enkele groep massaal wilden toelaten. Wat terecht is, want er is in Zwitserland geen ruimte voor het massaal toelaten van mensen. Met al die bergen. Maar dus is Zwitserland liefelijk en verraderlijk.
    Pam pakt het daarbij handig aan - hij doet alsof hij het over fysieke omstandigheden heeft:
  De lieflijkheid van de Engadin is, net als in de rest van Zwitserland, betrekkelijk en verraderlijk. De vredige natuur kan elk moment omslaan in meedogenloze lawines, stroomversnellingen en losgeslagen rotsblokken.

Maar al snel laat hij zijn mombakkes vallen:
  Men geeft er ruchtbaarheid aan, maar nergens komen zoveel toeristen om als in de Zwitserse alpen. Achter het mombakkes van Zwitserse burgerlijkheid gaat een woeste agressie schuil.

"Zwitserse burgerlijkheid' is natuurlijk een eufemisme voor nationalisme en verraad van de Joden in de Tweede Wereldoorlog". Zijdelings wordt er nog aan gerefereerd:
  Nietzsche sprak van 'het paradijs op aarde'. Uiteraard kwam ook Wagner er graag en later Hermann Hesse. Het voormalig buitenhuis van Willem Mengelberg is nog altijd een bedevaartsoord. De schilder Segantini stierf in 1899 op 2.700 meter in een berghut. Zijn jongere vriend Giacometti beklom een paar dagen daarna het pad en maakte het doodsportret.
    In zijn latere jaren bracht Nietzsche de zomers door in Sils Maria, een dorpje dat niet ver van St. Moritz ligt. De filosoof van de hamer was toen al ernstig ziek.

Nietzsche. De filosoof van Hitler. Waar de Zwiters niets mee hebben, Nietzsche. Wel Max Pam: Zwitserland, Engadin, Nietzsche, Hitler.
    En nog iemand:
  De volgende dag besluiten wij de tocht naar de Segantini-hut te maken. ... Segantini stierf een jaar eerder dan Nietzsche. ...
    De afdaling bereidde ons nog een verrassing. Een heftige regenbui deed ons schuilen in zo'n hut, waar bier en worst wordt geserveerd. Aan het belendende tafeltje zaten een man en vrouw die met een vreemd soort egards werden behandeld. Het bleken Christoph Blocher (72) en zijn vrouw Sylvia te zijn. Blocher is politicus en miljardair. Hij is tegen Europa en tegen moskeeën ...

Bijzonder eerzame zaken, tegen Europa en moskeeën zijn. Europa is hetzelfde als Imperialisme, en de islam is hetzelfde als Religieus Imperialisme.
    Maar Pam is natuurlijk voor Europa, want dat het opheffen van Nederland, en voor moslims, want dat is het opheffen van de Nederlandse cultuur, dus Blocher is bijna net zo fout als Hitler. En ieder geval net zo fout als:
  ... je zou hem de Zwitserse Geert Wilders kunnen noemen.

En ter illustratie dat hij namens vrijwel de gehele Joodse gemeente spreekt:
  Thomas von der Dunk krijgt een rode waas voor ogen als hij zijn naam hoort, en hij is beslist niet de enige.

Die nieuwe holocaust met de oude slachtoffers wordt steeds waarschijnlijker.

Max Pam hebben we nu al een paar keer zijn afkeer van nationalisme en binding in groepen zien belijden. Maar gelukkig is hij in dit opzicht toch ook een beetje genuanceerd. Kennelijk zijn er toch wel groepen die zijn sympathie kunnen oproepen (de Volkskrant, 31-07-2013, column door Max Pam):
  Types die het beste met ons voor hebben

De eerste groep: 'ons'. De Nederlanders dus, want iedereen weet dat Max Pam een Nederlander is.
  Bij ons om de hoek is een vestiging van Jumbo, waar ik regelmatig mijn inkopen doe. Naast de ingang hangt een foto van de familie Van Eerd: drie vrouwen en twee mannen, allemaal zongebruinde Brabanders met een boodschappentas in de hand. Jumbo, zo lees ik op Wikipedia, is op 18 oktober 1979 opgericht in een voormalig kerkgebouw aan het Lourdesplein te Tilburg. Het is een echt rooms familiebedrijf, dat snel heel Nederland verovert.
    Nu voelt het om de een of andere manier toch ongemakkelijk als roomsen

De tweede groep: roomsen. Misschien bedoeld als "roomse Nederlanders", of als aparte groep (er zijn ook niet-Nederlandse roomsen), maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Misschien dat een specifiek voorbeeld helpt:
  Ik heb dat ook met Dries van Agt. Die hoeft zijn zachte g ...

Het lijkt toch voornamelijk te gaan over roomse Nederlanders, dus.
    Goed, maar nu is nog niet duidelijk waar het eigenlijk over gaat. Max legt uit:
  Vorige week onthulde Trouw dat Nederlandse supermarkten een boycot waren begonnen tegen Israëlische producten uit de bezette gebieden. Dat was even schrikken, en na de gebruikelijk protesten lieten Jumbo, Aldi en Hoogvliet weten dat het allemaal op een misverstand berustte en dat er geen sprake was van een boycot. Maar Trouw hield vast aan de juistheid van zijn berichtgeving.

Een boycot tegen illegale producten. Want producten uit illegaal bezetten gebieden zijn illegaal. Internationale wet. Dus eigenlijk is er geen sprake van een boycot, maar van een uitvoering van de wet. Max zal wel even een dipje hebben gehad dat hij dat vergeet te vermelden.
    Maar wat heeft dat nu met die groepen te maken? Dit:
  Nu voelt het om de een of andere manier toch ongemakkelijk als roomsen een boycot beginnen tegen Israël.

Zo zit het dus: Jumbo, of haar leiding, komt uit Brabant, en dan ben je dus lid van de sociologische groep "roomsen". Ze komen, omdat Brabant nu eenmaal deel uitmaakt van Nederland, ook uit Nederland, en ze zouden dus ook Nederlanders genoemd kunnen worden, in welk geval er zou staan:
  Nu voelt het om de een of andere manier toch ongemakkelijk als Nederlanders een boycot beginnen tegen Israël.

Maar dat staat bijzonder raar - om redenen die we zo meteen ander gaan analyseren.
    Maar goed: Max Pam is Nederlander. Die Jumbo-mensen zijn Nederlanders ... Waar maakt die Pam zich dan toch zo druk over? Want dat hij zich druk maakt is duidelijk:
  Daar komt bij dat onze Jumbo vol staat met producten uit landen met ongure regimes: honing uit Cuba, woksaus uit China, kruidenmix uit Marokko, en dan ben ik vast nog veel lekkernijen vergeten.
    Bovendien rijdt die enorme Jumbovrachtauto, die dagelijks de straat blokkeert, misschien wel op brandstof uit Saoedi-Arabië, ook geen land waar vrijheden hoog in aanzien staan. Andere gebedshuizen dan die van de islam zijn er verboden en vrouwen mogen er niet autorijden.

Want we moeten wel aannemen dat het die drukte, die spanning in zijn hersenen is, die hem heeft doen vergeten dat het niet gaat om de aard van het lokale regime, maar om de legaliteit ervan volgens de internationale wet. Met ongure regiems wordt overal ter wereld handel gedreven.
    Waarna Max zich zo veel heeft opgewonden, dat hij het ook nog over Cuba en Zuid-Afrika gaat hebben, om te eindigen met Marx, Engels, Lenin, Stalin en Mao, waarvan hij constateert dat het allemaal types zijn die het goed voor hadden met de mensheid.
    Maar ondertussen is dus nog steeds de oorzaak van de o zo sterke opwinding van Max niet geheel duidelijk. Hoewel ... laten we zijn beschrijvingen van de slachtoffers van al dit onrecht eens bij elkaar zetten:
  Kolonisten in de bezette gebieden heb ik altijd bezien met een mengeling van bewondering en afkeer. Aan hun bewonderenswaardige moed om in vijandig gebied stand te houden wordt afbreuk gedaan door hun geloofswaan. ... het oude volk ... die halvegare kolonisten.

Pardon ... Even een kleine ijking van de kwalificerende sociologische woorden in de eerste zin, door wat invultermen te vervangen:
  Duitsers in de bezette gebieden heb ik altijd bezien met een mengeling van bewondering en afkeer. Aan hun bewonderenswaardige moed om in vijandig gebied stand te houden wordt afbreuk gedaan door hun ideologie-waan.

Oftewel: dat 'mengeling van bewondering en afkeer. Aan hun bewonderenswaardige moed ...' is een volkomen abjecte waardering als het gaat om mensen die een gebied bezet houden. Dat laat het Duitse voorbeeld zien. Als het over een groep Israëlische kolonisten gaat, heeft Max Pam er deze abjecte waardering voor. Uitsluitend dus, voor zover hier duidelijk, omdat het over een groep Israëlische kolonisten gaat. En door de betreffende groep later nog eens te omschrijven in de context van 'het oude volk', wordt de situatie helemaal duidelijk: Max Pam heeft een zeer grote sympathie voor die kolonisten omdat het Joden zijn. Dat 'halve gare' ervoor is veel meer een uiting van die sympathie dan van afkeer. Als hij het gehad had over bezetters waar hij niets mee had, dan waren er heel andere termen gevallen.
    Nu kunnen we nog een tijdje stommetje gaan zitten spelen, maar dat hoeft gelukkig niet. Er stond namelijk ook een zeer treffende reactie onder de webversie van het artikel uitleg of detail :
  Kees Bruin  -  01/08/13 16:50
Max Pam zegt: Als Roomsen iets over Israël zeggen, deugt het niet. Als Van Agt wat over Israël zegt, deugt het niet. Van Agt is zowel Van Agt als Rooms, dus dubbel fout. Ik zou met hetzelfde gemak kunnen zeggen: Als Joden wat over Israël zeggen, deugt het niet. Als Max Pam wat over Israël zegt, deugt het niet. Max Pam is Pam en Joods, dus dubbel fout. Maar het gekke is, dat men dát ontoelaatbaar vindt, maar dat Max Pam zulks wél over Roomsen en Van Agt mag zeggen. Dat is dus meten met twee maten

Er is hier maar één enkele uitleg mogelijk: Max Pam keert zich als Jood tegen de actie die illegale producten, die hij weigert illegale producten te noemen omdat hij een Jood is, wil weren. Voor wie nog twijfelt: zie dat 'ons' in de kop. Dat 'Types' in de kop zijn natuurlijk de roomsen, en dat 'ons' is dus de Joden. En dat sluit de auteur in. Want die kop is duidelijk niet sarcastisch of cynische of ironisch bedoeld.
    Max Pam heeft dus wel degelijk iets met groepen. Niet met groepen als "de roomsen". Ook niet groepen als "de Nederlanders". Hij heeft eigenlijk niets met welke groep dan ook - tot nu toe. Behalve dus, zoals nu gezien: de groep van de Joden.
    En als dat geen racisme is, zal het er in ieder geval toe leiden.
    En laten we het niet vergeten: dit is slechts een hedendaagse uiting van een houding en een cultuur van tientallen eeuwen. Het racisme dat het antisemitisme heeft voortgebracht.

Een gevalletje uit de kunst (de Volkskrant, 12-09-2013, van verslaggever Rutger Pontzen):
  Dat rood was het 'sublieme'

De herinnering zal nog levendig zijn voor iedereen die het schilderij ooit heeft gezien. Je hoefde in de jaren zeventig (en daarna) eigenlijk alleen maar de witte, monumentale trap van het Stedelijk Museum in Amsterdam naar boven te nemen, en het rood straalde je al tegemoet. Afkomstig van dat monsterlijk grote doek dat in de erezaal was opgehangen.
    Barnett Newmans Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III. Dertien vierkante meter groot; bijna volledig gevuld met een opzichtig, alles verzengend rood, dat links en rechts wordt geflankeerd door twee dunne stroken blauw en geel.    ...

De oplichterij-vorm van moderne kunst. Maar met een boodschap:
  De opvatting was volstrekt nieuw, toen Newman, samen met zijn collega's Mark Rothko en Jackson Pollock, in de jaren veertig en vijftig dit soort schilderijen begon te 'creëren'. Abstract, gedurfd en van (soms) bovenmenselijke proporties. Niemand, en zeker niet in Europa, had het ooit eerder gezien. Newman wilde iets nieuws, als een afrekening met West-Europese kunst die hij nostalgisch en achterhaald vond.

Een afrekening met West-Europa, dus. Newman en Rothko zijn van Joodse afkomst.

Voor het natstreven van hun doeleinden, gaat men zo ver als het voorstellen van hoogverraad (de Volkskrant, 08-10-2013, column door Arnon Grunberg):
  Volkswoede

...    Het meest curieuze argument tegen het proefverlof van Van der G. is dat de politie niet kan instaan voor diens veiligheid gezien alle media-aandacht die het proefverlof zal ontlokken. Aha, preventieve opsluiting ter bescherming tegen vermeende volkswoede.
    Als de Nederlandse politiemensen niet in staat zijn burgers te beschermen tegen volkswoede moeten hun buitenlandse collega's misschien voor orde en rust zorgen.

Mogelijk dat men voor al die andere zaken waarin met niet te zin dreigt te krijgen, met name vrije (im)migratie, ook de hulp van buitenlandse troepen, bijvoorbeeld aangevoerd door het Europese Imperium, in wil roepen. Ook voor deze groep geldt dus, naast die van de moslims , dat ze genoeg kenmerken heeft van een vijfde colonne om dat ook zo te mogen noemen.

De enige persoon die in het kader van het meer intellectuele debat de nationale en residente maatschappij verdedigt tegen de aanvallen van de kosmopolieten en nomadisten, is Thierry Baudet. Ze haten hem grondig. Hij heeft een tweede publicatie het licht doen zien, en hun haat is te sterk om er geen aandacht aan te schenken. Hij ointroduceerde de term "oikofobie": "afkeer van het eigene" als tegenhanger van "xenofobie". Hier is nummer één van het nomadistische contigent, de xenomaniakken, in de Volkskrant: (de Volkskrant, 02-10-2013, column door Hans Schnitzler):
  Oikomanie en postmoderne proletariërs

'De conservatieven beginnen met teleurstelling, de progressieven eindigen met teleurstelling, allen lijden aan de tijd, en daarin stemmen ze overeen.' Aldus de Duitse socioloog Niklas Luhmann. ... 

Schitzler is filosoof. Dat betekent dat je zijn onderbuikgevoelens geserveerd krijgt op een bedje van schijndeskundigen. Meestal aanhangers van dezelfde denkafwijking als de auteur zelf. In dit geval als voorzet, met een gemakzuchtige uitspraak dat iedereen een sukkel is, behalve natuurlijk de auteur ervan zelf.
  Wie zich van de juistheid van deze stelling wil vergewissen, kan het pas verschenen boekje Oikofobie van conservatief Thierry Baudet ter hand nemen.

De redenatie: "Iedereen is een sukkel - Baudet hoort bij iedereen - dus, ergo, q.e.d.: Baudet is een sukkel." Welkom bij de filosofie type Schnitzler. Een ernstig gestoorde versie, is al langer bekend uitleg of detail :
  Daarin beweert hij dat de maatschappelijke elites - kunstenaars, politici, wetenschappers, architecten, ceo's, magistraten, journalisten, intellectuelen - lijden aan een ziekelijke afkeer van het eigene.

Wat natuurlijk onzin is, volgens Schnitzler - doet hij voorkomen.
  Deze 'Blut und Boden'-verloochenaars vinden elkaar in hun 'ideologische strijd tegen de natiestaat'. Wat hen verbindt en motiveert, zou een ingekankerde weerzin zijn tegen de 'geborgenheid van ons thuis'. Een pathologie die Baudet, geïnspireerd door de Britse filosoof Roger Scruton, oikofobie noemt (naar het Oudgriekse begrip oikos, dat huishouding betekent). Ik vond het een prikkelende gedachte en was benieuwd naar de mogelijke oorzaken van deze aandoening. Baudet is immers historicus en hij zou ongetwijfeld een inkijkje geven in de ziektegeschiedenis van de patiënt.

Hier laat zien waarom Schnitzler geslaagd is als filosoof: hij kan woorden-rijgen. En veinzen en huichelen. En dat soort dingen. Men noemt het ook wel "retorica". Je zou het ook "systematisch liegen" kunnen noemen uitleg of detail . Hier veinst Schnitzler dat hij 'geïnteresseerd' is in de opvattingen van Baudet. Dat is natuurlijk volstrekte onzin. Zoals snel zal blijken:
  Ik kwam van een koude intellectuele kermis thuis. Het werkje bleek één lange, doffe klaagzang tegen de usual suspects (multiculti's, eurofielen en moderne kunstenaars) en een schrille tirade tegen al dat nieuwerwetse gedoe, zoals vibrators en atonale muziek. Allemaal manifestaties van een 'ziekelijke behoefte aan vervreemding en ontworteling'. De prangende vraag waar die behoefte vandaan zou kunnen komen, raakt volledig verloren in Baudets woedende woordenkraam.

Grappig hè ...? Precies wat volgens Schnitzler eerst nu waar is, blijkt een feit te zijn: er zijn grote hoeveelheden multiculti's, eurofielen en moderne kunstenaars die Nederland en de residente cultuur vijandige dingen verkondigen. Met dien verstande dat Schnitzler het met hen eens is. En tegen ... :
  Voor wie geïnteresseerd is in de intellectuele gedaante van de bange boze burger, is Oikofobie beslist een aanrader.

Dat 'bange boze burger' is op zijn minst de onderste tweederde van Nederland. Degenen die Nederland willen behouden. Schitzler heeft er de pest aan, en met name dat een intellectueel ze verdedigt:
  Nu is boosheid een nuttige emotie, maar ze verblindt ook.

Precies. Dan ga je zulke stompzinnige en contradictoire stukjes schrijven. Vol van de eigen basiswaarden:
  Door het archaïsche begrip voor huishouding te banaliseren en te reduceren tot de tegeltjeswijsheid 'zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens', zet Baudet de lezer op een dwaalspoor. Had hij de betekenis van oikos serieus genomen, dan was hij waarschijnlijk tot de conclusie gekomen dat de sfeer van de huishouding in een global village is veranderd. Een soort monsterhuishouding op wereldschaal die alle facetten van het leven economiseert.

De nomadistische wereld zonder grenzen, met de mensheid levende in huifkarren met ronde wielen, zoals Grunberg heeft geschilderd, zie eerder uitleg of detail .
    En Schnitzler demonstreert de mate van gestoordheid die dit veroorzaakt:
  Als onze elites al ergens last van hebben dan is het geen oikofobie, maar oikomanie: een ziekelijk enthousiasme voor hogere huishoudkunde.

Een volstrekte omkering van de werkelijkheid. Volledige cognitieve psychopathie.
    Gevolgd door nog wat warrige onzin, die verder niet relevant is.

Maar wat betreft Baudet zijn we er nog niet. Olaf Tempelman zijn we ook al meerdere malen tegengekomen. Baudet doet hem volledig los laten gaan (de Volkskrant, 05-10-2013, door Olaf Tempelman):
  Een boek voor...

Waarom Thierry Baudet Dark Continent van Mark Mazower moet lezen


Om er robuuste meningen op na te houden ...

Hoe diep Tempelman geraakt is, blijkt uit de gehanteerde stijlfiguur: beledigingen. De geparfumeerde variant want dit is een "kwaliteitskrant", maar beledigingen die gewoon op straat liggen op het niveau van "teringlijer". De uitdrukking 'robuuste' staat in dit verband namelijk voor "Je hebt een metersdikke plaat voor je kop en je hersens zijn versteend".  Kijk maar, want de zin gaat verder met (de volgende citaten zijn allemaal aansluitend):

  ... moet je een vermogen hebben je af te sluiten.

Herhaling.
  Het is niet toevallig dat mensen met gepantserde ideeën ...

Herhaling.
  ... wat ze op zich laten inwerken goed kunnen censureren.

Herhaling.
  Maar je kunt voorkomen dat die en twijfel zaait.

Herhaling.
  Plaats om de villa van je gedachtengoed een intellectueel hek.

Herhaling.
  Komt er iets op je af wat je niet zint, dan ketst het af op het traliewerk.

Herhaling.
  De aanleg van een goed hek vergt meestal wat levensjaren.

Herhaling.
    Hier kan al zonder meer geconcludeerd worden: dit is regelrecht gestoord. Van de soort "cognitieve psychopathie" . De gegeven beschrijving is ongetwijfeld een perfect zelfportret, van de soort waarin Arnon Grunberg uitleg of detail ook zo'n expert in is.
    En er is nog geen letter inhoud aan te pas gekomen.
    Waarvoor dit gestoorde geschrijf natuurlijk ook dient: om ervoor te zorgen dat áls ooit de inhoud aan de beurt komt, de geest van de lezer al vergiftigd is.
    En hier komt dan, weer aansluitend, die inhoud:
  Het bijzondere aan Thierry Baudet - mediageniek pleitbezorger van de natiestaat

Daar gaat het natuurlijk allemaal om: de natiestaat. Dit veroorzaakt in de de geest van de auteur een geestestoestand die volkomen gestoord is. En de oorzaak van deze volkomen psychose is bekend: het aanhangen van het tegenovergestelde cultuuridee: de migratiestaat .
     Een andere reden voor de psychose is dat de lijders aan de migratiestaat-filosofie normaliter in hun ideologie niet geprikkeld worden - Thierry Baudet is de enige die dat in de openbaarheid doet op het terrein waar het de volgers van de migratiestaat raakt: het intellectuele debat. En als er dus ineens zo'n prikkeling is, schieten ze acuut in de psychose.
    En zodra de naam van de dader is gevallen, is er weer wat schelden nodig:
  Het bijzondere aan Thierry Baudet ...  is de combinatie van gepantserde opinies en leeftijd. Amper 30, en toch al een hek dat beter sluit dan dat van Paul Cliteur.

Het is al weer meer dan een decennium terug, maar de vorige prikkeling van hun migratiestaatstoring, het optreden van Cliteur, weten ze zich nog als gisteren te herinneren.
  In zijn proefschrift De aanval op de natiestaat etaleerde de auteur een adembenemend vermogen onaangename delen van het curriculum van de Europese natiestaat ongedwongen langs zich te laten heenglijden

Waarop de term "migratiestaat" in vervolg bijpassend benoemd zal worden als de "Joodse migratiestaat" - wat zij mogen, mag iedereen (vinden ze zelf van niet, in de praktijk, maar daar storen wij ons niet aan).
    Al met al is er de eerste inhoudelijke opmerking gepasseerd: de Europese natiestaat heeft onaangename kanten. Waarop de riposte luidt, in soortgelijk taalgebruik:
  De Joodse migratiestaat heeft bijzonder onaangename delen, en auteur Tempelman heeft een adembenemend vermogen die ongedwongen langs zich te laten heenglijden.

En na dit eerste kleine stukje inhoud, dus onmiddellijk weer over op:
  Wie meende dat dit een erg vrije vorm was van wetenschap, definieert deze branche erg strikt.

Beledigingen.
  Pas in zijn nieuwe werk Oikofobie heeft Baudet zich naar eigen zeggen niet-wetenschappelijke vrijheden gepermitteerd.

Nog meer beledigingen.
  Oikofobie gaat - onder meer - over de Brusselse ontmanteling van ons oikos, het geborgen 'thuis' dat de natiestaat ons verschaft. Maar is dat ook zo? Je hoeft geen adept te zijn van Guy Verhofstadt om te constateren dat de natiestaat de afgelopen twee eeuwen niet altijd in geborgenheid voorzag.

Je hoeft geen adept te zijn van ... En daar houdt het op: de migratiestaat heeft niets opgeleverd dat ook maar enigszins in de buurt komt van de natiestaat wat betreft het voorzien van geborgenheid. Men is niet verder gekomen dan gitaarspelende zigeuners en vioolspelende Joden. Oh ja, een paar Joden zijn toch wat verder gekomen, maar slechts zo ver als ze zich hebben aangepast aan de Europese natiestaat.
  Zelfs in een kleine en relatief succesvolle natiestaat als Nederland zagen inwoners dit ding in de 19de eeuw als een bedreigende vorm van schaalvergroting.

Vermoedelijk een zinnetje dat gewoon paste tussen het voorgaande en het volgende. De werkelijkheidswaarde is vermoedelijk absoluut nul, of er in ieder geval heel dicht bij. Hier is dat volgende:
  Voor etnische minderheden binnen hun grenzen fungeerden Europese natiestaten al helemaal niet als oikos.

En dat 'etnische minderheden' is natuurlijk de intellectueel geparfumeerde versie van "Joden".
    Ja, dat Europese natiestaten al helemaal niet als oikos fungeerde voor de Joden, is natuurlijk waar. de Joden hadden namelijk hun eigen oikos: een geloofsovertuiging die stelt dat ze superieur waren aan de bewoners van die Europese natiestaten. En als je je ergens superieur voelt, voel je je er natuurlijk niet thuis.
    Gevolgd door:
  Vooral in de eerste helft van de 20ste eeuw is het blazoen van de natiestaat bezoedeld geraakt.

De geparfumeerde versie van "HOLOCAUST!!!!" .
    Waarop het hier noodzakelijk is op te merken dat als je je een paar duizend jaar lang beweegt in een omgeving ten opzicht waarvan je je superieur voelt, dat het bijzonder waarschijnlijk is dat je op een gegeven moment iets vervelends zal overkomen, en dat als je dan dat idee van je eigen superioriteit niet opgeeft, je nog meer vervelends zal overkomen.
    En dat Olaf Templeman niets geleerd heeft van die laatste ervaring, blijkt als volgende:
  Misschien dat de Britse historicus Mark Mazower

Vergeet dat 'Britse' in 'Britse historicus'. Dat is hetzelfde als als "Nederlandse kameel", ter aanduiding van een kameel die toevallig in Artis woont. Mark Mazower, leert een snelle check op het internet, is een Grieks-Joodse historicus, die voornamelijk over Grieks-Joodse en aanverwante onderwerpen schrijft.
    En hier is de boodschap van de Grieks-Joodse historicus:
  ... Mark Mazower - geen expliciet pleitbezorger van Europa, wel een groot kenner van de Europese geschiedenis - de code van dit hek kan kraken. Zijn belangrijkste boek is Dark Continent (1998), vertaald als Duister continent, Der dunkle Kontinent en Le continent des ténèbres, in elke Europese natiestaat een omschrijving van het Europa der natiestaten.

Oftewel: misschien niet een Grieks-Joodse boodschap, maar in ieder geval wel een Joodse boodschap.
    Oftewel: Thierry Baudet, luister naar de Joden: de natiestaat deugt niet. En zij kunnen het weten, want zij zijn superieur - het "Uitverkoren Volk".

Deze "Uitverkorene" met zijn "Uitverkoren Oordelen" bijvoorbeeld (de Volkskrant, 10-10-2013, column door Arnon Grunberg):
  Dode asielzoeker

... de vluchtelingen die verleden week bij Lampedusa ... De Italiaanse justitie in Agrigento is tegelijkertijd begonnen met een vooronderzoek naar de circa 150 overlevenden van de ramp vanwege het overtreden van migratiewetten.
    Deze gang van zaken doet denken aan de nogal onsmakelijke discussie die een tijdje geleden in Nederland woedde over de vraag of Anne Frank postuum de Nederlandse nationaliteit zou moeten krijgen.
    Er is weinig veranderd: de enige goede asielzoeker is een dode asielzoeker.    ...
    Voor steeds meer Europeanen lijkt Europa weer één grote biertent te worden waar vreemdelingen ongewenst zijn.

Er is inderdaad weinig veranderd bij de Joden: wie immigranten tegenhoudt, herhaalt de holocaust. Heel europa moet overgenomen door immigranten, liefst van de Semitische soort: Arabieren en Joden. Maar creolen is ook goed. Als die blanken die de holocaust hebben veroorzaakt maar ten onder gaan.

Joden, pardon: "Uitverkorenen", zijn gewoon tegen alles wat Nederlands is. Van nationale overheid ... (de Volkskrant, 12-06-2013, column door Max Pam):
  Als het niet om water gaat, gaat het hier mis

...   Je hebt overheden in allerlei soorten en maten. Behalve de oor aannaaiende overheid zijn daar de onbetrouwbare en de corrupte overheid. In een democratie zijn burgers vooral geneigd te geloven dat mislukkingen niet het gevolg zijn van onbetrouwbaarheid of corruptie, maar van stuntelende overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties.
    Heus, het ligt niet aan de Fyra en aan die Italianen. Het ligt aan onze stuntelende overheid. ...

... tot ... (de Volkskrant, 24-01-2013, door Remco Meijer en Martin Sommer):

  Interview | Ronald Plasterk, minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Op de dag dat je als politicus risico's mijdt, moet je ophouden'

Gaat Plasterk de geschiedenis in als de minister van 'Flutland' of wordt het toch wat met die herindeling van Nederland in vijf landsdelen? 'Zo mega is dat dus niet.'

... provincies.
    Waarin Ronald nog een andere gemeenschappelijke vaardigheid demonstreert: de retorische leugen. "Nee, dit is niet mega ... Alle provincies samenvoegen, dat is pas mega ..."
    Overigens: voor haat voor de overheid moet je eigenlijk bij Arnon Grunberg zijn: bij hem is de overheid een regelrechte obsessie. een uitnemend voorbeeld van de meer algemene trek die ook aan alle bovenstaande ten grondslag ligt; sociofobie : de afkeer van de nomadist en rabiate individualist voor gemeenschap.
    Waarin Ronald Plasterk dus een leuk partijtje meeblaast (de Volkskrant (Vonk), 19-10-2013, column door Jonathan van het Reve):
  Plasterk geeft ons over

Tussentitel: Daar zit Amerika, met zijn vingers in onze bureaulade

Lafheid is meestal gezonder dan moed. ...
    Maar wat als het hele land wordt beroofd?
    Het binnenharken van onze digitale communicatie door de Verenigde Staten begon als een stiekeme inbraak, maar klokkenluider Edward Snowden heeft het licht aangedaan. Daar zit Amerika, met zijn vingers in onze bureaulade. ...
    Daar staan we dan, in onze pyjama. Wat te doen?
    Ronald Plasterk, de minister van Binnenlandse Zaken, is in elk geval niet van plan om tegen te stribbelen. Hij wilde deze week wel toegeven dat het illegaal is wat Amerika doet, maar om zelfs de schijn van verzet te voorkomen, stotterde hij er meteen achteraan: 'Ik wil oppassen om in het woordgebruik bijvoorbeeld te zeggen: er mag nooit naar Nederlandse burgers worden gekeken. Want die Nederlandse burger kan natuurlijk een keiharde terrorist zijn, en dan zijn we toch blij dat hij op een gegeven moment ergens op de radar verschijnt.'    ...

Ten eerste zit Amerika tot aan de nok toe vol met nomaden en nomadisten, en dit nomadenrijk wordt bovendien in de top nog gedomineerd door Joden ook. Dus niet meer dan logisch dat Ronald voor Amerika kiest. Maar zelfs in de Volkskrant vindt men dat wat ver gaan:
  Het is moeilijk om een vuist tegen de VS te maken, maar wat Plasterk hier doet, gaat echt heel ver: hij benadrukt publiekelijk het nut van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Juridisch gezien is dat een zeer dubieus standpunt, zeker als minister.

Maar als je loyaliteiten heel ergens anders liggen, is dit alles volkomen begrijpelijk.

De negers hebben zich in hun door de culturele nederlaag veroorzaakte Nederlandhaat gekeerd tegen Zwarte Piet: "Negers hebben een donker huidskleur - Zwarte Piet heeft een donkerder huidskleur - Dus: Zwarte Piet is een neger. Eindeloos vele tegenargumenten natuurlijk ("Zwarte Piet werkt" en is populair), maar de migrantensteuners van de media stortten zich er voor de volle 100 procent op - het zijn tenslotte de archetypische "zielige negertjes". De vraag hier is: aan welke kant staan onze Joodse vrienden?  Geen vraag, natuurlijk - ze "zijn" zo'n beetje de media - qua opvattingen (de Volkskrant, 22-10-2013, column door Arnon Grunberg):
  Racistisch

Volgens de Nationale Ombudsman is het politieke klimaat in Den Haag racistisch. Daarin heeft hij gelijk. De taal en opinies van de toog hebben Den Haag geïnfecteerd. Stemmingmakerij tegen minderheden werd gedoogd, en Balkenende noch Rutte trad op. ...
    Vermoedelijk getuigt het van introspectie dat het Nederlandse volk zich tegenwoordig uitsluitend opwindt over het Nederlands elftal, het eigen pensioen en Zwarte Piet.

Eigenlijk nog ongewoon gematigd, voor het normale doen van Arnon Gruwelberg - vermoedelijk had hij per ongeluk zijn medicatie dubbel ingenomen.

En over dezelfde zaak de tweede schrijfneuroot (de Volkskrant, 19-10-2013, column door Bert Wagendorp):
  Niet-Zwarte Piet

Tussentitel: De Kindervriend in zo'n pij, is dat nog verantwoord?

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed gaat zo snel mogelijk met de sinterklaasorganisaties rond de tafel om te praten over de toekomst van Zwarte Piet. ...
    Het gaat over de vraag of de zwarte huidskleur van Zwarte Piet nog langer acceptabel is. Volgens de initiatiefnemer van de actiegroep 'Zwarte Piet is Racisme', Quinsy Gario, dus niet. Hij vindt het behalve racisme een 'koloniale oprisping'.    ...
    Je kunt je overigens ook afvragen of het nog langer verantwoord is de Grote Kindervriend te laten rondrijden in zo'n zweterige pij die bij duizenden volwassenen langs de kant hele nare herinneringen wekt. Daar moeten we misschien ook maar eens over rond de tafel.
    Hoe dan ook, we gaan dit probleem op Hollandse wijze oplossen. Het is dat ze in het buitenland de splijtzwam Zwarte Piet niet kennen, anders zouden we de wereld nog één keer laten zien hoe je dat doet, een burgeroorlog voorkomen.
    Dominee Henk de Leegte van het Amsterdamse intocht- comité legde al een eerste bod op tafel. Van de vijfhonderd Amsterdamse Zwarte Pieten mogen er van hem honderd een 'ander uiterlijk' hebben. In de loop der jaren, 'langs de weg der geleidelijkheid' zou het percentage Niet-Zwarte Pieten omhoog kunnen. ...

Ze voelen zich wel gedwongen, want als de joodse-jagers van de media achter je aan gaan, ben je een racist voor je het in het woordenboek hebt kunnen opzoeken (en daarmee kunnen ontdekken dat de racisten de Gario-gardisten en hun bruine en witte troepen zijn).

Inmiddels was de tegenbeweging, dit keer, wel snel op gang gekomen, en was volkomen helder dat de Nederlanders dit toch echt absoluut te ver vonden gaan. De Volkskrant ging zelfs naar de Bijlmer om te vernemen dat men daar toch echt geen bezwaar had tegen Zwarte Piet (intussen hadden in een Hilversumse studio, daar waar iedereen het kon controleren (Debat op 2, Nederland 2, 23-10-2013), de negers als één blok de Nederlanders uitgemaakt voor racisten en holocaust-plegers). Tijd dus voor de joodse intellectuele elite om haar gewicht in de strijd te werpen (de Volkskrant, 24-10-2013, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Rekening houden met de ander? Liever niet.

Nederlanders lezen graag anderen de les, maar onze eigen tradities zijn boven elke twijfel verheven.


Zwarte Piet vormt internationaal de morele achilleshiel van Nederland. Behalve dat er al sinds enkele jaren in november steevast commotie in eigen land ontstaat, heeft nu ook een VN-werkgroep haar pijlen op het Nederlandse volksfeest gericht. De voorzitster vindt zelfs dat Nederland Sinterklaas helemaal moet afschaffen en aan de Kerstman genoeg zou moeten hebben: twee Santa Clauses zou sowieso te veel van het goede zijn. Voor haar belichaamt Zwart Piet een terugkeer naar de slavernij in de 21ste eeuw. Dat laatste is schromelijk overdreven, maar niet te ontkennen valt dat Zwarte Piet gebaseerd is op raciale clichés uit het verleden. Dat een substantieel aantal zwarten daaraan aanstoot neemt, is niet zo vreemd.    ...

Op dat moment was al bekend dat die zogenaamde VN-mevrouw weinig meer was dan een vrijwilligster in één of ander gelieerd comité zonder enige jurisdictie en volledige op eigen gezag sprak, en tevens was al bekend dat deze mevrouw een een element was van het meest absurde neger-acitvisme: "Wij zijn arm en jullie zijn rijk en dat is gemeen".
  Maar Zwarte Piet is ons zo vertrouwd dat we niet in staat zijn er onbevangen met de blik van een buitenstaander tegenaan te kijken - voor Amerikanen is deze figuur politiek ondenkbaar ...

Logisch. Voor Amerikanen is het denkbaar dat de dood van een neger tijdens een vechtpartij met een Latino een racistische moord is door een blanke (de Trayvon Martin-zaak), terwijl de racistische moord door jonge negers op een blanke atleet "omdat hij blank was en ze zich verveelden" (de Christopher Lane-zaak) een "incident". Dit soort migrantenracisme in het Amerika met zijn sterke Joodse invloeden zouden de Joodse invloeden in Nederland hier ook graag ingevoerd zien.
  Het punt is echter dat ook Europa helemaal niet zo modern is als het van zichzelf denkt, omdat het veel ouder dan de Verlichting is. Dat betekent dat er nog allerlei restanten van een onverlicht verleden bestaan, die zich in nationale tradities hebben vertaald. Als het om stierenvechten in Spanje of het Hogerhuis in Engeland gaat, roepen Nederlanders al snel dat dit achterlijk is. Maar kom niet aan onze eigen rare nationale hobby's ...

En nog veel minder aan de rare Joodse en islamitische hobby's, zoals besnijdenis, rituele slacht, die krankzinnige kledij enzovoort. Allemaal volkomen heilig, die Joodse en islamitische hobby's. Dit in tegenstelling tot de Europese hobby;s, die de Europeanen onmiddellijk moeten opgeven. Vinden de Joden en moslims.
  Dezelfde superieure verlichte waarden waarmee wij het Russische beroep op hun eigen cultuur weghonen, negeren wij als het Sinterklaas betreft: dan is dat plotseling 'gewoon onze cultuur'.

En natuurlijk zijn de Europeanen niet superieur. Superieur dat zijn de moslims, en, nog superieurder: de Joden! Wat denken die Europeanen wel, om zich superieur te voelen ...?
  Onderliggend probleem: zo ver als Amerika, dat zichzelf vanouds als immigratieland beschouwt en daarom bepaalde publieke omgangsvormen heeft ontwikkeld, zijn de meeste Europeanen nog niet. Met de gevoeligheden van anderen rekening houden, omdat ook Europa de facto een immigratiecontinent is?

Mocht 'ie willen. Nog niet, en dit soort gedrag en uitspraken van de negers, Joden en andere immigranten zoregen ervoor dat de weertand tegen immigranten snel verder zal toenemen. Omdat dat gedrag en houding van Joden en andere immigranten van de opzichtig hondsbrutale is: vrijwillig hierheen komen, dan onze gewoontes niet tolereren. En dan de schuld van de gevolgen geven aan anderen:
  Mede door de Europese eenwording wordt de focus ook steeds vaker op rare aberraties van de verlichte grondwaarden in ons land gericht. ... Bij Zwarte Piet raakt Den Haag, als het tot een VN-resolutie mocht komen, in een nog grotere spagaat. Zo'n resolutie negeren maakt de zelfbenoemde hoofdstad van het internationaal recht internationaal kwetsbaar. Eraan toegeven lokt echter een door Wilders aangevoerde volksopstand uit: na onze centen pakken ze ons ook nog ons kinderfeest af. ...
    ... Sinds 'zeggen wat je denkt' als het hoogste gebod geldt, is dat in Nederland ongehoord. Zeker voor het meest onbeschaafde deel der natie, verenigd in de PVV, die van anderen kwetsen zijn voornaamste hobby heeft gemaakt en nu al bij monde van Martin Bosma elke kritiek op Zwarte Piet als 'politiek correct' gezeur heeft afgedaan.

Dat zulk soort taal kan ontspruiten aan iemand die op andere vlakken wel normaal kan denken, laat zien dat deze migrantenafkomst leidt tot een kennelijk onoverkoombare denkafwijking. Het toelaten van dit soort mensen tot de openbare discussie is een gevaar voor hun eigen veiligheid. Nieuwe holocausts zijn niet ondenkbaar.

En nauwelijks een dag verder deze laatste bijdrage blijkt de medicatie van Grunberg uitgewerkt. Hier is het gevolg (de Volkskrant, 25-10-2013, column door Arnon Grunberg):
  Afblijven

Kurt Waldheim was van 1972 tot 1981 secretaris-generaal van de VN. In 1986 stelde hij zich namens de christen-democraten kandidaat voor het Oostenrijkse presidentsschap. Voor de verkiezingen werd bekend dat Waldheim oorlogsmisdaden had begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mondiaal werd campagne gevoerd om niet op Waldheim te stemmen. Oostenrijk protesteerde tegen buitenlandse inmenging. Op verkiezingsaffiches stond: 'Jetzt erst recht.' Waldheim werd gekozen ...

De Joden hebben bij de bezetting van Palestina zo veel oorlogsmisdaden begaan, dat je het gerust een kleine holocaust kan noemen. Dat doen de Palestijnen ook - die noemen het de "nakba". Die "nakba" mag je van de Joden overigens naar hartelust ontkennen, want ze doen er fanatiek aan, het ontkennen van de"nakba". Geen Joodse haan die er naar kraait. Zeker ook niet het exemplaar genaamd Grunberg. Als je er wel iets van zegt, protesteren de Joden tegen deze buitenlandse inmenging.

Dat is er oneerlijk, zullen sommigen misschien zeggen, om zo'n kwestie er met de haren bij te slepen. Inderdaad. Net zo oneerlijk als het erbij slepen van de Waldheim kwestie bij de Zwarte Piet discussie:
  Zwarte Piet heeft geen oorlogsmisdaden begaan, maar de reacties doen aan de kwestie-Waldheim herinneren: ze moeten met hun poten van onze Zwarte Piet afblijven.

Waarna het echte beledigen kan beginnen:
  De Oostenrijkse en Nederlandse volksaard lijken op elkaar.

De Oostenrijkers en Duitsers lijken een klein beetje op de Joden. Maar niet heel erg. Zo'n volkomen gestoord superioriteitsgevoel als de Joden hebben, zijnde het uitverkoren volk van de Absolute Almachtige van de Schepping, hebben de Oostenrijkers en Duitsers het niet gemaakt. die vonden zichzelf slechts Übermenschen. Een kleinigheidje vergeleken bij de kwaal van de Joden.
  Een diepgeworteld minderwaardigheidscomplex gekoppeld aan de aan hysterie grenzende overtuiging van alles en iedereen het slachtoffer te zijn ...

En nog precies zo'n zelfde overeenkomst. want waar de Oostenrijkers en Duisters misschien een beetje een minderwaardigheidscomplex hebben gekregen van hun superioriteitsdenken voor en tijdens de oorlog, veroorzaakt het Absolute Superioriteitsdenken van de Joden natuurlijk een even absolute reactie in hun altijd nabij zijnde even Absolute Minderwaardigheidscomplex. Himmelhoch jauzchzend zum Tode betrübt  is misschien een Duits gezegde, maar het het in extremo vorm van toepassing op de Joden. Vanwege welke stoornissen ze ook altijd een grenzeloze fascinatie voor de psychiatrie hebben gehad - de hoop op Aardse verlossing.
    Met welke storingen de zicht op de realiteit natuurlijk volkomen afwezig is:
  Overigens is een land waar Zwarte Piet wel en Geert Wilders niet wordt bestreden door en door hypocriet.

Kennelijk zat het in het hoofd van Grunberg om Nederlanders uit te maken voor hypocriet. Daarvoor was een tegenstrijdigheid nodig. Die is er niet het het  bestrijden van Zwarte Piet en Geert Wilders, want beide worden keihard bestreden, door de politiek-correcte meute, aangevoerd door de Joden. Dus wat doe je, als volkoen gestoorde woordkunstenaar: je keert gewoon de werkelijkheid. En als je behept met de absolute, Joodse, vorm van deze kwalen, is het mogelijk om dat omkeren ook in absolute mate te doen. Want niemand die niet goed snik is zal beweren dat Geert Wilders niet bestreden is. Het laatste politieke proces dat in Nederland is gevoerd, was tegen Geert Wilders. En dat was in 2010 en 2011, in het directe geheugen van ieder mens dat nog een grammetje bij zijn verstand is.

De haat voor de Nederlandse en Europese cultuur, zo sterk bij de in Europa en Nederland wonende Joden, vreet hun hele verstand weg.
    Grunberg (zes keer per week in de Volkskrant op de voorpagina) en Wagendorp (drie keer in de week als hoofd-columnist op pagina 2) kan je nog bestempelen als rel-columnisten: mensen wier beroep het is door sterk geformuleerde meningen discussie uit te lokken. Bij Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus, is dat al veel minder het geval. De volgende vertegenwoordigers van de Joodse cultuur drukken zich in het algemeen rustiger en intellectueler uit (de Volkskrant, 02-11-2013, column door Olaf Tempelman):
  Niet alle boeken bereiken de mensen die ze moeten lezen. Olaf Tempelman brengt mens en boek bij elkaar.

Een boek voor...

Waarom Nicolaas van Myra Sinterklaas verpakt van Jan Carel Zadoks moet lezen


... Op 16 november stapt de bisschop van Myra in Groningen van de stoomboot. Het valt nu al te voorzien dat hij dan een tros microfoons onder zijn baard krijgt van media die vinden dat hij wat uit te leggen heeft. Alle reden om goed ingelezen aan wal te stappen. Een absolute must is Sinterklaas verpakt, een bloemlezing uit de verzameling sinterklaaspapier van collectioneur Jan Carel Zadoks.
    Na doorname van dit werk kan Sint alle bashers en likers van zijn kurkzwarte knecht in één oneliner van Woody Allen van repliek dienen: 'Traditie? Dat is de illusie van blijvendheid.' Sinterklaas verpakt vormt niet alleen het bewijs van Sints zelfcorrigerend vermogen, maar ook van zijn modebewustheid en opportunisme.    ...


Deze redactie heeft een interessant boek te lezen voor negers: Negers verpakt, een bloemlezing uit de verzameling hiphop-rappers van collectioneur Carel Jan Skodaz. Negers verpakt vormt het bewijs van de modebewustheid en opportunisme van negers. Die kunnen zich dus makkelijk aanpassen.

En voorlopig tenslotte de meest verlichte onder de vertegenwoordigers van de Joodse cultuur in de media: Kustaw Bessems. Hij is chef van het opinie-katern Vonk van de Volkskrant, alwaar hij zich snel aangepast heeft aan de politiek-correctheid van de omgeving (daarvoor wilde hij nog wel eens onafhankelijke meningen laten horen). Hier spreekt hij vanuit een andere omgeving, op twee tijdstippen in de discussie - de eerste aan het begin ervan (BNR.nl, 10-10-2013, column door Kustaw Bessems uitleg of detail ):
  De symbool-Piet

Ik was vier, en zat thuis boven aan de trap. Mijn moeder deed de was. En ik vroeg aan haar hoe het kon dat Sinterklaas in één nacht bij zo veel huizen cadeautjes kon brengen. In plaats van iets te verzinnen over hulpsinterklazen, antwoordde mijn moeder, gebogen voor de wasmachine en zonder op te kijken: ‘Oh, Sinterklaas bestaat niet. Die cadeautjes doen wij in je schoen.’
    Ik was eerst geschokt, snel daarna leek dit mij nieuws dat al mijn klasgenootjes ook moesten weten. Toen mijn moeder mij de volgende dag kwam ophalen van de kleuterschool, moest zij mij ontzetten uit een menigte woedende ouders. ....

De minachting voor andermans cultuur is natuurlijk één van de redenen voor de populariteit van de Joden over de hele wereld. Over welke populariteit, het gebrek eraan, ze dan weer uitgebreid gaan klagen. Wat ze natuurlijk nog populairder maakt ...
    Ook Kustaw heeft wat constructief advies voor de Nederlanders:
  Als alle moeders van Nederland zich nu net zo harteloos gedragen als de mijne ooit, gelooft geen kind meer Sinterklaas. Dan zijn we van dat hele feest af en dus ook van de Zwarte Pietdiscussie.

Natuurlijk zijn er volgens hetzelfde recept ook andere manieren om van de discussie af te komen, maar die mogen niet, zoals snel zal blijken.

Want hier is de tweede bijdrage van Kustaw, van een stuk verderop in de discussie (BNR.nl, 24-10-2013, column door Kustaw Bessems uitleg of detail ):
  Voor alle 12 miljoen blanke Nederlanders

‘Een of andere Jamaicaanse truthola, Shepherd, kan zich voorstellen dat die paar buitenlanders die hier een uitkering opstrijken en de wetten en regels willen bepalen zich verzetten tegen die Zwarte Pieten.’ Aldus motiveert Jaqueline dat zij evenals zeer veel andere Nederlanders een Facebookpagina heeft geliked met de koddige titel ‘Pietitie’.
     Jacqueline wil net als die andere Nederlanders duidelijk maken dat Zwarte Piet helemaal geen racistisch fenomeen is. ...

Wat natuurlijk volkomen vaststaat. De klachten komen tenslotte van negers. En negers zijn immigranten. En Joden zijn ook immigranten, en zo immigrantofiel als de pest. Bij Joden is eigenlijk geen sprake van migratiefilie, maar van migratie-existentialisme - ze kunnen niet leven en bestaan zonder. Dus wat er ook maar is met moslims, ook immigranten, en negers: de Joden staan achter ze.
    En als Nederlanders iets over immigranten zeggen, zijn ze dus per definitie hartstikke fout:
  Ook Kevin stoort zich eraan dat onderzoekster Sheperd van de Verenigde Naties het blazoen van Nederland als gastvrij land bezoedelt. Hij legt uit: ‘Hebben wij als Nederlanders al niet genoeg opgeofferd? Kijk naar de ramadan en het suikerfeest, daar wordt zelfs vrij voor gegeven. En als wij een feestje vieren wordt er meteen een probleem van gemaakt. Ben je het er niet mee eens, pleur dan lekker een eind op.’

Fout. Je mag nooit iets zeggen over het immigrant-zijn. Ontzettend fout.
  Henny heeft een beetje zitten dubben over haar bijdrage aan de Pietitiepagina. ‘Misschien mag ik het niet zeggen’, zo begint ze, ‘maar ik word nu toch wel schijtziek over dat gezeik van zwarte piet. Als je als "zwart" figuur problemen hebt met een feest wat hier al járen gehouden wordt, dan moet je lekker optieven! En dat geldt voor iedereen die zich niet aan deze cultuur wil aanpassen. Je bent Nederlander of je bent het niet. Ben je het niet, dan pleur je óf op óf je houdt je muil.’

Ook ontzettend fout.
  Voor de volledigheid vermeldt Henny nog even dat ze ‘dat gezeik met die buitenlanders beu is!’

Voor de zekerheid vermeldt Kustaw dit er nog even bij - dit is waar migranten-schoen wringt.
  Marcel wijst erop dat mevrouw Sheperd zich ook op andere problemen zou kunnen richten. Hij schrijft aan de Jamaicaanse hoogleraar: ‘Voelt de "zwarte" Afrikaanse (die toevallig voor de VN werkt) zich aangesproken of gediscrimineerd? Kijk eens in je eigen continent waar stammen elkaar uitmoorden, kinderen en vrouwen verkrachten omdat ze in een ander dorp geboren zijn!’

Ook al heel fout. Negers mogen moorden, verkrachten en slavenmaken wat ze willen. Daar hebben wij Nederlanders met die Zwarte Piet helemaal niets over te zeggen.
  Petra is actiegericht: ‘Voor alle 12 miljoen blanke Nederlanders die wél waarde hechten aan Sinterklaas en Zwarte Piet, en dus niet de minderheid willen worden, hier is het e-mail adres van mevrouw Verene Sheperd.’
    Nou, het is te hopen dat mevrouw Sheperd voor haar onderzoek inderdaad eens een kijkje neemt op de Facebook-pagina Pietitie. Dan zal ze wel lelijk op haar dikke negerneus kijken, dat ze het ooit heeft gewaagd het knusse onschuldige kinderfeest van Sinterklaas in verband te brengen met racisme. Wat heeft die ernaast gezeten zeg. Echt iets voor zo’n dom zwartjoekeltje.

Dat er hier sprake is van een zwartjoekeltje met een dikke neus is niet waar - dat zijn slechts de woorden van een Jood met een mediabaantje. Wat wel onmiddellijk te zien is:

... is dat hier sprake is van het archetype van de arrogante negerleider, m/v uitleg of detail .  Mensen met een totaal gebrek aan empathie.

Na de vrolijkheid rond Zwarte Piet, weer tijd voor het serieuzere werk:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2013, door Olaf Tempelman
  Non-fictie | De essays van Jürgen Habermas

Meeslepende Europese inzichten

De Duitse geleerde Jürgen Habermas (84) krijgt op 6 november de Erasmusprijs, vooral ook voor zijn essays over een democratisch Europa. .

Jürgen Habermas: Een toekomst voor Europa
Samengesteld door Paul Schnabel.
Uit het Duits vertaald door Jabik Veenbaas. Boom; 112 pagina's; euro 14,90

Uit de Wikipedia-pagina uitleg of detail (opgeslagen 28-10-2013) over Jürgen Habermas: 'In de filosofische traditie is Habermas niet los te denken van de Frankfurter Schule of ook wel de kritische theorie waarvan Habermas de tweede generatie vormt. In de beginperiode was hij dientengevolge ook gevoelig voor de invloeden die de eerste generatie, vertegenwoordigd door Theodor Adorno en Max Horkheimer, heeft ondergaan van onder anderen Georg Lukács en Karl Marx en later Herbert Marcuse.'
    Uit deze gegevens kunnen we zonder een enkel probleem  de complete sociaal-culturele positie van Habermas destilleren. Want Habermas is dus qua denken verwant aan  Theodor Adorno (Joods), Max Horkheimer (Joods), Georg Lukács (Joods), Karl Marx (Joods) en  Herbert Marcuse (Joods). Oftewel: het denken van Habermas is puur Joods.
    Over deze Habermas is nu een boek gepubliceerd, samengeteld door Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Paul Schnabel is Joods.
    Over het boek door Paul Schnabel en over Jürgen Habermas is nu een recensie geschreven door Olaf Tempelman. Olaf Tempelman i s Joods (tussen twee haakjes: de term Joods staat hier voor een substantieel deel Joodse afkomst - tot nu toe altijd voldoende gebleken voor het verkondigen van 100 procent Joods gedachtengoed).
    Uit die boek over Jürgen Habermas gaan we nu zijn opvattingen over Europa vernemen. Opvattingen waar Paul Schnabel (Joods)  en Olaf Tempelman (Joods)  het kennelijk van harte mee eens zijn.  Hier zijn die opvattingen:
  In het Europa dat Habermas waarneemt, is de democratische natiestaat, leuk of niet, in rap tempo een archaïsche constructie geworden ...
    ... In tijden van grote veranderingen en economische crisissituaties hebben mensen de neiging hun toevlucht te nemen tot 'zogenaamd natuurlijke vormen van identiteit'. Zoals daar zijn: de natiestaten. Maar de uitgeholde soevereiniteit van de natiestaat is een fait accompli. Miljoenen nostalgische burgers zullen de natiestaat waarin gekozen politici het verschil konden maken, niet kunnen reanimeren ...
    Het vastklampen van Europeanen aan hun natiestaten zet een rem op verdere Europese politieke eenwording. ...
    Snelle politieke eenwording van Europa is een absolute noodzaak ...
    Representanten van natiestaten hebben de neiging culturele verschillen te pas en te onpas te presenteren als breuklijnen of 'historische feiten waaruit een integratieblokkade valt af te leiden'. Habermas past ervoor 'een politiek vereiste modernisering' van Europa weg te zetten als 'een afgedwongen homogenisering'.
    ... Bij Angela Merkel neemt Habermas geen enkele visie waar, wel 'een sluw en boosaardig spel van dethematisering'. In bijna elk essay in Een toekomst voor Europa wordt Merkel gehekeld. Onder haar is het Duitse zelfbeeld 'er een van vermeende nationaal-staatkundige normaliteit' geworden. Door haar toedoen 'lijkt zich midden in Europa opnieuw een zelfgenoegzame kolos te hebben gevormd'.    ...
    Geen woord op af te dingen, maar zie het maar eens voor elkaar te krijgen. Habermas betoonde zich in geen van zijn geschriften een liefhebber van de menselijke onderbuik, terwijl in Europa's recente geschiedenis onderbuikgevoelens zich steeds weer mengden met nationale sentimenten, en de ontdekking van een probaat middel daartegen laat nog op zich wachten.
    Kinderen worden niet met een nationaal bewustzijn geboren, stelt Habermas terecht, het is 'een met bestuurlijke middelen bevorderd product'. Natiestaten zijn creaties uit de 19de eeuw, historische onderbouwingen van nationale gevoelens zijn vaak 'fictief'. Dat is in veel gevallen aantoonbaar. Maar om de Britse historicus Neal Ascherson te parafraseren: 'Het gevoel te behoren tot een afzonderlijke culturele traditie, het idee van 'etnische identiteit', kan subjectief zozeer waar zijn dat het verandert in een objectief sociaal-politiek feit, ongeacht de leugentjes die ter versiering worden gebezigd.'

En Tempelman is het er natuurlijk hartelijk mee eens:
  Hoe je voorkomt dat een Europese politieke eenwording snel stukloopt op de taaiheid van de natiestaat, is een vraag waarmee je bij het dichtslaan van Een toekomst voor Europa blijft zitten. Habermas belijdt zijn visie het meest uitgesproken op pagina 71: 'Het cynische defaitisme van de zogenaamde realist, die niet begrijpt dat ook de zwartste diagnose ons niet ontslaat van de verplichting om naar het betere te streven, is wel zo'n beetje mijn structurele vijand.'

Kortom: al het denken dat we hier tegen zijn gekomen is puur Joods denken: het afschaffen van de natiestate, het afschaffen van de grenzen, zodat de nomaden in haar karren met ronde wielen (Arnon Grunberg, Joods: "Residenten hebben karren met vierkante wielen" uitleg of detail ).

Uit de Volkskrant van twee dagen later (met een zondag ertussen) (de Volkskrant, 28-10-2013, door Guido van Oorschot):
  Interview | Iván Fischer

Opera verdeelt Hongaren

The Red Heifer, de opera die is gebaseerd op een historisch schandaal, heeft de gemoederen in Hongarije verhit. Volgens componist Iván Fischer heeft dat te maken met het herlevend antisemitisme.


De Hongaarse dirigent Iván Fischer ... de wereldpremière heeft gedirigeerd van The Red Heifer, een opera die opkomend antisemitisme in Hongarije hekelt ...
    De opera raakt aan een gevoelige kwestie. Fischer, van Joodse komaf, vond zijn stof in de beruchte Tiszaeszlár-affaire (zie kader). In 1882 werd de vermeende moord op een jong meisje in Joodse schoenen geschoven, waarna een golf van antisemitisme Hongarije overspoelde. Kroongetuige in de zaak werd een 13-jarige jongen die zijn Joodse vader van de moord had beschuldigd.    ...

Tussenstuk:
Rituele moord?

De beschuldiging is eeuwenoud: joden ontvoeren christenkinderen, vermoorden ze en tappen het bloed af voor religieuze rituelen. Bijvoorbeeld door het te vermengen met het deeg van paasbrood. Het bijgeloof stak op 1 april 1882 de kop op nadat in het Hongaarse dorp Tiszaeszlár de 14-jarige Eszter Solymosi spoorloos was verdwenen. Kroongetuige in het onderzoek werd de 13-jarige Móric Scharf. Hij beschuldigde zijn Joodse vader van de moord, maar bleek achteraf te zijn gemarteld.
    Half juni werd uit de rivier de Tisza een lichaam gevist. Na verschillende, elkaar tegensprekende onderzoeken bleek het te gaan om het lijk van Eszter. Een litteken op haar voet gaf bij de identificatie de doorslag. Het meisje had het opgelopen toen een rossige koe haar poot erop had gezet.
    Het knullige moordonderzoek in onverhuld antisemitische sfeer leidde tot een nationaal schandaal. Uiteindelijk werd niemand veroordeeld. ...

Hoe moet je zo'n verhaal nu lezen? Laten we daarvoor het recept nemen volgens welke we volgens de Joden de Bijbel moeten lezen. Die Bijbel met zijn kindoffer en een grote hoeveelheid andere weerzinwekkende zaken, waaronder dus het uitgangspunt: die ene Alachtige Schepper en Heerser - met zijn Uitverkoren Volk - het Joodse Volk. Volgens de uitleg van de Joden die hierover communiceren met niet-Joden moet je dit allemaal zien als een allegorie. Niet een letterlijk iets, maar een symbolisch verhaal staande voor basale overwegingen in het ;leven.
    Laten we het verhaal over de Hongaarse Rituele Moord nu op dezelfde manier lezen: niet als iets refererende aan een letterlijke moord, maar een symbolische. de symbolische moord die in bovenstaande stukken gepleegd wordt op de Europese natiestaat, en de Europese cultuur.
    Dan is de afkeer van die Rituele Moord op de Europese Natiestaat en Cultuur ineens volkomen begrijpelijk. De afkeer van deze Joodse overtuigingen is een zeer bescheiden reactie op het equivalent van rituele kindermoord in de Bijbel. Of gebruikende de eerste zin uit het tussenstuk parafraserend, staande voor "Het ontvoeren van christenkinderen, hen vermoorden, en het aftappen hun bloed voor religieuze rituelen". De rituelen van kosmopolitisme, nomadisme, en neoliberalisme. Een moord op de Europese Natiestaat en Cultuur gepleegd door bovenstaande Joden. Tot er een serieus signaal komt van het tegendeel staande voor de Joden.

Overigens beginnen meer mensen er moeite mee te krijgen (de Volkskrant, 30-10-2013, ingezonden brief van Liesbeth Gawad-Kuiper, Warmond):
  Afkeer

Opborrelende verontwaardiging, ja zelfs boosheid. Emoties die mij gelukkig vrijwel nooit teisteren. Echter in de afgelopen vier dagen is het Arnon Grunberg tot tweemaal toe gelukt mij deze emoties wel te ontlokken. Dat is op zich best knap. En het is zeer goed mogelijk dat het juist zijn bedoeling was deze gevoelige snaar te raken. Chapeau dan. De onderliggende toon kwam bij mij echter over als daadwerkelijke afkeer van het Nederlandse volk. Wanneer dit het geval is dan lijkt mij het beter om de ruimte die hij op de voorpagina van de Volkskrant inneemt over te dragen aan een andere schrijver. Graag, net als hij, iemand met een kritische blik, iemand die oproept tot zelfreflectie. Maar dan vanuit oprechte betrokkenheid in plaats van distantie. ...

De distantie veroorzaakt door het stammen uit en dagelijks doorleven een andere cultuur. Dat maakt het totale afwijzen van de Nederlandse cultuur van hem, en zijn medestanders, mogelijk.

En Olaf Tempelman geeft zijn stempel van goedkeuring aan deze conclusie (de Volkskrant, 23-11-2013, column door Olaf Tempelman):
  Niet alle boeken bereiken de mensen die ze moeten lezen. Olaf Tempelman brengt mens en boek bij elkaar.

Een boek voor...

Waarom Marine Le Pen The National Front and French Politics van Jonathan Marcus moet lezen


Jean-Marie Le Pen: 'Jeanne d'Arc hield van de Britten, áls die in hun eigen land bleven. Op dezelfde manier zeggen wij: we haten de Turken niet, we houden van Turken in hun eigen land.'
    Jean-Marie Le Pen: 'Ik zeg niet dat de gaskamers niet hebben bestaan, ik heb ze niet zelf gezien. Maar ik geloof dat het een klein detail is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.'
    Dat je zonen en dochters niet mag afrekenen op ideeën en daden van ouders is in Nederland al vaak geconcludeerd ... Maar wat doe je als een kind minder duidelijk met het gedachtegoed van de ouders breekt? ...

Ach, Marine Le Pen heeft het al zo vaak gezegd, maar toen had Olaf Tempelman natuurlijk zijn oren dichtgestopt. Ten einde deze verbinding te kunnen maken:

  Marine Le Pen heeft de boedel van het Front National van haar vader overgenomen zoals Anna Freud dat deed met die van de psychoanalyse. Allebei de jongste dochter, allebei filles de papa.

Je pleegt een gelijkstelling met een figuur die jouw uitkomt, met als enige overeenkomst: vader-en-dochter, en daarna gebruik je die willekeurige gelijksteling om de gelijkgestelde partij zwart te maken. Methode en niveau: "Hitler schijt - Jij schijt - Ergo: Jij bent een Hitler".
    Voor we de conclusies gaan trekken, nog wat van dit moois:
  Jonathan Marcus schreef in 1996 een boek over 'the resistible rise of Jean-Marie Le Pen' ... Na lezing van The National Front and French Politics kan ... verzekeren dat het Front National vanwege haar vaders interpretatie van de periode 1940-1945 de komende eeuw nog ongeliefd is in Israël. Het woord antisemitisch wordt daar vaak gebruikt, maar bij de entourage van J.M. Le Pen kun je er moeilijk omheen. Het adjectief 'neofascistisch' mag van Marcus ook. In sommige buitenlandse kranten gebruiken ze dat voor de PVV.

Dus J.M Le Pen is antisemitisch, en zijn éntourage', de enige genoemde relevante entourage zijnde die van Marine Le Pen, is dat ook. En ook neofascistisch.
    Grappig genoeg geeft Tempelman , in zijn geloofsijver, onbedoeld een aanwijzing van hoe juist dit allemaal is:
  Het adjectief 'neofascistisch' mag van Marcus ook. In sommige buitenlandse kranten gebruiken ze dat voor de PVV.

Oftewel : de buitenlandse kranten en Olaf Tempelman vinden de PVV neofascistisch. Nu weet iedereen met enig gezond verstand in Nederland dat de PVV dat beslist niet is. Waarmee dus ook het waarheidsgehalte van de verhalen over Marine Le Pen tot dat niveau teruggeschroefd kunnen worden.
    Het voorgaande is allemaal al vele malen eerder gezien, in deze verzameling. Maar Tempelman voegt hier iets nieuws aan toe:
  als de sympathie voor dat gedachtegoed, zoals bij Mussolini's volbloedfascistische kleindochter Alessandra, één geslacht overslaat (wat bij alcoholisme ook voorkomt)?

Hetgeen de redactie, tezamen met de andere observaties van Tempelman, in de tussentitel wat treffender samenvat:
  Tussentitel: Onfrisse politiek ideeën: net als alcoholisme kunnen ze erfelijk zijn

Nu wordt er op deze website nog steeds vanuit gegaan , dat wat Joden mogen, ook niet-Joden is toegestaan. Dus als de Joodse meneer Tempelman mag wijzen op de erfelijkheid van niet-Joodse ideeën die hem niet bevallen, mogen niet-Joden wijzen op Joodse ideeën die hen niet bevallen. En dat als Joden beweren dat het doorgeven van die ideeën een kwestie van erfelijkheid is, dat niet-Joden erop mogen wijzen dat de doorgifte van die door hen afgekeurde Joodse ideeën erfelijk is. Bij deze. Dus. De Joodse nomadistische , parasiterende , staat-hatende, overheid-hatende, sociale-samenleving-hatende uitleg of detail (alle drie), neoliberale roof- uitleg of detail en aanverwante ideeën zij dus, volgens Olaf Tempelman, erfelijk. Een stelling met aanwijzingen bestaande uit op zijn minst 8000 jaar lang praktisch ervaring.

Joden haten alle Europese landen, maar het meest nog wel de landen waarin ze wonen (de Volkskrant, 02-12-2013, column door Arnon Grunberg):
  Deelstaat Nederland

De heer Rutte noemde het plan van de nieuwe Duitse regering om een tolvignet in te voeren 'een graat in de keel'. ...
    Militair gezien is Nederland al heel lang niet soeverein, en economisch gezien maakt Nederland al decennia deel uit van Duitsland. Beieren, ongeveer even groot als Nederland, heeft meer invloed op het beleid in Berlijn dan Nederland.
    Economisch en politiek gezien, en vermoedelijk ook cultureel, zou Nederland erop vooruitgaan als het de jure wordt wat het de facto al is: een Duitse deelstaat.    ...
    Daarom zeg ik: meer Merkel, minder Rutte.

Verder commentaar overbodig.

De Koninklijke Academie van Wetenschappen, niet bepaald een politiek instituut, heeft besloten het NIAS, een instituut dat onderdak biedt aan menswetenschappers en waarvan niemand ooit iets wetenschappelijk vruchtbaars heeft vernomen, samen te laten gaan met een paar andere onder haar vallende instituten, ten einde samenwerking en effectiviteit te verhogen. Prominent historicus H.W. von der Dunk, vader van de inmiddels bekendere Thomas von der Dunk, ziet er een machtsgreep in (de Volkskrant, 03-01-2014, door H.W. von der Dunk, emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht):
  Autisme van de macht

De arrogantie van de autistische bestuurders ondervindt geen tegenspraak van onafhankelijke denkers. ...

...    Bij de systematische afbraak van Cultuur bezwijken ook de bastions die aangewezen zijn om die neergang een halt toe te roepen. Een recent veelzeggend voorbeeld is de feitelijke opheffing van een van onze kostbaarste instituten, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities (NIAS) in Wassenaar, waar gedurende ruim een halve eeuw talloze gerenommeerde wetenschappers in de humaniora uit de hele wereld in een unieke sfeer van onderling contact en inspiratie een jaar konden werken en zich bezinnen op datgene waar het in hun en alle wetenschappen uiteindelijk om gaat.    ...

Hier zou je een exposé verwachten over alle prachtige resultaten die uit het NIAS zijn gekomen. We moeten het doen met virtualiteiten:
  ... waar gedurende ruim een halve eeuw talloze gerenommeerde wetenschappers in de humaniora uit de hele wereld in een unieke sfeer van onderling contact en inspiratie een jaar konden werken en zich bezinnen op datgene waar het in hun en alle wetenschappen uiteindelijk om gaat.

Dat klinkt prachtig. Maar als het werkelijk prachtig is, geef dan de prachtige resultaten. Maar, weten van deze website: menswetenschappen zijn daar per regel niet toe in staat uitleg of detail . Hoogstens een enkel geval bij uitzondering. En die uitzonderingen kunnen genoemd worden. Von der Dunk noemt ze niet. Dus zijn ze er, volgens de regel, niet.
    Maar dit is natuurlijk niet het hoofdonderwerp hier. Dat zijn de argumenten die Von der Dunk gebruikt om zijn duistere zaak te ondersteunen. Hij begint met:
  De arrogantie van de autistische bestuurders ondervindt geen tegenspraak van onafhankelijke denkers. Benda's Trahison des Clercs dient zich aan in een eigentijdse variant.

Tussentitel: Met de opheffing van het NIAS verdwijnt een laatste vluchtheuvel voor vrije wetenschappers

In 1927 publiceerde de linkse Franse schrijver Julien Benda een manifest over 'het verraad van de intellectuelen' (La Trahison des Clercs). Het was een hartekreet die snel beroemd is geworden en sedertdien ontelbare malen is aangehaald. De wereld bevond zich weer eens in de zoveelste crisis en de democratie werd in vele landen bedreigd door die wolven van het fascisme en leninisme/stalinisme. De intellectuelen, hoeders bij uitstek van de Verlichtingsbeginselen van humaniteit en democratie, lieten daarbij smadelijk verstek gaan, zo ze al niet heulden met de nieuwe machten, aldus Benda.    ...

Julien Benda wordt geïntroduceerd als een Franse intellectueel. maar het aanroepen door Von der Dunk, van Joodse afkomst, en de aard van de rest van het verhaal van Von der Dunk en dat van Benda, gaven aanleiding om zijn gegevens op te zoeken. Hier is Wikipedia (opgeslagen 05-01-2014):
  Julien Benda

Julien Benda (26 December 1867, Paris – 7 June 1956, Fontenay-aux-Roses) was a French philosopher and novelist. He remains famous for his essay The Betrayal of the Intellectuals.

Born into a Jewish family, Benda became a master of French belles-lettres. ...
    This polemical essay argued that French and German intellectuals in the 19th and 20th century had often lost the ability to reason dispassionately about political and military matters, instead becoming apologists for crass nationalism, warmongering and racism. ...

Maar waarom zijn de uitspraken van Benda van belang voor deze situatie aangaande de Koninklijke Academie van Wetenschappen? Daar zijn een paar tussenstappen voor nodig, die Von der Dunk in omgekeerde volgorde geeft:
  Bij de systematische afbraak van Cultuur

Oftewel: de korting op culturele aangelegenheden ingezet door de VVD-CDA-PVV regering - vertaald: de PVV.
  ... bezwijken ook de bastions die aangewezen zijn om die neergang een halt toe te roepen.

Waarop het dus verder gaat over het NIAS. Maar dan is het stuk over Benda al gepasseerd. En daartussen:
  Vooral dankzij dat alarm tegen het fascisme heeft Benda's naam overleefd. Dat alarm is een bekend, om niet te zeggen vertrouwd geluid geworden. Ook na 1945 waarde het fascistische spook rond, al was het hier lange tijd of de klokkenluiders tegen een lijk schopten.

Oftewel: Europa is in principe fascistisch. En haar redders zijn de klokkenluiders. Die wij kennen als Europese eenworders, veelal, net als Benda, van Joodse origine - zie boven.
    Welk fascisme actueel is geworden:
  Met de succesvolle opkomst na de eeuwwisseling van populisme, chauvinisme en vreemdelingenhaat ...

Oftewel: bezwaren tegen islam, niet-westerse immigratie en de uitwassen van de Europese eenwording zijn 'populisme, chauvinisme en vreemdelingenhaat'.  Waarmee dus tevens gesteld is, als deze lijn ook door anderen gevolgd mag worden, dat de Joodse opvattingen over bezwaren tegen islam, niet-westerse immigratie en de uitwassen van de Europese eenwording niets anders zijn dan "elitarisme, Joods cultuurchauvinisme ook te omschrijven als "nomadisme", en residentenhaat". Of: Nederlandhaat. West-Europeanenhaat. Niet-semietenhaat. Niet-Jodenhaat. Goy-haat.

Ha, weer een heerlijk stukje Grunberg (de Volkskrant, 24-01-2014, column door Arnon Grunberg):
  HEMA

Het was een mooie reportage van Ariejan Korteweg dinsdag in de Volkskrant over president Hollande, die Nederland in tien uur deed. Veelzeggend was het verslag over de lunch op Noordeinde. Onze koning sprak over de HEMA, Hollande over Diderot en Descartes.
    Het raadsel van de Nederlandse identiteit is definitief ontsluierd: de HEMA. Betaalbaar, praktisch, onpretentieus, niet al te elegant en altijd een beetje geurend naar rookworst.
    De nadelen zijn evident. De geschiedenis van Nederland begint en eindigt immers bij de HEMA. Daarom is dat Nationaal Historisch Museum er nooit gekomen. Elk filiaal van de HEMA is nationaal historisch museum.
    Wie verder denkt dan een bedrijfsleider is een aansteller of elitair. De gedachten over de rest van de wereld reiken nauwelijks verder dan de vraag of we er een filiaal kunnen planten.   ...

Natuurlijk, weet iedere psycholoog, heeft hij het hier over zijn eigen, Joodse, cultuur die uit iets niets anders bestaat dan godsdienstidioten en onbetrouwbare sjacheraars.

Twee gelijktijdige bevestigingen dat eurofilie hetzelfde is als Nederlandhaat (de Volkskrant, 28-01-2014, column door Bert Wagendorp):
  Gavrilo

Tussentitel: Zonder Princip had er geen EU bestaan - waarschijnlijk

Op 28 juni krijgt Gavrilo Princip een standbeeld in Belgrado, en ook eentje in Oost-Sarajevo. Dan is het precies honderd jaar geleden dat hij in de Franz Jozefstraat in Sarajevo aartshertog Franz Ferdinand en diens echtgenote Sophie doodschoot. ...
    Uit WO I kwam de Tweede voort en uit de Tweede de wereld waarin wij leven. ...
    ... de Serviërs zouden er ook op kunnen wijzen dat er zonder Princip geen EU had bestaan en dat een EU-bijdrage in de kosten welkom zou zijn.
    De geschiedenis is cynisch. ...

De joodse visie erop nog oneindig veel cynischer. Zie dus ook dit vervolg(de Volkskrant, 28-01-2014, column door Arnon Grunberg):
  Oorlog

Der Spiegel publiceerde een interview met de Britse historicus Ian Morris naar aanleiding van zijn boek War! What Is It Good For? (De Duitse vertaling klinkt beter: Krieg. Wozu er gut ist.)    ...
    De EU kon lukken, aldus Morris, omdat Napoleon, keizer Willem II en Hitler hadden gefaald.    ...

Waar natuurlijk had moeten staan: "De EU dreigt te gaan lukken waar Napoleon, keizer Willem II en Hitler hebben gefaald". Alleen de meest rabiate cynicus kan falen dit op te merken.

En waar komt dit allemaal vandaan (de Volkskrant, 03-03-2014, column door Arnon Grunberg):
  Rancuneleer

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die in 1951 werd opgericht en die een voorloper is van de EU, had niet zo veel met kolen en staal te maken. Doel was: geen oorlog meer tussen Frankrijk en Duitsland.
    De historicus Timothy Snyder heeft gelijk als hij de idealistische wortels van de EU benadrukt: nee tegen nazisme, nee tegen stalinisme, nee tegen oorlog in Europa.
    Over die wortels wordt nauwelijks meer gesproken. Dat komt niet door wandaden die door de EU zijn begaan, door fouten die zijn gemaakt bij de introductie van de euro, of door de soms wat afstotende taal van vertegenwoordigers van de EU. Dat komt doordat de rancuneleer weer deel is gaan uitmaken van het politieke discours. Die rancuneleer is tegen de idealen van de EU, dus tegen de EU zelf.    ...

Kijk er eens: iedere psycholoog weet dat dit soort mensen, ideologen en cynici, anderen toeschrijven wat ze zelf  zijn - als het lelijke dingen betreft. Dus Grunberg onthult ons hier dat de aanhangers van het Europese Imperium aanhangers van een rancuneleer zijn. Waartegen weten we al: rancune jegens de Noordwest-Europese beschavingen uitleg of detail . Die vooral bij de Joden, stammende uit de woestijnculturen van het Midden-Oosten, heftig brandt. Een uitgebreide analyse van dit rijkgedetailleerde stuk beerputtenscheppen staat hier uitleg of detail .

En ook Bert zit volop in de Joodse rancuneleer (de Volkskrant, 04-03-2014, column door Bert Wagendorp):
  De Krim

Tussentitel: Geen herhaling van 'The charge of the Light Brigade'

Op 25 oktober 1854 galoppeerde de Lichte Brigade van de zevende graaf van Cardigan, ruim 600 dra-gonders en huzaren sterk, de Russische kanonnen tegemoet in de Slag bij Balaklava, in het zuiden van de Krim. Anders dan Cardigan en diens bevelhebber, de derde graaf van Lucan, hadden gedacht, schoten de Russen terug en richtten zij een slachting aan onder de ruiters.    ...

Een slag tussen de Engelsen en de Russen. Degene van wie de Krim dus is. Maar nu de Koude Oorlog weer ernstig is opgelaaid:
  De Russen bezetten de Krim en ze gaan er niet meer weg.

Grapje van Bert ... je eigen grondgebied bezetten ... Maar de Joodse rancune jegens van de Russen is nauwleijsk te overtrfeen. Ze is zelfs veel groter dan die jegens Duitsers
    Waardoor Bert weer eens hopeloos verdwaald raakt van de draad van zijn betoog, op weg naar de in zijn hoofd al vastgeklonken conclusie:
  Er klonk iets romantisch door in de alom geconstateerde de terugkeer van de goeie oude Koude Oorlog. ...
    Ik vermoed dat dat niet nodig zal zijn. De wereld van voor 1989 komt nooit meer terug. Globalisering heeft ook grote voordelen - nationalisme is een handig politiek instrument om het volk op te stoken, maar ook Poetin weet dat de natiestaat geen economisch levensvatbaar concept meer is.

Riposte: "Nationalisering heeft grote voordelen - globalisme is een handig politiek instrument om de elite op te stoken, maar ook Wagendorp weet dat het Joodse nomadisme nooit een levensvatbaar concept is geweest".

Ernst Hirsch Ballin, al meerdere malen ontmoet, heeft zijn "Iedereen moet overal vrij binnen kunnen komen"-nomadisme voorzien van een kaft, en preekt erover (de Volkskrant, 14-03-2014, column door Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aan de UvA en aan de universiteit van Tilburg. Dit is een ingekorte versie van de toespraak van Hirsch Ballin bij de aanbieding van zijn boek Citizens' Rights and the Right to be a Citizen aan de voorzitter van de Eerste Kamer, mr. Ankie Broekers-Knol):

  Geef individu staatsburgerschap van land waar hij thuis is

Wie in een nieuw land ingeburgerd raakt, moet er ook staatsburger worden


Tussentitel: Band houden met land van herkomst moet ook mogen

...    De verstedelijking van de wereld voltrekt zich in hoog tempo; nu al woont meer dan de helft van de mensheid in steden. Mensen kunnen in een andere samenleving ingeburgerd raken. Wie de taal van die samenleving machtig is, hoort er ook het staatsburgerschap te kunnen verkrijgen. Wanneer mensen daar van worden uitgesloten en politiek rechteloos blijven, doet dat afbreuk aan de cohesie van de samenleving. Ze kunnen een redelijk verlangen hebben om via hun oorspronkelijke nationaliteit óók een band te houden met het land van hun familie, het land van herkomst.
    Dat hoort ze niet onmogelijk te worden gemaakt. Maar in het land waar ze wonen, komt het aan op hun bijdrage aan díé samenleving. Daarom bepleit ik dat nationaal en internationaal het recht wordt erkend om staatsburger te zijn van het land waarin iemand zijn thuis heeft gevonden, met de rechten en de verantwoordelijkheid die daarbij horen.

Maar natuurlijk is het houden van een taaltest in een land als Nederland verboden, want dat is discriminatie (echt waar - het argument wordt dagelijks gebruikt: het slaat in de praktijk alleen op gekleurden, dus is het discriminatie uitleg of detail ). Dus moet je doodgewoon iedereen maar vrij toelaten. Volgens Ernst Hirsch Ballin. In zijn boek.
    En je dan maar weer afvragen waarom Joden overal ter wereld vervolgd werden, en uiteindelijk in een concentratiekamp belandden ...

Vaste bijdrager Wagendorp (de Volkskrant, 01-04-2014, column door Bert Wagendorp):

  Europa

Over acht weken zijn de Europese verkiezingen en de Volkskrant trapte de campagne gisteren af met de kop: 'Geloof in Europese Unie brokkelt af'. Dat bleek namelijk uit een rapport van onderzoeksorganisatie Ipsos, European Pulse, dat recentelijk verscheen. ...
    Europa is een gedeeld belang. Om me te wapenen tegen al het cynisme en pessimisme dat de komende weken weer over me zal worden uitgestort, om te beseffen dat Europa veel meer is dan 'Brussel' en een koud economisch samenwerkingsverband, om te lezen over diepe verbondenheid, om weer eens een beetje tróts te zijn, lees ik Made in Europe van Pieter Steinz. In 104 rijke hoofdstukken toont Steinz de kunstwerken die ons binden en tot Europeanen maken, ver voorbij landsgrenzen en enge ideologieën. ...

Gore leugens: die culturele uitingen zijn allemaal in puur nationale contexten geuit. Imperia brengen alleen rotzooi voort.
    Om te besluiten met de bekende scheldpartijen:
  Het 'cultureel weefsel van ons continent': Europa is veel te mooi om over te laten aan kleingeestigen en hitsers.

Nee, we laten ons leven aan het Europa van het nomadisme en neoliberalisme van de Grootgeestige Joodse Cultuur en haar hitsers in de media.

We hebben net een hevige campagne achter de rug, schrijvende april 2014, richting Geert Wilders, en zeg maar gerust een "hetze", dat hij niet mag generaliseren in de richting van Marokkanen. Hij moet altijd en in alle omstandigheden erbij zeggen dat het gaat om "de criminele Marokkanen"- niet om "de Marokkanen". Hier iemand uit de Joodse gemeenschap, die zich natuurlijk ook aan die regel gaat houden (de Volkskrant, 08-04-2014, door Marc Davidson, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam):
  Herdenk geen doden maar daden

Laten we op 4 mei rouwen over het leed dat wij hebben veroorzaakt of hebben laten plaatsvinden en op 5 mei vieren welk leed wij juist hebben voorkomen.

Goed zo, die kop: geen generalisaties, maar specifieke zaken.
    Maar dan vallen als tweede de tussentitels op:
  Tussentitel: Herdenk de Nederlandse rol in de Jodenvervolging, niet die van de Duitsers
We moeten onszelf dwingen te herdenken wat we juist graag willen vergeten

Wat is dat nou? 'de Nederlandse rol'? Dat moet toch zijn "de rol van de foute Nederlanders"?  Ja , dat moet het zijn,volgens de regels van de politike-correcten. Maar, weet iedereen die geen last heeft van politieke-correctheid: de regels van de politike-correctheid gelden alleen voor hen die niet-politiek-correct zijn. Politiek-cporrecten mogen die regels met voeten treden. Nee, ze moge ze zelfs vertrappen. Zoals ook deze auteur doet:
  Herdenk daarom op 4 mei in de eerste plaats de Nederlandse actieve en passieve rol in de Jodenvervolging en niet die van de Duitsers. Herdenk dat Nederlandse vrijwilligers het grootste contingent van de Waffen-SS vormden van alle bezette West-Europese landen. Herdenk de bereidwillige medewerking van de Nederlandse politie aan de Jodenvervolging. Herdenk de politionele acties in toenmalig Nederlands-Indië, herdenk onze rol in de slavenhandel, overdenk onze rol in Srebrenica.

Juist ja: "De Nederlanders moeten zich collectief schuldig voelen omdat een groot contingent bij de Waffen-SS heeft gezeten". Moeten we hem er nog intrappen: "De Marokkanen moeten zich collectief schuldig voelen omdat een groot contigent crimineel is en een nog groter contingent andere overlast veroorzaakt". Zeg dat laatste, en je wordt met pek-en-veren door het poltike-correcte en dus ook mediale dorp gevoerd. Deze ongetwijfeld politiek-correcte Jood mag het ongestraft doen richting Nederlanders.
    Daarom nog wat omkeringen richting deze Jood en zijn groepsgenoten: Dat 'Herdenk de Nederlandse rol in de Jodenvervolging, niet die van de Duitsers' is dus ook op henzelf van toepassing. Dus van die frase kan met behulp van de spiegel gemaakt worden:
  Herdenk de Joodse rol in de Jodenvervolging, niet die van de Duitsers

Die rol zijnde de passieve en actieve manier waarop ze zich altijd en overal waar ze verbleven gekeerd hebben tegen de culturen waartussen ze verbleven,  en als nomaische cultuur die weinig produceert geprofiteerd hebben van de productie van die, residente, culturen.
    Waarop je ook die tweede tussentitel kan spiegelen tot:
  We moeten onszelf als Joden dwingen te herdenken wat we juist graag willen vergeten

Maar daar is geen enkel zicht op. Mede gezien de manier waarop ze huishouden in Palestina.
    Met nog een laatste advies aan zichzelf:
  Natuurlijk zal dat leiden tot hevige debatten over waarvoor wij nu wel of niet verantwoordelijk zijn. Maar juist van die discussie zullen wij leren. Van alleen slachtofferschap leren wij namelijk niets.

Jongens, doe je best. Over vermoedelijk 8000 jaar spreken we wel verder. Dan kan je er een mooi boek over gaan schrijven. Noem het "Het Boek" en je hebt kans een bestseller in handen te hebben.

Er moest weer eens gekozen worden. Tussen dit soort mensen:

En dit soort mensen:

De aanleiding voor de keuze was de moord bij de overval van drie (of meer) Marokkanen op een juwelier in Deurne, die prominent in het nieuws was omdat dit keer niet de Nederlandse juweliers, maar de Marokkaanse criminelen de dood vonden. De vraag is dus: "Aan welke kant sta je in de Deurne-zaak: de Nederlandse of de Marokkaanse?" En dit geval dus te stellen aan Bert Wagendorp. En laten we het ons makkelijk maken, door af te gaan op het uiterlijk:

En de vraag: lijkt ze persoon meer op de sluik-blondharige Nederlanders, of krullerig-donkerharige Marokkanen? Ren vraag  reeds beantwoord door de beelden. En hier de uitwerking op schrift (de Volkskrant, 03-04-2014, column door Bert Wagendorp):
  Onderklasse

Juist ja. Het is allemaal de schuld van de omstandigheden. En die omstandigheden zijn vast de schuld van de Nederlanders.
    Maar dat zijn min of meer zakelijke argumenten. En onze vraag was: "Waar ligt de sympathie?". Dus maar een stukje uit de echte tekst:
  Abdel H..

Dader één, bij GeenStijl aangeduid met "Abdel Hakbar", waarbij gebruik gemaakt is van de manier waarop GeenStijl gebruik maakt van de de kreet  van islamitische terroristen en jihadisten tijdens voeren bij hun heldendaden "Allahoea Akhbar", of in de GeenStijl-versie "Ali Snackbar" of "Ali Hakbar". Waarna teksten volgen die de sympathie van de Nederlanders voor dit soort lieden uitstralen: een matige tot intense afkeer.Plus een eindeloze stroom soortgelijke reacties. Oftewel: in de keuze te maken door de zaak-Deurne kiezen de Nederlanders de kant van de Nederlanders.
    En hier de manier waarop Bert W. over Abdel Hakbar praat:
  ... bijgenaamd Sjaakie Montana, was een aardige voetballer, hoewel ook weer niet zo goed, want hij bleef steken in de A2 van Brabantia. Wel kwam hij vaak op een Cruijff-veldje in zijn buurt in Eindhoven. Nu overigens niet meer, want hij werd vrijdag doodgeschoten bij een overval op een juwelier in Deurne en dinsdag begraven in Marokko.

Oftewel: in de zaak-Deurne waarin een keuze gemaakt moet worden tussen de kant van de Nederlanders en de kant van de Marokkanen, kiest Bert W. de kant van de Marokkanen.
    Hoe verrassend. Maar niet heus.
    Abdel H. is een immigrant. Bert W. is een immigrant(-ennakomeling). Abdel H.van de Arabisch-Semetisch soort, en Bert W. van de Joods-Semitische soort, maar immigrant is immigrant. Nomade is nomade. Semiet is Semiet. En geen Germaan.

Ook in Engeland is er grote en groeiende weerstand tegen de EU. Dus zijn ook daar de media met vuilspuiterij begonnen. Eerst een overzicht van de campagne in twee berichten (de Volkskrant, 16-04-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn):
  Leider van anti-Brusselpartij ontkent misstap EU-vergoeding

Nigel Farage mag graag foeteren op Britse Kamerleden die dubieuze onkosten declareren en op de bodemloze geldput die Brussel heet. Nu lijkt het er echter op dat ook deze kwelgeest van de gevestigde politieke orde een 'gewone' politicus is.   ...

Natuurlijk neemt de Volkskrant-correspondent ook meteen de negatiever suggesties over.
  Volgens The Times is er op mysterieuze wijze 72 duizend euro aan Brussels geld naar de bankrekening van de leider van de UK Independence Party (UKIP) gestroomd.

Wat op zich natuurlijk al niets zegt over de rechtmatigheid. Dat het' mysterieus' is. Om heel precies te zijn: als men bij de The Times bewijzen had van fraude was men er vast en zeker mee gekomen. men heeft niets gevonden. Dus maakte men er 'mysterieus van. Het is geen is mysterie dat hier sprake is van leugen-propaganda:
  Nu Farage een politiek zwaargewicht is geworden, krijgt de voormalige beurshandelaar steeds vaker te maken met aanvallen vanuit de pers. Vorige maand meldden de Engelse kranten dat hij een affaire had met een van zijn voorlichtsters ...

Een geplande campagne, dus. Maar hier gaat het om het natwoord van de beschuldigde natuurlijk de printversie Volkskrant niet haalde - het stond wel op de website. Waaruit informatie komt waar het hier om gaat (Volkskrant.nl, 16-04-2014, redactie):
  Britse UKIP publiceert lijst 'foute journalisten' na nieuws over fraude

Het is oorlog tussen de Britse anti-Brussel partij UK Independence Party (UKIP) en de krant The Times. Na een publicatie over vermeende fraude van partijleider Nigel Farage publiceerde de UKIP een lijst met Times-journalisten met vermeende banden met de Conservatieve partij.
    'Welke Times-journalisten zitten er achter de voortdurende aanvallen op Nigel Farage', luidt de vraag op de website van de UKIP. 'Het zal u niet verbazen dat de meesten banden hebben met de Conservatieve Partij en dat de meerderheid een immens geprivilegieerde achtergrond heeft, waardoor ze bevoordeeld worden als deel van de 'chumocracy' (chum betekent goede vriend, red.) onder leiding van David Cameron.'
    Daarop volgt een lijst met zeven journalisten, van wie sommigen aan het gewraakte artikel meewerkten. Anderen zijn simpelweg werkzaam bij The Times. Boven aan de lijst staat Lord Finkelstein, lid van het Britse Hogerhuis voor de Conservatieven en een goede vriend van premier Cameron en minister van Financiën George Osborne. Finkelstein ridiculiseerde de lijst op Twitter.   ...

Van dat laatste was ook een afbeelding gegeven - eerst het hele bericht:

En hier de twitter-berichten rechtsonder:

Nu laat de naam 'Daniel Finkelstein' geen enkele twijfel over de afkomst van de drager. En van Rifkind wist de redactie al vrijwel zeker hetzelfde, omdat dit bekend was omtrent de naamgenoot en voormalig minister Malcolm Rifkind uitleg of detail (Wikipedia). De rabiate pro-Europa en anti-"eigen land" houding geldt dus ook voor Engeland. En ook daar grijpt men naar de meest grove middelen, misbruik makend van de sterke positie in de media.

De steeds opener naar buiten komende afkeer van de allochtone immigranten maakt het steeds moeilijker om geen kleur te bekennen in de de logischerwijs erop volgende cultuurstrijd met de Nederlanders. Hier laat Maurice de Hond, geprovoceerd door zijn eigen bijdrage aan die openbaarmaking, zien wat er achter die Nedelrandhaat steekt (maurice.nl, 22-04-2014, door Maurice de Hond uitleg of detail ):
  Struisvogels

Mijn beide ouders hebben Auschwitz overleefd. Als ze over de oorlogsperiode vertelden dan waren ze als het ware nog geschokter over het gedrag van Nederlanders in de oorlog dan van de Duitsers.


"De Duitsers kenden we niet van voor de oorlog" zeiden ze, "maar de Nederlanders wel". Politieagenten die mijn vader voor de oorlog persoonlijk kenden, waren Jodenjagers geworden. Zij haalden mijn vader van zijn onderduikadres op waar hij verraden was door buren. Hij werd met Nederlandse trambestuurders naar de trein vervoerd en met Nederlandse machinisten naar Westerbork. ...

Reden dat er in Nederland relatief meer Joden op transport zijn gesteld: in Nederland was alles, ook het transport, beter geregeld. Het enige daaraan te doen voor de gewone Nederlanders was actief verzet - met het bekende gevolg: de eigen dood. Gezien de zere lage solidariteit met een nomadisch volk in het algemeen en de vrijwel totale afwezigheid van actief verzet bij de slachtoffers zelf, was de afwezigheid van actief verzet door Nederlanders volkomen begrijpelijk.
    Joden hebben daar, ook misschien begrijpelijk, totaal geen oog voor.
    Dat ze daar conclusies aan ontlenen wat betreft Nederlanders, is misschien ook begrijpelijk maar net zo begrijpelijk is dan de weerzin van Nederlanders tegen die conclusies.
    Oftewel: ook hier is er een door stilzwijgen, ontkenning en censuur veroorzaakte cultuurstrijd. Joden tegen Nederlanders.
    En, dus, Nederlanders tegen Joden. In de toekomst.
    De Hond maakt na het citaat uit de vorige alinea nog een toepasselijke opmerking over de hele situatie:
  Mijn les was dat de wereld in de werkelijkheid onder de oppervlakte er anders uit kan zien dan aan de buitenkant blijkt.

Precies.
    Overigens: nog te goed is de aanleiding voor de onthullingen van Maurice:
  Ik vind uitspraken van Wilders zoals met "kopvoddentax" en wat hij deed op de verkiezingsavond met "minder Marokkanen" verfoeilijk. ...
    Vrijdag zijn er een serie vragen gesteld bij een steekproef van meer dan 2500 Nederlanders over de opvattingen van de Nederlanders over een aantal punten direct of indirect verband houdende met die uitspraken van Wilders. Daaruit blijkt o.a. dat de uitspraak over minder Marokkanen door 43% van de Nederlanders gedeeld wordt.
    Deze specifieke vraag, na o.a. een vraag over de strafbaarheid van de uitspraak van Wilders, luidde "wat is uw eigen standpunt ten aanzien van Marokkanen in Nederland"? 43% geeft dan aan "Ik heb liever minder Marokkanen in Nederland". Onder de PVV kiezers is dat 95%, bij de VVD-kiezers 59%. Onder de kiezers van andere partijen loopt dit uiteen van 19% bij D66 tot 36% bij de SP.

Maar natuurlijk: na veertig jaar voortdurende stijgende overlast en criminaliteit, leidende tot onder andere het etnische schoonvegen van Kanaleneiland (Utrecht), Amsterdam Zuidwest en de Haagse Schilderswijk, jihadi's naar Syrië, en reeksen beschuldigingen van discriminatie en racisme in de media, is en groot deel van de Nederlanders het helemaal beu.
    En als de Joden zo veel steun blijven geven aan deze pestilentie, zullen zij ook bij die "Beter kwijt dan rijk" kant worden ingedeeld.

En hoe sterk dit onbewust beseft wordt, blijkt uit de keuze van degenen die ze om reacties vragen (Volkskrant.nl, 22-04-2014, door Joost de Vries uitleg of detail ):
  Samsom gelooft 'geen bal' van Marokkanenpeiling De Hond

43 procent van de Nederlanders wil minder Marokkanen. Dat peilde Maurice de Hond in opdracht van de PVV. De kritiek was vervolgens niet van de lucht. PvdA-leider Samsom liet weten 'geen bal' van de peiling te geloven. ...

Samsom: Joodse afkomst.
  ... Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas vroeg De Hond op Twitter of hij eenzelfde peiling naar het sentiment richting Joden zou hebben uitgevoerd.

Weisglas: Joodse afkomst (merk op: het aantal Joden in Nederland ligt onder een half op 100!).
    Het niet-willen-weten aspect ervan is meteen ook toegelicht. Dat staat al in de kop. Het niet-willen-weten dat Nederlanders een verdomd goede reden hebben om minder Marokkanen te willen.
    En dat dus allemaal vanuit de deels onbewuste en vermoedelijk deels wel bewuste redenatie: "Marokkanen zijn overlastige immigranten en willen ze weg hebben. Misschien willen ze ons dan ook wel weg hebben" - in ieder geval Maurice de Hond legt die directe relatie. Waarbij het in eerste instantie niet begrijpelijk lijkt dat ze zichzelf in dezelfde groep indelen als Marokkanen. Maar misschien zien ze zichzelf ook wel als "overlastig"...

Er zijn op 22 mei 2014 Europese verkiezingen. Er is dus al een wekenlange campagne aan de gang door politici, media, en de rest van de elite. Met natuurlijk een sterke Joodse bijdrage. Die op de ochtend van de verkiezingen haar hoogtepunt bereikt, in de Volkskrant. Op de voorpagina (de Volkskrant, 22-05-2014, column door Arnon Grunberg):
  Magisch denken

Het is verbazingwekkend hoeveel mensen geloven dat allerlei problemen zullen verdwijnen als de EU verdwijnt of als Nederland uit de eurozone zal gaan. ...
     Een stem tegen het Europese project is een stem op de fascisten.

Op de voorpagina dus als het eerste het verbale schorem.
    En op de keerzijde zijnde pagina 2 (de Volkskrant, 22-05-2014, column door Bert Wagendorp):
  Korset

...    Paul Witteman gaat vandaag dus niet stemmen, maar ik wel. Ik hoop dat mijn stem een klein beetje zal bijdragen aan de versterking van de Europese eenwording en het einde van het kleine Hollandse denken.

Bijna net zo erg: het Hollandse denken is klein denken. Overigens is dat deels wel waar: die vierkante wielen van de Hollanders betekenen dat ze wat moeilijker reizen dan de Joden, die, zoals Grunberg heeft betoogd, ronde wielen hebben. Maar dat betekent wel dat Hollanders behoren tot de residenten die eindeloos kunnen produceren, en Joden tot de nomadisten die maar op één manier aan substantiële hoeveelheden producten kunnen komen: door parasiteren.
    En op de opinie-pagina's nummer drie (de Volkskrant, 22-05-2014, door Daniel Gros, directeur van het Center for European Policy Studies in Brussel):
  Tien jaar EU-uitbreiding

Een succes voor oost en west dat Rusland bedreigt

De oostwaartse uitbreiding is een gekwalificeerd succes gebleken voor oude en nieuwe lidstaten.


Tien jaar geleden traden acht voormalige Oostbloklanden, samen met de eiland-staten Malta en Cyprus, toe tot de Europese Unie - daarmee het aantal lidstaten vergrotend van vijftien tot vijfentwintig. ...
    Midden jaren negentig was het bbp per hoofd van de bevolking ongeveer een kwart tot een derde van dat in de vijftien oude lidstaten (wat betreft koopkrachtpariteit). Toen de nieuwe lidstaten eindelijk toetraden, was een deel van die achterstand al ingehaald, maar het proces van convergentie is doorgegaan, zelfs tijdens de financiele crisis.    ...

Tijdens de financiële crisis was er geen groei, dus in ieder geval tijdens die financiële crisis was er 'convergentie', oftewel overdracht van rijkdom van oude naar nieuwe lidstaten. Dat was er natuurlijk ook ervoor.
    Maar dat geldt voor de globale cijfers. Binnen de oude lidstaten werden voordelen en nadelen ook nog eens sterk ongelijk verdeeld: de rijkeren werden er extra rijk van de armeren extra arm.
    Maar de Joodse blik is totaal blind voor de positie van de onderste tweederde van de bevolking. De Joodse visie is de neoliberale visie: "Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all and loser loses all". Dus nemen we onze toevlucht tot de gore leugen:
  De problemen waarmee de Europese Unie de afgelopen jaren kampt, hebben weinig te maken met de uitbreiding van het aantal lidstaten, waarvan er inmiddels 28 zijn.

Of beter: de hondsbrutale leugen . Waarin men gespecialiseerd lijkt .

Uit de categorie eurofilie = Nederlandhaat (en alle andere nationale staten) (de Volkskrant, 26-05-2014, door Roger Cohen, columnist van The New York Times):
  Weet boze Europeaan nog wat 'Europa' is?

Europa is de belofte van vrijheid, hoor je in Kiev. In EU-landen regeren desillusie en verongelijktheid.


Tussentitel: Wat heeft Europa ooit voor mij gedaan, luidt het refrein

Nee, dat is het helemaal niet. Wat het is, is: "Europa heeft mijn land gesloopt met neoliberalisme".  Maar dat zal de Jood Cohen natuurlijk niet opvallen en in ieder geval nooit erkennen, want neoliberalisme is het seculiere Joodse geloof. De EU biedt ze de gelegenheid om via de financiële wereld uitleg of detail ook over Europa te gaan heersen. Of beter: meer heersen.

En de andere Nederlandhaters zijn natuurlijk niet minder ontsteld over de winst van de tegenstanders van meer EU (de Volkskrant, 27-05-2014, column door Bert Wagendorp):
  Anti-Europa

De openingskop van de Volkskrant luidde gisteren 'Anti-Europa grote winnaar'. Ter illustratie stonden daar vijf portretten onder van anti-Europeanen die hadden gewonnen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, de leiders van de FPÖ (Oos), AfD (Dui), FN (Fra), UKIP (UK) en DF (Den) - met de Française Marine Le Pen als stralend middelpunt met een rood jasje aan. ...
    De partijen die de EU het liefst meteen kapot willen maken ...
    Dan uitkomen op een bont clubje van (...) EU-haters ...

Goh, wat is zijn Nederlandhaat groot ...

En hier is het voornaamste instrument om Nederland eronder te krijgen (Telegraaf.nl, 07-06-2014, door Paul Jansen en Jorn Jonker):
  ’Asielbeleid is uitnodiging vreemdelingen’

Het Nederlandse asielbeleid is een uitnodiging voor vreemdelingen om hier hun geluk te beproeven. Dat zegt de scheidend voorzitter van de onafhankelijke Commissie Integraal Toezicht Terugkeer, Gualthérie van Weezel, vandaag in een interview in De Telegraaf. Hij spreekt van een „aanzuigende werking”.


Volgens de oud-diplomaat en vroegere parlementariër bestaat er een ’machinerie’, bedoeld om zoveel mogelijk asielzoekers in ons land te laten blijven. Door toedoen van asieladvocaten, belangengroepen en politici wordt uitzondering op uitzondering gestapeld op de van oorsprong strenge vreemdelingenwet, waardoor het steeds moeilijker wordt om mensen die geen recht hebben op verblijf uit te zetten. Als voorbeeld noemt hij het kinderpardon voor uitgeprocedeerde gezinnen.    ... 

Waarvoor in de huidige frontlinie strijden: Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, Hans Spekman en de rest van de Joodse diaspora die invloed heeft in Nederland.

Nog even een bevestigen dat dat dit allemaal niet gaat om specifiek Nederland (de Volkskrant, 12-06-2014, door Sterre Lindhout):
  Profiel | Daniel Cohn-Bendit ...

Na de rode idealist volgt de groene prakticus

Zijn Frans-Duitse afkomst was de oorzaak van zijn rotsvast geloof in Europa. 'Rooie Dany' zwaait af.

Dat dit een soort samenzwering van verwante geesten is, volgt uit de botte propagandaleugens waarmee ook dit verhaal gepaard gaat: ten eerste : die Cohn-Bendit is absoluut niet 'rood', maar pikzwart:
  Bij zijn afscheidstoespraak sprak Cohn-Bendit zich nog een laatste keer uit voor de 'Verenigde Staten van Europa. ...

Imperialisme en fascisme.
  ... hij betoonde zich ook een voorstander van het vrijemarktdenken en Duitse deelname aan de oorlog in Bosnië - historisch omstreden.

Neoliberalisme en imperialisme en fascisme.
    Dat men deze dingen hier opschrijft, is omdat men denkt dat dit soort zaken goede en wenselijke zaken zijn.
    En het feit dat hij verschilt van de bovenstaanden in hun nationale afkomst ...:
  Zijn Frans-Duitse afkomst

... maar volkomen overeenkomt met hun ideeën, betekent dat die ideeën niet stammen van de nationale afkomst, maar van iets dat ze wel gemeen hebben - en dat is de culturele afkomst. De Joodse afkomst.
    En hij voert verwoedt strijd tegen de Europese beschavingen door deze, net als zijn Joodse vrienden doen, pogen te besmeuren middels de term "nationalsime":
   'Nationalisme is niet alleen oorlog, nationalisme is ook egoïsme', zei hij, refererend aan het honderdjarige jubileum van de Eerste Wereldoorlog.

Dat was geen nationalisme, maar imperialisme: de behoefte om een Europees Rijk te vestigen. Net als Cohn-Bendit zelf wil. Het verschil is dat die eerdere strevingen naar een Europees rijk onder aanvoering van de diverse Europese nationale leiders gingen, en de huidige onder leiding van de Joodse financiële en economische machten, de neoliberalisten, en hun niet-Joodse handlangers. Die ten behoeve van die strijd troepen uit het buitenland halen:
  Hij pleitte in de jaren negentig voor ... ruimhartige immigratiequota

Net als zijn culture stamgenoten in Nederland doen. Terwijl zeker ook de Franse bevolking sterk tegen immigratie is. Net als de Nederlandse.

En hier een Amerikaanse Jood, die zich uitspreekt over Frankrijk (de Volkskrant, 11-07-2014, door Roger Cohen (The New York Times). Vertaling: Herman te Loo):
  Frankrijk onthoofd

Tussentitel: De Fransen wantrouwen moderniteit

Wat is dan moderniteit, volgens de Amerikaanse Jood:
  Manuel Valls ... premier ... probeert te snijden in de uitgaven in de publieke sector, arbeidswetgeving te versoepelen, loonbelasting te korten ... door de economie ...en de overheidsinvloed te beperken.

Moderniteit, volgens de Amerikaanse Jood, is afbreken van de publieke sector, geen arbeidsrechten, geen belasting, en het opheffen van de overheid (behalve defensie). Korotm: het prograam van de Amerikaanse Jood is dat van het meest kwaadaardige neoliberalisme. Het zoals ontworpen door Ayn Rand, Leo Strauss, en Milton Friedman en Alan Greenspan. Het joodse neoliberalisme mogen dus we wel zeggen.
    En hoe zit het dan met de Fransen:
  Dat de Fransen ongelukkig zijn, is inmiddels een gemeenplaats.

En wat is de oorzaak daarvan:
  De Fransen hebben een diep vertrouwen in de staat.

De Amerikaanse Jood vult zijn hele Volkskrant-column met dit soort rotzooi en de bekende prietpraat er omheen. Dit dus als alternatief geluid ten opzichte van een andere nieuwe columnist bij de Volkskrant: Thomas Friedman. Amerikaans en Joods.
    Waarvoor ze zelf de kwalificatie leveren:
  ... de rechtse leider Marine Le Pen, met haar slim gedoseerde venijn over Europa, immigranten, misdaad, globalisering en de andere zogenaamde oorzaken van de achteruitgang van Frankrijk.

Oftewel: wat Cohen en zijn Joodse cultuurgenoten produceren is slim gedoseerd venijn over staat, overheid, beschaving en een rustig en veilig resident leven. Meestal bestaande uit "namen noemen" van filosofen en/of sociologen:
  Michel Serres, een vooraanstaand Frans filosoof, verwoordde het zo in een vorig jaar op de Sorbonne gehouden lezing ...

... gegoten in taal en begrippen die zelden of nooit de realiteit raken:
  De mensheid heeft ook zijn verhouding tot de staat veranderd. ...
    Maar door technologie is de macht verplaatst van de staat naar stateloze individuen die leven in een cyberwereld zonder grenzen. ....

... en die net als hier meestal eindigen in de conclusie dat de nomadisch ;leefwijze, in Grunberg's woorden: "een leven met ronde wielen", de enige vorm van beschaving is:
  Een e-mailadres is nu belangrijker en relevanter voor ons bestaan dan een daadwerkelijk adres.

Met als conclusie voor de realiteit dat je Afrika rijk en ontwikkeld maakt door iedereen daar een e-mailadres te geven. Absurd, natuurlijk. Maar daar denken Joden niet aan met hun tot in het neurotische doorgetrokken theoretische gezever: de realiteit.
    Het denken van de Joden is nog steeds bepaald door de cultuur van de kameel-berijdende stammen uit de woestijnen van het Midden-Oosten - het achterland van de Arabische of de Semitische stam die de Joden zijn. Een nomadisch cultuur die ze aangevuld hebben met een absolutistische godsdienst, die ieder contact met de realiteit als goddeloosheid ziet.
    En de Volkskrant staat vol met dit soort slim gedoseerd venijn. Van Joden uit vele landen. Met allemaal dezelfde boodschap: afbraak van de beschaving en vervanging ervan door nomadisme, neoliberalisme, en de macht van de oligarchen van de financiële markten waar Joden (mede)regeren.
    Overigens: dit laatste is geschreven ten tijde van de zoveelste massamoord van Joden op Palestijnen, een zoveelste bewijs van de weerzinwekkendheid van de cultuur als geheel.

Grunberg reageert op de Nederlandse initiële reactie op het neerschieten van MH17 tijdens de Oekraïense burgeroorlog, veroorzaakt of gepleegd door het door de Joods Soros-Schwartz en de rest van het westen geïnstalleerde regime van de Jood Porosjenko (de Volkskrant, 28-07-2014, column door Arnon Grunberg):
  Rouwen

Vrijwel iedereen lijkt het erover eens te zijn dat Nederland op moedige wijze aan rouwverwerking heeft gedaan. Van redactionele commentaren via columnisten tot denkers. De toon werd hier en daar zelfs triomfantelijk; de eigen beschaving was bevestigd in de rouw.
    Paul Schnabel schreef in NRC Handelsblad: 'Wij kunnen ons gemakkelijk met hen identificeren.' Met de slachtoffers dus.    ...

Grunberg is het met Paul Schabel eens dat het fout is van Nederlanders dat ze zich met elkaar identificeren. Overigens identificeert Arnon Grunberg zich daarmee met Paul Schnabel. Dat doet hij, weten we inmiddels hier, omdat Paul Schnabel een mede-Jood is.
  Veel moeilijker, om niet te zeggen onmogelijk, is het om ons te identificeren met bijvoorbeeld verdronken bootvluchtelingen. Wij zijn immers geen bootvluchtelingen en wij zullen nooit bootvluchtelingen zijn.

Grunberg zegt hier 'bootvluchteling', maar dat staat natuurlijk voor nomaden, en dus voor Joden.
  Ook ik maak een diepe buiging voor de manier waarop Nederland heeft gerouwd. Nederland kan beter rouwen dan Van Persie kan voetballen.

Ironie van de meest smerige soort. En Nederlandhaat van de meest smerige soort.
    Overigens: naar aanleiding van een bijna gelijktijdig artikel van Max Pam over het antisemitisme in de islam en bij moslims, dat min of meer inherent is volgens Pam, bedacht deze redactie dat het dus kennelijk geoorloofd is uitspraken te doen over inherente eigenschappen van religies en culturen, hier dus als "antisemitisme", het ook mogelijk moest zijn om een soortgelijke kwalificatie te geven aan de Joodse houding van vijandschap tegen de Nederlandse staat en identiteit en Europese nationale identiteiten in het algemeen, en daaraan een eigen term te geven: antigoyisme.

De massamoord in Gaza leidt natuurlijk tot vele protesten, met name van moslims, dus duikt er meteen wat anders o: de beschuldiging van antisemitisme. Dat speelt extra sterk in Frankrijk, omdat daar zowel veel Joden als moslims wonen. We krijgen een analyse vanuit dat land, en omdat de toestand in Nederland natuurlijk redelijk representatief is voor de rest van de wereld, komt die analyse van de hand van een Jood werkende in de media (de Volkskrant, 01-08-2014, column door Dominique Moisi):
  Het trauma van de Franse Joden

'Dood aan de Joden!' In Parijs en andere Franse steden klinken deze van haat vervulde kreten. Voor het eerst sinds de Dreyfus-affaire aan het eind van de 19de eeuw zijn er aanvallen op synagoges gedaan. In voorsteden van Parijs hebben groepen jongeren met opzet Joodse eigendommen aangevallen.
    Geconfronteerd met de opkomst van het populisme tegen immigranten en nu met antizionistische demonstraties (die vaak samenvallen met nieuwe vormen van antisemitisme) is de Joodse gemeenschap in Frankrijk angstig en in de war. Sommigen vragen zich af of er nog een toekomst voor hen is in het land van de mensenrechten.
    De Franse Joden herontdekken het dubbele trauma dat ze tijdens de twintigste eeuw opliepen: de deportaties naar de vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog en hun vlucht uit Algerije na de onafhankelijkheid in 1962.    ...

Natuurlijk zijn er ook nog andere trauma's naast de Joodse. Zo is er het trauma van de Franse niet-Joden, die moeten samenleven met een groep die zichzelf superieur acht tot aan het niveau van de voorkeur van de Absolute Almacht, en alle uitwassen die dar bij horen met als eerste natuurlijk een inherent racisme. Je sla ze maar als buren hebben - buren die je als inferieur in het aanblik van de Absolute Almacht zien. Daar zou je een behoorlijk trauma aan over kunnen houden. Beslist niet minder dan het trauma van de Joden, want die hebben wel geleden maar Absolute Troost in de vorm van hun Absolute Superioriteit.
    Goed, maar Moisi gaat het over antisemitisme hebben. En in zijn verdere aanloop is hij even onvoorzichtig:
  Franse nazaten van Oost-Europese Joden hebben het continent dat ze nog steeds associëren met de Holocaust nog niet volledig geaccepteerd

En uit de mond van een Jood is dat natuurlijk sterk eufemistisch uitgedrukt. Waarmee hier erkend wordt dat Joden het continent Europa haten. Waarvan we dus al alle bewijzen hebben gezien.

Grunberg bevestigt die haat nog een keer(de Volkskrant, 07-08-2014, column door Arnon Grunberg):
  Europa

...    Europa is niet alleen een continent maar ook een emancipatorisch ideaal; de hoop dat de mens zijn religie en etniciteit kan ontstijgen.    ...

Bedoeld wordt natuurlijk: hun nationale culturen: er zijn in Europa nauwelijks etnische verschillen want het zijn allemaal kaukasiërs, en de religie is vrijwel uitsluitend christelijk. De enige die er, tot voor kort, uitsprongen waren de Roma (hindoe-afkomst) en de Joden (semieten).
  Ik ben Europeaan en ik zal Europeaan blijven, maar de toekomst van Europa ligt aan de andere kant van de oceaan: in de Verenigde Staten van Amerika.

Oftewel: ik ben vijand van de Europese culturen, en de toekomst ligt in Amerika. Met zijn dominantie van de Joden en het neoliberalisme.
    En twee dagen later (de Volkskrant, 09-08-2014, column door Arnon Grunberg):
  Diasporisme

Er is veel, misschien te veel, geschreven over een mogelijke oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict. De oplossing van het 'diasporisme' wordt te weinig genoemd. Het diasporisme houdt in dat de Israëliërs terugkeren naar Europa ...
    Het diasporisme illustreert ook dat de natiestaat een verouderd concept is, te vergelijken met aderlatingen.
    Ook ú kunt een diasporist worden. De uitgangspunten zijn simpel: er is geen volk, er bestaat geen 'wij', er zijn alleen diasporisten. En mensen die nog niet weten dat ze diasporist zijn.

De volkomen erkenning dat Joden, want Grunberg spreekt natuurlijk alleen voor zichzelf en zijn cultuur, nomaden of nomadisten zijn - alleen het woord is anders maar dat verschil is miniem en verwaarloosbaar. Er staat hier: de mens, in de Joodse visie natuurlijk, is nomade. En de natie is barbaars.
    Het is natuurlijk, gezien vanuit het standpunt van beschaving en de ontwikkeling van een sociale maatschappij, precies andersom: de natie is de mogelijkheid tot verdere beschaving, en de Joden zijn neolithische barbaren.

Van de meer aan het voorfront optreden mediamensen en politici had Lodewijk Asscher tot nu het meest de reputatie weten op te bouwen achter Nederland te staan, onder andere met opmerkingen over arbeidsimmigratie. Mar het kom ook nauwelijks meer anders - op dat moment stond de PvdA rond de 10 zetels, mede door dit soort beleid. Maar economie is geen cultuur. En er kwam een heel hete culturele kwestie op zijn bordje: Zwarte Piet. Een hetze waar de media de laatste twee jaar druk mee bezig zijn geweest ter ondermijning van de Nederlandse cultuur. De aanjagers Quinsy Gario en Anousha Nzume waren niet van de buis en het krantenpapier te slaan. Met vanaf de eerste momenten van de discussie volkomen helder: 90 procent van de Nederlanders vindt het onzin. Bijna alle blanke Nederlanders dus. Die rest wordt gevormd uit de multiculturalistische elite, de negers, en nog wat meelopende allochtonen van andere origine die Nederland haten. Hetgeen de media en de elite er niet van heeft weerhouden om nog wat extra olie op het vuur van de hetze te gooien. Natuurlijk gepaard gaande met keiharde leugens over "overleg". Hier is de uitkomst van dat "overleg" (de Volkskrant, 15-08-2014, van verslaggever Joris Zwetsloot):
  Zwarte Piet krijgt ander uiterlijk

Na twee jaar heftig debat lijkt het pleit beslecht: Zwarte Piet gaat er anders uitzien. Hoe, daarover zal nog veel worden gesteggeld. Hij moet in elk geval zijn 'negroïde stereotypering' kwijtraken

Het is al meteen volkomen duidelijk: er komt nog meer overleg, maar de uitkomst staat al vast. Gore leugens en manipulatie. En wie hebben gezorgd voor dit dictaat:
  Het uiterlijk van Zwarte Piet gaat definitief veranderen. Dit hebben de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, en vicepremier Lodewijk Asscher afgesproken met het Amsterdams Sinterklaascomité en de NTR, die de landelijke Sinterklaasintocht uitzendt.

De opvolger "de boel bij elkaar houder" Cohen in de vorm van de "de boel bij elkaar houder" Van der Laan, en de "ritueel slachten en besnijdenis moet kunnen" Asscher. De bekende kongsi van het multiculturalisme en de Joodse cultuur. Die dus gaan beslissen over de Nederlandse cultuur, tezamen met de erkende cultuurverraders van de NTR, die zo veel mogelijk zwarten en lichtgetinten op de Nederlandse telvisie willen en de kinderprogramma's volstoppen met dit figuren: voor iedere blanke een gekleurde en liefst meer, want er zijn heel veel gekleurde types en ze moeten er allemaal bij horen.
    En ook in dit artikel is de hetze weer volledig vertegenwoordigd - de eerste zinnen van de volgende alinea's
  Tegenstanders van Zwarte Piet hadden het proces aangespannen. Zij vinden ...
    Hoe de nieuwe Zwarte Piet eruit komt te zien, is niet bekend. Om de raciale stereotypering kwijt te raken wordt het een echte schoorsteen piet, zei Van der Laan wel alvast. ...
    Volgens programmamaker Anousha Nzumé is het de zwarte kleur die de verkeerde associatie oproept. ...
    De roetvegen waar Van der Laan op zinspeelt zijn volgens Nzumé een goede eerste stap...

Dan volgt er iets van de andere kant:
  ... de voorzitter van het Sint Nicolaasgenootschap, Jan van Wijk, vindt het idioterie. ...
    De anti-Pietenstichting Nederland Wordt Beter vindt dat je niet kan volhouden dat Zwarte Piet een kwelgeest is, zegt een woordvoerder. 'Zwarte Piet ziet er gewoon uit als de donkere mensen uit het stripboek Kuifje in Afrika van jaren geleden. We willen daar vanaf.'

Om te besluiten met ...
  De anti-Pietenstichting Nederland Wordt Beter vindt dat je niet kan volhouden dat Zwarte Piet een kwelgeest is, zegt een woordvoerder. 'Zwarte Piet ziet er gewoon uit als de donkere mensen uit het stripboek Kuifje in Afrika van jaren geleden. We willen daar vanaf.'

... het geluid er tegen. In totaal 500 woorden in de tekst van het artikel, verdeeld over 410 tegen en 90 voor. Over een verhouding binnen de bevolking van 90 voor en 10 neutraal of tegen.
    Daar is de Volkskrant en haar idee van democratie.
    Nu leek door het naar buiten komen van die enorme aanhang voor Zwarte Piet: 2 miljoen likes voor de Zwrate Piet-pagina op Facebook, dat de discussie, onverwacht, beide kanten op kon gaan. Hier is de reden dat hij naar de op voorhand te verwachten kant door is geslagen:
  Tussenstuk:
Ineens is Zwarte Piet politieke zaak

Premier Rutte keek vorig jaar steeds verbaasd op, geïrriteerd bijna, als hem weer de vraag werd gesteld: vond hij niet dat het tijd was om Zwarte Piet van kleur te laten verschieten? Helemaal niet, was steeds zijn reactie. 'Zwarte Piet is zwart en dat kan ik niet veranderen. Zo heet hij nu eenmaal.' En: 'Hoed je voor het land waar de politiek daar vergaande opmerkingen over heeft:
    Hoe is in dat licht te verklaren dat vicepremier Lodewijk Asscher nu opeens toch het voortouw lijkt te nemen? De afgelopen weken is Asscher 'om inspiratie op te doen' in Amsterdam aangeschoven bij het overleg in de hoofdstad over de rol van Zwarte Piet. Hij meent nu dat die wel degelijk moet veranderen. Wat is er veranderd? 'Minister Asscher heeft gemerkt dat de discussie eigenlijk gaat over discriminatie en het koloniaal verleden', aldus zijn woordvoerder desgevraagd. 'Dat raakt mensen emotioneel. Het doel is dat iedereen plezier kan beleven aan het sinterklaasfeest.'    ...

Een gore leugen: het is een keuze tussen Nederlands plezier en zwarte Nederlandhaat. Want plezier zullen ze er nooit aan beleven, net zoals ze geen plezier beleven aan welk aspect van de Nederlandse cultuur dan ook, behalve de cultuur van de uitkeringen. Anders zouden ze niet dag-in en dag-uit zeuren over kolonialisme en slavernij - als ze plezier hadden in iets van de Nederlandse cultuur.
    Asscher kiest doodgewoon voor de zwarte haat, in plaats van de Nederlandse plezier en cultuur.
    Waarom doet Asscher dat, terwijl het gelijk op alle mogelijke manieren toch zo overduidelijk aan de andere kant ligt. Hij moet één of andere vorm van belang hierbij hebben, en wel een dusdanig sterke vorm van belang dat het alle praktische andere theoretisch belangen en afwegingen overstijgt.
    En hier is de zaak voor slechts een beperkt aantal mensen meteen duidelijk, want je moet in Nederland een rationeel karakter en een sterk kritische natuur hebben om te zien welke overweging voor Asscher dit is. Dit is namelijk de Joodse cultuur. In de Joodse cultuur is het nomadisme de kern van alles, en voor dat ook maar enigszins aan de Joods cultuur gebonden is, en dat is Asscher, is het nomadisme, de vrijheid van reizen de hele wereld rond, een alles overstijgend belang. En in de discussie tussen de zwarte haters en de blanke pleziermakers is de blanke Nederlander de resident, de thuisblijver, en de zwarte hater de nomade. Want immigrant. En uit Afrika, wat verder terug.
    Wat we hier zien bij de persoon van Asscher, is de Nederlandse- en Europese cultuur-haat van de Joodse cultuur, zie de algemene beschrijving hier uitleg of detail en de zeer ruime hoeveelheid voorbeelden daarvan in de huidige verzameling. Lodewijk Asscher heeft zich lang proberen voor te doen als een Nederlander, maar blijkt, zodra er dus gekozen moet worden tussen culturen, van de Joodse cultuur.
    Met nog iets dat we al uitvoerig zijn tegengekomen bij andere vertegenwoordigers als Arnon Grunberg uitleg of detail en Anet Bleich uitleg of detail : de weerzinwekkende combinatie van gore leugens en smerige retorische trucs om die gore leugens te maskeren. Hier is de bewering van Asscher:
  Asscher wil binnenkort met organisaties om tafel die betrokken zijn bij het sinterklaasfeest.  Hij denkt daarbij in eerste instantie aan de landelijke intocht van Sinterklaas en aan de publieke omroep die de nationale intocht uitzendt. Hij wil uitdrukkelijk geen nationale richtlijnen opleggen' over de toekomst van Zwarte Piet, maar wil dat de betrokken organisaties samen tot een oplossing komen.

En hier is de werkelijkheid zoals de Volkskrant die op haar voorpagina samenvat:
  Sinterklaasfeest

Piet krijgt een ander uiterlijk


Na twee jaar debat gaat Zwarte Piet er anders uitzien. Hij moet in ;lek geval zijn 'negroïde stereotypering' kwijtraken. Dit hebben de burgemeester van Amsterdam en vicepremier Asscher afgesproken met betrokken organisaties.

Het wordt steeds duidelijker waarom er Jodenvervolgingen zijn geweest in residente culturen over de hele wereld. Niet dat geweld een goede reactie is, maar dat er reactie komt op de Joodse haat en afkeer van de residente cultuur, is begrijpelijk.
    Maar vermoedelijk is ook over Zwarte Piet de facto nog niets beslist, want een vorm van oproer begint steeds meer tot de mogelijkheden te worden. Men speelt hier met vuur.

Altijd als je denkt dat aangaande een vorm van kwaadheid nu wel de limiet bereikt is, zijn er weer figuren die gaarne over die grenzen heen willen stappen. En wie anders dan Arnon Grunberg staat vooraan in die rij. Aanleiding voor zijn ontboezeming is de vliegramp met de MH17. Maar alles draait in feite om ze zieke geest geest van Grunberg zelf. Wat al meteen na de kop zal blijken (Vrij Nederland, 02-08-2014, door Arnon Grunberg):
  Collectieve rouw, collectieve hysterie

Die term: hysterie ... Een helderder één-woordvoorbeeld van die regel dat mensen die geestelijk over hun toeren zijn en iemand diep proberen te beledigen daarbij terugrijpen op de weerzinwekkendheden in het eigen hoofd, is er niet te vinden. Het alfa en omega van de schrijverij van Grunberg is hysterie. Ook daar waar zijn wordgebruik rationeel lijkt, zoals in zijn mini-columns op de voorpagina van de Volkskrant, blijkt bij iedere analyse dat wat er achter dat een rationeel lijkende uiterlijk verkocht wordt, je reinste hysterie is. In feite is bijna alles wat hij zegt één grote jammerklacht "DE HOLOCAUST... !!!".
    Nederlanders hebben meegeleefd met de slachtoffers van de vliegramp door in een rijtje aan de kant van de weg te staan toen de stoet lijkwagens langskwam. Een eerbetoon. Hier is een voorbeeld van hysterie (de Volkskrant, 04-03-2013, fotospecial (12 foto's) uitleg of detail ):
  New York rouwt om dood jonge familie
 

De joods-orthodoxe Satmar-gemeenschap in New York rouwt, zondag, om het verlies van twee leden, jonge ouders die allebei om het leven kwamen bij een auto-ongeluk. ...

Hier is hysterie. Joodse hysterie."Totale chaos en hysterie bij joodse begrafenis". Nog een voorbeeld, van het internet:

Hysterie in vol ornaat.
    En dit was er te zien in Nederland:

Op zo'n moment zou je zo'n Grunberg toch graag van de rest van zijn pikkie willen besnijden. Stel je voor dat dit soort kwaadaardigheid zich voorplant ...
    En dit was nog maar de kop.
    En meteen ook in de rest van kop de bevestiging van waar het om draait:
  Nieuw Nederlands nationalisme

Collectieve rouw, collectieve hysterie

Net als het WK lijkt de vliegramp ingezet om een collectieve identiteit te bevorderen. Met rouw heeft het niets te maken. Het drama van rouw  is nu juist dat het niet echt deelbaar is.

Wat je dus vertalen moet in:
  Nieuw Nederlandse holocaust

Collectieve jacht, collectieve hysterie

Net als het WK lijkt de vliegramp ingezet om het antisemitisme te bevorderen.

En toen waren er nog twee volle magazine-pagina's van prietpraat met een intellectueel uiterlijk te gaan. Maar omdat het ook zo'n goede illustratie is van hoe een ziek geest werkt, toch nog maar een vervolg.
    Kenmerk van alles van wat er volgt, is dat het dezelfde relatie tot de werkelijkheid heeft als de term "hysterie" als slaande op dat rijtje mensen langs de kant: Wat uittreksels:
  De plicht tot enthousiasme die tijdens het WK in Nederland heerste, althans tot de halve finale tegen Argentinië, sloeg razendsnel om in een plicht tot rouw. Ook een Nederlandse kwaliteitskrant als NRC Handelsblad had het over een 'natie in collectieve rouw'. Op de voorpagina van die krant stond een grote foto van de Nederlandse vlag halfstok ...

Natuurlijk echt helemaal fout want:
  ... ook kwaliteitskranten tegenwoordig bestaan om emoties op te roepen en nationalistische gevoelens te bespelen. ...

Lees: "Die krant roept om een holocaust!".
   het land vertoont, zeker sinds de moord op de politicus Pim Fortuyn in 2002, hysterische trekjes, ..

Want:
  Toen ik opgroeide in Amsterdam in de jaren zeventig en tachtig was nationalisme een relikwie uit het verleden, een slechte gewoonte waarmee was afgerekend.

"Ze willen weer een holocaust!"
  Natuurlijk had deze afkeer van nationalisme te maken met collaboratie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Nederland had zijn Joodse burgers en vluchtelingen niet kunnen beschermen en in sommige gevallen zelfs als handel 'doorverkocht'.

"Alle Nederlanders zijn smerige holocaust-beulen!"
  Na de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika, de politieke moord van 2002 en de religieus geïnspireerde moord van 2004 (Theo van Gogh) sloeg het klimaat om. Nationalisme maakte een comeback. Dat een partij met de naam Trots op Nederland korte tijd de gemoederen kon verhitten, zegt veel over deze terugkeer van een verdwenen gewaand spook.

"Het spook!!! De holocaust!!!"
  Nationalisme zonder leger - Nederland heeft geen militaire traditie en wil die traditie ook niet - verwordt echter al snel tot een puur symbolisch nationalisme. Een hysterisch nationalisme.

"Holocaust!!! Holocaust!!! Holocaust!!! De hysterische Holocaust!!!"
  Hysterie, zou ik zeggen, is het uitvergroten van gevoelens omdat de hystericus vreest dat er geen gegronde reden is voor dat bewuste gevoel. De uitvergroting moet de twijfel wegnemen, de uitvergroting wordt het bestaansrecht van de emotie. En zoals bekend heeft een hystericus publiek nodig ...
    Dat de hysterie niet alleen uit nationalistisch sentiment bestaat ...

"Hysterie!!! Hysterie!!! Hysterie!!! Holocaust !!! Holocaust !!! Holocaust !!! De hysterische Holocaust!!!"
  De burger als bakvis die in zijn bakvissengedrag ook nog de hoogste vorm van menselijkheid ziet. ... Waar de burger niets meer hoeft te zijn dan bakvis ...
    Inmiddels lijkt die hysterie dus norm te zijn geworden.
    ... emotioneel exhibitionisme ...

"Bakvis!!! Bakvis!!! Hysterie!!! ... "Holocaust ...?"
  Net als het WK lijkt een tragedie als die van vlucht 17 in te worden gezet om een collectieve identiteit te bevorderen,

"HOLOCAUST!!!"
    Ook nog even tussendoor:
  Maar is het eigenlijk wel zo logisch dat een Nederlander meer voelt om 193 gedode Nederlanders dan ... tweehonderd gedode Irakezen of Afghanen bij een bomaanslag die hij evenmin kent?

Oftewel: je mag alleen rouwen om zwartjes. En Joden, natuurlijk, zie boven. En dus zijn die Nederlanders ...:
  Het antwoord 'ja' zou ingaan tegen intuïtief humanisme.

... humanitaire schurken.
    En natuurlijk is het wel humanitair om plaatsvervangend aan leedvergelijking te doen:
  Overigens vraag ik me af hoe nabestaanden van in Afghanistan gesneuvelde Nederlandse militairen zich voelen nu er wel een dag van nationale rouw wordt afgekondigd voor burgerslachtoffers van een vliegtuigramp en niet voor gesneuvelde militairen.

Wat een grenzeloze smeerlapperij.
    Waarna nog een uitgebreid betoog volgt dat die zo collectief rouwende Joden uit de bovenst foto's dat doen uit een archaïsch etnisch clandenken en dat ze dus hersenloze barbaren zijn. Direct stammende uit tijden van 8000 jaar voor Christus. Maar dat zullen we uit piëteit met de Joods gemeenschap niet reproduceren.
    Enfin, men is weer volledig op de hoogte van hoe volkomen versplinterd de menselijke geest raakt zodra men op enigerlei wijzen besmet is geraakt met de absolutistische culturen uit het Midden-Oosten.

Jozias van Aartsen, op dit moment burgemeester van Den Haag, was tot voor heel kort volledig onbekend bij deze redactie als bijdrager aan het oud-testamentische nomadisme. Het was deze redactie wel opgevallen dat hij, bij de troebelen van de laatste weken  en eigenlijk maanden in Den Haag rond extreme moslims en jihadisten, nog consequenter de kant van de moslims koos als Job Cohen  Maar pas bij het bij toeval terechtkomen op een lijst van Joodse Nederlanders, kwam zijn naam bovendrijven. En in onderstaande uiting, nog steeds naar aanleiding van de Haagse troepen in de kalifaatwijken Schilderswijk en Transvaal, doet hij een volledige geloofsbelijdenis (Elsevier.nl, 13-09-2014, door Servaas van der Laan uitleg of detail ):
  Van Aartsen: allochtonen worden ruggengraat van onze economie

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) vindt het jammer dat de focus ligt op een kleine groep radicaliserende moslimjongeren in zijn stad. 'Het overgrote deel is ambitieus en wil geld verdienen. Die mensen vormen over tien tot vijftien jaar de ruggengraat van onze economie'.

Ook deze Jood kiest bij de keuze tussen Nederlanders en immigranten volkomen en tot aan het hoofd voor de immigranten. Want veertig jaar mislukking van allochtonen weegt als bewijs kennelijk niet op tegen de wens om allochtone immigranten omhoog te steken. Waarvan hij zelf nog een bewijs geeft:
  De burgemeester ziet de problemen dan ook vooral op een sociaaleconomische manier en zo wil hij ze ook aanpakken. 'We moeten banen creëren,' vindt de VVD'er. En hij wil kinderen vanaf acht jaar 'in een gedisciplineerde omgeving' zien te krijgen. 'De sleutel ligt bij onderwijs'

Ongelofelijk.: Hier gaat het over investeringen ter waarde van tientallen miljarden. Op te brengen door de Nederlanders
    In De Telegraaf staat het nog wat duidelijker (Telegraaf.nl, 13-09-2014. uitleg of detail ):
  Van Aartsen: banen creëren tegen extremisme

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen pleit voor een sociaaleconomische aanpak om radicalisering te gaan. Zo moet zijn stad meer banen creëren en moet het bedrijfsleven alerter zijn, zegt hij in Het Financieele Dagblad.


De burgervader ziet de niet-westerse bevolking als een zegen voor Den Haag. „Net als een eeuw geleden komt er een nieuwe klasse op, die ambitieus is en geld wil verdienen. Je ziet het terug in het aantal ondernemers dat een bedrijf begint, het aantal jongeren dat een opleiding volgt. Die mensen vormen over 10 tot 15 jaar de ruggengraat van onze economie. Het is geen zwakte, het is de kracht van de stad.”

Oftewel: Nederlanders zijn niet de kracht van de stad.
    Wat moet hij ze eigenlijk haten.
    Hetgeen niet alle Nederlanders ontgaat. Hier een reactie bij hetzelfde bericht in Joop.nl uitleg of detail :
  Koos Roegholt, za 13 september 2014 20:58
Het is me sowieso een raadsel dat iemand zonder schaamtegevoel kan constateren dat allochtonen de ruggengraat van onze economie gaan vormen. Denkt Jozias dat we zelf niets meer kunnen en berust hij daar in?
    Wat een verachtelijk mannetje.

Die holocaust is echt helemaal uit de lucht komen vallen ...

De sterk verzwakte positie van de moslims heeft kennelijk de stoppen doen doorslaan bij de Joden - een vloedgolf van versterkte aanvallen is ingezet door de oude getrouwen (de Volkskrant, 15-09-2014, column door Arnon Grunberg):
  Dreiging

Het verspreiden van filmpjes van onthoofdingen heeft net als terroristische aanslagen - hoe gruwelijk ook voor de betrokkenen - vooral een psychologische impact. Van een existentiële bedreiging voor het Westen is geen sprake. ...

Niet direct, maar wel indirect: door het cultuurverraad van de elite en de zeer actieve steun van de Joden:
  Daarbij moeten we niet vergeten dat niet zo lang geleden in Europa in Hitlers concentratiekampen, en trouwens ook in Stalins kampen ...

Een gore leugen. Daarvan is niets in de orde van vergassingen bekend.
  ... gruweldaden plaatsvonden waarbij vergeleken gefilmde onthoofdingen kinderspel zijn. Denk ook aan de concentratiekampen uit de Joegoslavische oorlog: hartje Europa, en nog geen twintig jaar geleden.

Nog een gore leugen. Ook daar is niets van dien orde gebeurd.
   Conclusie zo ver: ze zijn helemaal niet zo erg, die moslim-barbaren. Het Semetische broedeovolk. Europeanen. Dat zijn  pas barbaren.
   En advies haal je dus bij de beschaafde Semieten:
  In de Israëlische krant Ha'aretz concludeert Anshel Pfeffer

Dat wil zeggen: bij de bezettende en massamoordende gruwelstaat gevuld met Joodse superioriteitsdenkers en racisten.
  In de Israëlische krant Ha'aretz concludeert Anshel Pfeffer dat de werkelijke bedreiging voor Europa niet uit IS bestaat maar uit opkomend nationalisme en xenofobie in Europa.

Maar natuurlijk: de residente culturen zijn een veel groter gevaar dan de nomadistische.
  Marine Le Pen en haar FN zijn gevaarlijker voor de toekomst van Europa dan IS. Of de rechtse regeringspartij in Hongarije, die persvrijheid zou willen afschaffen.

Stel je voor ... Dat er iets komt in de plaats van de politiek-correcte en multiculturalistische dominantie en censuur op de media, aangestuurd en gedomineerd door de Joodse vertegenwoordigers erin uitleg of detail . Zoals de heer Arnon Grunberg: "Als jij je nationale cultuur niet opgeeft, ben je een holocaust-uitvoerder". Kijk maar:
  Europa wordt bedreigd door de Europeanen zelf. De geschiedenis leert ons dat dat niets nieuws is.

'De geschiedenis leert ...' Uit de mond van Joden betekent altijd (ALTIJD): "De HOLOCAUST!!!".
    Maar er staat ook dus iets waars: Europa wordt bedreigd door Europeanen: de moslims die zich Europeaan noemen, Joden die zich Europeaan noemen, en de Europese elite.
    Met als concreet voorbeeld: De Joden zijn gevaarlijker voor Europa dan de moslims - de Joden hebben de meningsvrijheid afgeschaft met hun beschuldigingen van antisemitisme en islamofobie. In samenspannen met de Europese elite.

En de volgende dag worden daar nog een paar dingen nader van uitgewerkt - eerst door Grunberg zelf (de Volkskrant, 16-09-2014, column door Arnon Grunberg):
  Begrijpend lezen

Diederik Samsoms stuk zaterdag in NRC Handelsblad zou verplichte lesstof moeten zijn bij begrijpend lezen. ...

Diederik Samsom is Joods, dus verplichte lesstof.
  Als kernwaarden van de PvdA noemt Samsom 'een rotsvast vooruitgangsgeloof en onderlinge solidariteit'.

Een van de sterkste manier om de solidariteit te ondermijnen: Met grote verve verkondogen dat je er voor staat (voor de verkiezingen van 2012), en er de dag daarna de vloer mee aanvegen in een kabinet gevuld met ploertige neoliberalen.
  En van onderlinge solidariteit is alleen solidariteit met Zwarte Piet over, want dat kost geen geld.

Een gore Joodse gotspe. Nederlanders doen het meeste (onbetaald) vrijwilligerswerk uitleg of detail ,  zijn het meest gul met hulpacties van diverse soort, enzovoort. En Jood Grunberg heeft absoluut helemaal niets met de Nederlandse traditie van Zwarte Piet (de Volkskrant, 22-10-2013, column door Arnon Grunberg):
  Racistisch

Volgens de Nationale Ombudsman is het politieke klimaat in Den Haag racistisch. Daarin heeft hij gelijk. ...
    Vermoedelijk getuigt het van introspectie dat het Nederlandse volk zich tegenwoordig uitsluitend opwindt over het Nederlands elftal, het eigen pensioen en Zwarte Piet.

En het gebruik hiervoor alleen al is dus de meest gore vorm van zwartmaken.
    Om vervolgens de kern van de residente cultuur aan te vallen:
  Samsom volgt Draghi: de overheid moet flink investeren, de overheid als banenmotor. Wat vindt de VVD daarvan?
    Tot slot merkt Samsom op dat mensen 'zichtbare inspanningen' willen zien. Hierin lijkt de PvdA op alle andere politieke partijen in Nederland: de overheid is God en de politici zijn hogepriesters die zichtbare inspanningen moeten leveren om het goddelijk monster gunstig te stemmen.

De Joodse nomadist Grunberg wil ons allemaal terug in de woonwagen. Getrokken door ezeltjes. Of nog liever: op de rug van kamelen.

En op dezelfde dag geeft Bert Wagendorp ter ondersteuning van Grunberg een weergave van wat de Joodse cultuur nu eigenlijk van Zwarte Piet vindt. Aanleiding is de tegenzet die de PVV bedacht heeft tegen de salamitactiek van de politiek-correcten en multiculturalisten, waarbij het laatst plakje was het aanpassen van de traditionele sinterklaasliedjes aan "de moderne tijd", dat wil zeggen: er mogen geen als "knechten" en "zwart" en dergelijke in voorkomen. De tegenzet van de PVV is het indienen van een Zwarte Pietenwet, die de oude vormen verplicht stelt. Vermoedelijk ook wel beseffend dat dat misschien niet politiek haalbaar is, maar toch gedaan omdat het de politiek-correcten en multiculturalisten dwingt zich openlijk en definitief uit te spreken: "Zijn jullie voor of tegen het behoud van dit stukje Nederlandse cultuur", oftewel: "Zijn jullie voor of tegen het behoud van de Nederlandse cultuur". Bert Wagendorp beseft dit, en geeft als "beloning" voor de PVV een staaltje van zijn en de Joodse denkwereld (de Volkskrant, 16-09-2014, column door Bert Wagendorp):
  Zwarte Pietenwet

Geert Wilders was gisterochtend in alle vroegte (7.10 uur) aangeschoven bij het programma Vandaag de Dag van WNL, 'omroep van Wij Nederland' met het mooie credo 'Als omroep van Wij Nederland vinden we het belangrijk om te werken aan een beter Nederland'.    ...
    Geert Wilders gaat een Zwarte Pietenwet indienen.    ...

Wat natuurlijk van een heel andere orde is dan een stelletjes negers die denken dat Zwarte Piet een echte, levende, neger is. Dat laatste is heel gewoon. Het eerste is aanleiding voor verbijstering:
  Wilders keek parmantig in de camera en daarom meende ik eerst dat hij een grap debiteerde. Meestal zijn dat matige, door zijn tekstschrijver Martin Bosma bedachte oneliners die Geert nijver uit zijn hoofd heeft geleerd. Maar de Zwarte Pietenwet-grap vond ik toch wel aardig en het verbaasde me dat de interviewers er zo serieus bij bleven kijken.
    Pas toen Wilders verklaarde dat het denkende deel van PVV's glimmer twins, Martin Bosma, 'het hele weekend' aan een concept-wetsvoorstel over de Pieten had zitten schrijven, drong tot me door dat het hier geen grap betrof.
    Wat houdt de Zwarte Pietenwet in? Gemeentes, provincies en andere overheden worden verplicht bij het sinterklaasfeest te werken met Zwarte Pieten die echt zwart zijn. ...
    Het tweede dragende element van de wet betreft de sinterklaasliedjes.

Enzovoort.
    Wat heeft deze voor Wagendorp verbijsterende en dus zeer geslaagde actie van de PVV voor gevolg op Wagendorp's gemoedstoestand? Hij legt het zelf even uit:
  Ik dacht aan Martin Bosma, rammelend op zijn laptopje, met de schemer van triomfantelijke waanzin in zijn ogen.

Dat is dus wat boven te lezen valt: het product van iemand die in triomfantelijke waanzin, wetende dat zijn walgelijke rotzooi onverkort gepubliceerd wordt, rammelend achter zijn laptopje zat.
   In hoge mate representatief voor het Joodse, Nederlandse cultuur-hatende, denken.
    En nog iemand uit het Joodse denken wordt verleidt tot het openbaar maken van zijn keuze: Nederland of immigrant. In dit geval door het eerste voorstel dat inderdaad iets doet aan de dreiging van jihadisme in Nederland: het moeten afleggen van een anti-shariaverklaring door iedereen met een paspoort uit een islamitisch land. Wie geen jihadistische of anderszins extremere islamitische opvatting heeft zal zich, uit vreugde nu eindelijk voor iedereen zichtbaar afstand te kunnen nemen van die o zo onterecht suggestie dat ze wél iets voelen voor die extremere islam, daar meteen en volop moeten storten. Met minstens even grote rijen voor het gemeentehuis als er destijds stonden voor het politiebureau om aangifte te doen tegen Geert Wilders. De hoofdpersoon in de beweging van de beschuldigingen van extremisme onder de moslims. Tienduizenden, waren het toen.
    Bijzonder storend dus, dit voorstel van Geert Wilders voor iedereen die ontkent dat  er substantiële aanhang is onder moslism van wat heet "extremere opvattingen" maar in feite gewoon de kern van de islam is: sharia en kalifaat.

Onder die ontkenners van de niet-gematigdheid van de moslims bevinden zich, zoals al gezien, vrijwel allen uit de Joodse cultuur - die zijn uiterst solidair zijn met hun mede-semitische mede-immigranten. En één van de prominenten onder hen gaat dan ook volledig "over de rooie" (GeenStijl.nl, 16-09-2014, door A. Nanninga uitleg of detail ):
  Hans Spekman liegt, framet en verraadt
Waarna we het citaat onderbreken om meteen en nogmaals de gore politiek-correcte en multiculturalistische leugens te weerleggen voordat iemand die dit later leest misschien het idee krijgt dat er enige waarheid in kan steken (Elsevier.nl, 28-05-2013, door Shari Deira uitleg of detail ):
  Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden

Marokkaanse en Turkse moslims in Nederland hebben sympathie voor hun geloofsgenoten die naar Syrië gaan om te strijden tegen regime van president Bashar al-Assad. Bijna driekwart typeert hen als helden.


Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Motivication in opdracht van het NCRV-programma Altijd Wat.
    Uit de studie blijkt ook dat moslimjongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst zich kwader maken over de situatie in Syrië dan autochtonen. Van de moslims is dat 88 procent tegenover 48 procent van de autochtonen.
    Van de respondenten zegt 72 procent dat het goed is dat Nederlandse moslims naar Syrië vertrekken om te vechten, terwijl 8 procent van de autochtonen dit goedkeurt. 73 procent van de moslims typeert de Syrië-gangers zelfs als helden.    ...
    Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse moslims (81 procent) vindt dat de Syrië-gangers doen wat de Verenigde Naties nalaten.

En die percentages liggen in wekelijkheid nog ongunstiger, vanwege het verschijnsel van "sociaal-gewenst antwoorden", want de vragen worden gesteld door Nederlanders.
    En dit artikel heeft ook bij de Volkskrant op de website gestaan.
    Verder met Spekman:
 

Juist ja ... Degene die de problemen benoemt, is de veroorzaker ervan. Bekend in een variatie uit de Griekse oudheid met daarin iets als een boodschapper, enzovoort.
    Even vergetende dat deze opmerkingen even incidenteel zijn als de jihadisten incidenteel zijn onder de moslims.
    GeenStijl gebruikt een andere bron voor soortgelijke gegevens:
  Wat de daadwerkelijke fuk. Sociaaldemocratisch liegen, framen en verraden, PvdA-ers hebben er een abonnement op maar Hans Spekman is de kampioen. De man met de meest haram achternaam van de PvdA-fractie komt op voor de moslimische achterban met een kort statement op zijn Facebook waarin hij stelt dat de meerderheid van de moslims helemaal niet achter jihadisme staat. Dat is een leugen, ziehier de cijfertjes.

Die laatste link zijnde dus naar een rapport over de toestand in heel Europa. Wat het bijkomende argument levert dat ook in landen waar er absoluut geen PVV en ook niets dat daar op lijkt, moslims precies dezelfde houding hebben.
    GeenStijl geeft haar artikelen en de bijbehorende illustraties op de inhoud slaande beschrijvende namen. De naam van het plaatje met de tekstweergave luidde spekmanpsychose.jpg.
    Midden in de roos.
    De steun die de Joden geven aan die bijzonder weerzinwekkende cultuur van de moslims, die objectief bezien doodgewoon "barbaars" kan worden genoemd met zaken als besnijdenis, uithuwelijken, eerwraak, enzovoort, ziet er van de buitenkant inderdaad volkomen gestoord uit. Zeker als het in de islam en moslims inherente antisemitisme uitleg of detail in aanmerking neemt.
    Er is echter wel een redelijke verklaring, die al talloze malen genoemd is: de solidariteit tussen de nomadische culturen. Beide culturen stammen "uit de woestijnen van het Midden-Oosten". Zijn sterk nomadisch van karakter. En hebben in de uitvoering, vergeleken met westerse culturen, de eigenschap van totale afwezigheid van "sociaalheid" uitleg of detail uitleg of detail - sociale binding. Het enige dat ze bindt, zijn ras of etnie uitleg of detail uitleg of detail en die draconische godsdienstregeltjes - de regeltjes "om de orde in de woestijntent te handhaven".
    Dat is de tot nu toe enig mogelijke redelijke reden van die psychotische solidariteit: de overeenkomst in het culturele genenpatroon.

Er is dus sprake van een echte alarmtoestand. Die dus ook waar te nemen valt op de televisie. Het belangrijkste propagandakanaal van de politieke-correctheid, het multiculturalisme en het nomadisme, Pauw & Witteman, is weliswaar gestopt, maar het belang van het bestaan van een dergelijk kanaal  is natuurlijk zo groot dat men niet zonder een instantie vervanger kon: Pauw gaat in zijn eentje verder. Een Pauw waarvan dus kort geleden duidelijk is geworden dat hij ook tot de culturele en etnisch Joodse genenpool behoort. Trouwens, net als vermoedelijk de eindredacteur van beide programma'; wiens naam luidt Herman Meijer, en "Meijer" betekent bijna altijd: Joods. Oftewel: we hebben hier een herhaling van de situatie uit de jaren 1980 en 1990, waarin het toonaangevende "mening plus actualiteit" praatprogramma op televisie gepresteerd werd door Sonja Barend, Joods, onder regie van Ellen Blazer, Joods.
    Ook bij Pauw moet er dus wat gedaan worden, zoals Spekman dat deed, aan de reputatie van de moslims. Hier is een artikel van een rabiate moslim erover, een moslim die bepalend voor het anti-Nederlandse haatklimaat bij de website Joop.nl, ook VARA net als Pauw & Witteman, Pauw, en Barend (Joop.nl, 16-09-2014, door Hasna El Maroudi - Redacteur Joop):
  Mag een Marokkaan ietsje meer zijn?

Daar zitten ze dan, twee welbespraakte, positieve en gedreven jongemannen, aan tafel bij Jeroen Pauw. De één, filmmaker Abdelkarim El-Fassi, omdat hij een prachtige en inspirerende documentaire heeft gemaakt over zijn Marokkaanse vader met daaromheen een avondvullend programma, met onder meer Spoken Word, muziek en theater. De ander, acteur en Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar, omdat hij in dat programma een stuk uit zijn monoloog "Oumi" (mijn moeder) speelt. Een voorstelling die door heel het land te zien is, en keer op keer tot op de laatste stoel uitverkocht is. Meer dan 600.000 mensen hebben afgestemd op NPO 1, nu kunnen de jongemannen het hebben over wat hen drijft en wat er zo belangrijk is aan 'identiteit', de kern van de voorstelling. Aan tafel bij freaking Jeroen Pauw! De twee glunderen van trots.    ...
    El-Fassi en Dchar hebben een prachtige voorstelling gemaakt, maar de opbouw van het gesprek maandagavond leidde uiteindelijk naar het hoofdonderwerp, dat niets te maken heeft met het theaterprogamma. Niet voor niets werd het item aangekondigd als "Marokkanen in identiteitscrisis". De filmmaker en acteur hebben een inspirerend verhaal dat nog geen seconde over een crisis gaat, maar juist op positieve wijze uitlegt wie zij zijn, waar ze vandaan komen en hoe zij – met hun prachtige culturele achtergrond – deel uitmaken van Nederland anno 2014.

En om te laten zien dat deze twee individuen echt representatief zijn voor alle Marokkanen en dus echt geen extremisten, had Pauw (15-09-2014, uitleg of detail na 25:43 min.), zoals de relmoslima annex Zwarte Weduwe van Nederland-haatzaai-site Joop.nl El Maroudi in spe al aanstipt, het ook nog even over dat idee dat alle moslims in de ogen van die gore Nederlanders net zo waren als die jihadisten, maar dat dat beslist niet het geval was.

En als om zijn uit de kast komen als nomadisme-getuige volledig te onderstrepen, presenteert Pauw ook nog de meest indringende poging om de nieuwste scheuren in het gordijn van de multiculturalistische voorstelling te repareren (GeenStijl.nl, 12-09-2014, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  KIJKTIP. Bier. Nootjes. Bier. Bier. MultikulTV!Zo. Beste man met muts, in dat nieuwe programma Typisch Nederlands Big Brother WegMetOns van Jeroen Pauw zometeen straks op NPO1.

Met aan tafel vertegenwoordigers van diverse cultuurgroepen, die met elkaar in gesprek moeten gaan. Waarvan een reclamefilmpje is gemaakt waarin het gaat over de moeite die de moslim heeft met alcohol:
  Zo. Beste man met muts, in dat nieuwe programma Typisch Nederlands Big Brother WegMetOns van Jeroen Pauw zometeen straks op NPO1. Dus jij hebt er moeite mee dat er alcohol op tafel komt.

Typisch Nederlands, vindt de VARA (want dat is de maker van deze rotzooi) en de rest van de media. Die consequent de alcohol van tafel haalt als de moslim erom vraagt. Want anders kunnen ze de baardige en teen-sandalige moslim niet presenteren als de goeiige lieverd die het is.
    De enige plaats in wat je kan noemen "de media" waar de waarde van dit soort gedoe in al zijn realiteit blootgelegd kan en mag worden, is GeenStijl:
  Tut-tut-tut. Weet jij waar ik moeite mee heb? Ik heb er moeite mee dat jij zo'n mal mutsje draagt. Ik heb er moeite mee dat jij zo'n middeleeuwse baard hebt. Ik heb er moeite mee dat jij in een jurk loopt. Ik heb er moeite mee dat jij je vijf keer per dag aanstelt voor je imaginaire vriendje. Ik heb er moeite mee dat jij schapen onverdoofd de keel doorsnijdt. Ik heb er moeite mee dat jij de genitaliën van wilsonbekwame kindertjes verminkt. Ik heb er moeite mee dat jij vrouwen opsluit in huis en hoofddoek. Ik heb er moeite mee dat jij dat malle boek met die soera's bovengeschikt acht aan onze grondwet. Ik heb er moeite mee dat jij die idiote ideologie niet gewoon achter je eigen voordeur kunt houden, maar aan iedereen drammerig opdringt.

Dit programma staat dus voor wat die hele door de Joden gedomineerde media ons door de strot willen duwen: dat onze normen en onze beschaving moeten wijken voor die van allochtone immigranten. Wat hier wordt gepresenteerd als "Typisch Nederlands", is de cultuur van besnijdenis, uithuwelijken en eerwraak. Van tromgeroffel, winti, en alleenstaande tienermoeders. Wat ons hier wordt opgedrongen, door de door de Joden gedomineerde media, is de cultuur van barbaren.
    Waar zij overigens niets van te vrezen hebben want zij hebben hun antisociale en parasitaire nomadistische cultuur weten te behouden gedurende op zijn minst een kleine tienduizend of meer jaar rondtrekken op Aarde.

De druk van de Joden in de media en politiek heeft uiteindelijk ook Rutte doen bezwijken (de Volkskrant, 19-09-2014, Raoul du Pré - Chef Politiek):
  Analyse | Algemene Politieke Beschouwingen

Rutte trekt dan toch een streep

De man die alles weglacht en nooit ergens echt iets van vindt, heeft zijn imago bijgesteld met een felle aanval op Wilders. Maar verder hoopt hij de premier van alle smaken te blijven.


Donderdagavond laat de minister-president zijn schild zakken ...
    Met zijn frontale aanval op Wilders stuurt hij zijn imago bij van de vrijheid-blijheidliberaal, de man die alles weglacht en nooit ergens écht iets van vindt. 'Wilders maakt de samenleving zwakker.' ...

Tussenstuk:
De aanval van Rutte op Wilders
Laat ik hier gezegd hebben dat ik in een land wil wonen waar iedereen die een positieve bijdrage wil leveren een veilig thuis weet, of hij nu Marokkaan van achtergrond is of Turk, christen, jood, moslim of humanist. Ik spreek jongeren die worden gediscrimineerd omdat ze Mohammed of Fatima heten. Dan zeg ik: ja, dat vind ik ook verschrikkelijk en ook heel dom (...) Maar geef niet op! Misschien moet je twee keer zo vaak solliciteren, maar uiteindelijk kun je met een Marokkaanse achtergrond ook burgemeester van Rotterdam worden. Dat is Nederland.
    Woorden hebben een betekenis. Ik denk dat de heer Wilders een bijdrage levert aan het zwakker maken van de samenleving. (...) Hij kan nog niet in de schaduw staan van die mensen die gewoon een bijdrage willen leveren aan ons land en ik heb voor die mensen een oneindig groot respect. Ik zou willen dat we met zijn allen die mensen steunen.

Dus niet de moslims met hun ingebakken wens tot het vestigen van sharia en het kalifaat (dát afschaffen voor moslims is hetzelfde als het afschaffen van Koran, Mohammed en Allah) zijn degenen die democratie, vrijheid van meningsuiting en rechtstaat zwakker maken, maar Wilders die daar voor waarschuwt.
    En dat allemaal nog steeds vanwege de gebleken steun van moslims voor het ISIS-kalifaat in Irak en Syrië.
    En waarom verwoordt Rutte deze Joodse stellingname:
  En kijk, daar komt PvdA-leider Diederik Samsom demonstratief naar voren om hem te complimenteren met die stellingname tegen de 'haatpredikers in dit parlement'.

En mooi dat Diederik Samsom nog nooit een woord van protest heeft laten horen richting de predikers van de islam die de facto allemaal haatpredikers zijn omdat de oslam nu eenmaal een haatgodsdienst is, zoals overal ter wereld uitvoerig is bewezen. Overigens in dit geval niet verwonderlij,k gezien hun gezamenlijke Semitische afkomst. Woestijnvolk blijft woestijnvolk, toch ...

Een voorbeeld van hoe het Joodse dneken in de verdere maatschappij uitwerkt. Met eerst die uitwerking. En ter bevestiging koomende van de plaats waar het ondermijnen van de Nederlandse en het verspreiden van de islamitische  hoofddoelen zijn: Joop.nl. (Joop.nl, 18-09-2014. uitleg of detail ):
  Waarom Wilders onderzoekscijfers kan misbruiken

PVV-leider wil 'anti-shariaverklaring voor moslims' op basis van onderzoek naar sympathie voor Syriëstrijders ...


PVV-leider Geert Wilders strooit graag met cijfers. ...

Dit geheel in tegenstelling tot de multiculturalisten en verdere aanhang. Die komen nooit met cijfers. Die cijfers zijn hen namelijk vijandig.
  Daarmee denkt hij zijn betogen wat cachet te geven.

De multiculturisten denken hun bijdragen cachet te geven met emoties. Moddergooien, in alle mogelijke gradaties. Neerkomende op "Jij bent FOUT en wij zijn GOED want wij zijn voor de zielige negertjes sdie van buiten komen, ook al dragen die zielige negertjes baarden, teensandalen, en handgranaten aan de gordel van hun djellaba (dit dus in de taal van de multiculturallisten volgens wie iedere PVV-aanhanger soldatenlaarzen aan heeft, een wurgkoordje in de ene hand om allochtonen mee te wurgen en een gascilinder in de andere om Joden mee te vergassen).
  Tegenover zijn mede-Kamerleden, die lang niet altijd de cijfers op een rijtje hebben, zo bleek woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), komt hij er dan ook mee weg om onderzoeken geheel op eigen wijze te interpreteren en naar zijn hand te zetten. Maar deze keer niet.
    Wilders verwees tijdens de APB's naar een onderzoek van Motivaction waaruit zou blijken dat 73 procent van de Nederlandse moslims Syriëgangers 'helden' vindt. Dat is volgens de PVV-leider hét bewijs dat het leeuwendeel van de moslims in Nederland sympathiseert met de terreurbeweging IS en geheel volgens PVV-logica is dat reden om hen te dwingen een 'anti-shariaverklaring' te tekenen.

Zuivere redenering en glasheldere logica. Alleen sharia-aanhangers hebben bezwaren tegen het tekenen ervan, en de rest is als een kind zo blij om nu eindelijk voor het oog van de hele natie afstand te kunnen nemen van de extremistische islam die ze dus bijna allemaal beslist niet aanhangen en zich van distantiëren.
    Zegt ook weer de logica.
    Maar niet de onderbuik-fractie:
  ... professor sociologie en migratie, Ruud Koopmans, distantieert zich van de manier waarop Wilders de onderzoekscijfers misbruikt. Wilders gebruikt ook cijfers van een onderzoek dat hij eind 2013 publiceerde, waarin 70 procent van de ondervraagde moslims zei de regels van de Koran belangrijker te vinden dan seculiere wetten. Koopmans:
  "De regels van de Koran gelijkstellen aan de sharia, vind ik een overdrijving. Het leidt ertoe dat er al geen discussie ontstaat. Wilders schiet zo zijn doel voorbij."

Tja ... Het gelijkstellen aan het aanhangen van de islam met het aangaan van Mohammed en Allah is ook een nog te bewijzen stelling ...Die Koopmans is natuurlijk als een bezetene bezig om te voorkomen dat dit zijn laatste onderzoeksopdracht was ...
    Goed, Joop.nl heeft gewoon nogmaals bewezen de islam in al haar barbarij te verkiezen boven de Nederlandse beschaving. En dit dus als inleiding tot de volgende persoonlijke invulling van dit proces:voor de volgende persoonlijke bijdrage hierin.
  Op Twitter werd vrijwel direct gereageerd op het misbruik van de cijfers door Wilders.
Dat hij er keer op keer mee wegkomt cijfers naar zijn hand te zetten komt volgens journalist Kustaw Bessems bijvoorbeeld door de kennisachterstand bij zijn collega politici.


En inderdaad: ook Kustaw Bessems behoort tot de Semitische woestijnvolken uit het Midden-Oosten, als chef van Volkskrant's zaterdagse opiniekatern Vonk. En ook Kustaw Bessems komt rondtuit voor de islamitische barbarij en tegen de Nederlandse beschaving die zich tegen die barbarij keert.
    Oh ja, die beweringen van Bessems over de politici zijn natuurlijk of belachelijk (wat een reageerder ook opmerkte) of een bewijs van Wilders' gelijk. De feiten: politici zijn niet de enigen die zich met dit debat bemoeid hebben, en ook lieden als een zeer prominente historicus (Maarten van Rossem) en een zeer prominente filosoof (Rob Riemen) zijn nooit verder gekomen dan ordinaire scheldpartijen ("Wilders is een fascist!"). Oftewel: ze kunnen niet beter en Wilders heeft gelijk. Tot het tegendeel is bewezen. Met ook dank aan Kustaw Bessems, die dat dus in feite heeft toegeven, en dat onbewust ongetwijfeld ook weet - hij is zelf zeker niet stom. Nee, dit is weer het klassieke geval: immigratie en migratie gaan altijd voor alles.

Tussendoor een klassiek Grunbergje (de Volkskrant, 20-09-2014, column door Arnon Grunberg):
  Verliezen

...    Nu geloof ik dat nationalisme in het algemeen voornamelijk rampen voortbrengt ...

Het staat vast dat nomadisme, monotheïsme, judaïsme en imperialisme veel groenere rampen hebben voortgebracht.
    En nog eentje, omdat hij zo duidelijk zegt (d Volkskrant, 24-09-2014, column door Arnon Grunberg):
  Autoriteit

Naar aanleiding van de discussie over Marlene Dumas en de hedendaagse schilderkunst ...
    Nu valt vrijheid van meningsuiting in Nederland samen met massale, ietwat onaangename groepstherapie. ...
    Mondigheid in Nederland? Dankzij Google ben ik mijn eigen autoriteit. ...

Speelt het zich af in Nederland, dan is het fout (in thuisland Amerika is de vrijheid van meningsuiting kennelijk een vorm van "aangename groepstherapie", en in Amerika kan iedereen zijn eigen mening verkondigen - zolang die maar rabiaat pro-Amerikaans is).

In de Volkskrant stond op de voorpagina een artikel over de gevolgen voor Nederland van de barbarijen van ISIS-moslims in Irak en Syrië, en de steun voor die ISIS-moslims vanuit Nederland. Hier eerst twee reactie van "gewone" Nederlanders (de Volkskrant, 27-09-2014, ingezonden brief van Eric Verdult, Delft):
  Islamitisch terrorisme

Het ministerie van Defensie ontraadt militairen in uniform over straat te gaan.
    Laten we IS niet provoceren.
    Beter een aanslag op een anonieme burger dan op een militair.
    Misschien beter als homo's hun identiteit buitenshuis ook verbergen.
    En als vrouwen zich voortaan decent kleden met hoofddoek.
    Joden en christenen moeten hun keppeltjes en kruisjes ook maar opbergen.
    Musea vol naakt en bibliotheken met ideeën over gelijkheid en vrije meningsuiting kunnen uit voorzorg beter sluiten.
    Laten we IS vooral niet provoceren.
    Als we de fundamenten van onze open, vrije samenleving voortaan thuis moeten laten, heeft IS de strijd al half gewonnen.

En (de Volkskrant, 27-09-2014, ingezonden brief van Ruud Souverijn, Enschede):
  Islamitisch terrorisme (2)

Onze minister-president sprak in de VN over onze steun aan de strijd tegen IS. En wat doet Defensie in Holland? Die adviseert de leden om in burger te reizen, want je weet het nooit met die losgeslagen gekken die je zo het hoofd afsnijden. Met je uniform aan vraag je om problemen, dat is de boodschap van onze leidinggevende angsthazen.
    Kijk eens naar de VS. Kijk eens naar New York. Voorwaar een stad die aan den lijve ervaren heeft wat islamitisch terrorisme aanricht. Daar loopt iedereen die maar een uniform mag dragen er ook mee rond. Ook in de bus en de trein. En men is daar trots op zijn soldaten. Soldaten zijn close- up in beeld in het honkbalstadion en luidkeels zingen ze samen met het hele volle stadion God Bless America. En geen enkele soldaat hoeft daar incognito naar de kazerne.

En dan de reactie van de minder gewonen Nederlanders, namelijk de gewone Nederlanders  van Joodse afkomst (de Volkskrant, 27-09-2014, ingezonden brief van Eliza Jacobi, David Kloos, Leiden):
  Islamitisch terrorisme (3)

In het openingsartikel op de voorpagina van deze krant ('Onbevangenheid staat onder druk', 26 september) staat dat 'we' nog niet bang voor het islamitisch terrorisme zijn. Met de nadruk op nog. Het stuk is een aaneenschakeling van aannames over de  nabije toekomst, over een 'vals gevoel van veiligheid' in Nederland, over een onbevangenheid die 'kan afkalven', over de mogelijkheid van een extremist die 'misschien niet naast ons' woont maar dan wel 'een straat verderop', over de behoefte (van wie?) dat moslims 'kleur moeten bekennen'.
    Een paar quotes van politici en 'terrorisme-experts' erbij en we komen als lezers bij de conclusie dat de islam 'geen exotisch verschijnsel meer is' (kennelijk is die dat wel ooit geweest, in ieder geval voor 'ons'). Dit stuk is geen nieuws, want er staat niets nieuws in. Het is geen 'nieuwsanalyse' want er wordt niets geanalyseerd. Het is geen rapportage, want er wordt niks gerapporteerd. Het is geen onderzoek want er wordt niets onderzocht en er wordt ook niemand geïnterviewd - ook 'wij' niet, bijvoorbeeld over 'onze' normen en waarden. Dergelijke stemmingmakerij hoort niet op de voorpagina.

Goh ... Wat zijn de Joods-semitische Nederlanders toch solidair met de Arabisch-semitische Nederlanders ... Of zou het iets met migratie-achtergrond te maken hebben ...

In de verzameling Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad uitleg of detail is meerdere malen gewag gemaakt van de ten opzichte van Nederland nog ergere toestand in Engeland. Hier nog een voorbeeld (Volkskrant.nl, 10-10-2014, door Patrick van IJzendoorn):
  De reactie van de kiezers, zijn kiezers voorop, is nu luid en clintoniaans: 'It's immigration, stupid!'

De Britse, rechts-populistische UK Indepedence Party (UKIP) is niet alleen een bedreiging voor de Conservatieve Partij, maar ook voor Labour. Dat leert een pyrrusoverwinning in het kiesdistrict Heywood & Middleton. De achilleshiel van Labour is het i-woord: immigratie.


Tussentitel: Voorheen leefde het idee dat het de Conservatieven zijn die het meeste lijden onder de opkomst van het paarse volksleger, maar nu is het opeens ook een probleem voor de geplaagde Labour-leider Ed Miliband

...    Gisteren slaagde UKIP er bijna in om het traditioneel rode kiesdistrict op de sociaal-democraten te veroveren. Kandidaat John Bickley kwam 617 stemmen te kort. De 'kipper' behaalde 38.7 procent van de stemmen, een stijging van liefst 36.1 procent in vergelijking met de parlementsverkiezingen van vier jaar geleden. 'De winst was voor Labour, maar de avond voor UKIP,' schreef commentator Ben Riley-Smith treffend in The Daily Telegraph.    ...
    Onvrede over immigratie vormt een groot deel van de verklaring van UKIP's succes in Heywood & Middleton en andere noordelijke steden. Het is een onderwerp waar Labour niets mee kan of wil. ...

Net als in Nederland de PvdA. Daar is men gewoon voor nog veel meer immigratie.
  Miliband wilde de NHS de inzet maken bij de strijd om Heywood, reden dat hij een kandidate had laten opdraven die uit de zorgsector komt. De kiezers bleken meer geïnteresseerd te zijn in immigratie, een blinde vlek bij de Labour-leider. Tijdens zijn congrestoespraak liet hij het onderwerp links liggen en bij gesprekjes die Milliband de afgelopen tijd, in het park, zei te hebben gevoerd met 'gewone mensen' kwamen toevallig alleen kwesties aan de orde waar hij geïnteresseerd in is.

En de oplettende lezer weet inmiddels waarom die blinde vlek bij Ed Milliband zo groot. Inderdaad: ook die is van Joodse afkomst.

Het stoken in de media tegen Zwarte Piet neemt gigantische vormen aan. Het nieuwste hoogtepunt - we laten de titel even weg, en stellen eerst de zaak voor (Joop.nl, 03-11-2014, door Patricia Schor - Onderzoeker, promovenda):
  ...

Alvorens de zitting van de Raad van State van 16 oktober, ontving ik, samen met Perez Jong Loy, Sunny Bergman, en Quinsy Gario, een kopie van het hoger beroepsschrift van de burgemeester van Amsterdam, geadresseerd aan de rechters van de Raad. Daarin legt van der Laan’s advocaat uit waarom de burgemeester in hoger beroep ging tegen de beslissing van de Rechtbank Amsterdam (Zwarte Piet is een negatieve stereotype, het tast het fundamenteel recht aan op het privé leven van Amsterdamse zwarte burgers, de burgemeester zou de belangen van deze burgers in acht moeten nemen bij het toetsen van de vergunningsaanvraag voor de Sinterklaasintocht). De beslissing van de Rechtbank Amsterdam wordt door de Raad van State heroverwogen. De uitspraak is op 12 november, een paar dagen voor de intocht.    ...

Kennelijk is mevrouw Schor op één of andere manier direct betrokken bij de zaak. Wie is dan mevrouw Schor:
  Ik stond voor de Raad van State als moeder van twee (witte) kinderen. Als Jood leer ik mijn (joodse) kinderen de rijke geschiedenis van het jodendom

Enigszins verwarrend, maar mevrouw Schor lijkt "Joods" gelijk te stellen met wit, wat een absolute leugen is. "Wit" staat voor blanke Nederlanders, en blanke Nederlanders behoren tot de Kaukasische etnie, meer specifiek die van de onderetnie der Germaanse volken. Als Jood behoort mevrouw Schor tot de Semitische etnie.
    En mevrouw Schor is een Joodse racist, aangezien ze haar etnie opvoert voordat ze gaat argumenteren, dus ter onderbouwing van haar argumenten. Bovendien erkent ze dat ze haar kinderen racistisch opvoedt - haar aanpak is dezelfde als van de nazi's die hun kinderen wilden opvoeden in het Ariërdom - wat zijn meest vaste vorm kreeeg in het Lebesborn-project uitleg of detail . Mevrouw Schor heeft een privé-Lebensborn-project.
    Maar deze bekentenis dient een doel:
  ... , én het stigma die Joden droegen, ons verleden van uitbuiting en moord.

En dat doel is: smijten met de holocaust. Het verbale atoomwapen.
    Dit gaat ze toepassen op de onderhavige zaak - de inleiding:
  Het beroepsschrift van de advocaat van de burgemeester gaat voornamelijk over twee zaken. Ten eerste vindt hij dat de discussie over Zwarte Piet plaats hoort in ‘de maatschappij’ (en niet in de rechtbank). De burgemeester heeft, volgens zijn schrift, een neutrale rol als mediator in dit ‘maatschappelijk debat'. ...
    Ten tweede beargumenteert de advocaat van de burgemeester ... dat hij beperkte taken en mogelijkheden heeft bij het beoordelen van de aanvraag voor een evenement vergunning. Van der Laan is ... niet bevoegd zo’n aanvraag te toetsen op (de schending van) fundamentele rechten. Hij kan het dus niet, hij mag het zelfs niet doen.
    Voor een leek als ik, is het moeilijk te begrijpen hoe ambtelijke regels voorrang krijgen boven moraal en ethiek.

Mevrouw verklaart zichzelf een "leek", en bewijst dat onmiddelijk - in alle opzichten. Ze voert namelijk de begrippen 'moraal' en 'ethiek' in, zonder te weten dat er geen "de moraal" en "de ethiek" bestaan, maar talloze vormen van moraal en ethiek. En dat daarover al sinds het ontstaan van de capaciteit tot spreken een heftige strijd is. Wat mevrouw Schor dus bedoelt, is dat 'de ambtelijke regels' voorrang krijgen boven háár moraal en háár ethiek.
    Typisch Joods. Denken in absolutismen en dan ook nog denken dat hun absolutisme voor iederen geldt. Zo is de Joodse godsdienst begonnen, die de wereld als 8000 en meer jaar vergiftigt in haar vele vormen.
    Volgende zin:
  Voor een gewone burger als ik is het moeilijk te bevatten dat door de formalistische toepassing van regels, de overheid racisme een vrij brief geeft.

Een niet uit het voorgaande volgende opmerking. Dit is doodgewoon een stelling: bij de rechtzaak is moraal en ethiek betrokken, en wel in de vorm van racisme. Dat is wat Engelsen noemen: "begging the question" - de conclusie als inbouwen voordat de argumentatie is begonnen. Als deze kwestie racisme is, hoef je niet te argumenteren, want racisme is verboden. Maar dat moet je dus eerst wel aantonen dat de kwestie er eentje van racisme is. Doe je dat niet, dan maak je je zélf schuldig aan racisme, zodra je aanklacht op een bepaalde etnische groep is gericht.
    Volgende zin/alinea:
  Sinterklaas is hét Amsterdamse (en Nederlandse) kinderfeest bij uitstek. Kinderen wachten vrijwel het gehele jaar hierop. In november en december komen ze dagelijks in aanraking met het figuur Zwarte Piet op school, in winkels, televisie, overal in de publieke sfeer.

Juist ja ... Mevrouw Schor richt haar aanklacht inderdaad tot een bepaalde etnie: iedereen die Sinterklaas met Zwarte Piet viert en dat zijn de blanke Nederlanders want de rest wil Zwarte Piet weg (Joden, negers én moslims verklaren zich tot nu toe unaniem tegen Zwarte Piet, in de media). En wat doen die blanke Nederlanders:
  ... het feest incluis Zwarte Piet niet alleen wordt goedgekeurd, maar vrijwel zeker ook vergoelijkt.

Ze vergoelijken Zwarte Piet. Dus het gebruiken en vergoelijken van Zwarte Piet is racisme. Niet bij wijze van argumentatie, maar gewoon omdat het zo is. Kennelijk. Want dat is 'ethiek en moraal' - dat Zwarte Piet racisme is.
    Maar dat is het niet alleen ...
  Ik heb mijn kinderen geleerd dat in diezelfde 19de eeuw, toen Zwarte Piet geïntroduceerd werd aan de veel oudere Sinterklaas traditie, een andere raciale karikatuur, dat van de Jood, ook deel uitmaakte van de volkscultuur in het Westen. Men vond, toen, amusement in het naspelen van 'de Jood' als gierige persoon, met zijn grote neus, zijn bochel en zijn zak geld. Dat was, heb ik mijn kinderen geleerd, het pesten van een groep die op vele andere manieren als minderwaardige behandeld werd. We hebben dat terecht niet meer. Daarentegen, blijft de raciale karikatuur van zwarte mensen een centrale rol spelen in de Nederlandse volkscultuur, zowel binnen openbare instanties, zoals scholen, als buiten, rond het grootste nationale volksfeest, Sinterklaas.

Juist ja ... Na de gelijkstelling tussen bezwaren tegen allochtone immigratie en antisemitisme, hebben we nu de gelijkstelling tussen Zwarte Piet en antisemitisme. En de holocaust.
    En Nederlanders zijn gewoon heel foute mensen, dat ze niet naar de negers en de Joden willen luisteren:
  In de dialoog die wij moeders al 3 jaar hebben met de school van onze kinderen, hebben we nooit gewillige oren gevonden om een ernstig probleem, racisme in het basisonderwijs, te confronteren. De school heeft altijd vastgehouden aan de traditie, de kwestie van racisme bleef onbespreekbaar. Op zo’n manier werd racisme juist gesanctioneerd en nog ernstiger, de school doet vol overtuiging aan blackfacing. Recentelijk zei de school tegen ons dat zij 'het maatschappelijk debat’ volgt. Hierbij plaatst de school het debat tussen deze moeders en de school zelf buiten de sfeer van het zogenoemd 'maatschappelijk debat’.

Waarna nog een paar keer een herhaling van zetten plaatsvindt: "de overheid moet ingrijpen omdat Zwarte Peit racisme is". Zonder dat hier bewijs in welke vorm dan ook aan te pas komt.
    Maar mevrouw Schor vertrouwt natuurlijk op dat ijzersterke wapen: de holocaust. Wat dan ook triomfantelijk als vlag boven haar bijdrage aan de haat jegens de Nederlanders wordt gevoerd:
  Overeenkomsten tussen Zwarte Piet en antisemitisme

Waarop een mens van Joodse origine die dit werkelijk gelooft, met de lessen van de geschiedenis kennelijk voor in de geest, één en slechts één zinnig besluit kan nemen: onmiddellijke emigratie. Dat ze het niet doet, bewijst dat haar positie volstrekt voos en hypocriet is.
    Dus daar waar zij zichzelf toewenst:
  ...wens ik mijn kinderen en alle andere Amsterdamse en Nederlandse kinderen een komende Sinterklaas zonder racisme. Ik wens ze een intocht zonder Zwarte Piet.

... wenst deze redactie langs dezelfde lijn:
  ...wens ik mijn kinderen en alle andere Nederlandse kinderen een komende Sinterklaas zonder Joods- en negeriaans haatdenken. Ik wens ze een land zonder haatjoden en haatnegers.

Maar dat zal wel moeilijk gaan, want ze beheersen de "Nederlandhaat"-media. Kijk nog maar eens naar deze uitzending van Pauw uitleg of detail (06-11-2014), gepresenteerd door Jeroen Pauw, Joods, en geregisseerd door Herman Meijer, vermoedelijk Joods, waarin den volke nogmaals ingepeperd wordt: "Zwarte Piet moet veelkleurig dus niet zwart". Want dat is de manier waarop zelfs de boksportschoolmeneer kan bewijzen ook een mens te zijn en er bij te horen (na 3:10 min.).

Arnon Grunberg bereikt voortdurend nieuwe pieken van openhartigheid (de Volkskrant, 11-12-2014, column door Arnon Grunberg):
  Martelen

Verrassend is het rapport van de Amerikaanse Senaat over het martelen niet. Wie het wilde weten, had het kunnen weten. ...

Inderdaad: iedereen die het wilde weten, weet allang dat Amerika een halve barbarij is, gesticht door sociale-waardenvrije migranten waaronder een zeer invloedrijk contigent Joden.
    En omdat Grunberg uit liefde voor de barbarij in Amerika woont, en dus deel uitmaakt van dat invloedrijke contigent, gaat hij anderen besmeren:
  Vanwege het feit dat er op grondgebied van de EU, te weten Polen, is gemarteld, zeg ik: wij hebben gemarteld

Tjonge ... Omdat Amerikanen van Polen de toestemming hebben gekregen om een basis in te richten, heeft, ten eerste Polen gemarteld, en ten tweede heeft Europa gemarteld.
    Alleen een volkomen gestoorde kan zo redeneren.
    Maar ja, je moet wat om je grote liefdes: Amerika, barbarij en Jodendom, te verdedigen:
  En hoewel vrijwel overal gemarteld wordt, heeft het Westen op dat gebied behoorlijk goed meegedaan. De kerk en vorsten hebben gemarteld. Na de Franse Revolutie hield het martelen niet op. Koloniale mogendheden hebben in hun koloniën gemarteld. Over Hitler en Mussolini zwijgen we. Frankrijk heeft gedurende de Algerijnse bevrijdingsoorlog flink gemarteld.
    Zoals Zwarte Piet een traditie is in Nederland, zo is martelen een traditie in het Westen.

Als je zelf tot over je nek in de modder- en strontpoel zit, en van die modder-en-stront houdt, rest je niets anders om te proberen om de rest van de mensen ook ermee te bespetteren ... 

Ilja Leonard Pfeijffer zijn we aan het begin van deze verzameling al tegengekomen, maar daarna nauwelijks of niet meer. Dat is omdat zijn activiteiten zich voornamelijk afspelen bij NRC Handelsblad en andere publicaties buiten het bereik van deze redactie. Maar de onderhavige kwestie kwam overgewaaid (de Volkskrant, 04-02-2015, door Merel Buiting):
  Poëzie | Dichter der Nederlanden

'Pfeiffer blaast de kwestie op'


Dichteres Joke van Leeuwen (62) werd zaterdag door het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) benoemd tot Dichter der Nederlanden. Het ANV wil de integratie bevorderen van Nederlanders en Vlamingen op het gebied van taal en letteren. Dichter Ilja Pfeijffer noemde die doelstelling in NRC Handelsblad 'fascistoïde' en wil dat Van Leeuwen 'onmiddellijk afstand neemt van de functie'.    ...

Volkomen sluitende logica, deze oproep, als je uitgaat van de volgende aannames: de oproeper is opgegroeid in een fascistische cultuur. Omdat hij opgegroeid is in die cultuur ziet hij die cultuur als normaal. Ook omdat hij opgegroeid is in die cultuur, wil hij die cultuur behouden en verdedigen tegen andere culturen. Als iemand anders een andere cultuur propageert, is dat dus bedreigend. De mate waarin die andere cultuur een bedreiging is, hangt af van de verschillen tussen de culturen. Als die verschillen inhouden: "fascistisch zijn", en je ziet je eigen cultuur als normaal, dan is die andere cultuur dus fascistisch. Dus Ilja Leonard Pfeiffer, die lid is van de fascistische Joodse cultuur (absolute godheden, superieure volken enzovoort), ziet het verdedigen van de Nederlandse cultuur als fascistisch, omdat hij zijn eigen fascistische cultuur als de norm beschouwt.
    Een paar uiterlijke kenmerken van een fascistische cultuur zijn "hoge toon", "eisen", "dreigementen", enzovoort. Hier zijn ze:
  Wat vindt u van de kritiek?
'Er is maar één dichter die kritiek heeft en dat is Ilja Pfeijffer. Hij stuurde ... een mail naar NRC Handelsblad, waarin hij woorden gebruikt als fascistoïde en mij naïef en nationalistisch noemt. ...

Pfeijffer zei dat u 'ertoe opgeroepen dient te worden om onmiddellijk afstand te nemen van de functie'.
'Waar haalt hij die arrogantie vandaan? ...'

Dat hebben we al laten zien: uit zijn fascistische Joodse cultuur. Die dus vanzelfsprekend de
Nederlandse cultuur haat, omdat deze zo opvallend weinig fascistisch is.
    Dit is eigenlijk toch wel een opzienbarende ontboezeming. Waaruit komt deze impuls voort, daar waar normaliter toch veel meer voorzichtigheid betracht wordt? Hier is het antwoord:
  'Er is maar één dichter die kritiek heeft en dat is Ilja Pfeijffer. Hij stuurde midden in de nacht [cursivering van de redactie, red.] een mail naar NRC Handelsblad

Het bewuste denken was enigszins beneveld, waardoor het genetisch en karakterologisch bepaalde denken van de emotionele hersenen naar boven kwam .
    Voor de in deze verzameling volkomen overbodige volledigheid, nog wat nasleep (de Volkskrant, 06-02-2015, door Laurens Ham, docent-onderzoeker moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Utrecht):
  Dichter der Nederlanden heeft ook politieke rol

'Dichten is gewoon een kunstvorm', zei Joke van Leeuwen woensdag in V. Ze reageerde daarmee op de hevige kritiek van mededichter Ilja Leonard Pfeijffer ...

Een erkenning van de opmerkelijkheid van de uitbarsting.
  Het ANV heeft niets met het fascisme te maken. Dit Verbond werd in 1895 opgericht, in een periode waarin het zich emanciperende Vlaanderen toenadering tot de noorderburen zocht. ...
    Een deel van de sympathisanten met het Groot-Nederlandse denken accepteerde tijdens de Eerste Wereldoorlog hulp van de Duitsers, onder meer om Vlaanderen een steviger politieke positie in België te geven. Aan deze collaboratie heeft het ANV nadrukkelijk niet meegedaan. Radicale Groot-Nederlanders vonden het Verbond dan ook een slap clubje.
    Sommige Groot-Nederlanders, waaronder ook enkelen in Nederland, raakten tussen de twee wereldoorlogen in fascistisch vaarwater. Opnieuw hield het ANV zich expliciet afzijdig. Het getuigt dan ook van weinig kennis het ANV fascistisch te noemen.

De bevestiging dat de beschuldiging niets met de werkelijkheid te maken heeft. En dus alles met de geest van de beschuldiger (een zieke geest, dus).
   En tenslotte, richting het algemene karakter van deze hele verzameling, zie ook de kop:
  Anderzijds is het verbazingwekkend dat Van Leeuwen en Nelly Maes het Verbond apolitiek noemen. Goed, de organisatie is buiten de landspolitiek gebleven, maar speelde altijd een kernrol in discussies over taal- en cultuurbeleid - en ook die zijn politiek.

De kritiek van Pfeijffer heeft dus ook een kernrol in discussies over taal- en cultuurbeleid en zijn dus ook die zijn politiek. Zijnde de bevordering van de Joodse cultuur en politiek. De politiek van kosmopolitisme, nomadisme, vrije immigratie, neoliberalisme, en de vernietiging van de West-Europese cultuur en beschaving uitleg of detail . Samen met mensen als Grunberg, Wagendorp, Brill, Pam, Tempelman, Meijer, Bleich, Friedman, Brooks, Moisi, Nye, enzovoort.

Weer een verhaaltje van Grunberg over zijn enige liefde in het leven (de Volkskrant, 07-02-2015, column door Arnon Grunberg):
  Overleven

Op de koffietafel bij mijn moeder lag een boek, Havermoutje, 70 havermoutrecepten van pasta tot pannenkoek. Mijn moeder heeft nooit van havermout gehouden, dat was haar te Nederlands ...

Oftewel: de Nederlandhaat is met de paplepel ingegoten ...

Na de moorden op Charlie Hebdo, is het, na een overgangsperiode van circa twee maande, en volkomen zoals voorspeld, met het politiek-correcte moslim-gemeesmuil alleen maar erger geworden: "Kijk eens hoe gewone mensen moslims zijn en helemaal niet gewelddadig". Meteen na de moordpartij liepen Asscher en Samsom natuurlijk al voorop, en in de hele Volkskrant is het nu "gewone moslims" voor en na. Hier een nieuw dieptepunt op de website (Volkskrant.nl, 15-03-2015, column door Natascha van Weezel):
  Moslims zijn net mensen

Aansluitend bij de volgende kop:
  Nazi's zijn net mensen

En wie dat gechargeerd vindt, inmiddels was ook het volgende natuurlijk al gelezen:
  Moslims vormen zeker niet de eerste minderheidsgroepering die met argusogen wordt bekeken en verantwoordelijk wordt gehouden voor zaken als werkloosheid en criminaliteit. Juist met die kennis zouden we ons moeten verzetten tegen de ophitsende angstcultuur die onder andere in stand wordt gehouden door politici als Geert Wilders.

Een reeks gore beschuldigingen. Nummer 1: moslims worden ten onrechte geassocieerd met onderpresteren. Nummer 2: moslims worden ten onrechte geassocieerd met criminaliteit. Nummer 3: Het constateren van onderpresteren en criminaliteit is het gevolg van angst. Nummer 4: Nederlanders hitsen elkaar op in die angst. Nummer 5: Geert Wilders en de PVV-aanhangers zijn verantwoordelijk voor die angst.
    Al die aanslagen zijn dus allemaal de schuld van de Nederlanders:
  Wat na 9/11 begon met bezorgde blikken naar 'allochtonen van niet westerse afkomst' kent inmiddels ook verbale en fysieke uitingen; voorbeelden daarvan zijn de verschillende varkenskoppen die gedurende de afgelopen jaren voor moskeeën zijn geplaatst.

Dus met terugwerkende kracht hebben de Nederlanders de aanslagen van 9/11 veroorzaakt. En natuurlijk ook meteen die van daarna, in Parijs, Madrid, Londen enzovoort. Allemaal omdat in Nederland een keer een varkenskop bij een varkenkoppenmoskee is gelegd, want die moskee is natuurlijk een door moslims in de Nederlandse cultuur neergelegde varkenskop: symbool van "We motten je niet".
    Wat een gorigheid.
    Die nog veel erger leeft onder de moslims zelf:
  En het wordt er niet beter op. Daags na Charlie Hebdo richtten Rahma Bavelaar en Samira Boubkari de Facebook-pagina Meld Islamofobie op. Als je daar rondkijkt sta je werkelijk met je oren te klapperen: een meisje in chador aangereden in de garage van IKEA, een chauffeur van een nagenoeg lege bus die niet stopt voor een jonge vrouw met hijab ...

Er waren er op andere plaatsen nog veel meer, en geen daarvan kon ook maar een centje bewijs voor worden gevonden. Dit zijn, tot het tegendeel is bewezen, allemaal pogingen tot gore zwartmakerij ten einde de eigen moorddadigheid en de daaronder liggende aanverwante zaken te verhullen.
    Waarbij van Nederlanders verwacht wordt dat ze deze gore Nederlandhaters liefdevol in hun armen sluiten:
  ... en afgelopen week het bericht dat Saloua Elhajou van twintig niet werd aangenomen als caissière bij tuincentrum GroenRijk, omdat haar hoofddoek een belemmering zou vormen.

Natuurlijk vormt die hoofddoek een belemmering. Want wie wil er omgaan met leden van een moordenaarsclub ... uitleg of detail
    En hier wilde de redactie schrijven: "Wat moet dat mens Nederland haten ..." Maar dat is niet nodig ... Ze geeft het zelf toe. In twee stappen. Eerst haar visie op moslims, uit het allereerste begin van het artikel:
  'Grijp je kans en ontmoet een moslimfamilie.' Op de vrolijk gekleurde website MeetAMuslimFamily.com kunnen Canadezen zich opgeven om te lunchen of dineren bij lokale moslims met de intentie de kloof tussen angst en begrip te overbruggen. 'Love for all, hatred for none' luidt het motto dat geflankeerd wordt door een cartoon van een lachend gezinnetje met donker haar en donkere ogen. Moeder en dochter dragen een hoofddoek, vader een fez. Hun getekende vingers omsluiten de Canadese Vlag.

Oftewel: moslims zijn lieve baardmannetjes en hoofddoekvrouwtjes op teensandaaltjes.
    En aan het einde, na de vele klachten over de Nederlanders:
  Naast de website bestaat ook het twitteraccount #MeetAMuslimFamily. ... Ik hoop dat we op een dag geen #MeetAMuslimFamily meer nodig hebben om bij elkaar over de vloer te komen, maar tot die tijd is het wellicht een idee om de rollen om te draaien. Is de domeinnaam EetHutspotBijEenNederlandseFamilieDieHierAlEeuwenWoont.nl nog vrij?

Oftewel: moslims zijn veel beter dan Nederlanders.
    Voor de conclusie eerst even de ondertekening van het artikel:
  Natascha van Weezel (@natascharosa) is filmmaker en schrijfster. Eerder dit jaar verscheen haar boek De derde generatie. Deze maand is zij gastcolumnist voor Volkskrant.nl.

Waarbij dat 'de derde generatie' slaat op de holocaust.
    En als de generaties verder dan drie terug net zo over de toenmalige Nederlanders en andere Europeanen geschreven en gedacht hebben, wordt die holocaust ineens een stuk begrijpelijker.
    Wat wil je die lui, moslims én Joden, toch dolgraag uit je land hebben ... Terug naar de Midden-Oosten woestijnen waar ze vandaan komen ... Kunnen ze elkaar onderling gaan lopen haten ... Met hun haatgodsdiensten en haatideologieën.

Weer eens tijd om wat aan de Nederlandhaat te doen, en ook ampel gelegenheid, want het bootjesseizoen is in 2015 vroeg begonnen, samenvallend met de herdenkingstijd van 4/5 mei, met als voorheen de nodige slachtoffers, en, als voorheen, de nodige pro-immigratie-propaganda, maar dan nog veel heftiger als voorheen. Het lijkt wel of er na iedere nieuwe islamitisch terreurdaad (de laatste aflevering: Charlie Hebdo) er meer behoefte ontstaat bij de Nederlandhaters van alle origine om nog meer ellende binnen te halen - misschien voelt men de tegenkrachten toenemen en probeert zo veel mogelijk troepen binnen te halen.
    Op deze plaats gaat het natuurlijk om het Joodse contingent, zoals gewoon zeer prominent aanwezig en staande in voorste rijen. Met als eerste op dit moment iemand die meteen de gelegenheid van het seizoen (begin mei) te baat neemt, door de gelukszoekers van nu te koppelen aan de Joodse vluchtelingen van toen -  een heel oud pandoer (de Volkskrant, 02-05-2015, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Vluchtelingenstroom is ook westers probleem

Pardon ...? Wat is het anders dan een westers probleem in de zin dat het een Europeese probleem is? Dan was de kop van de webversie veel passender bij de inhoud:
  Nederlandse asielbeleid is stuitende miezerigheid

Kijk, dat is een heldere boodschap: Nederland moet iedereen onbeperkt toelaten (overbodige uitleg: mensen die dit soort standpunten vertegenwoordige weigeren hardnekkig om criteria te noemen en willen dus in feite iedereen toelaten).
  In de Europese Unie wonen 507.100.000 mensen. Met 150 duizend vluchtelingen erbij

Laat de huidige stroom toe, en het aanbod ligt morgen boven de miljard. Oftewel: dit soort uitspraken is smerige leugenpropaganda.
  ... het Nederlandse asielbeleid is van een stuitende miezerigheid; Duitsland en Zweden zijn aanzienlijk royaler. ...

Beide landen worden bestuurlijk bezet door een nog politike-correcter elite, waarbij de Duitsers een excuusje hebben. Zweden zal ten onder gaan. De rassenrellen van 2013 waren natuurlijk slechts een  voorbode.
  De toonzetting op het Binnenhof heeft daarbij regelrecht xenofobe trekken gekregen

"Xenofobie" is uitgeschreven:"Onterecht angst voor vreemdelingen". Ten eerst is de angst, of eigenlijk: afkeer, terecht gezien de rassenrellen in Parijs 2005, Londen 2011, en Stockholm 2013, en de aanslagen van moslims, en ten tweede zijn het geen vreemdelingen want we kennen ze maar al te goed.
  ... waarbij, zoals oud-Ombudsman Alex Brenninkmeijer al eens constateerde, sommige uitspraken het latente racisme in de samenleving voeden ...

Alex Brenninkmeijer behoort tot de voorhoede der cultuur- en landverraders uitleg of detail , en is iemand die Nederland bestempelt als inherent racistisch. Het is hier alsof Adolf Hitler Joseph Goebbels aanhaalt als bron van feiten om zijn gelijk te bewijzen.
  ... dat zich nu in tal van weerzinwekkende reacties 'van het volk' - 'laat ze maar verzuipen' - vertaalt.

Tja ... Het volk ziet dat al zijn voorzieningen, zoals huurhuizen, vergeven worden aan parasieten uit het buitenland, en protesteert daar tegen. Hoe eigenaardig.
  Deze twitteraars voelen zich daarbij vast gelegitimeerd door Zijlstra's criminaliserende vergelijking van vluchtelingen met de recent ontmaskerde knuffelmoordenaar Holleeder.

Alsof de buitenlandse instroom niet tot een verviervoudiging van de criminaliteit uitleg of detail heeft geleid in Nederland.
  Dat Zijlstra daarna niet direct tot aftreden is gedwongen, zegt veel over de morele verloedering in Den Haag ...

Dat Von der Dunk zoiets opschrijft, zegt veel over de morele verloedering in elitaire en Joodse kringen.
  ... in Den Haag, waar, met dank aan de inventiviteit van de grootste woordengoochelaars ...

Zelfportret.
  ... het werkelijke landsbelang op de lange termijn en de geloofwaardigheid van de overheid volledig ondergeschikt zijn gemaakt aan de regeerbaarheid op korte termijn.

Oftewel: het werkelijke landsbelang is volgens Von der Dunk het binnenhalen van zo veel mogelijk buitenlanders.
    Mooi, die is genoteerd. Kan gebruikt worden in het landverradersproces, mocht dat komen. Het vonnis staat dan wel vast.
    Maar goed, Von der Dunk denkt kennelijk dat hij en zijn elite wel aan de macht blijven. En probeert dat zo te houden door de tegenstanders alvast de pas af te snijden door het inroepen van het goorheidswapen (oh nee: we hadden het "het verbale atoomwapen" gedoopt):
  In deze meidagen, 70 respectievelijk 75 jaar na dato, worden vast weer veel vrome woorden gewijd aan vrijheid en mensenrechten en nog zo wat. En ook zal er vast weer, gelijk men zich de afgelopen jaren regelmatig genoodzaakt zag, door deze of gene politicus met een zekere gêne teruggekeken worden op de kille houding waarop Joodse en politieke vluchtelingen uit Duitsland in de jaren dertig bij de Nederlandse overheid - de gevierde latere 'oorlogskoningin' Wilhelmina inclusief - konden rekenen

Oftewel: de parasieten van nu zijn de Joden van toen. En ter benadrukking:
  Wie, als historicus, van een wat grotere afstand kijkend, de Nederlandse reacties van toen met de huidige vergelijkt, kan niet nalaten ter verdediging van het vorige geslacht op te merken dat men met het bruskeren van Hitler een conflict met een handelspartner riskeerde die aanmerkelijk crucialer was dan het barbaarse regime in Saoedi-Arabië nu, en dat Nederland na de Oorlog veel armer was dan dit van welvaart barstende land vandaag. Moest er na 1945 met de toen teruggekomenen schaarste worden gedeeld, dat ligt nu anders.

Oftewel: de Nederlanders van nu die tegen parassieten zijn, zijn erger dan de Nederlandes van toen die tegen Joden waren (hoeveel dat er waren weet trouwens niemand - geen Maurice de Hond en geen internet in die tijd - ook dit is maar zo weer een stelling van Von der Dunk).
    Overigens: als "de parasieten van nu" gelijk zijn aan "de Joden van toen", zoals Von der Dunk stelt, en de "parasieten van nu" zijn inderdaad parasieten, waarover gezien de noodzaak tot het invoeren van Polen om het werk te doen weinig twijfel bestaat ... (trek zelf uw conclusie).
    En oh ja: dat die mensen het daar arm hebben, is ook de schuld van de volkse Nederlanders:
  ... is het Westen ... waar het economische oorzaken - armoede, wanbestuur, corruptie - betreft, gaat het niet vrijuit. Enerzijds doordat dankzij een pact tussen westerse multinationals en omgekochte lokale machthebbers de gewone bevolking in die landen te weinig van de eigen grondstoffenrijkdom profiteert. En anderzijds omdat het Westen de thuismarkt gesloten houdt voor Afrikaanse producten en tegelijk op de Afrikaanse markt de Afrikanen met eigen bulkproducten wegconcurreert. Ontwikkelingssamenwerking is te eenzijdig tot exportbevordering verworden: niet de ontwikkeling ginds, maar het profijt voor het eigen bedrijfsleven staat voorop.    ...

Dus: omdat de rijke parasieten in de top van de financiële wereld uitleg of detail die voor een flink deel uit het oud-testamentische volk bestaat uitleg of detail uitleg of detail ook andere landen landen plunderen, moeten degenen die in het westen geplunderd worden hun laatste beetje welvaart afstaan aan negers en moslims.
    Mooi, ook deze bekentenis erbij.

Maar dat was het nog lang niet, wat betreft de Nederlandhaat van vandaag. Want het is zaterdag, dus er is ook genoeg genoeg ruimte ervoor in het katern Vonk, staande onder leiding van een andere Jood: Kustaw Bessems. Auteur is een volgende Jood, Robert Vuijsje, die al tientallen interviews heeft gedaan waarin allochtone immigranten hun haat voor Nederland mochten belijden. De laatste was Marokkaans voetballer Dries Boussatta, die een bewezen leugenaar bleek te zijn uitleg of detail . De beweringen van de rest konden niet gecontroleerd worden, en waren vermoedelijk voor zover ze Nederlandhatend waren ook allemaal leugens - in ieder geval tot het tegendeel in bewezen.
    Vuijsje gaat het hier ter gelegenheid van de komende 5 mei even allemaal samenvatten. Maar eerst natuurlijk weer de meest zwarte chantage - of blackmail zoals dit zo passend in het Engels heet (de Volkskrant, Vonk, 02-05-2015, door Robert Vuijsje):
  Een massale achteloosheid

Wat herdenken we, nu de meesten van ons de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt? En hoe herdenken we in een niet bijster tolerante samenleving? Robert Vuijsje zoekt een antwoord


Mijn vader kondigde een paar weken geleden aan dat hij een verrassing had. Een dvd die hij had laten maken van de homevideo's die waren opgenomen tijdens mijn jeugd. Filmpjes van toen ik net zo oud was als mijn kinderen nu zijn. ...    
    Ook moest ik denken aan een andere gebeurtenis. Een paar jaar geleden, zijn moeder en ik waren nog samen, bezocht ik met mijn oudste zoon Brazilië.
    De Tweede Wereldoorlog is daar een geschiedkundige gebeurtenis die zich bijna honderd jaar geleden afspeelde aan de andere kant van de planeet. ...

Oké, er was een heleboel familiepraat voor nodig, maar nu we toch gearriveerd waar we moeten zijn: de holocaust. Want in deze context is 'De Tweede Wereldoorlog' en één-op-één synoniem voor "de holocaust".
    En wie waren er fout in de oorlog en natuurlijk nog fouter erna - eerste hint:
  Onze context is dat ik keek naar een filmpje van mezelf uit de jaren zeventig ... Een tijd waarin de Marokkaan in Nederland niet bestond. ...

En waar zou dat nu heen sturen? Hahaha, een retorische vraag natuurlijk:
  Een tijd waarin een jongen met zwarte haren en een onbestemd mediterraan uiterlijk iets anders betekende dan vandaag. In de jaren zeventig betekende het namelijk: een Jood.

Een gore leugen. Joden waren toen nog veel meer dan nu een zo kleine minderheid dat niemand ze als zodanig kende. Behalve Joden zelf natuurlijk. Bij iemand met een mediterraan uiterlijk zouden ze gedacht hebben "Italiaan". Of "Spanjaard".
    Conclusie: wie waren en zijn er dus al fout in de jaren zeventig: de Nederlanders - als eerste door argwanend richting Joden te kijken - in de perceptie van een Jood.
  Ook waren de jaren zeventig een tijd waarin de Nederlandse rol in de slavernij niet bestond en niet werd herdacht.

Klopt. Er was in die tijd ook maar één neger in Nederland, en die heette Humphrey Mijnals en voetbalde bij Elinkwijk.
    Maar er was nog veel meer waarin Nederlanders toen al fout waren:
  Een tijd waarin geen discussie werd gevoerd over het afschaffen van de subsidie voor de herdenking van die Nederlandse slavernij - terwijl de 4-mei-herdenking gewoon gesubsidieerd blijft.

Maar natuurlijk was er toen ook al dat grootste onrecht van alles. Eeuwig en in de hele kosmos:
  Een tijd was het waarin wij als Joden het alleenrecht hadden op leed en mishandeling en gediscrimineerd worden. Een tijd waarin we op dat gebied geen wedloop hoefden te houden met andere minderheden. Een tijd waarin ik mezelf tijdens discussies niet de volgende argumenten hoorde gebruiken: ja, maar de oorlog was veel recenter dan de slavernij, de daders en slachtoffers zijn nog in leven, en bovendien vond het plaats hier op de straat waar wij nu staan, terwijl in Nederland nog nooit een slaaf heeft rondgelopen.

Waartegen de Nederlanders de grootste misdadigers waren:
  In Nederland, het land met het laagste percentage Joodse overlevenden van heel Europa, gebeurde dat met volledige medewerking van de overheid, de politie en het openbaar vervoer, inclusief de spoorwegen.

Een smerig sprookje. Dit was uitsluitend en alleen omdat Nederland het meest compacte land was waarin iedere Jood binnen handbereik was, met bovendien de beste organisatie en administratie. Er zijn genoeg Nederlanders doodgeschoten die op enigerlei wijze hiertegen verzet boden. Meer dan alle Joden in alle landen zich verzet hebben. Alle ergens tussen de 15 en 20 miljoen of wat hoger. Met slechts een kleine verzetsgroep bekend ergens in Rusland uitleg of detail waarover dus meteen een film moest worden gemaakt (in de Wikipedia-items wordt dit schrijnend onderstreept door een zielig hoopje individuele namen die zouden staan voor systematisch verzet - pathetisch gewoon). En wie gaat degene helpen die zichzelf niet eens willen helpen? En oh ja: ook prominent vermeld is de "the Dutch 'Februari-staking'" die georganiseerd was door de communisten.
    Maar Nederlanders zijn collectief verantwoordelijk voor de moord op de Joden, ook nu nog een generatie of twee later. Want collectieve verantwoordelijkheid geldt voor alle wandaden. Natuurlijk:
  In Europa volgden de jaren zeventig zo kort op de Tweede Wereldoorlog dat de Joden niet waren getransformeerd naar een volk van rijke stinkerds die achter de schermen alles stiekem regelden en de macht over de hele wereld in handen hadden. Een volk dat niet collectief verantwoordelijk was voor het beleid van de Israëlische regering.

Ahhh, wacht eens even: collectieve verantwoordelijk geldt voor Nederlanders, maar kan natuurlijk nooit voor Joden gelden.
    Stel je voor ...
    Dat kan niet, want dan zou iemand wel eens kunnen gaan praten over hun vele vingers in de pap van de financiële wereld. En van de bijbehorende smerigheden als neoliberalisme, Europeanisme, enzovoort. En natuurlijk: de smeerlapperij die de Joden in Israël begaan. Daarvoor kan je Joden niet collectief verantwoordelijk houden. Dat geldt alleen voor blanken als de Nederlanders. Die collectief verantwoordelijk zijn. Voor, sinds en na de Tweede Wereldoorlog:
  Hoewel sommige van mijn beste vrienden blonde Hollanders zijn die net zo lang na de oorlog werden geboren als ik, blijf ik toch onbewust in mijn achterhoofd houden: als ze het toen hebben laten gebeuren, kunnen ze het nu ook weer laten gebeuren.

Tijd om te gaan kotsen ...
    Een beetje opgefrist gaan we verder. Ondertussen heeft Vuijsje uitgebreid verhaald over de diaspora en soortgelijke, en zijn tochtje naar Auschwitz.
    Waarna de kern van het verhaal komt:
  Om het bredere en actuele perspectief te bestuderen van wat wij op 4 mei herdenken, ben ik vorig jaar begonnen aan een interviewserie in de Volkskrant. Elke week spreek ik een Nederlander die ook nog een andere afkomst heeft. Het zijn geen hangjongeren die op een pleintje staan te schreeuwen dat ze worden gediscrimineerd en buitengesloten. Dit zijn succesvolle mensen.
    Na veertig afleveringen zie ik een aantal patronen.
    Eén. Ongeacht wat hun afkomst precies is: die speelt altijd een grote rol in hun leven. Dat staat los van politieke correctheid en geldt ook voor zogeheten allochtonen met een rechtse politieke voorkeur.    ...

Wat vreemd nou ...: je zet tien teddyberen op een rijtje. Allemaal lichtgeel. Op één na - die is donkerbruin. Vraagje: welke trekt de aandacht? Je dropt een blanke Nederlander in een Chninees dorp in de jaren zeventig. Wie trekt dan de aandacht? De Chinese dorpelingen?
  Twee. Zonder uitzondering zijn ze het erover eens: discriminatie en racisme bestaan in Nederland. Dat is een gegeven, een uitgangspunt waar ze vanaf hun jeugd mee te maken hebben. De vraag is: hoe ga je ermee om? En hoe zorg je dat je niet in een slachtofferrol komt? Meestal heeft de oplossing iets te maken met de les die ze van hun ouders kregen: dat ze harder moeten werken dan een autochtone collega.

Ten eerst is dat 'zonder uitzondering' een ordinaire leugen: er waren er een paar die daar geen last van hadden. En van de rest was het doodgewone wraak. Voor de culturele nederlaag die ze als groep allemaal lijden in Nederland. Van degenen waarvan de uitspraken dienaangaande gecontroleerd konden worden, bleken het leugens. Als ze iets hebben ondervonden, was het een fractie van wat Nederlanders aan de hand van de gekleurde instroom heeft ondervonden. Om maar eens mee te beginnen: hele reeksen extra wrede extra moorden - denk maar eens aan Theo van Gogh, afgeslacht door de moslims - of Henk Opentij en Mary Run uitleg of detail , afgeslacht door negers.
  Drie. Ze herkennen zich niet in het beeld van Nederland op de televisie en in kranten en tijdschriften. Voor zover ze zelf in de media werken is dat in een situatie waarin ze per definitie anders zijn en buiten de standaard vallen.

Bijna hetzelfde als het voorgaande, toegepast op een specifieke terrein. Sylvana Simons: zit overal op televisie, en klaagt over discriminatie. Idem: Jörgen Raymann, Noraly Beyer, Tanja Kross enzovoort.
  Vier. Ze zijn geboren of wonen bijna hun hele leven in een land waarvan ze weten dat de meeste inwoners ze niet als echte Nederlanders beschouwen.

Hoe weten ze dat? De hele politiek-correcte elite behandelt ze alsof ze Jezus zijn ... Staat een acteur met een prijs te brullen dat hij zo blij is Marokkaan en moslim te zijn, komen ze er allemaal collectief op klaar. Natte zakdoeken in de hand ...
  Vijf. Wanneer ze om zich heen kijken, zien ze een land in ontwikkeling. Een land dat er wat samenstelling betreft radicaal anders uitziet dan vijftig jaar geleden. Of dat nu als positief of negatief wordt gezien, het ís zo. Tegelijkertijd zien ze dat veel autochtone landgenoten, bewust of onbewust, blijven doen alsof deze ontwikkeling niet bestaat. Alsof dit hetzelfde land is als vijftig jaar geleden. En iedereen die hier te gast is, alsof ze een middag op een verjaardagspartijtje zijn uitgenodigd, zich maar moet aanpassen. En anders oprotten naar hun eigen land.

Een volkomen herhaling van het voorgaande. En natuurlijk zijn die andersculturigen hier te gast. En nog ongevraagd ook (op 75 duizend na en die zijn inmiddels bijna allemaal dood of weg). Gasten die als ze zonodig behoefte hebben aan eigen cultuur, die in overvloed kunnen krijgen: in eigen land. Waar er voor Nederlanders maar één land is: Nederland
    Goed, met zulke zwakke punten moet je wat je zojuist hebt lopen zwetsen extra onderbouwen. Waarmee? Maar natuurlijk:
  Op 5 april, werd de voetbalwedstrijd FC Utrecht-Ajax gespeeld. Hoe je dit aan buitenlander moet uitleggen is een raadsel, maar tijdens die wedstrijd richtten de supporters van FC Utrecht op de Bunnikside zich tot de supporters van Ajax, die niet Joods zijn, maar roepen dat ze het wel zijn. De tekst luidde als volgt:

Mijn vader zat bij de commando's
Mijn moeder zat bij de SS
Samen verbrandden zij Joden
Want Joden die branden het best


... Wat mij vooral raakt is de achteloosheid waarmee dit lied in de openbare ruimte door een zo grote groep mensen wordt gezongen. Het is deze achteloosheid die dit, gezien de toch best recente geschiedenis, zo pijnlijk maakt.

Tijd voor een tweede ronde kotsen.
    En dan tijd voor de overdrive:
  Wanneer het over antisemitisme gaat, wordt de laatste jaren vaak de nadruk gelegd op moslims. Alsof zij dit hiervoor niet-bestaande fenomeen naar Europa brachten. Gezien de manier waarop in het Midden-Oosten en Noord-Afrika over Joden en Israël wordt gesproken, kan het niet anders dan dat in Nederland vele duizenden moslims wonen die Joden haten.

Die Nederlanders die beweren dat het antisemitisme zo is gestegen door de moslims, zijn leugenaars:
  Alleen hebben zij nooit een Jood naar een concentratiekamp gebracht. Zij hebben nooit met medewerking van de overheid, de politie, het openbaar vervoer, met medewerking van de complete infrastructuur van Nederland ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk Joden werden afgevoerd naar de gaskamer.

Het zijn de Nederlanders zelf die zware antisemieten zijn.
  ... dat in Nederland vele duizenden moslims wonen die Joden haten. Alleen hebben zij nooit een Jood naar een concentratiekamp gebracht. ...
    Ook in 2015 zullen ze dat niet doen. ...

En de moslims haten Joden niet. Kijk maar naar de bewijzen: Mohammed Mehra, Mehdi Nemmouche, Amedy Coulibaly die het bij hun aanslagen specifiek op Joden gericht hadden, waren allemaal blanke Nederlanders.
   En ook al waren ze niet Nederlanders, dan toch nog was de brug open, de spoorbomen dicht, en deden ze het niet ...
  Omdat ze simpelweg niet de machtspositie hebben om zoiets voor elkaar te krijgen. In de Nederlandse politiek hebben moslims niets te vertellen, bij de politie niet, bij de overheid niet. In Europa vormen zij niet een potentieel machtsblok van het type waar wij nu bij stilstaan. Het enige middel dat ze hebben, en ook daadwerkelijk gebruiken, is dat van de desperate terreuraanslag. Hoe ontwrichtend en verschrikkelijk ook, het blijft van incidentele aard en is niet zo beangstigend als een land dat zich massaal mobiliseert.

Net als die Nederlanders dat al sinds mensenheugenis bijna iedere dag doen doen. Bij voetbalwedstrijden, Koningsdag (ook net achter de rug - vreselijk natuurlijk)
  Die massale mobilisatie en ook de achteloosheid waarmee mensen zonder na te denken ergens in meegaan of gezamenlijk een lied zingen, zonder de historische beladenheid daarvan te beseffen ...

En wat dus de werkelijke oorzaak is van de holocaust:
   ... voor mij betreft is dat wat wij herdenken.

En vandaar dat het zo'n goed idee is om landen zoals Nederland af te schaffen, iedere vorm van sociale binding te onderdrukken, en ons te laten regeren door de Joodse oligarchen uitleg of detail en andere parasieten. Die als alles leeggeplunderd is, gewoon doortrekken naar volgend land, continent of planeet - zoals een cultuurgenoot het verwoordt (de Volkskrant, 25-04-2015, column door Arnon Grunberg):
  Intermezzo

Mijn ouders zijn niet in Nederland geboren en zijn er niet begraven, hun kinderen leven niet meer in Nederland en zullen er evenmin worden begraven ...

Of zoals afgekort in de kop van de webversie:
  De geschiedenis van mijn familie in Nederland was een intermezzo

Hartelijk dank voor de aanwezigheid.
    Welke smerig- en wanstaltigheden een vraag doet opkomen: volgens de standaardverhalen waren alle Joodse slachtoffers van de nazi's arme Joden. Maar de laatste jaren zijn halve musea opgeëist door nabestaanden van de Joden. Dus tenzij hordes arme Joden kostbare schilderijen aan de muren van hun bescheiden woninkjes hadden hangen, waren in ieder geval niet alle Joden arme Joden. Eerder is het waarschijnlijk dat er behoorlijk veel niet-zo-arme Joden waren. Misschien is er op een gegeven ruimte om dat eens te onderzoeken. Voorlopig is het echter nog verboden. Maar dat heeft natuurlijk niets van doen met invloed van Joden.
    En dan hebben we het nog niet over de vijftien eeuwen christendom, ook een echte uitvinding Midden-Oosten-woestijnuitvinding van een Jood, die West-Europa geteisterd heeft en waar, na een tussenfase van vijfhonderd jaar, pas nu een beetje een einde aan lijkt te komen. En over hun nieuwe pestilentie, het neoliberalisme, zullen we het helmaal maar niet hebben ...
   Overigens: bemerkt u de o zo intieme solidariteit met de moslims? Wat is dat toch? Sympathie met het semitische broedervolk? Of sympathie voor het  broederlijke relifascisme? Of sympathie voor het broeder-nomadenvolk? Of gedeelde Nederlandhaat?

Na enige innerlijke beschouwing kwam er nog een vergeten aspect aan dit verhaal naar boven, namelijk, dat dat van "behoud van cultuur". Eerst wat Robert Vuijsje vindt van het al dan niet behouden van de Joodse cultuur:
  Mijn 4 mei-gevoel heeft dezelfde complicatie als het leed van andere bevolkingsgroepen dat is gebaseerd op een geschiedenis van voor wij werden geboren. ...
    ... Als ik voor mezelf mag spreken: de Tweede Wereldoorlog heeft invloed op hoe ik kijk naar de Nederlandse overheid en hoe ik me voel tussen de Nederlandse autochtone bevolking. Hoewel sommige van mijn beste vrienden blonde Hollanders zijn die net zo lang na de oorlog werden geboren als ik, blijf ik toch onbewust in mijn achterhoofd houden: als ze het toen hebben laten gebeuren, kunnen ze het nu ook weer laten gebeuren.
    Wanneer ik vertel dat ik niet geloof in religie, dus ook niet in de joodse variant, vragen mensen mij wel eens: maar hoe kun je dan Joods zijn? Wat betekent Joods zijn als de religieuze kant voor jou niet bestaat? Voor mij is het een gevoel van verbondenheid met andere Joden. En dat gevoel heeft voor een substantieel deel te maken met de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse Joden bestaan in alle soorten en maten. Daar zitten ook textieljoden bij en geldjoden, met wie ik verder weinig tot niets gemeenschappelijk heb. Maar wanneer ik voor het eerst een Nederlandse Jood ontmoet, wie het ook is en hoeveel wij van elkaar verschillen, voel ik automatisch een onuitgesproken verbondenheid. Zonder de details van elkaars familiegeschiedenis te kennen, weten wij van elkaar dat die historie vergelijkbaar zal zijn. ...
    Het is een van de mysteries van het tegen elkaar opbieden wie het grootste leed heeft ondergaan. Normaal zou je zeggen dat het niet een club is waar je bij wil horen. Wat is er aantrekkelijk aan onheil en dood en verderf? Waarom zou je een afstammeling willen zijn van oorlogsslachtoffers of slaven? Waarom zou je Joods willen zijn? Zoals mijn beste vriend ooit tegen mij zei: jij bent iets, je hoort ergens bij. Zelf was hij een onbestemde kaaskop, hij hoorde nergens bij. In zijn eigen beleving hoorde hij alleen bij de mensen die schuldig waren, tot het tegendeel werd bewezen. Als Jood krijg je een verhaal en een identiteit er gratis bij. Als nakomeling van slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid is het overzichtelijk: één ding is zeker, je staat sowieso aan de goede kant van het verhaal. Al heb je dat verhaal niet per definitie zelf meegemaakt.
    Mijn particuliere 4 mei-gevoel is ontstaan door de verhalen van de familie van mijn vader. Mijn opa en drie broers van hem overleefden de oorlog. De helft van het gezin was intact gebleven, in Nederland een bovengemiddeld goede score. Iedere familiebijeenkomst tijdens mijn jeugd, of het nu een verjaardag was of Sinterklaas of Nieuwjaar, kende hetzelfde patroon. De broers van mijn opa kwamen binnen, gingen zitten en begonnen te praten over de oorlog. Mijn opa sprak er geen woord over. In onze familie bestonden twee varianten: overlevenden die er nooit over praatten, zoals mijn opa, of mensen die over niets anders praatten, zoals zijn broers. Tussen de broers bestond een hiërarchie op dit gebied. Oom Nathan stond bovenaan, hij had Auschwitz overleefd. In de keuken van het huis van mijn opa stroopte hij zijn overhemd omhoog en liet me zijn kampnummer zien - voor mij de reden om nooit een tatoeage te nemen. Na Nathan kwamen Bram en Jaap, die op diverse plekken in het land zaten ondergedoken. Onderaan stond mijn opa. Hij was in Amsterdam gebleven bij zijn vrouw, mijn niet-Joodse oma, en had daar een paar jaar in een kast doorgebracht.    ...
    De vader van mijn moeder werd geboren in Petach Tikva, een buitenwijk van Tel Aviv, in een land dat destijds Palestina heette. De moeder van mijn moeder werd geboren in Alexandrië. Hun families waren de pogroms ontvlucht in Rusland, Oekraïne en Polen. Tegen de tijd dat mijn moeder werd geboren, woonden haar ouders in New York. Haar familie woonde verdeeld over Amerika en Israël, of het was ze aan het eind van de negentiende eeuw niet gelukt de pogroms te ontvluchten. Voor zover ze in 1940 nog in Oost-Europa woonden, waren hun overlevingskansen niet groot, maar dit speelde zich af buiten het gezichtsveld van de familie die een halve eeuw eerder uit dat deel van de wereld was ontkomen.
    Voor mijn moeder in het veilige New York was het verhaal van de pogroms en de Tweede Wereldoorlog in Oost-Europa ver weg. En voor mij in Amsterdam was het al helemaal ver weg. De oorlogsverhalen van de familie van mijn vader had ik mijn hele leven gehoord, hun ervaringen waren voor mij tastbaar. Ik had ze uit de eerste hand gehoord van mijn eigen familie. Wanneer ik aan de Tweede Wereldoorlog denk, of erover schrijf, gaat het over deze verhalen, uit Nederland.    ...
    Mijn eigen context. Waar denk ik aan om acht uur op 4 mei? Sinds 2001 denk ik aan de reis die ik naar Auschwitz maakte in het jaar ervoor. Mijn ome Nathan was vijf jaar eerder overleden. Zijn zus Alida, de zus van mijn opa, haar man Gerrit en hun kinderen Marcus en Jeannette zijn in 1942 in Auschwitz vergast. Een jaar later gebeurde hetzelfde met Louis, een andere broer van mijn opa. Wij zijn een echte Auschwitz-familie. Alleen voor de ouders van mijn opa, Isaac en Schoontje, had de trein Sobibor als eindpunt, in 1943.    ...

Familie en afkomst voor en na. Eindeloos lang. De kern van zijn bestaan.
    Logisch, ergens ook. Zonder deze traditie van het keihard vasthouden aan de eigen cultuur waren de Joden natuurlijk allang geassimileerd. In Europa. Waar zo veel groepen geassimileerd zijn, zoals de hugenoten. Niet de Joden dus. Al een paar duizend jaar niet. En je kan bijna wiskundig uitrekenen hoe hardnekkig je je aan je eigen cultuur moet vasthouden, om na zo vele generaties nog precies dezelfde praatjes te verkondigen als die paar duizend jaar eerder.
    En daar heeft de holocaust dus helemaal niet, absoluut helemaal niets, mee te maken, want die paar duizend jaar ervoor waren vóór de holocaust.
    Joden houden keihard vast aan hun eigen cultuur, wat er ook in hun omgeving gebeurt.
    En nu over de Nederlandse cultuur. Uit de pen van Robert Vuijsje:
  Een tijd waarin miljoenen Nederlanders de oorlog nog hadden meegemaakt. Een tijd waarin de oorlog niet, letterlijk, een onderwerp was geworden waarover alleen heel oude mensen uit eigen ervaring konden meepraten. Een tijd waarin de Marokkaan in Nederland niet bestond.

Nederlanders moeten Marokkanen als zichzelf zien en hun cultuur overnemen.
  Een tijd waarin een jongen met zwarte haren en een onbestemd mediterraan uiterlijk iets anders betekende dan vandaag. In de jaren zeventig betekende het namelijk: een Jood.

Nederlanders moeten Joden als zichzelf zien en hun cultuur overnemen.
  In ons land zijn de verhoudingen blootgelegd door Zwarte Piet.

Nederlanders moeten creolen en negers als zichzelf zien en hun cultuur overnemen.
  Om het bredere en actuele perspectief te bestuderen van wat wij op 4 mei herdenken, ben ik vorig jaar begonnen aan een interviewserie in de Volkskrant. Elke week spreek ik een Nederlander die ook nog een andere afkomst heeft.

Nederlanders moeten iedere migrant als zichzelf zien en hun cultuur overnemen.
  Eén. Ongeacht wat hun afkomst precies is: die speelt altijd een grote rol in hun leven. Dat staat los van politieke correctheid en geldt ook voor zogeheten allochtonen met een rechtse politieke voorkeur.

Nederlanders moeten iedere migrant als zichzelf zien en hun cultuur overnemen.
  Twee. Zonder uitzondering zijn ze het erover eens: discriminatie en racisme bestaan in Nederland. Dat is een gegeven, een uitgangspunt waar ze vanaf hun jeugd mee te maken hebben. De vraag is: hoe ga je ermee om? En hoe zorg je dat je niet in een slachtofferrol komt? Meestal heeft de oplossing iets te maken met de les die ze van hun ouders kregen: dat ze harder moeten werken dan een autochtone collega.

Nederlanders moeten iedere migrant als zichzelf zien en hun cultuur overnemen.
  Drie. Ze herkennen zich niet in het beeld van Nederland op de televisie en in kranten en tijdschriften. Voor zover ze zelf in de media werken is dat in een situatie waarin ze per definitie anders zijn en buiten de standaard vallen.

Nederlanders moeten iedere migrant als zichzelf zien en hun cultuur overnemen.
  Vier. Ze zijn geboren of wonen bijna hun hele leven in een land waarvan ze weten dat de meeste inwoners ze niet als echte Nederlanders beschouwen.

Nederlanders moeten iedere migrant als zichzelf zien en hun cultuur overnemen.
  Vijf. Wanneer ze om zich heen kijken, zien ze een land in ontwikkeling. Een land dat er wat samenstelling betreft radicaal anders uitziet dan vijftig jaar geleden. Of dat nu als positief of negatief wordt gezien, het ís zo. Tegelijkertijd zien ze dat veel autochtone landgenoten, bewust of onbewust, blijven doen alsof deze ontwikkeling niet bestaat. Alsof dit hetzelfde land is als vijftig jaar geleden. En iedereen

Nederlanders moeten iedere migrant als zichzelf zien en hun cultuur overnemen.
    Het is van een totaal ongekende schofterigheid en goorheid.
    Die holocaust is echt volkomen begrijpelijk.
    Maar dat was hij natuurlijk altijd al, als je kijkt naar de basis van de Joodse cultuur: "De Joden zijn het door de Almachtige van de Schepping Uitverkoren Volk". Die is van een dusdanig ongekende schofterigheid en hufterigheid, dat het een godswonder is dat er überhaupt nog één enkele Jood leeft: ze houden iedereen die geen Jood is voor dat hij ten diepste minderwaardig is. De rest van de mensheid heeft een engelengeduld betracht met de Joden. Hoezo, erfzonde ...
    Overigens: de Volkskrant staat voor de volle honderd procent achter de boodschap van dit verhaal, zoals blijkt uit de hoeveelheid aandacht ervoor en de vormgeving ervan:
Vuijsje 1
 
Vuijsje 2
 
Vuisje 3

Hiermee is volkomen duidelijk wat dat "Een massale achteloosheid" van de kop betekent: Nederland moet zijn eigen identiteit opgeven en zichzelf het land van "licht en donker bruin-geel getinte donkerogige en zwartharige massa-fokmens" verklaren. Het blanke ras moet dood.

En de gifbeker was nog niet leeg. De redactie ging vanwege een andere nieuwsfeit (de semitische soortgenoten hebben weer een aanslag gepleegd) langs diverse media, en bij toeval ook langs Trouw - wat dit onderwerp betreft bijna een kopie van de Volkskrant. En ook voor dit soort verhaal (Trouw.nl,  03-05-2015, door Judith Frishman, hoogleraar Joodse Studies, Universiteit Leiden. Dit stuk verschijnt ook in het Engels op Leiden Religie Blog):
  Jodendom

Moeten wij Joden weg uit Europa?

Aanvallen op Joden en moslims mogen niet gelaten worden aanvaard, vindt Judith Frishman. Landen moeten zich uitspreken en Joden en moslims dienen elkaar te erkennen als Europeanen.


Tussentitels: Waarom waren de Europeanen er niet in geslaagd zichzelf te identificeren met Joden?
De identificatie van alle Joden met Israël en alle moslims met terroristen is ondeugdelijk en fout

De gorigheid druipt al aan alle kanten van die koppen af. Maak hier van ...
  Blankendom

Moeten wij blanken weg uit Europa?

.. en je staat sneller in de hoek van de nazi's dan je kan bijhouden met de lichtsnelheid.
    En als je van die schok bekomen bent, dan moet je met die tussentitels afrekenen. Ten eerste: Waarom waren de Europeanen er niet in geslaagd zichzelf te identificeren met Joden? Antwoord, al gezien: Omdat Joden er in tweeduizend jaar er niet in geslaagd zijn zichzelf te identificeren met Europeanen.
    En tweede: de tweede tussentitel is in flagrante tegenspraak met de eerste: Als Joden in Europa niet geïdentificeerd mogen worden met Joden is Israel, waarom zouden blanken, "goy", in Europa zich dan moeten identificeren met Joden?
    En dan moet de tekst dus nog beginnen. ...
    Die begint op dezelfde manier als Vuijsje:
  Enige tijd geleden vierden wij het Pesachfeest - het feest dat het einde van de Joodse slavernij in Egypte, en de exodus uit ditzelfde land gedenkt.

Met het vieren van het Joods-zijn en het nomadisme. Dus niet "het vieren van het kerstfeest dat de zonnewende en de start van het Lengen van het Licht gedenkt", of: "het vieren van het paasfeest, dat de start van de Bloei van de Natuur gedenkt". (Merk op: die feesten zijn gestolen door de volgelingen van een andere Jood - ene Jezus).
    Maar daarna begint een bijna nog mooiere, in meerdere fases - fase 1:
  Ik kon mezelf er niet van weerhouden om weer de vraag te stellen die ik mijzelf al maanden had gesteld. Het was dezelfde vraag die diende als titel van Jeffrey Goldberg's recent gepubliceerde artikel in The Atlantic: 'Is it Time for the Jews to Leave Europe?' Oftewel: is het tijd voor de Joden om uit Europa te vertrekken? Hield ik mijzelf voor de gek, net als de vooroorlogse Joodse bevolking in Europa? Zou ik het dreigende gevaar pas herkennen als het te laat zou zijn?

Fase 1: Joden worden aangevallen.
    Fase 2:
  Ik zal deze bezorgdheid uitleggen. Waren de aanslagen in Toulouse (2012) en Brussel (2014) op Joodse doelwitten door geradicaliseerde moslims misschien nog treurige incidenten, de dodelijke aanslagen in Parijs en Kopenhagen schokten de westerse wereld.

Fase 2: de aanvallers waren moslims - het staat er wel niet, maar iedereen weet het. Dus dat weglaten kan toeval zijn (is een retorische opmerking van deze redactie: natuurlijk is het dat niet).
    Fase 3:
  Meteen werden bijeenkomsten georganiseerd en overal was de kreet 'Je suis Charlie' te horen.
    Ik nam aan, om een of andere naïeve reden, dat als men zich omwille van vrijheid van meningsuiting kon identificeren met de bron van grove beledigingen, dat men zich dan zeker zou kunnen identificeren met de Joden die waren vermoord in een koosjere supermarkt of voor een synagoge. Maar de stilte was oorverdovend: het waren voornamelijk de Joden die riepen of twitterden: 'Je suis Juif.'

Fase 3: Er werd weinig over de Joodse slachtoffers gepraat. Wat misschien klopt. Maar dat werd expres gedaan. Men wilde de daders niet ook nog eens beschuldigen van het ergste wat er is: antisemitisme. Men wilde namelijk kunnen zeggen, zoals men dat ook deed "De moslims horen er bij". En als het zo zou zijn dat moslims antisemieten zijn, kan je niet zeggen "De moslims horen er bij". Dat er niet zo veel over de specifiek Joodse slachtoffers werd gepraat, is omdat men, de elite en de media, de moslims beschermen.
    Fase 4:
  Europa's 'Ander'
Waarom waren de Europeanen, die voortdurend gebruik maken van de erkenning van de Holocaust als lakmoesproef voor integratie - vooral van moslims - er niet in geslaagd zichzelf te identificeren met Joden? Joden die waren vermoord om geen andere reden dan dat ze Joods waren? Blijkbaar waren de Joden, die eeuwenlang, zo niet duizenden jaren als Europa's 'Ander' hadden gediend, niet in staat om zich van hun stigma te ontdoen en werden zij nog steeds ervaren als zijnde zo anders dat het een identificatie onmogelijk maakte.

Fase 4 is een tussenfase: het "We zijn anders dan jullie maar we willen niet door jullie gezien worden als anders dan jullie" wordt nog een keer herhaald en uitgeschreven.
    Fase 5:
  De lessen die zijn geleerd van de Holocaust zijn dermate veralgemeniseerd dat ze niet meer betrokken worden op de slachtoffers zelf - de Joden.

Het erbij halen van de holocaust - het centrale deel in al dit soort verhalen. Opdat het denken over wat er nu eigenlijk gezegd wordt, stopt.
    Fase 6:
  De nu levende Joden lijken op geen enkele manier verbonden te worden met deze lessen.

Fase 6: de door een grove leugens ondersteunde beschuldigingen. De Joden zijn dezer dagen niet uit de media weg te slaan, en die periode duurt tegenwoordig bijkans een hele maand.
    Fase 6, deel 2.
  Hun aanhoudende aanwezigheid is een anomalie die Europa's gevoel van superioriteit uitdaagt en het schuldige bewustzijn doet schokken.

Fase 6 deel 2: Nog een gore leugen: niemand in Europa verkondigt superioriteit, behalve de Joden en de moslims - die hebben dat in hun Heilige Boeken staan.
    Gevolgd door nog een leugen: niemand in Europa die de oorlog niet heeft meegamaakt hoeft een schuldig bewustzijn te hebben, en de meeste hebben dat ook niet. Merk op dat van Joden in Europa niet gezegd mag worden dat ze iets te maken hebben met Joden in Israël, hoewel het meestal directe familie is. Dat is iets heel anders, natuurlijk.
    Fase 7:
  Maar Joden zijn niet uitsluitend Europa's Andere. De afkeer tegen moslims groeit en de aard van hun burgerschap wordt bevraagd.

Fase 7: het "We zijn anders dan maar we willen niet door jullie gezien worden als anders dan jullie" wordt toegepast op de moslims.
    Fase 8:
  Zij worden ervan beschuldigd, net als Joden in het verleden, deel te nemen aan primitieve praktijken, aan elkaar te plakken, zich anders te kleden, en niet de cultuur (Bildung) te bezitten die hen in staat zou stellen te assimileren. En er wordt niets minder dan assimilatie verwacht.

Fase 8 is dus min-of-meer de eindfase: de moslims van nu zijn de Joden van toen en nu.
     Het is allemaal de schuld van de blanke (West-)Europeanen: de verdrijving van de Joden uit Palestina, de pogroms in Oost-Europa, de holocaust, en de vervolging van de moslims en andere migranten:
  Aanvallen op Joden en moslims mogen niet gelaten worden aanvaard, vindt Judith Frishman.

En zo is Judith Frischman, Jodin en semiet, er in geslaagd de aanslagen op Joden door moslims, ook semieten, te schuiven in de schoenen van de blanke Europeanen.
    Bijzonder knap.
    Ze kunnen er wat van, die Joden.
    Een vaardigheid, zo schrijven, waar je eindeloos je brood mee kan verdienen. In christelijk West-Europa. Je kan jezelf er zelfs mee geestelijk prostitueren op een universiteit.
    En waar laat dat de argeloze lezer: het begint met een knal voor je kop te krijgen van iemand die je nog nooit ontmoet hebt, en het eindigt ermee dat het allemaal jouw schuld is omdat je die persoon beledigd en mishandeld hebt.
    Ook al heb je hem nooit ontmoet.
    En dagblad Trouw publiceert het vol trots, getrouw aan haar christelijke afkomst met het o zo heilige toekeren van de andere wang aan degene die je zojuist een geweldige watjekouw op de ene heeft gegeven.
    En jij, de ontvanger van deze smerigheden, hebt geen mogelijkheid hen op gelijke wijze van repliek te dienen.
    Met een stuk in de krant om hun smerige praktijken aan de kaak te stellen
    Waarop nog slechts één conclusie kan worden getrokken: de Europese cultuur en beschaving verkeert in ernstig gevaar door de allochtone instroom en de collaborerende elite.
    En dat gevaar wordt oneindig veel groter, als de nieuwe instroom gaat samenklonteren met de oude - zoals Frischman wil:
  ... Joden en moslims in Europa moeten met elkaar omgaan en elkaar behandelen als Europeanen ...

... en die twee groepen samen moeten gaan optrekken tegen:
  ... Joden en moslims ... als ... Europeanen, wier Europees-zijn in twijfel getrokken wordt.  ...

... de blanke Europeanen, die nu al bezig zijn met...
  ...  aanvallen op Joden of moslims ...

... en welke moslims en Joden dat tot nu toe ...
   De gelaten aanvaarding van aanvallen op Joden of moslims als hedendaagse realiteit ...

... gelaten hebben aanvaard. Maar:
   ... in de woorden van Jeffrey Goldberg, inderdaad "Joden confronteren met een pijnlijke keuze."

... en die keuze zijnde:
   Het was dezelfde vraag die diende als titel van Jeffrey Goldberg's recent gepubliceerde artikel in The Atlantic: 'Is it Time for the Jews to Leave Europe?' Oftewel: is het tijd voor de Joden om uit Europa te vertrekken?

... wat dus volgens Judith Frischberg ook geldt voor de moslims, en waarop het antwoord luidt, naturlijk luidt, op de meest hartgrondige wijze: "Weg met zowel Joden als moslims!" Het mengsel van de nomadische woestijnvolken met de barbaarse godsdiensten is een dodelijk gevaar voor de beschaving van de akkers en weilanden en de rationele geest.

Tussengevoegd: een wat latere aflevering van Vuijsje uit zijn serie interviews. Dit keer niet uit het rijtje van usual suspects ... De sociaal-maatschappelijke onderpresteerders uit Afrika of Arabirië. Met een geheel andere uitkomst (de Volkskrant, 03-09-2015, door Robert Vuijsje):
  Excellentie

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Robert Vuijsje onderzoekt het in een reeks interviews. Rector magnificus Vinod Subramaniam (48): 'Diversiteit op zich is geen doel.'


We zitten in een kamer met uitzicht op de campus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vinod Subramaniam - 'Ja, ze kunnen mijn achternaam hier goed uitspreken, die is niet moeilijk, alleen lang' - werd geboren in India en woonde vanaf zijn 18de achtereenvolgens in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en sinds tien jaar in Nederland. Hij vertelt over zijn aanstaande baan als rector magnificus van de VU. En over wat hij zou willen veranderen.
...
In 2004 werd u hoogleraar bij de Universiteit Twente. Hoe verschilde Nederland van andere landen?
'Nederlanders staan zeer open voor buitenlanders. In Twente werkte ik op de afdeling technische natuurkunde, daar was bijna de helft van de hoogleraren buitenlands. Duitsers, een Ier, een Amerikaan en ik. Wij kijken vooral naar excellentie. In Duitsland was dat moeilijker. ...

En "het Nederladse racisme" is zo ernstig dat:
  ... ik ben zelf een Nederlander. Drie weken geleden ben ik naar de ambassade van India gegaan. In India is het niet toegestaan om twee paspoorten te hebben. Ik heb mijn Indiase paspoort opgegeven om de Nederlandse nationaliteit te kunnen krijgen. Dat is mijn teken van commitment aan dit land. Mijn vrouw komt ook uit India, ze heeft hetzelfde gedaan. Onze dochter is geboren in Enschede, wij willen hier blijven. Ik wil volledig deel uitmaken van dit land, ik wil kunnen stemmen tijdens de verkiezingen.'

Die moslims, negers en Joden zijn gestoord.

En nog eens een bevestiging dat het door de lieden gesignaleerde probleem beslist niet aan de Nederlandse kant ligt. Eerst Engeland. We starten met het pas later opgedoken origineel (muslimnews.co.uk, 24-04-2015, door Hamed Chapman uitleg of detail ):
  Labour would outlaw Islamophobia, says Miliband in an exclusive interview

A future Labour Government is committed to outlaw the scourge of Islamophobia by changing the law and making it an aggravated crime, according to the Party’s Leader Ed Miliband.
    “We are going to make it an aggravated crime. We are going to make sure it is marked on people’s records with the police to make sure they root out Islamophobia as a hate crime,” Miliband told the Editor of The Muslim News, Ahmed J Versi in a wide ranging exclusive interview.
    “We are going to change the law on this so we make it absolutely clear of our abhorrence of hate crime and Islamophobia. It will be the first time that the police will record Islamophobic attacks right across the country,” he said.
    Labour Party Manifesto pledged to take a “zero-tolerance approach to hate crime” regarding the growth of Islamophobia as well as anti-Semitism. “We will challenge prejudice before it grows, whether in schools, universities or on social media. And we will strengthen the law on disability, homophobic, and transphobic hate crime,” it said.    ...

Via diverse tussenmtappen kwam dit natuurlijk in de wijdere openbaarheid. Dat wil zeggen: eerst Engelse blogs, toen commentaar in niet-politiek-crrecte Engelse kranten en websites, toen bij GeenStijl en hier en daar een Nederlandse krantenwebsite. Maar verder ging het niet. Dat wil zeggen: in de Volkskrant bijvoorbeeld niets op papier. Terwijl het natuurlijk de meest ernstige vorm van cultuurverraad. En haat voor de westerse, hier Engelse, cultuur. In de woorden van GeenStijl (GeenStijl.nl, 01-05-2015, door Spartacus uitleg of detail ):
  Britse Labour-leider wil islamofobie strafbaar stellen

... 'Tis verkiezingstijd, dus tegenpolen Cameron en Miliband doen extra hun best zichzelf als zodanig te profileren. In de peilingen gaan ze nek aan nek. Cameron is ineens een hardlinende kruisvaarder en Miliband is ineens in alles een moslim, op het feit dat het een jood is na. Een soort Job Cohen dus. Niet geheel zonder reden natuurlijk, want ook daar is Labour grotendeels afhankelijk van de islamitische stem. En hoe de moslimstem beter te paaien dan flaneren met voorstellen die moslims bevestigen in hun externaliserende superioriteits-mentaliteit, door elke legitieme kritiek op hun cultuur te verbieden. ...

Midden in de roos.

En dan Frankrijk - de pregnante islamofilie van de Volkskrant is hier natuurlijk zo veel mogelijk uitgeknipt (de Volkskrant, 11-05-2015, van correspondent Peter Giesen):
  Charlies nu recht tegenover elkaar

De miljoenen mensen die op 11 januari in Parijs en andere Franse steden tegen de aanslagen op Charlie Hebdo en een joodse supermarkt demonstreerden, waren 'blanke Fransen, die voor alles hun sociale dominantie wilden bevestigen' door 'te spugen op de godsdienst van de zwakken'.
    De prominente demograaf Emmanuel Todd heeft een rel veroorzaakt met zijn nieuwe boek Qui est Charlie? Premier Valls hekelde de 'zelfhaat' van intellectuelen als Todd 'die niet meer in Frankrijk geloven' en pleitte voor meer optimisme.
    Op zijn beurt vergeleek Todd de premier met maarschalk Pétain, die in 1940 optimisme propageerde door met de nazi's te collaboreren. 'In een land waar de werkloosheid 10 procent bedraagt, de islamofobie en het antisemitisme zich verbreiden, is het optimisme van Valls net zoiets als het optimisme van Pétain', aldus Todd. ...

De waanzin ten top gedreven. Morgen komt er eentje die Hitler verdedigt. Op wat voor manier is nu nog niet duidelijk want normale mensen kunnen zoiets niet verzinnen, maar de stam van Todd kan alles met woorden. Vraag maar aan Arnon Grunberg.
    En Todd:
  Links is sterk verdeeld over deze kwestie, constateerde Le Monde naar aanleiding van de rel rond het boek van Emmanuel Todd. ...
    Todd wordt ingedeeld bij het andere kamp, 'postkoloniaal links'. Voor deze stroming is de islam een toevluchtsoord voor de onderdrukten. ...

Absurd. Toevluchtsoord ... Moslims vluchten massaal naar het westen ...
    Maar correspondent Peter Giesen, die tot zijn nek in dit soort kringen zit, had nog iemand uit dit kamp:
  ... voor de onderdrukten. 'De haat tegen de godsdienst drukt een intolerant secularisme uit, een verwerping van de gedomineerden zoals zij zijn', schreef bijvoorbeeld Edwy Plenel, de invloedrijke hoofdredacteur van de journalistieke website Mediapart.

Nog meer typisch Franse absurditeit. of beter: de Franse versie van existentionalistische prietpraat, met dat 'zoals ze zijn'.
    Oh ja: wat doet dit allemaal hier? Zodra dit artikel op de website verscheen bij de Volkskrant, ging onmiddellijk de "absurdisme en gestoordheid"-wekker rinkelen en werd direct de internetbrowser gestart, en ja, natuurlijk monsieur Todd bleek Joods. En die andere meneer: Edwy Plenel: langdurig diverse prominente functie bij Le Monde, staande voor het kosmopolitisme en elitarisme in Frankrijk, getrouwd met Nicole Lapierre, née Nicole Lipszej uitleg of detail , Joods.
    Wat moeten die Joden ons haten ...
    Goed, Nederlandse identiteit bestaat niet en zo die wel bestaat, zo snel mogelijk vervangen worden door de islamitische. Want die identiteit bestaat kennelijk wel. En is dus veel beter dan de Nederlandse. Maar wat per definitie wel bestaat is, natuurlijk de Joodse cultuur. En al heel lang ook (De Groene Amsterdammer, 28-05-2015, door Margalith Kleijwegt):
  Twaalf generaties D'Oliveira

Van Moseh tot Ulli

De onontkoombare afkomst van Eli d'Oliveira door historicus Jaap Cohen, over twaalf generaties van een Portugees-joodse familie in Nederland, laat zien dat identiteit niet zomaar weg te moffelen is. Dat bleek helaas ook tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Joods onderwerp, Joodse onderzoeker, Joodse recensent. Een bekend drietal.
  De historicus Jaap Cohen schreef een fascinerend boek over twaalf generaties van een Portugees-joodse familie. Zeven jaar geleden kwam hij in aanraking met de nazaten van Eli Jesserun d'Oliveira, een markante persoonlijkheid die de oorlog, ondanks talrijke inspanningen om aan vervolging door de Duitsers te ontsnappen, niet overleefde. 
    Kleinzoon Ulli d'Oliveira, publicist en hoogleraar en bekende Amsterdammer ...

En overbekend voorvechter van vrije immigratie, liefst van moslims en negers.
    Maar het gaat hier om de weergave van de Joodse geschiedenis - waarbij natuurlijk oorzaak en gevolg, zoals altijd, worden omgekeerd. Na wat terugdraaien:   
  `De Portugese joden bleken een aantal interessante aannames over hun verleden te hebben. Ze vonden dat ze een verfijnde, hoog culturele ontwikkeling hadden gehad. Onder hun voorouders bevonden zich veel artsen, denkers en musici. Ze vonden zichzelf om die reden bijzonder.'

Tja ... Hebben ze dat niet allemaal ...? Maar deze Portugese of sefardische Joden kennelijk nog meer dan de andere:
  Een zwak punt, zegt Cohen, was dat de Portugezen in de negentiende eeuw verarmd raakten. Dat zie je ook goed terug bij de familie D'Oliveira. Abraham d'Oliveira (1749-1823) was geboren in de wereld van sefardische renteniers en buitenhuizen aan de Vecht, maar na de slechte economische ontwikkelingen aan het eind van de achttiende eeuw raakte hij aan lager wal. Op relatief jonge leeftijd kwam hij in een oudemannenhuis van de gemeente terecht omdat hij niet meer in zijn eigen onderhoud kon voorzien. Op het moment dat het financieel minder gaat, trouwen sefardische joden wél met asjkenazische joden en dat feit proberen ze in de oorlog weg te moffelen.

Juist ja ...
    Goed, dat is de oorzaak. Natuurlijk allemaal stammende van dat hatelijke boek: de Bijbel (Eerste Testament). Of toch andersom: de hatelijke mentaliteit was er eerst, en toen kwam dat hatelijke boek. Hoe dan ook: mensen die zichzelf zo openlijk superieur achten, zijn natuurlijk nergens populair:
  De vroege geschiedenis van de Portugese joden was er een van vervolging. In 1492 werden alle joden van het Iberisch Schiereiland verdreven ...

Enzovoort, tot aan Hitler toe. Waarna de Joden door gebrek aan tegenkrachten zich een nieuwe machtspositie konden verwerven, en wij dus opnieuw met dezelfde weerzinwekkendheden te maken hebben, zoals neoliberalisme, oligarchisme, en vrije immigratie.
    Maar waar het hier voornamelijk om gaat is dus de mate waarop ze de eigen identiteit over de vele eeuwen koesteren:
  De onontkoombaarheid van je identiteit is wel een belangrijke lijn in uw boek.
`Er zijn drie elementen die door het boek heen spelen: de joodse afkomst, de Spaans-Portugese afkomst en het integratieproces in de Nederlandse samenleving.'
...
Was het uw grootvader die u inspireerde om deze thema's te onderzoeken?
`Ik herinner me dat ik als kind met een cassetterecorder naar mijn opa en oma ging om hen te interviewen. Vervolgens hield ik op school spreekbeurten over de oorlog. Mijn grootouders lieten ook de gele sterren zien die ze in de oorlog moesten dragen en gaven die aan mij en mijn zusje. Zeker ben ik door hen geïnspireerd, mijn opa en oma vonden het belangrijk om door te geven wat ze hadden meegemaakt.'

... en dat aan Nederlanders keihard willen ontzeggen. En die Nederlandse identiteit ook nog eens kleineren.

En kijk er eens ... Daar is zo'n D'Oliveira. En wat is zijn boodschap? Dezelfde natuurlijk: vreemdelingen moet van twee walletjes kunnen eten! Natuurlijk niet zo geformuleerd, maar wel de enige conclusie uit de gladde praatjes. Hier is stap 1 (de Volkskrant, 01-06-2015, door H.U. Jessurun d'Oliveira, emeritus hoogleraar migratierecht Univ. van Amsterdam):
  Hup Suriname, of toch niet?

Sport en nationaliteit Kunnen Surinaams-Nederlandse sporters ...

Stap 1: maak van die mensen waarvan de ouders ooit uit Suriname zijn gekomen en die dus in alle opzichten en voor de voile 200 procent Nederlanders zijn, eerst weer Surinaamse Nederlanders. Want:
  Het was een gezellige boel, daar bij die onofficiële oefeninterland van Suriname tegen Curacao ... Maar er was ook iets vreemds: voor Suriname stonden een aantal Nederlandse eredivisiespelers van Surinaamse origine opgesteld. Moet men dan niet de nationaliteit bezitten van het land waarvoor men uitkomt. Jawel, maar daarom was dit treffen niet officieel. Het nam een voorschot op de behoefte van Suriname om spelers van Surinaamse afkomst in te lijven als Surinamers, zodat het land hoger op de internationale sportieve ladder kan komen te staan.

Want er is een behoefte. Bij Suriname maar dus ook bij de Surinaamse Nederlanders want anders standen ze niet op het veld namensnn Suriname.
    Dat is dus stap 2: de Surinaamse Nederlanders hebben zichzelf, met instemming van H.U. Jessurun d'Oliveira, omgevormd tot Nederlandse Surinamers. Nee, niet tot Surinamers - daarover zo meteen meer.
    Maar er zit dus een adder onder het gras:
  Suriname heeft een tweetrapsraket ingezet om mensen met een Surinaamse achtergrond geschikt te maken om voor Suriname uit te komen. De eerste trap is een wet van begin 2014 die de status instelt van Persoon van Surinaamse Afkomst (PSA). Daarvoor komt iemand in aanmerking die in Suriname is geboren, of die afstamt van een ouder of grootouder die in Suriname is geboren. Dat zijn vrijwel alle Nederlandse Surinamers. ...
    Daarop sluit de tweede trap van de raket aan: een ontwerp, waarvan men hoopt dat het snel zal worden aangenomen. Volgens dit wetsvoorstel wordt de Surinaamse nationaliteit van rechtswege, automatisch, verkregen door iemand die is aangesteld in een bijzondere functie, beroep of positie, als deze aan een drietal vereisten voldoet. In de eerste plaats de PSA-status bezitten ...
    Daar zitten toch de nodige haken en ogen aan. Er zijn veel landen, waaronder Nederland, die het verlies van de nationaliteit verbinden aan het vrijwillige verkrijgen van een andere nationaliteit.

Oftewel: het kan plannetje kan niet. Logisch. Zeker niet voor dit soort doeleinden. het is t' een of 't ander. Anders gaat iedereen naar willekeur lopen landhoppen.
    Maar ...
  Daar komt nog iets bij: alle landen doen hun best om met min of meer vreemde veren te pronken, en Nederland is daarbij geen uitzondering. Chinese tafeltennissters, Oost-Afrikaanse loopsters, en noem maar op; we zijn maar wat trots op ze. Waarom zouden we dat Suriname misgunnen, ook gegeven de echte band van de sporters met het land van oorsprong?

Maar natuurlijk is iedere nomade of nomadist dus iedere Jood hier hartstikke voor.
    Maar we zijn er nog niet. Want dat is toch lekker niet wat de Surinamers willen. Want doen ze hetzelfde als Chinese tafeltennissters (Li Jie) , Oost-Afrikaanse loopsters (Sifan Hassan) die Nederlander werden - en dan zijn ze na afloop Surinamers.
    En daar heeft niemand in Nederland moeite mee.
    Suriname wel:
  Dat is niet het geval 'indien de andere nationaliteit van rechtswege is verkregen als automatisch gevolg van een aanstelling in een bepaalde functie in dienst van het land van die nationaliteit.' In Suriname heeft men deze passage kennelijk heel goed gelezen!

Dus Suriname wil die Nederlandse Surinamer niet permanent hebben. En dat is logisch, want ... :

  Naar mijn mening verliezen zij dus hun Nederlandse nationaliteit niet, en kunnen zij, na eventueel afstand te hebben gedaan van hun Surinaamse nationaliteit na het beëindigen van hun actieve sportloopbaan, de Surinaamse nationaliteit weer opgeven en zich weer in Nederland vestigen.

... die Nederlandse Surinamer willen niet permanent Surinamer worden. Die Nederlandse Surinamers die willen even Surinamer worden omdat ze willen presteren voor Suriname en zich presenteren als Surinamers. Maar als het presteren als Surinamer afgelopen is, willen ze weer terug naar Nederland.
    En waarom willen ze graag weer terug naar Nederland? Omdat na het presteren voor Suriname, ze graag weer doorgaan met wat ze voorheen al deden: het parasiteren op Nederland. want als ze iets kwamen brengen voor Nederland, zouden ze dat oneindig veel liever brengen aan Suriname. Net zoals ze veel liever voetballen voor Suriname
    En wat vindt de Joodse Nederlander H.U. Jessurun d'Oliveira hier van? Dat hebben we al gezien: hij vindt het prachtig.

Weer een erkenning van het programma van Grunberg (de Volkskrant, 08-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Missen

Vandaag is mijn moeder jarig, ze zou 88 zijn geworden. ...
    Eigenlijk vind ik dat ik mijn moeder te weinig mis. ...
    Soms vraag ik me af of mijn moeder zou willen dat ik haar meer mis, of dat ze juist trots op me zou zijn omdat ik zo ben: hard, onverzettelijk en onthecht. Een mentale sluipschutter, volledig getraind op het volbrengen van de missie.

En het is volkomen duidelijk wat die missie is: het vernietigen van de Nederlandse cultuur, en die Noordwest-Europese residente goy.

Gerard Cox, met zijn Nederlandse programma's en liedjes toch al een doorn in het oog van het kosmopolitisme en nomadisme, heeft het gewaagd een grapje te maken over de achterlijkheid van de allochtone immigratie - een bijzonder kwalijke zaak omdat die achterstandige en achterlijke allochtonen Nederland tientallen miljarden gekost hebben die voor een belangrijk deel op de lagere inkomens, de figuren in de programma's van Cox, verhaald worden middels bezuinigingen.
    Ontzettend fout dus, die Cox. De Volkskrant blijkt er zijn reputatie voor over te hebben door een vervalste ingezonden brief te plaatsen om hem aan te vallen, iets dat voor het geval van Perdiep Ramesar leidde tot ontslag maar de Volkskrant ongestraft kan doen want zijnde zijn eigen rechter, oftewel: corrupt tot op het bot. In deze aanval op de Nederlandse cultuur doen de kosmopolististen natuurlijk fanatiek mee. Hier is de eerste (de Volkskrant, 20-06-2015, door Kustaw Bessems, chef van de bijlage Vonk van de Volkskrant en columnist van BNR):
  Voor een grap is beetje vertrouwen nodig

Onzin. Pedanterie van iemand die denkt dat hij het wel weet. Dacht hij dat Youp van 'Hek vertrouwen had in de drinkers van Buckler-bier voordat hij die heel grappig afbrandde met zijn grappen. Dacht pedant Bessems dat de Buckler-drinkers vertrouwen hadden in Youp van 't Hek voordat ze door Youp van 't Hek afgebrand werden met behulp van zijn grappen?
    Retorische vragen. Kustaw Bessems is een pendante poneerder van volstrekte onzin. Net als in het citaat in de onderkop:
  Voordat grappen over allochtonen ontspannen vallen, moeten we eerst betere vrienden worden.

Want Youp van 'Hek heeft de pest aan die Buckler-drinkers, en die Buckler-drinkers hebben de pest aan Youp van 't Hek.
    En dat was dan alleen nog de koppen. Het artikel zelf start met wat gezeur over cartoons, gevolgd door:
  ... Wilders zelf. Je kunt het je al bijna niet meer voorstellen, maar toen hij net voor zichzelf begon in de politiek moesten vriend en vijand om hem lachen.

Een glasheldere leugen: vanaf het begin was men grimmig in de richting van Wilders.
  Bosma en Wilders zijn tegenwoordig een en al wrok en grimmigheid. Die gaan met relativering en spot niet samen.

Niet alleen een glasheldere leugen, maar daarnaast een volkomen omkering der feiten: kijk naar de scène in het café met het "Minder, minder, minder Marokkanen!" en je ziet jolijt, en kijk naar de scènes van de hoofden op televisie erna en in de krant en voor het politiebureau, en je ziet één en al wrok en grimmigheid. Kijk naar Mohamed Rabbae: één en al wrok en grimmigheid. Farid Azarkan:  één en al wrok en grimmigheid. Appa:  één en al wrok en grimmigheid. Quinsy Gario:  één en al wrok en grimmigheid. Anousha Nzume:  één en al wrok en grimmigheid. Sunny Bergman: één en al wrok en grimmigheid. Enzovoort. Joop.nl: één en al wrok en grimmigheid. De Volkskrant, oftwel de Azijnbode: één en al wrok en grimmigheid. Enzovoort. Waar wordt met veel gevoel voor humor die wrok en grimmigheid bespot: bij GeenStijl.nl.
    Bosma was een maandje of zo terug te gast bij Pauw naar aanleiding van zijn nieuwe boek Minderheid in eigen land: Bosma was uitermate ontspannen, Pauw was gespannen en grimmig.
    Volgende
  De dreiging van jihadisten en de haatpolitiek van de PVV zijn onvergelijkbare grootheden ...

Het staat er niet bij, maar de aandacht die hij aan beider verschijnselen geeft, als persoon, maakt het duidelijk: Bessems bedoelt dat het uitspreken van afwijzing van de islam door de PVV veel gevaarlijker is dan de dreiging door de islam. De islamitische terroristen en moordenaars worden verzacht tot "jihadisten", en door velen inmiddels vertaalt tot "idealisten", en de afwijzing van de islam wordt vertaald tot "Haatpolitiek".  Eén en al wrok en grimmigheid.
  ... maar één effect hebben ze gemeen: ze maken dat mensen elkaar niet meer vertrouwen.

Een volstrekt ongeldige uitspraak: terreurdreiging van moslims en de afwijzing daarvan door de PVV en maken dat moslims en PVV-aanhangers elkaar niet vertrouwen. Dat zegt dus niets over "de mensen". Het plegen van deze generalisatie is één en al wrok en grimmigheid.
    Zo, dat was de inleiding. Nu zijn we eindelijk aangekomen bij het onderwerp:
  Gerard Cox werd onlangs van racisme beschuldigd omdat hij een grap had gemaakt over allochtonen. Hij verweerde zich door meer grappen te noemen die hij maakt.

En nu wordt duidelijk waar die leugens over vertrouwen voor nodig waren:
  Het is het soort grappen waarvan ik de toon wel uit mijn jeugd in Rotterdam ken, het soort dat zegt: we zien wel een verschil maar dat boeit ons zo weinig, we zijn er zo mee op ons gemak... Punt is dat dat alleen zo werkt als beide partijen, grappenmaker en onderwerp, helemaal zeker weten dat het stiekem niet echt discriminerend is bedoeld.
    Dat vertrouwen is er almaar minder.

Met natuurlijk deze definitie van "discriminerend": alles dat kritiek inhoudt op Nederlanders, christenen enzovoort is oké, en alles dat  kritiek inhoudt op allochtonen, moslims, negers enzovoort is "FOUT!" . En discriminerend uitleg of detail .
    De oorzaak van die afname van vertrouwen:
  De flutonderzoekjes van minister Asscher zijn niet nodig om te weten dat in verschillende bevolkingsgroepen slecht over andere groepen wordt gedacht.

En dat was al eerder beschreven als:
  De dreiging van jihadisten en de haatpolitiek van de PVV [hebben] ...maar één effect ... gemeen: ze maken dat mensen elkaar niet meer vertrouwen.

En, zoals de Volkskrant en de rest van de media en de politieke-correctheid met grote nadruk en regelmaat betogen: de jihadisten zijn of  niet-representatief voor de islam, of een klein groepje, of helemaal geen moslims. Blijft dus over als ondermijners van het vertrouwen: de PVV'ers.
    Bevestigd door de zin direct volgende op het voorlaatste citaat:
  De flutonderzoekjes van minister Asscher zijn niet nodig om te weten dat ... En dat sommige groepen kwetsbaarder zijn dan andere.

En iedereen weet wie de kwetsbaren zijn. En dat dus Gerard Cox met zijn grapjes kwetsbaren treft.
    Dus (het staat er niet letterlijk maar het volgt onontkoombaar eruit): Gerard Cox is een schurk en nog erger: een PVV'er, omdat hij met zijn grappen het vertrouwen van de moslims ondermijnt.
    Dit stuk is dus één en al wrok en grimmigheid. Wrok en grimmigheid over de slechte naam die moslims het begrip "immigratie" bezorgd hebben. Maar dat natuurlijk geprojecteerd wordt op de Nederlanders. Net zoals de moslims alles wat er aan hun kant fout gaat projecteren op de Nederlanders. het zijn en blijven toch beide grimmige en wrokkige volken, die semieten. Met of zonder kameel.

Weer twee stukjes van de topcolumnist van de Volkskrant (of is dat mede-Nederlandhater Grunberg?) - het eerste als contrast met het tweede (de Volkskrant, 20-06-2015, column door Bert Wagendorp):
  Ramadan

Mark Rutte wenste donderdag 'de miljoen moslims in Nederland' op Twitter een 'fijne ramadan'.
    ... een sympathiek tweetje van de premier.
    Ramadan mabroek.
We hadden als vrome wens ook graag Bertje ook een plek toegewenst op de burelen van Charlie Hebdo en de premier in die kooi in Syrië omringd met benzine op het moment dat de Ramadan-vierders daar langs kwamen om hun proppeschieters leeg te schieten en hun zwavelstokjes in de benzine te gooien. 
    Oké, weten dus weer waar Bertje van houdt. Terug naar waar hij een hekel aan heeft (de Volkskrant, 23-06-2015, column door Bert Wagendorp):
  Lachen

Gistermiddag presenteerde het wetenschappelijk bureau van het CDA het rapport ...
    Verder moet van het CDA de waardering van het ambacht omhoog. De hoogopgeleide dient weer te beseffen dat hij dan misschien alles weet over de functie van het licht op de schilderijen van Caravaggio, maar dat hij nog geen peertje in een fitting kan schroeven en daarvoor de hulp nodig heeft van een gewaardeerde en gerespecteerde ambachtsman. ...

Alwaar Bertje gloeiend de pest aan heeft. Zijn voorkeuren: schrijvers, geldwisselaars, intellectuelen, criminelen, nomaden enzovoort.
    Maar nog meer aan, weten we allang:
  Het land van Wim Kan was een dodelijk saai, suf en braaf land: ...

Bertje haat Nederland. En is dol op de Midden-Oosten toestanden die geïmporteerd zijn. Echte humor ...
  ... laat duizend lachen bloeien.

... is de lach van de ramadan. En het uithuwelijken, de eerwraak, het koppensnellen enzovoort.

Een crisis is altijd een moment waarop warheden nar buiten kunnen komen. De "vluchtelingen"-crisis van 2015 laat zien hoezeer de EU een Joods project is. Al diverse hebben zich vanuit Amerika er meer bemoeit, om te pleiten voor het toelaten van alle parasieten die ze vluchtelingen noemen, en hier is de laatste en misschien meest duidelijke (de Volkskrant, 07-08-2015, door Roger Cohen in The New York Times):
  Opinies | Migranten en vluchtelingen

Migrantencrisis toont Europa zonder ideeën

Terwijl Fransen en Britten elkaar met verwijten bestoken, ziet columnist Roger Cohen een algehele Europese crisis.

Grappig meteen al: Europa zit helemal niet zonder ideeën: een ruime meerderheid van de bevolking, minstens in de buurt vn de 80 procent, is tegen het (verdere) toelaten van vluchtelingen. Ga maar na: bijna heel Zuid-Europa, heel Oost-Europa, en een ruime meerderheid van West-Europa. Wie zonder ideeën zijn, is de elite, die onder druk van de Joden, multinationals en de financiële wereld ook de grenzen graag wijdopen zou willen zetten, maar zeker weten dat ze dan met de stembus weggevaagd worden.
     Cohen heeft daar zo zijn eigen kijk op:
  Europa zit klem tussen zij die naar binnen willen, zij die weg willen, en zij die het willen slopen.

Juist ja: degenen die de parasieten willen tegenhouden zijn de slopers. En wat doen die slopers:
  ... de slopers zwaaien met vlaggen.

Dank u wel voor deze duidelijkheid. Hier staat het: de Joden willen de nationale staten helemaal slopen. En voor die sloop is de EU bedoeld:
  Zo is, voor het eerst in haar bestaan, de kans op uiteenvallen van de Europese Unie van 28 landen groter dan die op verdere integratie.

Joden willen de Europese cultuur slopen, en vervangen door het nomadistische imperialisme, zoals in Amerika. Bommen gooien daar waar de toestand je niet bevalt, dat wil zeggen:de financiële wereld van Goldman Sachs niet de baas is.
    En wat doe je als je ziet dat je geld-fascistische plannetjes een deuk lijken op te lopen? Juist: dan roep je de boeman op:
  De mogelijke sloper heeft duidelijke doelen: een Europa verzwakt door de opkomst van rechtse en linkse anti-immigratiepartijen, versplinterd in de Griekse periferie, besluiteloos over zijn oostelijke buren, en moreel in verval terwijl Moskou en Peking de toekomst van Eurazië overdenken. Zijn naam is Vladimir Poetin. Hij heeft ideeën. Europa, op dit moment, niet. Dat is gevaarlijk.

Dus iedereen die tegen een Europeese Imperium is, is voor Vladimir Poetin en zijn SS-troepen die binnen 10 jaar heel Europa onder de voet zullen lopen, zoals ze dat 70 jaar geleden ook al gedaan hebben. "Verzet U! Meldt u aan voor de nieuwe bateljons voor de strijd aan het Oostfront!"

Een rechtse commentator geeft nog even expliciet aan waar de ideeën van Cohen ( en alle andere Cohen's) vandaan komen (de Volkskrant, 10-08-2015, door Dirk-Jan van Baar, historicus):
  Europa kan niet zonder afgrendelbare grenzen

...    critici als Roger Cohen ...
    ... Hij is een in Zuid-Afrika geboren Jood, met voorvaderen uit Litouwen, die met zijn ouders naar Londen trok. Over zijn depressieve moeder, die zelfmoord pleegde, schreef hij een boek; ...

Uit deze traumatische voorgeschiedenis trekt Van Baar de conclusie:
  ... de columnist heeft met zijn persoonlijke biografie recht van spreken.

Precies het omgekeerde is natuurlijk het geval: iemand met traumatische herinneringen in zijn geest is natuurlijkde laatste om redelijke en rationale oordelen uit te sprken met name als het gaat om zalken die verband houden met het trauma - hier: migratie. 
    Het is zelfs sterker: je moet hier niet van maken "geen recht van spreken", maar "je moet het omgekeerde van wat de getraumatiseerde zegt aanemen tot het tegendeel is gebleken". Getraumatiseerde personen hebben een sterke neiging de wereld om te keren, ten einde hun trauma het hoofd te bieden, wat des te sterker is naarmate ze een eigen inbreng hebben in het trauma. En dat is bij Joden met hun residente beschaving vijandige cultuur volkomen het geval. 
    Wat natuurlijk ook geldt voor onze vaste klant in deze rubriek: Arnon Grunberg. Zijn Joodse binding is minstens net zo sterk als die van Jezus aan het kruis (ook een Jood, trouwens, en dat is niet toevallig). Hier zijn nieuwste en weer extremere uiting (de Volkskrant, 10-08-2015, column door Arnon Grunberg):
  Open grenzen

...    Open grenzen betekent niet dat mensen komen en niet meer weggaan, het betekent dat mensen kunnen komen én weer weggaan. ... 

De absurditeit: de suggestie dat er ook maar iemand een strobreed in de weg wordt gelegd om Nederland te verlaten. Het is andersom: er zijn anderhalf miljoen mensen in Nederland die dagelijks ernstig racistisch bejegend worden oftewel 'harde boeren in het gezicht krijgen' die op ieder willekeurig moment weg kunnen want hebbende dubbele paspoorten of een "Hartelijk welkom" van Suriname op zak, en het maar niet doen.
    Grunberg geeft onbedoeld een hint waarom:
  Een van de grootste dilemma's van migratie is ... de verzorgingsstaat ... omdat sociale zekerheid niet overal goed is geregeld. 

Juist ja. Het jezelf blootstellen aan constante ernstige racistische bejegeningen kan natuurlijk maar door één ding gecompenseerd worden: sterke materialistische voordelen. Oftewel: sterke materialistische nadelen voor de rest, de autochtone bevolking .
    Maar voor Grunberg, van Joodse origine, gaat het belang van migratie dat wil zeggen nomadisme natuurlijk boven alles:
  Het getuigt van willekeur dat een inwoner van Nederland in Italië mag wonen maar dat een inwoner van bijvoorbeeld Azerbeidzjan Europa niet of slechts illegaal binnenkomt. 

En voor Nederland bestaat er niets dan minachting en haat:
  Zo fantastisch is Nederland namelijk ook weer niet.

Welke houding hij en zijn cultuurgenoten ook hebben geïmpregneerd in die van de Volkskrant uitleg of detail .
    Het is vakantie en Olaf Tempelman mag een keertje de stek van Bert Wagendorp op pagina 2 vullen. Met natuurlijk dezelfde Nederland- en nationale statenhaat (de Volkskrant, 17-08-2015, column door Olaf Tempelman):
  Fort Denemarken

Politie-auto's met blonde, geüniformeerde Vikingen omsingelen mij op de E45 tussen Flensburg en Aabenraa. Op de eerste Deense parkeerplaats langs het asfalt stellen ze zich op in een rij bij het linkerportier. Alle keren dat ik eerder in mijn leven door uniformen van de weg werd geplukt, lag die weg in het voormalige Oostblok. ...
    Pas als ze mijn hele auto binnenstebuiten hebben gekeerd op zoek naar Syriërs, Soedanezen en substanties ... is er een douanier die ontdooit. Van hem hoor ik dat de Deense grenspolitie auto's bij de Duits-Deense grens steekproefsgewijs controleert en dat de mijne in de prijzen is gevallen. Stel dat ik lid was geweest van het Duitse Peng Collective dat ons oproept vluchtelingen Fort Europa binnen te smokkelen zoals ze vroeger het Oostblok werden uitgesmokkeld. In Fort Denemarken was ik mooi met mijn Syriërs tegen de lamp gelopen. ...

Natuurlijk is het botte schande dat Denen proberen "vluchtelingen" uit hun land te houden, want "Denk maar aan de Joden ...".
  Bovenstaande vond plaats voordat het Deense equivalent van de PVV, de Dansk Folkeparti (DF), bij de parlementsverkiezingen ruim 20 procent van de zetels behaalde.

... en aan de PVV! Levensgevaarlijk, die PVV:
  De uiterste consequentie van kiezers die hoge muren tegen migranten eisen, is immers een verdere groei van anti-immigratie-partijen en het herstel van nationale grenscontroles. The New York Times-commentator Ross Douthat stelde in de Volkskrant dat 'het verlangen naar nationale controle over het immigratiebeleid weleens minstens zo gevaarlijk kan zijn voor het Europese project' als Griekenland in de eurozone.

Vooral voor de EU. En die EU, dat is de droom van nomadenn en nomadisten zoals Joden met "Geen grenzen"-obsessie.
  Robuuste grenscontroles komen tegemoet aan dezelfde sentimenten: ons dorp blijft Deens en wordt goed bewaakt. Maar wat doorgaat voor zelfbehoud, is zelfbedrog.

Daar zullen de Joden hun uiterste best voor doen. Met deze middelen:
  Tussentitel: Een glimp van zowel het verleden als de toekomst

Smeerlapperij met de holocaust, waarmee ze een nieuwe uitlokken.

Er is naar aanleiding van één-of-ander Indië-jubilum weer een heleboel elite-Nederlandhaat uitleg of detail voorbij getrokken, en Herr T. von der Dunk plast er ook nog eens even overheen - eerst even de feitelijke smerigheden eruit halen (de Volkskrant, 02-09-2015, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Wehrmachtsoldaat was niet slechter dan Indiëveteraan

Het is voor de geschiedwetenschap en onze samenleving als geheel vrij pijnlijk dat pas een bij een Zwitserse universiteit ingediende dissertatie voor het eerst het structureel misdadige karakter blootlegt van de koloniale oorlog die Nederland na 1945 in Indonesië voerde. ...

Leugen 1: er is hele reeks erkenningen van oorlogsgeweld achter de rug, beginnende bij de zogenamde "Excessennota" uit 1969 uitleg of detail . Leugen 2: 'het structureel misdadige karakter blootlegt van de koloniale oorlog' - een leugen omdat iedere oorlog structureel misdadig is. In iedere oorlog vinden excessen plaats. De Nederlandse oorlog in Indonesië is een doodgewoen oorloog met de bij een oorlog doodgewone misdaden erin. Niet anders dan de misdaden gepleegd door de Joden die nu Palestina bezetten, en structureel burgerdoelen bombarderen en zich verschuilen achter "burgers" bij hun taktiek van verovering. Of de misdaden gepleegd door de Indonesiërs toen ze de oorlog in Indië begonnen.
  Structureel impliceert namelijk dat de massale executies en martelingen door KNIL-militairen geen betreurenswaardige incidenten betreffen, maar logisch deel uitmaakten van een bewust gevoerd beleid.

Typisch een alfa/gamma: het is natuurlijk andersom: als er sprake is van bewust gevoerd beleid, dan geldt de term "structureel". Er is tot nu toe geen bewijs geleverd van bewust gevoerd beleid. Daartoe zijn orders tot martelingen en dergelijke noodzakelijk
  Die discrepantie tussen de normen die Nederland voor zijn eigen soldaten - eigen kiezers - en voor andermans soldaten - geen eigen kiezers - aanlegt, wringt steeds meer.

Totale rotzooi: hier worden normen uit de huidige tijd, zie 'eigen kiezers', toegepast op gebeurtenissen uit een andere tijd.
    Dit soort rotzooi-redenaties in combinatie mer beledigingen noopt tot een passend antwoord. Von der Dunk begint zijn scheldpartij met:
  Het is voor de geschiedwetenschap en onze samenleving als geheel vrij pijnlijk dat pas een bij een Zwitserse universiteit ingediende dissertatie voor het eerst het structureel misdadige karakter blootlegt van de koloniale oorlog die Nederland na 1945 in Indonesië voerde.

De riposte luidt:
  Het is voor de sociale wetenschp en onze beschaving uiterst pijnlijk dat pas een particuliere website voor het eerst het structureel misdadige karakter blootlegt van de Joodse cultur die deze al sinds achtduizend jaar geleden pleegt.

Gevolgd door en hartgrondig: Rot op!
    En, oh wonder, er werd weer eens een reactie toegestaan (de Volkskrant, 03-09-2015, ingezonden brief van Cees de Groot, Amsterdam):
  Foute vergelijking

In de niet aflatende pogingen van Thomas von der Dunk om de rol van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog te nuanceren, zo niet te bagatelliseren, haalt hij nu de Nederlandse koloniale geschiedenis erbij.
    Enige jaren geleden schreef Von der Dunk in de Volkskrant (nota bene op 4 mei) dat verzetsstrijders een vergelijkbaar gedachtengoed koesterden als veel collaborateurs. Zij hadden immers hun autoritaire, kleinburgerlijke en nationalistisch wereldbeeld gemeen met dat van NSB'ers, aldus Von der Dunk.
    Nu roert hij dezelfde trom: 'Wehrmachtsoldaat was niet slechter dan Indiëveteraan' (O&D, 2 september). Het gaat hierbij natuurlijk niet om de handelingen van individuele soldaten, maar om de rol van de Nederlandse politiek en de militaire uitvoering ervan. Er valt veel kwaads te zeggen over het dekolonisatiebeleid van Nederland in Indonesië, en het structurele geweld dat daar plaatsvond is al door veel historici opgetekend.
    Wat de koloniale oorlog van Nederland onderscheidt van de Duitse bezetting, is dat de laatste de institutionalisering van repressie, roof en terreur betekende, uiteindelijk culminerend in de vernietiging van de Nederlandse Joden en zigeuners. Dat was de feitelijke, intrinsieke betekenis van het Duitse militaire apparaat. Of dat nu de Wehrmacht was, de SS, de SD, de Grüne Polizei of hoe al die andere onderdelen van de vernietigingsmachinerie heetten, is volstrekt irrelevant. Kennelijk wil Von der Dunk dat onderscheid niet maken. Het zij zo.

Thomas von der Dunk heeft in andere zaken best genoeg verstand. Alleen is zijn geest in deze en aanverwnate zaken volkomen verblind. Door de eigen Joodse culturele achtergrond en de bijbehorende haat voor nationale (Europese) staten.

Waar in Nederland de Nederlandhaat al leidt tot verbale absurde tonelen, is dat in Frankrijk, waar het filosofisch absurdisme hoogtij viert, natuurlijk nog veel erger. Its dat ons normliter niet bereikt, maar sinds Peter Giesen correspondent in Frankrijk is geworden voor de Volkskrant, mogen we er meer van meegenieten. Hier een bijdrage in de onderhavige context (de Volkskrant, 03-10-2015, door Peter Giesen):
  Niet zo Charlie

Ze leken hartverwarmend, de betogingen na de aanslag bij Charlie Hebdo. Maar historicus Emmanuel Todd ziet er het bewijs in van nieuwe vreemdelingenhaat bij hoger opgeleiden.

Hetgeen de redactie onmiddellijk deed grijpen naar de internet-zoekmachine, want zo absurd is zelfs Frankrijk niet, en inderdaad: Todd is Joods. En zelfs de Volkskrant ziet er een glimps van:
  Maar in Wie is Charlie? maakt hij het wel erg bont.

Dus even kijken wat het allemaal te berde te brengen heeft:
  Op 11 januari liep ik als journalist mee in de republikeinse mars door Parijs. Het was een van de indrukwekkendste bijeenkomsten die ik heb meegemaakt. Ik werd vooral getroffen door de milde toon van de demonstranten. Bijna tot vervelens toe herhaalden zij de mantra van die dagen, pas faire l'amalgame, verwar terroristen niet met gewone moslims. ...
    Ik blijk het helemaal verkeerd te hebben gezien, als ik de prominente Franse historicus en antropoloog Emmanuel Todd mag geloven. Hij ontwaarde een 'hysterische' bijeenkomst van vier miljoen hoger opgeleide blanke Fransen die hun sociale dominantie wilden bevestigen, ten koste van de zwakkeren, moslims in het bijzonder. ...

Kijk, dat zit natuurlijk zo: met die demonstraties, die zich niet tegen de moslims keerden, lieten ze glashelder zien dat ze sociaal overlegen zijn. Want mosloims zouden zoiets niet kunnen oprbrengen zelfs als Mohmmed het hen prsoonlijk beval - ze zouden doodgewoon niet geloven dat het Mohammed kwam, zo in strijd met hun cultuur, geloof en misschien zelfs genen is het om iets toe te geven aan een ander, laat staan zoeiets fundamenteels uitleg of detail . Zelfs binnen hun eigen kring is de vergevingsgezindheid tussen de denominaties zoals soennieten en sjiieten iets dat onder het absolute nulpunt ligt.
    Goed, die sociale overlegenheid is er - Todd, haatdragend als de semitische volkeren zijn, maakt er meteen 'dominantie' van. En plakt er dus dat 'willen bevestigen' aan vast. Een keiharde leugen, want dat wilden ze dus juist niet:
  Een man had thuis een bordje gefabriceerd met de foto van de islamitische politieman Ahmed Merabet, die werd geëxecuteerd door een van de broers Kouachi. 'Dit is een terrorist', stond er met een pijltje bij. 'En dit is een moslim'.

Maar Todd denkt zoals de negers wier adagium is:"Iedere blanke is een racist, en degene die zget dat hij het niet is, is een erge racist".
  In Frankrijk werden deze woorden niet in dank afgenomen. Premier Valls hekelde de 'zelfhaat' van intellectuelen 'die niet meer in Frankrijk geloven' en pleitte voor meer optimisme. Daarop vergeleek Todd hem met maarschalk Pétain, die geloofde dat zijn collaboratie met nazi-Duitsland naar betere tijden zou voeren. 'In een land waar de werkloosheid 10 procent bedraagt, de islamofobie en het antisemitisme zich verbreiden, is het optimisme van Valls net zoiets als het optimisme van Pétain', verklaarde Todd in de media.

En waar bij negers de feitelijk drijfveer in de onderbuik zit en heet "Slavernij! Kolonialisme", is dat bij Joden dus "Holocaust!". Want dat zit natuurlijk direct achter dat "Pétain!"
    Iets waarvan zelfs Giesen de sporen lijkt te zien:
  Die schrille toon is ook kenmerkend voor een pamflettistisch boek, waarin de auteur zijn woede slechts met moeite onder controle lijkt te houden.

Want die woede kan natuurlijk nooit met die demonstraties te maken hebben. Die niets zijn vergeleken bij de aanleiding: een ideologisch gemotiveerde moordpartij.
     Maar dan wijkt hij meteen af, doordat hij Todd op zijn woorden neemt:
  Hoe komt Todd tot de provocerende stelling dat Charlie xenofoob is? Het antwoord is van een verbijsterende eenvoud: omdat relatief veel betogers kwamen uit steden en regio's die van oudsher conservatief, katholiek en inegalitair zijn (het zuiden en westen) en niet uit streken met revolutionaire, seculiere en egalitaire traditie (het noorden, de regio Parijs, de kust rond Marseille). In het traditioneel conservatieve Lyon zeiden meer mensen Je suis Charlie dan in het oproerige Marseille. De Charlies komen uit de 'zelfde' groepen die zich eind 19de eeuw tegen de joodse kapitein Dreyfus keerden en in 1940 het Vichybewind van maarschalk Pétain steunden, aldus Todd.

Juist ja ... Niveau: "Hitler rookte sigaren - Jij rookt sigaren - Dus jij bent als Hitler".
    Giesen neemt zelfs de moeite om het te weerleggen:
  Curieus genoeg wordt de Charlies xenofobie verweten, terwijl de thuisblijvers (de Front National-stemmers) openlijk hun afkeer van immigratie belijden.

Volgens Todd verklaard door:
  Volgens Todd zijn de aanhangers van Marine Le Pen 'subjectief' xenofoob - ze hebben een hekel aan buitenlanders. De Charlies zijn daarentegen 'objectief' xenofoob. De nieuwe middenklasse steunt een egoïstische politiek die hoger opgeleiden beschermt, maar immigranten uitlevert aan de grillen van de markt en een slecht functionerende euro - net als lager opgeleiden in het algemeen.

De richting waarheid is deze:
  Bij alle malligheid en gegoochel met abstracties legt Emmanuel Todd de vinger wel op een zere plek. 11 januari was inderdaad een hoogmis voor hoger opgeleiden. Daarmee legde de mars een maatschappelijke crisis bloot. De samenleving is horizontaal verdeeld in groepen die zich steeds meer terugtrekken op hun eigen identiteit. De kosmopolitische Charlies die hun neus ophalen voor ordinair populisme, moslims van wie een deel steeds vromer wordt, de petit blancs die dromen van een Frankrijk zonder immigranten.

Selecteer hieruit dit:
  De samenleving is ... verdeeld in groepen die zich steeds meer terugtrekken op hun eigen identiteit. De kosmopolitische Charlies die hun neus ophalen voor ordinair populisme, moslims van wie een deel steeds vromer wordt

En luister naar het interview met Todd bij het programma Buitenhof uitleg of detail (04-10-2015, na 36:50 min.) - het chique discussieprogramma van vroeger de VPRO en Peter van Ingen (Joods) en nu wat meer omroepen waarin Europeanisme, kosmopolitisme, nomadisme en neoliberalisme absoluut dominant zijn - sterk Joods qua opvattingen dus. En dat natuurlijk de Joodse denker graag langs zag komen. Ergens in zijn gestuntel en gestotter (contradicties en absurditeiten zijn mondelijk veel lastiger vol te houden dan op papier) komt het ware denkspoor langs: "Meer westerse culturele overlegenheid leidt tot meer weerzin bij moslims leidt tot meer antisemitisme."
    En het recept:
   'De tijd moet de tijd krijgen, we moeten accepteren te leven met de onvolmaaktheid van overgangsfases, we moeten elkaars zwakheden met genegenheid bezien', schrijft hij. 'Welwillendheid is op de langere termijn doelmatiger dan een confrontatie, die altijd haat en polarisatie voortbrengt.'

Dat wil zeggen: de Franse en westers welwillendheid - over de inbreng van de moslims (de moordpartijen) heeft Todd het nog niet gehad. Net als Cohen: als een moslim Theo van Gogh vermoordt, ga je theedrinken met de vrienden van de dader en op bezoek in een moskee.
    En alles tezamen en dus eigenlijk heel bekend: Europa moet zijn cultuur afzweren ten gunste van de moslims, anders gaan de moslims Joden vermoorden.
    Afgekort: "Holocaust".
    En het is inmiddels volkomen duidelijk waarom er zoveel Joden werkzaam zijn in het vak der psychiatrie. Dit soort denken, in contradicties en absurditieten, leidt tot ernstige psychologische problemen.

Het is een paar weken zo rustig geweest in de Inrichting Grunberg dat deze redactie er nostalgisch van werd. Vanuit die emotie dit kleinigheidje (de Volkskrant, 08-10-2015, column door Arnon Grunberg):
  Provincialisme

'Waarom uit Nederland zich zoveel islamkritischer, islamofober zo men wil, dan elders?' vroeg René Cuperus zich maandag af in de Volkskrant.    ....

En hij spreekt en dit geval weer eens een andere mond. Met natuurlijk geheel met zijn instemming:
  Cuperus vergeleek de situatie in Nederland met die in Oostenrijk, waar aan de ene kant de extreemrechtse FPÖ bij de regionale verkiezingen een overwinning boekte ...
    Eerder heb ik Nederland een Oostenrijk aan de Noordzee genoemd ...In Nederland heerst zelfgenoegzaam provincialisme.
    Cuperus legde de wond bloot met de opmerking dat islamofobie slecht is voor het imago van Nederland. Zolang xenofobie wordt bestreden omdat het ons een imagoprobleem zou opleveren, blijft het gif voortwoekeren.

Afgekort: islamkritiek = provincialisme = islamofobie  = xenofobie = Oostenrijk = rechts-exremisme = neonazisme = holocaust = Nederland.
    En Grunberg = kameel = huifkar = nomadisme = parasitisme = neoliberalisme = psychopathie = judeoïsme.
    Kijk naar deze uitzending van het programma Pauw (14-10-2015 uitleg of detail ), waarin de Joodse Nederlandhater Jeroen Pauw verklaart dat Nederlanders de meeste Joden hebben verraden in de Tweede Wereldoorlog (er zijn relatief veel Joden afgvoerd uit Nederland omdat Nederland het dichstbevolkte (dus iederen makkelijk bereikbaar) en best georganiserde land was - en nog is).

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra heeft als enige politicus naast Geert Wildrs het gewaagd kanttekeningen te plaatsen bij het onbeperkt toelaten van asieleisers. Hij krijgt dus de volle laag (de Volkskrant, 15-10-2015, column door Bert Wagendorp):
  Vijf jaar Rutte

Mark Rutte begint vandaag aan zijn zesde jaar als minister-president van Nederland. ...
    Ik hoop wel dat Rutte nog even doorgaat. Want als hij opeens iets leukers tegenkomt (pianist op een cruiseschip, dikke geschiedenisboeken lezen, een vrouw) is de kans groot dat Halbe Zijlstra leider wordt van de VVD en mogelijk zelfs premier. Dat kunnen we er even niet bij hebben. Ruttes lichtheid mag dan soms gekmakend zijn, hij is altijd nog een stuk dragelijker dan de loodzware domheid en gewichtige zelfoverschatting van Halbe Zijlstra.
    Ik vind het Mark Ruttes belangrijkste opdracht net zo lang te blijven zitten tot Halbe de moed opgeeft en gedesillusioneerd terugkeert naar postduivenvereniging De Griffioen te Oosterwolde: nóg een jaar of vijf, schat ik.

Linkshufterij gepaard gaande met Nederlandhaterij.

En Nederlandhaterij in Nederland, Duitslandhaterij in Duitsland, Fransenhaterij in Frankrijk telt op tot ... (vraagteken) (de Volkskrant, 31-10-2015, column door Arnon Grunberg):
  Wit

Onderdeel van mijn bezoek aan Zuid-Afrika was een excursie naar Soweto.
    De gids heette Estelle Bester, een witte dame op leeftijd die in de jaren tachtig stadsbestuurder was geweest in Soweto en die nu volgens haar visitekaartje specialist was in 'guided tours to Soweto (and more)'. Ze sprak Zoeloe, waar ze in niet geringe mate trots op was.
    Na een bezoek aan een school - witte mensen keken naar dansende en zingende zwarte kinderen - werd het Mandela House bezocht. Alle bezoekers waren wit, de gidsen waren zwart.    ...
    Tijdens de lunch naast Mandela's Family Restaurant zongen en dansten zwarte straatartiesten voor gematigd enthousiaste, witte toeristen.    ...

Antwoord op de vraag: Nederlandhaterij in Nederland, Duitslandhaterij in Duitsland, Fransenhaterij in Frankrijk telt op tot blankenhaterij. En nogmaals: Joden zijn geen blanken, maar semieten - broers van de Arabieren. Woestijnvolk.

Een stelletje gekleurde 'zeikwijven' (dixit GeenStijl) heeft voor de zoveelste keer de gelegenheid gekregen het bekende riedeltje af te steken. Arnon G. voegt zich bij hun haat (de Volkskrant, 10-11-2015, column door Arnon Grunberg):
  Spookje

Bas Blokker, voor zover ik weet een witte man van ongeveer middelbare leeftijd, schreef zaterdag een boeiend stuk in NRC Handelsblad over 'Black Twitter'.
    Ruwweg komt dat neer op vrouwen die met enige ironie via onder andere Twitter iets aan de maatschappelijke rangorde proberen te veranderen. Een van hen, Arzu Aslan, zei: 'Witte mannen, je moet ze bréken.'
    Nu ben ik ervoor dat witte mannen ook eens worden gebroken, in de figuurlijke zin van het woord. ...

Maar natuurlijk. Geen probleem voor Arnon G. (die natuurlijk zelf absoluut niet gebroken wil worden), want geen witte man. Wat dan wel? Antwoord:
  Voor alle duidelijkheid, ik spreek als geslachtloos buitenaards wezen. Een soort spookje.

Een liegende Joodse man.

De media hebben zich als één man geschaard achter de afschaffing van Zwarte Piet. Want de tegenstanders van Zwarte Piet zijn negers, negers zijn immigranten, de dominante kracht in de media schaart zich achter alles aangande  immigranten dus achter de negers. Naturlijk proberen ze dat met termen als "discussie", "dialoog" en "genuanceerd" te verhullen, maar dat zijn natuurlijk weer de bekende leugens. Hier is de waarheid (nu.nl, 13-11-2015. uitleg of detail )
  Sinterklaasjournaal-presentatrice Dieuwertje Blok wil af van 'zwarte' Piet

Dieuwertje Blok vindt dat de pieten tijdens het sinterklaasfeest voortaan niet meer zwart moeten zijn.

De presentatrice van het Sinterklaasjournaal zegt dat zaterdag in Letter&Geest, een tijdschrift van dagblad Trouw.    ...

Dieuwertje Blok is de huidige presentatrice van het Sinterklaasjournaal, het Sinterklaasjournaal wordt bschouwd als "leidend", en Dieuwertje Blok is van Joodse afkomst.
    Mooi toch, hoe de dingen voortdurend samenkomen ...
    Let ook nog eens op die eerdere leugens over "discussie", "dialoog" en "genuancerd" ...

Grunberg wordt nog duidelijker (de Volkskrant, 14-12-2015, column door Arnon Grunberg):
  Integratie

Dit weekend nam ik deel aan een bijeenkomst in Leuven met onder anderen de Belgische econoom Paul De Grauwe ...
    De Grauwe schreef recentelijk een column over de euro- en de Schengenzone. ... Als Schengen wil overleven moeten politie- en veiligheidsdiensten worden geïntegreerd. ...Veel kiezers zijn daar zoals bekend huiverig voor.
    Het geloof in God en het geloof in de natiestaat verschillen niet wezenlijk van elkaar. Hooguit belooft God doorgaans een paradijs na de dood. De natiestaat belooft doorgaans een oorlog voor de dood.

Het geloof in God en het Joodsisme van de Joodse en niet-Joodse elite verschilt in niets van elkaar. Het Joodsisme leidde en leidt niet alleen altijd en eeuwig tot oorlog, maar ook tot massa-marteling erger dan een holocaust.
    De mooiste gelegenheid om Nederland in korte tijd een stuk verder richting de ondergang te leiden is natuurlijk de import van moslims onder het mom van "vluchtelingen". Helaas gaat dat wat schoksgewijs, waardoor er weerstand is ontstaan. Tijd voor de vlucht naar voren, heeft het Joodse leiderschap bedacht (de Volkskrant, 31-12-2015, van verslaggever Raoul du Pré):
  Asieldebat: VVD en PvdA graven zich in

Op de valreep van 2015 drijven de regeringspartijen VVD en PvdA verder uiteen in het asieldebat. Op de aanhoudende pleidooien uit VVD-kring om de asielinstroom nu snel af te remmen, reageerde PvdA-leider Samsom woensdag met een ander geluid: wat hem betreft is Nederland in staat 200 duizend vluchtelingen op te nemen, vier keer zoveel als er dit jaar kwamen. 'Op een bevolking van 17 miljoen mensen is dat een overzichtelijke hoeveelheid.'    ...

Natuurlijk heel wel wetend dat de vorige instroom van toegelatenen, 75 duizend Turkse en Marokkaans gastarbeiders, werd gevolgd door een meer dan tien keer zo grote golf van kettingimmigratie, via gezinshereniging enzovoort. De 75 duizend Turken en Marokkenen toen werden 850 duizend Turken en Marokknen nu. De 200 duizend moslim-vluchtelingen nu worden 2 miljoen moslim-immigranten binnen tien jaar. Leidende tot een totale ontwrichiting van de Nederlndse maatschappij. En zeer waarschijnlijk ernstige vormen van matschppelijk onrust .
    Waarvan de Joden dan de Nederlanders weer de schuld gaan geven natuurlijk. Omdat ze niet hartelijk genoeg ontvangen werden:
  We hebben dertig, veertig jaar ervaring met de opvang van asielzoekers. We weten hoe het niet moet.

Die Samsom komt regelrecht in aanmerking voor onmiddellijke executie, bij het ontstaan van die voorspelbare onrust. Net als Ceaucescu. Hij mag blij zijn als hij het proces haalt.
    En dat geldt ook voor zijn clubgenoten (De Volkskrant, 31-12-2015, column door Bert Wagendorp)
  200.000

Op de voorlaatste dag van het jaar onzes Heren 2015 verklaarde Diederik Samsom in een interview met het Nederlands Dagblad dat Nederland de komende jaren nog zeker 200 duizend vluchtelingen extra kan opvangen. 'We kunnen dit', zei Samsom, naar het beroemdste Duitse zinnetje van dit jaar: 'Wir schaffen das.'    ...

Al gezien: Diederik Samsom kiest voor de immigratie van 2 miljoen moslims.
  Dezelfde dag verscheen Burgerperspectieven 2015/4, van het SCP. Daarin stond dat immigratie in het vierde kwartaal met stip naar de eerste plaats was gestegen in de top-10 van het 'nationale probleembesef'. Van de ondervraagden vond 28 procent 'immigratie en integratie' het grootste probleem. 'Samenleven' werd van de eerste plaats verdreven.
    Die 28 procent is hoog, maar er staat wel tegenover dat nog altijd 72 procent van de Nederlandse burgers 'immigratie en integratie' níet als het grootste probleem ziet.

En hier weer die o zo kenmerkende Joodse trek: de glasharde leugen. Van die 72 procent die dit niet vond, vond een groot deel dat de instroom niet onbeperkt mocht zijn en moest stoppen. Dat wil zeggen: stoppen bij de huidige 20 duizend of daaromtrent.
    Wagendorp is een glasharde leugenaar.
    Bijna alle Joden zijn, aangaande dit soort onderwerpen, glasharde leugenaars. Met volstrekt gedissocieerde hersenen. Kijk maar:
  Je kunt vinden dat Samsom zijn interview met het ND ongelukkig heeft gepland. Uitgerekend op de dag waarop óók naar buiten komt dat de helft van alle Nederlanders vindt dat er genoeg vluchtelingen zijn toegelaten ...

Dat is dus die helft naast die 28 procent.
    En de oorzaak weet men eigenlijk ook wel:
  Uitgerekend op de dag waarop óók naar buiten komt dat de helft van alle Nederlanders vindt dat er genoeg vluchtelingen zijn toegelaten, knalt Samsom er vol in met de opmerking dat hij 200 duizend extra vluchtelingen een 'overzichtelijke hoeveelheid' acht.
    Er zijn minder pittige uitspraken als 'politieke zelfmoord' omschreven - en de PvdA hééft al zo weinig zetels over. Samsom leek op de soldaat die uit zijn loopgraaf komt, in het volle besef dat ze hem met mitrailleurs staan op te wachten. Die 200 duizend was geen rood stuk vlees, zoals Mark Rutte provocaties noemt, Diederik joeg een hele koe de arena in, klaar om door de wolven te worden verscheurd.

Waar bijna staat: de zaak van de vrije immigratie is zo belangrijk voor Joden, dat ze er politieke zelfmoord voor over hebben om er maar zo veel mogelijk van binnen te halen voor het mes valt.
    De ultieme vorm van kwaadaardigheid, volkomen gelijk aan de mentalteit van de zelfmoordterrorist, de specialiteit van hun genetische en culturele broeders.
    Een kwaadaardigheid die men zelf ook wel beseft, alleen projecteert men deze, na graven in de eigen ziel, op anderen:
  Eindelijk durfde een politiek leider het aan zijn oren niet te laten hangen naar de opiniepeilers, in te gaan tegen de wetten van het populisme, tegen de onderbuik, tegen het hysterische geschreeuw en de angst.

Oftewel: het Joodse gedrag is elitarisme, onderbuik, hysterie, geschreeuw, en angst. Dat laatste omdat men wel weet wat er, bij gelegenheid tot doordrijven, op volgt: holocaust.
    En tenslotte, de bijna ultieme leugen:
  Ik hoop dat Samsom het zaadje heeft geplant en dat zijn opmerkingen het begin zijn van een ommekeer, van een offensief van de rede.

De Joodse opinie is die van een puur etnische, bloedlijnige, genetische, onderbuikerige, verschoeide-aardige, Bijbelboeken en Thora's volkalkende hysterie.

En toen moest de mooiste bijdrage van die dag nog komen ... Die kwam in de eindejaars-fotobijlage. Veel foto's, met wat begeleidende tekst, in dit geval van onze Olaf Tempelman. Het onderwerp: dat waaraan de halve oplage van de Volkskrant is besteed in 2015: de immigratiegolf van haatbaardige Midden-Oostiërs (d Volkskrant, fotobijlage, 31-12-2015, door Olaf Tempelman):
  Mensen zijn migranten, altijd en overal

Tegen migratie zijn is als iets hebben tegen de wind. Zorg maar eens dat die ophoudt met waaien.

Met meteen al in de kop iets dat op deze website het eerst geïntroduceerd is in de rubriek Termen als "onzin", maar ook valt in de categorieën "retorische trucs", "denkfouten" en "leugens" - voor de volledigheid ook hier even de omschrijving ervan:
  Onzin
Uitspraken waarvan bedoeld wordt dat ze op de werkelijke wereld slaan, maar dat niet doen. ...
    Een andere veelvoorkomende categorie is die van de alles-insluitende of niets-insluitende uitspraken: "Iedereen is menselijk" of "Niemand is gemiddeld" . Zelfs indien waar, heb je hier niets aan, want bijvoorbeeld dat eerste geldt zowel voor de grootste heilige als de grootste schurk.

Of in meer populaire termen:"Als je hele Aarde met één meter ophoogt, hoeft niemand meer te bukken"...
    Dus maar meteen over naar de subkop, met daarin meteen de tweede en derde retorische truc, die van de stroman en van zwart-wit-maken . Je kan uitstekend tegen (im)migratie van moslims of negers zijn, en voor (is: niet tegen) die van Duitsers of Engelsen. Dan ben je dus niet 'tegen migratie'. Dus Olaf Tempelman bestrijdt een stelling die (bijna) alle tegenstanders van (im)imigratie niet aanhangen, door de stelling die ze wél aanhangen zwart-wit te maken.
  Denen die een hekel hebben aan de Deense Volkspartij vertellen de volgende grap over de schepping van de eerste Deen. God nam klei, kneedde een romp en ledematen en boetseerde daarna zorgvuldig een hoofd. De Deen had amper een mond gekregen of hij deed hem al open: 'Ga van mijn land af, vreemdeling!'
    Dat zinnetje rolt vaker uit de mond van mensen die vinden dat een stuk aarde van hén is. ...

Riposte: "Uit de mond van degenen die lekker rondgetrokken hebben, Joden en dergelijke, en nu hongerig zijn, rolt voortdurend het zinnetje: "Rot op van dat aardappelveldje want dat pikken wij in".
  Als mensen in de wij-vorm praten over tijden waarin zij niet leefden - wij wonen hier al duizend jaar! -, dan bedoelen ze met 'wij' hun voorouders. Maar woonden die wel hier? Een aanzienlijke groep Nederlanders heeft een of meer ouders die van elders kwamen.
    De groep die onder zijn grootouders of overgrootouders migranten heeft zitten, is nog groter. ...

Oftewel: "De nomaden zeggen tegen de mensen van het veldje met aardappels: wij mogen jouw aardappels inpikken omdat je grootouders ze niet verbouwd hebben".
  Dat migratiestromen Europeanen uitzonderlijker voorkomen dan ze een geschiedenis lang zijn geweest, heeft misschien te maken met de Europese natiestaten.

Nee. Het heeft te maken dat er geen eerlijke winst zit in rondtrekken, in een beschaafde omgeving.
  Een oorzaak daarvan is dat Europa in de Middeleeuwen een open ruimte was waarin volksstammen veelvuldig verhuisden.

Een leugen: dat 'veelvuldig' is "veelvuldig op een termijn van 1000 jaar", de lengte van de Middeleeuwen. Op een termijn van 100 jaat is het "zelden".
  Migratiestromen zijn de continuïteit in elke geschiedenis waarin rekening wordt gehouden met feiten. Ze gingen aan natiestaten vooraf, en gingen na de komst van natiestaten door.

Migratiestromen zijn situaties van niet-evenwicht, die een uitzondering zijn, een zeldzaamheid, ten opzichte van de situaties van evenwicht ertussen . Zonder evenwicht en stabiliteit, geen beschaving.
    De volken die voortdurende rontrekken, kunnen allene in hun onerhoud voorzien door te stelen van degenen die thuisblijven en de producten maken.
    Olaf Tempelman houdt hier een pleidooi voor het parasitisme. En natuurlijk met name het Joodse parasitisme.
    En alle parasitisme is kwaadaardigheid.
    Oké, dat was het artikel. De geschreven tekst  bij de fotoverzameling. Van De Nieuwe Nederlanders. Hier is die verzameling Nieuwe Nederlanders (de originele pagina's waren anders vormgegeven - de portretten zijn er uit gehaald):
 
 
 
 

Dus Olaf Tempelman willen niet alleen het aardappelveldje inpikken, maar de eigenaren van dat veldje wegjagen. Deporteren.
     Maar dat is dan ook volkomen terecht. Want wat voor soort mensen bewonen nu dat aardappelveldje? Dit soort men (de Volkskrant, 12-03-2010, column door Olaf Tempelman):
  Vrijgevigheid - een klassieke Hollandse deugd?

Tussentitel: Het juiste midden tussen spilzucht en gierigheid

Mijn minst prettige ervaring met Nederland vloeide voort uit Bulgaarse corruptie. Winter 1997 had ik urgent een Bulgaars visum nodig en toog naar het consulaat in Scheveningen. Voor een visum dat in 1996 een paar tientjes had gekost vroeg een niet zo vriendelijke dame mij ineens 140 gulden. Ik keerde mijn portefeuille om en kwam aan 139 gulden 80. Niet genoeg meneer. Pinnen kon niet, een pinautomaat was niet in de buurt, het consulaat was nog een half uur open. Er zat niets anders op dan te proberen van een gulle Nederlander op straat 20 cent te bemachtigen. In het kwartier dat volgde legde ik de situatie uit aan tenminste tien voorbijgangers. Geen van hen peinsde erover mij die twee dubbeltjes te geven. ...
    Over de Nederlandse volksaard  ...

Nederlanders zijn asociaal en gierig. En (de Volkskrant, 20-11-2010, column door Olaf Tempelman):
  Pampers, sigaren en afgezakte pantalons

We moeten het maar even op ons laten inwerken: meer nog dan die stoet semicriminele PVV'ers heeft Rob Oudkerk aan het welzijn van de Nederlandse bevolking bijgedragen. Onderzoek wijst het uit. Een meerderheid van de mensen voelt zich nagenoeg nooit zo prettig als bij het verorberen van een 24 karaats schandaal. ...

Nederlanders zijn schandaalbelust en semi-crimineel.
   Nee, voor de betere mens moet je zoeken onder de fraaie types op de fotos: al die edele lieden die in het bezit zijn van bruine ogen, zwart haar en een niet-blanke huid, liefst van de soort creool of moslim. Dat zijn tenslotte ook de beschaafdste streken op Aarde.
    Dus is het volkomen terecht om te streven naar te verdwijnen van de blanke mens uit Europa, en hem te doen vervangen door de edel-mens uit het Midden-Oosten en Afrika.
    Waaraan Olaf Tempelman dus met volle kracht verder werkt.
    En denk ook nog even aan deze:
  Vrijgevigheid - een klassieke Joodse deugd?

Geen verder commentaar ...

Hóe ís hét mogelijk ...  Het stuk verdriet Grunberg heeft een nog walgelijker manier gevonden om Nederland te haten (de Volkskrant, 04-01-2016, column door Arnon Grunberg):
  Gordon

'Ik heb niet het vermogen van John de Mol, maar wel zijn uitgavenpatroon', aldus Gordon Heuckeroth zaterdag in de Volkskrant in een interview door Nathalie Huigsloot.
    Zelden ben ik in een interview zoveel zinnen tegengekomen die de moeite van het aanstrepen waard zijn. ...

Na welk prijzen het volstrekt overbodig is te melden det die hysterische narcist Heuckeroth een Jood is.
  Nog een, over de nieuwe show van Gordon: 'Ik zing dan een duet met mezelf, op mijn eigen begrafenis: Kon ik maar even bij je zijn. Het toppunt van narcisme, hahaha!'
    Ironisch narcisme is het beste medicijn voor de boze burger. Beter dan het neo-nationalisme, dat nu zo populair is.
    Laat Gordon een politieke partij oprichten voor ironische narcisten. Dat is niet merkwaardiger dan een partij voor dieren.
    Elk land krijgt de verlosser die het verdient. Gordon is Neerlands hoop in bange dagen.

Wie verlost dit uit zijn lijden ...? Wel op een lieve manier, hoor ...

Lodewijk Asscher is iemand die zeer succesvol het aura van gematigdheid om zich heen weet te verspreiden. Voor goede waarnemers is het niet moeilijk om te bewijzen dat het tegendeel het geval is. Neem nu het onschuldig lijkende volgende bericht (de Volkskrant, 01-03-2016, ANP):
  Bedreigingen

Asscher gaat met moskeeën praten

Vicepremier en minister van Integratie Lodewijk Asscher gaat zo snel mogelijk in gesprek met moslimorganisaties na dreigementen tegen meerdere moskeeën. Hij wil ze een hart onder de riem steken en kijken hoe de overheid kan helpen. Twintig moskeeën deden aangifte nadat zij dreigbrieven hadden gekregen met hakenkruis en onder meer de tekst: 'Islam is valse en duivelse religie'. ...

Uitspraken van de moslims en de media. Voor welke beide instituten geldt "Ze liegen tot het tegendeel bewezen is" uitleg of detail . Hier bleek zelfs het omgekeerde te gelden: het is te bewijzen dat ze liegen. Hier is een nieuwsbron die per ongeluk ook wat controleerbare informatie geeft (in plaats van beweringen en meningen) (nos.nl, 28-02-2016):
  Moskeeën in Nederland krijgen ernstige dreigbrievenOngeveer tien moskeeën in Nederland hebben de afgelopen dagen dreigbrieven gekregen. "Jullie krijgen binnenkort hoog bezoek, varkens", staat er in de brieven. Er staan ook hakenkruisen op afgebeeld en de islam wordt een duivelse en valse religie genoemd. ...

Meteen ook weer bewezen: ook voor de NOS geldt dat ze liegen tot het tegendeel bewezen is. De foto laat namelijk glashelder zien dat hier geen sprake is van een scheldbrief, en geen dreigbrief. Laat staan een 'ernstige dreigbrief'. Kijk bijvoorbeeld maar in de tekst: "Jullie krijgen binnenkort hoog bezoek, varkens". Dat is niet wat er op het plakkaat staat. Daar staat: "Jullie krijgen binnenkort hoog bezoek!! Varkens". Lees nog maar een keer. Die komma is gelogen. En op die komma is de interpretatie gebaseerd.
    Als moslims varkens op bezoek krijgen, dat wil zeggen: symbolen waar ze afkeer van hebben, krijgen ze een koekje van eigen deeg. De moslims hebben een heilig boek waarin staat dat niet-moslims een valse en duivelse religie hebben, en ook nog dat ze nodig dood moeten. Om welke reden heel veel niet-moslims een net zo grondige hekel hebben aan de symbolen van de islam als de islam een hekel heeft aan varkens. Terwijl die varkenssymbolen van de islam: hoofddoeken, moskeeën enzovoort, hen dagelijks en uurlijks toegeworpen worden.
    Maar voor we teruggaan naar Lodewijk Asscher, nog een tweede klacht:
  Zaterdagavond probeerde een 33-jarige man met een molotovcocktail brand te stichten in een moskee in Enschede. De politie hield hem aan.
 
Brullen van de lach! Als iemand serieus die moskee schade had willen toebrengen door brandstichting, had hij dat niet in het openbaar en overdag gedaan - dan doe je dat stiekem en 's nachts. Dit was gewoon een verwarde man, die net zo goed een school of een ander groot gebouw had kunnen treffen. Welke laatste opmerking aan iets anders doet denken: voor het vorige bericht moest even op het internet gezocht worden. Daar stond er een eindeloze stroom van berichten over bedreiging van moskeeën. Over vele jaren. En in al die jaren is er geen enkele moskee serieus schade  toegebracht. Het aantal scholen, daarentegen, dat in die vele jaren afgbrand is, loopt in de vele tientallen. Zeer relevante vraag is dus deze: Is er iets waar van al die bedreigingen? Al die berichten over bedreiging komen van moslims, rabiate moslim-verdedigers als Joop.nl, en rabiaat politiek-correct en moslimverdedigende sociologen. Allemaal hebben ze een sterk belang om iets te doen aan de huidige situatie, waarin gewone burgers moslims zien als een bedreigende groep, door de stroom van terreurdaden gepleegd door moslims. Om te laten zien:"Kijk eens, die moslims zijn ook zielig want die worden ook bedreigd!"
    En nog één: wat is het punt voordat je mag spreken van dreiging? Naar aanleiding van de stroom van daadwerkelijk door moslims gepleegde terreur is het volgens politiek-correctheid verboden om te spreken over "dreiging door moslims".
    De werkelijkheid tot het tegendeel bewezen wordt: Hier is sprake van een door gemeenschappelijk belang gericht campagne van leugens en propaganda om de Nederlandse bevolking zwart te maken ten einde de moslims wit, dat wil zeggen: wat minder zwart, te wassen.
    En ineens moeten we weer aan Lodewijk Asscher denken ...
    Want er is natuurlijk geen enkele reden om je met deze zaak te bemoeien, als bestuurder. Want er is niets gebeurd. Briefjes in de bus is geen daad, en schelden doen de moslims veel beter dan wij dus alle reden om je koest te houden. Als bestuurder. Tenzij je natuurlijk natuurlijke reflexen hebt die je niet kan bedwingen. Zoals "Moslims zijn een minderheid - minderheden zijn altijd goed/kwetsbaar/zielig - dus molims moeten gesteund worden". Of: "moslims zijn semieten - ik ben een semiet - dus moslims moeten gesteund worden". En doe je dus dit:
  Lodewijk Asscher gaat zo snel mogelijk in gesprek met moslimorganisaties ... Hij wil ze een hart onder de riem steken

Precies zoals koningin Beatrix op bezoek ging in de moskee om de moslims een hart onder de riem te steken. Toen ze Theo van Gogh hadden vermoord ...
    Ja, ze mogen dan wel niet met velen zijn, veel invloed hebben ze wel, die oud-testamentische semieten. Heel veel invloed ...
    En wat hoort bij de rabiate Nederlandhaat van de semieten: dat blanke Nederlanders moslims niet mogen aanduiden met termen als "kopvodden" (proces aangespannen door moslims en semieten), dat ze niet mogen zeggen "minder, minder, minder" moslims (proces aangespannen door moslims en semieten), maar dat moslims wel blanke Nederlanders mogen aanduiden met "apen, honden en varkens", blanke Nederlanders wel collectief dood mogen wensen uitleg of detail (de Volkskrant, 26-02-2016, door Janny Groen):
  Geen apart verbod op salafistische organisaties

Het kabinet gaat salafistische organisaties niet verbieden. Nieuwe wetgeving om onverdraagzaamheid en het prediken van haat binnen salafistische stromingen aan te pakken, komt er evenmin. Het huidige juridische instrumentarium volstaat.
    Dit staat in de brief die de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Art van der Steur (Veiligheid en Justitie) donderdagavond aan de Tweede Kamer stuurden. ...

Bij de op zijn minst half-semitische Volkskrant (onder andere ook mevrouw Groen) zijn ze het er zo van harte mee eens, dat er meteen nog een tweede artikel aan de overwinning van de semieten op de beschaving gewijd wordt (de Volkskrant, 26-02-2016, door Janny Groen):
 

Interview | Minister Lodewijk Asscher

'Je moet met andere middelen terugduwen'


Welke middelen we gezien hebben: op bezoek gaan in de moskee om ze een hart onder de riem te steken.
  De vraag wat nieuw is in het anti-salafismepakket dat het kabinet donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, laat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) graag over aan journalisten.

Kan hij niet beantwoorden, omdat er niets nieuws ís: niets blijft niets: haatimams mochten komen, en blijven mogen komen - tenzij GeenStijl er voldoende ophef over maakt.
    Maar de mooiste gotspe stond in het eerste artikel:
  De ministers willen een religie, ideologie of gedachtengoed niet verbieden, omdat 'individuele vrijheid de basis is van onze rechtstaat'.

Wat die kuddes kamelen en geiten die zich moslim noemen bij uitstek gemeen hebben, is dat ze géén individuele gedachten hebben, en iedereen die wél individuele gedachten lijkt te ontwikkelen, collectief naar het leven staan. Zie Syrië, en de rest van de islamitische wereld. Zie wat "islam" betekent : "Onderwerping". "Onderwerping" is het absolute tegendeel van "individuele gedachten".
    En om deze gore truc van de semiet te omschrijven, vul zelf de woorden in. In stilte, want anders wordt je aangeklaagd bij het Meldpunt Discriminatie Internet, of het College van de Rechten van de Mens. Zo veel macht hebben de semieten inmiddels. Zij mogen vrijelijk stoken tegen de rationele mens, maar de rationele mens mag niets terug zeggen.

Robert Vuijsje krijgt, naast zijn bijna-wekelijkse gestook-per-interview, weer eens de gelegenheid tot een eigen haatbijdrage. Eerst even signeren (De Volkskrant, Magazine, 27-02-2016, door Robert Vuisje):
  Reportage | Multicultureel Nederland

Zwart-wit denken

...    Mijn oudste zoon - die half Braziliaans, maar in mijn beleving vooral Joods is ...
    ... Drie jaar later werd mijn jongste zoon geboren. Die half van Surinaamse afkomst, maar in mijn beleving vooral Joods is en ook op mij lijkt. ... In mijn hoofd is Samuel even Joods als creools ...

Mooi, je mag jezelf op ras afficheren, en ...
  Tussenstuk:
Kaaskoppen

Op 1 maart verschijnt Kaaskoppen van Robert Vuijsje,

... je mag ook op rassen schelden. Dus we kunnen het hier desgewenst ook hebben over haakneuzen en ...:
  In mijn hoofd is Samuel even Joods als creools ...

... kroeskoppen, want natuurlijk is er geen enkel argument, juridisch of anderszins, te formuleren dat onderscheid weet te maken in mate van kwetsendheid van termen, behalve volstrekt willekeurige. In woorden van sciencefictionschrijver en filosoof Harry Harrison: als een wet dat onderscheid wel maakt, deugt die wet niet . "Minder, minder, minder Marokkanen" is ononderscheidbaar van het hier en door Marokkanen standaard gehanteerde "kaaskoppen".
    Goed: we hebben dus te maken met het verhaal van een haakneus, en zijn booschap is ntuurlijk dezelfde als die va de overige haakneuzen en andere "zwarten": Nederlanders moeten zich aanpassen aan de "zwarten":
  De autochtone Hollander denkt vanuit een meerderheid: zoals ik het zie is de enige juiste manier, want zo zien wij het hier allemaal. Dit is hoe wij het hier doen, waarom zou ik me aanpassen aan een ander? ...
    De zogeheten allochtone Nederlander staat anders in het leven ... mag ik misschien vertellen dat er ook nog een andere manier bestaat? ...
    ... ik ken ook het gevoel van de nieuwe [Nederlanders, red.]: waarom wordt altijd zo raar en agressief gereageerd wanneer wij iets zeggen dat afwijkt van wat de Hollander gewend is?

 Dat laatste is overigens leugen. Hier wordt gedoeld op:
  Een paar dagen later stond ik op het schoolplein. Het was in de week dat ik, nog aan het begin van de nationale discussie, in de Volkskrant had beschreven waarom ik vond dat Zwarte Piet een andere kleur moest krijgen. Op het schoolplein wilde ik een vader begroeten. Een vader met wie ik de jaren ervoor regelmatig een praatje maakte, onze kinderen zaten bij elkaar in de klas. Mijn begroeting werd niet beantwoord. Terwijl hij langs me liep, riep de vader luid: 'Verpester van een kinderfeest! Hoe durf je hier nog op het schoolplein te komen?'

Tja ... Je mag niets zeggen als kaaskop over de overlast, criminaliteit en het terrorisme van de kroeskoppen en geitenneukers, maar de kroeskoppen en geitenneukers mogen wel iets zeggen over Zwarte Piet ... Dan is verbale agressie wel het minste dat je mag verwachten ...
    En waarom moeten Nederlanders zich aanpassen de zwarten:

  Nederland ... voor altijd een ander land is geworden met een anders samengestelde bevolking ... Een land dat ook nooit meer zal worden als vroeger. ... De Nederlander ziet er anders uit dan vroeger. ...

Vanwege de massa-immigratie. Dus Nederlanders moeten zich aanpassen de zwarten, en ook nog ...:
  Wanneer de zogeheten allochtone Nederlander naar de televisie kijkt, of naar een politicus of de schoolleiding of de baas op het werk of de politie, dan is dat niet in de wetenschap: die is hetzelfde als ik. Meestal zien die autoriteiten er anders uit dan de gemiddelde zwartharige Nederlander.

...de macht overdragen aan de zwarten.
    Dit alles kan natuurlijk niet zondr een aantal hopeloze tournures aangaanee wat nu in feite een Nederlander is. Want zijn ze allemaal gelijk, valt er niet te schrijven. Maar ze kunnen niet ongelijk zijn, want dan zijn er verschillende soort  Nderlanders ...Dus gaat het hopeloos heen-en-weer:
  Dat Nederlanders zoeken naar de verschillen en niet naar de punten waarop ze het eens zijn met de ander. ...
    ... De Nederlander ziet er anders uit dan vroeger....
    In het Nederland van nu leven inmiddels miljoenen landgenoten die Nederlands zijn en ook nog een andere afkomst hebben.
    ... De nieuwe generatie kaaskoppen ...

Oftwel: het zijn allemaal gewoon Nederlanders. En ...
  In het Nederland van nu leven inmiddels miljoenen landgenoten... een andere afkomst hebben. Deze miljoenen Nederlanders verschillen sterk van elkaar, maar ze hebben één ding gemeen: hun andere afkomst maakt een groot deel uit van hun leven. Het zorgt ervoor dat ze, op zeer uiteenlopende wijze, naar het leven kijken op een manier die kan afwijken van hoe autochtone Hollanders het altijd hebben gezien. ...
    De zogeheten allochtone Nederlander staat anders in het leven.  ...
    De rest van de gesprekken gingen over Brazilië en hoeveel leuker en beter het daar was. Wij woonden in Nederland, maar de taal die wij spraken, het eten dat wij aten, de manier waarop wij leefden - daar was weinig Nederlands aan. Sonny's moeder komt uit het buitenland, hij groeit op in een huishouden dat verder van Nederland af staat. Bij hem thuis wordt Portugees gesproken en op een Braziliaanse manier geleefd.

... ze hebben eigenlijk niets met Nederlanders gemeen behalve misschien de taal.
     En ook nog ...:
  De tegenstelling van deze tijd is: progressief versus behoudend. ... De mensen die inzien dat Nederland, of we het nu leuk vinden of niet, voor altijd een ander land is geworden met een anders samengestelde bevolking, versus de landgenoten die zich proberen vast te klampen aan de tradities van een land dat niet meer bestaat. ...
    De zogeheten allochtone Nederlander staat anders in het leven. Het uitgangspunt is altijd: ik weet hoe jullie het hier doen, ik weet veel meer over jullie cultuur dan jullie over de mijne ...

... zwarten zijn beter. Natuurlijk. Zelf een zwarte. Dat de Nederlanders die zwarte cultuur heel goed kennen van de televisie: wantrouwen, haat, ondrdrukking, oorlog, telt natuurlijk helemaal niet mee ... Net als het feit dat de zwarten juist om die reden naar Nederland komen ...
    Wat moet deze man Nederland haten ...

Ook de "oude" krachten zetten zich in (Telegraaf.nl, 28-02-2016):
  Cohen bekritiseert Rutte

Oud-PvdA leider Cohen vindt dat premier Rutte wel wat meer zijn best mag doen, om Nederlands draagvlak voor vluchtelingen te kweken.


De voormalig staatssecretaris van Justitie meent dat de minister-president verkeerde verwachtingen wekt door te zeggen dat de vluchtelingenstroom volgende maand moet zijn teruggedrongen.
    Hij ... heeft waardering voor de manier waarop de Duitse bondskanselier Merkel migranten van harte welkom heette. ...

Job de landverrader. En hij weet het:
  „Uw lezers zullen wel boos op me zijn als ze dit lezen.”

Wat heet boos ... Na de revolutie wordt je naar het schavot gesleept ...

En ook deze strijder blijft er natuurlijk bij horen (de Volkskrant, 03-03-2016, column door Bert Wagendorp):
  Opslagplaats

...    De vluchtelingenmassa is ... is politiek geworden, een pervers wapen bij onderhandelingen en een chantagemiddel. ...

De vluchteling heeft zichzelf tot een pervers wapen gemaakt: laat mij toe in je rijke land, anders verdrinken we onszelf, of vreten we Griekenland kaal.
     Bert ziet dat anders:
  Soms bekruipt me de gedachte dat Europa het niet zo erg vindt, de tienduizenden vastgelopen vluchtelingen aan diverse grenzen. Dat het signaal dat daarmee wordt verstuurd naar de wanhopigen die nog niet zijn gevlucht een welkom signaal is: verruil de ene hel niet voor de andere, blijf thuis.
    Zeker, dat is cynisme. Ik verzet me tot het uiterste, maar mijn pessimisme groeit. Mijn bewondering voor bondskanselier Merkel neemt daarom almaar toe. 'Het is mijn verdomde plicht om alles te doen wat ik kan om te zorgen dat Europa een gemeenschappelijke manier vindt om eruit te komen', zei ze een paar dagen geleden bij de ARD. Je kunt het zien als halsstarrig vasthouden aan een foute koers, maar ook als een standvastig pleidooi, dwars tegen alle stormen in, voor menselijkheid en daadkracht.
    Hoop is wanhoops lieve zusje en ze houdt je op de been.

Gevoelens zo diep, dat alleen genetische verwantschap ze echt kan verklaren. Net als dit:
  De vluchtelingenmassa is niet alleen ontmenselijkt ...

...want dit is de wens naar een contradictie: een massa kan nooit menselijk=individueel zijn.

Paul Schnabel is immiddels met pensioen als directeur van het SCP, waar hij zo goed deksel op beerput van de multiculturele realiteit wist te houden. Maar dat betekent niet dat hij zijn pogingen om de Nederlandse cultuur te slopen heeft gestaakt (de Volkskrant, 15-03-2016, door Cees van der Kooij en Ton van der Schans (Cees van der Kooij werkt bij de Commissie Toetsing en Examens. Ton van der Schans is docent geschiedenis aan Driestar Hogeschool en voorzitter van de VGN.):
  Schoolvak geschiedenis moet zelfstandig blijven

We moeten ons niet op sleeptouw laten nemen door het advies van de commissie-Schnabel.

De zoveelste poging het vak geschiedenis af te schaffen verdient een krachtige reactie. Want leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen niet zonder het schoolvak geschiedenis.   ...

Dat weet Paul Schnabel natuurlijk ook wel. Net als dit:
  Platform2032 lijkt niet te willen leren van de geschiedenis. Een klein beetje historisch besef van de geschiedenis van het geschiedenisonderwijs leert dat pogingen in het verleden om van bovenaf vakken te integreren, mislukt zijn. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van de Basisvorming, de Tweede Fase en het vak Mens & Maatschappij (M&M) in het vmbo.

En dit:
  Geschiedenis en identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dat laatste laat zien wat Paul Schnabel wil slopen: onze identiteit.  Daarvoor probeert hij nu het vak geschiedenis te slopen door het te mengen met andere vakken. Ondanks dat inmiddels bekend is dat vermenging leidt tot mislukking. Want mislukking is wat Paul Schnabel wil. Dat zijn zijn Joodse reflexen. Die onthuld worden in deze uitspraak van de auteurs:
  Tussentitel: Wie niet weet waar hij vandaan komt, weet niet waarheen hij onderweg is

Dat laatste is uiterst belangrijk - dat wij dat niet weten. Anders zien we hoe we door Joden en geestverwanten in de richting van het duivelse Joodsisme worden gevoerd.
    Ook columnist Martin Sommer betreft het strijdperk. Met alle recht en meer autoriteit dan Schnabel, want hij is degene die de vorige golf van dwaasheid in het onderwijs in de grote publiciteit heeft gekregen (de Volkskrant, 19-03-2016, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer):
  Hier is de nieuwe D66-mens

...  de commissie-Dijsselbloem. Dat was veel politiek talent bij elkaar, in 2008. Het vonnis van hun parlementaire enquête echode nog jaren na. Een paar decennia onderwijsvernieuwingen waren funest geweest, want het onderwijsniveau was over de hele linie afgezakt.
    Deze week is de erfenis van deze bijzondere club ten grave gedragen. Er zit weer een vernieuwing aan te komen. Ons Onderwijs2032 is dit keer de naam. Jasper van Dijk (SP) had de Kamer voorgesteld om deze vernieuwing langs de lat van 'Dijsselbloem' te leggen. Het heet officieel toetsingskader en moet onbekookte nieuwlichterij tegenhouden. De voorwaarden zijn: wetenschappelijke onderbouwing, genoeg tijd en geld, en eerst een proef om te kijken of het allemaal wel werkt. Jasper van Dijk kreeg geen meerderheid. ...
    Ons Onderwijs2032 is het eindadvies van een commissie onder aanvoering van Paul Schnabel. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs moeten worden vernieuwd, en het is alsof de klok tien jaar teruggaat. De argumenten, de bewoordingen, de oplossingen, het is een feest van herkenning. Net als bij de vernieuwingen die Dijsselbloem onder de loep nam, is het Nederlandse onderwijs goed, maar kan het veel beter. Het moet anders, niet een beetje anders, maar heel anders. En het moet snel, want de wereld verandert snel. Destijds had staatssecretaris Netelenbos het over de halfwaardetijd van kennis, die door de computer was teruggelopen van dertig jaar naar drie jaar. Dat zal nu wel drie maanden zijn.
    Het onderwijs moest niet langer worden opgelegd, maar kwam uit de leerlingen zelf. Dat heette het nieuwe leren. Nu is wederom het onderwijs te cognitief. Voor kennis hebben we immers de computer. De kern kan terug naar vijf vakken, Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels (ook op de basisschool), 'digitale geletterdheid' en burgerschap cq persoonsontwikkeling. Want onderwijs, dat is het ontdekken van je persoonlijke drijfveren en ambities. Zo zei staatssecretaris Dekker (VVD) het in de Kamer zelf. Je zou net als toen weer bijna gaan schamperen over Montessori met een muisarm. ...

Destijds kón je je nog beroep op "idealisme" (inhoudelijke discusies verloor men ook destijds allemaal). Met de volkomen mislukking ervan is er nu slechts één verklaring over: pure kwaadaardigheid. Voortvloeiend uit de grotere kwaadaardigheid van het Joodsisme.
    Een volkomen helder exposé van de kwaadaardigeid van Schnabel is waar te nemen in een discussie over dit onderwerp tussen Schnabel en een lerares, Buitenhof 10-04-2016 ( uitleg of detail , na 37:29 min.). Hij praat steeds driftiger naarmate hij meer met de werkelijkheid geconfronteerd wordt. Je kan de hoorns uit zijn hoofd zien groeien en de geitenhoeven uit zijn schoenen komen puilen.
    Natuurlijk zwijgt de Volkskrant dit dood, maar men probeert wel te sussen, door een "opnie-rondje": drie voorstanders en twee tegenstanders (beide docent) (de Volkskrant, 12-04-2016, door Janita Naaijer):
  Onderwijs2032

'Dit is een mislukte operatie'

De kritiek op het Platform Onderwijs2032, dat onder leiding van Paul Schnabel het basis - en middelbaar onderwijs grondig wil vernieuwen, zwelt aan. Hoe houdbaar is het advies Ons Onderwijs 2032 nog?

De voorstanders: Schnabel himself, Amsterdams onderwijswethouder van D66 Simone Kukkenheim, Joods, en VVD-staatsecretaris Sander Dekker, goyse Joodsist, die deze rotzooi besteld heeft.
    Volkomen representatief voor de sterk Joodsistische elite, en de sterk Joodse en Joodsistische Volkskrant. Aartsvijanden van de Nederlandse cultuur.

Olaf Tempelman mag weer een boek uitdelen. Deze keer is de gewaardeerde ontvanger de vooorzitter van de Duitse anti-immigratiepartij AfD: Frauke Petry. Het aftellen naar de holocaust kan beginnen (de Volkskrant, 19-03-2016, door Olaf Tempelman):
  Een boek voor...

Wie wil, kan stellen dat de doorbraak van populistisch rechts in drie Bundesländer onderstreept dat Duitsland tegenwoordig een heel gewoon land is. Alternative für Deutschland (AfD) lijkt daarbij in vergelijking met andere Europese anti-immigratiepartijen een tamelijk nette beweging. ...

Die is weer mooi: die andere partijen zijn smerig, AfD is iets minder smerig. Volgens de smerige aanwrijver , Tempelman, Joods.
  Het boegbeeld van de partij, Frauke Petry, had op het oog ook voorzitster kunnen zijn van een gemeenteraadsfractie van de Grünen. Haar discours is enigszins anders. Daarmee hoopt zij 'een verstikkende politieke correctheid' te doorbreken. ...

Oftewel: Tempelman beweert hier dat hij het in dit artikel niet over de holocaust gaat hebben. Want wie het over de holocaust gaat hebben in verband met weerstand tegen immigratie, doet aan een een verstikkende politieke correctheid.

  Haar uitspraak dat grenswachten illegale vluchtelingen moeten kunnen neerschieten ...

Een leugen: de journalist vroeg of het sluiten van de grenzen ertoe zou kunnen leiden dat er op vluchtelingen zou wordee geschoten, wel wetende dat dit zo is, en Petry was niet doortrapt of achterdochtig genoeg om dat te ontkennen, waarop de Joodsistische journalist er van maakte dat ze had gezgd dat er op vluchtelingen moet worden geschoten, waarop de rest van de Joodsen en Joodsisten dat allemaal overnamen en als enige kenmerk aan Petrry hingen en hangen: "Frauk Petry, die vindt dat er op vluchtelingen moet worden geschoten ...". Als iemand die uitdrukking ooit gbruikt, heb je te maken met een Jood of een Joodsist. Zoals Olaf Tempelman. En:
  Haar uitspraak dat  ... leidde in politiek correcte kringen meteen tot beroering. Der Spiegel voorzag Petry's naam van het adjectief 'gevaarlijk'.

Onder 'politiek correcte kringen' vallen vrijwel het gehele bestuur en media.
  Op haar affiches komt Petry met statistieken over vluchtelingen ...: '13 procent analfabeten, 77 laagopgeleiden. Überraschen kann das nur Träumer und Verdränger'.

Volgens de 'politiek correcte kringen'  bestaat de vluchtlingenstroom uit, achtereeenvolgens: "Het zijn allemaal apothekers, tandartsen en ingenieur", "Het zijn allemaal vrouwen" (bijvoorbeeld bij Pauw) of  "Het zijn allemaal kinderen" (de laatst variant uitleg of detail ), afhankelijk van de specifieke bron en het specifieke tijdstip. Dit wordt natuurlijk bevestigd door het algehele niveau van beschaving van Syrië en de rest van ht Midden-Oosten ...
  Wat de voorvrouw van de AfD mogelijk verdringt, is de recente geschiedenis van Europa.

En daar is 'ie: holocaust. Het ultieme bewijs van "geen argumenten". Kijk maar:
  Gelukkig is een van de beste boeken over Europa in de 20ste eeuw, Dark Continent van de Britse historicus Mark Mazower, in het Duits vertaald. ...

Hé, dit komt bekend voor... Even zoeken ... En wat vinden we hierboven (de Volkskrant, 05-10-2013, door Olaf Tempelman):
  Een boek voor...

Waarom Thierry Baudet Dark Continent van Mark Mazower moet lezen

Ook Thierry Baudet, EU-scepticus, moet, onder een dikke stroom geparfumeerde beledigingen nivezu "teringlijer", het boek van de Joodss historicus lezen. Het boek waarin de geschiedenis van Europa wordt teruggebracht tot één ding: de holocaust. Dus ook Olaf Tempelman ziet van Europa slechts één ding: de holocaust. Iets dat geldt voor bijna alle Joden. Reden om niets dat komt van Joden aangaande dit soort onderwerpen te vertrouwen. Ze willen maar één ding: wraak nemen op blanke Europeanen. En daarom willen ze ook al die haatbaardige moslimimmigranten binnenhalen.

Maar dat was het nog niet voor deze dag, zaterdag 19-03-2016. In het katern Vonk mocht Tempelman verder met het slopen van de Europese culturen. Met behulp van het grootste sloopmonster van deze tijd: de EU. Het Europese Imperium uitleg of detail  (de Volkskrant, 19-03-2016, door  Olaf Tempelman):
  Europa als utopie en als monster

Het artikel is opgezet als een "Voor en tegen". Met een "Voor en tegen"-kop. Maar dat is natuurlijk alleen een retorische truc. Valsheid in geschrifte. Oplichting. Fraude. Jouw geld op mijn bankrekening. Joodsisme:
  Stel dat mensen niet zo'n afkeer hadden van halfslachtigheid, doormodderen, weeffouten en andersoortige onvolkomenheden. Dan zou de Europese Unie het nu zeker makkelijker hebben. Wie onderzoeken bekijkt naar het welbevinden van mensen wereldwijd ... Zou een marsmannetje die onderzoeken onder ogen krijgen, dan zou het zomaar kunnen concluderen dat de Europese Unie de beste plek op aarde is om te wonen.

Een vuile gore leugen, nog een keer herhaald. Dit heeft minder dan nul-komma-niets met de Europese Unie te maken. Deze situatie was al zo lang voor de Europese Unie. Dit heeft gaat alleen over Europa. Zonder Unie. Dit is typisch Joodse valsheid in geschrifte. Oplichting. Fraude. Jouw geld op mijn bankrekening. Joodsisme.
  Helaas heb je maar weinig mensen die zeggen: laten we blij zijn met die halfslachtige EU die alsmaar doormoddert, aan de Europese eenwording danken we een historisch lange periode van vrede en een welvaart die tot vrij kort geleden niet ophield met stijgen.

Bijna dezelfde leugen. Dubbelop. Onder de EGKS en de EEG was er stijging, die grotendeels ophield met de Unie.
  Volgende:
  'De vijand van iets goeds is vaak iets beters', stelde de Britse historicus Timothy Garton Ash.

Volgede Joodse truc: Valse Profeten. Timothy Garton Ash is een aartskosmopoliet en cultuursloper.
  Juist door haar 'succesformule' heeft de Europese Unie, kun je zeggen, alles in zich om onvrede en gescheld over zich af te roepen.

Derde (of vierde) Joodse truc: de mensen hebben bezwaar tegen de EU vanwege haar (niet-bestaane) successen.  Hier wordt  bezwaarmakers uitgemaakt voor dom en leugenachtig. De werkelijkheid, zoals gewoolijk, omgekeerd: de Joodse auteur is dom en leugenachtig. Het kan ook zijn: zeer doortrapt en leugenachtig zijn, natuurlijk.
  Dat de Europese Unie in haar huidige crisis is beland,

Geen retorisch truc maar pure domheid. Tegenspraak. Contradictie.
  In dit klimaat van malaise hekelen steeds meer Nederlanders Europa's gebrek aan democratie. Dat is opvallend, want vóór de komst van de euro, de financiële crisis - die niet in Europa begon - , de eurocrisis en de Griekse crisis, lagen weinig Nederlanders wakker van Europa's democratisch tekort.

Goorheid: alsof het feit dat er nu meer mensen bezwaar hebben het dictatoriale karakter van de EU ook maar voor een seconde afdoet aan de aard van die kritiek.
  Met de euro en de oostwaartse uitbreiding kreeg een deel van de Nederlanders voor het eerst te maken met onvoordelig Europees beleid. De financiële crisis, de Griekse crisis en de vluchtelingencrisis versterkten anti-Europees ressentiment. Het referendum van 6 april heeft in feitelijk opzicht niets met de euro, de Poolse arbeidsmigranten, de Griekse noodleningen en de Syrische vluchtelingen te maken, maar in emotioneel opzicht alles.

Idem. Met alweer een contradictie met het voorgaande: dit is allemaal EU-beleid. Het EEG-beleid was geen bezwaar tegen, wat dat ging over economische zaken. Pas met de EU begon de imperiumbouw.
  Het wapen dat tegen Brussel in stelling wordt gebracht heet democratie.

Opvallend: democratie als "wapen". Die Templeman heeft kennelijk dezelfde hekel aan democratie als Arnon Grunberg. Zo zijn er niet zo veel. Hadden we al vermeld dat Arnon Grunberg ook Joods is ...?
  In reactie op het Brusselse visioen van een ever closer union hebben tegenstanders in de lidstaten een ander utopisch idee nieuw leven ingeblazen: dat van de vergaande directe democratie.

Dezelfde bloedhekel aan democratie als Arnon Grunberg.
  Wie het gedachtengoed van GeenPeil en andere digitale democratie-ijveraars ontleedt, ziet dat oude ideeën van anarchisten, radicaal democraten, libertair socialisten en radenrepublieken aan een tweede leven zijn begonnen.

"Democratie is Communisme!"
  De wedergeboorte van radicale ideeën over directe democratie kan niet los worden gezien van de digitale revolutie. GeenPeil is online geboren. Zonder internet geen Oekraïne-referendum.

"Democratie is het Internet ... !"
  Online is geen onderwerp zo specialistisch of mensen 'met gezond verstand' vellen er min of meer publiekelijk een oordeel over. Geen voorheen onaantastbaar instituut of het wordt gewantrouwd, aangevallen of in twijfel getrokken. De rechterlijke macht wordt gewantrouwd ('D66-rechters'), medisch specialisten worden gewantrouwd ('online vind je betere behandelingen'), exacte wetenschappers worden gewantrouwd ('voor het karretje van de klimaatlobby').

" ... en het internet is dom!"
  In kleine en relatief eenvoudige gemeenschappen waar met vergaande directe democratie is geëxperimenteerd - van de door Bakoenin geïnspireerde anarchistische communes in Rusland ...

"Democratie is Communisme!"
    We zijn ondertussen best wel ver weg van de EU, hè... Maar zo gaat dat met geobsedeerden en maniakken .
    Nog vele woorden verder komen we weer terug bij het onderwerp:
  Van Jean-Claude Juncker is de veel geciteerde uitspraak: 'We weten wel wat we moeten doen maar we weten niet hoe we herkozen worden als we het doen.' Dat is een gecamoufleerde adhesiebetuiging aan Singapores Kishore Mahbubani, een van de bekendste denkers die vraagtekens plaatsen bij democratie. Mahbubani vertelt graag dat verstandig of noodzakelijk beleid in democratieën eindeloos wordt uitgesteld. Politici willen immers herkozen worden. Denkt u dat Singapore 's werelds hoogste milieubelastingen zou heffen als er een referendum over was gehouden?
    Stel dat de details van het Europese eenwordingsproces steeds in referenda aan de inwoners van de lidstaten waren voorgelegd - zouden we dan ooit een Europese Unie hebben gehad?

Tempelman denkt dat dit een argument is tegen democratie. Want Tempelman is een door Joodsisme bezeten geobsedeerde en maniak:
  Je kunt betogen dat Europa maar zeer ten dele verantwoordelijk is voor de negatieve dingen waarmee het wordt geassocieerd. Verhofstadt kan al die kiezers uitleggen dat de oplossing van de problemen schuilt in méér Europa - in 2016 heeft hij te maken met tegenstrevers met een heel andere oplossing: méér referenda - om Europa te stoppen.

Het bij bijna ieder ook maar enigzins redelijke mens bekende herkenningsteken voor geobsedeerden en maniakken: degenen die roepen dat als een beetje van iets niet werkt, je er veel van moet nemen. En werkt het contraproductief, dan nog eens een keer moet verdubbbelen.
    Er stonden nog veel meer woorden in het artikel. Ook in die woorden stond geen letter over die andere, werkelijke, kant van de EU, zoals beloofd door de kop en de opmaak: de EU is een monster.
    Conclusie: het echte monster is Tempelman's Joodsisme.
    Maar dat wisten we al.

Maar dat was het nog niet voor deze zaterdag 19-03-2016. Aansluitend in het katern Vonk stond een interview met iemand die al eerder deze week was opgevallen, als verder irrelevante gast bij Nieuwsuur, dat inmiddels overgestapt is op het zojuist opgerichte Joodse Politico als meningenbron. Hier is die specifieke meningenbron (de kop is even weggelaten) (de Volkskrant, 19-03-2016, door Ben van Raaij):
  ...

Roemenië maakte van Robert Kaplan een 'foreign correspondent'. ...
    Toen hij begin jaren tachtig in Israël woonde ...

Wat deze redactie al meende kijkende naar Nieuwsuur: een Jood (wikipedia was nog niet geconsulteerd uitleg of detail ). Vol met de bekende Rusland- = residentiehaat en ... :
  Kaplan staat bekend als voorstander van 'offensief realisme'. In 2001 was hij adviseur van president Bush bij de inval in Irak ...

... agressie ...
  ... een besluit dat hij daarna diep betreurde. ...

... omdat zijn door agressieve Rusland- = residentie-haat verstoorde beoordelingvermogen onthuld was.
    Ook dit artikel besloeg, net als bij Tempelman, twee hele pagina's. Vol patentonzin al samengevat in de kop:
  Europa is uitgevonden door de islam

Waarop maar één zinnig antwoord is:
  De islam is uitgevonden door de Joden

... en dat op de subkop:
  De islam keert terug naar Europa, de cirkel wordt gesloten, ziet schrijver Robert Kaplan

... luidt:
  Het christendom zijn die Europese boeren nu steeds sucesvoller aan het uitdrijven. Laten we het nu maar eens proberen met de islam, denkt semitisch woestijnbewoner Robert Kaplan.

... en sloeg het zand uit zijn sandalen.

De semitische vrienden en strijdmakkers van Arnon Grunberg hebben een succesvolle aanslag gepleegd op de westerse beschaving. Arnon Grunberg spreekt zijn steun voor ze uit (de Volkskrant, 23-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Open samenleving

...    Kort na de aanslagen in Brussel liet de heer Wilders via Twitter weten dat de grenzen moesten worden gesloten en hij sprak over 'preventieve opsluiting'.     ...

Logische stappen, die al veel eerder had moeten worden genomen: geen moslims meer binnenlaten, en die Syriëgangers opsluiten en zo snel mogelijk uitzetten. Grunberg wil dat uit alle macht voorkomen en keert daartoe de werkelijkheid om:
  ... de terroristen en extreem-rechts, van de PVV tot de FN, [zijn] elkaars geheime kameraden. Uiteindelijk streven zij hetzelfde na: het einde van vrije en open samenlevingen.

De werkelijkheid:
  De terroristen en Joodsisten, van islamitische via Joodse tot goyse, zijn elkaars geheime kameraden. Uiteindelijk streven zij hetzelfde na: het einde van veilige, sociale en vrije samenlevingen.

Met direct erna twee mensen die ook het belang van deze boodschap zagen:

De goyse Joodsist die al met twee benen op het revolutionaire executieplatform staat, dus niets te verliezen heeft door zich te scharen achter de demoniserende demon.
    En de andere kant:

Precies.
     De volgende dag doet het kwaadaardige Volkskrant-voorkantduo er nog een schepje bovenop. Het uitgangpunt: semieten zijn mensen die per definitie het beste met de mensheid voor hebben - dat geldt zeker voor de Joden dus ook voor Arabische tak. De aanslagen van die Arabische semieten zijn dus slechts (de Volkskrant, 24-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Boze burgers

Alleen verstokte idealisten geloven dat een maatschappij kan bestaan waarin geen onwenselijk gedrag voorkomt. ...

... vormen van onwenselijk gedrag, dat bovendien ...
  In elke samenleving zullen groepjes opbloeien die hun utopische idealen met geweld nastreven.

... vootvloeit uit utopische idealen. Dus ...
  Sommige reacties op Brussel tonen niet alleen aan dat er een groot gebrek aan historisch besef bestaat, maar ook dat verontwaardiging en ontzetting dikwijls worden ingezet om een bevolkingsgroep te stigmatiseren.

... de afwijzende reactie op die utopische daden zijn kwaadaardig en systematisch:
  Denk ook aan de reacties na de aanrandingen in Keulen.

De afwijzende reacties op de utopische daden van de Arabische semieten zijn het gevolg van ...
  Een van de perverse neveneffecten van zeventig jaar vrede en welvaart in West-Europa is het ontstaan van de verwende, boze burger. Hij hoeft niets te kunnen, alleen verontwaardigd te zijn.

...de Bijbelse zonde van volgevretenheid. Die bij confrontatie met de semitische utopische daden ...
  Hij hoeft niets te kunnen ... haat zijn bestaansrecht.

...leidt tot racistische haat.
    De afwijzende reacties op de utopische daden van de Arabische semieten zijn stigmatiserend, discriminerend, racistisch, en antisemitisch.
    De semitische utopist op pagina 2 heeft een andere invalshoek (de Volkskrant, 24-03-2016, column door Bert Wagendorp):
  Terreur

De foto van de drie aanslagplegers op luchthaven Zaventem ...
    ... het westerse optreden in Syrië en Irak zorgt voor de benodigde haat ...
   ... het feit dat we oorlog voeren in het Midden-Oosten. ...
   ... Sinds de luchtaanvallen door de westerse coalitie op IS begonnen, op 23 september 2014, vielen er 4.643 doden, onder wie minstens 380 burgerslachtoffers.    ...
    Om in westerse hoofdsteden een einde te maken aan de angst voor jongemannen met duwkarretjes vol explosieven en hoofden vol waandenkbeelden, moeten we een eind maken aan het militaire conflict in Syrië en Irak, dat is de crux.

Een langurig volgehouden gore leugen. Degenen  die (willen) oorlogvoeren in Irak en Syrië zij de Amriken en Eutrope leiders die zich laten chanteren. Laten chanteren door de Amerika en door de politiek-correcten die ook hartstikke voor oorlogvoeren zijn, want "We moeten helpen" ."We MOETEN ze helpen". En degenen die zeggen  "Hek om het hele Midden-Oosten, niemand erin en eruit, en laten uitwoeden" zijn, volgens lieden als Bert Wagendorp ...
  Voor ik de rechtse meningenpolitie op mijn dak krijg ...

...  rechts-extremisten, fascisten en racisten. Want zelfs het bestaan van een enkele plek waar de linskse mediaterroristen niet heersen, GeenStijl uitleg of detail , brengt al een rood waas voor zijn ogen. Omdat het hem hindert in zijn onbedwingbare neigingen:
   .... ik wil de terreur van de Molenbeekse moordenaars [...] goedpraten. [...]

Met op de plaats van de "[...]" twee ontkenningen die tegen elkaar wegvallen (twee maal "nee" is "ja" - de twee: "niet" en "maar").
     En waarom wil Bert Wagendorp de terreur van de Molenbeekse moordenaars goedpraten: omdat het hindert in de plannen om de blanke Europese bevolking te vervangen door zwarten uit Afrika en het Midden-Oosten uitleg of detail .

Ook de Nederlandhaters-met-de-pink-omhoog laten van zich horen (de Volkskrant, 12-04-2016, door H.W. von Der Dunk, emeritus hoogleraar contemporaine geschiedenis):
  Uitslag van 6 april is een driedubbele afgang

De uitslag van het referendum was geen verrassing en betekent een drievoudige afgang voor Nederland.
    1. De regering heeft niets geleerd van 2006 ...
    2. De volksvertegenwoordiging heeft zich eveneens geblameerd ...
    3. Nederland heeft zich internationaal geblameerd als onbetrouwbare partner in een Europa ...

Zelf illustrerende dat niet Nederland is afgegaan, maar de Nederlandse bestuurlijk elite.
    Wat de Nederlandhater ernstig betreurt:
  Het geheel is een voorproefje dat een zogenaamde 'referendumdemocratie' tot internationale politieke verlamming en groen licht voor volksverlakkerij en demagogie kan leiden ...

Integendeel: wat het referendum heeft laten zien is dat een parlementaire democratie hetzelfde is, in de praktijk, als een elite-democratie, en het is die elite-democratie die geleid heeft tot volksverlakkerij, zoals het onder de tafel vegen van het vorige referendum (dat van 2005).
    En natuurlijk ...:
  ... met alle denkbare en ondenkbare gevolgen..

... wordt er door de Joden weer gegooid met de holocaust  ('ondenkbare gevolgen').
    Gepaard gaande met Joodsistisch leugens:
  Cijfers bieden een onbetrouwbare zekerheid maar áls we al volgens ons technisch-instrumenteel denken bij cijfers zweren, dán is de conclusie dat 'het volk' of zelfs de meerderheid het verdrag heeft afgewezen flagrante onzin. 68 procent van de bevolking heeft niet gestemd, waaronder een niet te bepalen percentage voorstemmers in de hoop dat de geldigheidslimiet niet gehaald zou worden.

Een vuile leugen, gezien de uitslag van het vorige referendum (technisch: een  niet te bepalen percentage tegenstemmers kwnam niet opdagen vanwege dat onder de tafel vegen van het vorige referendum).
  Even veelzeggend is de misleiding door de tegenstanders die al toegaven dat het helemaal niet om het verdrag ging maar om een neen tegen Brussel en Europa.

Een ontzettend geldige zaak, want die uitbreidingsdrift, nu met Oekraïne, is bijna de kern van het Europese Imperium.
  Oekraïne bleek enkel de geschikte knuppel om die hond te slaan als half-studentikoze onderneming die geïnteresseerd was in haar succesmogelijkheden en apetrots triomfeert dat dit gelukt is.

De werklelijkheid: "Oekraïne is een uistekende knuppel gebleken om het Europse Joodsistische Imperialisme te slaan, en de blijheid bij het succes viel totaal in het niet bij de diepte van het chagrijn bij de kwaadaardige imperialisten.
    Die als kwaadaardige imperialisten natuurlijk ook gore antidemocraten zijn:
  Dank de hemel is Nederland niet groot. En wat Oekraïne betreft zal niets veranderen (behalve eventueel een enkel geruststellend zinnetje over de EU).

Die zo hard liegen dat je je afvraagt hoe het mogelijk is:
  Dat Oekraïne corrupt is en niet tot de EU kan toetreden is een erkend feit ...

Bijna de volgende dag kondigde de EU-leiding aan dat er vrij-reizen voor Oekraïeners zit aan te komen.
    En waarvoor al deze leugens nodig zijn, staat aan het einde:
  Nationale kokervisie wordt troef.

En die Europese nationale culturen moeten natuurlijk verdwijnen. Want anders ...
  Hier ligt des Pudels Kern in een klimaat dat verwante trekken met andere pre-revolutionaire situaties vertoont , waaronder ook het pre-fascistische klimaat in de jaren na de Eerste Wereldoorlog.

... krijg je de holocaust.
    Die door het Joodse en goyse Joodsistische gestook steeds waarschijnlijker aan het worden is.

Een combinatiestukje met economische kwaadaardigheid - logisch want komende anuit een financiële instelling (de Volkskrant, 13-04-2016, van verslaggever Peter de Waard):
  IMF: schade door toenemend nationalisme.

En gore Joodse leugen: er is grote schade door toenemend Joodsisme. Want door het Joodsisme (economisch: neoliberalisme) komt het geld terecht bij de rijken, die het niet inversteren in de economie, maar het parkeren in subtropische belastingparadijzen. Dit is een Joodse smeerlap .
   'Landen raken steeds meer naar binnen gekeerd als gevolg van toenemende inkomensongelijkheid en de dreiging van terrorisme', zei Maurice Obstfeld, de hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij de presentatie van de World Economic Outlook aan het begin van de voorjaarsvergadering in Washington.

Die inkomensongelijkheid is dus het gevolg van het Joodsisme, en absoluut niet van nationalisme. De Joodse Joodsist liegt openlijk.
    En aan de andere kant:
  Het IMF heeft geen kritiek op de uitermate ruime monetaire politiek van de centrale banken die al gepaard gaat met negatieve rentes.

Dat is één van de huidige manieren om de Noordwest-Euroepse landen van hun spaar- en pensioentegoeden te beroven.
Het IMF kan dus ook bij deze geschaard worden onder de Joodsistisch en ook deels Joodse organisaties die de wereld beparasiteren.
    Zoals de Joodse Joodsist als impliceert: nationalisme is een manier om het dodelijk schadelijke Joodsisme te bestrijden.

Maar dat was allemaal nog niet genoeg Joods geluid (de Volkskrant, 14-04-2016, door Philip van Praag, politicoloog en was tot 2014 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam):
  Leg geen drempel in referendum

Als je wilt voorkomen dat Nederland elke maand een referendum krijgt, stel dan een minimumvereiste van 600 duizend handtekeningen voor het aanvragen van een raadgevend referendum.

Leuk ook, die contradictie in de koppen ... Bij de volgende nederlang wordt de eis 1,2 miljoen handtekeningen ...

Eigenlijk is de enig overblijvende vraag nog of er hier sprake is van alleen gezamenlijk groepsbelang, of er ook sprake is van planning - van één of andere soort. Het begint steeds meer op het laatste te lijken (Joop.nl, 18-04-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail ):
  Een oplossing voor de vluchtelingencrisis

De miljardair George Soros biedt een denkrichting waar het Nederlands voorzitterschap zijn voordeel mee kan doen.


Onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU neemt de vluchtelingencrisis steeds groteskere vormen aan. ...
    Dezer dagen publiceerde George Soros enkele suggesties voor een oplossing. ...
    In het kort komt het plan van Soros hierop neer: investeer dertig miljard euro per jaar in het reguleren van de vluchtelingenstromen. ...
    Soros merkt bovendien op dat die dertig miljard nog geen half procent bedraagt van het jaarlijks Europese inkomen. ...
    Met dat budget wordt behoorlijke opvang betaald waar die geboden moet worden, in de regio en aan de randen van de EU. Soros schat dat de landen bij elkaar gemakkelijk een half miljoen asielzoekers per jaar kunnen integreren. ... Ze mogen zelf aangeven waar in Europa zij hun toekomst zien.

Net als Arnon Grunberg zit deze kerel natuurlijk veilig in Amerika, als het puntje bij paaltje komt. En die zullen hem zeker niet uitleveren, om terechtgesteld te worden na het nieuwe Nurenberg-tribunaal. Mussert van der Horst zal zijn lot niet ontlopen.

De zwarte "Jullie witten zijn racisten"-racist van Sylvana Simons is lid geworden van reli-nazi partij DENK van de Turk-nazi's Kuzu en Özturk. Hun enige gmeenschappelijk punt en emotie: Nederlandershaat. Voor Nederlandhater Bert gelegheid er wat van zijn eigen Nederladershaat aan toe te voegen (de Volkskrant, 19-05-2016, column door Bert Wagendorp):
  Sylvana

Sylvana Simons is sinds gistermiddag kandidaat-Kamerlid voor de politieke partij DENK van de voormalige PvdA-parlementariërs Kuzu en Öztürk. DENK is volgens Kuzu 'een emancipatiebeweging voor assertieve Nieuwe Nederlanders' ...

Een eufemisme voor "vocale Nederlandhaters".
  Als tafeldame bij DWDD liet ze regelmatig zien dat ze knap assertief ...

Een eufemisme voor "een grote zwarte bek".
   en een groot hart heeft voor de emancipatie van minderheden in dit land.

Een gore leugen. Nederland bestaat uit eindeloos veel minderheden - Sylvana heeft oog voor slechts een klein clubje minderheden: de zwarte minderheden.
    Net als Bert, natuurlijk:
   ... Simons niet weerhouden ja te zeggen tegen lijsttrekker Kuzu. Moedig en ongetwijfeld met de beste bedoelingen. ...
    In zijn beste interview van dit DWDD-seizoen schetste Matthijs van Nieuwkerk ...
    Kuzu bleef onder alle scherpe vragen prima overeind. 'Verbinden' wordt het codewoord in de campagne van DENK, dat was duidelijk. De problemen die DENK signaleert zijn reëel. ...

Ja ja, daar zijn ze het allemaal over eens: de problemen van Nederland zijn de Nederlanders. Die moeten uit de macht gezet en gedeporteerd worden. De zwarten, gekleurden en Joden hebben recht op dit land. Niet dit soort mensen:
   ... Simons niet weerhouden ja te zeggen tegen lijsttrekker Kuzu. ... zo te horen ook uit diepe frustratie vanwege de racistische bejegening na elk optreden bij DWDD. ...

De Nederlanders die het "Jullie witten zijn racisten"-racisme van Simons beantwoordden op de enig zinnige manier: racisme terug, grotendeels van de soort "Als wij racisten zijn, ga dan terug naar je tokkie-tokkie land in je tjoekie-tjoekie boot".
    Maar vanuit de Amsterdamse grachtengordel wordt het vuur van het zwarte racisme alleen maar opgerakeld:
  Ongetwijfeld is Sylvana Simons niet de laatste trofee die Kuzu binnenhaalt, er zit nog veel meer talent onder de Nieuwe Nederlanders. En als hij écht wil verbinden, zou hij ook een paar Oude Kaaskoppen moeten engageren. Liefst uit de stal van DWDD (Nico Dijkshoorn, Marc-Marie Huijbregts, Claudia de Breij) want dat garandeert zendtijd.

En dat garandeert ook een vrolijke volksrevolutie tegen de zwarten-moslims-Joden-grachtengordel coalitie.

Martin Sommer komt nog een keer terug op de Nederland-destructie van Paul Schnabel. Terecht, wnat de kanker ettert gewoon door (de Volkskrant, 21-05-2016, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer):
  Herinneren en vergeten

Hoe houden we de boel bij elkaar zonder gemeenschappelijke geschiedenis?

In de Kamer werd een beetje landerig vergaderd over het onbekookte Schnabelplan om het onderwijs bij de tijd te brengen. Onderwijs2032 heet het project, maar na een berg kritiek (weinig leren, veel zelfontplooiing) was de spanning eraf. Er komt een half jaar uitstel, dat staatssecretaris Sander Dekker 'een verdiepingsslag' noemde. Tegen die tijd zitten we midden in de verkiezingscampagne en dan zien we verder. Desondanks bleven de vragen.    ...

Maar Joodsistische neoliberale en Nederlandhatende plannetjes hebben negen levens.
  Want waarom is het vak geschiedenis in dit plan in een facultatief verdomhoekje beland? Dat is raar omdat zowel staatssecretaris Sander Dekker als het Kamerlid Loes Ypma (PvdA) een warm pleidooi hield voor burgerschap, dat in het nieuwe onderwijs wél tot de kernvakken behoort. Burgerschap is hoog nodig, aldus het tweetal, om de nieuwe tweedeling tussen hoog- en laagopgeleiden te bestrijden, de boel bij elkaar te houden en ook vanwege de verbinding.
 
Gorigheid: burgerschap wordt gebruikt om Nederlanders in te prenten dat allochtone immigranten meer rechten hebben.
  Ja verbinding! Laat dat nou net de definitie van geschiedenis zijn. Zo schreef de grote historicus A. Th. van Deursen: geschiedenis is wat ons bindt.

Juist! Maar daar gaat het dus helemaal niet om.
  Het lijkt wel alsof die verbindende functie niet langer wordt gezien; geschiedenis is eerder een splijtzwam geworden. Zo verscheen onlangs het boek van Ewald Vanvugt over de roofstaat aan de Noordzee. Eigenlijk was het hier vanaf de Kruistochten al niet pluis. Roven, plunderen en onderdrukken, dat is de Nederlandse geschiedenis. Een heuse hoogleraar betoogde vervolgens dat het slavernijverleden voor de Nederlandse geschiedenis even belangrijk is als de Tweede Wereldoorlog.

Dat was Alex van Stipriaan uitleg of detail . Die nog overtroffen werd door literatuur-icoon Adriaan van Dis, die Nederland de wreedste natie ter werld noemde (destijds, hoor ...).
    Paul Schnabel cum suis hebben heel de sfeer in Nederland verziekt.

Ook al meerdere malen hier ontmoet de Grote Romantische Dichter. Eerst even de context, die er een is van de zeer zeldzame soort: de migratieleugens worden ontkracht (de Volkskrant, 25-06-2016, door Steije Hofhuis, werkt als cultuurhistoricus aan de Universiteit Utrecht):
  Zo rooskleurig was het vroeger niet

De geschiedenis leert ons dat het met immigratie wel goed komt? Juist niet, zegt Steije Hofhuis. We voeren een experiment uit zonder weerga.

We hebben ze afgelopen jaar veel gehoord. Mensen die kritiek hebben op immigratie... Maar je hebt ook kalmerende, bedachtzame stemmen, die zeggen dat een brede historische blik laat zien dat we met een heel gewoon fenomeen te maken hebben, dat migratiestromen onvermijdelijk zijn. ...
    Hoe verleidelijk die geruststellingen ook klinken, ze zijn onterecht. Ze berusten op interpretaties van het verleden die sterk ideologisch vervormd zijn. Onze aanpak van migratie en integratie is vanuit historisch perspectief juist zonder precedent. En dat maakt de uitkomst volkomen ongewis. Wie naar de geschiedenis kijkt, heeft eerder reden om wel ongerust te zijn.    ...

En wie zijn dan die zo onterecht geruststellende stemmen:
  ... Geert Mak pleit er bijvoorbeeld voor dat we vluchtelingen én arbeidsmigranten de kans bieden hier een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is 'ook doodnormaal. Dat is altijd zo geweest'. De dichter Ilja Leonard Pfeiffer trekt een vergelijkbare historische les: 'De geschiedenis leert dat massale migratie niet valt te stoppen.' Dat veel Haagse politici dit inzicht niet tot zich hebben laten doordringen, maakt Pfeijffer 'witheet van woede'.

Het feit dat Joden hier (nauwelijks) zonder weerwoord onze ondergang mogen bepleiten, maakt witheid van woede. De holocaust is inmiddels, zie ook de tweeling-verzameling , volkomen begrijpelijk.

Sylvana Simons, zwart, heeft zich aangesloten bij DENK, partij van moslims en Turk-nazi's. Iedereen in rep en roer want iederen kon de simpele waraheid zien: Sylvana Simons, zwart en klagend over wit racisme dus neger,  heeft met DENK, moslims, en klagend over witte islamofobie dus vijfde colonne, slechts één ding gemeen: afkeer van Nederlanders.
    Thomas koos natuurlijk partij voor Sylvana en DENK.
    Maar de negerdrammerij gaat eeuwig door, tot alle blanken dood zijn want het bestaan van blanken herinnert hen aan hun eigen culturele mislukken. Meest recent: de herdenking van het einde van de slavernij. Ergens in de al redelijk duistere geschiedenis. Negers willen er een grote toetand van maken. Thomas dan natuurlijk ook (de Volkskrant, 06-07-2016, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Slavernij historisch even belangrijk als Holocaust

...    Zeker bestaat er een grotere tijdsafstand met slavernij en kolonialisme dan met de Holocaust, maar dat is voor de crux niet relevant: namelijk dat áls men aandacht besteedt aan een periode, dat niet eenzijdig 'Nederland als mondiale voorpost in een kapitalistisch succesverhaal' ... mag betreffen. ...

Het voorgaande was argumentloos gezeik over een artikel van een andere historicus: Dirk-Jan van Baar. Waarvan dat citaat is.
    Wat hier verder niet relevant is. Het historische argument hierin is dit:
  ... Zeker bestaat er een grotere tijdsafstand met slavernij en kolonialisme dan met de Holocaust ...
  
In mensenlevens uitgedrukt: één generatie versus drie.
    Gevolgd door nog meer gezeik, tot aan dit:
  Dat brengt mij op de brief van Philip van Tijn (O&D, 8 juni). Kern van de kwestie: wat zouden de criteria moeten zijn om te bepalen waaraan in de publieke omgang met het verleden méér en mínder aandacht zou moeten worden besteed. Gaat het vooral om het aantal slachtoffers?
    Als dat doorslaggevend zou zijn, zou de Franse Revolutie het tegen vrijwel elke oorlog moeten afleggen. Toch was de uitkomst van een enquête onder Nederlandse historici van ettelijke jaren terug dat de hele moderne geschiedenis het gevolg was van die revolutie: als vanzelfsprekend ijkpunt maakte een sterk erfelijke standensamenleving plaats voor het ideaal van de op meritocratische uitgangspunten gebaseerde democratie. Samen met de daarvan niet te scheiden industrialisatie, urbanisatie en secularisatie leverde dat met de opkomst van de massamaatschappij een fundamenteel ander Europa op.
    Niet het aantal slachtoffers, maar de impact van een gebeurtenis op langere termijn dient de doorslag te geven. ...

Juist. En wat is de impact van de slaverij op Nederland: een hoeveellheid overlast door schietpartijen en andere criminalteit van Surinamers en Antillianen. En in de rest van Europa eerder meer dan meer overlast
    En wat schrijft de idioot:
  ... dan valt er voor het Westen best wat voor te zeggen, aan slavernij en imperialisme niet minder gewicht toe te kennen dan aan de Holocaust. ...

En wat is het slotargument:
  ...  Al was het maar omdat ze dat in Amerika, Afrika en Azië doen, en de relatie met deze werelddelen ook sterk onze toekomst zal bepalen.


In Azië besteedt geen hond, ook geen heel kleine, aandacht aan de slavernij van negers. In Afrika heben ze het veel te druk met overleven om aandacht te schenken aan de slavernij, al was het maar omdat ze die slaven zelf verkocht hebben.
    Alleen in Amerika is het een hot issue, omdat er daar relatief veel negers zijn die nog veel meer overlast veroorzaken dan in Europa:

Waarbij ze dan wel voornamelijk hun eigen soort overhoop schieten.
    Overigens: er zijn behoorlijk wat gevallen van witte Nederlanders die na het vrijmaken van de slaven met zo iemand zijn getrouwd - zelfs voormalige slavenhouders. Er schiet zo snel geen enkel geval te binnen van Joodse concentratiekampgevangenen die met Duitse kampbewaarders zijn getrouwd ...
    Thomas von der Dunk is op een bijzonder gestoorde manier aan het "doorredeneren" richting een gewenste conclusie, daarbij zijn grip op de werkelijkheid volledig verloren hebbende.
    Volgende geval. Deze verzameling heet Nederlandhaat. De werkelijkheid is natuurlijk volkomen etnisch. Wat pas echt duidelijk wordt bij "gemengde" gevallen. De ophef over de aansluiting van de negerin Sylvana Simons bij de islamitische Turk-nazi's van DENK liet iedereen zonder stront in zijn ogen meteen zien: dit is niet-blanke Nederlandershaat. En eigenlijk dus: dit is niet-blanke blankenhaat.
    En nu speelt een soortgelijk gevalletje. In tweevoud. De aanleiding: in Amerika schieten zwarten massaal elkaar en ook politieagenten dood. De politie is dus bang voor zwarten, eist bij confrontatie dat ze zich rustig houden en ten alle tijde de handen zichtbaar houden, en schieten bij het minste of geringste. Desalniettemin doden agenten relatief minder zwarten dan andersom. Wat toch bij ieder geval een hoop hysterisch gekrijs bij de zwarten veroorzaakt. Zonder voldoende weerwoord met de feiten, want ook in Amerika zijn de media volkomen abject politiek-correct dus je mag niets zeggen over zwarten. Resultaat: een zwarte dwaas schiet vijf agenten dood.

Bepaal uw loyaliteiten.

Hoe? Bekijk uw etniciteit. Is die niet-blank, kies dan voor de zwarten. Heeft u een column in de Volkskrant, heb het dan (bijna) alleen over de zwarte doden (de Volkskrant, 12-07-2016, column door Bert Wagendorp):
  Filmpjes en foto

Vorige week dinsdag werd in een parkeergarage in Baton Rouge, Louisiana, de zwarte 37-jarige cd- en dvd-verkoper Alton Sterling doodgeschoten door de twee blanke agenten Salomini en Lake. ...

Onnodige vermelding van etniciteit: racisme, dus.
    Gevolgd door veel larmoyante details.
  Woensdag werden in Minnesota de zwarte man Philando Castile en zijn vriendin aangehouden in hun auto. De man werd door een agent viermaal in zijn lichaam geschoten.

Geen vermelding van etniciteit. Van elders: die etniciteit is niet-blank. Nog veel meer racisme dus.
    Gevolgd door veel meer larmoyante details
    De mentaliteit van de rapporterende niet-blanke etnie:
  Mijn Amerikaanse broer adopteerde in 1995 een zwart meisje. Een paar weken geleden werd ze in haar auto van de weg gereden door een politiewagen met twee blanke agenten erin. Die reden vervolgens gewoon door. Mijn broer vertelde het terloops, alsof het een alledaags incident betrof - en dat was het vermoedelijk ook. 'Zo gaat dat', zei hij.
 
Blanken zijn per definitie schuldig aan alles dat de niet-blanke op negatieve wijze overkomt.
    Het excuus voor de niet-blanke etnie om de blanken te haten.
    Tweede geval over dezelfde zaak. Ander persoon, andere formulering (de Volkskrant, 12-07-2016, column door Arnon Grunberg):
  Kortstondige roem

Is er een wezenlijk verschil tussen de schietpartij in Orlando van 12 juni waarbij Omar Mateen tientallen mensen vermoordde in een homoclub en die van afgelopen donderdag in Dallas waarbij Micah Johnson vijf politieagenten vermoordde?    ...

Maar natuurlijk - die hebben we al gezien.Maar dat mag natuurlijk niet duidelijk worden. Vandaar ...:
  Omar Mateen zegt niets over moslims in Amerika, Johnson zegt niets over de Black Lives Matter-beweging.

... de rabiate leugens.
    Want dat een enkele zwarte wordt doodgeschoten door blanke politieagenten zegt natuurlijk wel iets over alle blanke politieagenten en evengoed iets over alle blanken.
    Want de werkelijke reden voor alle niet-blanke etnieën om de blanke etnie te haten: hun culturele nederlaag ten opzichte van de blanken.
    De niet-blanken haten de blanken tot op het etnische bot.   
    De haat van Arnon Grunberg is rassenhaat.
    Drie dagen later nog eens bevestigd (de Volkskrant, 15-07-2016, column door Arnon Grunberg):
  Aantrekkingskracht

In Frankrijk woedt een pennenstrijd tussen twee vooraanstaande intellectuelen die allebei over jihadisme schrijven, Olivier Roy en Gilles Kepel. ...
    Op 14 maart publiceerde Kepel in Libération een aanval op Roy en zijn aanname dat jihadisten voornamelijk kleine criminelen zijn. 'De islamisering van het radicalisme' is de slogan van Roy.    ...
    Intuïtief sta ik dichter bij Roy.

Het geweld van de islam bestaat niet. Dat is wat we moeten denken volgens Grunberg. Want anders gaan we ons verzetten tegen de islam, en dat wil Grunberg voorkomen. Want wij moeten ten onder.

Eentje met alleen een plaatje:

Waarom hebben echt alle Joden die zich uitspreken over dit soort zaken deze ernstige afwijking ...?
    Ik wil trouwens ook dat meteen de Nazi-partij-bureaus weer geopend worden, en Mein Kampf aan alle kinderen wordt uitgedeeld. Denazificeren is een soort entjuden.

Eentje die gekopieerd is van Cultuur, Joods, kwaadaardigheid uitleg of detail . Een verzameling waarmee een sterke overlap is. Het betreft een een-tweetje met twee van de ergste onruststokers qua Nederlandhaat én kwaadaardigheid. Op dezelfde dag. Op pagina 1 gaat Grunberg zich bezighouden met de keuze tussen Nederlanders en moslims, met als maatstaf: Bent u voor of tegen de haatzaaiende moslim-vlogger genaamd "Rapper Boef", die verschillende delicten heeft gepleegd en gore taal uitslaat (de Volkskrant, 01-10-2016, column door Arnon Grunberg):
  Boef

'Mijn leven is lijp, dat wilde ik laten zien', aldus rapper Boef, in een interessant interview van Robert Vuijsje dat dinsdag in de Volkskrant stond. Boef staat bekend als 'treitervlogger'. ...

Gevolgd door liefde en begrip voor "Boef" en zijn opmerking dat hij graag blonde dochters neukt, een liefde en begrip ook al getoond door cultuurgenoot Vuisje.
    En op de volgende pagina gaat Wagendorp kiezen tussen Nederlanders en zwarten, over de zaak van Zwarte Piet. Het item: een GroenLinks-hysterica die door collega politiek-correcten gebombardeerd is tot "Kinderombudsvrouw", heeft uit haar priroriteitenlijst waarop ook staat "kindhuwelijken" en "meisjesbesnijdenis", gekozen om het als eerste te gaan hebben over Zwarte Piet. Daartoe heeft ze de kinderen van anti-Zwarte Piet activisten gevraagd wat ze er van vonden. Dus tijd voor een nieuw ronde vechten "elite tegen volk". Bertje gaat onmiddellijk met zijn naambordje smijten (de Volkskrant, 01-10-2016, column door Bert Wagendorp):
  Piet

De Kinderombudsman, een vrouw die Margrite Kalverboer heet, heeft een standpunt ingenomen over Zwarte Piet. Gisteren verklaarde zij dat die in strijd is met het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind van de VN. ...
    Dit standpunt kwam haar meteen te staan op ladingen haatmails en doodsbedreigingen. Mensen van wie je helemaal niet verwacht dat ze geïnteresseerd zijn in de standpunten van de Kinderombudsman ... blijken er juist gek op te zijn.

Grappig, zoals hij ook rationeel volkomen ontspoort: wat je niet verwacht is dat de elite zich met een kinderfeest bemoeit - dat is juist iets voor de gewone burgers.
    Maar ja ... Bertje heeft maar één hersencel, is die is druk bezig met woordjes spuwen. Daar is die cel erg goed in ...
    Goed, dus nog maar snel dat naambordje er achteraan:
  Nederland stond eeuwenlang bekend als een land van rauwe boeren, zuipende vissers en agressief uitschot - soms is dat beeld ook in onze tijd nog goed herkenbaar.

Inderdaad: Grunberg op pagina 1, Wagendorp op pagina 2 ... Je hebt gegeten en gedronken. (Je kan hier ook een leuk rijtje maken over "matzes-kauwende en op de boeren parasiterende Uitverkorenen van Jahweh die de weg naar de gaskamers niet allemaal hebben kunnen vinden", maar, Wagendorpse logica hanterend, zullen we dat maar niet opschrijven ...)
  De regering vindt dat de overheid zich niet met de kwestie moet bemoeien. Gezien alle kwesties waarmee de overheid zich wél bemoeit is dat opmerkelijk. Zo wordt het probleem overgelaten aan de Sinterklaascomités en die komen er niet uit. Net zo min als de NOS, die ook te beroerd is om een voortrekkersrol te vervullen ...

... en Zwarte Piet in de ban te doen.
    Dus Grunberg kiest voor de moslims en tegen de Nederlanders, en Wagendorp kiest voor de zwarten tegen de Nederlanders. Je vraagt je dus zo langzamerhand echt af hoe het komt dat er überhaupt nog zo veel Joden zijn ... Zo naarstig zijn ze de hele geschiedenis al bezig om vijanden te maken ...
    Oh, nog vergeten: cultuurgenoot Jeroen Pauw deed het op televisie nog eens dunnetjes over, samen met de GroenLinks-hysterica (Pauw, 30-09-2016 uitleg of detail , na 12:37 min.).
    Die holocaust ... Het is echt onbegrijpelijk dat er niet meer en ernstiger zijn ...

Volgende. Er zijn zo van die gevalletjes waarna je kan gaan zitten wachten op de domme reacties ... Bij het volgende had deze redactie het niet eens in de gaten, maar het onwikkelde zich razendsnel. Een briefschrijver legt het even uit (de Volkskrant, 01-10-2016, ingezonden brief van Cees Hoogvorst, Heerhugowaard):
  Straatterreur

Ik ben elke keer weer verbaasd met welk gemak en gretigheid ontsporingen zoals bij Vindicat bij de ontgroeningen op één hoop worden gegooid met die in bijvoorbeeld Zaandam en Maasluis. Bijna vergoelijkend voor straatterreur. Ik vind dit een belediging aan het adres van mensen die, vaak al langdurig, leiden onder straatterreur.
    Het lijkt mij nogal duidelijk. Ontsnappen aan de corpsballenterreur tijdens ontgroeningen, een terreur die bovendien slechts een tot twee weken duurt, is simpel. Het staat iedereen vrij al dan niet lid van zo'n club te worden. Geen lid worden dus.
    Ontsnappen aan straatterreur van bepaalde groeperingen, een terreur die vaak structureel is, is welhaast onmogelijk als de overheid niet adequaat optreedt. Slechts verhuizen uit de wijk waar je mogelijk al tientallen jaren woont is dan de enige oplossing.
    Probeer dat maar eens als je ook nog eens een laag inkomen hebt.

Helder. Maar zoals de briefschrijver als meldt: er hadden zich al diverse sneunuezen met toegang tot de media gemeld met deze cultuur- en landverraderlijke redenatie. Want het enige doel is het goedpraten van het geweld van de moslims. En de moslims gebruiken dat geweld ten einde de macht in de westerse landen over te nemen. Wat in een aantal wijken al gelukt is, en met steden is men aan het beginnen.
    Goed, dit artikel was al verschenen, toen onze cultuurhistoricus van Joodse origine zijn licht op de zaak ging laten schijnen. Als cultuurhistoricus, zou je zeggen: na enig cultuurhistorisch veldwerk, en de dag van gisteren behoort zeker ook tot de historie. En voor je je eigen analsye als cultuurhistoricus geeft, moet je ook het hele palet aan meningen verkennen, en als cultuurhistoricus moet je weten dat dat palet met allen de kmeningne in de rdactiepagian's en de rrest van de media zo eenzijdig is als de groene natuur in de woestijn. De enige plaats om een breder palet te krijgen en enigszins breder geïnformeerd te raken is het internet, en als je dat niet hebt, de brievenrubriek.
    Maar ja, dat heb je allemaal niet nmodig als je al een mening hebt. Vooraf. Wat dan rationeel of weteneschappelijk "ideologie" of geloof" heet.
    Dus doet onze cultuurhistoricus het domme nog eens dunnetjes over. Lang en uitgebreid. Dus eerst maar eens even de koppen (de Volkskrant, 02-10-2016, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Accepteren wij het bestaan van parallelle werelden in Nederland?

Bedoeld als retorische vraag, met het automatische antwoord: "Nee". De grap: het automatische antwoord is: "Ja". Want de islam is een parallele wereld, met kinderen die bij de duizenden gehersenspoeld worden in madrassa's horende bij moskeeën uitleg of detail . En dat wordt geaccepteerd.
  Het is toch niet zo, dat de sjieke dames en heren in rechtsliberale kring meten met twee maten?, vraagt Thomas von der Dunk zich af. 'Dat zij luidkeels klagen als het om allochtonen gaat, en zwijgen als de eigen bloedjes zich misdragen?'

Zelfde soort geval: in bestuurlijke kringen waaronder de rechtsliberale worden alle misstanden van moslims geaccepteerd want er is geen enkele tegenmaatregel. En dat luidkeels klagen doet slechts één persoon: Geert Wilders. Terwijl iedere misstand bij corpora breeduit en dagenlang in de media uitgemeten wordt. Beslaande vele pagina's. Ongeveer evenveel als de gemiddelde terrueraanslag door moslims die minder dan vijf doden kost.
  Tussentitel: Wat vindt Geert Wilders van de testosteronbommen van Vindicat, nu een aantal nieuwe studentes niet meer veilig over straat kan

Zie de ingezonden brief.
  Tussentitel: Dat de aanstaande elite de beest mag uithangen en het plebs niet

Zie de ingezonden brief.
  Tussentitel: Als een en ander in een mosliminternaat had plaatsgevonden, was de tent daarentegen allang gesloten en het bestuur voor het gerecht gedaagd

Een vuile leugen: op het internet is gepubliceerd dat het in Rotterdam allang plaatsvindt, en de lokale moslim-bestuurders hebben de zaak in de doofpot gestopt, met beulp van de overige lokale bestuurders uitleg of detail . En de hele media die de zaak niet hebben novergenomen. Want moslims.
    Kortom: de werkelijkheid is precies het omgekeerde van de voorstelling van de Joodse cultuurhistoricus.
    Dat wil zeggen: omgekeerd dus.
    En aan deze afwijking wenst onze Joodse cultuurhistoricus een copieuze 870 woorden te besteden ...
    En dit alles ingegeven door een intense haat voor de Nederlandse en westerse cultuur, volkomen automatisch in de hernsnen zittende vanwge de Joodse afkomst. Over bijna alle andere onderwerpen, dat wil zeggen: die zonder Joodse component, weet de Joodse cultuurhistoricus wel enig redelijk overzicht te bewaren.
    Hoe dit neurologisch werkt, is nog een kwestie van onderzoek. (Tussengevoegde noot: dit is inmiddels voltooid onder de noemer "cognitieve dementie", zie hier uitleg of detail

Bij het volgende artikel gaan we afwijken van een to nu toe streng gevolgde regel: de auteur heeft geen Joodse band. Dat wil zeggen: voor zover deze redactie weet, want hij staat inmiddels hoog op de verdachtenlijst in verband met zijn pro-Joodse productie.
    Ook het onderwerp lijkt niet relevant, dus eerst even deze twee zaken afgehandeld (de Volkskrant, 24-09-2016, door Sander van Walsum):
  Waarom blijft de stemming zo somber?

De oude wijsheid luidt: het nationaal humeur van een land verbetert als de economie aantrekt. Maar hoe opgewekt het kabinet tijdens Prinsjesdag ook deed, het onbehagen bij burgers is onverminderd groot. Wat gaat er mis?

Oke, dan nu de argumenten om het toch hier te plaatsen. Hier is nummer één:
  ... als Nederlanders zich in enquêtes al positief zouden uitspreken over individuele politici, strekt die waardering zich niet uit tot hun partij. Dat is de tragiek voor met name de PvdA, zegt socioloog Paul Schnabel, lid van de Eerste Kamer (voor D66) en oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Oftewel: de auteur is twijfel-Joods, maar hier is een absolute zekerheid, met een al bekend Joodsistisch en Nederlandhatend programma. En zijn zoveelste optreden is natuurlijk geen toeval - de Volkskrant is een sterk Joodse en Joodsistische krant, als een soort Nederlands bureau van The Jew York Times met wie ze een samenwerkingsovereenkomst hebben zodat Brooks, Cohen, Friedman, Haass, Klugman, enzovoort ook regelmatig in de Volkskrant te lezen zijn.
    Wat allemaal relatief veel woorden zijn voor de hoofdboodschap van dit artikel, want die is in uitsluitend beelden te vangen. Hier is deel één:

Dit is al duidelijk, maar voor de volledigheid ook nog maar deze (ze zijn veel groter na downloaden leesbaar):
 

Bij de Volkskrant bestaat de Nedelandse bevolking al voor tweederde uit allochtone immigranten.
    Tezamen met de twee eerdere series beelden, onder het motto driemaal is scheepsrecht: De joden willen ons verdrijven of uitroeien.

Weer een schitterende "Grunberg". Sociologe Machteld Zee heeft een boek geschreven over de planmatigheid van de islamisering. Als idee een open deur, want al die moskeeën worden gefinancierd vanuit religieus extremistische Arabische landen (de Golfstaten). Bij de presentatie heeft sociologe Jolande Withuis een toespraak gehouden, die ging over het verraad van de feministes - verraad van de zaak van de vrouwenrechten ten einde de islam te ontzien. Ook een open deur, want de feministe-van-dienst in de Volkskrant, Asha te Broeke, heetf het openlijk tot haar ideeëngoed verklaard uitleg of detail . Daarbij gebruikte Withuis een fraai allitererende uitdrukking, waarbij deze redactie onmiddellijk dacht: "En nu wachten op Grunberg ...". Hij heeft even gewacht tot zijn woede bedaard was tot een niveau dat hij iets kon schrijven zonder meteen in poep en stront te vervallen, dus dat 'even' duurde vier dagen. Hier is 'ie dan (de Volkskrant, 14-10-2016, column door Arnon Grunberg):
  Primitief-patriarchale cultuur

'De massale aanwezigheid van mannen uit primitief-patriarchale culturen' zou de vrijheid van vrouwen bedreigen, aldus Jolande Withuis maandag in de Volkskrant. Ik ben weleens bij een voetbalwedstrijd geweest waar ik overwegend witte mannen heb horen schreeuwen en het leek mij dat ze uit een primitief-patriarchale cultuur stamden.
    Als ik de heren Wilders, Rutte en Zijlstra hoor praten over 'oprotten' en hun barbecue, zie ik bevestigd dat de Nederlandse cultuur een primitief-patriarchale cultuur is. Dat men trots is op de eigen primitiviteit illustreert hoe diep het primitieve in die cultuur zit.
    Withuis ageert eveneens tegen 'sophisticated kosmopolieten' die zich boven het gewone volk zouden verheffen. Ze lijkt niet te beseffen dat 'kosmopoliet' niet lang geleden een codewoord was voor Jood.
    Als ik Withuis lees, kan ik alleen maar denken dat zij typisch een exponent is van de primitief-patriarchale cultuur, die in Nederland voor het hoogst haalbare doorgaat.

Nou, is 'ie niet geweldig ... ?
    En wie iets terug durft te zeggen, is een kampbeul uit Auschwitz ...
    De gedachte die instantaan opkwam: de afstammeling van een primitief-patriarchale cultuur is op zijn primitief-patriarchaal besneden pikkie getrapt ...

Hadden we Plasterk al gehad ...? Met al dat gewled van anderen moesten we even zoeken, maar inderdaad. Hier is een zaakje van directe belangentegestelling: islamitische waarden versus westerse waarden. We nemen even de kop van de website omdat daarmee ook de zaak in één keer kon worden afgedaan (de Volkskrant, 15-10-2016, door Remco Meijer):
  Plasterk: SGP-voorstel om gebedsoproep te verbieden in strijd met godsdienstvrijheid

Het plan gebedsoproepen door moskeeën te verbieden, komt SGP-leider Kees van der Staaij op stevige kritiek te staan. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wijst erop dat het de grondwettelijke vrijheid van godsdienst raakt. ...

Juist ja ... Ook Ronald Plasterk in de bankjes voor het Nurenbergse Ontislamiserings Tribunaal. Een soort Albert Speer - met een schijn van beschaving ...
    Nog wat bewijs:
  Plasterk: 'Als je met een bel mag luiden, mag je ook op hetzelfde geluidsniveau op een andere manier iets laten horen voor een andere godsdienst.'

Morgen zenden we het gekrijs van de kindermartelgodsdienst uit ... Duizenden jaren een zeer eerbeidwaardig geloof van miljoenen ...
    Wat een oudtestamentisch gajes.

En collega gaat weer verder met de herbevolking (de Volkskrant, 18-10-2016, door Joost de Vries):
  Asscher bij start poeslief voor Samsom

... Asscher, die zojuist zijn kandidatuur voor het PvdA-leiderschap heeft gelanceerd tijdens een strak geregisseerde bijeenkomst op een vmbo-school in Amsterdam-West. 'Mijn tegenstanders zijn Rutte en Wilders.'    ...

Klopt. Want die willen Nederland en zijn bevolking behouden. En Asscher wil ...:
  Hij heeft gespeecht over het Nederland van 'Annas, Mouad, Jaap en Thijs'.

... als eerste stap de Nederlanders als op het tweede plan. En op zijn minst de helft moslims.
    En ook over dit deel is zorgvuldig nagedacht, wnent de moslim-namen komen in één stuks Marokkaan en één stuks Turk.

Een kleinigheid. Maar in de kleinigheden onthult zich vaak de ernst van het geval - het medium: Thomas von der Dunk (de Volkskrant.nl, 30-10-2016, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Koningsgezinde krankzinnigheid kennen wij ook

In Thailand wordt op byzantijnse wijze afscheid genomen van koning Bhumibol. Maar wij 'nuchtere Nederlanders' kunnen er ook wat van, betoogt Thomas von der Dunk.

Het proces: een in Nederland maatschappelijk gezien marginale zaak - elders heeft die zaak absurde proporties - dus wordt de absurditeit toegedicht aan de Nederlanders.
    Dan moet je wel heel erg op zoek zijn.
    Naar een reden om Nederlanders te haten.
    Oh ja: in de mate dat je er een ruime duizend (1000) woorden aan wilt besteden ...
    Die de Volkskrant bereid is te publiceren ...

Eén of ander eliteclubje heeft een onderzoek laten doen naar de meningen over Zwarte Piet. Ze hielden de uitslag geheim, want 80 procent bleek voor behoud. En reken maar dat dat in hun richting geflatteerd is. De werkelijkheid is dus minstens 85 procent en mogelijk hoger. Dus nemen alle elite-bestuurders het omgekeerde besluit (Telegraaf.nl, 04-11-2016):
  Asscher wil minderheid Zwarte Piet besparen

De meerderheid van de Nederlanders die het uiterlijk van Zwarte Piet niet wil aanpassen moet rekening houden met de minderheid die dat wel graag wil, vindt vicepremier Lodewijk Asscher. Hij reageerde vrijdagavond op een onderzoek dat De Telegraaf heeft laten uitvoeren waaruit blijkt dat het leeuwendeel van de Nederlanders hecht aan de traditionele zwarte piet.    ...

Oké, als Zwarte Piet zomaar weg kan, dan moeten de zwarten, de Joden en de moslims ook zomaar wegkunnen. We kunnen het ze eerst vragen, dan gaan demonstreren waar ze zich manifesteren, en dan in alle media die we beheersen wejzen op de nefaste gevolgen die hun aanwezigheid heeft op ons rechtvaardigheidsgevoel. Dat wij blanken dit land in de pre-koloniale tijd hebben veroverd op de zee en opgebwouwd, en zij op ons zijn komen parasiteren en ons nu komen vertellem wat te doen.
   Dus in navolging van de actiegroep "Kick out Zwarte Piet", start de actiegroep "Kick out de zwarten, Joden en moslms". En al slechts 20 procent van de bevolking dit steunt, beginnen we onmiddelijk aan het verwijderen van zwartem, Joden en moslims. Van overheidswege, want die moet in dit soort culturele zaken natuurlijk het goede voorbeeld geven.
   Overigens: één van de lieden die het hardst trekt in de media aan de zaak van het verwijderen van Zwarte Piet, is cultuurgenoot Pauw.

De volgende herbebstiging is natuurlijk eigenlijk volkomen overbodig (de Volkskrant, 07-11-2016, column door Arnon Grunberg):
  Schimmel

'Het moet wel leuk blijven, en dat was het in 2015 niet voor iedereen', schrijft Menno van Dongen zaterdag in de Volkskrant in een leerzame reconstructie van het Zwarte Pieten-drama. Dat het leuk moet blijven is typisch Nederlands.
    Zoals de knijpkat is uitgestorven, zo sterft Zwarte Piet langzaam uit. Een zegen voor iedereen ...

Joden haten Nederlanders dus alle Nederlandse symbolen. Door deze weerzinwekkendheden, zullen de Joden, net zoals de knijpkat, uisterven. In ieder geval in Nederland.

Hoe.is.het.mogeijk ...  We hebben weer een nieuw dieptepunt bereikt (de Volkskrant, 07-12-2016, door Ulli d'Oliveira, emeritus-hoogleraar migratierecht, Universiteit van Amsterdam):
  Verban geen terroristen

Nou, is er nog meer nodig ...? Hier staat doodgewoon:
  Joodse meneer: Leve het islamitische terrorisme!

Nou ja, bijna dan ... Maar zo kan het echt niet in de krant dus hebben ze maar het eerste gekozen. Deze Joodse meneer en de Volkskrant.
    Nog even voor andere gevallen het lijstje leugens dat hier bij hoort, en dat dus ook indien elders toegepast tot dit vertaald moet worden,
  Intussen is zelfs de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa in het geweer gekomen.

Dat zijn dus Joodse en  Joodsistische landveraders en islamterrorisme-steuners.dat het uiterst gevaarlijk is om het nationaliteitsrecht te instrumentaliseren in de strijd tegen terrorisme.
  Past het voorstel binnen het door het Europees Nationaliteitsverdrag

Dat verdrag steunt dus Joodse en Joodsistische landveraders en islamterrorisme.
  ... het wetsvoorstel het Vierde Protocol bij het Europees Mensenrechtenverdrag ontduikt

Ook dat verdrag steunt dus Joodse en Joodsistische landverraders en islamterrorisme.
    Overigens is er wel iets dat deze Joodse meneer wel echt gevaarlijk vindt, daar waar islamitisch terrorisme dat niet is:
  ... dat het uiterst gevaarlijk is om het nationaliteitsrecht te instrumentaliseren in de strijd tegen terrorisme.

Oftewel: het weren van islamitisch terrorisme is veel gevaarlijker dan islamitiusch terrorisme.
    Is het nu duidelijk waar deze en voor zover bekend alle andere Joodse meneren op uit zijn ...? Want die andere Joodse meneren laten precies dezelfde geluiden horen als deze Joodse meneer. Althans, de laatste die iets anders liet horen kan deze redactie zich niet heugen ...
    Slaat u alvast wat dingen in waarmee u zich kunt verweren ...

Hè hè .... Daar is het eigenlijk ... Wat we voorspelden: Grunberg kotst het onderste deel van de onderbuik er eindelijk helemaal uit (de Volkskrant, 09-12-2016, column door Arnon Grunberg):
  Bijles

...    Een deel van de achterban van de PVV, allicht ook de PVV zelf, wil ons doen vergeten dat witte, Europese mannen en vrouwen, veelal 'goede christenen', de Joden hebben vermoord. Wij moeten nu geloven dat de moslims dat op hun geweten hebben.
    Een deel van het Nederlandse volk blieft geen enkele historische schuld: geen slavernij, geen collaboratie, geen politionele acties.

Arnon Grunberg haat alle blanke Nederlanders, omdat de blanke Nederlanders de Joodse Nederlanders hebben vermoord. Sprekende namens alle andere Joden, met name de Joodse Nederlanders.

De bestrijders van Nederland hebben net een slag gewonnen: Wilders is veroordeeld in eerste instantie voor het benoemen van het gevaar van de achterlijke gekleurde immigratie. Twee Joden spreken zich nog eens voor de verdere achterlijk immigratie uit (nu.nl, 11-12-2016. uitleg of detail ):
  Job Cohen pleit voor fusie linkse partijen in Tweede Kamer

...    Cohen steunt de nieuwe lijsttrekker Lodewijk Asscher ...
    De voormalige burgemeester van Amsterdam hoopt dat Asscher zich vooral gaat richten op de strijd tegen de polarisatie die PVV-leider Geert Wilders volgens hem in de samenleving bewerkstelligt.

Maar hij hoeft zich geen zorgen te maken: het eerste en belangrijkste strijdpunt dat Asscher noemde na zijn uitverkiezing was het bestrijden van Geert Wilders.

Het laatste jaar is onder druk van de moslimaanslagen en de Nederlandhaat-demonstrende Turken steeds openlijker geconstateerd wat iedereen met enig gezond verstand en/of waarnemningsvermogen allang wist: er is geen sprake van een multiculturele samenleving. Het beste dat er is, is een niet-gewapende coëxistentie, en verbaal is deze doodgewoon oorlogszuchtig: ze haten ons collectief uitleg of detail uitleg of detail . Wat de Joden verontrustend vinden, want die allochtonen zijn gekleurde immigranten. En de rotzooi met hen slaat neer op de waardering voor (im)migraitie in het algemeen, die dus een neusduik heeft genomen. In Nederlander maar ook in heel Europa. Tijd, vond een vertegenwoordiger van het Oude Rondtrekkende Volk om zijn stem te laten horen - op zijn vakterrein (de Volkskrant, 06-02-2017, door Micha de Winter, hoogleraar UU en lector Jeugd Hogeschool Utrecht):
  De stadsschool: een remedie tegen segregatie

Ook scholieren leven steeds meer in hun eigen bubbels. Kinderen die opgroeien in well-to-do wijken als het Haagse Benoordenhout of het Utrechtse Tuindorp hebben een zeer geringe kans om in contact te komen met hun leeftijdgenoten aan de andere kant van de weg of de spoorlijn: de Schilderswijk of Overvecht waar achterstand troef is.
    Het basisonderwijs is inmiddels al net zo gesegregeerd naar kleur en opleidingsniveau als de wijken waarin de scholen staan, en ook in het voortgezet onderwijs vindt een steeds sterkere scheiding plaats: brede scholengemeenschappen met gemengde populaties verdwijnen, en daarvoor in de plaats komen categorale scholen waarin leerlingen juist naar niveau en vaak ook sociaal milieu zijn onderverdeeld.    ...

Tja ... En dat ondanks die begeing van een jaar of tien tot twintig terug tot het oprichten van "brede scholen'.  De ervaringen van de Nederlandse ouders is: veel gekleurden, veel onrust in de klas, nog meer onrust op het schoolplein, lager lesniveau door zware achterlopers die de taal half of niet beheersen, en weinig tot geen aandacht voor de blanke kindertjes die dat wel doen. Dus fietsen die blanke ouders liever iedere dag een half uurtje naar een echte school van de soort bekend van voor de gekleurde immigratie. En degenen die die moeite niet nemen, zijn nauwelijks tot niet tot "steun" van die gekleurde achterlopertjes.
    En dat is volgens onze oud-testamentiër:
   ... dé voedingsbodem voor vooroordeel en haat.

Maar:
  Gelukkig wil een grote meerderheid van de Nederlanders dat kinderen zonder angst en met respect voor anderen moeten kunnen opgroeien.

De minderheid voor het overgrote deel gevuld zijnde met moslims die hun kinderen met fakeer en haat voor andersdenken en ongelovigen, en negers die hun kinderen opvoeden (dat wil zeggen: de moeders) met "kolonialisme" en "slavernij" en "racisme" en "discriminatie".
    Maar dat willen de oud-testamentiërs natuurlijk niet weten, want "blank=slecht en gekleurd=goed". Maar die blanke  zijn dus wel goed genoeg om de door islam en winti en vaderloosheid achterlopende kleurlingetjes bij te spijkeren. En als ze dat niet vrijwillig doen:
  Om er voor te zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige gemeenschap, maar tegelijkertijd al doende kunnen leren de brug met anderen over te steken, kunnen we denken aan een nieuw arrangement in het onderwijs dat ik aanduid met het begrip 'stadsschool'.
    De bedoeling is om op structurele, niet vrijblijvende basis uitwisseling te creëren tussen groepen leerlingen die elkaar in de huidige samenleving niet vanzelf meer tegenkomen.

Gedwongen.
    Overigens laten zelfs bij de Volkskrant de commentaren zien hoezeer de tijden veranderd zijn:
  jefcooper - maandag 6 februari 08:26
Laat ik nu net verhalen aangehoord hebben, weet niet meer waar en hoe, dat op gemengde scholen niet in het minst vermenging plaats vindt, het leidt slechts tot groepsvorming binnen scholen en klassen, die groepen bemoeien zich niet met elkaar. Het lijkt op de VS maatschappij, die smeltkroes wordt genoemd. Een heel verkeerd beeld, de VS maatschappij is stamppot, de ingrediënten zijn nog steeds afzonderlijk aanwezig. In het kader van een uitwisseling logeerde bij m'n ouders een VS student, rond 1970. Toen wij hem naar de zwarten vroegen was zijn antwoord 'they live on the other side of town'.

TvanO - maandag 6 februari 08:41
En de kinderen zijn de dupe. De blanke, wat teruggetrokken, niet streetwise-opgegroeide kinderen die wel eens een boek lezen, niet meteen -of helemaal niet- een grote bek opentrekken, in een rustig, ongebroken gezin leven, die niet aan vechtsporten doen en die niet in drugs zijn geinteresseerd. Segregatie is voor een groot deel zelfbescherming. Gun dat die kinderen. Ze kunnen, later, altijd nog aan de ruwe maatschappij worden blootgesteld. Dwaze experimenten mogen, intussen, de geinteresseerden op zichzelf uitvoeren.

Komeinie - maandag 6 februari 08:58
De naam de Winter doet vermoeden dat deze hoogleraar een Joodse achtergrond heeft, dit is uiteraard niet belangrijk, mits we over segregatie praten! Vreemd genoeg maakt @Micha de Winter niet het onderscheid wat vele allochtone Nederlanders wel doen, segregatie zien we namelijk vooral bij een bepaald "geloof terug", welke zich niet wenst te mixen binnen onze samenleving. Het is dan ook niet toevallig dat juist één bepaalde "religie" als een betonblok aan integratie verankerd zit, het staat elke vorm van versmelting in de weg! Maar indien je dit benoemt, dan ben je al heel snel een racist?

roelanddekok - maandag 6 februari 08:59
Bridging kan je ook leren op de padvinderij of in de kerk. Op school ben je om te leren. Niet om de maatschappelijke problemen op te lossen ten koste van je eigen kansen. De huidige schooljeugd zal niet meer de pensioenopbouw kennen van de babyboomers. Zij kunnen zich geen risico veroorloven.

factotum - maandag 6 februari 09:10
Zonder massa-immigratie hadden we het probleem van de uiteenvallende samenleving nooit gehad. Overigens is ook hier de islam weer de olifant in de kamer.

Wiebe1 - maandag 6 februari 11:58
Er is één probleem: moslims ontlenen hun identiteit aan hun geloof. De wetten van Allah die in de Koran staan gaan boven alles, en de profeet Mohammed is het grootste voorbeeld, al 1400 jaar lang. De wereld bestaat uit gelovigen en ongelovigen: moslims zijn de gelovigen en alle anderen zijn de ongelovigen. Die zijn slecht. Meer smaken zijn er niet. Dit gedachtegoed krijgen hun kinderen met de paplepel ingegoten. Dat is onmiskenbaar zo anti-integratie als mogelijk is. Het kan dan ook geen verrassing zijn dat alle onderzoeken uitwijzen dat de integratie is mislukt. De ouders willen niet. En nu?

De rest van de commentaren was nauwelijks positiever.

Van bijna alle hoogst controversiële stellingen, of beter: constateringen, op deze website is inmiddels het bewijs volkomen sluitend geleverd. Hier volgt dat bewijs voor de centrale stelling van deze verzameling, zo meteen nogmaals in alle duidelijkheid te formuleren. Eerst het bewijs, in samengevatte vorm (GeenStijl.nl, 10-03-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  'Pats, weer zo'n zwartkees op z'n muil!'U kunt op het linkje in bovenstaand twittertweetje drukken. Maar wij moeten u dan wel even waarschuwen. Net zoals kinderen in 1983, toen uitroepen als de titel van dit topic kennelijk bon ton waren, gewaarschuwd werden niet naar die verschrikkelijk deugende film 'De oplossing' te gaan kijken. Hedy d'Ancona komt namelijk in het Volkskrantstuk voor. En het Anne Frank Fonds. En twee anonieme klagende Turkse leerlingen. En Harry de Winter (uiteraard, Harry de fucking Winter). En Sonja Barend.  ...

Allemaal Joodse namen, iets dat GeenStijl vermoedelijk bewust weigert te noemen. Uit ideologische motieven (men is sterk tegen islamitische invloed en ziet de Joden (onterecht) als een verzetsbron daartegen) of puur rationele (bewustzijn van hun invloed in Nederland). Anyway: het zijn allemaal Joden. Die dus ook toen al grote invloed hadden. En die invloed aanwendden voor dit:
  Janmaat voorspelde dat grote steden uit voor meer dan de helft uit allochtonen zou bestaan. Iedereen lachtte hem uit.
genoegisgenoeg | 10-03-17 | 19:39

De Joden wendden toen al al hun invloed aanwendden voor het homeopathisch verdunnen van de Nederlandse cultuur en bevolking. Waar ze nu nog harder mee bezig zijn, iedere dag in programma's als DWDD, Pauw en NOS Journaal/Nieuwsuur hoewel ze de instroom nu liefst "vluchtelingen" noemen. Voor een expliciete behandeling van dit onderwerp, zie hier uitleg of detail .
    Nog wat details uit het Volkskrant-artikel (de Volkskrant, 11-03-2017, door Bor Beekman):
  De film die de jeugd bij Hans Janmaat moest weghouden

...    De oplossing? was vermoedelijk een bekendere Nederlandse film geworden als de jury op de Nederlandse Filmdagen niet was teruggefloten. Men wilde de 'belangrijke' film met antifascistische boodschap van Francken in 1983 bekronen vóór films als De lift van Dick Maas of De vierde man van Paul Verhoeven. Met name jurylid Hedy d'Ancona zou zich daar voor hebben inzet.    ...

Oftewel: er is wel wat veranderd in de tussentijd: nu zou ze zonder enige tegenspraak haar zin hebben gekregen. Die Joodse mevrouw die "De multiculturele samenleving is een verrijking voor Nederland" heeft geïntroduceerd. Zoals ze nu dus proberen deze rootzooi weer op te graven:
  ... met geld van Harry de Winter en het EYE-filmmuseum gerestaureerde, vijfenzestig minuten lange fictieve jongerenportret uit 1983 ...

Dus tijd voor een expliciete samenvatting van al het materiaal dat hier is aangevoerd. In twee fasen. Ten eerste: "De Joden streven naar de homeopathische verdunning van de Nederlandse cultuur en bevolking".
    En direct en zonder tussenstappen daaruit volgende: "De Joden vormen deel van een in Nederland aanwezige vijfde colonne. Het andere deel zijn de moslim- en zwarte immigranten, voor wier binnenkomst ze zich zo ingespannen hebben en met wie ze nu openlijk samenspannen".
    Met nog één reactie gaande over de bijdrage die deze vijfde colonne aan Nederland heeft geleverd:
  Drs. Hans Janmaat, was dat niet die partijleider de de vader en moeder van Mohammed Bouyeri wilde wegsturen? >>>"Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af"
Bruwalda | 10-03-17 | 19:51

Het is een vijfde colonne.

Vreemd. En een omissie. In deze verzameling was de Joodse dekmantelorganisatie Human Right Watch (HRW) uitleg of detail nog niet genoemd - vermoedelijk omdat haar activiteiten zich voornamelijk in het buitenland afspelen. Hier laten ze zich weer eens in Nederland horen (Joop.nl, 17-03-2017, door Anna Timmerman - Netherlands Director HRW. uitleg of detail ):
  Wilders won meer dan de stembusuitslag laat zien

Middenpartijen nemen retoriek tegen mensenrechten over van radicaal populisten.


Zelden werden Nederlandse verkiezingen zo intensief gevolgd door de internationale pers. ...
    Veel mensen zijn ook opgelucht over de winst van D66 (19 zetels, 12 procent) en GroenLinks (14 zetels, 8.9 procent) – deze partij werd groter dan ooit.
    Maar is de opluchting terecht? Middenpartij VVD won, maar wel met een campagne die bol stond van PVV retoriek. ...
    Ook het CDA voerde een campagne waarin de PVV standpunten nagalmden, met een duidelijke anti-vluchtelingen agenda. Het leverde hen 12.5 procent van de stemmen op en 19 zetels. De SGP volgde een vergelijkbare tactiek en dat resulteerde in 3 zetels (2.1 procent).    ...
    Voor de verkiezingen sprak Human Rights Watch met kandidaten van verschillende partijen. De interviews laten zien dat de VVD, PVV en CDA, samen goed voor bijna de helft van de zetels in het nieuwe parlement, bereid zijn om mensenrechten aan de kant te schuiven als dat politiek goed uitkomt.    ...

HRW: een standpunt tegen vrije en onbeperkte immigratie is "in strijd met de mensenrechten". Oftewel: "HRW: vrije en onbeperkte migratie is een mensenrecht".  Daarom is HRW een volbloed Joodse organisatie die uit is op de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking en cultuur.

Weer eens een bijdrage van Bertje Wagendorp (de Volkskrant, 08-04-2017, column door Bert Wagendorp):
  Blue Band

Unilever gaat Blue Band verkopen. Andere margarinemerken gaan er ook uit, zoals Zeeuws Meisje en Bona, maar het voorgenomen afstoten van Blue Band trof me toch vol tussen de ogen. ...

Gevolgd door een column vol Joodse identiteit, dit keer in de vorm van die van het sneren. Echte toppers zijn ze, in dat sneren:
  Ik zat gisteren even een paar oude Blue Band-reclames terug te kijken uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, en inderdaad zie je daarin een verdwenen samenleving. ...
    Er bestaat sinds een paar jaar een investeerder die zich richt op oude vertrouwde Nederlandse merken, Nederlands MerkGoed. Die blies onder meer Ranja nieuw leven in en kocht het merk BenBits - al is dat volgens mij Deens erfgoed. Vermoedelijk is Blue Band te duur voor MerkGoed, dus áls we dat merk in Nederlandse handen willen houden, zal er een crowdfundingsactie moeten worden gestart of zal de regering een staatsmargarinebedrijf in het leven moeten roepen. Het Nederlandse deel van Unilever, de Margarine-unie, werd geboren in Oss. Dus mogelijk vindt de SP nationalisering van Blue Band een goed idee. ...
    Eerder hadden we al de aanval op AkzoNobel van het Amerikaanse PPG - straks sta je gewoon te verven met Amerikaanse bagger in plaats van met een lekker Hollands strijkertje. De Franse stakers van AirFrance namen de facto KLM over en van Eindhovense gloeilampen is allang geen sprake meer. De mondialisering pakt me mijn hele jeugd af. Grolsch is nu Japans, de grote korrels Venz zijn van de investeerder Warren Buffett, Heinz Kraft schaakte Roosvicee, Liga is van de Amerikaanse multinational Mondelez International. En dan moet de grote klap nog komen: ook Calvé pindakaas staat te koop.
    Van de merken moeten we het niet meer hebben, wat onze identiteit betreft, dat is duidelijk. Misschien was het al die tijd sowieso een illusie. We moeten op zoek naar iets anders. De Afsluitdijk, het Concertgebouw en het Koninklijk Huis hebben we nog in bezit en daar moeten we ons dan maar aan vastklampen.

Overigens een idee van de mondialisering, om identiteiten dingen af te pakken. Nog een paar in die ideeën: pak van de Joodse identiteit het sneren, het geldwisselen, het overige parasiteren, de woordleugenkunsternarij enzovoort af. Dan zijn we ineens ook een heel stuk verder op het pad richting beschaving.

Arnon Grunberg put zich de laatste tijd uit in zo veel kwaadaardigheid, dat daarover een speciale verzameling is gemaakt uitleg of detail . Daarin zit ook veel Nederlandhaat besloten, maar in de volgende bijdrage is dat de hoofdmoot (de Volkskrant, 15-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Kamp Nederland

'De ijskappen smelten en Nederland is het eerste land dat onder water komt te staan als we niet nu ingrijpen', schreef lezer Sander van Schilt, gepubliceerd op de site van de Volkskrant naar aanleiding van het mislopen van de onderhandelingen met GroenLinks.
    Nu is het de vraag of GroenLinks, of zelfs maar Nederland, veel kan bijdragen aan het voorkomen van een catastrofe, maar stel dat Nederland voor een deel onder water komt te staan en veel Nederlanders moeten vluchten, ben ik voor opvang in de regio. De Ardennen. Daar zullen ook de Vlamingen heen vluchten, maar Nederlanders vechten zich wel binnen. Ze kunnen daar Kamp Nederland beginnen, waar ze poffertjes mogen verkopen. De vluchteling moet zich aanpassen, maar poffertjes mag de Nederlander meenemen.
Juist ja ...
    Wat een onpeilbaar diepe haat ...
    En dan maar vragen waar die holocaust vandaan komt ...

Nog eentje waarvan een verzameling in de maak is ... Michael Schaap. Maker van filmpjes in de VPRO-grachtengordelstijl "Kijk die gewone Nederlanders eens ...". De Volkskrant heeft één van haar helden en cultuurgenoten opgezocht. Schaap maakt van zijn hart geen moordkuil (de Volkskrant, 14-06-2017, door Sacha Bronwasser):
  Zware bagage

Wie of wat zette je leven op het juiste spoor? In een serie interviews vraagt de Volkskrant mensen naar hun inspiratiebron. Documentairemaker Michael Schaap

... 'Altijd weer die kutoorlog. Maar ik kom uit zo'n familie. Toen ik in 1968 werd geboren schreven mijn ouders in mijn babyboek: 'Een mooie Joodse baby is geboren.' ...

Een Joodse racist, die het over de oorlog gaat hebben:
  'Overkoepelend gaat de serie over heldendom. En over lafheid, en hoe dat zit. ... '

'Voorbeeld 1: de Joodse lafheid. Geen enkel verzet, zich lijdzaam laten meevoeren, met zelfs een flinke hoeveelheid collaboratie middels de Joodsche Raad uitleg of detail van Cohen en Asscher.
    Grofstoffelijke vormen van lafhheid. Maar daar gaat Schaap het natuurlijk niet over hebben:
  '... Vergeet niet één: dat in Nederland het hoogste percentage verraad is gepleegd in Europa ...'

Verzonnen door Schaap, andere Joden en collaborerenden: daarover zijn nergens cijfers bijgehouden.
  '...dat Nederland het grootste contingent vrijwillige Waffen-SS'ers leverde ... '

De Roemenen en Hongaren hadden hun hele leger onder Duits commando, legers die overigens voor Stalingrad in de pan werden gehakt bij het Russische tegenoffensief uitleg of detail .
  '... dat er maar vijfenhalfduizend echte verzetsmensen waren op zeven miljoen inwoners - en dan heb ik het niet over het doorgeven van krantjes of een Duitser de verkeerde kant op sturen. Dat noem ik geen verzet maar burgerplicht. ...

Jammer dan dat bij de Joden zelfs aan die burgerplichtachtige zaken nooit en te nimmer gedaan is. In heel Europa trouwens niet. Naar het schijnt met één enkele uitzondering ergens in Rusland en daar is dan ook prompt een flink opgeklopt filmverhaal van gemaakt.
    En dan zouden anderen voor hen die geen verzet plegen hun leven moeten wagen ...
    Zoiets heet een "gotspe". Niet voor niets een Joods woord.
    Hier volgt nog zo'n Joodse gotspe:
  '... Nou, dan mag jij nog eens nadenken over onze volksaard.'

Zichzelf Joods noemen, op grofstpoffelijke wijze afgeven op niet-Joden oftewel Nederlanders, en dan de term "wij/ons" gebruiken ...
    En je dan nog afvragen waar die hekel aan Joden en die holocaust toch vandaan komen ...
    Overigens: er is in heel Europa slechts één keer verzet geweest tegen anti-Joodse maatregelen: de Februaristaking. In Nederland.
    Michael Schaap heeft het er niet over.
    Te zeer verblind door zijn haat voor Nederland. Medegedragen door zijn Joodse soortgenoten die allemaal hetzelfde soort verhalen vertellen als die Schaap hier bij elkaar liegt.
    En straks weer op de Joden gedomineerde Nederlandse televisie uitleg of detail mag vertonen.

Tijdje druk geweest met andere zaken. Nu maar weer eens een Grunbergje (de Volkskrant, 20-11-2017, column door Arnon Grunberg):
  Santa Claus

'De twee anti-racisme-bussen zijn op A7 klemgereden door Friese kerels die van activisten tegen Zwarte Piet even weinig moeten hebben als in de achtste eeuw van Bonefatius,' schreef Olaf Tempelman in een mooi stuk in de Volkskrant. ...

Klopt. Die strijd tegen de Joodse barbarij uit het Midden-Oosten is destijds door verraad van de elite erloren. Fijn dta de Joden Tempelman en Grunberg dat nog even melden.
  Merkwaardig dat een demonstratie waarvoor toestemming was gegeven niet kan doorgaan door tegendemonstraties. Dan is het staatsmonopolie op geweld niet effectief ingezet, terwijl dat in het verleden, denk aan de kroning van Willem-Alexander, wel uitermate effectief is ingezet.

Het thema van de cultuur- en landverraderlijkje Joodse en Joodsistische elite dezer dagen - van Joop.nl tot en met Buitenhof: alle demonstraties van Pegida en Zwarte Piet-aanhangers moeten verboden worden,. en alle linksfasctieche demonstraties, zoals het bekladden van het pand van Thierry Baudet, het afbranden van het hotel van Hans Janmaat, en het verstoren van een kinderfeest moeten vrij spel krijgen.
  Zou het niet beter zijn dat Sinterklaas, feitelijk niets anders dan doping voor de economie

Riposte: "De Joodse cultuur is feitelijk niets anders dan barbaren dansend rond het Gouden Kalf".
  Zou het niet beter zijn dat Sinterklaas ... wordt vervangen door de Kerstman alias Santa Claus ... De reëel bestaande Nederlandse cultuur is toch Amerikaanse cultuur plus een accent ...

Riposte: "Zou het niet beter zijn dat de Joodse cultuur wordt vervangen door iets dat meer lijkt op een menselijke cultuur annex beschaving. De reëel bestaande Joodse cultuur is toch Duivelse cultuur plus een mens-achtig accent ..."

Uit de Volkskrant een recensie van vijf boeken over de opkomst en de rol van het populisme - die onbedoeld de kernoorzaak aangeeft (de Volkskrant, 16-12-2017, boekrecensie door Hans Wansink):
  De intellectuele uitdaging van het populisme

De populistische revolutie treft alle gevestigde politieke partijen, maar de sociaal-democratie nog het meest.


Tussentitel: Een wereld van no borders, no nations is tegelijkertijd een wereld van no welfare

Precies de drie liefste Joodse wensen: een wereld zonder grenzen, een wereld zonder naties, en een wereld zonder welfare state. Zodat zij in die sociale chaos er met hun wagens op ronde wielen kriskras doorheen kunnen rijden, al parasiterende en plunderende op de argeloze en weerloze burgers, zodat ze hun wagens kunnen vullen met goud en schilderijen zonder dat het opvalt.


Naar Cultuur, gelijkheid , Westerse organisatie , of site home .