WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, joods: neoliberalisme

.2010

Bij het nomadisme hoort vrijwel onverbrekelijk de ideologie van het neoliberalisme. De ideologie van "Ikke, ikke ikke, en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all". Dat is omdat nomadisme niet produceert. Productie, beginnende met voedsel, is voorbehouden aan de resident - de nomade jaagt en verzamelt. De resident begint aan residentie juist vanwege het voordeel van productie, in eerste instantie middels landbouw. Uit de wens die productie te verhogen vloeien de eerste vormen van technologie voort, en zo ontstaat de klein-industrieel-agrarische gemeenschap  .
    De nomadisch cultuur heeft niets van dit alles, en kan voor haar verdere voortgang op de ladder van materiële vooruitgang slechts gaan teren op de residenten. Met als meest eerzame mogelijkheid gebruik makend van hun reizende karakter, dat wil zeggen: handel. Nomadistische cultuur en handel zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hetgeen blijkt zelfs op het moment dat de triomf van de residente cultuur en haar industriële productie absoluut is:


Uit: De Volkskrant, 05-11-2013, column door Arnon Grunberg

Armoede

'Ik vind het een geweldige tijd om jong te zijn,' schreef Rutger Bregman vrijdag in de Volkskrant. ...
    Bregman baseert zijn euforie op de vooruitgang die wordt geboekt in armoedebestrijding. Hij schrijft vooral over geld geven aan armen. Nu ben ik daarvoor, maar er kleven nadelen aan. Het is vernederend en weinig effectief. De weg uit armoede is niet de gift, maar de handel.    ...


Red.:   En de ultieme vorm van handel is die in geld. Welke handel in geld het makkelijkst aangeduid kan worden als 'kapitalisme" (men verstaat er gewoonlijk iets anders onder, maar dat gebruik is volstrekt niet in overeenstemming met de aanduiding die in de termen zit). En voor de duidelijkheid voegt de bovenstaande vertegenwoordiger van de nomadistische cultuur zijnde de Joodse cultuur dit er nog expliciet aan toe:
  De grote vrome leugen van onze cultuur is dat kapitalisme armoede zou veroorzaken. Kapitalisme bestrijdt armoede.

En de krachten waarmee de residente cultuur zich tegen het parasitaire karakter van het nomadisme probeert te beschermen, zijn dus absoluut fout:
  En let wel: protectionisme is geen kapitalisme, veeleer een treurig neveneffect van socialisme.

Let op het pedante 'En let wel'. Wat gemakkelijk overgenomen: "Let wel: de nomadische en nomadistische culturen, zoals de Joodse, parasiteren op de residente culturen. Kapitalisme en neoliberalisme zijn dieptreurige neveneffecten van nomadisme".
    Wat betreft de nieuwst loot aan de stam van het nomadisme: het neoliberalisme, is in het hoofdartikel over de Joodse cultuur de personele bezetting van die stam al aangegeven: Ayn Rand, Leo Strauss en Milton Friedman. Van hen is Friedman, zijnde econoom, het meest praktisch en het meest bekend. Friedman is, onbedoeld, glashelder aangaande de band tussen neoliberalisme en parasitisme:  


Uit: De Volkskrant, 12-11-2012, door Peter Giesen.

Analyse | Oproer over nivellering

Een botsing van opvattingen over de eigen verdienste van succes

De liberaal ziet in nivellering een 'straf voor mensen die van hun leven een succes maken', de sociaal-democraat ziet juist rechtvaardigheid.


De afgelopen weken zagen we op televisie een geheel nieuw type activist. ...
    Het oproer over nivellering komt voort uit een botsing van twee opvattingen over rechtvaardigheid. Volgens de liberale opvatting moeten mensen beloond worden naar verdienste. Talent, hard werken en creativiteit moeten gehonoreerd worden. Dat is eerlijk: wie zijn best doet, plukt daar navenant de vruchten van.
    'Het leven is niet eerlijk', erkende de econoom Milton Friedman, een van de grondleggers van het neoliberalisme. ...


Red.:   De joodse versie van cynisme  : zelf niet eerlijk zijn, en dan vrolijk verkondigen dat het leven niet eerlijk is.
    Dit soort parasitisme kan niet bestaan zonder een intense en kundig-gevoerde propagandacampagne. Zonder zo'n campagne zouden de residenten snel doorkrijgen dat ze bestolen werden. Het voeren van propagandacampagnes is een levensvoorwaarde voor het langdurig voortbestaan van parasitaire samenleving, zodra ze in redelijk permanente interactie met residente samenlevingen zijn. Het kundig hanteren van taal is het equivalent van de bloedzuigende parasite die zijn slachtoffer inspuit met een stof die het stollen van het bloed voorkomt.
    Waarvan in de bij het vorige citaat aansluitende zin een van de bekendste voorbeelden wordt geleverd:
  'Het is verleidelijk om te denken dat de overheid kan rechtzetten wat de natuur heeft voortgebracht. ...'

Dit argument is al heel oud, en ook lang geleden weerlegd: uit S.I Hayakawa, Language in Thought and Action (1949) - eerst een inleidende beschrijving van het verschijnsel  :
  Chapter 1  Language and Survival
People who think of themselves as tough-minded and realistic, among them influential political leaders and businessmen as well as go-getters and hustlers of smaller caliber, tend to take it for granted that human nature is selfish and that life is a struggle in which only the fittest may survive. According to this philosophy, the basic law by which man must live, in spite of his surface veneer of civilization, is the law of the jungle. The "fittest" are those who can bring to the struggle superior force, superior cunning, and superior ruthlessness.

Waarna de weerlegging volgt, die in feite al samengevat is in de titel van de betreffende paragraaf:
  What Animals Shall We Imitate?

Wat inmiddels volkomen vaststaand bevestigd is door modern onderzoek => : de meeste dieren in veruit de meeste omstandigheden gedragen zich min-of-meer samenwerkend. Met als belangrijkste uitzonderingen parasieten en roofdieren.
    En Hayakawa geeft nog een zeer adequate omschrijving van de menselijke variant van de laatste:
  The wide currency of this philosophy of the "survival of the fittest" enables people who act ruthlessly and selfishly, whether in personal rivalries, business competition, or international relations, to allay their consciences by telling themselves that they are only obeying a law of nature.

Waar Friedman dus schrijft over 'wat de natuur heeft voortgebracht', heeft hij het de facto dus over wat zijn gedachten levende in zijn cultuur hebben voortgebracht.
    Maar, zoals gezegd, ze zijn bijzonder kundig in het bestrijden van de waakzaamheid van de residente cultuur. Hier volgen nog een paar vormen van het anti-stollingsmiddel:
  Maar het is belangrijk om in te zien hoeveel voordeel we hebben bij dezelfde oneerlijkheid die we zo betreuren', aldus Friedman. Grote inkomensverschillen stimuleren tot grote prestaties waarvan de hele samenleving weer profiteert.

Ook iets dat als volkomen natuurlijke waarheid wordt verspreid, en bij de eerste de baste analyse een gore leugen blijkt te zijn: alle samenlevingen waar Friedman's regels domineren, niet-westerse samenlevingen zoals de Joodse van Friedman maar ook de Arabische of islamitisch culturen en de creoolse cultuur, hebben op het terrein van vooruitgang, economisch en maatschappelijk, het 'voordeel' waar Friedman het over heeft, niets gepresteerd. Vergeleken bij de cultuur die in West-Europa is ontstaan, door het afwerpen van deze niet-westerse en semitische opvattingen. Er is allang een verband aangetoond tussen inkomensverschillen en kwaliteit van maatschappij en leven: hoe kleiner de inkomensverschillen hoger de maatschappelijke kwaliteit.
  Bovendien maakt de overheid inbreuk op de vrijheid van burgers als zij hen dwingt een groot deel van hun inkomsten af te staan aan anderen.

Inkomensverschillen die ontstaan zijn doordat de overheid ze faciliteert door een groot deel van de lasten van de georganiseerde maatschappij op zich te nemen. waarop een groep van parasiterenden is ontstaan: de mensen met te hoge inkomens.
  In de sociaal-democratische opvatting van rechtvaardigheid speelt verdienste een veel minder dominante rol. Het is niet alleen van belang wat mensen presteren.

Twee keer dezelfde gore leugen: het hoge inkomen is zo zelden gebaseerd op verdienste of presteren, dat bijna van een negatief verband kan worden gesproken.
    Wat Friedman propageert, is dat alles wat je graaien kan gerechtvaardigd is. "Het recht van de sterkste", "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", en "Winner takes all". En voor het joodse contigent binnen de groep met deze opvattingen: "Ieder voor zich, en Jahweh voor ons allen".
    Maar onze woestijnvrienden mogen dan wel de ideologen van deze cultuur-bulldozende beweging van het kosmopolitisme en neoliberalisme zijn, zonder de hartelijke medewerking, collaboratie, van de Europese elites waren ze natuurlijk nergens  .
    Ter illustratie van het voorgaande zijn wat voorbeelden gekozen uit voor wat betreft de mogelijkheden van deze redactie schier eindeloze stroom. Ten eerst wat betreft de propagandacampagne. Dat betreft dan de "intellectuele" vertegenwoordigers, met name natuurlijk in de media, waarvan Arnon Grunberg er dus één is, komen deze opvattingen terug:

Uit: De Volkskrant, 18-12-2006, column door Max Pam

Beste Rik

... Als afsluiting wil ik graag over Hongkong schrijven, de stad vanwaar ik naar Nederland ben teruggevlogen en die ik heb ervaren als een van de mooiste steden ter wereld. ...
    Alleen al het woord Hongkong, dat “Geurige haven” betekent, vind ik erg mooi. ... Je moet wel een schep geld meenemen: 450 dollar per nacht, en het kan nog veel duurder. ...


Red.:   Wie kent Hong Kong niet: een grote verzameling torenflats die op elkaars stoep staan. En zo weinig ruimte dat de landende vliegtuigen letterlijk langs de ramen moesten vliegen (voordat een nieuw vliegveld in zee werd aangelegd). En het is ook voor ieder burger bereikbaar à raison van 450 dollar per nacht ... En waar voor de gewone bevolking het leven er dus als volgt uitziet:
 

Uit: De Volkskrant, 01-03-2013.

Hongkongers zoeken toevlucht in bezemkasten

Naar schatting 100 duizend inwoners van Hongkong wonen in piepkleine ruimtes omdat de huurprijzen per vierkante meter sinds 2009 zijn verdubbeld. De Society for Community Organization liet fotograaf Benny Lam een serie portretten maken van Hongkongers in hun krappe woningen, vaak niet meer dan bezemkasten. Daarin doen ze alles: slapen, koken, tv kijken. Lam koos het perspectief van bovenaf, zodat de vier muren zichtbaar zijn.    ...


Red.:   Met de bijbehorende illustratie:


Maar van vele jaren terug zijn er ook beelden van mensen die in betraliede containerhokken woonden ...
    Nog een stuk van de hand van Pam, regulier columnist al gedurende decennia in diverse publicaties:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2013, column door Max Pam

Zeldzame politica die onpopulair durfde zijn

Afgelopen zondag had ik het voorrecht Parijs-Roubaix, praktisch van start tot finish, te mogen gadeslaan vanuit een volgauto. ...
    Daags na de koers kwam het bericht dat Margaret Thatcher is gestorven. Ik heb verschillende malen over haar geschreven, want in veel opzichten is zij een fascinerende persoonlijkheid. Er zijn maar weinig politici die op een tijdperk zo hun stempel hebben gedrukt. Een van de vele commentaren op haar dood was van SP-senator Tiny Kox, gisteren in deze krant. Hij was er bij in 1984, toen Thatcher de onrendabele mijnen sloot en strijd aanbond met de vakbonden. Volgens eigen zeggen hield Kox namens de SP inzamelingen bij Nottingham en 'organiseerde hij die zaak zo'n beetje'. Inderdaad, mijnwerkers aller landen verenigt u!
    Het moet toen hard tegen hard zijn gegaan. Kox meent dat 'Onze Lieve Heer een zware dobber aan Margaret Thatcher zal hebben'. Opmerkelijk dat de gestaalde kaders het laatste oordeel over Thatcher overlaten aan de Hoogste Rechter. ...


Red.:   De bewondering voor de neoliberale-parasietenvoorvrouw Thatcher en met name de afkeer van degenen die haar bestrijdden is overduidelijk.
    En het allerergste in deze context is natuurlijk dit:


Uit: De Volkskrant, 07-11-2012, column door Max Pam

Nivelleren: iedereen een sportauto!


Red.:   Hier staat in feite al de hele column: nivelleren is hartstikke FOUT!. En dat bewijs je door het gelijk te stellen met communisme - althans, wat h=jij zegt dat communisme is "iedereen een sportauto":

  In de tijd dat hij nog erg links was - wij schrijven de jaren zestig - werd aan Harry Mulisch gevraagd hoe hij zijn revolutionaire ideeën kon rijmen met de sportauto waarin hij rondreed. Mulisch antwoordde dat hier nou eens geen sprake was van een paradox. 'Iedereen een sportauto', zei Mulisch, 'dat is pas socialisme!'

Natuurlijk is zelfs de term "nivelleren" en vorm van liegen, want wat er nu in dat kader wel eens gezegd wordt, gaat niet over "nivelleren" in de pure betekenis van het woord, maar over "minder denivelleren" - bijna al het geld is allang in handen van de rijken. Maar dat is de door maxpam en zijn neoliberale, nomadisitsche en parasitaire gedachtengoed de gewenste staat van zaken:
  Nivellering streeft naar boven, maar in de loop der tijd heeft dit fenomeen toch een ongunstige klank gekregen. De roman 1984 van Orwell zal daar sterk aan hebben bijgedragen. Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen, was zijn dodelijk commentaar op de heilsleer van het communisme.

Het "Alle geld in de handen van de Bovenbazen"  is de heilsleer van de nomadisten.
    Kijk maar:


Uit: De Volkskrant, 20-08-2012, column door Max Pam

Zucht

Arie Boomsma heeft een boekje over zichzelf geschreven. ...
    Arie Boomsma beschouwt Paris Hilton als het toppunt van leegheid. Helaas, want ik ben een grote fan van Paris Hilton. ...


Red.:   Maar natuurlijk: geërfd kapitaal is het allermooiste dat er is in de neoliberale en parasitaire werelden.
    En om aan te tonen dat het allemaal deel uitmaakt van een campagne:


Uit: De Volkskrant, 06-11-2013, column door Max Pam

Overheid staat zichzelf toe wat ze ons verbiedt
.
Onze kinderen kwamen bedremmeld naar huis gelopen, want hun fietsen waren verdwenen. Ze hadden een tochtje met de trein gemaakt en de fietsen achtergelaten op het station bij het Amsterdamse World Trade Centre. Bij terugkomst waren ze weg. Een week later gebeurde hetzelfde met de fiets van mijn vrouw, nu op het Leidseplein.
     Ik ging polshoogte nemen bij het WTC en was juist op tijd om getuige te mogen zijn van een fietsrazzia. Fietsen, die kennelijk op een verkeerde plek stonden, werden losgeknipt en daarna op een open vrachtauto gehesen. ...


Red.:   Oftewel: je gooit je fiets zomaar ergens neer, en gaat dan klagen als de overheid er iets aan doet. doet de overheid dat niet, dan ga je klagen dat de overheid de openbare ruimte tot een zootje laat verworden en jij je auto niet meer fatsoenlijk kwijt kan ...
    Overigens haalt Pam nog een zeer betrouwbare bron aan:

  In 1974 publiceerde Ernst Fraenkel, een gevluchte Duitser ...

Een totaal irrelevante kwalificatie, dat 'Duitser' - de wel relevante informatie wordt door Pam niet gegeven: "... Fraenkel, een gevluchte Jood ...". want dat plaatst het volgende in het juiste nomadistische licht:
  In 1974 publiceerde Ernst Fraenkel ... zijn beroemd geworden boek I. Daarin analyseert Fraenkel de natie, zoals die door Hitler werd opgebouwd. Naast een Normenstaat, het conventionele staatsapparaat met zijn traditionele wetten, creëerde Hitler een zogenoemde Massnahmenstaat, die op een geheel eigen wijze te werk ging. ...
    De beweging van nu ziet er anders uit dan de beweging van toen, maar het uitgangspunt lijkt hetzelfde: controle over alles en iedereen. ...

Oftewel: iedere vorm van staat is een nazistaat.
    Een andere zeer frequente columnist. De besproken Willem Buiter is een rabiaat neoliberale superkapitalist in meer bestuurlijke functies:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2012, column door Bert Wagendorp

Schulden

Tussentitel: 'Keihard' is het viagra van onze politici

Gisteren kwamen de ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel bijeen, om te praten over Griekenland. ...
    Het Griekse probleem bestaat vooral uit een schuldenlast van zo'n 175 procent van het BNP. ...
 

Red.:   De oplossing van Buiter en dergelijke: die schulden aan de banken kwijtschelden en de banken dat geld teruggeven uit belastingen en spaar- en pensioengeldegelden van de gewone burgers. De Joodse neoliberaal Bert Wagendorp is er natuurlijk keihard voor:

  Begin januari van dit jaar zat ik in de auto toen ik op BNR Nieuwsradio een bekende stem hoorde. Het was Willem Buiter, Brits-Amerikaans hoofdeconoom van Citigroup ... Willem Buiter is een van 's werelds meest vooraanstaande economen.
    De kans dat we ons Griekse geld niet terugkrijgen, achtte Buiter bijna een jaar geleden al 'levens- en stervensgroot'.
    Daarop vertelde hij waarom we er volgens hem in Europa maar niet in slagen de financiële problemen op te lossen en in 'een permanente staat van doormodderen' verkeren.    ...
    Na de ervaringen van de afgelopen tien jaar wisten we dat in Nederland natuurlijk allang, maar het was toch opmerkelijk dat een bezonken man als Buiter zich zo genadeloos uitliet over de staat van het leiderschap.
    Het dieptrieste is, dat Buiter gelijk heeft. ...

En waarom nemen de leiders dit besluit dan niet? Wagendorp geeft het antwoord:
  Zelfs de leider van het machtigste land in de EU laat zich in de Griekse kwestie gijzelen door Bild Zeitung - helaas kan ze pas na de verkiezingen van 2013 doen wat er gedaan moet worden. De angst voor het populisme zit er bij onze leiders zo diep in, dat ze het benodigde zelfvertrouwen om moeilijke besluiten overtuigend aan de kiezer uit te leggen, hebben verloren.

Het gebeurt niet vanwege het verzet van de gewone burgers die de banken en rijken uit de brand moeten helpen. Hun gestolen rijkdom moeten laten behouden. En voor de nomadist is er geen enkele twijfel wanner er gekozen moet worden tussen de residenten die de materiële goederen waar die rijkdom voor staat hebben geproduceerd, en de parasieten er er door gewone en financiële handel beslag op hebben weten te leggen: de vertegenwoordigers van de nomadistische cultuur kiest voor de parasieten.
    Deze propagandist van het neoliberalisme en nomadisme schrijft drie maal per week een column in de Volkskrant, waarin de bijpassnede opvattingen met enige regelmaat het grote vaardigheid van woord verspreid worden.
    Hier nog zo'n stukje:


Uit: De Volkskrant, 26-02-2012, column door Bert Wagendorp

Dystopia 

Gisteren begon in Davos het World Economic Forum, volgens Rudy Bouman van Radio 1 een bijeenkomst van 'de elite van de elite' van de wereld. ...


Red.:    In Davos vindt één van de zeldzame reguliere bijeenkomsten van de top-parasieten plaats. Wagendorp gaat betogen dat er in Davos niets aan de hand is: - van verderop in het artikle

  Geen betere plek om de wereld te beschouwen dan Davos, op 1.550 meter de hoogstgelegen stad van Europa. Helikopterview op het gewoel en gesjacher. Ik kwam er vroeger regelmatig om vanaf het terras van de ijsbaan de vorderingen van onze schaatsers te volgen. Ik vertrok altijd met spijt in het hart uit die stille, serene wereld; even in Utopia geweest.

Deze propaganda start hij dus door een feit rond Davos: het is een bijeenkomst van top-parasieten, toe te schrijven aan een enkel persoon. Met de suggestie dat je die niet serieus hoeft te nemen.
    Knap gevonden, hè, zoiets? Het staat vrijwel vast dat Wagendorp hierover nooit heeft hoeven nadenken. Dit is spontaan uit zijn brein gevloeid, aangedreven door zijn culturele voorkeurreen en de minstens even belangrijke bijbehorende culturele afkeuren. Zoals bij Pam blijkt uit dat 'gestaalde kaders' als het over iemand uit de SP gaat.
    Hier nog een saillante passage:
  In Newsweek stond deze week een interview met George Soros, de man die op 16 september 1992 - Black Wednesday - 1 miljard dollar verdiende door het Engelse pond de afgrond in te speculeren. ...Soros is ook in Davos.

Dat speculeren door Soros is natuurlijk een goede zaak. Zeker omdat George Soros een Joodse cultuurgenoot is:
  Met het zo verdiende geld richtte Soros de Open Society Foundations op, die wereldwijd de democratie bevordert. Het kan vreemd lopen, in een mensenleven, en doelen kunnen wijzigen.

Ook hier weer de handige propaganda: Soros bevordert niet de democratie, maar het neoliberalisme. Natuurlijk. Als Soros of iemand uit zijn groep ergens voor democratie is, dan is dat daar waar ze hopen door middel van misleidde massa's het neoliberalisme ingevoerd te krijgen.
    Hier iemand die wat onvoorzichtiger is over de onschuld van Davos


Uit: De Volkskrant, 28-01-2012, van verslaggever Peter de Waard

Davos schrijft kapitalisme nog niet af

Het World Economic Forum duurt nog tot zondag. Maar de 2.500 deelnemers zijn het al eens: het kapitalisme deugt

'Kapitalisme is het slechtste economische model, behalve dan alle andere modellen die zijn geprobeerd', parafraseerde David Rubinstein van het investeringsfonds Carlyle Group deze week Winston Churchill.
    Rubinstein, die vorig jaar 135 miljoen dollar (103 miljoen euro) verdiende, was een van de superkapitalisten die de afgelopen dagen tijdens het World Economic Forum het westerse economische model mochten verdedigen.


Red.:   Die David Rubinstein is natuurlijk ook een vertegenwoordiger van de Joodse nomadistische cultuur. En zo zijn er eindeloos veel anderen. met name in Amerika. Zoals blijkt uit de bezetting van de top van de financiële wereld => . En dat zijn dus mede de betrekkelijk zeldzame ambtelijk functies.
    Hier een enkel voorbeeldje van die wijde verbreidheid, blijkende uit een gewoon artikeltje in het econonmie-katern van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2013, van verslaggever Peter van Ammelrooy

Derde partij mengt zich in strijd om Dell

Ook Blackstone heeft een bod gedaan op Dell. Het is een tegenvaller voor de oprichter van het computerbedrijf.


Niet twee maar drie vrijers dingen naar de hand van Dell. De Amerikaanse computerbouwer meldt dat er drie serieuze biedingen op het bedrijf liggen. Die van oprichter en topman Michael Dell en die van de activistische belegger Carl Icahn waren al bekend. De derde hond die om het been vecht, blijkt de durfinvesteerder Blackstone Group te zijn.    ...


Red.:   Zoals gezegd: een gewoon artikeltje - als uit duizenden. Waar in dit geval ook wat personalia bij stond:

  Tussenstukken:
Bieder 1
Michael Dell


48-jarige bestuursvoorzitter van de computerfabrikant. Begon het bedrijf in 1984 met 1.000 dollar startkapitaal. Maakte het bedrijf groot door klanten een computer op maat te laten bestellen. Deed begin februari een bod op alle aandelen om het bedrijf van de beurs te kunnen halen. Is bereid om samen met Microsoft, investeerder Silver Lake en een consortium van banken 24,4 miljard dollar te betalen. Hun oorspronkelijke bod van 13,65 dollar lag een kwart boven de koers van het aandeel op dat moment. Dells persoonlijke vermogen wordt geschat op rond de 13,5 miljard dollar, waarvan 3,5 miljard aan aandelen Dell.

Bieder 2
Carl Icahn


77-jarige belager van bedrijven, die hij opkoopt en daarna kaalplukt. Maakte naam als 'sprinkhaan' met een vijandige overname in 1985 van het Amerikaanse luchtvaartbedrijf TWA. Zijn persoonlijke vermogen wordt geschat op 14 miljard dollar. ...

Bieder 3
Stephen Schwarzmann


66-jarige financier en topman van Blackstone Group, een investeerder die hij in 1985 oprichtte met de Amerikaanse oud-minister van Handel Pete Peterson. Blackstone beheert tegen 29 miljard dollar aan investeringen. Het vermogen van Schwarzman is 6,5 miljard dollar. Hij zou volgens Newsweek in 2010 een plan voor belasting voor de superrijken hebben vergeleken met de inval van nazi-Duitsland in Polen in 1939. ...

En inderdaad: alle drie van Joodse afkomst.


Filosofisch Kwintet, NPO1, 12-07-2015 (herhaling) ,12h00. Jodin Polak spuit spontaan neoliberle modder.
 

Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .