WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, joods: oververtegenwoordiging

13 jan.2013

 
    Waarmee de conclusie gerechtvaardigd is dat, zonder aanvullend bewijs van het tegendeel, het gerechtvaardigd is te spreken van een zeer ruime oververtegenwoordiging van Joodse personen in media en politiek.
    Is de volgende vraag of het gerechtvaardigd is dit aan te roeren in een maatschappelijke context. Hiertoe halen we nogmaals de woorden van Arnon Grunberg aan:
 

Uit: De Volkskrant, 28-12-2012, column door Arnon Grunberg

Onbehagen

Wanneer wordt een ongemak een maatschappelijk probleem? Wie veroorzaakt het?
    Je kunt de media de schuld geven, maar zoals iemand tegen me zei: 'De media hebben veel gedaan maar niet alles.'
    Een maatschappij zonder problemen is een illusie. Het immer aanwezige menselijke onbehagen dient benoemd te worden, voilà een maatschappelijk probleem.
    Veel hangt af van de vraagstelling. Stel je houdt een enquête onder Nederlanders en je vraagt: 'Hebben joden te veel invloed in Nederland?'
    Ik schat dat 15 tot 20 procent met 'ja' antwoordt. Dan is er een joods probleem gecreëerd.    ...


Red.:   Het onderwerp van Grunberg is het begrip "maatschappelijk probleem", en de rechtvaardiging van het hanteren van dit kenmerk. Wat hij, correct, doet middels het noemen van voorbeelden. Voorbeelden die dus in aanmerking komen voor een overweging of het al dan niet een maatschappelijk probleem is - het gebruiken van de omvang van pinda's is daarvoor niet geschikt, omdat het te duidelijk niet van maatschappelijk belang is, en het bestaan van democratie is dat ook niet, omdat het te duidelijk een zaak van maatschappelijk belang is. Nee, de voorbeelden die Grunberg nodig heeft om de grens vast te stellen, zijn gevallen die een beetje in het midden liggen. Oftewel: alleen als door het noemen van het geval van Joodse oververtegenwoordiging als zaak van mogelijk maatschappelijk belang, geeft hij aan dat het een geval van maatschappelijk belang kán zijn.
    De reden dat Grunberg dit geval in zijn hoofd had zitten, is met redelijke zekerheid het geval van de politici. Het gaat over één de twee regeringspartijen. En van deze regeringspartij, gaat het om drie van de vier meest prominente figuren: Samsom, Asscher, en Plasterk. het is dat Cohen kort geleden vervangen is door Samsom, anders zou het Cohen, Asscher en Plasterk zijn geweest. Een bijna complete herhaling van de de Joodse Raad uit de bezettingstijd - eveneens geleid door figuren genaamd Cohen en Asscher. Een zaak nauwelijks tot niet genoemd in de media en daarom ver uit het bewustzijn van de gemiddelde Nederlander. Maar, zonder één enkele seconde van twijfel, hartstikke voorin de gedachten van Joodse mede-Nederlanders uitleg of detail .  Ook bij Arnon Grunberg. De reden van het noemen als voorbeeld van een eventueel "maatschappelijk probleem".
    Maar net als het "over" in "oververtegenwoordiging" is het voor "maatschappelijk probleem" ook noodzakelijk een redelijke, intersubjectieve, kenbare, liefst min of meer meetbare, hopelijk ooit wetenschappelijke, norm vast te stellen voor "probleem". Hier een poging: de meningen van een groep kunnen gekenmerkt worden als een maatschappelijk probleem, als de meningen van die groep merkbaar verschillen van de rest van de maatschappij, en dat meningsverschil door de rest van de maatschappij als maatschappelijk probleem kan worden gezien.
    Ten eerste die verschillende meningen. Natuurlijk kies je dan de zaken die als hoogste gezien worden aangaande Nederlandse maatschappij. En dat is het bestaan van de Nederland op zich. Het bestaan van een Nederlandse staat. 
    De meningen van personen van Joodse afkomst, voor zover aan deze redactie bekend, aangaande het bestaan van een Nederlandse staat, een Nederlandse nationaliteit, een Nederlandse identiteit, en nationaliteit en nationale identiteit in het algemeen, zijn verzameld elders uitleg of detail . Die meningen variëren van sterk afwijzend tot alle mogelijk nog sterkere varianten daarvan. mede door het bloemrijke taalgebruik kunnen sommige ervan bestempeld worden tot "rabiaat" en dergelijke.
    Nu kan, zonder dat daarvan ene verzameling is aangelegd, aangenomen worden dat van de rest van Nederland er dienomtrent een bijna volstrekt tegenovergestelde houding bestaat. Er zijn ongetwijfeld talloze mensen en groepen die diverse vormen van kritiek op Nederland hebben, maar de houding om Nederland te willen opheffen is relatief klein. Bij het Europese referendum van 2005, toen het over relatief een veel kleinschaliger keuze ging, koos al een kleine tweederde van Nederland voor de meer nationale keuze.
    Het leidt dus geen enkele twijfel dat gesteld kan worden dat de mening van de groep "personen van joodse afkomst" en de groep "de rest van Nederland" i aangaande het bestaan van Nederland en haar identiteit verschilt in een mate die omschreven kan worden als "hemelsbreed'  en meer.
   hetgeen in een concreet voorbeeld kan worden samengevat: stel je de vraag "Om de euro te redden kan de Nederlandse staat opgaan in een Europese superstaat" aan "personen van Joodse afkomst" en aan "de rest van Nederland", dan zal groep "personen van Joodse afkomst" vrijwel universeel "Ja" stemmen, en de groep van "de rest van Nederland" in overgrote meerderheid "Nee".
    De stap naar de aanduiding hiervan als "maatschappelijk probleem" is vanzelfsprekend.
    Daarmee is aan beide voorwaarde voldaan om te praten over "oververtegenwoordiging van Joden': er is sprake van een objectief meetbare oververtegenwoordiging, en er is sprake van een maatschappelijk relevant meningsverschil tussen de twee groepen. Maatschappelijk relevant in die zin dat vertegenwoordigers van de groep "personen van Joodse afkomst" direct staan voor de vraag: "Geven we Nederlands geld aan Europa vrijwel zonder limiet, en geven we Nederlandse bevoegdheden aan Europa vrijwel zonder limiet?", die personen ban Joodse afkomst., Diederik Samsom en Ronald Plasterk, al in het openbaar hiermee ingestemd hebben. Diederik Samsom en Ronald Plasterk hebben openlijk uitgesproken dat zij de belangen van Europa groter vinden dan die van Nederland.
    Dat is een kwestie van groot maatschappelijk belang, met name omdat dit gebeurd zonder dat de Nederlandse burgers hiermee hebben ingestemd, en mede omdat de Nederlandse burgers de enige keer dat ze daartoe de gelegenheid kregen, er expliciet tegen hebben gestemd.
    Je kan deze belangentegenstelling en het successievelijke handelen allerlei kwalificaties hangen. De bovenstaande schets van de situatie laat zien dat de kwalificatie "landverraad" in ieder geval tot de reële mogelijkheden behoort.
    waarop er nog een kwestie is: de vraag of dit, bijvoorbeeld door de kwestie aan de orde te stellen, in de nabije toekomst beter zal worden. Daarvoor is het noodzakelijk de verbanden na te gaan tussen deze specifieke opvattingen, en culturele en maatschappelijke opvattingen en houi8dngen zoals die bestaan binnen de Joodse cultuur in het algemeen. Die zijn geschetst in het hoofdartikel  . Samengevat: de Joodse cultuur heeft een sterk nomadisch karakter, in tegenstelling tot in ieder geval de Noordwest-Europese culturen, die een sterk residentieel karakter hebben. met dus als zeer zichtbare tegenstelling met betrekking tot het bestaan van grenzen en de mogelijkheid daar vrijelijk doorheen te trekken: joden zijn er absoluut voor, de Europese culturen zijn daar sterk tegen. En worden dat laatste steeds meer, gezien hun recente ervaringen met immigranten van niet-Noodwest-Europese afkomst. Deze belangtegenstelling lijkt onoverbrugbaar. En de Noordwest-Europese burgers zullen vermoedelijk hun belangen gaan veiligstellen als ze al te zeer geschaad worden
    Leidende tot het volgende welgemeende advies, tevens de hoofdreden voor het openbreken van het taboe op de discussie erover: aangezien het vrijwel ondoenlijk is zulke sterke culturele houdingen af te leren, het is in ieder geval tweeduizend jaar lang niet gelukt, is het veruit het verstandigst jullie invloedrijke maatschappelijke positie vrijwillig op te geven. Anders loop je het risico op herhaling van van historische gebeurtenissen die niet nader aangeduid hoeven te worden.


Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .