WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, toekomst: dwang op allochtonen

Daar waar het om zaken aangaande allochtone culturen, is de houding van bestuurlijk, intellectueel en multiculturalistisch Nederland volkomen duidelijk: dat moet je tolereren. Het uitoefenen van enigerlei vorm van dwang leidt alleen maar tot verzet, het terugkruipen in eigen cultuur, en bovendien is het discriminatie en racisme. En het doet er eigenlijk niet toe wat het is. Neem bijvoorbeeld vrouwenonderdrukking:.


Uit: De Volkskrant, 16-07-2009, hoofdredactioneel commentaar

Dan liever gescheiden

In een oververhit maatschappelijk klimaat worden kleine kwesties, zoals gescheiden inburgeringscursussen voor mannen en vrouwen, al snel opgepompt tot zaken van nationaal belang. In de Tweede Kamer en de media wordt zelfs over ‘apartheid’ gesproken.   ...
    De gemeenten, die de inburgeringscursussen geven en veel dichter bij de praktijk staan, bekijken deze kwestie echter vanuit een pragmatisch perspectief. Het is nu eenmaal zo dat sommige vrouwen niet naar zulke cursussen komen als er ook mannen aanwezig zijn. Wie is er mee gediend als zij wegblijven? Beter gescheiden inburgeren dan helemaal niet inburgeren.
    Een vrouwengroep kan ook een eerste stap zijn op weg naar emancipatie. Om die reden hadden de feministen van de jaren zestig en zeventig ook een sterke voorkeur voor gescheiden praatgroepen. Zonder de aanwezigheid van dominante mannen zouden vrouwen veel beter in staat zijn vrijuit te spreken. Wat destijds voor sommige westerse vrouwen gold, geldt nu zeker voor sommige niet-westerse allochtonen.  ...


Red.:   Of een extreme vorm ervan: vrouwenbesnijdenis:


Uit: De Volkskrant, 21-07-2009, van verslaggeefster Janny Groen

Stad Den Haag is tegen anti-besnijdeniscontract

Bewustwording is effectiever dan opgeheven vingertje | Stad wil voortzetting preventieproject | SP: verplichte registratie en controle blijft noodzakelijk


Vanuit de overtuiging dat voorlichting beter is dan repressie, pleit de gemeente Den Haag voor voortzetting van een proefproject preventie meisjesbesnijdenis. De gemeente ziet niets in het voorstel van PvdA-staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid om allochtone ouders een anti-besnijdeniscontract te laten tekenen.  ...


Red.:   Of inteelt:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2007, door Fouad Laroui

Zelfs Voltaire woonde samen met zijn nicht

Fouad Laroui vraagt zich af wat zijn kansen zijn bij zijn nichtjes uit Marokko als het kolderieke voorstel van de VVD door de Kamer komt. Verboden, ook zij?


...    Krachtens die logica zou de grootste Engelse dichter, lord Byron, die een relatie had met zijn halfzusje, door de VVD als ‘analfabeet’ worden geclassificeerd. Hij was nooit het land van de tulpen binnengekomen.
    Het is niet zeker dat het voorstel door de Kamer komt. Al was het maar omdat iedereen in het Rif-gebergte min of meer neef en nicht van elkaar is en je dus iedereen zou moeten verbieden te trouwen, wat toch in strijd zou zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Laten we even niet vergeten dat die zijn geÔnspireerd door de filosofen van de Verlichting, onder wie een zekere Voltaire, die samenwoonde met Madame Denis: ja hoor, zijn eigen nicht. ...


Red.:   Of ordehandhaving op straat:
 

Uit: DePers.nl, 26-03-2010, door Remco Tomesen

Fuck je Hollandse principes

Leraren, agenten en beveiligers leren op cursus hoe ze om moeten gaan met straatcultuur. Belangrijkste les: laat je Nederlandse normen thuis.

 
Red.:   Of de wens tot bidden in openbare instellingen:  


Uit: De Volkskrant, 14-03-2008, van onze Sander van Walsum

Moslimscholieren Berlijn mogen bidden in pauzes

Volgens rechter is bidden een grondrecht, ook op openbare scholen | Docentenvakbond vreest ‘dramatische gevolgen’


Berlijnse scholen moeten, als daar behoefte aan bestaat, gebedsruimten beschikbaar stellen aan islamitische leerlingen. Volgens de administratieve rechtbank is het bidden een grondrecht dat ook op openbare scholen moet worden gewaarborgd.
    De rechter stelde een 14-jarige gymnasiast in het Berlijnse stadsdeel Wedding in het gelijk die het recht had opgeŽist om in de pauzes zijn ‘religieuze plichten’ te vervullen. ...


Red.:   Of boerka's:


Uit: De Volkskrant, 14-07-2010, hoofdredactioneel commentaar

Boerkaverbod

In het Franse openbare leven is de gezichtsbedekkende sluier geen wijd verbreid verschijnsel. Verre van dat. Naar schatting zijn er niet meer dan tweeduizend islamitische vrouwen die de boerka of nikab dragen.   ...
    Het vrijheidsbegrip heeft niet alleen betrekking op de onvrijheid van vrouwen die mogelijk onder dwang hun gezicht bedekken, maar omvat ook het recht om op grond van een religieuze of andere overtuiging een boerka of nikab te dragen. ...
 

Uit: De Volkskrant, 25-11-2006, ingezonden brief van M. Bauwens (Den Haag)

Verbod op boerka is intolerant

Zaterdag las ik in de Volkskrant, dat het kabinet op vrijdag 17 november heeft besloten tot een verbod van boerka’s op straat. ...
    Het is een beslissing die is genomen met een ongefundeerde angst als grondslag. Mijns inziens zijn niet de boerka’s op straat symbool van een tweedeling in de samen-leving maar juist het verbod erop. Dit verbod staat voor een toenemende intolerantie en uitsluiting (die verder reikt dan de boerka’s). ...


Red.:  Als er ergens "te weinig" allochtonen zijn, krijg je beschuldigingen van racisme en wordt je gedwongen er te gaan zoeken, voor je club of iets dergelijks. Zijn er volgens dezelfde norm (evenredigheid) te veel allochtonen, mag je allochtonen "niet dwingen":


Uit: De Volkskrant, 03-05-2010, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Voetbalclub zet allochtonen op wachtlijst

De Nijmeegse voetbalclub Quick 1888 gaat per direct allochtone kinderen die zich aanmelden op een wachtlijst plaatsen. Het bestuur wil op deze manier de verhouding tussen allochtonen en autochtonen in de jeugdafdeling herstellen.

Dat laat het bestuur weten op de website van de club. Op dit moment is 80 procent van de 550 leden van de club van allochtone afkomst. De club wil dit aantal terugschroeven naar 50 procent. ‘Het evenwicht is zoek’, zegt bestuurslid John Peters. ‘We willen van het allochtonenimago af. De club moet een normale afspiegeling van de maatschappij worden.’  ...


Uit: De Volkskrant, 06-05-2010, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Nijmegen tegen allochtonenstop

De gemeente Nijmegen wil niet dat voetbalclub Quick 1888 haar aannamebeleid baseert op uitsluiting van allochtone jeugdspelers. De twee partijen voerden dinsdag een gesprek om tot een andere oplossing te komen. Tot die er is, zet de club het aannamebeleid door.

Tussentitel: Gemeente vindt dat voetbalclub Quick beleid moet wijzigen

Het bestuur van de Nijmeegse club kondigde vorige week aan nieuwe allochtone jeugdspelers op een wachtlijst te zetten. Ze mogen wel meetrainen, maar niet deelnemen aan de competitie. Dit om de verhouding tussen autochtonen en allochtonen, die volgens het bestuur te scheef is, te stabiliseren.
    De gemeente Nijmegen keurt een quotum af. Dinsdag ging GroenLinkswethouder van sport Floris Tas daarom met het clubbestuur praten.   ...


Red.:    Diezelfde gemeente Nijmegen is ťťn van de voorlopers ij het gebruik van quota opscholen. Quota van autochtonen, want daarvan kunnen er wel te veel zijn ... Dat heet dan een "witte school" en is een schande. Een voorbeeld van discriminatie en racisme.
    Een paar maanden nog zo'n geval:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2010, van verslaggevers Poul Annema en John Wanders

PVV pleit voor allochtonenstop sportclubs en slikt het weer in

De PVV in Den Haag heeft donderdag beroering veroorzaakt met haar voorstel een ‘tijdelijke allochtonenstop’ in te voeren voor amateurclubs. ...
    De indiender, PVV-Kamerlid en Haags raadslid Richard de Mos ...
    Volgens De Mos is het ‘al jaren ellende bij vele clubs met een hoog percentage niet-westerse allochtone leden’. Hij noemt het probleem van wanbetaling en het probleem van verbale en fysieke geweldsincidenten op en rond het veld. Dan zijn er nog de aanhoudende klachten van sportclubs over de gebrekkige participatie van allochtonen in het vrijwilligerswerk waarop amateurclubs draaien.   ...
    Wethouder Klein erkent dat bij een deel van de ongeveer vierhonderd Haagse sportverenigingen dit type problemen speelt: ....


Red.:    Als iemand een wethouder Klein (CDA) dit zegt, zijn de opmerkingen van De Mos voor 100 procent waar. Natuurlijk wil men geen echte maatregelen nemen:

  ‘Maar een vereniging kan een lid dat zich misdraagt of geen contributie betaalt royeren.’ De zwakste clubs krijgen begeleiding van de KNVB en de gemeente, stelt Klein. ‘We hebben ze in beeld.’

Van dit soort dingen is tot nu toe nooit iets gekomen. Vanwege deze houding:

  ‘Dat de voetbalsport islamiseert, is kolder’, zegt Louk Burgers, directeur van De Sportbank in Den Haag, een landelijke proeftuin van NOC*NSF die onderzoekt hoe integratie in de sport beter gestalte kan krijgen. ‘Sport haalt mensen uit hun isolement. Ze komen om te sporten, niet om te bidden.’ Allochtone en autochtone clubleden moet zich wel in elkaar willen verdiepen, onderstreept Burgers.

Dat laatste is flagrante onzin: natuurlijk hoeven autochtone voetballers en vrijwilligers niet de verdiepen in allochtonen - die allochtonen moeten gewoon gelijkwaardig meewerken, en als ze uitvreten, ze gewoon eruit gooien. Dat is de enige manier om de verenigingen te laten overleven, want als je uitvreten op zulke schaal laat voortgaan, sterft het sociale vertrouwen bij de anderen.
    Een ernstige misstand waarvan het bestaan bij de redactie onbekend was:


Uit: De Volkskrant, 15-08-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman


Geen woningkeuze voor asielzoeker

Asielzoekers die te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, mogen niet meer zelf bepalen waar ze gaan wonen. ...


Red.:   Wat natuurlijk de oorzak is het het bij elkaar gaan hokken zodat ze hun oude achterlijke culturele gewoontes kunnen houden, zoals de SomaliŽrs hun qat-kauwen.
  De meeste vluchtelingen willen zich vestigen in steden, omdat ze daar sneller aan werk denken te komen


Een aperte leugen, dat laatste. De waarheid:
  omdat daar al familieleden en landgenoten wonen. Woningen in dorpen of kleinere gemeenten weigeren ze om die reden.


En omdat ze in dorpen en kleinere steden veel sneller zichtbaar niet-werken, en daarop aangesproken gaan worden.
    En natuurlijk is er al heel lang nog een meninente en doorslaagevende reden om asiezokers te plaatsen:
  in veel steden heerst woningnood. Andere gemeenten blijven juist zitten met de woningen die ze verplicht beschikbaar houden voor vluchtelingen.


    En het verschijnsel is massaal:
  Er zitten ongeveer vierduizend vluchtelingen in een asielzoekerscentrum in afwachting van huisvesting.


    Dat de bestaande misstand het gevolg is van multiculturaltisch gezemel laat het vogende zien:
  Overtuigen werkt volgens een woordvoerder van de provincie Zeeland beter dan dwang. 'Je kunt je voorstellen dat een alleenstaande jonge asielzoeker zich niet helemaal thuis voelt in een dorp. ...'


Natuurlijk gaat een jonge SomaliŽr liever quat-kauwen van zijn uitkering, maar die jonge asielzoekers:

  Een 17-jarige Somalische jongen ...een 17-jarige Irakees ...

... horen dan ook helemaal niet thuis in Nederland. Het is nauwelijks voorstelbaar dat er meer dan ťťn exemplaar te vinden is in heel SomaliŽ, of elders, dat op zo'n jeugdige leeftijd recht op asiel wegens politieke vervolging. En dat ze elkaar als groep onderdrukken is nog veel minder een reden, aangezien de kans 100 procent is dat de groep waartoe hij behoort zelf tot de onderdrukkers behoort - want, zoals gezegd: ze onderdrukken elkaar, en zijn dus allemaal onderdrukkers. Dat hoort bij de stammencultuur in dat soort landen


Naar Cultuur, integratie, toekomst  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .
 

 

3 aug.2010