De Volkskrant, 02-07-2009, Van onze verslaggeefster Marjon Bolwijn .2008

PvdA-wethouder:  'Als je een offer vraagt van ouders, moet het alternatief vooreen sterke witte school goed zijn

‘Wit en zwart samen op voorschool’

Interview Lodewijk Asscher | De Amsterdamse onderwijswethouder pleit voorgemengde voorscholen voorkinderen van 2,5 jaar

Amsterdam wil de segregatie in het onderwijs tegengaan met voorscholen, waar kinderen vanaf 2,5 jaar uit kansrijke en kansarme gezinnen samen drie dagdelen naar toe gaan. Deze gemengde voorschool is gratis, uitdagender dan een kinderdagverblijf en een goede voorbereiding op de basisschool. Dat maakt het ook aantrekkelijk voor kinderen van autochtone ouders, meent wethouder van Onderwijs Lodewijk Asscher (PvdA).

Nu zijn voorscholen alleen toegankelijk voor kinderen met een taalachterstand, met als doel die weg te werken voordat zij naar de basisschool gaan. Met als gevolg dat de scheiding tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ kinderen al heel jong begint, want de meeste autochtone kinderen gaan of naar een kinderdagverblijf of naar een peuterspeelzaal.

Asscher streeft ernaar over een jaar de eerste gemengde voorscholen te openen in een aantal wijken met een gemêleerde bevolking. Hij trekt er 2 miljoen euro voor uit.

Wat biedt een voorschool autochtone kinderen zonder taalachterstand?

‘Deze kinderen zitten nu vaak op dure, witte kinderdagverblijven. De gemengde voorschool is gratis, brengt kinderen van uiteenlopende achtergronden bij elkaar en is uitdagender, want kinderen worden er spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Dat zal veel ouders aanspreken. We weten dat de woordenschat van kinderen aan het begin van de basisschool een goede voorspeller is van het verloop van hun schoolloopbaan. Daar wordt op een voorschool aan gewerkt. Gaan alle kinderen vanaf 2,5 jaar daarheen, dan is hun uitgangspositie op de basisschool gelijker dan nu het geval is en dat zal over de hele linie tot betere schoolprestaties én meer gemengde scholen leiden. Het is voor alle ouders makkelijker hun kinderen naar een gemengde school te laten gaan als de kinderen elkaar al goed kennen én als zij zien dat de verschillen in beheersing van de Nederlandse taal niet zo groot zijn.’

De Adviesraad voor Diversiteit en Integratie stelt vandaag radicalere maatregelen voor, zoals een centrale aanmelding en plaatsing van leerlingen om gemengde scholen te creëren.

‘Vooralsnog voel ik daar niet voor. Als je een verplichte centrale inschrijving invoert, zonder dat je ouders kunt garanderen dat hun kinderen op een goede school terechtkomen, dan zullen zij nog eerder verhuizen, dan hun kinderen gedwongen naar een slechte school laten gaan. ’

Wat werkt volgens u wel?

‘Verbeteren van de kwaliteit van zwakke scholen. Daar ligt mijn prioriteit. Zestig van de tweehonderd basisscholen in Amsterdam voldoen nog niet aan de kwaliteitseisen. Over die verbetering heb ik harde afspraken gemaakt met schoolbesturen en daar wordt veel geld in geïnvesteerd. De ondersteuning van leerkrachten begint zijn vruchten af te werpen. Op een aantal zwakke scholen is de cito-score dit jaar al hoger dan vorig jaar.’

Kansarme en kansrijke kinderen samen naar school laten gaan is een goede manier om de schoolprestaties te verbeteren, redeneert de Adviesraad.

‘Niemand wil experimenteren met zijn kinderen. Als je toch een offer vraagt van ouders dan moet het alternatief voor een sterke witte school goed zijn. Dus moeten we eerst iets doen aan de kwaliteit.’

De Adviesraad ziet graag een strengere lokale overheid, die schoolbesturen op de huid zit.

‘Een centraal sturende rol vanuit het stadhuis is niet nodig. Er zijn hoopgevende initiatieven, zoals bij een compleet zwarte school die door gebrek aan voldoende leerlingen moest sluiten. Het schoolbestuur en de ouders hebben zich gezamenlijk ervoor ingespannen dat de overgebleven leerlingen niet met zijn allen op een zwarte school terecht kwamen, maar werden verspreid over meer gemengde scholen.’

Wat vindt u van het advies populaire witte scholen geen toestemming te geven tot uitbreiding als zij zich niet inspannen voor menging?

‘Het gaat niet alleen om menging maar ook om de vraag of een school een buurtschool is, of veel leerlingen wegtrekt uit andere buurten. Als dat laatste het geval is, kun je overwegen uitbreiding niet toe te staan, of alleen onder de voorwaarde dat de extra plaatsen ten goede komen aan kinderen uit de buurt.’
 

Tussenstuk:
Aanbevelingen voor menging witte en zwarte scholen

Aanbevelingen Adviesraad voor Diversiteit en Integratie, waaraan onder andere voorzitter Ankie Verlaan, onderwijssocioloog Maurice Crul en publicist Pieter Hilhorst hebben bijgedragen:
  Het postcodebeleid moet op de schop. Centra le registratie en plaatsing levert meer gemengde scholen op in gemengde buurten.
  Geen toestemming voor uitbreiding aan populaire witte scholen die zich niet inspannen voor menging.
  Veel ouders, allochtoon en autochtoon, willen een goede, gemengde school. versterk de positie van ouders zodat zij gezamenlijk meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Stimuleer voorlichtingsteams voor allochtone ouders. '}
  Leerlingen van basisscholen in witte en zwarte wijken met elkaar in contact brengen door middel van sport- en cultuurevenementen, mentoraten en gezamenlijke maatschappelijke stages.
  Zet de beste docenten in de moeilijkste klassen.  Betere beloning voor leerkrachten die didactisch en empathisch sterk onderlegd zijn.
  Gratis openbaar vervoer voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die buiten hun wijk naar school gaan.
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]