De Volkskrant, 21-10-2010, van verslaggever Ron Meerhof .2009

'Of scholen gemengder moeten, is de vraag'

Staatssecretaris is geen voorstander van meer sturing | ‘Veel goede zwarte scholen.’

CDA-staatssecretaris Marja van Bijsterveld (Onderwijs) ziet er niets in om gemeenten bevoegdheden te geven om scholen gemengder te krijgen. Gesteund door de fracties van CDA en VVD stelt ze de keuzevrijheid van ouders boven alles.

In een debat met de Kamer toonde ze zich in het geheel niet overtuigd van de wenselijkheid om scholen gemengder te krijgen. Het is maar de vraag of klassen waar leerlingen met verschillende etnische of sociaal-economische achtergrond bij elkaar zitten, wel beter presteren dan ‘homogene klassen’, meent Van Bijsterveld.

De CDA-staatssecretaris maakt zich ook geen zorgen over de toename van ‘zwarte’ scholen – achterstandsscholen waar in de regel allochtonen zwaar oververtegenwoordigd zijn – die in recente rapportages is gesignaleerd. ‘Er zijn veel zwarte scholen die het heel goed doen’, aldus Van Bijsterveldt. Internationaal slaan de prestaties van allochtone leerlingen op Nederlandse scholen geen slecht figuur, stelt ze.

In het geval van scholen in binnensteden die impopulair zijn en vervallen tot achterstandsscholen, beval ze vooral aan om zorg te dragen voor het uiterlijk van de gebouwen. Haar partijgenoot Jan Jacob van Dijk opperde dat de keuze van veel ouders voor scholen in vinexwijken is ingegeven door de omstandigheid dat scholen in binnensteden vaak slecht onderhouden zijn en vies ruiken.

VVD-Kamerlid Dezentjé koos de kant van het CDA en hamerde op behoud van keuzevrijheid. ‘Ouders kiezen niet voor witte of zwarte scholen maar voor een school van goede kwaliteit. Ook zwarte scholen kunnen heel goed zijn.’ Van Bijsterveld: ‘Ik kies voor de lijn Dezentjé-Van Dijk.’

‘Dit is de logica van de jaren tachtig: er is geen probleem’, reageerde SP-Kamerlid Jasper van Dijk. ‘U gaat dus helemaal niets aan de segregatie in het onderwijs doen’, constateerde GroenLinks-Kamerlid Dibi. ‘Dat is verbijsterend. Het Nederlandse onderwijssysteem is een van de meest gesegregeerde van Europa.’

Juist daarom drong PvdA-Kamerlid Kraneveldt voor het debat aan op maatregelen als invoering van een vast meldmoment voor het primair onderwijs. In de praktijk schrijven hoog opgeleide ouders hun kinderen jaren eerder in dan laagopgeleide, vaak allochtone, ouders. De betere scholen zitten dan al vol. Ook wil ze gemeenten de mogelijkheid geven te werken met dubbele wachtlijsten. Scholen die niet willen meewerken, zouden gedwongen moeten kunnen worden.

Kraneveldts partijgenoten minister Van der Laan (Integratie) en staatssecretaris Dijksma bleken, anders dan Van Bijsterveld, wel ontvankelijk hiervoor. Dijksma zegt echter nog te wachten op uitkomsten van proeven met dergelijke maatregelen.
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]