WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Multiculturalisme: cultuurverraad door het CGB

14 dec.2009

De Commissie Gelijke Behandeling is een door de overheid in het leven geroepen instelling om uitspraak te doen in gevallen van vermeende discriminatie, ten einde de rechtbanken van dit soort zaken te ontlasten, en om een systeem van expertise op te bouwen (voor de rol van de algemene juristen in dit proces, zie hier uitleg of detail ). De werkelijke aard van het CGB kan afgeleid worden uit het soort mensen dat er lid van is:


Van: annefrank.org (opgeslagen dec. 2009) uitleg of detail

Peter R. Rodrigues is jurist bij de Anne Frank Stichting en co-redacteur van de Monitor Racisme & Extremisme.
...
Achtergrond en expertise
Rodrigues is sinds 1 oktober 2000 werkzaam bij de Anne Frank Stichting en hoofd van de afdeling Onderzoek & Documentatie. ...
    Van februari 1995 tot oktober 2001 was hij Lid van de Commissie Gelijke Behandeling. ...


Red.:   Dit zijn wat meningen van Peter Rodrigues:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2009, door Peter Rodrigues:

Vervolging moet, ook al wordt hij martelaar

De beslissing van het Amsterdamse hof om het OM opdracht te geven Wilders te vervolgen, houdt de gemoederen bezig. ...
    Moslim ... Net als bij het jodendom is sprake van een dubbele dimensie: religie en afkomst. In de achtste Monitor Racisme & Extremisme is er voor gepleit beide gronden in de beoordeling mee te nemen. Daarvoor is nog meer reden, nu de aangiften ook uitlatingen betreffen die zich richten tegen bijvoorbeeld asielzoekers, door hen gelijk te stellen met criminelen en leugenaars. Het is van belang dat de rechter, die uiteindelijk moet oordelen, ook deze mogelijke discriminatie op grond van etniciteit onderzoekt.
    Ten slotte is er een heftige discussie over de (on)wenselijkheid van het verbod van discriminerende beledigingen. ... Juist in deze tijd willen we ook uitlatingen verbieden die tot radicalisering en soms ook terrorisme zouden leiden. ... Kortom, uitbreiding van de vrije meningsuiting heeft ook nadelen.   ...


Red.:   Peter Rodrigues is voor het de mond snoeren van Geert Wilders, hij is voor het verbieden van het kwalificeren van asielzoekers als profiteurs onafhankelijk van of ze het zijn, en is voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting in het algemeen. De meest extremistische vorm van multiculturalisme, die vindt dat moslims en immigranten alles moet worden toegestaan, en dat autochtonen daar niets over mogen zeggen. Het soort houding dat zijn volkomen weerspiegeling vindt in het functioneren van het CGB, waarvan we hier voorbeelden gaan geven.
    Kenmerkend lid nummer twee: Philomena Essed:


Uit: antioch.edu, opgeslagen 10-02-2016. uitleg of detail

Philomena Essed, PhD

Philomena Essed holds a PhD from the University of Amsterdam (1990) and an Honorary Doctorate from the University of Pretoria (2011). Dr. Essed is professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies for Antioch University’s PhD in Leadership and Change program and is an affiliated researcher for Utrecht University’s Graduate Gender program.    ...
    ...In the Netherlands, she co-founded the Network for College Educated Black, Migrant and Refugee Women (mid 1980s) and worked with the team that established the national institute E-quality: Experts in Gender and Ethnicity (1997/8). She has been a member of the Dutch national Temporary Expert Commission for Women’s Emancipation (1998-2001) and a member of the Dutch Selection Commission of Members of the Judiciary (2003-2010). Since 2004, she has occupied the position of Deputy Member of The Netherlands Institute for Human Rights (previously know as The Dutch Equal Treatment Commission) where she serves as a panel member in hearings and investigations about structural discrimination, including race, gender, religion, age, sexual orientation and, disability. ...


Red.:   En opvattingen van mevrouw Essed zijn deze:


Van: wikipedia.org, opgeslagen: 10-02-2016.

Alledaags racisme

Alledaags racisme is een in 1984 als boek gepubliceerde doctoraalscriptie van de antropologe Philomena Essed over racisme in Nederland. ...


Red.:    Oftewel: mevrouw Essed is beroeps-propagandist van het inmiddels bekende negerstandpunt: "Alle Nederlanders zijn racisten" uitleg of detail . Bij uitstek "geschikt" dus om te oordelen over geschillen met ras als betrokken factor.
     En voor de andere afdeling op het maatschappelijke veld van het etnische dispuut is er een bijpassende andere expert. Die bleek operationeel middels het volgende bericht:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2016, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Zware kritiek op tentenkamp voor asielzoekers in Nijmegen

Het Nijmeegse tentenkamp Heumensoord, waar sinds het najaar bijna drieduizend asielzoekers worden opgevangen, is schadelijk voor de veiligheid en gezondheid van mensen, stelt het College voor de Rechten van de Mens. ...
    'In de communicatie gaat het volledig mis', zegt Elsa van de Loo, die als beleidsadviseur van het College voor de Rechten van de Mens betrokken was bij het onderzoek. ...


Red.:    Hier de geloofsbrieven van de mevrouw Van de Loo:

Moslima met hoofddoek. Dus fundamentalistisch gelovig. Islamitisch. Als in "De islam is de zin van mijn leven". Hoe fundamentalistisch? Dat blijkt hier:

Schrijvende voor de website voor radicale moslims wijblijvenhier.nl zo fundamentalistisch.
    En hier:

Uit: Elsevier.nl, 22-12-2010, door Robin van der Kloor

Wilders wil leden Sharia4Holland land uitzetten

De extremistische organisatie Sharia4Holland roept moslims op om van Nederland een islamitisch land te maken. ...

Sharia4Holland is sinds kort openlijk actief in Nederland en wil dat ons land een islamitische staat wordt.    ...
    Tot voor kort had Sharia4Holland een eigen Facebook-pagina, waar mensen zich als 'vrienden' kunnen melden. Tot de vrienden van deze pagina behoorden Jongerenvertegenwoordiger Elsa van de Loo ...


Red.:    Sharia4Holland zo fundamentalistisch.
    Oftewel: mevrouw Van de Loo is beroeps-propagandist van het inmiddels bekende moslimstandpunt: "Alle Nederlanders moeten aan de islam". Bij uitstek "geschikt" dus om te oordelen over geschillen met religie als betrokken factor.
     Als toetje een aanbeveling van de rabiaat politiek-correcte publicatie de Volkskrant uitleg of detail :

  ... Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijk adviesorgaan  ...

Als de rabiaat politiek-correcte publicatie de Volkskrant iets aanbeveelt als "onafhankelijk", kan men er gevoeglijk van uitgaan dat dat iets minstens net zo rabiaat politiek-correct is als de Volkskrant zelf.
     Dat wat betreft de grondhouding waarop het CGB oordeelt. Over naar de concrete zaken. Bij de eerste blijkt ook meteen dat men na een uitspraak van het CGB formeel nog wel een beroep kan doen op de rechter, maar dat deze het advies meestal volgt:


Uit: Volkskrant.nl, 15-12-2005, ANP.

Islamitische school negeert uitspraak over hoofddoek

...    Het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling is juridisch niet bindend. 85 procent van de oordelen wordt echter opgevolgd. Bovendien moet de rechter bij een eventuele rechtszaak het oordeel meenemen in de toelichting op het vonnis. Als de rechter al afwijkt van het oordeel van de CGB dan mag dat alleen gemotiveerd. In ruim 70 procent van de gevallen volgt de rechter het oordeel van de Commissie.


Red.:   Het ontlasten van de rechtbanken is dus wel gelukt, maar de opbouw van expertise is in zijn tegendeel verkeerd. Zonder nog voorbeelden te noemen kan al gesteld worden dat het CGB in vrijwel alle maatschappelijke ogen behalve die van allochtonen en multiculturalisten heeft ontwikkeld tot een orgaan dat discrimineert ten gunste van de klager over discriminatie: immigrant, allochtoon, moslim. Hieronder een uitgebreide reeks voorbeelden die deze conclusie onderbouwt. We beginnen met een geval dat op zich al afdoende is:
 

Uit: De Volkskrant, 27-06-2001, van een verslaggeefster

Hulpgriffier mag hoofddoek dragen

De rechtbank in Zwolle heeft de islamitische studente Ayse Kabaktepe gediscrimineerd op godsdienst door haar niet aan te nemen als hulpgriffier. De vrouw wil tijdens zittingen haar hoofddoek blijven dragen. Volgens de rechtbank is dat in strijd met landelijke kledingvoorschriften voor rechtbanken.
    De Commissie Gelijke Behandeling, die dinsdag met dit oordeel kwam, stelt dat een hulpgriffier wel een hoofddoek mag dragen en dat de gelijke behandeling van mensen met een bepaald geloof van een hogere orde is dan een kledingvoorschrift.   ...


Red.:    Er is hier werkelijk geen enkel maar dan ook geen enkel goed argument te vinden voor dit oordeel. Want wat door het CGB  een 'kledingvoorschrift' wordt genoemd, is niet alleen een kledingvoorschrift, zoals een petje voor een werknemer in een supermarkt, maar het is een symbool voor de gelijkheid in de rechtspraak. Het is een symbool van onze rechtsstaat.
    Ovendien is het door de CGB gegeven argument een drogreden - een arguemtn dat in vrijwle alle uitspraken herhaald wordt. Want het niet mogen dragen van een hoofddoek belemmert op geen enkele wijze de vrijheid van godsdienst van de moslim. Zij zijn even vrij moslim te zijn als ervoor - het enige dat beperkt wordt, is het tentoonstellen van symbolen van godsdienst.
    Ja, zou de moslim kunnen stellen: maar de symbolen maken een integraal deel uit van die godsdienst. Oké, is dan het antwoord, maar dat geldt precies hetzelfde voor de rechtspraak en de rechtstaat: het symbool van de onpartijdigheid ervan, de uniforme kleding van de rechtspraak, is evenzeer een integraal onderdeel van de rechtsstaat.
    En op dat moment wordt de keuze voor al dan niet hoofddoek de keuze tussen het primaat van de religie of dat van de rechtsstaat. En het CGB koos voor de religie. Dus tegen de rechtstaat.
    Er waren er meer die dat zo zagen:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2001, door Afshin Ellian en Paul Zoontjens, werkzaam aan de rechtenfaculteit van respectievelijk UvA en KUB.

Uitspraak over dragen hoofddoek zit er naast

De Commissie Gelijke Behandeling staat Ayse Kabaktepe toe een hoofddoek te dragen in de rechtszaal. De commissie is er niet van overtuigd dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht in een multiculturele samenleving via uniforme kledingsvoorschriften tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Het oordeel van de commissie laat zien dat de benadering van de vrijheid van godsdienst op tegenspraak kan stuiten als het gaat om het verschijnsel van de hoofddoek. De zienswijze van de commissie is onevenwichtig.
    Ten eerste verbindt zij het dragen van de hoofddoek met de vrijheid van godsdienst. Zoals gebruikelijk wordt er zwaarwegende betekenis toegekend aan de religieuze overtuiging en wordt er niet getreden in de inhoud. ...
    Ten tweede vindt de commissie dat uniforme kledingsvoorschriften op gespannen voet staan met de multiculturele samenleving. Op wiens en welke voorwaarden dient de rechterlijke macht een afspiegeling van multiculturaliteit te zijn? Hoever moet daarnaast de constitutioneelrechtelijke aanpassing aan de diversiteit van culturen in de samenleving gaan?
    Bij de kreet 'multiculturele samenleving' baseert de commissie zich vooral op de ideologie van het rechtspluralisme: elke groep zijn eigen rechtsorde. Deze impliceert in hoge mate een onverschillige houding jegens de grondbeginselen van het recht en de conflicten in een rechtsorde. ...
    Daarom zijn, voor het behoud van de pluraliteit, voor iedereen gelijk geldende wetten en grondbeginselen van belang. De multiculturele samenleving is een samenleving van conflicten. Daarin moet de macht die de conflicten moet beslechten, in staat worden gesteld om voor het oog van burgers boven de conflicten te staan.


Red.:   Allemaal niets meer dan gezond verstand.
    Een ander standaardgeval van de commissie:


Uit: De Volkskrant, 07-11-2006, ANP.

Commissie: moslimdocente mag hand weigeren

Het Vader Rijn College in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze handen geeft. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dinsdag bepaald in een zaak die de school en de docente hadden aangekaart.
    De docente weigerde sinds de zomervakantie om geloofsredenen de handen van mannelijke collega's te schudden. Eerder had ze daar geen problemen mee. Vanwege de weigering besloot directeur Bart Engbers van het college haar te schorsen en de zaak voor te leggen aan de Commissie Gelijke Behandeling. De docente deed dat ook.
    Volgens de uitspraak van de CGB staat de weigering om handen te schudden de doelstelling van het Vader Rijn College niet in de weg. Die doelstelling is onder meer het bijbrengen van respectvolle omgangsvormen, de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt en ze bekend maken met de daar gebruikelijke omgangsvormen. ‘Hoewel het geven van een hand hier wellicht het meest gangbare voorbeeld van is, zijn er ook andere vormen van begroeten denkbaar. Dat sluit naadloos aan bij de eigen omgangscode van de school, die beoogt etnocentrisme tegen te gaan’, aldus het oordeel van de CGB.    ...
     ... ‘Per geval beoordelen wij in hoeverre een werkgever de afweging heeft gemaakt tussen de verplichting te zorgen voor een discriminatievrije werkvloer en ruimte te laten voor invulling van het geloof door werknemers’, aldus CGB-voorzitter Alex Geert Castermans.


Red.:   Wat een vergissing van die meneer Engbers om het idee te hebben dat het CGB neutraal is wat betreft de islam en andere opvattingen. Kijk maar hoe ze oordeelt in een geval waar het niet de islam is, maar een ander geloof geen rol speelt:


Uit: De Volkskrant, 16-04-2008,

‘Ambtenaar móet homo trouwen’

Alle trouwambtenaren moeten bereid zijn homostellen te huwen. Sollicitanten die dat weigeren, mogen door een gemeente worden afgewezen. Dat is de kern van een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De commissie deed dinsdag uitspraak in een zaak die was aangespannen door een sollicitant die door de gemeente Langedijk was afgewezen. De reden voor zijn afwijzing was dat hij wegens gewetensbezwaren weigerde het homohuwelijk te voltrekken.
    De CGB zet met haar uitspraak een politieke discussie op scherp. CDA, ChristenUnie en PvdA hebben de kwestie bij de coalitieonderhandelingen in de ijskast gezet door af te spreken dat homo’s in elke gemeente moeten kunnen trouwen. Individuele ambtenaren zijn echter niet verplicht om homohuwelijken te sluiten.
    De SGP-fractie in Tweede Kamer heeft het kabinet dan ook om een reactie gevraagd.... Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie vrezen dat de CGB nodeloos problemen aan het oprakelen is. ‘De CGB dreigt het doel uit het oog te verliezen: dat een homostel in elke gemeente moet kunnen trouwen’, vindt Liesbeth Spies (CDA). Ed Anker (CU) vreest dat gewetensbezwaarde ambtenaren straks helemaal geen huwelijken meer mogen sluiten.
 

Red.:   Als een christen bezwaar heeft tegen het trouwen van homo's heeft dat voor het CGB natuurlijk niet dezelfde betekenis als een moslim die bezwaar heeft tegen handenschudden. Dat laatste is wel doorslaggevend qua overtuiging, want het komt van de islam.
    Vanaf hier het dus alleen nog maar over het stapelen van dwaasheid op dwaasheid:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2006, van een verslaggever

Banken discrimineren bij hypotheekverstrekking

Banken stellen inwoners van arme wijken achter. Zeker 235 duizend mensen.


Banken discrimineren indirect op afkomst bij het verstrekken van hypotheken. Dat concludeert de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).
    Volgens de commissie verstrekken zeven van de negen onderzochte banken geen hypotheken aan mensen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Zij zijn daardoor aangewezen op de dure huursector, of moeten lang wachten op sociale huurwoningen. Dat zijn altijd niet-Nederlanders.
    Vier banken, Argenta, Fortis Bank, ING en de Postbank, stellen extra eisen aan mensen die in bepaalde wijken van de vier grote steden een huis van rond de 100 duizend euro willen kopen. Volgens de CGB betreft dat wijken waar veel niet-westerse allochtonen wonen.
    Daarmee discrimineren deze banken indirect. De commissie verwondert zich ook over het uitblijven van hypotheken aan de 235 duizend mensen met verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.   ...


Red.:   "Indirecte discriminatie"... Neem eens een ander voorbeeld van deze redenatie: de sociale diensten stellen eisen aan een uitkering gebaseerd op het niet-hebben van werk; autochtonen hebben veel minder niet-werk dat allochtonen; dus sociale diensten discrimineren indirect autochtonen door deze minder minder uitkeringen te geven.
    Een gevalletje van wat later:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2010, door Tjerk Gualthérie van Weezel

Ben je anders: geen hypotheek

Banken nemen geen risico: voor iedereen die afwijkt, is het moeilijk geld lenen.

Tussentitel: 'Banken zeggen vaak al te makkelijk nee'

Grijnzend keerde de hypotheekadviseur van ABN Amro het scherm om toen Bob Kronenburg (27) hem had gevraagd hoeveel hij voor een huis zou kunnen lenen. ‘Op het scherm stond groot het cijfer nul’, vertelt de jonge ondernemer, nog steeds met verontwaardiging in zijn stem. ...
    Victor Horstink herkent de situatie. Hij had bij een zelfstandig hypotheekadviseur al nul op het rekest gekregen, toen de ING besloot een ‘persoonlijk adviseur’ langs te sturen. Eindelijk een bank die verder kijkt dan mijn laatste drie winstcijfers, dacht Horstink. ‘Als iemand zich serieus in mijn onderneming verdiept, zou hij snel tot de conclusie komen dat mijn vriendin en ik samen gemakkelijk meer kunnen lenen dan op basis van de winst wordt berekend.’   ...
    Maar toen de bankier het verhaal had aangehoord, vulde hij, net als de adviseur voor hem, de laatste drie winstcijfers in. Hij nam het gemiddelde, vermenigvuldigde dat met een cijfer tussen de 4 en de 5, en kwam tot een hypotheek van ongeveer 2 ton.
    Frustrerend, vindt Horstink. ‘Dat bedrag is te weinig voor de woonboot die we graag zouden willen kopen. Maar ik vind het vooral irritant dat ze niet serieus naar mijn bedrijfsvoering kijken.....’
    Voor zelfstandige ondernemers is het de laatste jaren lastiger geworden een huis gefinancierd te krijgen, zegt Michel Ligtlee van de Vereniging Eigen Huis (VEH). ...


Red.:   Vul dat aan met: onder zelfstandige ondernemers zijn er veel allochtonen, dan is het meteen discriminatie volgens de CGB. Nu zijn het autochtonen, en er kraait geen CGB-haan naar. Je reinste discriminatie.


Uit: Volkskrant.nl, 11-05-2007, ANP

Amsterdamse bibliotheek wees moslima onterecht af

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft vorig jaar een sollicante die haar hoofddoek zo vastknoopte dat haar hals en nek niet zichtbaar waren onterecht afgewezen. Dat oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in een vrijdag gepubliceerde uitspraak. Volgens de commissie heeft de OBA ‘verboden onderscheid gemaakt op grond van godsdienst’.
    De moslima schreef zich in juli vorig jaar in bij een uitzendbureau, omdat ze op zoek was naar een vakantiebaan. Ze had interesse in een vacature bij de bibliotheek, maar kreeg te horen dat ze haar hoofddoek dan op een andere wijze moest dragen. De vrouw wilde dat uit geloofsovertuiging niet doen en kaartte de zaak aan bij de CGB.   ...


Red.:   En dit kent geen enkele grens:


Uit: De Volkskrant, 05-12-2007, van verslaggever Ron Meerhof

Politiek ziet niets in agent met hoofddoek

Het is ‘absoluut onwenselijk’ dat politieagenten hoofddoekjes dragen. De Tweede Kamer heeft een motie van de PVV met die strekking aangenomen.

... Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken werkt aan nieuwe kledingvoorschriften voor de politie. Daarbij kwam de vraag op of ook hoofddoekjes geaccepteerd zouden moeten worden.
   De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) stelde in een advies dat er in beginsel geen redenen zijn om symbolen als hoofddoekjes, keppeltjes en kruisjes te verbieden. De CGB ging daarbij in op het begrip ‘lifestyleneutraliteit’, ofwel ‘een representatieve en neutrale uitstraling, waarbij verwijzingen naar persoonlijke leefstijlen en opvattingen, waaronder een godsdienstige of politieke, achterwege blijven’.
    Dat lijkt neutraal, maar is het niet, redeneert het CGB. Wie niks gelooft of een geloof aanhangt dat geen eisen stelt aan het uiterlijk, heeft namelijk nergens last van. Een kruisje kan gewoon onder de kleding gedragen worden. Maar wie een bepaalde godsdienst aanhangt en zich verplicht voelt daaraan zichtbaar uiting te geven wordt ‘onevenredig door dit beginsel benadeeld’, aldus het CGB.
     Het principe van ‘lifestyleneutraliteit’ levert dus wel degelijk een onderscheid naar godsdienst op, aldus het CGB, en dat mag niet. Ter Horst zou met heel goede argumenten moeten komen om dergelijke kledingvoorschriften door te kunnen voeren.   ...


Red.:   Al net zo'n idiote redenatie als "indirecte discriminatie". Voor de politie geldt een regel hoger dan die van iedere individuele overweging: de politie behoort als gezagsinstrument van de staat absoluut neutraal te zijn, en geen enkele individu en geen enkele groep of stroming te voordelen. De gelovige is als individu volkomen vrij om bij de politie te gaan werken, want niemand verplicht een gelovige om wat dan ook te dragen, behalve de kleding horeden bij de functie. Het CGB stelt de belangen van het individu of een groep boven die van de neutraliteit van de staat - volstrekt idioot en waarschijnlijk in strijd met de grondwet.
    Natuurlijk ging dit uiteindelijk niet door, want dit was al te gek (hoewel Ahmed Marcouch nog aan dit paard getrokken heeft). Maar dan maar geprobeerd op een naburig gebied:


Uit: Volkskrant.nl, 24-10-2008, ANP.

CGB: Politie zonder publiekstaak in burgerkleding

Politiemedewerksters die geen contact hebben met het publiek zouden niet per se een uniform hoeven dragen. Is die verplichting er wel, dan heeft dat gevolgen voor vrouwen die om geloofsredenen een hoofddoek dragen. De politie zou daarom terughoudend moeten zijn met het verplicht stellen van een uniform voor niet-publiekstaken.
    Dat adviseert de Commissie Gelijke Behandeling naar aanleiding van een kwestie bij de politie Amsterdam-Amstelland. Een medewerkster verrichtte al jaren werkzaamheden in haar burgerkleding. Ze droeg om geloofsredenen een hoofddoek. Vorig jaar besloot het Amsterdamse korps dat de vrouw voortaan in uniform moet werken. De hoofdstedelijke politie laat echter niet toe dat geüniformeerde politievrouwen een hoofddoek dragen, waardoor de vrouw haar werk niet meer kan doen.
 

Red.:   En ook als je iets hebt als een sportclub of een fitnesscentrum, is de moslim de baas volgens het CGB:


Uit: www.spitsnieuws.nl, 09-01-2009, door M. van Helvert

Sportschool op zwarte moslimlijst

Stichting Ontsluiert, een organisatie die opkomt voor gesluierde moslimvrouwen, heeft drie filialen van sportschool Fit for Free op haar zwarte lijst gezet. Zij besloot daartoe, nadat het filiaal in Rotterdam een Schiedamse vrouw om haar hoofddoek niet had toegelaten. ...
    Op de website van Fit for Free, dat 24 filialen heeft, staat dat in de trainingsruimte geen petjes, caps of andere hoofdbedekking mogen worden gedragen. De CGB oordeelde dat die regel discriminerend is, omdat hij indirect tot onderscheid op grond van godsdienst leidt. Hij treft overwegend mensen die om godsdienstige redenen een hoofddoek of ander hoofddeksel dragen. ...


Uit: www.spitsnieuws.nl, 30-01-2009,door R. den Outer

Fit for free weert hoofddoekjes

Een Utrechts fitnesscentrum weigert hoofddoekjes en dreigt daardoor nu in de problemen te komen.
    De Utrechtse Fatiha Guirou (27) werd aan de deur, met hoofddoek, geweigerd in de nieuwe sporthal De Dreef (Overvecht). Omdat de sporthal van de gemeente is, probeert ze via een klachtprocedure wel binnen te komen.   ...
    Fit for Free heeft een tijdje geëxperimenteerd met het toestaan van hoofddoekjes, maar toen wilden andere bezoekers ook hun pet ophouden en ontstonden er ruzies.


Red.:   Zo simpel zit dat: gelijke monniken, gelijke kappen. Maar dat is iets waar het  CGB nooit van heeft gehoord. Het CGB kent een andere spreuk: "Alle dieren zijn gelijk, maar varkens zijn gelijker dan andere" (naar George Orwell, uit Animal Farm).
    Nog eentje waarbij het voornamelijk gaat om de weerlegging erna:


Uit: Volkskrant.nl, 14-03-2009, ANP

Commissie: boerkini mag van de wet

Een gemeentelijk zwembad in Hengelo heeft in strijd met de wet gehandeld door het dragen van een boerkini te verbieden. Dat is het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling. Sommige islamitische vrouwen dragen een boerkini op grond van hun religieuze overtuiging.
    Het is de eerste keer dat de commissie zich met het badpak, dat alleen handen, gezicht en voeten vrijlaat, heeft beziggehouden. Volgens haar tast een verbod van de boerkini onnodig de wettelijke vrijheid van godsdienst aan. Daarbij heeft de commissie meegewogen dat de gemeente in Twente zich er zeer voor inzet dat iedereen toegang tot het zwembad heeft.
    Het zwembad had het verbod tijdens de algemene openingsuren ingevoerd om te voorkomen dat tussen zwemmers onderling ‘ongemakkelijke gevoelens’ zouden ontstaan. Ook zou het al geldende verbod op het dragen van onder meer zwembroeken tot over de knie en t-shirts niet te handhaven zijn, als vrouwen wel in boerkini zouden mogen zwemmen.   ...


Red.:   Een van de vele mogelijke weerleggingen:


Volkskrant
weblog, 14-03-2009, door Waarheidsvinding

Het hemd van de Commisie Gelijke behandeling.

Volgens het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling is een verbod op het dragen van een boerkini in een zwembadelijke openbare gelegenheid in strijd met de wetgeving in Nederland, omdat islamitsche vrouwen een dergelijk stuk der kleding wensen te dragen in het kader van een religieuze geloofsovertuiging. De vraag is echter of het waar is en het oordeel van de Commisie juist is, echter het kan ook zijn dat het niets met een geloof te maken heeft, laat staan dat een juist oordeel is geveld.
    Het idee van het dragen van een boerkini uit geloofsovertuiging kunnen wij rustig aan de bekende laars lappen, want Jet Bussemaker verklaarde inmiddels dat er wel meer mensen in kleding in het water spelen. Volgens haar is het normaal dat men zich kleedt in een boerkini of in een duikerspak en te water, te bade of te spelen wenst te gaan. Hier heeft zij in feite gelijk in, want zij stelt dat het dragen van een boerkini gelijk staat aan het dragen van een duikerspak. Haar idee komt voor uit het idee van kleding.
    Hierdoor is het duidelijk dat het oordeel van de Commissie aantoonbaar en feitelijk onjuist is, waardoor niemand zich hier aan hoef te houden. Een oordeel voor de prullenmand.
    Wanneer wij Jet's z'n idee omarmen is het volgens de vinding van de waarheid geen enkel probleem dat ik mij hul in de kleding van een SS-Nazi-generaal en mij begeef onder de badgasten in het plaatselijk zwembad. Vanzelfsprekend is het dragen van kleding uit een voormalig KZ-lager met gele of rode ster eveneens een normaal gebuik en wellicht ook binnenkort in onze zwembaden. Viert u carnaval en u draagt slechts een vijgenblad?
    Het is volgens Jetje Bussemaker een kledingstuk en er is geen medemens die zich hier over mag beklagen. Beklagen mag natuurlijk, maar op grond van gelijke behandeling is men u verplicht toe te laten. Welke kleding? Het maakt niet, want het principe is duidelijk. Kleding is de discussie en niet het geloof. Wellicht is een gouden armband voldoende?
   Waarom schrijf ik bewust over andere vormen van kleding?
    Is het niet zo dat wij allen gelijk behandeld dienen te worden, hetwelk betekent dat de meest aanstootgevende soort kleding doodnormaal in onze zwemparadijzen hoort te zijn? Bussemaker ontkent het religieuze idee achter de boerkini, waardoor mijn antwoord volmondig bevestigend moet klinken. Het is de meest principïele waarheid, want het kan best zijn dat ik mij te midden van Joden in een gevechtstenue van een Sonderkommando wens te kleden. Aanstootgevend eerste klasse, maar volgens het principe van Jet mag ik overeenkomstig mijn eigen wensen kleden. Ik hang namelijk geen geloof aan, echter wel het idee van kleding. In haar idee is er geen enkel geloof aanwezig en dat hoort ook zo te zijn, want Kerk en Staat horen gescheiden te zijn en dat is helaas dikke pech voor Islamieten of andere geloven in Nederland. De kerk komt simpelweg niet in onze Staat. Uitgesloten, maar zorgt de Commisie gelijke Behandeling ook voor de scheiding der machten?
    Neen, en daarom is deze Commisie in principe STAATSVIJANDIG.
    Verder kunnen wij concluderen dat ik natuurlijk geen nazi-outfit aantrek onder mijn Joodse badgasten, omdat het een vorm van respect is om het juist niet te doen en in nagedachtenis van de ontelbare Joodse slachtoffers in WO II is het ronduit schandelijk.
    Uit het oogpunt van het idee van ontoelaatbaarheid van massamoord op dieren en mensen is het dragen van kleding en niet het religieuze idee van het dragen van kleding denkbaar dat men geen boerkini of Nazi-uniform draagt in onze chloorplassen, omdat het autochtonen en allochtonen kan herinneren aan de massamoorden van de extremistische en op de zogenaamd religieuze gronden beroepende zogenaamde islamitische terroristen in Afghanistan onder het bewind van de Taliban en Oscar Bin Laden, de massamoorden onder Iranezen na de komst van de Ayatollah, de massamoorden in Irak na de komst van de troepen der vrijheid, de slachtingen onder Darfoerezen door Arabische extremistische zogenaamde islamieten, de slachting onder de Amerikanen in New York, de vernietiging van mensenlevens in Madrid en de vergruzeling van menselijke ledematen in Londen.
    Uit het oogpunt van respect en ter nagedachtenis aan de duizenden doden uit Christelijk en Islamitische hoek adviseer ik niemand om een boerkini te dragen, ten einde niet te veroorzaken dat men zichzelf op religieuze en of kledingachtige overtuiging buiten de Europese en of Nederlandse maatschappij plaatst, integendeel, maar op grond van enige sympathie van Islamitische massamoordenaars verdacht kan worden en door de NIET maakbare linkse maatschappij wordt buitengesloten.
    Een gevaarlijke situatie die slechts afwijzing, misprijzing en haat zal veroorzaken, maar ook enkelen in de arm van de extremisten zal drijven. In de Islamitische? Vanzelfsprekend, maar ook in de andere hoek. Onwenselijk.
    Wanneer wij het idee van het Islamitische extremisme en het Nazi-extremisme verder loslaten en ons niet laten leiden door bomaanslagen en massavernietiging rest ons niets anders dan te kunnen denken dat men zich in kleding hult die men gewoon lekker kan vinden. Een utopie weliswaar, maar het enige juiste. Elke associatie dat de boerkini meer in de acceptatie sfeer ligt dan een uniform der nazi's is slechts gestoeld op een idee uit de huidige tijd en riekt naar niet denkende Gelijke behandeling van de mens in Nederland.
    Hierdoor is wenselijk dat mensen in boerkini, volledig naakt, in Nazi-uniform, kampkleding, verpleegstersjurkje of in nietsverhullende bikini op gronden van werkelijke GELIJKE BEHANDELING van alle mensen in Nederland in hetzelfde zwembad op dezelfde tijd worden toegelaten en samen met elkaar de tijd doorbrengen.
    Elk ander idee is pure DISCRIMINATIE, behalve v oor de racistische en discriminerende Commisie der Gelijke behandeling.
    Een commissie der Charlatans.


Red.:   Nog eentje van dezelfde soort, gebaseerd op het verhaal van de politie en hoofddoek en ‘lifestyleneutraliteit’:


Volkskrant weblog, 05-12-2007, door Superknor

Commissie Gelijke Behandeling: verzet tegen doodstraf is discriminerend

Minister Hirsch Ballin werkt aan nieuwe regels voor het Nederlandse strafrecht. Daarbij kwam de vraag op of de doodstraf ingevoerd zou moeten worden.
    De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) stelde in een advies dat er in beginsel geen redenen zijn om bijvoorbeeld steniging van overspeligen niet in te voeren. De CGB ging daarbij in op het begrip ‘humaniteitsneutraliteit’, ofwel ‘een menselijke uitstraling van het recht’, waarbij verwijzingen naar persoonlijke opvattingen en op vattingen, waaronder een godsdienstige of politieke, achterwege blijven’.
    Dat lijkt neutraal, maar is het niet, redeneert het CGB. Wie niks gelooft of een geloof aanhangt dat de doodstraf niet verplicht stelt, heeft namelijk nergens last van. Iemand die overspel pleegt hoeft dan niet bestraft te worden. Maar wie een bepaalde godsdienst aan hangt en zich verplicht voelt daar aan zichtbaar uiting te geven wordt ‘onevenredig door dit beginsel benadeeld’, aldus het CGB.
    Het principe van ‘humaniteitsneutraliteit’’ levert dus wel degelijk een onderscheid naar godsdienst op, aldus het CGB, en dat mag niet. Hirsch Ballin zou met heel goede argumenten moeten komen om de doodstraf tegen te kunnen houden.


Red.:   Of een andere weerlegging gebaseerd op een bericht:
 

DePers.nl, 01-05-2009.

Naaktlopers Singapore krijgen flinke boetes

Twee studenten hebben ontdekt dat het niet zo verstandig is om naakt een wandeling te maken in Singapore. De Zweedse uitwisselingsstudent Jan Philip (21) en Eng Kai Er, een 24-jarige Singaporese die een studie volgt in Zweden, kregen ieder een boete opgelegd van omgerekend ruim duizend euro wegens obsceen gedrag. Dat meldden media in de stadstaat vrijdag.


De twee trokken in januari veel bekijks toen ze naakt een wandelingetje maakten door het Holland Dorp, een uitgaansgebied dat populair is onder buitenlanders vanwege de vele uitgaansgelegenheden. Ze hadden bier gedronken voordat ze besloten zich te ontdoen van hun kleren en er op uit te trekken.  ...


Red.:   Nog een weerlegging van álle argumenten van het CGB:
 

Uit: Volkskrant.nl, 01-05-2009, van de buitenlandredactie

Zweedse rechter verbiedt ‘Madonna van Orgasme’

Een Zweedse rechter heeft de omstreden naam van de vrijkerkelijke parochie ‘Madonna van het Orgasme’ verboden. Volgens de rechter is de benaming van de kerkgemeenschap van de Spaanse schilder Carlos Bebeacua ‘aanstootgevend’ en ‘tegen de goede zeden’.
    In het kerkgebouw in het Zuid-Zweedse Lövestad, waar honderden leden geregeld samenkomen, hangt in de gebedsruimte het enorme schilderij ‘Madonna of Orgasm’ van Bebeacua. De 54-jarige Spanjaard zorgde met het doek voor veel beroering op de Wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992. Veel bezoekers bestempelden zijn schilderij destijds als pornografisch.
    Volgens Bebeacua is een orgasme echter ‘de ultieme samenkomst met God’. Die boodschap propageert hij ook tijdens zijn kerkdiensten. Daarin doet Bebeacua slechts een beroep op priesteressen. Ze eten fruit, drinken sap en bejubelen het orgasme.   ...


Red.:   Discriminatie tussen geloven, dus. Op volstrekt arbitraire gronden, want de redactie vind de islam vele malen aanstootgevender dan de vrijkerkelijke parochie ‘Madonna van het Orgasme’
    Maar het CGB leidt zelf ook direct tot discriminatie - bericht 1:


Uit: DePers.nl, 14-05-2009

CGB: discriminatie op Haagse Hogeschool

Het diversiteitsbeleid van de Haagse Hogeschool is niet voldoende effectief. De hogeschool moet werken aan een discriminatievrije leer- en werkomgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).   ...


Red.:   Het resultaat:
 

Uit: De Volkskrant, 09-12-2009, door John Wanders

Kerstboomgedrocht valt hogeschool rauw op het dak

Directeur communicatie Annelies van Rosmalen van de Haagse Hogeschool heeft het geweten dat ze dit jaar geen kerstboom liet plaatsen in het atrium van haar school. Ze kreeg deze week half Nederland over zich heen en kan zichzelf wel voor de kop slaan.
    Het Nederlands Dagblad citeerde uit een intern schoolbericht, waaruit kon worden opgemaakt dat een kerstboom volgens de opstellers niet past bij ‘het internationale en diverse karakter’ van de Haagse Hogeschool – een hbo-opleiding met 19 duizend studenten, van wie eenderde van niet-westerse komaf.
    Een mooier kerstcadeau had de PVV zich nauwelijks kunnen wensen, temeer daar de club van Geert Wilders bij de raadsverkiezingen lokaal debuteert in Den Haag, onder de bezielende leiding van het Tweede Kamerlid Sietse Fritsma.    ...
    Karsten Klein, lijsttrekker van het CDA in Den Haag, vermoedt dat de handelwijze van de Haagse Hogeschool is ingegeven door angst: ‘Hun hele argumentatie over het internationale karakter van Den Haag is gewoon gelul.’   ...


Red.:   Ze waren gewoon op dit pad gezet door het CGB.
    De enige zinnige conclusie uit dit alles is al een tijd terug voorgesteld:


Uit: Volkskrant.nl, 09-11-2006, van verslaggever Michiel de Hoog

Verdonk: overwegen Commissie Gelijke Behandeling af te schaffen

Minister Verdonk van Integratie vindt dat er ‘sterk moet worden overwogen’ om de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) af te schaffen.

De uitspraak van de CGB op dinsdag dat een Utrechtse vmbo-school niet van een islamitische docente mag eisen dat ze een hand geeft, noemde de minister gisteren in het programma Nederland Kiest ‘te gek voor woorden’. Verdonk vindt dat de commissie aan ‘cultuurrelativisme’ doet.
    ‘Een onderwijzeres dient altijd het goede voorbeeld te geven. We hebben hier Nederlandse waarden en normen, en het handen schudden hoort bij de gebruikelijke Nederlandse normen en waarden.’
    Ze hekelde ook een ander recent omstreden advies van de commissie, volgens haar onderdeel van ‘een hele reeks’, waarin een islamitische man in het gelijk werd gesteld. Hij solliciteerde naar een functie klantmanager bij de Sociale Dienst van de gemeente Rotterdam, maar werd geweigerd omdat hij vrouwen geen handen wilde schudden.
     Volgens Verdonk is de CGB opgericht om te voorkomen dat niet alle geschillen tussen burgers aan de rechter voorgelegd hoeven te worden. Nadat de commissie deze twee uitspraken heeft gedaan, wil Verdonk overwegen de commissie op te heffen.   ...
‘Dat onze oordelen niet altijd begrepen of opgevolgd worden, is een gegeven’ , zegt Alex Geert Castermans, de voorzitter van de CGB. ‘Maar de opheffing van de CGB, zoals minister Verdonk die suggereert, is in strijd met internationale verplichtingen.   ...


Red.:   Goh, die onschuldige Castermans. Zijn CGB handelt systematisch in strijd met het principe van gelijkheid van geestelijke stromingen. Overig grappig dat hij 'internationale verplichtingen' noemt - dat is het kosmopolitische dat we kennen van GroenLinks en D66 (en dat hij als jurist GroenLinkser is, is niet erg waarschijnlijk).
    Wat de benadeelde groepen er van vinden is dit:

 
Uit: De Volkskrant, 26-08-2008, van verslaggeefster Maartje van Hoek

‘Weg met Commissie Gelijke Behandeling’

Interview Jolande Withuis | Sociologe denkt dat sommigen seksisme niet zo erg vinden.

De Commissie Gelijke Behandeling is – niet voor het eerst – teruggefloten door de rechter. Die oordeelde vorige week dat een man die uit geloofsovertuiging weigert vrouwen de hand te schudden, terecht is afgewezen tijdens een sollicitatie bij de gemeente Rotterdam. De islamitische man solliciteerde naar de functie van klantmanager bij Sociale Zaken. Hij zou veel contact hebben met cliënten. Eerder stelde de commissie de man in het gelijk. ‘De commissie is schadelijk en mag worden opgedoekt’, vindt Jolande Withuis, feministisch sociologe en auteur van het boek De vrouw als mens (2007).

Hoe moeten we de rechterlijke uitspraak duiden?
‘Ik vind dit heel mooi. De commissie doet niet waarvoor ze is aangesteld: controleren op gelijkheid van sekse. De rechter heeft gelijk. De commissie laat religie steeds voorgaan. Onze grondwet kent een lijstje met onderwerpen waarop je niet kunt discrimineren. Religie staat daar ook bij. Dat is in de jaren zeventig verzonnen, toen men dacht dat religies niet discriminerend waren. Maar er zijn religies bij die wel discrimineren.’

Handen schudden is daar een voorbeeld van?
‘Ja. Stel je voor dat iemand zegt: ik ben ambtenaar maar geef joden en negers geen hand. Dat vinden we onbeschaafd. De Commissie Gelijke Behandeling laat de laatste jaren het tolereren van godsdienst zwaarder wegen dan gelijkheid van sekse. ’
...
Heeft de commissie nog een functie?
‘Wat mij betreft mag de commissie wel weg. Maar daar lijkt een taboe op te rusten. Rita Verdonk riep ooit dat de commissie moest stoppen, sindsdien durft niemand er zijn vingers nog aan te branden. Er moet serieus over worden gedebatteerd in de Tweede Kamer.’

Is de conclusie dat handen schudden moet als je een baan wilt?
‘Handen schudden stáát voor iets. Wij moeten niet naar een samenleving toe waarin mannen en vrouwen niet samen in het openbaar kunnen leven. Als je een vrouw geen hand wil geven omdat de seks dan onmiddellijk toeslaat in je lijf, denk je naargeestig over vrouwen.’


Red.:   Dat is dus één van de door het CGB gediscrimineerde en benadeelde partijen: de (liberalere) vrouwen. Hier is een andere:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2010, door Kees van der Staaij en Johan van Berkum, respectievelijk SGP-Kamerlid en medewerker Wetenschappelijk Instituut SGP

Bestrijd het monster van de gelijkheid

Om te voorkomen dat het gelijkheidsmonster de vrijheden opeet, moet de Commissie Gelijke Behandeling weg, vinden Kees van der Staaij en Johan van Berkum.

Een apenhok moet op dit moment aan andere eisen voldoen dan een huis. Dat is onmiskenbaar ongelijke behandeling van mens en dier. Discriminatie is dit vanuit onze klassiek-christelijke visie echter niet. Het zijn fundamenteel ongelijke situaties. Maar als je, zoals de Australische filosoof Peter Singer, geen wezenlijke verschillen ziet tussen een aap en een mens, dan ligt dat heel anders.
    Dit voorbeeld maakt onmiddellijk duidelijk dat het maken van onderscheid geen neutrale kwestie is. In andere gevallen wordt dit vaak gemaskeerd. Neem het onderscheid tussen een huwelijk en andere samenlevingsvormen, tussen homo- en heteroseksualiteit, en tussen man en vrouw.
    De tijdgeest brengt direct het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 van de Grondwet in stelling om andere opvattingen te smoren. Christelijke en klassieke opvattingen, de gestolde wijsheid van veel generaties en culturen, worden bijna gecriminaliseerd. Het is nog maar nauwelijks toegestaan je publiekelijk te keren tegen het homohuwelijk – dan torn je zo ongeveer aan de fundamenten van de hedendaagse beschaving. In de klassieke en christelijke opvatting is de onmogelijkheid van een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht evident geen discriminatie, maar de terechte consequentie van het geslachtelijk verschil als een wezenskenmerk van het huwelijk.
    Het is zorgwekkend dat het grondwettelijke anti-discriminatiebeginsel een welhaast vanzelfsprekend monsterverbond is aangegaan met de gangbare seculiere moraal. In de eerste plaats omdat veel opvattingen die er sinds de jaren zestig in zijn gestampt, in de praktijk verkeerd blijken uit te pakken. Zo heeft het omlaag halen van het gezag een sfeer geschapen waarin geweld tegen gezagdragers gedijt. Waarom zouden de huidige, nog maar nauwelijks beproefde opvattingen over seksualiteit en relaties het hoogste goed zijn?
    In de tweede plaats heeft het gelijkheidsbeginsel zich ontwikkeld tot een supergrondrecht dat de klassieke vrijheidsrechten opeet. Het overgrote deel van de zogenoemde ‘botsingsproblematiek’ van grondrechten heeft van doen met het gelijkheidsbeginsel. Gedwongen gelijkheid leidt tot verdrongen vrijheid.
    Via de uitbouw van algemene gelijke behandelingswetgeving is een fijnmazig web gesponnen waarin afwijkende opvattingen over wat gelijke gevallen zijn in de ban worden gedaan. De Algemene wet gelijke behandeling is het voertuig geworden om de seculiere moraal van dit moment over bijvoorbeeld samenlevingsvormen dwingend op te leggen. Slechts met veel moeite zijn wankele uitzonderingsposities voor eeuwenoude instituten als kerken, verenigingen en scholen bedongen.   ...
    Het is tijd voor een radicale koerswijziging. Een meer evenwichtige balans tussen het gelijkheidsbeginsel en de klassieke grondrechten is hard nodig. Het vraatzuchtige gelijkheidsmonster moet worden getemd. Dit betekent dat wij de vrijheid moeten beschermen. Er moet meer ruimte komen voor de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging.
    Discriminatie moet bestreden worden daar waar onbetwist sprake is van gelijke gevallen en de menselijke waardigheid in het geding is. Aristoteles zei het al: ‘De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken.’
    Een goede eerste stap zou zijn de Commissie Gelijke Behandeling op te doeken. Het is toch al een rare figuur, dat zij tegelijk rechter en aanklager is. .... Daar komt bij dat de koers van de commissie op wezenlijke punten niet onafhankelijk, maar lobbygevoelig is gebleken. Bij de kwestie van de gewetensbezwaarde trouwambtenaar maakte zij een draai van 180 graden: eerst moet er ruimte voor zijn, later vooral niet.
    Maar het meest fundamentele bezwaar is dat het van ideologische bijziendheid getuigt om een commissie in het leven te roepen die zich exclusief richt op gelijke behandeling. Dan kun je wel op je vingers natellen dat vroeg of laat het evenwicht tussen de grondrechten zoekraakt.
    Tem het gelijkheidsmonster! Schaf de Commissie Gelijke Behandeling af.


Red.:   De reden voor deze klacht is dat de opvattingen vanuit geloofskringen als die van de SGP door het CGB bestreden worden. En over die opvattingen kan je allerlei opinies hebben.
   Maar waar het hier om gaat is dit: van een andere groep met dezelfde soort, ergere, en veel ergere opvattingen worden uitingsvormen van die opvattingen niet alleen getolereerd door het CGB, maar, zoals we gezien hebben, zelfs voorgetrokken boven andere fundamentele rechten zoals het recht van vrijwaring van overlast veroorzaakt door die opvattingen.
    Het CGB schendt dus keihard haar eigen grondbeginsel: dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden.
    Het CGB is dus een intrinsiek corrupte organisatie.
    Het CGB moet niet alleen ontmanteld worden, maar haar leden vervolgd wegens discriminatie, en omdat de feiten vaststaan, als juristen uit hun ambt worden gezet.

Ook is de Commissie Gelijke Behandeling dus één van de instituten die werkzaam voor de islamisering van Nederland uitleg of detail . Het zijn raszuivere cultuurverraders . En de moslims weten dat:


Uit: Volkskrant.nl, 29-12-2009, ANP.

Arts weigert vrouw met boerka in spreekkamer

Een 23- jarige moslima uit Utrecht heeft een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) tegen een huisarts.
    De arts zou vanwege haar boerka hebben geweigerd haar in de spreekkamer toe te laten. Dat bevestigde een woordvoerder van de CGB dinsdag naar aanleiding van berichtgeving hierover in het AD.
    De vrouw kwam op eerste kerstdag bij de huisartsenpost in Utrecht met haar zieke zoontje van drie maanden oud. De betreffende huisarts zou hebben geweigerd de moeder toe te laten in de spreekkamer, omdat ze een boerka droeg.   ...


Red.:   Als moslims een arts weigeren omdat dat een man is, mag dat van het CGB. Als artsen een moslim weigeren omdat dat een moslim is, mag dat ongetwijfeld niet van het CGB. De ene vorm van discriminatie is namelijk niet de andere. Discriminatie van gelovigen door ongelovigen mag namelijk niet, maar discriminatie van ongelovigen door gelovigen mag wel.
    Een boodschap van het CGB die de gelovigen uitstekend begrepen hebben.
    Lees voor gelovigen hier voortdurend moslims.
    Een vergelijkingsgeval:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2010, van verslaggever Sander Heijne

Winkel mag selecteren op leeftijd

Amsterdam Supermarkten mogen bij het aannemen van personeel best selecteren op leeftijd. Dat blijkt uit een uitspraak die de Commissie Gelijke Behandeling donderdag deed. De winkeliers moeten dan wel kunnen aantonen dat het een startersfunctie betreft. Ook mag de winkel niet voornemens zijn de jongere na drie tijdelijke arbeidscontracten weer te ontslaan.
...

Red.:   Kortom: discrimineren mag - als het mar om een inhoudelijke zaak gaat. Dus bijvoorbeeld geen religie op school en dergelijke, want de inhoud van de religie is strijdig met de inhoud, de doelstelling, van de school, zijnde leren en vooruitgang. En omdat in dat soort gevallen het CGB universeel voor de moslim kiest, discrimineert het. Ook weer in dit geval:

  De commissie deed de uitspraak in een zaak die Güven Erkaslan (23) tegen AH to Go had aangespannen. Vorig jaar informeerde de student hbo-rechten naar een bijbaantje bij een filiaal van de winkelketen op station Nijmegen. Op de winkelruit hing een poster waarop om personeel werd gevraagd. Maar de destijds 22-jarige student kreeg te horen dat hij te oud was.   ..
    ...De Commissie Gelijke Behandeling stelde de student in het gelijk, omdat op de poster niet vermeld stond dat het een startersfunctie betrof.

Wij weten inmiddels beter: als het een blanke was geweest, dan was het vonnis geweest dat de student had kunnen weten dat de functie voor middelbare scholieren, voor starters, was.

Conclusie: rechts staat de Commissie Gelijke Behandeling:Maar natuurlijk wordt naar goede adviezen niet geluisterd. Integendeel:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2010, van verslaggeefster Eva Rooijers

Onafhankelijk instituut voor mensenrechten in Nederland

Nederland krijgt een onafhankelijk mensenrechteninstituut dat de rechten van burgers in het land moet beschermen. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zal opgaan in het nieuwe instituut. Dit heeft de ministerraad besloten.

Het ‘College voor mensenrechten en gelijke behandeling’ zal naar verwachting in 2011 de deuren openen. ... Volgens een woordvoerster van de CGB blijven de werkzaamheden ... grotendeels hetzelfde, maar wordt het werkterrein verbreed. ‘Wij mogen ook iets zeggen over zaken als vrijheid van meningsuiting en het recht op een eerlijk proces.’
    ... hoogleraar internationaal recht Theo van Boven. ...
    Het College zou volgens Van Boven eveneens een belangrijke rol kunnen spelen in educatie. ‘Het is belangrijk jongeren te leren dat de minderheden waarmee ze te maken krijgen ook rechten hebben.’


Red.:   En omdat in het bestaande Nederlandse recht er geen enkele referentienaar minderheden voorkomt en ze dus al volledig gelijke rechten hebben, kan hoogleraar internationaal recht Theo van Boven niets anders bedoelen dan dat die minderheden méér rechten moeten krijgen. Zoals het recht te beledigen en discrimineren waar de autochtone meerderheid dat recht niet heeft - zoals boven met talloze voorbeelden is aangetoond.
    En nu gaan deze mensen dus ook de vrijheid van meningsuiting en de procesgang corrumperen. Of beter: verder corrumperen, want ook de rechtsgang is dat al, zoals elders aangetoond uitleg of detail .
    Al een tijdje niet van het CGB gehoord. Maar hier zijn ze weer:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2010, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Invaljuf om hoofddoek naar huis gestuurd

De Van Hoogstratenschool in Den Haag heeft vrijdag een islamitische invaljuf naar huis gestuurd omdat zij een hoofddoekje droeg. De protestantse basisschool wil niet dat leraren in de klas hun religieuze overtuiging uitdragen, tenzij het gaat om het christelijk geloof. ...
    De moslima was naar de school gezonden door een uitzendbureau, omdat de gewone kleuterjuf er vrijdag niet kon zijn. 'Bij het uitzendbureau is bekend dat onze school in de richtlijnen heeft staan dat leerkrachten geen hoofddoekje dragen', zegt directeur Ellen Overdijkink. ...
    Ouders op het schoolplein vroegen zich af waarom de moslima niet gewoon even haar hoofddoekje af kon doen. Maar de directie heeft de docente daar niet expliciet om verzocht. Overdijkink: 'Zoiets ga ik niet van iemand vragen.' Er werd simpelweg besloten dat de lessen op deze manier niet door konden gaan.
    De Van Hoogstratenschool is onderdeel van de overkoepelende Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Algemeen directeur Teun Klaver stelt dat de SCOH-scholen sinds een jaar of zeven hun personeel verbieden kleding te dragen die refereert aan andere geloofsovertuigingen dan de protestants-christelijke. ...
     Leerkrachten tekenen bij hun indiensttreding een verklaring waarin ze beloven de kledingregels te respecteren. 'Zo is het voor iedereen duidelijk wat wel en niet kan', zegt Klaver. ...
    Een bijzondere school mag in uitzonderlijke gevallen geloofsuitingen als de hoofddoek verbieden, zegt Marcel Scholten van de Commissie Gelijke Behandeling. 'Maar een simpel beroep op de protestants-christelijke identiteit van een school is daarvoor niet genoeg. Je moet schriftelijk heel duidelijk beargumenteerd vastleggen waarom dergelijke regels nodig zijn en waarom de identiteit van de school anders in het gedrang zou komen. Ook moet men consequent zijn: je mag niet nu ineens een hoofddoek verbieden als je het vorig jaar nog wel goedkeurde.' Of in dit specifieke geval is voldaan aan de wettelijke eisen, kan Scholten op afstand niet beoordelen.


Red.:   Hier wordt het nog eens duidelijk gezegd: het CGB ziet toe op het handhaven religieus racisme: moslims mogen wel zonder nadere uitleg iedereen weigeren, en zelf mogen ze overal hun ideologie propageren. Anderen mogen geen moslims weigeren, noch mogen ze hun ideologie openlijk propageren zoals door Lonsdale-kleding, Hollandse vlaggetjes op schooltassen,en onschuldige hakenkruisjes.
     Al een tijd niets van het CGB gehoord, maar hier zijn ze weer:


Uit: De Volkskrant, 08-01-2011, van verslaggever Marcel van Lieshout

Hoofddoekverbod Volendam was verkeerd

Tussentitel: Commissie: Don Bosco College discrimineerde

Een katholieke middelbare school in Volendam heeft een islamitische leerlinge uit de tweede klas van het vmbo ten onrechte een hoofddoekverbod opgelegd. Met dat besluit heeft het Don Bosco College zich schuldig gemaakt aan discriminatie op grond van godsdienst.
Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CBG) vrijdag geoordeeld. De vader van de scholiere had de zaak bij de commissie aangekaart. ...
    In een gesprek met de schoolleiding had het meisje begin dit jaar aangegeven dat ze overwoog om vanwege haar geloof een hoofddoek te gaan dragen. Met ingang van dit schooljaar deed ze dat daadwerkelijk. Daarop werd haar de toegang tot de lessen ontzegd.    ...
Volgens de Commissie Gelijke Behandeling kunnen katholieke of protestant-christelijke scholen een hoofddoekverbod instellen, maar dan moeten ze wel aantonen dat zo'n verbod nodig is om de eigen identiteit te waarborgen. Daarin schoot de school in Volendam tekort, zo oordeelde de commissie. ...


Red.:   Een sofisme, natuurlijk. Een katholieke school is een katholieke school. Waarvan de identiteit even waardevol en beschermenswaardig is als die van een moslim.

  Pas nadat de vader aangaf het besluit te gaan aanvechten beriep de school zich op de katholieke identiteit.
    'Met zo'n verweer kom je niet zomaar weg', zegt woordvoerder Marcel Scholten van de CBG. 'Nergens bleek dat de school het niet toestond in verband met de identiteit. Zoiets kun je bijvoorbeeld in je schoolgids vermelden of in het schoolreglement laten opnemen.'

Inderdaad: pure sofisterij. Het meisje had van tevoren vast ook niet aangegeven dat ze moslim is, en kon op deze grond geweigerd worden.
    Nog wat informatie:


Uit: De Volkskrant, 29-03-2011, van verslaggeefster Sarah Venema

Rechtszaak om hoofddoek op Volendamse katholieke school

Imane Mahssan (15) stond in de rechtbank tegenover de rector van haar middelbare school. De scholiere wil een hoofddoek dragen op haar katholieke school. Het Volendamse Don Bosco College verbiedt het.
22 februari 2010
    Brugklasser Imane besluit dat ze een hoofddoek wil dragen. ...
    De school past intussen het reglement aan. Daarin staat nu dat, behalve petten, hoeden en mutsen, ook het dragen van hoofddoekjes ten strengste verboden is. ...


Red.:   Dat verbod op petten, hoeden en mutsen hield natuurlijk impliciet ook een verbod op hoofddoeken in - het gaat om de intentie van regelgeving, en niet om de letter. De bedoeling van die regelgeving ongetwijfeld zijnde om ongewenste sociale stigmatisering te voorkomen.

  De Commissie Gelijke Behandeling oordeelt: de school mag de hoofddoek niet verbieden. Scholen in het bijzonder onderwijs mogen voor het behoud van hun identiteit bepaalde eisen stellen, zolang het beleid consistent is. Volgens de commissie beriep het Don Bosco College zich pas tijdens het onderzoek op haar katholieke identiteit, toen zichtbaar werd dat de school anders geen gelijk kreeg. In de media noemde de rector steeds alleen het hoofddekselverbod als reden. De commissie vindt het beleid inconsistent. ...
    Volgens Dekkers zijn de krantenartikelen waar de commissie zich op baseert onvolkomen. Belangrijke citaten van hem zijn bij het schrijfproces 'gesneuveld.' ...

De commissie baseert zich op mediaberichten ... in Nederland, waar "de media" zo multiculturalistisch zijn als Cohen en net zo pro-islam als imam Fawaz Jneid. En beroept zich op inconsistentie van beleid, terwijl
behalve petten, hoeden en mutsen al veel eerder verboden waren. Hoe veel meer consistent kan je zijn?
    Verrassing!  Het  komt met iets dat moslims niet in alle opzichten gelijk geeft:


Uit: DePers.nl, 25-01-2011, ANP.

'School mag eisen stellen aan hoofddoek'

Scholen mogen eisen stellen aan de manier waarop leerlingen hun hoofddoek dragen. Dat blijkt uit een uitspraak die de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dinsdag heeft gedaan.

De uitspraak gaat over het Gerrit Rietveld College in Utrecht. Dat stelde met ingang van dit schooljaar nieuwe kledingregels in. Die houden onder meer in dat moslima’s wel een hoofddoek mogen dragen, maar dat die 90 procent van het gezicht moet vrijlaten. Zo mag hij niet de wenkbrauwen of kin bedekken. Dat zou de communicatie tussen docenten en leerlingen moeilijk maken. Wie zich niet aan de regels houdt, moet uiteindelijk van school.
    De voorschriften leidden tot ophef en circa vijftig leerlingen weigerden ze op te volgen. De school stapte vervolgens naar de CGB omdat zij wilde weten of ze geoorloofd zijn.
    De commissie oordeelt nu dat dat het geval is. Zij vindt het doel van de school, het bevorderen van de communicatie, ,,voldoende zwaarwegend’’. Bovendien gelden er soortgelijke regels voor alle leerlingen. Zo is het ook verboden om een pony te dragen die de ogen bedekt.   ...


Red.:   Maar meteen een grote teleurstelling voor het CGB: een rechter heeft de euvele moed om recht te spreken:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2011, van verslaggevers Sander Heijne en Sarah Venema

Katholiek college mag dragen hoofddoek op school verbieden

Het Don Bosco College in Volendam mag leerlingen verbieden binnen de muren van de school een hoofddoekje te dragen. Dat heeft de kantonrechter in Zaandam maandag bepaald in een zaak die een islamitische leerlinge, Imane Mahssan (15), tegen de school aanspande.
    De rechter stelt dat het Don Bosco College op basis van de katholieke grondslag van de school het recht heeft uitingen van andere geloven uit de school te weren. Dat heeft, stelt de rechter, niets met discriminatie te maken. De uitspraak is opvallend. ...


Red.:    Een waar woord, dat 'opvallend'. En grappig dat de auteurs, natuurlijk onbedoeld, volmondig toegeven dat rechtspreken in zaken aangaande allochtonen een uitzondering is geworden: als het wel gebeurt, valt het op:

  Eerder stelde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) Mahssan in het gelijk in het conflict over het hoofddoekjesverbod op de school.

Want dit is de norm - vrijwel zonder uitzondering.
    Dus maar een verzameling onzin van stal gehaald om het rechtspreken aan te vallen:
  In een verklaring op haar website stelt de CGB dat de kantonrechter met zijn uitspraak voorbij gaat aan de wet 'dat bijzondere scholen alleen uitingen van een ander geloof mogen weigeren als zij kunnen aantonen dat dit noodzakelijk is voor de identiteit van de school.' De CGB oordeelde dat dit bij het Don Bosco niet het geval was.

Dat oordeel heeft het CGB altijd, als het moslims bevoordeelt - als het moslims benadeelt, gelden andere regels, namelijk de absoluutheid van het behoud van identiteit zodat moslims niet gedwongen mogen worden zich aan te passen aan bestaande regels.
  Zo zou de school het dragen van hoofddoekjes in de pers in eerste instantie hebben vergeleken met het dragen van petten.

En als het daarvoor uitkomt, neem je de leugens in de pers over.
    De ontwikkelingen gaan verder, en het CGB wordt steeds meer gedwongen om expliciet kleur te bekennen. Eerst de aanleiding:


Uit: De Volkskrant, 14-07-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Nood breekt wet

Waarschijnlijk schendt juwelier Kamerbeek met zijn omstreden deurbeleid de wet. Toch verdient hij begrip.

Juwelier Jos Kamerbeek heeft de gemoederen tot ver buiten zijn Nijmeegse winkel in beroering gebracht met zijn besluit geen jonge Antillianen en Marokkanen meer binnen te laten.
    Hofleverancier Kamerbeek werd in tien jaar tijd acht keer overvallen. Altijd waren het jonge Antillianen of Marokkanen. Eén keer werd Kamerbeek neergeschoten. De achtste keer viel hij bij een worsteling in een diepe bouwput. Nu is hij deels verlamd.
    Met zijn deurbeleid ... raakt Kamerbeek aan de open zenuw die het integratiedebat nog steeds is. ...
    Het ziet er naar uit dat de Commissie Gelijke Behandeling zich er binnenkort over moet buigen. De vraag is of we daar veel mee opschieten. De commissie spreekt naar de wet en vindt op basis daarvan bijna álles discriminatie, zelfs de kortingen voor vrouwen op de vrouwenavonden in cafés en de weigering van vrouwenblad Opzij om mannelijke verslaggevers aan te nemen.
    Het discriminatieverbod moet natuurlijk worden nageleefd, maar Kamerbeeks deurbeleid verdient een realistischer oordeel. ...
    Een juwelier met zijn voorgeschiedenis kan niet kwalijk worden genomen dat hij zichzelf en zijn personeel probeert te beschermen, zelfs als hij daarbij strikt genomen discrimineert op leeftijd, huidskleur, kleding en gedrag. Nood breekt wet.


Red.:   Het CGB móest bijna wel reageren:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2011, door Piet van Geel

Discriminatie is nooit geoorloofd

Piet van Geel | Piet van Geel is ondervoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. Hij vindt dat we in onze ijver om criminaliteit te bestrijden niet mogen vervallen in discriminatie.

Raoul du Pré schrijft in een redactioneel commentaar in de Volkskrant (Opinie & Debat, 14 juli) over de juwelier ...
    Du Pré stelt dat het maar de vraag is of we er veel mee opschieten als een zaak aan de Commissie Gelijke Behandeling wordt voorgelegd. 'De commissie spreekt naar de wet en vindt op basis daarvan bijna alles discriminatie, zelfs de kortingen voor vrouwen op vrouwenavonden in cafés en de weigering van vrouwenblad Opzij om mannelijke verslaggevers aan te nemen.'
    Deze typering van de Commissie Gelijke Behandeling doet geen recht aan de werkelijkheid. ...


Red.:   Dat is een eerste leugen zoals boven al uitgebreid is aangetoond.

  De Commissie oordeelt met diezelfde wet in de hand in de helft van de zaken dat er géén sprake is van discriminatie.

De volgende leugen - zie de volgende reactie op de website:
  K.Kok - 20/07/11 11:27
" . Piet van Geel is lid van de Commissie Gelijke Behandeling. " . . Dat is die commissie die iedere aangifte weigert over positieve discriminatie, juist ja. . ...

Positieve discriminatie bestaat niet - bij ieder geval van positieve discriminatie wordt iemand bevoordeeld boven iemand anders. Die laatste persoon wordt negatief gediscrimineerd. Hetgeen (voor zover bekend) alleen blanken betreft uitleg of detail uitleg of detail . De Commissie oordeelt met de wet in de hand op een volstrekt discriminerende manier.
  En ja, de gelijkebehandelingswetgeving ís streng: discriminatie bij het vinden van een baan, op je werk, maar ook bij je schoolkeuze en winkelen en uitgaan is verboden.

En nog een leugen: bij het vinden van een baan wordt iemand zonder diploma's keihard gediscrimineerd. "Ja, maar dat is geen discriminatie want het zijn geen gelijke gevallen", is het voor de hand liggende antwoord: "Inderdaad: maar allochtone jongens in een juwelierszaak zijn ook geen gelijke gevallen".
    Maar dit soort mensen is ideoloog, en heeft geen boodschap aan realiteiten die uitzonderingen op regels noodzakelijk maken:
  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opent met: 'Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.' In vele bepalingen in internationale verdragen en in artikel 1 van de Grondwet is discriminatie verboden.

En dus:
  Wat de heer Kamerbeek gebeurde is vreselijk. Maar ook moet discriminatie voorkomen worden.

... kan juwelier Kamerbeek de pot op - met rolstoel en al.
    De praktijk van de uitspraken van het CGB laat zonder enige verdere nadere studie al zien dat wat ze ook over zichzelf zegt, dat dat voze termen zijn als men dat ziet als bestrijding van discriminatie: ze beoefenen zelf het meest fundamentele racisme. Namelijk die van juridisch adviserende uitspraken doen op grond van etnie - kleur. Verdere theoretische beschouwingen zijn dan niet meer nodig. De SGP heeft dat toch weer eens gedaan. De reden is voor de hand liggende: de SGP is zelf slachtoffer van dit racisme. De SGP wordt namelijk niet toegestaan wat de moslims wel mogen: onderscheid maken tussen man en vrouw. In vergelijkbare zaken: in de SGP mogen vrouwen niet in bepaalde functies, en in de moskee mogen vrouwen niet in bepaalde ruimtes. Volstrekt gelijksoortig. Hier is de analyse:


Uit: De Volkskrant, 27-07-2011, door Jacques Rozendaal en Arjan van der Waerdt

Discriminatiemythe is nu wel failliet

Het is te wijten aan een verkeerde opvatting van het discriminatiebegrip, dat SGP'ers worden weggezet als 'vrouwen- en homohaters'.

Jacques Rozendaal | Arjan van der Waerdt | Jacques Rozendaal en Arjan van der Waerdt zijn voorzitter en algemeen bestuurslid van SGP-jongeren. Zij menen dat een beschaafde samenleving minderheden bestaansrecht geeft.

De Nijmeegse juwelier die acht keer werd overvallen door allochtonen en hen daarom nu weigert, kan inmiddels de balans opmaken. Naast wat negatieve reacties en een discriminatieklacht krijgt hij veel steun voor zijn deurbeleid. Zelfs de meerwaarde van een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) werd door een hoofdcommentaar van de Volkskrant in twijfel getrokken. ,...


Red.:   Hier zou deze redactie geschreven hebben: De meerwaarde van een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) werd zelfs door een hoofdcommentaar van de Volkskrant in twijfel getrokken.

  CGB-lid Pieter van Geel verdedigde dat het CGB streng moet zijn, en wijt dat ook nog eens aan de wet (O&D, 20 juli). De Commissie spreekt nog geen oordeel uit, maar de redelijkheid van het 'nood breekt wet' wordt wel alvast in twijfel getrokken. Vervelender zijn politici die nu nog roepen dat we daders moeten pakken, maar verzwijgen dat die discriminatieklacht in de prullenbak thuishoort.

Precies. meteen verder naar de reden:
  Wanneer is er nou wel of niet sprake van discriminatie? Artikel 1 betekent dat je gelijke gevallen gelijk behandelt. Mensen in ongelijke situaties hoef je echter niet 'kafkaiaans' gelijk te behandelen. Een kleuter die nog moet leren fietsen hoeft niet te denken dat hij de gele trui krijgt. Dat is geen discriminatie.

Maar ja, wat moet je als je rechten hebt gestudeerd: je bent dan kennelijk naast lid van d oligarchische klasse dus ook kosmopoliet dus ook multiculturalist, en na vele rationele blunders in redelijk simpel strafzaken => weten we genoegzaam dat de jurist beslist niet kan redeneren. In de volksmond noem je dat "is dom".
    Voor die dommen legt de SGP het nog wat nader uit:
  De sneltest voor echte discriminatie is de gelijkwaardigheidsvraag: als mensen ongelijkwaardig, minderwaardig behandeld worden, is het ook discriminerend. Veel allochtonen hebben bijvoorbeeld geen enkele moeite met dat deurbeleid van die juwelier.

Wat de juwelier doet, is mensen met een kenmerk dat erop wijst dat ze hem minderwaardig zullen gaan behandelen, de toegang tot zijn pand weigeren.
    Maar het racistische discriminatiebeleid van het CGB is geen probleem op zich - het heeft uitzaaiers in de hele maatschappij:
  De klacht van de JOVD bij de CGB over ladies nights was net zo naïef. Op speciale avonden proberen discotheken extra vrouwen te trekken met een voor hen lagere prijs. Volgens de jonge liberalen betreft het een 'principiële zaak' over een 'onwenselijk marketinginstrument'. Als je dan toch een principiële zaak wilt maken van het achterstellen van mensen, wegkijken en commercie, richt je dan op prostitutie. Vreemd genoeg protesteert de 'ideële' JOVD daarover net zo weinig als over de verseksualisering van de samenleving of het benadelen van het kostwinnersmodel. Terwijl dat op zich ook discriminatie is.

En veel meer van dat soort gedrag, zoals bijvoorbeeld ook al die allochtonen die "Discriminatie!" roepen als ze drie keer zijn afgewezen bij sollicitatie. En uiteindelijk ook dit gevolg:
  De discriminatiemythe was ook reden voor de opkomst van de PVV. Bepaalde mensen mochten niet met naam en toenaam vertellen hoe het er in hun straat aan toeging. Gedupeerden van die verkeerde discriminatieopvatting werden zelf gediscrimineerd. Henk en Ingrid waren het niet waard om serieus genomen te worden, en even later gold dat voor samenwerking met de PVV zelf. Dezelfde monden die klaagden over de rechtsstatelijkheid van de PVV, joelen die rechtsstaat uit bij de terechtstelling van de SGP. De Grondwet is immers bedoeld om minderheden te beschermen tegen de onderbuikgevoelens van de meerderheid. Met zijn scherpe beschreef Martin Sommer het risico van artikel 1 al eens (O&D, 21 augustus 2010). Discriminatieaanpak was verkwikkend, maar wordt verstikkend.

De aanpak van discriminatie is verkwikkend, bijvoorbeeld de discriminatie inherent in de islam - wat daar nu onder verstaan wordt is politieke-correctheid, multiculturalisme, en racisme.
     Hier in Nederland wordt er de laatste weinig meer vernomen van het CGB, en haar jurirische opvolger waarvan de naam even ontschoten is- kennelijk zijn ze ingeseind omtrent het contraproductieve resultaat van hun acties. In Denemarken zijn ze nog steeds even geschift:


Uit: De Volkskrant, 22-01-2013, Reuters.

Knippen van vrouwen mag niet duurder zijn

Het knippen van een vrouwenkapsel mag niet duurder zijn dan het knippen van een mannendracht. Dat heeft de Commissie voor Gelijke Behandeling in Denemarken bepaald. Kappers vinden de uitspraak absurd en hebben een rechtszaak aangespannen. ...


Red.:   We hebben het echt niet verzonnen ...
    Het CGB heeft een nieuwe naam gekregen, maar verder is er weinig tot niets veranderd:


Uit: Joop.nl, 04-02-2013, door Nourdeen Wildeman - Nederlander en Moslim uitleg of detail

Schorsing na respectloze anti-islamtweet niet onjuist

Het is gezond dat er juridische kaders kunnen worden gesteld aan de al dan niet kwetsende of respectloze vorm waarin argumenten worden uitgewisseld.


Het College voor de Rechten van de Mens is na onderzoek tot het oordeel gekomen dat 'docent maatschappijleer' Anand Soekhoe niet onrechtmatig door zijn voormalige werkgever is geschorst, met het verlies van zijn baan tot gevolg. Afgelopen donderdag werd Soekhoe hierover door het college geïnformeerd, zo blijkt uit stukken die op de site hoeiboei.nl zijn geplaatst. Het is niet zozeer het eindoordeel zelf maar vooral de onderbouwing hiervan die erg interessante aanknopingspunten biedt voor toekomstige soortgelijke (arbeids)conflicten.  
    Het verhaal start op zondag 20 mei 2012, wanneer Soekhoe op Twitter schrijft dat Islam geen geloof is maar, quote: "een barbaarse achterlijkheid". Op dat moment is hij nog geen jaar in dienst bij het Katholieke Fioretti College, raadslid van Leefbaar Leiden en uitgesproken aanhanger van de PVV. Nadat er een flinke hoeveelheid media-aandacht komt voor de bewuste tweet waarbij regelmatig de naam van de school werd genoemd, besluit de algemeen-directeur om over te gaan tot 'schorsing met betaling tot expiratie'; Soekhoe hoeft niet meer terug te komen en verliest na het aflopen van zijn contract zijn aanstelling. ...
    De reden dat het College tot dit oordeel is gekomen is niet omdat kritiek op de islam ansich als respectloos wordt beschouwd, maar omdat de specifieke bewoording niet getuigde van respect. ...


Red.:   Om je krom te lachen. De godsdienst die Joden betitelt als apen, andersgelovigen als honden, en ongelovigen als varkens uitleg of detail , voert aan dat 'kritiek niet getuigde van respect'. En de idioten van het CGB-nieuw stijl zijn het er mee eens ... Maar zouden ze consequent zijn, zou je het CGB ook niet als "bemand door idioten" mogen bestempelen. We wachten in spanning af.
    Nog steeds zonder een proces aan de broek, komt hier het volgende staaltje CGB-nieuwe-stijl-oude-uitvoering absurdisme;


Uit: De Volkskrant, 20-07-2013, van verslaggeefster Lidy Nicolasen

Indische oorlogsslachtoffers krijgen fors hogere uitkering

De Nederlandse overheid gaat de uitkering van ongeveer 520 Indische oorlogsslachtoffers fors optrekken. De rechter heeft het kabinet gedwongen een einde te maken aan het onderscheid tussen slachtoffers in Nederland en Indonesië.    ...
    Wie ziek is of gebreken heeft als gevolg van de oorlog heeft sinds 1977 recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering werd vastgesteld naar het inkomen dat het slachtoffer zou hebben genoten als hij had gewerkt. Slachtoffers die in Indonesië woonden, krijgen hun uitkering niet in guldens of euro's, maar in roepia's. Omdat, beargumenteerde Nederland in 1971, de uitkering anders tot een niet aanvaardbaar bedrag uitgaat boven het welvaartspeil in Indonesië. Dat zou strijdig zijn met de uitgangspunten, namelijk zorgen dat de slachtoffers het eerdere levenspeil kunnen behouden en herstellen.    ...


Red.:   Het toppunt van moraliteit - namelijk: mensen steunen zonder dat je scheve ogen krijgt. Maar dan is er:

  De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde in 2007 dat er sprake was van een verboden onderscheid op grond van ras.

Ras, ras ... Hoe komt dat in het verhaal? Vermoedelijk volgt dat uit dit:
  Veel van hen zijn kinderen van KNIL-militairen ...

Oh, de slachtoffers zijn Aziaten. Dus omdat het Aziaten zijn, en zij als Aziaten minder krijgen, is het racisme. Zouden die slachtoffers echter Nederlanders zijn, waren ze hetzelfde ras als degenen die in Nederland zaten, en was er geen sprake van racisme..En zou hun uitkering bij het oude blijven.
    Oftewel: een glaszuiver geval van racisme. Door de Commissie Gelijke Behandeling.
    En China was geknoeid met baby-melkpoeder, dus wilden de Chinezen, begrijelijk, alleen maar westerse emlkpoeder kopen. en stregen de prijzen ervan tot in de hemel. Daarin zagen Chinezen in Nederland een  mooi handeltje en begonnen in winkels baby-melkpeoder te hamsteren. de beelden waren uitgebreid op televisie. Dus stelden de winkels een rantsoen per klant in. Met name gericht op de Chinezen. Maar dat mag dus niet:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2014, van verslaggeefster Nina Schuyffel

Etos en Kruidvat weigerden vrouwen babymelkpoeder te verkopen

Winkels discrimineerden Aziaten


Tussentitel: Bejegening vrouwen in nasleep Chinees melkschandaal zou 'misverstand' zijn

Zowel Etos als Kruidvat heeft gediscrimineerd bij de verkoop van babyvoeding aan twee vrouwen met een Aziatisch uiterlijk. Ook is hun klacht over discriminatie onzorgvuldig behandeld. Dit oordeelt het College voor de Rechten van de Mens (CRM), dat gisteren uitspraak deed over de babymelkpoederzaak.   ...


Red.:   Dat CRM instituut, zoals het CGB nu heet, moet onmiddellijk worden afgeschaft en haar leden op de markt in een schandpaal bij de kisten met rotte tomaten tentoongesteld.
    En voor wie echt griezelen wil, zie in een uitzending van EenVandaag uitleg of detail (11-06-2014, na  5:17 min.) hoe de mevrouw van CGB/CRM doodleuk verklaart dat bevoordelen van allochtonen mag, maar van autochtonen niet. Je reinste Lebensborn-racisme. En dat schijnt allemaal wettig te zijn. Waarmee ook duidelijk is dat in de jaren 1980, toen deze wetten werden opgesteld, de institutionele krankzinnigheid een maatschappelijk fenomeen was. Een krankzinnigheid waar nog steeds tegen gestreden moet worden.
     Het wordt tijd voor nog naamsverandering van het CGB:


Uit: Volkskrant.nl, 10-09-2014, ANP, redactie

Teeven: gezinshereniging is niet te strikt

Tussentitel: Er zijn voorbeelden dat het in Nederland wonende gezinslid slechts 20 euro te weinig verdient en om die reden gezinshereniging niet mogelijk is - Het College voor de Rechten van de Mens

Het verwijst onder meer naar de inkomenseis. 'Er zijn voorbeelden dat het in Nederland wonende gezinslid slechts 20 euro te weinig verdient en om die reden gezinshereniging niet mogelijk is', schrijft het college. ...


Red.:   Goed plan! We verlagen de eis met 20 euro. Opgelost.
    "Maar", zal iemand met een IQ boven dat van debiel opmerken, "maar dan zijn er toch gewoon weer andere mensen die een inkomen hebben dat 20 euro ligt onder die nieuwe grens ...".
    Inderdaad. En ongetwijfeld weet men dat bij die commissie ook wel. Dit is doodgewoon een oproep om iedere toe te laten. Kijk maar:

  Het benodigde inkomen moet een richtbedrag zijn in plaats van een harde eis.

Precies! Iedereen moet toegelaten worden. Vraag maar aan al die politiek-correcten die iets op te merken hebben over immigratie: "Welke grens wil jij dan trekken?" Je krijgt nooit maar dan ook werkelijk nooit antwoord, en dat is keiharde ervaring van deze redactie. Omdat men doodgewoon geen enkele beperking wil. Vraag het bijvoorbeeld eens aan de mensen hier uitleg of detail of hier uitleg of detail .
    Oh ja, die nieuwe naam: "College voor de Rechten van de Immigrante Mens Enzovoort. Afgekort: CRIME.
    Verbijstering! Iemand uit de politiek-correcte media die het gajus van het CGB ontmakeert. eerst een wat langere inleidng om het belang van de zaak toe te lichten:
 

Uit: De Volkskrant, 20-09-2014, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant

Alle dagen racisme

Postmodern vonnis in Zwarte Pietenzaak zet de deur open voor allerlei gekrenkten.


Ik zag een gefotoshopte Geert Wilders voorbijkomen, als Zwarte Piet met witte kuif. Wilders wil in alle gemeenten een roetzwarte Piet verplicht stellen. Lachen joh, die halve gare Wilders met zijn Zwarte Pietenwet. Maar ik zou Wilders vooral niet te snel uitlachen. Er mankeert van alles aan hem, maar niet zijn politieke instinct. Ooit zei hij: De PVV blijft uiteraard het plantje van de islambestrijding begieteren, maar we gaan verbreden. Eerst met het piratennest Antillen. Daarna Europa. Het is in allebei die contreien sindsdien niet meer rustig geweest.
    En nu dus Zwarte Piet. Een bijzaak zegt u? ...


Red.:   Een van de recente mantra's van de elite en de multiculturalisten. Omzin, natuurlijk. Als het een bijzaak was, hoefde n de negers hun mond niet open te doen, en als ze het wel doen, hoeft er geen aandacht aan geschonken te worden. In werkelijkheid was er in de media een overdadige aandacht voor de klagende negers, dus die media oordeelden dat het geen bijzaak was.

  Mijn oude liberale schoonmoeder ontploft als je zegt dat Zwarte Piet moet verdwijnen.

Maar aan die kant van de zaak werd in de reguliere media nauwelijks aandacht besteedt. Terwijl al snel duidelijk was dat deze groep ongeveer 90 procent van de Nederlandse bevolking beslaat. En dat kan je dan rustig verdelen in "Alle gewone Nederlanders zijn voor Zwarte Piet, en de elite en de allochtone immigranten tegen".
    En vanwege die eenzijdige berichtgeving kon de zaak voortwoekeren tot aan dit stadium:
  Dan heb ik het maar niet over de reacties op de kleinkunstenaar die zijn kans schoon zag om elke roe, zak of knecht uit de sinterklaasliedjes te schrijven.

Totale waanzin, dus.
    Sommer erkent als eerste in de reguliere media wel de aard van de zaak:
  Hoe kan een bijzaak zo uit de hand lopen? Omdat het eigenlijk een hoofdzaak is.

Waarna hij diverse aspecten analyseert. Ten eerste de formele, in een wat andere volgorde vanwege het hoofdonderwerp hier:
  Het loont de moeite eens naar de uitspraak van de rechter te kijken waarover de Raad van State zich op 16 oktober in beroep gaat buigen. ...
    De rechter verwijst voor zijn uitspraak naar het jaarrapport 2013 van het College voor de Rechten van de Mens. Dat College is de voortzetting van de Commissie Gelijke Behandeling, die moslims die vrouwen geen hand wilden schudden in het gelijk placht te stellen. De commissie verplaatste zich kortom iets te hartstochtelijk in andere culturen. Het huidige College voor de Rechten van de Mens - de voorzitter is ook nog dezelfde - leeft zich wederom met hart en ziel in. Wie racisme ervaart, heeft immers gelijk. Het verschil is dat de Commissie Gelijke Behandeling vanwege dat handen schudden verschillende keren door de rechter op de vingers werd getikt. Terwijl de rechter nu meegaat met de opvattingen van het College voor de Rechten van de Mens omdat het zo'n gewichtig instituut is met banden met de VN en de Raad van Europa.

Dat 'zijn' in 'zijn uitspraak' is onjuist en moet zijn "haar", en die voorzitter van voorheen de CGB en nu College voor de Rechten van de Mens is ook een vrouw - type "goeddoener met knotje". Volledig gestoord. Met zelfbevlekkende cirkels van rapporten zichzelf rechtvaardigt:
  Dit is de redenering van 'de lege plaats in de tram'. De plek naast de donkergekleurde passagier blijft leeg - zie je wel, racisme. Typisch Nederlands bovendien dat men het niet wil weten. Jaren geleden zette de onderzoekster Philomena Essed dit argument op touw in haar boek Alledaags racisme. Ze werd weggehoond, en terecht. Stel je de rechtsgang voor waarin een ontkenning wordt opgevat als bewijs. Dat hebben we sinds de heksenprocessen niet meegemaakt.
    Nu heeft mevrouw Essed met anderen een boek geschreven, Dutch racism, dat dient als onderbouwing voor de ideeën van dit College, waarvan mevrouw Essed trouwens reservelid is. De bewijsvoering voor de stelling dat er in Nederland sprake is van rassendiscriminatie is gebaseerd op een rapport van de Raad van Europa waarvoor ditzelfde College de gegevens aanreikte. Om een bekende columnist aan te halen: dit hoogmogende College lijkt wel een oliebron van zijn eigen.

Een oliebron die bestaat uit een aantal gestoorde Nederlandse doe-goeders, en een aantal haatnegers. En die combine wenst de rest van Nederland  te belasteren met slechts één doel: zichzelf kunnen profileren als "GOED!". Dit overigens ook met hulp van de toenmalige Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, een nomadist.
    Die zich natuurlijk ook gemengd heeft in de Zwarte-Pietenzaak:
  In het Jaarrapport Mensenrechten 2013 is een flink deel gereserveerd voor de Zwarte Pietendiscussie. Veel discriminatie gebeurt onbewust, schrijft het College. Juist in Nederland, waar men zichzelf tolerant vindt en dus weigert in te zien dat men racistisch is. Men is defensief, men ontkent..

Sommer wijst ook her nog even op de formele status:
  De moeilijkheid met deze denktrant is uiteraard dat je niet kunt aantonen wanneer Nederland níét racistisch zou zijn.

Met als mogelijk vervolg  
  Dat zet de poort open voor allerlei andere kwetsuren.

Dat is dus al gebeurt.
  Nog even en de gouden koets moet naar de winterschilder vanwege een koloniale afbeelding.

Dat is ook al gebeurd.
  En wat dacht u van de kerstboom? Die is in delen van Engeland al in de ban gedaan.

En dat is dus ook al gebeurd.
    Deze lieden verdienen een eerlijk proces voorafgaand aan hun ophanging wegens cultuur- en landverraad.
    Het volgende onderwerp gaat niet over immigranten. maar staat hier ter illustratie van de volkomen "van de pot geruktheid" van dit orgaan:


Uit: De Volkskrant, 08-05-2015, column door Ana van Es

Discriminatie

Mag een biseksuele jongen worden geweigerd als bloeddonor?Red.:   Het antwoord staat nota bene in het artikel zelf. Want nadat we eerst uitgebreid emotioneel gemasseerd zijn met "zielige homotjes" in de hoofdrol. komt er ook dit:

  ...er is een andere kant aan dit verhaal. Een al half vergeten schandaal: 170 Nederlandse hemofiliepatiënten, die begin jaren tachtig met hiv zijn besmet door vervuilde bloedproducten. Velen van hen zijn inmiddels overleden.
    Aanvankelijk mochten mannen met homoseksuele contacten gewoon bloed blijven geven, zelfs toen duidelijk werd dat de mysterieuze nieuwe ziekte bij hen vandaan kwam. Discriminatie was onbespreekbaar; net als overal in Europa duurde het hier jaren voordat de overheid ingreep.
    'Bijna iedereen is dat vergeten', zegt Ilmar Kruis van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten. 'Maar niet in onze gemeenschap. Mensen zijn hun broer, vader, neef verloren.'

Oftewel de linksige politiek-correcte Gutmenscherigheid heeft al eerder alleen al in Nederland tientallen slachtoffers geëist, dus het antwoord op de vraag ...
  Mag een biseksuele jongen worden geweigerd als bloeddonor?

... luidt:
  JAAAAAAAA!!!!!!

Maar helaas, linksige politiek-correcte Gutmenscherigheid gelooft nog dat de maan van groene kaas is als de daadwerkelijke van de maan afkomstige stenen hun verhemelte teisteren:
  Tijdens de zitting van het College voor de Rechten van de Mens moest Joey het opnemen tegen een Sanquin-delegatie van vier man sterk. 'Ze gebruikten woorden waar ik nog nooit van had gehoord.'
    In de volle zaal stelden ze hem vragen over zijn seksgedrag. ...
    Dat hij zou gaan winnen, ging hij pas vermoeden toen de voorzitter ... opmerkte: 'MSM, dat vind ik eigenlijk een rare manier om ménsen mee aan te duiden.'

"MSM" staat voor "Een Man die ooit Seks heeft gehad met een Man", natuurlijk om het geur over "homo"of "bi" of wat dan ook af te zijn en terug te brengen tot waar het om gaat: risico-versterkend gedrag. Maar natuurlijk is het feit dat dit bij een niet-medisch instituut komt al de waanzin ten top. En de uitlag stand natuurlijk van begin af aan vast want het "College voor de Rechten van de Mens" is een sterk racistisch en anderszins discriminerend orgaan waarvoor geldt: "Minderheden mogen alles". Of in wat meer woorden en speciaal voor dit geval: "Als iemand in het wilde om zich heen schiet of via zijn bloed doden veroorzaakt: als het een homo is, moeten we het tolereren."
    Zojuist (13-06-2015) leest deze redactie dat in het bestuur van het "Mensenrechtencollege" plaats heeft ene Philomena Essed (boektitel: Alledaags racisme) uitleg of detail uitleg of detail , een Surinaamse negerin die als boodschap heeft dat Nederland institutioneel racistisch is omdat de meerderheid uit blanken bestaat en Nederland welvarend is en negerculturen niet. Dat blijkt boven al genoemd te zijn door Martin Sommer, maar het belang ervan is toen even ontgaan. Die is deze: het "Mensenrechtencollege" is deel van de vijfde colonne. Een instituut van de bezettingsmacht van de cultuurbarbaren.
    Kijk maar:


Uit: GeenStijl.nl, 13-07-2015, door VanLeeuwen

Helemaal OK: Geen handen schudden want moslima

... het tandeloze College voor de Rechten van de Mens menen te moeten menen, maar DIT OORDEEL van eerdergenoemd College is weer een glimmend pareltje hoor. Het gaat zo. Er was eens een man die met zijn vrouw en zoon naar de GGD ging. Zoonlief had bijtende eczeemAIDS aan z'n ballen opgelopen of iets totaal anders .... Dus moeders geeft de GGD-mevrouw keurig netjes een hand, zoonlief doet hetzelfde en toen was het ineens van NEE OPZOUTEN VRIEND ik geef u geen hand want alllaaahhhhakbar. Dus die vader naar het CvdRvdM om te klagen over bunkerharde discriminatie op basis van geslacht. Uitgemaakte zaak natuurlijk want hallo 2015, denkt u nu direct, maar nee. Het College oordeelt dat de GGD "geen verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt". ...


Red.:   Absurdistan. Voor een niet-religieus is dit absoluut verboden. Conclusie ook van GeenStijl:

  Hieruit volgt: discrimineren is verboden, tenzij u religieus bent. Het grondrecht (vrijheid van geloof) van de moslima weegt volgens het CvdRvdM zwaarder dan het grondrecht (om niet gediscrimineerd te worden op basis van geslacht) van de man.

Redenatie van de dwazen:
  Daarbij weegt mee dat de man is uitgelegd waarom hij geen hand kreeg ...

Absurdistan - niveau: "De dief heeft u uitgelegd waarom hij uw portemonnee stal, dus gaat hij vrijuit".
  ... is hem geen dienst geweigerd ...

Geert Wilders heeft nog nooit een enkele moslim of Marokkaan een dienst geweigerd, dus hij kan nooit vervolgd worden.
  ... is dit geen incident maar gewoon staand beleid van de EU (pdf) ...

Een gore leugen - er staat niets over de precedentie van discriminatiegronden - men zou ook niet durven ...
  ... zou het CvdRvdM anders oordelen dan zou de moslima niet meer bij de GGD kunnen werken. ...

Het toppunt: de dief gaat vrijuit omdat hij bij veroordeling geen werk meer zou kunnen. De stomdronken vrachtwagenchauffeur gaat vrijuit omdat hij anders geen auto mee zou kunnen rijden ... Enzovoort.
    Als geheel, niveau van argumentatie: "Mijn band was lek, de brug was op, de spoorbomen dicht ..."
    De Volkskrant heeft haar haatcampagne tegen Zwarte Piet voor 2015 afgetrapt, natuurlijk met hulp van het CGB, en de zwarten van de VN:


Uit: De Volkskrant, 22-08-2015, van verslaggeefster Susanne Geuze

'Zwarte Piet mag niet blijven zols hij is'

Een commissie van de Verenigde Naties buigt zich over de Nederlanbdse Sinterklstraditie en doet volgende weel uitspraak. "De overheid is verantwoordelijk voor de verandering'Red.:   De eerste van een rij leugens. Zwarte Piet is een volksfeest, waar de overheid niets mee te maken heeft. Er bestaat oneindig veel eerder een plicht van de ovreheid om de islam te verbieden dan om iets aan Zwarte Piet te doen. De islam is de inspirator van talloze weerzinwekkende geweldsdaden.
  Nederland werd aan de tand gevoeld tijdens een hoorzitting van de commissie van de Verenigde Naties (VN) ter uitbanning van rassendiscriminatie. Bijna alle commissieleden die deelnamen aan de discussie waren erg kritisch over Zwarte Piet.

Zwarten of zwartofielen. Zwarten zijn overdadige plegers van geweldsdaden uitleg of detail , deels racistisch uitleg of detail , en als er sprake is van een verbod op wat dan ook voor cultureel gedrag, dn zou dat eerst het zwarte geweld moeten zijn. Wat zou neekromen op remigratie van zwarten naar Afrika uitleg of detail waar het geweld endemisch is maar alleen zij er last van hebben.
  'De één zei hardop dat Zwarte Piet racistisch is en dat hij moet worden afgeschaft, terwijl de ander diplomatieker sprak over de aanpassing van discriminerende elementen', zegt Ineke Boerefijn. Zij is beleidsadviseur van het College voor de Rechten van de Mens en was bij de hoorzitting aanwezig.

En Ineke Boerefijn is vermoedelijk net als verslaggefster Suzanne Geuze lid van de "Zwarte mannen zijn ideale partners" VIVA-club uitleg of detail .
    Het CGB heeft weer een uitspraak gedaan. Van de soort "Zo waanzinnig ...", dat de politike-correcte media het hebben doodgezwegen in het kader van de leerstelling "Er is op geen enkel manier sprake van islamisering", en de PVV heeft tenslotte al genoeg aanhangers. Het volgende artikel op de website van de Volkskrant (in de krant kon het natuurlijk niet) moet daarom een vergissing van de webredactie zijn:


Uit: Volkskrant.nl, 09-06-2016, door Matthijs van de Burgwal, is landelijk voorzitter, en Jim van Mourik, is landelijk vicevoorzitter van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD

Rechters dragen een blinddoek, geen hoofddoek

Het toestaan van hoofddoekjes in de rechtszaal ondermijnt de waarde van de blinddoek van Vrouwe Justitia

Tussentitel: Een rechter mag niet vooringenomen zijn
Hoe onpartijdig komt een gesluierde rechter over als zij oordeelt over een aanklacht tegen discriminatie?


Nadat een islamitische vrouw bij de rechtbank Rotterdam solliciteerde naar de functie van griffier, werd haar terecht verzocht om haar hoofddoek af te doen tijdens zittingen, om zo de neutraliteit van de rechtspraak te benadrukken. De moslima weigerde haar hoofddoek echter af te doen in de rechtszaal, waardoor ze niet werd aangenomen.
    'Discriminatie', oordeelde het College voor de Rechten van de Mens afgelopen maandag. Een grove misvatting. De beeltenis van Vrouwe Justitia is alom bekend: met het zwaard deelt zij haar straffen uit, met haar weegschaal maakt zij haar juridische afweging. Geblinddoekt, om zo te waarborgen dat haar oordeel onpartijdig en onafhankelijk tot stand komt.
    Die symboliek is van groot belang. Een rechter mag niet vooringenomen zijn en mag zich niet laten leiden door anderen. Om dit te benadrukken dragen rechters een toga. In dit zwarte en daarmee kleurloze gewaad doet de rechter afstand van zijn persoonlijke opvattingen. Of het nu om persoonlijke, politieke of religieuze opvattingen gaat: de rechter is ten allen tijde onafhankelijk en onpartijdig.
    Wie met rechters spreekt, weet dat zij zich ook vereenzelvigen met hun zwarte gewaad. Het beschermt namelijk ook de rechters zelf: zij hoeven niet als persoon te oordelen, het is hun ambt dat wikt, weegt en oordeelt. Het College van de Rechten van de Mens veegde dit principe afgelopen maandag achteloos van tafel door religieuze symbolen, in de vorm van hoofddoekjes, plots toe te staan in de rechtszaal.
    De rechter hoeft zijn persoonlijke opvatting ineens niet langer af te schermen en dat raakt de grondbeginselen van rechtspraak: onafhankelijkheid en onpartijdigheid.Het toestaan van hoofddoekjes in de rechtszaal ondermijnt de waarde van de blinddoek van Vrouw Justitia. Want door religieuze opvattingen in de rechtszaal zichtbaar toe te staan treedt er een gevaarlijke glijdende schaal in werking.
    Hoe onpartijdig komt een gesluierde rechter over als zij oordeelt over een aanklacht tegen discriminatie? Hoe geloofwaardig is een rechter met een keppeltje op zijn hoofd, als hij oordeelt over een aanklacht jegens antisemitisme? Zou de verdachte dan het gevoel hebben in neutraliteit te worden benaderd? En als we religieuze opvattingen in de rechtszaal toestaan, mogen politieke opvattingen dan ook?
    Het gaat in deze kwestie niet om het hebben van sympathie met racisten of antisemieten, integendeel zelfs, maar om de rechtsstaat die ook de rechten en belangen van misdadigers beschermt. En het gaat daarbij niet om het hoofddoekje van een moslima, maar om de deur die open gezet wordt naar het verminderen van de uniformiteit in de rechtbank.
    Dat geldt ook voor christenen, joden of aanhangers van het vliegende spaghettimonster: religieuze of politieke symbolen horen in een rechtszaal niet thuis. De (grond)wet en de beginselen van onze rechtstaat horen daar boven persoonlijke overtuigingen te staan.
    Toegegeven, in de zaak waar het College voor de Rechten van de Mens over oordeelde ging het niet om een rechter, maar om een griffier. Maar een griffier en een rechter zitten in de rechtszaal samen achter één tafel. Bovendien schuiven griffiers vrijwel altijd aan in de raadkamer en denken en schrijven dus mee met het oordeel van de rechter. Met het besluit om hoofddoekjes toe te staan voor een griffier, wordt dan ook een deur geopend die door vijf sloten vergrendeld hoort te zijn: de neutraliteit van onze rechtsstaat.


Red.:   Het artikel is in zijn geheel gereproduceerd, omdat alle onderdelen ervan een essentieel apsect van de zaak belichten. ieder van die onderdelen is op zich al voldoende om tot een verbod van religieuze symbolen in de rechtszaal te komen.
    Het CGB schuift al deze argumenten dus terzijde. Dat kan slechts één ding betekenen: het CGB acht het oordeel van de moslim boven alle andere oordelen, ongeacht de inhoud van die oordelen.
    Deze houding is de hoiuding van een moslim. Of wat heet een dhimmi: niet-moslims die moslims in alle zaken volgend.
    De dhimmi-houding kan echter alleen bestaan bij de reeds aanwezigheid van moslims.
    Waarmee de zaak rond is. Want in het begin van dit artikle zijn kenmerkende leden genoemd van het CGB, en daaronder bevond zich deze:

Moslima met hoofddoek. Dus fundamentalistisch gelovig. Islamitisch. Als in "De islam is de zin van mijn leven".
    Nogmaals de heren van de JOVD:
  Hoe onpartijdig komt een gesluierde rechter over als zij oordeelt over een aanklacht tegen discriminatie?

Dit leek dus slechts een retorische vraag, maar blijkt in de praktijk reeds gebeurd te zijn: een gesluierde vrouw oordeelt over het toepasselijk-zijn van de gesluierde vrouw.
    De conclusie aangaande ons rechtsstelsel kan niet beter dan beeldend worden getrokken:

De moslim is een dodelijk gevaar voor de vrijheid, democratie en rechtsstaat.
    Het sharia-college is gevraagd een uitspraak te doen over niet-handen-schudden. Drie keer raden wat die uitspraak was:


Uit: De Volkskrant, 29-07-2016, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Geen handen willen schudden is 'geen rond voor afwijzing'

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het COA een sollicitante die weigert mannen de hand te schudden, niet om die reden had mogen afwijzen.  ...


Red.:   Dus dat wordt na de revolutie een simpele zaak: die lui gaan collectief tegen de muur.
    Onder het CGB (hoewel misschien niet formeel maar ze doen het identieke werk) valt ook het Meldpunt Discriminatie Internet. Dit wordt (mede) betaald door de Joden:


Uit: GeenStijl.nl, 15-08-2016, door Van Rossem uitleg of detail

SorosLeaks: Miljardair koopt Nederland en de EU

Dit weekend lekten er talloze documenten over George Soros' Open Society Foundation. Daarin staan bewijzen en bedragen over het handelen van de manipulatieve Amerikaanse miljardair in heel Europa. ...
    Wij keken wel even naar Soros' invloed in Nederland. Zo financiert de miljardair allemaal dubieuze clubjes in de strijd tegen "islamofobie" in ons land, wordt er een boel geld gepompt in onderzoek naar etnische profilering, krijgen "democratische" instanties geld om kiezers te beïnvloeden en trekt Soros al jaren miljoenen uit voor grote en kleine pro-islamitische projecten in Nederland. Alles van recente jaren in het verleden handig in dit overzicht te vinden (pdf), maar hieronder een korte opsomming van opvallende posten op de balans van de Open Society Foundation.    ...
    Ook uithuilbalie Meldpunt Discriminatie kreeg bijna 50.000 dollar voor onderzoek naar "islamofobie".  ...


Red.:   En hier is het resultaat:


Uit: GeenStijl.nl, 01-12-2016, door Spartacus uitleg of detail

Meldpunt Discriminatie: 'Oproepen tot geweld tegen homo's mag indien moslim'(Opklik voor groot). Oh moderne tijd, wat ben je toch... modern. Gaan we verder ook geen gewichtige duidings meer tegenaan gooien ook joh. Kennen we nu wel. Zie meer haat op BB's etnische rancuneblogje. ...


Red.:   Die laatste terminologie staat voor: Bert Brussen's website The PostOnline.nl (TPO), die het bericht wist te brengen. Hier een leesbare en kopieerbare versie van het oordeel van het Meldpunt:
  Geachte melder,
Nogmaals hartelijk dank voor uw melding. Mind Nederland toetst uitingen gedaan op het intern., in het strafrecht omschreven als groepsbelediging van mensen, op basis van hun ras, hun levensovertuiging of godsdienst, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of versMndenjk. handicap. Wij hebben de door u vermelde uiting(en) getoetst aan het Wetboek van Strafrecht (artikel 137c t/m 137e) en de daarbij behorende jurisprudentie mee gewogen.

MIND Nederland heeft uw melding behandeld en komt tot de volgende conclusie: MIND concludeert dat de betreffende uitingen als onfatsoenlijk, beledigend en/of kwetsend kunnen worden ervaren. De uitingen moeten echter worden gezien in de context van de geloofsovertuiging te noemen de Islam, wat juridisch gezien in veel gevallen het beledigende karakter weg neemt. In de context van de geloofsovertuiging bestaat in Nederland een grote mate van vrijheid van meningsuiting. Daarnaast worden de uitingen gebezigd in de context van het maatschappelijk debat (hoe moet je de Koran uitleggen), wat eveneens het beledigende karakter weg neemt. Sommige moslims menen uit de Koran te begrijpen dat homo's gedood moeten worden.

Om bovenstaande redenen zijn wij van mening dat de strafbaarheid in de zin van de genoemde artikelen niet van toepassing is en een aangifte om die reden niet zal leiden tot een vervolging. Wij zullen om die reden dan ook geen aangifte doen.

Door het artikel bij TPO en de eropvolgende kamervragen, trok het meldpunt haat reacti in. Een volleidg loos gebaar, want in haar brief staat preciss hoe al dit soort instituties, Mind, CGB en juristen in het algemeen, dit soort zaken behandelen: de beledigingen in de koran gaan vrijuit, en Geert Wilders wordt vervolgd voor een inhoudelijk politiek beleidsvoorstel: terugdraaien van de allochtone immigratie.
    Oftewel: Mind wordt (mede) betaald door Joden, en voert Joods migratie-totalitair beleid uit.
    En dat het CGB precies hetzlefde is, bewijzen ze nog maar eens:


Uit: telegraaf.nl, 10-01-2017, door John Maes uitleg of detail

Ontsteltenis over handenweigeraar

Het afwijzen van een handenweigerende sollicitant door de Utrechtse vervoerder U-OV kan op steun rekenen van de Utrechtse politiek. „Doorgeslagen politieke correctheid”, concludeert bijvoorbeeld de VVD over de stellingname van het College voor de Rechten van de Mens.

Dat gaf de man en Art 1, een organisatie die opkomt voor gelijke behandeling, gelijk in een gisteren gepubliceerde uitspraak.
    Een dag voor het sollicitatiegesprek belde de islamitische man in kwestie op om te melden dat hij als buschauffeur niet van plan was vrouwelijke passagiers de hand te schudden.
    Het College moest een belangenafweging maken tussen discriminatie op grond van geslacht en discriminatie op basis van geloof. ...


Red.:   En natuurlijk kiest het CGB voor discriminatie op grond van geslacht, want het is zelf volledig in handen van de sharia en haar aanhangers. Na de revolte tegen elite en kalifaat gaan deze lieden collectief onder het kappersmes: vrouwen kaalscheren en mannen hoofdjes eraf.

Nog een absurditeitje gesignaleerd door GeenStijl:


Uit: GeenStijl.nl, 08-02-2017, door Ronaldo uitleg of detail

'Racistische Bonprix is racistisch racistenbedrijf'Ook al racistisch: kleren verkopen aan mensen en een beetje op uw saeck letten. Althans, dat zegt het onvolprezen College voor de Rechten van de Mens in een mal oordeel over postorderbedrijf BonPrix. Een klagende klaagster uit een woonwagenkamp in Zaanstad kon gewoon kleren bestellen op bonprix.nl, maar moest die dan wel vooraf betalen en afhalen op een PostNL afhaalpunt. ... BonPrix heeft namelijk na verschillende fraudegevallen besloten niet meer op woonwagenlocaties te leveren. Dat is dus geen achterlijk vooroordeel, maar een in theorie omzet kostend besluit van een door schade en schande wijs geworden particulier bedrijf. Een neutraal besluit over het niet meer leveren op een specifiek soort adressen is dus racisme, want adressen zijn kennelijk ook al een ras. Snapt u?


Red.:   En voor wie het niet geloven wil:
 

Download de plaatjes om zelf te lezen: een adres is een ras (punt 4.5).

Het begin van het einde van dit clubje haatzaaiers, want een simpel geval van vergelijking. Kwestie 1: moslima wil hoofddoek dragen tijdens haar werk als agent  Oordeel nummer 1 (de islamiserende rotzooi van de islamitische Volkskrant-jounalist knippen we natuurlijk uit het verslag) (de Volkskrant 21-11-2017, door Hassan Bahara):
  ... het meerduidig oordeel van het College. Daarin wordt de wens van Izat om een hoofddoek met een politie-uniform te combineren gegrond geacht ...

Omgeven door een stroom leugens dat het hier een speciaal geval betreft, maar het eerste speciale geval waarin moslims géén gelijk krijgen van het clubje moet zich nog aandienen. En de moslims weten dat heel goed:
  'We won!', twitterde Izat triomfantelijk toen maandagmiddag om twaalf uur het oordeel op de site van het College verscheen."   ...
    'Met het positieve oordeel bevestigt het College dat de Nationale Politie onderscheid maakt op grond van godsdienst', reageert Izats advocaat Betül Ozates op het oordeel van het College. 'Het uitsluiten van agenten met hoofddoek is discriminatoir van aard en kan geen rechtvaardiging vinden in de stelling dat daarmee de neutrale uitstraling van de politie wordt gewaarborgd.' Met het oordeel van het College onder de arm wil Izat het gesprek met de Nationale Politie vervolgen. 'Het positieve oordeel moet - ons inziens - een stevige aanzet vormen voor de Nationale Politie om tot herziening van de gedragscode over te gaan. Een herziening die ervoor zorgt dat moslima's met een hoofddoek volwaardig kunnen participeren in het publieke domein.'

Mooi. Dat is oordeel nummer 1.
    Nu kwestie 2: promovendus wil piratenpak dragen tijdens zijn promotie. Oordeel nummer 2:  (de Volkskrant, 13-12-2017):
  Weigeren van piratenpak 'geen discriminatie'

De TU Delft discrimineert niet door een promovendus te weigeren een piratenpak te dragen bij zijn promotie. Dit oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Michael Afanasyev, een 38-jarige geohydroloog, voerde religieuze argumenten aan voor zijn wens. ...

Argument nummer 1 van het clubje:
  ... Afanasyev heeft volgens het college niet kunnen uitleggen waarom de promotiezitting een gelegenheid is waarbij de leer van deze kerk wordt onderwezen. ...

Natuurlijk heeft de moslima-agent wel het clubje kunnen uitleggen dat haar werk een gelegenheid is waarbij de leer van de islam wordt onderwezen ... (sarcasme-modus uit0
    Argument nummer 2 van het clubje:
  ... Het college oordeelt dat het piratenkostuum niet in brede kring wordt gezien als uiting van het 'pastafarisme', zoals de religie ook bekendstaat. ...

Dus verzamel genoeg mensen die kinderoffers zien als deel van hun religie, en het clubje geeft je vrij baan.
    Dit ging zelfs de elite te ver (de Volkskrant, 25-11-2017, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer):
  Als moraal politiek verdringt

Uitspraak over de hoofddoek houdt geen rekening met de praktijk.


Tussentitel: Het College voor de Mensenrechten draagt zelf bij aan een onverzoenlijke stemming

In een interview zei de jonge politievrouw Sarah Izat die haar hoofddoek niet wilde afdoen: die hoofddoek is m'n identiteit.... Voeg daarbij de strekking van de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens, namelijk dat ze in functie met haar hoofddoek niet op straat kwam. ...
    ... vooral het feit dat het college door een klein juridisch brilletje naar deze casus heeft gekeken. ...

En als je niet bij de Volkskrant schrijft, kan je het nog kernachtiger formuleren (elsevier.nl, 23-11-2017, door Ashin Ellian, hoogleraar rechtsgeleerdheid in Leiden  uitleg of detail):
  Opheffen, dat College voor de Rechten van de Mens

Het hoofddoekbesluit is gevallen. Allah en de islam prevaleren in dit besluit boven de neutraliteit van de Nederlandse rechtsorde. Het besluit is niet genomen door de geestverwanten van de fundamentalistische president van Turkije. Ook niet door de islamitische rechtbanken in Iran. En evenmin onder terreurdreiging. Het College voor de Rechten van de Mens nam het hoofddoekbesluit ten gunste van de fundamentalistische islam.    ...

De rest van het artikel staat achter een betaalmuur, maar is niet meer nodig.Dit is duidelijk genoeg.
    Met nog een kleine toevoeging uit de werld van het gewone gezonde verstand (de Volkskrant, 24-11-2017, ingezonden brief van Leny van Vugt, Amstelveen):
  Hoofddoekje

In veel beroepen worden uniformen gedragen: rechters, stewardessen, brandweerlieden, obers, politieagenten, ambulancepersoneel. Een werkgever mag kledingvoorschriften voorschrijven. De overheid moet neutraliteit uitstralen. Dat heeft dus niets met discriminatie te maken.
    Wat is hier moeilijk aan?

Helemaal niets, is het antwoord op deze retorische vraag.
    En net zo simpel is de afloop: na de revolutie zal deze redactie zich inspannen om dat hele college collectief onder de guillotine te krijgen. Alle leden in alle jaren. Vanwege hun bijdrage aan de intocht der barbaren uitleg of detail uitleg of detail :

Die Izat en Bahara kunnen vanwege hun bijdrage kiezen: hetzelfde lot, of met familie tot in de derde graad afreizen naar Islamistan. Lieden als Remarque die aan dit gebeuren zo veel en zo actief bijdragen, hoeven zich van dit specifieke geval niet veel aan te trekken ... Hun geval zal op hun collectieve acties beoordeeld worden. Net als bijvoorbeeld Nicolae Ceaucescu ...


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .