WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Klokkenluiders: toepassingsvoorbeeld

24 jan.2007

Onderstaand een voorbeeld van een situatie waarin de rol van een eventuele klokkenluider essentieel is, omdat er intern niets meer aan te doen is - in dit geval is het geen directe kwestie van veiligheid, maar de gevolgen kunnen op termijn even ernstig, of ernstiger zijn. Hier kwam de zaak naar buiten door op zich onterechte klachten over discriminatie: er waren wel gevallen van een slecht promotiebeleid, maar dat gold voor iedereen, en niet speciaal de allochtone klagers. Het is eerder andersom: de klachten van allochtonen over discriminatie werden wél serieus genoeg genomen, in tegenstelling tot eerdere klachten, juist omdat het allochtonen betrof. Waar het om gaat is dat ál dit soort klachten serieus genomen, dat wil zeggen: onderzocht, worden..


Uit: De Volkskrant, 14-09-2006, van verslaggevers Weert Schenk en Anja Sligter

Wantoestanden politie Gelderland

De korpsbeheerder van de regiopolitie Gelderland-Midden, burgemeester Krikke van Arnhem, voelt zich niet verantwoordelijk voor de wantoestanden bij dit korps. Volgens een woensdag gepresenteerd rapport zijn intimidatie, machtsmisbruik, belediging en willekeur aan de orde van de dag.


Krikke zegt nauwelijks iets te hebben geweten van deze al jarenlang bestaande cultuur. De andere burgemeesters in de regio houden vertrouwen in de korpsbeheerder.  ...
    De commissie trof in het korps geen brede cultuur van vreemdelingenhaat aan. Eerder lijken autochtone werknemers doelwit te zijn geweest van ongewenst en intimiderend gedrag van leidinggevenden.
    Volgens het rapport zijn de feitelijke machtsverhoudingen in het korps niet gebaseerd op de ambtelijke hiërarchie, maar op persoonlijke loyaliteiten. Een aantal leidinggevenden, ook op lagere niveaus, maakte zich schuldig aan ongewenste omgangsvormen. Medewerkers die erop wezen als beslissingen niet conform de geldende regels waren, werden weggewerkt of namen ontslag.
    Pogingen het gedrag van de leidinggevenden bij korpschef Jos van Deursen aan de orde te stellen, hadden weinig succes. De inmiddels opgestapte hoofdcommissaris wordt niet verweten wat hij deed, maar wat hij naliet te doen.
    Volgens de commissie heerst er bij de regiopolitie een herencultuur die gestoeld is op persoonlijke loyaliteiten. Zakelijk inzicht en kwaliteiten spelen geen rol. In het korps kregen kritische medewerkers die niet tot de incrowd behoren het zwaar te verduren. Mensen die zich verzetten tegen de netwerken werden monddood gemaakt of weggepest.
    De leidinggevenden hielden elkaar de hand boven het hoofd. Er waren onverklaarbare promoties, en er werd creatief gebruik gemaakt van vergoedingsregelingen.


Uit: De Volkskrant, 14-09-2006, van verslaggeefster Anja Sligter

Achtergrond | In top van politie Midden-Gelderland hield iedereen elkaar de hand boven het hoofd om de eigen positie veilig te stellen

‘Theemutsencultuur’ doet politiekorps de das om

Een onafhankelijke commissie deed onderzoek naar klachten over wantoestanden binnen het Gelderse politiekorps. Zij stuitte op een cultuur van daders en slachtoffers.


De aanbevelingen van de onafhankelijke klachtencommissie zijn niet misselijk. Wil de politie Gelderland-Midden weer een open organisatie zijn waarop medewerkers trots kunnen zijn, dan moet er veel boven water komen. Bijvoorbeeld het rapport over het onroerend-goedbeleid van de politieregio, het rapport-Cohen, de toelagen, de vergoedingsregelingen, het declaratiegedrag en de rapporten dáárover. Kortom de ‘theemutsencultuur’, waarin de een de ander in de top van het korps de hand boven het hoofd houdt om de eigen positie niet in gevaar te brengen.
    Korpsbeheerder Krikke heeft in april een onafhankelijke commissie ingesteld om vier klachten van politieofficieren te onderzoeken. Er zou sprake zijn van discriminatie, intimidatie en machtsmisbruik. Drie klagers, onder wie twee Marokkanen, weigerden medewerking. De commissie kon slechts met één klacht aan de gang, die deels gegrond is verklaard. De commissie onderzocht of het Bureau Interne Zaken de klacht in eerste instantie goed heeft opgepakt. Bovendien mocht zij andere zaken die haar ter ore kwamen onderzoeken.
    Het beeld dat de commissie vervolgens schildert is van een korps dat in twee groepen is verdeeld: daders en slachtoffers. Zoals de commissie het analyseert is die laatste ‘wanhopige’ groep gaan lekken naar de lokale pers. Deze groep is zich als een verzetsgroep gaan gedragen en de harde kern is veel groter dan de korpsleiding vermoedt, aldus het rapport.
    Het is nog ‘net geen bananenrepubliek’, zei voorzitter Tina Tragter-Schubert woensdag, maar het gaat wel om een cultuur waarin intimidatie, belediging en willekeur aan de orde van de dag waren.
    Alle verhalen die de commissie optekende zijn nog niet de harde ‘waarheid’, maar bij elkaar opgeteld geven ze wel een beeld van een totaal verziekte organisatie. De driehoek heeft aangekondigd de komende maanden fictie en feiten van elkaar te gaan onderscheiden.
    Eigenlijk kwam met de klacht van een Marokkaanse officier het topje van de ijsberg boven. Daaronder school een conflict in het politiekorps dat al vanaf de fusie tussen rijks- en gemeentepolitie bestaat, aldus korpsbeheerder Krikke. De commissie zegt geen brede cultuur van vreemdelingenhaat of stelselmatige discriminatie op grond van afkomst te hebben kunnen ontdekken. Maar allochtonen en autochtonen ondervonden tegenwerking in hun carrièreverloop als zij een kritische houding innamen. Wel maakten een paar functionarissen discriminerende opmerkingen. Dat waren dezelfde ‘heren’ van wie veel werknemers last hadden.   ...
    De oorzaak van deze verziekte cultuur is ook een gebrek aan betrouwbare informatie, meldt het rapport. De commissie adviseert de korpsbeheerder, burgemeester Krikke van Arnhem, dan ook een gedegen en transparante behandeling van de problemen, om een streep te zetten onder het verleden.   ...


Naar Houding top VI , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .