WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Asielzoekers: kosten

 
Het opvangen van vluchtelingen in Nederland kost geld. Om een idee te geven van hoe veel, een schatting van de kosten voor een kleine deelgroep ervan: de 26 duizend van het generaal pardon:

Uit: De Volkskrant, 26-10-2007, van verslaggeefster Sheila Sitalsing

Pardon kost 11 duizend euro per asielzoeker die mag blijven

Generaal pardon kost 329 miljoen euro, of 11 duizend per geval. Of nog meer?


Wat kost een gepardonneerde asielzoeker? Zo’n 11 duizend euro, zegt de staatssecretaris.  ...
 

Red.:   Dit is het officiële regeringsgetal. Maar alleen al de omslag per asielzoeker van 11 duizend euro laat zien dat dat nergens op slaat. Wat logisch is, want in het regeringscijfer zitten alleen diverse administratieve zaken, maar niet zaken als huisvesting, uitkering, zorg, enzovoort. Die zijn op zich al veelvouden van 11 duizend euro. Het invullen van wat redelijke schattingen voor die kosten geeft dan een heel andere totaalsom:
 

De Volkskrant, 15-11-2007, van een verslaggever

Kamp: kosten pardonregeling zeker 6 miljard

De kosten voor het generaal pardon dat afgelopen zomer van kracht is geworden, zullen ‘ten minste zes miljard euro bedragen’. Dat heeft VVD’er Kamp becijferd tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in de Kamer.
    Kamp gaat ervan uit dat voor ten minste 15 duizend gepardonneerden (‘een heel lage schatting’) twintig jaar lang bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand, huursubsidies, gezondheidszorg, onderwijs en oudedagsvoorzieningen nodig zijn. ‘Dat kost 20 duizend euro per persoon per jaar, dus zes miljard euro. Minstens’, aldus het VVD-Kamerlid.


Red.:   Het totaal aantal vluchtelingen in Nederland ligt nog veel hoger dan 26 duizend. Stel je nu eens voor wat je met dit soort geld in derde-wereldlanden zou kunnen doen ...
    Tjonge, na decennia heft de Volkskrant eindelijk haar censuur op de werkelijkheid aangaande baten van asielzoekers op:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2014, ingezonden brief van F. Vlaming, Vianen

Brief van de dag

Is het asielbeleid nog wel houdbaar?


In de reportage met de titel 'Maximaal indikken en inschikken' (Ten eerste, 19 september), over de problemen door de onvoorzien grote instroom van asielzoekers staat dat de kosten vorig jaar 400 miljoen bedroegen, en volgend jaar het dubbele. Verder is er sprake van mogelijkheden voor extra huisvesting zoals kazernes, vakantieparken, enzovoort.
    Toch is dat maar een beperkt beeld van deze problematiek en het betreft alleen de eerste opvang. Wat zijn echter de kosten voor de samenleving op lange termijn? Ik denk dan aan juridische (procedure) kosten, extra belasting (taal) van het onderwijs, medische kosten, uitzettingskosten, tolken, uitkeringen, huisvesting en gezinshereniging. Nog los van mogelijke escalatie tussen de diverse (geloofs)groeperingen onderling, integratieproblematiek, enzovoort.
    Zijn wij economisch en ook ecologisch zo langzamerhand niet aan het einde van onze mogelijkheden beland of gaat dit gewoon door totdat bijvoorbeeld grote delen van de bevolkingen van bepaalde Afrikaanse landen en het Midden-Oosten zich over Europa verspreid hebben? Toenmalig premier Drees was om die reden tegen ondertekening van het Vluchtelingenverdrag omdat hij begin jaren vijftig met ruim 10 miljoen inwoners ons land al erg vol vond. Nu met ruim 17 miljoen inwoners, onze (gedeeltelijk) geleende welvaart - denk aan de ruim 457 miljard euro schuld en een jaarlijks tekort van minstens 10 miljard - lijkt het wel of de valide argumenten van toen geen enkele rol meer spelen. Een zeer restrictief en sober asielbeleid met een sterke nadruk op terugkeer als het veilig is en een streng uitzettingsbeleid, zullen noodzakelijk zijn om ook op termijn draagvlak en draagkracht te houden voor een houdbaar asielbeleid.


Red.:   Een miljard. Per jaar. Minimaal. Terwijl bejaarden noodzakelijke zorg wordt ontzegd door het gebruik van de Orwelliaanse term "wenszoekende" als ze naar een verzorgingshuis in de buurt willen ...
    En na weer eens een riedel van de hele politieke-correctheid over de noodzaak van de opvang van "vluchtelingen" (de VVD heeft voorgesteld de Europese grenzen te sluiten), is het weer alleen in de ingezonden-brievenrubriek dat de waarheid gezegd mag worden:


De Volkskrant, 25-03-2015, ingezonden brief van A.Sanders, Haarlem

Kosten asielzoekers

Als door de politieke partijen wordt gesproken over asielzoekers wordt nagenoeg altijd de sociale en de sociaal-emotionele kant van de vluchtelingenstroom belicht. Zelden de financiële kant van het verhaal. In het interview met Malik Azmani in de Volkskrant van dinsdag 24 maart wordt het financiële aspect van de eerstejaarsopvang van de asielzoekers terloops genoemd. Het gaat om enorme bedragen.
   Uit een Australisch onderzoek uit 2012 blijkt dat deze kosten in feite nog aanmerkelijk hoger liggen. Ik zou graag een beroep willen doen op de overige politieke partijen om in navolging van de VVD ook het financiële aspect te benoemen.


Red.:   Maar ja, dat hoeven ze ook niet want zij hoeven die kosten niet te dragen. Die worden afgewenteld op de zwakkeren in de vorm van "bezuinigingen". Later aangevuld met "lastenverlichting" oftewel: "Graaiers mogen het gegraaide houden".
    En, wonder boven wonder, en: "er schijnt toch wat te verschuiven onder de immense druk van de werkelijkheid": ook in een regulier artikel verschijnt nu dat taboe-woord "kosten":


Uit: De Volkskrant, 25-03-2015, Piet Emmer, was bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie

Sluit de asielcentra en help armsten in de regio

Met opvang in de regio kun je meer vluchtelingen helpen en schaad je de mensensmokkelsyndicaten.


...    Maar kunnen de vluchtelingen, die in Nederland asiel aanvragen, ons niet helpen de gaten op de arbeidsmarkt te vullen die het gevolg zijn van de vergrijzing en de bevolkingskrimp? Met dat argument schermden de voorstanders van het Generaal Pardon uit 2007, waarbij 26 duizend uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een permanente verblijfsvergunning kregen. Plotseling lieten die voorstanders de gelijkheidssluier vallen en beweerden dat de 26 duizend snel hun eigen broek zouden kunnen ophouden, omdat ze gemiddeld jonger, dynamischer en beter opgeleid waren dan de doorsneebevolking van het land van herkomst. De schaarse berichten, die de merkwaardige radiostilte over deze groep na het Pardon doorbraken, doen echter vermoeden dat meer dan de helft van de 26 duizend nieuwkomers er niet in slaagde zijn opleiding te verzilveren, nooit aan betaald werk is geraakt en dus aangewezen bleef op onze gemeenschappelijke portemonnee.    ...


Red.:   Dus op onze gemeenschappelijke kosten.


Naar Asielzoekers, aantallen , Asielzoekers , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .