WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Asielzoekers: kosten

 
Het opvangen van vluchtelingen in Nederland kost geld. Daarover wil men eigenlijk niet praten. En als het gedaan wordt, wordt er met regelmaat gelogen - vooral als de cijfers komen van politiek-correcten. Hier een voorbeeld aangaande kleine deelgroep ervan: de 26 duizend van het generaal pardon:

Uit: De Volkskrant, 26-10-2007, van verslaggeefster Sheila Sitalsing

Pardon kost 11 duizend euro per asielzoeker die mag blijven

Generaal pardon kost 329 miljoen euro, of 11 duizend per geval. Of nog meer?


Wat kost een gepardonneerde asielzoeker? Zo’n 11 duizend euro, zegt de staatssecretaris.  ...
 

Red.:   Dit is het officiële regeringsgetal. Maar alleen al de omslag per asielzoeker van 11 duizend euro laat zien dat dat nergens op slaat. Wat logisch is, want in het regeringscijfer zitten alleen diverse administratieve zaken, maar niet zaken als huisvesting, uitkering, zorg, enzovoort. Die zijn op zich al veelvouden van 11 duizend euro. Neem nu alleen al dat bedrag voor huisvesting. Een asielzoeker neemt eem huis in beslag. In Nederland is een woningtekort dus er zijn geen woningen beschikbaar. Dus moet dat huis gebouwd worden, of gestolen van een Nederlander die er anders in zou komen. Neem even het minst erge: dat het gebouwd wordt. Dat kost in Nderland veel geld - voor het gemak ronden we dit af - naar beneden. Tot een ton. Oftewel 100 duizend euro.
    Per asielzoeker.
    Voor bijvoorbeeld het aantal van die 26 duizend van het generaal pardon, zonder dat echt rekenen nodig is, tot 2,6 miljard.
    En zo kom je met nog wat redelijke schattingen voor de kosten tot totaalbedragen van een heel andere orde:
 

Uit: De Volkskrant, 15-11-2007, van een verslaggever

Kamp: kosten pardonregeling zeker 6 miljard

De kosten voor het generaal pardon dat afgelopen zomer van kracht is geworden, zullen ‘ten minste zes miljard euro bedragen’. Dat heeft VVD’er Kamp becijferd tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in de Kamer.
    Kamp gaat ervan uit dat voor ten minste 15 duizend gepardonneerden (‘een heel lage schatting’) twintig jaar lang bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand, huursubsidies, gezondheidszorg, onderwijs en oudedagsvoorzieningen nodig zijn. ‘Dat kost 20 duizend euro per persoon per jaar, dus zes miljard euro. Minstens’, aldus het VVD-Kamerlid.


Red.:   Het totaal aantal vluchtelingen in Nederland ligt nog veel hoger dan 26 duizend. Stel je nu eens voor wat je met dit soort geld in derde-wereldlanden zou kunnen doen ...
    Dat was 2007. Het is nu 2014. En na decennia heft de Volkskrant eindelijk haar censuur op de werkelijkheid aangaande de kosten en baten van asielzoekers op - maar die feiten komen nog steeds niet op de redactiepagina's maar in de brievenrubriek:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2014, ingezonden brief van F. Vlaming, Vianen

Brief van de dag

Is het asielbeleid nog wel houdbaar?


In de reportage met de titel 'Maximaal indikken en inschikken' (Ten eerste, 19 september), over de problemen door de onvoorzien grote instroom van asielzoekers staat dat de kosten vorig jaar 400 miljoen bedroegen, en volgend jaar het dubbele. Verder is er sprake van mogelijkheden voor extra huisvesting zoals kazernes, vakantieparken, enzovoort.
    Toch is dat maar een beperkt beeld van deze problematiek en het betreft alleen de eerste opvang. Wat zijn echter de kosten voor de samenleving op lange termijn? Ik denk dan aan juridische (procedure) kosten, extra belasting (taal) van het onderwijs, medische kosten, uitzettingskosten, tolken, uitkeringen, huisvesting en gezinshereniging. Nog los van mogelijke escalatie tussen de diverse (geloofs)groeperingen onderling, integratieproblematiek, enzovoort.
    Zijn wij economisch en ook ecologisch zo langzamerhand niet aan het einde van onze mogelijkheden beland of gaat dit gewoon door totdat bijvoorbeeld grote delen van de bevolkingen van bepaalde Afrikaanse landen en het Midden-Oosten zich over Europa verspreid hebben? Toenmalig premier Drees was om die reden tegen ondertekening van het Vluchtelingenverdrag omdat hij begin jaren vijftig met ruim 10 miljoen inwoners ons land al erg vol vond. Nu met ruim 17 miljoen inwoners, onze (gedeeltelijk) geleende welvaart - denk aan de ruim 457 miljard euro schuld en een jaarlijks tekort van minstens 10 miljard - lijkt het wel of de valide argumenten van toen geen enkele rol meer spelen. Een zeer restrictief en sober asielbeleid met een sterke nadruk op terugkeer als het veilig is en een streng uitzettingsbeleid, zullen noodzakelijk zijn om ook op termijn draagvlak en draagkracht te houden voor een houdbaar asielbeleid.


Red.:   Een miljard. Per jaar. Minimaal. Terwijl tegelijkertijd bejaarden noodzakelijke zorg wordt ontzegd door het gebruik van de Orwelliaanse term "wenszoekende" als ze naar een verzorgingshuis in de buurt willen ...
    En na weer eens een riedel van de hele politieke-correctheid over de noodzaak van de opvang van "vluchtelingen" (de VVD heeft voorgesteld de Europese grenzen te sluiten), is het weer alleen in de ingezonden-brievenrubriek dat de waarheid gezegd mag worden:


De Volkskrant, 25-03-2015, ingezonden brief van A.Sanders, Haarlem

Kosten asielzoekers

Als door de politieke partijen wordt gesproken over asielzoekers wordt nagenoeg altijd de sociale en de sociaal-emotionele kant van de vluchtelingenstroom belicht. Zelden de financiële kant van het verhaal. In het interview met Malik Azmani in de Volkskrant van dinsdag 24 maart wordt het financiële aspect van de eerstejaarsopvang van de asielzoekers terloops genoemd. Het gaat om enorme bedragen.
   Uit een Australisch onderzoek uit 2012 blijkt dat deze kosten in feite nog aanmerkelijk hoger liggen. Ik zou graag een beroep willen doen op de overige politieke partijen om in navolging van de VVD ook het financiële aspect te benoemen.


Red.:   Maar ja, dat hoeven ze ook niet want zij hoeven die kosten niet te dragen. Die worden afgewenteld op de zwakkeren in de vorm van "bezuinigingen". Later aangevuld met "lastenverlichting" oftewel: "Graaiers mogen het gegraaide houden".
    En, wonder boven wonder, ook te kwalificeren als: "Er schijnt toch wat te verschuiven onder de immense druk van de werkelijkheid": ook in een opinie-artikel verschijnt nu dat taboe-woord "kosten":


Uit: De Volkskrant, 25-03-2015, Piet Emmer, was bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie

Sluit de asielcentra en help armsten in de regio

Met opvang in de regio kun je meer vluchtelingen helpen en schaad je de mensensmokkelsyndicaten.


...    Maar kunnen de vluchtelingen, die in Nederland asiel aanvragen, ons niet helpen de gaten op de arbeidsmarkt te vullen die het gevolg zijn van de vergrijzing en de bevolkingskrimp? Met dat argument schermden de voorstanders van het Generaal Pardon uit 2007, waarbij 26 duizend uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een permanente verblijfsvergunning kregen. Plotseling lieten die voorstanders de gelijkheidssluier vallen en beweerden dat de 26 duizend snel hun eigen broek zouden kunnen ophouden, omdat ze gemiddeld jonger, dynamischer en beter opgeleid waren dan de doorsneebevolking van het land van herkomst. De schaarse berichten, die de merkwaardige radiostilte over deze groep na het Pardon doorbraken, doen echter vermoeden dat meer dan de helft van de 26 duizend nieuwkomers er niet in slaagde zijn opleiding te verzilveren, nooit aan betaald werk is geraakt en dus aangewezen bleef op onze gemeenschappelijke portemonnee.    ...


Red.:   Dus op onze gemeenschappelijke kosten.
    En nog wat fall out:


Uit: De Volkskrant, 28-03-2015, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer

Heerlijk die schone handen

Kamer wil niet nadenken over pervers asielstelsel en helpt zo mensensmokkelaars


... Toen deed Malik Azmani van de VVD zijn voorstel om het perverse asielstelsel op te doeken. Vluchtelingen opvangen in de regio, geen recht op asiel meer in Europa. ...
    Hoge hekken dus. Maar eenmaal met één teen op Europese bodem aangeland, 'besproeien we ze met mensenrechten', aldus Collier. Dan geldt het Vluchtelingenverdrag 1951, met het recht op een individuele beoordeling. Zolang dat zo blijft, en zolang degene die een status krijgt in aanmerking komt voor volledige burgerrechten, zal de aantrekkingskracht van Europa onverminderd blijven. Dus zullen ook de hemeltergende procedures blijven. En zolang zullen mensen dus ook papieren blijven weggooien of hun vingertoppen blijven afbranden. En zullen we dus torenhoge kosten blijven maken om uit te zoeken of mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Alleen al dit jaar betaalt Nederland driekwart miljard euro voor opvang en toetsing.    ...


Red.:   En de rest, de dagelijkse kosten, is natuurlijk een veelvoud.
    Hier aanvullende cijfers:


Uit: Elsevier.nl, 15-04-2015, door Carla Joosten uitleg of detail

Welk bedrag geeft staat uit aan asielzoeker?

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe.

Minstens 26.509 euro is het bedrag dat de Nederlandse staat jaarlijks uitgeeft aan een asielzoeker. Deze berekening is gemaakt aan de hand van informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.    ...


Red.:   En dat is nog steeds een minimum:
  Sommige kostenposten, zoals die voor rechtsbijstand, zijn schattingen. De uitgaven daarvoor worden gedaan voor asielzoekers en andere vreemdelingen, zoals gezinsherenigers, en worden niet uitgesplitst. Dat geldt ook voor de kosten van de al dan niet gedwongen terugkeer.
    De kosten die politie en Koninklijke Marechaussee maken ten behoeve van asielzoekers zijn evenmin apart te berekenen. Ook is onbekend hoeveel de schoolkosten van minderjarige asielzoekers zijn.

Vooral die schoolkosten zullen een gigantische bedrag zijn.
    De absoute bedragen hangen natuurlijk af van het aantal asielzoekers. Net als over de bedragen wordt daarover normaliter ook geheimzinnig gedaan. Maar bij het googlen kwam daarvoor een bijzonder betrouwbare bron boven water: het aantal asielzoekers in de opvang bij het COA, de Centrale Opvang Asielzoekers uitleg of detail -  in Sociologische krachten, immigratie  uitleg of detail zijn deze cijfers uitgewerkt en de uitkomst is een gemiddelde gedurende 20 jaar van 36 duizend man in de opvang.
    Maar dat is wat er gemiddeld in de opvang zit. Dat is niet het aantal asielzoekers in Nederland zoals ze op de begroting drukken. Want nadat een asielzoeker de poort van het COA hebben verlaten, blijft hij of zij een "binnengelaten asielzoeker". Over de 20 jaar, is dat circa 700 duizend asielzoekers. Maar er is ook een uitstroom, als ze gewoon gaan functioneren - dat wil zeggen: werken. Globale cijfers daarover, afgaande op herinnering, is dat na 10 jaar ongeveer de helft werk heeft - wat daarna wel net al te veel zal dalen. zal zijn. Rond dat allemaal even af door een derde van de totale instroom af te halen, komende tot 500 duizend man.
    Neem nu even aan dat de kosten voor een asielzoeker buiten de opvang dezelfde zijn als die in de opvang. Dan is de eerste ruwe schatting voor de kosten van de hele groep asielzoekers, 500 duizend man, ieder jaar 500 duizend maal 26 duizend euro, is (afgerond) 13 miljard euro.
    Daarop komen een aantal correcties. de eerste is dat de arbeidsplaatsen voor asielzoekers voor een flink deel ten koste van arbeidsplaatsen voor Nederlanders - leidende tot een toegenomen werkloosheid bij Nederlanders met bijkomende kosten. Schat dit in op 100 van de 200 duizend arbeidsplaatsen voor asielzoekers.
    De tweede factor is dat een asielzoeker buiten het COA duurder is dan die erbinnen. Buiten het COA heeft een asielzoeker een eigen woning. Een eigen uitkering. Enzovoort. Dat wordt deels gecompenseerd doordat ze geen COA-personeel meer nodig hebben. Schat die extra kosten in op 10 duizend euro per jaar (denk maar aan de kosten voor de bouw van de woning, het onderwijs aan niet-Nederlands sprekende kinderen enzovoort).
    Met deze factoren erbij wordt het totaalbedrag 21 miljard per jaar. In verband met de schatting kan je zeggen dat het werkelijke bedrag vermoedelijk ergens tussen de 15 en 20 miljard ligt. Per jaar.
    Maar we zijn er nog niet. Want per asielzoeker mkomt er ook nog een aantal gezinsherenigers binnen. Die worden in de officiële cijfers niet, NIET, geteld als asielzoekers. Volgens onofficiële berichten is dit aantal groter dan het aantal asielzoekers zelf. Maar neem dit voor het gemak het op hetzelfde aantal.
    Dan komen de kosten van de asielinstroom op een bedragin de buurt van de 30 tot 40 miljard. Per jaar.
    En dat kan kloppen. Want dat is wat Nederland moet bezuinigen zodra er geen economische groei is die de groei van de kosten van asielzoekers en reeds verblijvende allochtone immigranten kan opvangen
    Dank u wel, meneer Van der Laan:
  Op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. 'De aanwezigheid van allochtonen laat zich niet reduceren tot een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro,' zei toenmalig minister Eberhard van der Laan voor Integratie (PvdA) op vragen naar de kosten van immigranten door de PVV.

Alleen de aanwezigheid van bejaarden in verzorgingshuizen, psychiatrische patiënten in klinieken, en zorg voor gewone Nederlanders (enzovoort) laat zich reduceren tot een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro.
    Dank u wel PvdA, en de rest van de politiek-correcte elite waaronder de politiek-correcte media als belangrijke kracht waaronder de Volkskrant als hoofdsteunpilaar (en Trouw en NRC) tezamen met de omroepen van alle gezindte en de reclame aan toe die te pas en te onpas (bijna alleen het laatste) gekleurde gezichten voortoveren onder het motto "Ze zijn net als ons ...".
    Nog wat nagekomen correcties op de cijfers voor de (kleine) groep die in de opvang zit:


Uit: Volkskrant.nl, 02-06-2015, door Joost de Vries en Stan Putman 

Opvang asielzoekers kostte in 2014 420 miljoen extra

Het kabinet heeft in 2014 bijna 420 miljoen euro extra moeten uittrekken om de opvang van asielzoekers te bekostigen. De asielopvang was begroot op ruim 320 miljoen euro, maar het Rijk maakte in 2014 uiteindelijk 740 miljoen over naar het COA. De grote toestroom van asielzoekers uit met name Eritrea en Syrië noopte het kabinet tot een ruime verdubbeling van het budget.

...    De kosten van asielopvang zijn volgens het jaarverslag veel hoger dan staat te lezen in een kostenoverzicht dat verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie vandaag aan de Tweede Kamer stuurde in antwoord op vragen van de PVV.
    In de brief schrijft hij dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vorig jaar 485 miljoen euro aan kosten maakte. Hij benadrukt dat dit om de totale uitgaven van het COA gaat: 'Alle kosten die het COA maakt, zijn gerelateerd aan asiel.' Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat circa 240 miljoen euro van de extra kosten in 2014 niet is uitgegeven, maar dat dit niet is terug te zien in het jaarverslag. Dit bedrag is gereserveerd voor asieluitgaven in 2015.


Red.:   Wilders neemt daarbij ook de bedragen die specifiek alleen voor asielzoekers in opvang gelden, dus dat verandert nauwelijks de totalen voor de grote groep. Maar de eerdere schattingen van Elsevier zijn hiermee bevestigd. Maar merk dus op dat niemand praat over de veel grotere groep die zit achter de asielzoekers gedurende een enkel jaar.

Nieuwe instroom, nieuwe kostenstijgingen (elsevier.nl, 31-05-2017, door Syp Wynia uitleg of detail):
 

Bijstand wordt steeds meer allochtonenuitkering

De werkloosheid in Nederland neemt snel af. Op het eerste gezicht is het dan ook heel merkwaardig, dat het aantal bijstandsontvangers blijft stijgen. Die stijging is echter geheel te wijten aan de instroom van werkloze asielzoekers, vooral uit Syrië en Eritrea.

Het aantal bijstandsontvangers nadert zodoende het recordaantal van een half miljoen. Vorig jaar steeg het aantal bijstandsontvangers al van 449.000 tot 467.000. Ook toen al was de stijging volledig te wijten aan de groei van het aantal niet-westerse allochtonen. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft die trend zich voortgezet. Het aantal bijstandontvangers groeide door naar 474.000. Er kwamen 17.000 Syriërs in de bijstand bij en er stroomden slechts 2000 uit.    ...
    Er valt nog niets definitiefs te zeggen over de vraag of de Syriërs gemiddeld succesvoller zullen zijn op de arbeidsmarkt dan asielzoekers die hen voorgingen. Zo slecht als de Somaliërs zullen ze het vast niet doen: 70 procent van de Somaliërs zit in de bijstand.
    Maar over de hele linie doen asielzoekers het aanzienlijk slechter, qua arbeidsparticipatie. Ongeveer driekwart van de autochtonen heeft betaald werk, maar onder de asielzoekers die in de jaren 2000-2010 naar Nederland kwamen had in 2013 minder dan de helft werk en vaak ging het om kleine deeltijdbanen. Waar in 2013 slechts 2 procent van de autochtonen een bijstandsuitkering had, kreeg 39 procent van de voormalige asielzoekers een bijstandsuitkering.
    De massale instroom van asielzoekers en hun nagereisde familieleden in de bijstand versterkt het beeld van de bijstand als een allochtonen-uitkering. Niet-westerse allochtonen vormen ruim een tiende van de Nederlandse bevolking, maar de bijstand wordt voor bijna de helft bevolkt door deze bevolkingsgroep.    ...

Miljarden ... Per jaar.


Naar Asielzoekers, aantallen , Asielzoekers , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .