WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne: creolen

29 mrt.2015

Dat moslims in westerse landen een vijfde colonne vormen is een volkomen vanzelfsprekende zaak: ze hebbben een ideologie die volkomen haaks staat op de westerse cultuur, en tot de kern van die ideologie behoort het streven tot het vestigen van die ideologie over de gehele Aarde. Het bestaan van niet-aanhangers is een de facto ontkenning van de juistheid van die ideologie. En aangezien die ideologie de zin is van hun leven, zijn ze niet moe te verklaren, zijn aanhangers van die ideologie, moslims, een vijfde colonne die levensgevaarlijk is. Zoals inmiddels, schrijvende in 2015 zijnde het jaar van ISIS en Charlie Hebdo, ruimschoots bezwezen. En dat geldt voor allemaal, want allemaal zijn ze loyaal aan hun medeaanhangers boven alle, ALLE, andere overwegingen uitleg of detail .
    Creolen, negers, Afrikanen of hoe je ze ook wilt noemen, hebben niet zo'n ideologie. Toch worden ze in discussies over immigratie en integratie meestal over één kam geschoren tezamen met de molsims. Er moet dus een factor zijn die moslims en creolen delen, en die factor is, weet iedereen, een aanzienlijke tot gigantische sociaal-culturele achterstand (dat is namelijk de reden dat moslims en creolen naar Europa komen). Die achterstand is zo groot, dat men er speciaal een nieuwe ideologie aan heeft gewijd, die van "De Gelijkheid der Culturen", gestart vanuit het Joodse (ene Claude Levi-Strauss uitleg of detail ) omdat de grote ongelijkheid van culturen een ernstig bezwaar is tegen migratie.
    Die enorme achterstand bleek al bij de eerste ontmoeting. Toen de Europese zeevaarders en kooplieden eenmaal de barrière van de Sahara hadden omzeild en aan de kusten van de vruchtbare gebieden van Afrika kwamen die nu Ghana, Nigeria enzovoort heten, bleken de volken aldaar niets van economische waarde te hebben, op één ding na: mensen. Die volken hielden slaven, van andere stammen, en die waren ze bereid te verhandelen voor de waren van de Europese kooplieden.
    Wie het hard wil zeggen: die volken verkeerden in een stadium gelijkend op het Stenen Tijdperk. Met als extraatje een sociologische organisatievorm waarin er sprake was van een koning, en de rest was onderdanen annex lijfeigenen. Vandaar ook dat slavenhouden - dat verschil was niet zo groot met "gewone" onderdanen.
    En zonder de komst van de westerse zeevaarders en wat daarna kwam, zaten ze nog in die cultuur, want die cultuur was er al duizenden jaren en we zijn nu slechts 400 jaar verder.
    Dit alles zijn verboden zaken en feiten, want "in strijd met de gelijkheid der culturen". Met name in verband met die creolen die zich in westerse landen bevinden. Die zijn volkomen gelijkwaardig aan de autochtone westerlingen. Zegt de "men" van de politieke-correctehid.
   Die gelijkheid van de poltieke-correctheid zou nog steeds de absolute waarheid zijn, als men niet steeds harder en steeds hardnekkiger te maken het met één enkel probleem: allochtonen presteren minder. Zowel moslims als creolen.
    Bij moslims hoeft er niet ver gezocht te worden: alle ideologie is schadelijk voor het redelijke denken uitleg of detail , en die van de religieuze soort extra, omdat dit het begrip van "oorzaak en gevolg" afwijst: er is maar één enkele oorzaak der dingen is dat is God/Allah en zijn wetten. Het religieuze denken is schadelijk voor het denken op fundamentele niveau .
    Bij creolen spelen die factoren minder of niet. Toch is er geen twijfel dat creolen nog matiger presteren dan moslims op (bijna) alle maatschappelijke aspecten uitleg of detail (dus muziek, dans, en sport niet meegerekend). De voorlopige conclusie is dat het bij creolen op een nog meer fundamentelere manier in de cultuur zit - mogelijkerwijs dus in de biologie.
    Al deze zaken zou niet nodig zijn om aan te refereren, als de bestaande achterstanden geaccepteerd werden: niet iedereen kan overal even goed in zijn, en dat geldt dan natuurlijk ook voor culturen en etnieën. Het zelfs zo dat de evolutie dit dicteert, want door het overleven van beter-functionerende zaken is er vooruitgang .
    Maar politiek-correcten en de allochtonen zelf willen die stand van zaken niet accepteren. En als "De Gelijkheid der Culturen" absoluut geldig is, leidt de onvermijdelijke conclusie dat de achterstanden van de allochtone culturen voor zover betreft allochtone immigranten veroorzaakt wordt door de autochtonen. Hier is sprake van fundamenteel en institutioneel racisme.
    En de achterstanden van de allochtonen moeten opgeheven worden door een evenredige vertegenwoordiging af te dwingen. Dat wil zeggen: niet op die terreinen waar de allochtonen beter presteren, zoals bij creolen muziek, dans en sport, maar op de terreinen waar ze achterstanden hebben: opleiding, bestuur en dergelijke.
    Vanuit standpunt van het redelijke denken, dat "De Gelijkheid der Culturen" niet accepteert op grond van de bewijzen van het tegendeel, is "Afgedwongen evenredige vertegenwoordiging" een anti-evolutionaire aanpak, en dus levensgevaarlijk voor de soort. Met name daar waar het gaat om "Afgedwongen evenredige vertegenwoordiging" op het vlak van bestuur. Maar nog veel meer en uiteindelijk en ultiem op het vlak van intellectuele posities. Dit is de bijl aan de wortel van alle beschaving. En die bijl is nu expliciet gelegd, en dat is de reden van het schrijven van dit artikel en deze verzameling: de creolen bedreigen onze cultuur met hun zwakke intellectuele presteren. Hier is het betreffende artikel dat deze brug heeft overschreden  - de stellingen van de zwarte activist waarvoor hij geen enkele onderbouwing geeft worden meteen gespiegeld aan de werkelijkheid als boven beschreven:

Uit: Joop.nl, 28-03-2015, door Mitchell Esajas - Voorzitter van New Urban Collective

De universiteit is veel te wit


Red.:   Mitchell Esajas is van andere stukken op Joop.nl en zelfs in de Volkskrant al helemaal bekend als een vuilbekkende negerracist: "Zwarten hebben een achterstand die het gevolg is van racisme van de kolonialen en slavenhouders". Die hier dus de aanval op het intellectuel presteren opent.

  We durven wel vragen te stellen over het democratische gehalte van de universiteiten, maar geldt dat ook voor de diversiteit?

Nee, die vragen durft men, de politieke-correctheid, niet te stellen omdat iedereen het antwoord wel weet: negers zijn niet op de universiteit, omdat ze niet (goed) kunnen leren en studeren. Negers zijn goed in muziek, dans en sport, en ergens moet dat gecompenseerd en worden anders zouden ze betere mensen zijn. En  heel Afrika bewijst dat dat zeker niet het geval is: armoe, tovenarij en barbarij alom uitleg of detail .
  'Op de universiteit is iedereen wit', merkte Coen Bergman, een oud-UvA-student politicologie ..op ... Dat was ook de eerste indruk die ik kreeg tijdens mijn eerste collegedag op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens mijn studies Business Administration en Antropologie kwam het regelmatig voor dat ik de enige zwarte student in een overvolle collegezaal was. Tegenwoordig werk ik op de UvA en ook daar valt het me regelmatig op dat ik vaak de enige donkere stip in een zee van witheid ben. Deze institutionele witheid wordt als vanzelfsprekendheid aangenomen, maar is het normaal dat een onderwijsinstelling in een stad waarin meer dan 50 procent van de jongeren een migrantenachtergrond heeft zo dominant wit is? En wat zegt deze witheid en dit gebrek aan zichtbare diversiteit op de universiteit over de wetenschap en de samenleving?

Vraag 1: Ja, want creolen kunnen niet leren/studeren. Vraag 2: Dat de vakken aldaar te moeilijk zijn voor creolen en dat de samenleving dat niet kan bijspijkeren. Ten bewijze daarvan kan men kijken in de verzamelingen die gaan over moslims en diverse niveaus op het gebied van leren uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail - die laten een eenduidig beeld zien: moslims scoren (heel) veel lager dan de westerse cultuur. En er is geen enkele twijfel dat op al deze punten de creolen lager scoren dan de moslims.
    Esajas geeft een voorbeeld:
  Gloria Wekker, professor sociale en culturele antropologie gespecialiseerd in gender en etniciteit, stelde tijdens een teach-in in het Maagdenhuis de dominante witheid van de Nederlandse academie ter discussie aan de hand van een voorbeeld waarbij ze als koffiejuffrouw werd aangezien terwijl ze college kwam geven. Dat men er automatisch vanuit ging dat ze vanwege haar sekse en etniciteit – vrouw én zwart – koffie kwam schenken en niet college kwam geven was een reflectie van de vanzelfsprekendheid van witheid op de universiteit.

Dat "men" (dat wil zeggen: iemand) er automatisch van uitging dat ze de koffiejuffrouw was, is net erboven verklaard - en er zijn wel zwarte koffiejuffrouwen en schoonmaaksters aan de universiteit en weinig tot geen zwarte studenten laat staan professoren. Dat "men" (bedoeld: iemand) dat dus als zodanig ziet, zegt totaal niets over andere zaken. Het feit dat Wekker en Esajas daar wel een verband zien, bewijst het eerdere punt: negers kunnen niet redeneren (zijn "dom"). Het is een simpel geval van Non sequitur: "Het gestelde volgt niet uit het voorgaande".
  Gloria Wekker is nog altijd de enige vrouwelijke zwarte professor in Nederland.

En dat dan nog ten eerste in sociale en culturele antropologie, algemeen erkend als intellectuele fop-vakken uitleg of detail , en dan ook nog eens gespecialiseerd in gender en etniciteit, nog algemener geaccepteerd als fop-onderwerpen. Al was het maar omdat degenen die zich in dit veld bewegen als eerste hardnekkig ontkennen dat er verschillen zijn tussen man en vrou en dan kan er ook geen gender zijn, en als tweede ontkennen ze het bestaan van ras en dus etniciteit (dat is effectief hetzelfde).
  Wekker vroeg zich tijdens de teach-in af waarom men in Nederland denkt dat vier eeuwen kolonialisme en slavernij geen erfenis heeft achtergelaten in ons taalgebruik en de manier waarop we naar onszelf en de ander kijken.

En daar zijn we: dat negers niet kunnen leren en studeren is het gevolg van slavernij en kolonialisme.
  In het boek Innocence Unlimited (Onbeperkte Onschuld), dat deze zomer gepubliceerd wordt, stelt ze dat dit verleden zijn sporen heeft achtergelaten in het Nederlandse collectieve onderbewustzijn waarin men, vaak onbewust, nog steeds denkt en spreekt in termen van raciale hiërarchieën en categorieën, maar paradoxaal genoeg niet over ras wilt spreken en schrijven.

En iets anders beweren bevestigt de vorige conclusie: "Spreekt u mij tegen dat bewijst u dat ik gelijk heb". De stellingname van fascisme, dictatuur, geweld en oorlog. En het platbranden van Londen en ander Engelse steden in 2011. En het plunderen van winkels als ze worden opgepakt na een misdaad uitleg of detail .
    Maar ook daarover praten is racisme:
  We hebben het niet meer over rassen maar over culturen en 'etnische minderheden'. We hebben het over 'crimineel Marrokaans tuig' en 'gewelddadige Antillianen' die zich moeten aanpassen aan de dominante culturele normen en waarden.

'We' zijnde natuurlijk de Nederlanders, want de roetzwarte Esajas heeft het over niets anders dan ras. Kijk maar:
  ... Nederlandse sociale wetenschappers [kijken, red.] vooral naar 'allochtonen' vanuit een probleem georiënteerd perspectief waarin hun veronderstelde gebrekkige integratie en achterstandspositie geweten wordt aan hun matige taalbeheersing, cultuur, criminaliteit of andere problemen. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid van structurele ongelijkheid bij de migranten gelegd en niet bij structurele barrières in de samenleving gevormd door institutioneel racisme.

Juist ja... Alle achterstanden van allochtonen komen van hun benoemen als "allochtonen" en zijn de schuld daarvan en de overige manieren waarop Nederlanders allochtonen tegenhouden om te gaan leren en studeren, samengevat in 'institutioneel racisme'
    Conclusie:
  Het is dus hoog tijd voor meer diversiteit op de universiteit!

Dat wil zeggen: meer negers op fop-posities, die de kwaliteit van de universiteit gaan ondermijnen op de manier waarop Gloria Wekker dat al doet.
    Zelfs bij Joop.nl werd het stuk volledig uit het water geschoten. Hier zijn een paar voltreffers:
  Ludwig Feuerbach, za 28 maart 2015 17:13
Wat na dit stuk blijft hangen is dat een te ''wit'' curriculum vooral een eufemisme is voor een te moeilijk curriculum.
    Inderdaad, laten we Einsteins field equations wat versimpelen, om zo de diversiteits quota te halen. Ik ben benieuwd wat er overblijft van de zwaartekracht als we de benodigde wiskunde versimpelen opdat de theorieën wat toegankelijker worden voor iedereen. Ben bang dat we op een dag onze baan om de zon kwijt raken.
    Het Nederlandse onderwijssysteem stelt, als een van de weinige onvoorwaardelijk, doorstroming op basis van behaalde diploma's en veronderstelt dus beloning op basis van eigen inzet en kwaliteit, in plaats van geld, afkomst of ras. Laten we dat vooral zo houden.

Mark Sinops, za 28 maart 2015 16:55
Alle vermeende problemen op universiteiten kunnen in een klap opgelost worden door diploma's te verloten onder de gegadigden.

Rob Veldhuis, za 28 maart 2015 16:26
Als de universiteit niet zwart genoeg is voor mijnheer Esajas, is de beste manier om dat te veranderen ervoor zorgen dat meer niet-blanken gaan en blijven studeren. En daarvoor zal hij zich toch echt moeten richten tot déze groep, in plaats van met flauwekul argumenten over "kolonialisme" of "institutioneel racisme" te doen alsof het een probleem van autochtonen zou zijn. Niets houdt niet-blanken in Nederland tegen te gaan studeren.
    Overigens is grofweg 85% van de Nederlandse bevolking blank. Als je dat "veel te wit" vindt kun je het beste emigreren.

Marco Utrecht, za 28 maart 2015 10:41
Het stellen dat de universiteit "TE WIT" is, is discriminatie.

Albert Einstein, za 28 maart 2015 10:00
Zijn er volgens de schrijver ook Afrikaanse universiteiten de veel te zwart zijn, of Chinese universiteiten die veel te geel zijn?

Jos Wouters, za 28 maart 2015 09:25
De verklaring begint in de kaartenbakken van de sociale dienst en in de gevangenissen.

Karel Martel, za 28 maart 2015 06:54
En wat stelt u dan voor? Bijvoorbeeld 10% van alle zwarte leerlingen in het m.o. naar de universiteit te sturen, desnoods met een pistool tegen hun hoofd?

Op geen van deze reacties kwam een weerwoord van de zwarte en witte racistische woordenterroristen die bij Joop.nl rondlopen en alle redelijkheid met vuur en zwaard ("Xenofobie!", "Racisme!!!", "Discriminatie", "Fascisme!!!") proberen te bestrijden. Omdat ze onweerlegbaar zijn, natuurlijk, komende uit de werkelijkheid.
    Dit is slechts het breekpunt in het verschijnsel. Voordien was er natuurlijk een geleidelijke aanloop, waarvan er hier nu een paar gereproduceerd worden van elders op de site. Als eerste een tweede voorbeeld, naast Gloria Wekker, wat er gebeurt als je plaatsen aan de universiteit gaat vervullen op basis van etnie. Het komt uit praktijk van de wetenschap der sociologie (Universiteit Leiden - Sociale Wetenschappen, nieuwsbericht, opgeslagen 14-05-2013 uitleg of detail ), en snijdt twee zaken tegelijk aan: de gelijkheid der culturen zelf en de invloed als je het gaat toepassen. Als eerste de vaststelling dat het onderzoek (onder begeleiding van  Prof. Dr. Naomi Ellemers, Dr. Belle Derks, and Dr. Daan Scheepers) gaat over verschillen tussen culturen:
  Sociale gelijkheid als moreel ideaal

... sociaal psycholoog Serena Does. ... promoveerde op 14 mei ...
    Does liet deelnemers teksten lezen waarin gelijkheid op twee verschillende manieren werd gepresenteerd. In het ene geval werden ... tussen allochtonen en autochtonen    ...
    In andere studies vroegen Does en haar collega’s de deelnemers na het lezen van de twee formuleringen te overleggen met iemand uit een etnische minderheidsgroep.

Oftewel: het onderzoek gaat over etnische minderheidsgroepen in Nederland. En daarmee impliceert men dat er zijn groepen in Nederland die etnische onderscheidbaar zijn, en dat die etnisch onderscheidbare groepen ook cultureel onderscheidbaar zijn. Hier wordt dus impliciet erkend dat in de praktijk geen gelijkheid der culturen is, en in directe verlengende ook geen etnische gelijkheid uitleg of detail (dat de mensheid één ras vormt, is algemeen bekend - de ontkenning slaat dus op etnie). Wat ook niet anders kon, want men gaat onderzoek doen aan één specifiek aspect ervan:
  ... een Mozaïeksubsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Doel van het Mozaiëkprogramma is om afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen. 

Oftewel: minderheidsgroepen zijn minder vertegenwoordigd in de wetenschap oftewel aan de universiteit - het onderwerp van het eerste artikel.
    Al uitvoerig betoogd is dat dit een gevolg is van eigen handelen - niemand houdt de minderheidsgroepen tegen. Maar dat is niet het uitgangspunt van dit onderzoek. Dit onderzoek bekijkt een andere factor, los van deze specifieke toepassing maar direct eronder vallend. Hier is die factor:
  Hoe motiveer je mensen om zich in te zetten voor gelijke kansen?    ...
    Does liet deelnemers teksten lezen waarin gelijkheid op twee verschillende manieren werd gepresenteerd. In het ene geval werden gelijke kansen tussen allochtonen en autochtonen 

Minderheidsgroepen, het eufemisme voor allochtonen want er zijn eindeloos veel minderheidsgroepen op wie dit allemaal niet slaat, krijgen minder kansen. Want dit onderzoek is er op gericht om de autochtonen, de blanken, er toe te brengen meer kansen te geven aan de minderheidsgroepen - de allochtonen. Kijk nog maar naar deze citaten:

  ... In het ene geval werden gelijke kansen tussen allochtonen en autochtonen ...
    Does: ‘Meerderheidsgroepen hebben vaak meer macht dan minderheidsgroepen.

Oftewel: de meerderheidsgroepen gebruiken hun meerderheid om de minderheidsgroepen minder kansen te geven.
    Dat is het in de inleiding in de negatieve formulering. Het staat er ook nog in de positieve:
  ... een positievere kijk op sociale gelijkheid krijgen
    ... om mensen te motiveren om zich voor gelijkheid in te zetten. ... het moraliseren van gelijkheid ... effecten van het formuleren van gelijkheid ...
    ... gelijkheid als een morele verplichting ... hoe ze over gelijkheid dachten. ...
    ... zich hard te maken voor meer gelijkheid. ... waardevolle bondgenoten in de strijd om meer gelijkheid tussen groepen.’

Dit wordt hier geformuleerd als "sociale gelijkheid", maar wat er impliciet staat is dit "Er is volkomen gelijkheid tussen culturen en iedere vorm van sociale ongelijkheid is dus fout". Of beter:
  In haar onderzoek constateerde Does dat mensen een positievere kijk op sociale gelijkheid krijgen als je die neerzet als moreel ideaal

"Iedere vorm van sociale ongelijkheid is immoreel". Oftewel: de meerderheidsgroepen, de autochtonen, de blanken, zijn immorele mensen tenzij ze alle vormen van sociale ongelijkheid opheffen, wat ook de oorzaak is van die sociale ongelijkheid., zoals eigen wanpresteren van die groepen.
    Het hoeft geen betoog dat dit een uiterst immoreel standpunt is.
    Waarop de vraag rijst hoe een groep prominente wetenschappers, want dat zijn de promotiebegeleiders Prof. Dr. Naomi Ellemers, Dr. Belle Derks, en Dr. Daan Scheepers, een immoreel standpunt en een immoreel onderzoek kunnen opzetten. De verklaring staat hierboven in feite al, maar voor de zekerheid een herhaling:
  Serena Does kreeg in 2008 een Mozaïeksubsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Doel van het Mozaiëkprogramma is om afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen.

De immoraliteit schuilt in de doelstelling van het onderzoek zelf, namelijk minderheidsgroepen, dat wil zeggen: allochtonen, aan plaatsen aan de universiteit te helpen die ze op grond van eigen presteren niet zouden krijgen. Mevrouw Serena Does is zelf uit een minderheidgroep afkomstig, stammend ervan Suriname en Curaçao uitleg of detail .
    Conclusie: het idee dat de ondervertegenwoordiging van allochtonen aan de universiteit een gevolg is van autochtoon tegenwerken is immoreel omdat het het sociale vertrouwen ondermijnt, en het proces van het compenseren door allochtonen extra plaatsen te geven is immoreel omdat het de wetenschap ondermijnt.


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home