Raad van Toezicht

Taakgebied

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan en staat het College van Bestuur met raad bij.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de universiteit betrekking hebbende wetten alsmede de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen naleeft.

De Raad van Toezicht is belast met de goedkeuring van de begroting en het jaarverslag alsmede met de goedkeuring van bepaalde typen van gemeenschappelijke regelingen met andere instellingen van hoger onderwijs.

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht (van wie een door de Universiteitsraad wordt voorgedragen) worden door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen benoemd, geschorst en ontslagen. De Raad van Toezicht is verantwoording schuldig aan de minister.

Adres

 • Postadres:
  Postbus 9500, 2300 RA Leiden
 • Bezoekadres:
  Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden

Samenstelling

 • Dr. A.H.E.M. Wellink (voorzitter)
  Voormalig President Nederlandsche Bank
  Voorzitter van de Raad van Toezicht Centraal Bureau voor de Genealogie
  Voorzitter Stichting Architectuurprijs Achterhoek
  Voorzitter van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën
  Independent Non-executive Director Bank of China
 • Mw. dr. E.E.A.M. van Welie
  Docent Masteropleiding Educational Management, Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) (sinds begin 2013)
  Gepromoveerd bij het Top Institute for Evidence Based Education Research (UvA) (juli 2013)
  Directeur Kennis, Ministerie van OCW (2006-2010)
  Hoofdinspecteur hoger- en voortgezet onderwijs (2002-2006)
  Senior adviseur, De Galan & Voigt, Amsterdam (2001-2003) 
  Bestuursadviseur, Universiteit Maastricht (2000-2001)
  Bestuursadviseur, Universiteit van Amsterdam (1991-2000)
  Rector, Mondriaan Lyceum Amsterdam (1987-1991)
 • Prof.dr. mr. C.J.M. Schuyt
  Lid Raad van State
  Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  Buitenlands Lid Koninklijke Akademie van België voor de Wetenschappen en de Kunsten
  Voorzitter van het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit
  Emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam  
 • Mw.drs. M. Sijmons
  Lid hoofddirectie ANWB
  Lid Raad van Bestuur Stichting Volkskrant
  Lid Raad van Commissarissen ENECO
  Lid Raad van Toezicht zorginstelling VNW
  Lid Raad van Toezicht Den Haag Marketing
 • 1 vacature

Contactpersoon
Drs. P. van Slooten (secretaris)
+31 (0)71 527 31 53
p.vanslooten@bb.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 22-11-2013