WERELD & DENKEN
 
 

De Volkskrant, redactie wetenschap

De Volkskrant is van origine een katholieke krant. Dat wil zeggen: stamt uit religieuze hoek.

De relatie van religie met wetenschap is al eeuwenlang duidelijk en dezelfde: het zijn bloedvijanden. Dat "bloed" staande voor "volkomen diametrale uitgangspunten in het bekijken van de wereld als geheel".

Volkomen diametraal op het belangrijkste nieau van opvattingen: de levensbeschouwing. De zingeving.

Dit wordt zo uitvoerig beschreven, omdat de Volkskrant weliswaar niet meer katholiek is, maar die religie heeft ingeruild voor een ideologie. Op heel veel zo niet de meeste en in ieder geval de meeste van de belangrijkste aspecten, het seculiere evenbeeld van religie.

De specifieke ideologie die heerst bij de Volkskrant is die van de politieke-correctheid , die als haar Heilige Drie-Eenheid heeft: "De Gelijkheid der Cuturen", "De Gelijkheid der Seksen", en "De Absolute Waarde van het Individu". Alle drie uitspraken van de soort "De Vader, de Zoon en de Heilige Geest" en "De Here die in de Hemelen Zij".  Op deze website altijd vertaald in "De Maan is van Groene Kaas".

De Heilige Drie-Eenheid van de politieke-correctheid heeft precies dezelfde status: culturen zijn hartstikke ongelijk, want anders zou er geen evolutie zijn. De seksen zijn hartstikke ongelijk want anders zouden mannen ook kinderen krijgen. En de mensheid is in eerste, tweede en derde instantie een groepsdier , met haar cultuur gebouwd op samenwerking.

In de Volkskrant is de Heilige Drie-Eenheid van de politieke-correctheid volkomen vanzelfsprekend, en het zou een zeer bijzondere situatie opleveren als dat op de wetenschapsredactie anders zou zijn.

Zo'n bijzondere situatie bestaat er natuurlijk niet. De wetenschapsredactie houdt evenzeer vast aan de Heilige Drie-Eenheid als de rest van het gebouw.

Daarvan waren de praktische bewijzen allang verzameld, maar onder een andere noemer, namelijk als verzameling van de opvattingen van wetenschapsredacteur Maarten Keulemans uitleg of detail . Tijdens het noteren van deze opvattingen over een aantal jaren, werd Maarten Keulemans van redacteur tot chef-wetenschapsredactie. Een functie inmiddels weer beëindigd, maar voldoende lang bestaand hebbende om te kunnen stellen dat de opvattingen van Maarten Keulemans in zijn volledigheid, beide kanten, op de opvattingen van de Volkskrant weerspiegelen. Die opvattingen kunt u, de lezer, dus op elke gewenst moment opzoeken en controleren. Maar ter besparing van dat werk is er hier een samenvatting van:
  1 Genen hebben absoluut geen enkele invloed op welke menselijke eigenschap dan ook, behalve sommige ziektes.
  2   Er is geen enkel significant verschil tussen man en vrouw. De verschillende geslachten komen tot stand door het aantrekken van blauwe sokjes bij het ene stel baby's, en roze sokjes bij een stel andere.
  3 Er bestaan absoluut geen verschillende rassen of etnieën. Als een Chinees echtpaar verhuist naar Afrika, krijgt dat echtpaar kindertjes met donkere huiskleur, krulhaar, en volle lippen. En ze kunnen ook als beste hardlopen!
  4 Er bestaat absoluut geen verschil in niveau van cultuur: als je een stam Neandertalers naar Nederland laat immigreren, krijgt precies hetzelfde resultaat als dat je dat met een stel Fransen doet.
  5 De islam levert precies eenzelfde soort bijdrage aan de voortgang der beschaving als de verlichting en het rationele denken.
  6 Er bestaat absoluut geen enkel verschil in intelligentie.
  7 Datgene dat IQ heet, beweert intelligentie te meten maar omdat verschil in intelligentie niet bestaat, meet een IQ-test alleen de capaciteit tot het doen van IQ-tests.
  8 Met fMRI-metingen kan je alleen dingen meten die niets met het brein te maken hebben, maar alleen met fMRI-metingen.
  9 Herhaling: niets maar ook echt absoluut helemaal niets van de voorgaande zeven punten heeft iets met genen te maken. Wie suggereert dat dat wil zo is, doet in wetenschappelijke context aan schedelmeten, en is in maatschappelijk opzicht even schuldig als Adolf Hitler en zijn uitvoerende ter zake: dokter Joseph Mengele.

Nogmaals: ga naar de verzameling over Maarten Keulemans uitleg of detail , en overtuig uzelf van de volkomen correctheid van deze samenvatting. En oh ja: de bekering tot klimaatrealiteit heeft beslist niet zo lang geleden plaatsgevonden.
    En nog wat kleintjes die bij Keulemans wat minder aan het licht komen:
  10   Het voornaamste product van de natuurkunde is de atoombom.
  11   Het voornaamste product van de scheikunde is milieuvervuiling.
  12 Het voornaamste product van technologie is werkloosheid.
  13 Ruimtevaart is de grootste geldverspilling in de geschiedenis.
  14 Kernafval is een groter gevaar dan kooldioxide-uitstoot.
  15 Dat de mens als cultuur nog bestaat en er sprake is van enige beschaving, is uitsluitend te danken aan de eindeloze bijdrages van de alfa-wtenschappen gedurende de duizenden jaren dat ze al bestaat.

Dit vastgesteld hebbende en dat, zoals iedereen kan inzien, dit ook de opvattingen zijnde die al minstens drie decennia volstrekt domineren in de Volkskrant, is de vraag: waarom dit speciaal nu genoteerd? Dit was die aanleiding (de Volkskrant, 09-12-2017, door Martijn van Calmthout, wetenschapsredacteur van de Volkskrant, auteur en debatleider):
  Wetenschappers, meng je juist meer in het debat

De weerzin groeit tegen academici met een mening, zeker als die mening links en activistisch is. En dat is jammer, stelt wetenschapsredacteur Martijn van Calmthout. Juist nu heeft het debat wetenschappers nodig. Ook rechtse.

Mooi, zou je zeggen - een verbetering. Tussen twee haakjes: Martijn van Calmthout behoort tot de wetenschapsredactie gedurende iets van twee decennia.
    Wat is hier dan minder mooi aan? Ten eerste de selectie van aangehaalden verderop in het artikel:
  ... Het is deze academische rust die de achtergrond vormt voor bloggende, tweetende wetenschappers die het wel nodig vinden om hun licht over maatschappelijke kwesties te laten schijnen. De schrijvers van petities en ingezonden stukken in de krant. Mensen als Lucassen in Leiden, Roos Vonk in Nijmegen. Maar aan de overzijde van het politieke spectrum ook mensen als Paul Cliteur in Leiden, een uitgesproken rechtse denker, of de liberale denker Herman Phillipse.

Twee rabiaat politiek-correcten (Lucassen en Vonk), één gewone politiek-correcte (Phillipse), en één niet-politiek-correcte (Cliteur). Een keuze ongetwijfeld gebaseerd op de wens enigszins neutraal over te komen, want in werkelijkheid ligt de verhouding politiek-correct versus niet-politiek-correct in de wetenschap op 10 op 1 of hoger uitleg of detail .

Althans: dat mag je afleiden wat er over de wetenschap in de media verschijnt.

Met natuurlijk deze kanttekening die de lezer ook al gemaakt heeft: wat de Volkskrant hier aanduidt middels 'bloggende, tweetende wetenschappers' gaat dus niet over "de wetenschap," maar over de menswetenschappen. Die zich tot elkaar verhouden als astronomie tot astrologie. Misschien enigszins onaardig, maar de menswetenschappen bevinden zich nog niet op het niveau van botanie, zolang ze er op staan om de merels in te delen bij de aasgieren, uitsluitend en alleen op basis van het idee dat alle vogels gelijk zijn ...

En de tweede aanwijzing dat hier van de kant van de Volkskrant sprake is van volkomen eenzijdigheid, vooringenomenheid, bias en al die andere mooie woorden die staan voor het hebben van een volstrekt verstoorde blik op de werkelijkheid, is de start van het artikel, waarin de Volkskrant meteen haar grote voorbeeld presenteert:
  Ik presenteer u: Leo Lucassen. Historicus, hoogleraar in de arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. En daarnaast een verwoed blogger en twitteraar met een vaak heel stellige mening, veelal over migratie en integratie.

Je gelooft je ogen niet ... Een artikel dat voorstaat om meer echte wetenschap in het publieke debat te krijgen, doet dat met Leo Lucassen uitleg of detail als voorbeeld. De belangrijkste in de zin van meest vocale propronent van stelling 4:
  4   Er bestaat absoluut geen verschil in niveau van cultuur: als je een stam Neandertalers naar Nederland laat immigreren, krijgt precies hetzelfde resultaat als dat je dat met een stel Fransen doet.

Een stelling die zo onwaar is, dat het pijn doet aan de ogen. Aangevoerd door iemand die dat op dusdanige manier doet, dat dit soort verbale gedrag, bijvoorbeeld met dit soort uitingen (GeenStijl.nl, 02-05-2016, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Leo Lucassen: 'Moslims zijn de nieuwe joden'

... bij tegenstanders van vrije immigratie gebruikt wordt middels het werkwoord "leolucassen" (illustratie van de absurditeit nodig? Vervang "Duitsland islamvrij" door "Duitsland nazivrij", en je ziet onmiddellijk dat "Duitsland islamvrij" een uiterst nobel streven is, en Leo Lucassen dus een haatdragende nazi. Of moslim.) .

Waarna je terug kan keren naar het begin, als eerste van dit artikel. Dat geschreven is naar aanleiding van de terechte constatering dat de menswetenschappen totaal niet meer serieus worden genomen. Als inleiding tot een poging daar iets aan te doen. Gevolgd door precies datgene dat er de oorzaak van is dat de menswetenschappen totaal niet meer serieus worden genomen: de corruptie van de menswetenschappen door de media. Of beter: mede door de media.

Want natuurlijk zijn er binnen de menswetenschappen, hoewel sterk gedomineerd door de politiek-correcten van de soort "Leo Lucassen" uitleg of detail , ook tegengeluiden te horen. Die worden door de politiek-correcte media, die de media als geheel sterk domineren, echter genegeerd, doodgezwegen en gecensureerd.

Neem nu de keuze van vertegenwoordigers als representanten van menswetenschappers in dit artikel. Dan kan je om de ene kant van het spectrum te schetsen nog beginnen met migratiedeskundige Leo Lucassen. Maar wil je het echt, serieus, min of meer wetenschappelijk, aanpakken, dan neem je tegelijkertijd iemand uit de andere kant van het spectrum. Het spectrum zijnde dat van het wetenschapsveld van Leo Lucassen: migratiebeleid. En er is wel degelijk op zijn minst één persoon te vinden die die andere kant vertegenwoordigt, omdat hij een paar keer gepresenteerd is in weekblad Elsevier en dus ook bekend genoeg is bij "insiders": migratiedeskundige en econoom Jan van de Beek uitleg of detail .

Dus waarom niet naast Leo Lucassen als tweede menswetenschapper Jan van de Beek gepresenteerd? Heel simpel: omdat Jan van de Beek niet alleen met uitspraken komt, maar ook met cijfers - zijnde econoom. En die cijfers zijn bijzonder eenduidig: niet-westerse immigratie is in alle opzichten nadelig.

En dat niet-westerse immigratie nadelig is, terwijl westerse immigratie minstens neutraal maar vermoedelijk voordelig is, is in tegenspraak met één van de geloofsaxioma's van de Heilige Drie-Eenheid: "De Gelijkheid der Culturen".

Dit artikel dat betoogt de wetenschappelijkheid van de menswetenschappen te ondersteunen, doet precies het tegenovergestelde: ze ondermijnt die wetenschappelijkheid op de aloude wijze.

Een aloude wijze die ongetwijfeld ook de directe oorzaak is van de gang van zaken rond Diederik Stapel: de man die zijn onderzoekgegevens aanpaste naar de wensen van de media, zodat hij positief aangehaald zou worden in die media. De man die het verval van de menswetenschappen personifieerde. De man wiens kwaal "ambitie" was, maar als middel voor die ambitie de media zag.

Oftewel: de media hebben in hoge mate bijgedragen aan de nu bijna totale gecorrumpeerdheid van de menswetenschappen.

Terwijl het zo simpel is ... Kijk naar de globale sociaal-economsiche en culturele gegevens, met een paar muisklikken te vinden op het internet en deels verzameld hier . De conclusie in één oogopslag: merels zijn niet hetzelfde soort vogels als aasgieren. Of formeler: de pijl van de beschaving is van niet-westerse barbarij naar westerse net-iets-minder barbarij. Zoals iedereen weet, ook de niet-westerse barbaren zelf:

Dit plaatje zijnde: "De niet-westerse migratiegolf richting westen" hier ergens in de Balkan.

Conclusie: de menswetenschappen zijn in hoge mate (mede) gecorrumpeerd door de media, en die media zijn in hoge mate gecorrumpeerd door ideologie. De belangrijkste onderdeel zijnde dat van "De Gelijkheid der Culturen", en het equivalent daarvan "Het Recht op Vrije Migratie".

Wat betreft de Volkskrant, en ook een belangrijk ander deel der politieke-correctheid, is er sprake van een overstappen van religieuze ideologie naar seculiere ideologie. Van ideologie verwoord in het Oude Testament (en deels Nieuwe), naar ideologie met als moderne profeet de oudtestamentische menswetenschapper Claude Lévi-Strauss uitleg of detail , en fanatiek uitgedragen door rest van de oudtestamentische stam uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .

P.S.
Voor alle duidelijkheid en volledigheid: daar waar in het voorgaande "de Volkskrant" staat, kan men, bij beste weten, zonder meer ook invullen: NRC Handelsblad, Trouw, De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, Pauw, DWDD, NOS Journaal, Nieuwsuur, bijna de gehele rest van de publieke omroep, enzovoort.

P.P.S.S.
Na het schrijven van het voorgaande kwam er nog een ander onderwerp uit wetenschap en techniek langs: de informatie-techniek. In de vorm van de dataverzameling en dataverwerking uitleg of detail . Dat laatste gaat door software, en in toenemende mate met software van de soort "neuraal netwerk" uitleg of detail die niet bestaat uit door mensen ingevoerde regels, maar die regels afleidt uit de gegevens die het voorgelegd krijgt - zoals het menselijke handschrift leert herkennen. Die regels zijn volstrekt transparant en dus neutraal.
    De uitkomsten weerspiegelen de realiteit en die is niet neutraaL Zwarten presteren minder op het niveau van opleiding en alles wat daar aan hangt uitleg of detail uitleg of detail . En meer op het gebied van criminaliteit uitleg of detail .
    Waarop er nu, in 2017, een reactie is ontstaan om de software aan te passen. Om er mee te sjoemelen.
    De Volkskrant is een hartelijke steuner van die anti-wetenschappelijke en anti-rationele en anti-beschavingsbeweging uitleg of detail uitleg of detail .


Naar Volkskrant beleid , Anglicisme inleiding , of site home .

 

16 dec.2017