WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Peter Giesen

Peter Giesen werkt als journalist voor de Volkskrant, maar is van opleiding historicus. Als zodanig zou hij veel meer kunnen en moeten weten van de werking van de sociologie van groepen, maar dit is kennelijk in zijn geest geblokkeerd geraakt.  De reden daarvan is niet moeilijk te achterhalen voor lezers van zijn columns, die een sterk filosofische inslag hebben: hij zit sterk vast aan de jaren zestig idealen, en de uitlopers daarvan in ideologieën als "de gelijkheid der culturen" en "de gelijkheid der mensen". En daaruit volgende: het multiculturalisme.
      Het volgende artikel is naar aanleiding van het proces tegen Geert Wilders wegens "belediging van moslims" - om herhalingen te voorkomen meteen de analyse tussendoor:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2010, column door Peter Giesen, redacteur van de Volkskrant

Fatsoen

Tussentitel: Wie bepaalt wat kritiek is en wat vernedering?

...   Bij het begin van het proces tegen Geert Wilders vielen weer grote woorden over de vrijheid van meningsuiting. Het strafrechtelijk verbieden van opvattingen is ook een slechte zaak, extreme gevallen daargelaten. Maar aan de ongeremde expressie van negatieve opinies over minderheden zit ook een andere kant, die verloren dreigt te gaan in alle heilige verontwaardiging.


Red.:   Een leugen: er ís geen ongeremde expressie van negatieve kritiek over minderheden. Alleen Geert Wilders (en een paar aanhangers) hebben kritiek, en het overgrote deel van politiek en bestuurlijk Nederland plus de media trappen keihard op de rem met zware kritiek op Wilders ("xenofoob", "haatzaaier", "racist", "fascist") en de andere critici uitleg of detail .

  Godsdienstkritiek is natuurlijk geoorloofd, schrijft filosoof Sjaak Koenis in zijn boek Het verlangen naar cultuur. Maar: ‘het is wat anders als er een maatschappelijk klimaat ontstaat waarin moslims systematisch zo worden bejegend dat zij zich gaan schamen voor hun islamitische identiteit en zich tweederangsburgers gaan voelen.’

Herhaling van de leugen: moslims wordt voortdurend voorgehouden dat ze er helemaal bij horen.
  Koenis verwijst naar het boek De fatsoenlijke samenleving van de Israëlische filosoof Avishai Margalit. Een fatsoenlijke samenleving vernedert zijn onderdanen niet, aldus Margalit. We mogen anderen wel bekritiseren, maar niet vernederen.

Het is niet de samenleving die kritiek heeft, alleen Geert Wilders en een paar andere critici. Herhaling van de leugen.
  Het probleem is natuurlijk: wie bepaalt wat kritiek is en wat vernedering? Margalit komt met een vuistregel: kritiek is alles wat je zelf ook van een ander zou accepteren.

Grapje. Natuurlijk is dit niet zo. Mensen verdragen voor zichzelf dramatisch veel minder dan van anderen. Wat ze met gemak uitdelen accepteren ze zelf absoluut niet. Dit kan nooit een criterium voor "kritiek" zijn.
  Wat dit voor de praktijk betekent, wordt ook in Margalits boek niet helemaal duidelijk. Maar hij waarschuwt terecht voor de voortdurende symbolische krenking van minderheden.

Minderheden worden niet symbolisch gekrenkt. Alleen Geert Wilders en een paar anderen hebben kritiek. Herhaling van de leugen.

  Natuurlijk moeten we ons zorgen maken over criminaliteit en radicalisering.

Ach jee .... Wat bedoelen ze hiermee? Willem Holleeder en die radicale Emile Ratelband?
  Maar laten we niet vergeten dat minderheden ook kwetsbaar zijn.

Wat is de kwetsbaarheid van minderheden? Hebben ze ergens chronische zere plek? Een bochel waardoor ze niet fatsoenlijk kunnen lopen?
    Welke conclusie je uit dit chronische liegen moet trekken blijkt uit een commentaar op de webversie, naar aanleiding van de kop daarvan:
  Stop voortdurende krenking minderheden

Laten we niet vergeten dat minderheden ook kwetsbaar zijn


Dit is de onthullende reactie:
  Patriot schreef op 25-01-2010 17:57
de kop is misleidend, en zou moeten zijn: stop voortdurende krenking moslims, want dat is wat Giesen wil zeggen.
    Ander minderheden mag je namelijk rustig krenken in dit land: gereformeerden, Jehova's, katholieken, extreem rechts, tokkies, klimaat sceptici, klimaat gelovigen, Wilders aanhangers, Limburgers, Tukkers, enzovoorts enzovoorts.
    Iedereen weet dat je alleen moslims niet mag krenken.

Conclusie: Dit is smerige propaganda. Smeerlapperij, zoals zo goed beschreven door George Orwell - 1984 en Animal Farm in één.
    En waarom? Het komt uiteindelijk neer op dit: de ene soort is blank en de andere soort heeft een kleurtje. Of: de ene soort is migrant, en de ander resident. Of soortgelijke dingen. Niet dat je dat snel expliciet zal lezen, natuurlijk.
    Bij politieke-correctheid hoort ook de zestiger-jaren filosofie uitleg of detail - een enkel voorbeeldje daarvan :


Uit: De Volkskrant, 19-10-2010, column door Peter Giesen, redacteur van de Volkskrant

Filosofie

Stereotypen

Tussentitel: Er zijn een heleboel mannetjes en steeds meer lange vrouwen

...    Helaas raken stereotypen over mannen en vrouwen weer in de mode, vooral door evolutiepsychologen en hersenonderzoekers die ons wijs maken dat er enorme verschillen zijn, terug te voeren op de oertijd of de aanleg van ons brein.   ...


Red.:    Onderzoekers vinden enorme verschillen tussen man en vrouw in het brein  , althans: enorm voor de gevoelige zielen als Giesen, en dat kan dus niet waar zijn. Daar maak je dan van: onderzoekers 'die ons wijs maken'. Vanaf welk punt het duidelijk is dat je je hier met niets te maken hebt dat ook maar enigszins relatie heeft met wetenschap of realiteitszin. Er volgt nog wat lippendienst aan het feit zoals dat vrouwen kinderen kunnen baren en mannen niet, maar dan wordt de aloude filosofie toch om de hoek kijken:

  De geschiedenis leert dat ‘natuurlijke’ sekseverschillen maar al te vaak cultureel waren bepaald.

Het aloude: als je baby's blauwe sokjes aandoet worden ze jongetjes, en met roze sokjes meisjes.
    Volgende. De minister van Onderwijs heeft gezegd niet naar geforceerde gemengde scholen te willen streven. Het ideologische hulpverlenerscomplex speelt op:


Uit: De Volkskrant, 08-02-2011, hoofdredactioneel  commentaar, door Peter Giesen

Gemengd is toch beter

Aanvaarding van zwarte scholen is zwaktebod van een kabinet dat integratie zegt te bevorderen.

Integratie is naar eigen zeggen een van de speerpunten van het kabinet-Rutte. Daarom is het merkwaardig dat minister Van Bijsterveldt van Onderwijs de bevordering van het aantal gemengde scholen niet meer belangrijk vindt. Integratie is immers niet gediend met een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen van jongsaf gescheiden opgroeien.   ...


Red.:   Commentaar dat gericht dient te worden op de allochtonen die, ter behoud van hun cultuur, zijn gaan samenklonteren in dezelfde wijken.
  De minister baseert haar standpunt op onderzoek naar leerprestaties. Daaruit blijkt inderdaad niet dat 'zwarte' leerlingen gemiddeld beter presteren op een gemengde school. Het is niet altijd eenvoudig om onderwijs te geven op zo'n gemengde school, waar de achtergrond en het niveau van de leerlingen sterk uiteenlopen.

Oftewel: de achtergebleven cultuur van de allochtone leerlingen pleegt een aanslag op het leerniveau van de school
  Maar gemengde scholen dienen ook een maatschappelijk belang. De Nederlandse samenleving kent talloze (verborgen) codes, even subtiel als onmisbaar in het maatschappelijk verkeer. Voor jonge allochtonen is het erg moeilijk zulke codes onder de knie te krijgen als ze opgroeien in een etnisch isolement.

Wat alleen werkt als de Nederlandse codes, dus de Nederlandse cultuur, dominant zijn. En er dus geen inbreng is van de achtergebleven allochtone cultuur. Dus ook geen hoofddoeken, want dat is tegen de Nederlandse codes. Wat allemaal niet mag van de ideologen. Dus houden de allochtonen ook op de gemengde school hun cultuur. Dus is er alleen de niveauverlaging. Dus dienen gemengde scholen niet het maatschappelijke belang.
  Maar de afgelopen jaren zijn er veel interessante initiatieven geweest om scholen te mengen, van idealistische witte ouders, maar ook van het Rotterdamse stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam. Van Bijsterveldt zou zulke initiatieven moeten ondersteunen. Een goed integratiebeleid omvat meer dan stoere taal en een strenge aanpak van immigranten. De overheid moet ook een beleid voeren waardoor allochtone Nederlanders hun achterstanden kunnen inlopen.

Wat hetzelfde is als "assimileren", wat ook niet mag van de ideologen.
    Een voorbeeld van totaal geschift denken:


Uit: De Volkskrant, 07-07-2011, hoofdredactioneel  commentaar, door Peter Giesen

Schuld en boete

Nederland zou grootmoedig moeten reageren op de Srebrenica-uitspraak - ongeacht de precedentwerking.

Tolk Hasan Nuhanovic smeekte Dutchbat zijn vader en broer mee te nemen. De Dutchbatters stuurden de mannen echter van de basis, hoewel zij wisten dat zij groot gevaar liepen. ..


Red.:   Het verzoek van de tolk was een verzoek om speciale behandeling van zijn familie. Het was een verzoek tot het plegen van nepotisme, of cliëntilisme. Een verzoek tot corruptie. Een verzoek dat dus nooit gehonoreerd had mogen worden. want het was volkomen onrechtvaardig ten opzichte van andere bewoners van Srebrenica die ook gevaar liepen
  Terecht heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de dood van deze mannen en voor die van Rizo Mustafic.

Zowel de rechtbank als Peter Giesen zijn geschift. Want dan zouden ze ook schuldig zijn aan de dood van de anderen, en die konden ze van ze lang zal ze leven niet voorkomen. Gezien de overmacht van de tegenpartij.
  Nederland ging naar Srebrenica om de Moslims te beschermen, en is daarin schromelijk tekortgeschoten.

De essentiële leugen voorafgaand aan de geschiftheid: Nederland ging niet naar Srebrenica, de Verenigde Naties gingen naar Srebrenica
  Dat neemt echter niet weg dat Nederland zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. Dat geldt zeker voor de evacuatie van de basis na de val van Srebrenica.

Nog meer geschiftheid: het vertrek onderscheidt zich geen enkele fundamentele manier van de aankomst, en dan was Nederland van het begin af aan in Srebrenica, en dat waren ze niet. Dat waren de Verenigde Naties
  Na de val van Srebrenica zijn honderden mannen van de basis weggestuurd. Hoe chaotisch en penibel de situatie ook was, deze beslissing heeft rampzalig uitgepakt.

Nog een leugen: de inwoners van Srebrenica konden niet worden meegenomen bij gebrek aan vervoer. Er is geen beslissing genomen want er was geen keuze.
  Terecht heeft de rechter gesteld dat Nederland zich op dit punt niet kan verschuilen achter de Verenigde Naties omdat de regering zich hier indringend mee bemoeid heeft.

Oude truc: herhaling van de leugen.
  [het] waren ... Nederlandse politici die Dutchbat in een onmogelijke positie manoeuvreerden. Zij wilden 'iets' doen aan het drama in Bosnië en stuurden een bataljon op pad zonder voldoende na te denken over de risico's.

Resultaat: de moslims klagen dat het mislukt is. De les: moslims helpen heeft geen zin - het zijn ondankbare honden.
    Een Jodenster of SS-uniform is natuurlijk zo fout als het maar kan. Maar een islam-ster (hoofddoek) of een islam-uniform (djellaba) is geen enkel probleem:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2011, hoofdredactioneel  commentaar, door Peter Giesen

Marginaal verschijnsel

Een algeheel boerkaverbod is een grof middel voor een marginaal verschijnsel. Beter is een selectief verbod voor situaties waarin het dragen van een boerka de communicatie bemoeilijkt of anderszins nadelig is.
    De meeste Nederlanders voelen zich onbehaaglijk bij het zien van een boerka. Dat is nog geen reden om het kledingstuk te verbieden. De vrijheid van godsdienst staat religieuze gebruiken toe, ook als een grote meerderheid die als achterlijk beschouwt.  


Red
.:
   "Een algeheel naaktverbod  ..." enzovoort.
    En wat vindt Peter van de rondtrekkende Goebbelsen?:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2012, hoofdredactioneel  commentaar, door Peter Giesen

Potsierlijke conservatief

Een open samenleving moet de abjecte standpunten van 'haatsjeik' Al-Haddad kunnen verdragen.

De affaire rond de Britse 'haatsjeik' Al-Haddad kreeg vrijdagavond een rustig einde met een discussie in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Het is beter om met fundamentalisten te debatteren dan ze de toegang tot Nederland te ontzeggen.   ...


Red.:   Maar Geert Wilders moet zijn mond houden, en als hij dat niet doet, jagen we hem met pek en veren door het media-dorp.

  Belangrijker is het pragmatische argument. Het abjecte gedachtengoed van Al-Haddad verdwijnt niet door het te verbieden. Het is beter om met zulke predikers in discussie te gaan dan hun opvattingen ondergronds te laten voortwoekeren.

Behalve die van Geert Wilders. Diens opvattingen moeten verzwegen worden, vanwege het abjecte gedachtengoed ervan.
    Bij de politieke-correctheid hoort ook bijna onverbrekelijk, niettegenstaande de links schijn het neoliberalisme - hier wordt het opgenoem ndoor een graaier die ook een mislukkeling is gebleken - de directeur van de failliet gegane bank SNS:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2013, van verslaggever Peter Giesen

Mikpunt Van Keulen merkt de logica van de egocultuur

Niet zo heel lang geleden gold Sjoerd van Keulen als een doortastende ondernemer, alsmede een strategisch denker van formaat. Nu lijkt hij de incarnatie van de duivel in eigen persoon. Op internet regende het verwensingen: de zoveelste megalomane praatjesmaker die zijn bedrijf naar de afgrond voert en de rekening deponeert bij ons, de burgers.
    Journalist Jelle Brandt Corstius roept iedereen op Van Keulen een mailtje te sturen: stort uw bonussen van bijna anderhalf miljoen euro terug! Er is een precedent, zegt Brandt Corstius. Vorig jaar moest Bob Diamond aftreden als voorzitter van het Britse Barclays, omdat zijn bank de rente had gemanipuleerd. Diamond zag af van 20 miljoen pond aan bonussen, hoewel hij nog altijd 2 miljoen pond mee naar huis nam - meer dan Van Keulen heeft ontvangen.
    Niet iedereen doet mee aan de volkswoede. ...


Red.:    Maar natuurlijk. De neoliberalen van rechts:

  Financieel journalisten vinden het erg gemakkelijk om Van Keulen op deze manier te slachtofferen. 'We waren collectief blind voor de inherente risico's van ons eeuwig groeimodel', stelde columnist Roland Koopman voor RTL Z. Van Keulen wordt nu afgebrand, maar in 2006 'vonden we het volstrekt normaal' wat hij deed.

En de neoliberalen van links - die van de Volkskrant:
  Op de site van de Volkskrant schreef psychiater Bram Bakker dat burgers zich wel erg gemakkelijk laten meeslepen door hun emoties.

En de huidige auteur:
  Bovendien: Van Keulen was het product van een egocultuur. Hoewel hij zeker niet het agressiefste alfamannetje uit het Nederlandse bedrijfsleven was, werden zijn hoge salaris en forse bonussen gerechtvaardigd door de enorme persoonlijke kwaliteiten die hem toegedicht werden.

De egocultuur van de lieden die de Volkskrant volschrijven, en de media in het algemeen vullen.
    Zelfs als de waarheid je keihard op de ogen slaat, dan nog kan je politiek-correcte geest het niet aan om je ideologie te aan te passen:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2013, hoofdredactioneel  commentaar, door Peter Giesen

Marokkaanse jongens

Mishandeling thuis is geen excuus zelf geweldpleger te worden. Maar begrip draagt bij aan preventie.Red.:   Er is geen enkel oorzakelijk pad van begrip naar preventie - met begrip gehanteerd zoals in "Begrip tonen voor de dief vermindert het voorkomen van diefstal". Er is een oorzakelijk pad van ontdekking en bestrijding naar preventie. Maar dat oorzakelijke pad loopt langs "verandering van cultuur", dus dat mag niet, van de Peter Giesen's van deze wereld. Dus blijft over "begrip", en verder niks. Waarop de zaak nog tot in het oneindige doorettert - als voortzetting van de afgelopen veertig jaar.
    Maar dit was nog niet de mooiste:

  Marokkaanse jongens worden thuis vaak mishandeld. Dat vergroot de kans dat ze later zelf geweldpleger worden.

Dat is de definitie van cultuur. het doorgeven van gewoontes van generatie op generatie. En het onderzoek toont aan dat Marokkanen, tientallen procenten, middels de opvoeding heel veel geweld doorgeven.
    Maar dat is in tegenspraak met de ideologie. Dus:
  'De' Marokkaanse cultuur bestaat niet. ...

De oude van Maxima: " 'De' Nederlandse cultuur bestaat niet". Want  op alle culturele eigenschappen zijn uitzonderingen binnen de groep:
  De meeste Marokkaanse ouders gebruiken geen geweld.

Dus " 'De' cultuur bestaat niet". Oftewel: "Cultuur bestaat niet".
    Je krijgt bewijs van het tegendeel - het zint je niet - dus poneer je gewoon het tegenovergestelde.
    Je reinste cognitieve ziekte  . Ook te kenmerken als cognitieve psychopathie  , aangezien je er behandeling en genezing mee voorkomt, en zo iedereen, zowel achterstandige cultuur als degenen die er onder lijden, benadeelt.
     Deze redactie heeft een beperkte hoeveelheid tijd ter beschikking, en het geval van Peter Giesen is er één dat er bij ingeschoten is. Niet dat Giesen stil heeft gezeten, want er staan ongeveer 50 artikelen in het elektronische archief. Het volgende exemplaar had dit niet eens gehaald, maar een plaats gekregen in het papieren archief. De reden om het daar uit op te halen wordt zometeen duidelijk aan de hand van een vervolg. Eerst dus deze:


Uit: De Volkskrant, Vonk, 13-02-2016, door Peter Giesen

Die koppige Galliërs

Met tegenzin geeft correspondent Peter Giesen toe dat het moeilijk is links te blijven in zijn geliefde, linkse Frankrijk.

Het was een heel gewoon weekje in Frankrijk. Boze taxichauffeurs blokkeerden de toegang tot vliegveld Charles de Gaulle, woedende boeren staken autobanden in brand voor de distributiecentra van grote supermarkten. Volgens het journaal was iedereen weer eens en colère.    ...


Red.:   Enzovoort, twee pagina's lang, om te besluiten met:
  Contrecoeur moet ik toegeven: van drie jaar Frankrijk ben ik een stuk liberaler geworden.

Samengevat: "Ik was links, maar gezien in Frankrijk dat dit niet werkt, dus ben ik rechts geworden".
    Oké, een klassiek stukje schrijverij dat hoort bij politieke-correctheid. Dus maar op het archief. Maar toen kwam bij andere werkzamheden dit boven water: 


Uit: De Volkskrant, 12-11-2012, door Peter Giesen.

Analyse | Oproer over nivellering

Een botsing van opvattingen over de eigen verdienste van succes


De verhoging van de ziektekostenpremies was erg fors, slecht onderbouwd en slecht gecommuniceerd. Maar ook een gematigd inkomensverlies zal veel VVD'ers zwaar op de maag liggen. ...


Red.:   Het onderwerp: een voorstel voor verandering van betaling van de zorg waarin rijkeren meer zouden moeten bijdragen. Waar natuurlijk door alle weerstand van de elite, waaronder ook mensen als Peter Giesen, niets van kwam, en vervangen werd door een systeem met een hoge eigen bijdrage, oftewel: de armeren moeten meer bijdragen (percentueel veel meer van hun inkomen, en ontzettend veel meer van hun vrij besteedbare inkomen).
    Peter Giesen gaat het zorgkostenprobleem in een ruimer kader plaatsen:
  Het oproer over nivellering komt voort uit een botsing van twee opvattingen over rechtvaardigheid. Volgens de liberale opvatting moeten mensen beloond worden naar verdienste. Talent, hard werken en creativiteit moeten gehonoreerd worden. Dat is eerlijk: wie zijn best doet, plukt daar navenant de vruchten van.
    De sociaal-democratische opvatting relativeert de gedachte dat succes vooral op eigen verdienste berust.

Gelukkig is die neoliberale visie inmiddels (schrijvende 2016) ruimschoots weerlegt: hoog inkomen komt voornamelijk voort uit hoog kapitaal en bij uitzondering uit hard werken.
    Maar dat wist Giesen toen nog niet, en haalt uit het zeer brede spectrum van mogelijkheden deze deskundige naar voren:
  'Het leven is niet eerlijk', erkende de econoom Milton Friedman, een van de grondleggers van het neoliberalisme. 'Het is verleidelijk om te denken dat de overheid kan rechtzetten wat de natuur heeft voortgebracht. Maar het is belangrijk om in te zien hoeveel voordeel we hebben bij dezelfde oneerlijkheid die we zo betreuren', aldus Friedman. Grote inkomensverschillen stimuleren tot grote prestaties waarvan de hele samenleving weer profiteert. Bovendien maakt de overheid inbreuk op de vrijheid van burgers als zij hen dwingt een groot deel van hun inkomsten af te staan aan anderen.

En als je iets anders doet:
  In de klassieke satire The Rise of the Meritocracy uit 1958 stelde de Britse socioloog Michael Young zich een samenleving voor waarin alle sociale en natuurlijke verschillen tussen mensen zijn uitgevlakt. Elke burger heeft volkomen gelijke kansen. Het resultaat is echter rampzalig. ...

Daar is dus onze o zo brave Peter Giesen die voor hij als correspondent vertrok naar Frankrijk o zo links was en door die vermaledijde Fransen zo veel rechtser is geworden ...
    Die brave Peter Giesen was in werkelijkheid voor hij naar Frankrijk ging al een aanhanger van Milton Friedman. Staande voor het radicaalste en zwartste neoliberalisme.
   Als je het equivalent van zo veel huichelarij en kwaadaardigheid in de dierenwereld zou tegenkomen, zou je het betreffende beest een kogel door de kop jagen. Wij zullen het moeten doen met de sterkst mogelijke verbale afkeuring. En de hoop op een revolutie inclusief afrekening.
    En nu we toch eenmaal bezig zijn, nog wat publicaties uit de tijd dat Peter Giesen nog links was:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2013, door Peter Giesen

Maak ons maar Noord-Europees
 
Italië moet morgen en maandag kiezen: voor of tegen de oude politieke klasse, voor of tegen modernisering. Neoliberalisme zou het land goed doen, want de economie zucht onder de politieke controle.


...    Het is verleidelijk om de Italiaanse bezuinigingen te zien als 'neoliberaal' Noord-Europees dictaat. Maar Italië kan best wat neoliberalisme gebruiken. In het Noorden klagen veel mensen over de dominantie van banken en bedrijven in de politiek, maar het Zuiden van Europa zucht onder de politieke controle over de economie.
    Volgens organisaties als het IMF en de OESO wordt de economische groei sterk afgeremd door een rigide arbeidsmarkt die ouderen beschermt ten koste van jongeren, en door de politieke bescherming van monopolies van allerlei beroepsgroepen, zoals notarissen, apothekers, taxichauffeurs en pomphouders. Door zijn totaal ontspoorde bureaucratie staat Italië 73ste op de ranglijst van landen waar je gemakkelijk zaken kunt doen, onder Roemenië, Bulgarije en Kirgizië.
    Italië kent meer wetten en regels dan andere Europese landen, pietluttig gecontroleerd door een legertje overbodige ambtenaren. ...


Red.:     De taal die neoliberalen uitslaan bij ieder aantal regels, ook al is het de allerlaatst. Net als "Ik wil wel belasting betalen maar het niveau van nu is te veel" ook geldt op alle mogelijke niveau's van belasting die liggen boven nul.
     En:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen

Publieke dienstverleners

Vertraging op het spoor, managers die zichzelf verrijken, ontslagen postbodes: voor veel mensen is het allemaal de schuld van 'de' privatisering. Deze week is de Eerste Kamer begonnen aan een parlementair onderzoek naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten.
     Het is te simpel om 'de' privatisering de schuld te geven van alle kwalen. ...


Red.:   Riposte: Het is te simpel om 'de staat' of  'de regels' de schuld te geven van alle kwalen. Desalniettemin is dat de houding van P. Giesen, en de rest van de elite:

  Veel problemen worden toegeschreven aan 'de' privatisering, waar voorheen 'het' staatsmonopolie de boosdoener was.

Vertaald: de staat is de grote boosdoener van de neoliberalen, ook nu het tegendeel allang is gebleken.
  Ten eerste pakken de resultaten in de ene sector beter uit dan in de andere.

Een gore leugen: er is maar één uitzondering welke is de telecom en zelfs dat is grotendeels te danken aan technische ontwikkeling.
  Niemand heeft heimwee naar de Rijkspostspaarbank.

Een gore leugen: hele volksstammen hebben heimwee naar de Rijkspostspaarbank.
    En direct slaande op het Frankrijk waardoor hij van links tot rechts is geworden:


Uit: De Volkskrant,, 19-09-2013, door Peter Giesen

Flamboyante fan van de Franse industrie

De minister schreef een goedkoop boekje met pep-talk voor het Franse volk. Hij wil eens president worden. Maar predikt hij geen nostalgie?


De man die ooit president van Frankrijk wil worden, lijkt soms een permanente campagne te voeren. Gisteren publiceerde Arnaud Montebourg, minister van Industrieel Herstel, zijn La Bataille du Made in France, overal te koop voor het luttele bedrag van 5 euro. De boodschap: Frankrijk moet weer een grote industrienatie worden. Voor sommigen is Montebourg de hoop van links, voor anderen een hopeloze nostalgicus die Frankrijk wil terugvoeren naar een industrieel verleden.    ...


Red.:    Geschreven vanuit de neoliberale opvatting dat je een economie kan bedrijven op de financiële sector en dienstverlening uitleg of detail . Kijk maar:
  Voor de econoom Augustin Landier ... De teloorgang van de industrie is een heel normaal verschijnsel in de westerse wereld. Dat Frankrijk zich daar niet bij wil neerleggen, bewijst volgens Landier slechts een ding: zijn ongezonde obsessie met Duitsland.

Duitsland zijnde de meest geïndustrialiseerde economie van Europa, en de gezondste.
    En dan in 2016 schrijven dat hij zo links was ...
    Wat een smeerlap, hè ...


Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .


 

5 feb.2011