WERELD & DENKEN
 
 

Politieke correctheid

Eén van de manieren om een foute mentale houding bij mensen te detecteren is het analyseren van hun redenaties. Hoewel een mentale houding in eerste instantie een emotionele kwestie is, en men redenaties bij het rationele indeelt, blijkt er wel degelijk een verband tussen mentaliteit en denkfouten: hoe fouter de mentaliteit, hoe groter het aantal denkfouten.

Politieke correctheid is een van de houdingen die leidt tot kleine en grote denkfouten. Een van de betere definities ervan is "de ogen sluiten voor de werkelijkheid als die niet in overeenstemming is met politiek idealen" . In de praktijk wordt politieke correctheid altijd geassocieerd met links, maar dat komt waarschijnlijk door het gebrek aan idealen bij rechts. Meer men zou het doorzetten van privatisering daar waar het bewezen is dat het slecht te werkt ook een vorm van politieke correctheid kunnen noemen.

De PC houding heeft verschillende deelaspecten, maar het belangrijkst zijn die met betrekking tot allochtonen en asielzoekers. Merk op dat de houding van de politieke correctheid ook een media probleem is, omdat politieke correctheid geen voedingsbodem heeft anders dan in de politiek en media.

De eerste fout in de PC houding is het zielige-negertjes syndroom: men wil de gekleurde mens verdedigen tegen de blanke boze man. Een fraai geformuleerde vorm van zowel de PC houding als deze specifieke denkfout is afkomstig van acteur Thom Hoffman . Een andere term hiervoor is het "allochtonen knuffelen" .

De denkfout die we hier als voorbeeld gebruiken is de manier waarop de PC'ers praten over allochtonen in vergelijking met asielzoekers. Telkens als er iets is met allochtonen, wordt door de PC'ers het argument gebruikt dat de betrokkenen uitzonderingen zijn, en de meerderheid geen blaam treft. Dat is in sommige gevallen zelfs juist, maar in vele gevallen niet. Vrijwel alle allochtonen lijden aan dezelfde kwaal die de extremisten ook hebben, namelijk het aanhangen van een zich superieur achtende religie: de islam.

Aan de andere kant: telkens als er discussie is over asielzoekers naar aanleiding van de een of andere regel ter beperking van hun aantal of ter voorkoming van misbruik, komen de PC'ers met schrijnende gevallen die door de grenssituaties die bij elke regel horen buiten de boot dreigen te vallen. Ook hier zijn er ongetwijfeld terechte gevallen. Maar waar het om gaat is dat vele onderzoeken hebben uitgewezen dat het overgrote deel der asielzoekers hier komen uit economische motieven, wat ook al af te leiden is uit het simpele feit dat ze vrijwel allemaal door vele veilige landen reizen voordat ze Nederland bereiken; natuurlijk hebben die landen minder gunstige sociaal-economische omstandigheden.

Dus in het geval van de allochtonen worden de uitzonderingen weggezet tegen de meerderheid, in het geval van de asielzoekers wordt de meerderheid weggezet tegen de uitzonderingen. Deze twee redenaties zijn in directe tegenspraak.

Een tweede tegenspraak zit in de voorgestelde maatregelen ten opzichte van allochtonen en asielzoekers. Alle maatregelen die van deze groepen ook iets verlangen worden bestreden als in strijd met de gelijkwaardigheid van allochtonen en autochtonen. Maar tegelijkertijd worden er voortdurende maatregelen voorgesteld ter bevordering van de allochtonen. Dat gaat niet samen: allochtonen zijn echt gelijkwaardig, en dan moeten ze echt gelijkwaardig behandeld worden, of ze moeten bevoordeeld worden omdat ze anders niet mee kunnen komen, maar dan zijn ze niet gelijkwaardig. De politiek-correcte houding van helpen en onder het mom van "de boel bij elkaar houden" zwijgen over de reden van de noodzaak tot helpen , is een bewijs van kwade trouw, en wel ten opzicht van de autochtone zaak die de kosten van dat helpen moet dragen, kosten die materieel, maar voornamelijk sociaal en cultureel zijn.

Deze vormen van tegenspraak worden veroorzaakt door een foute mentaliteit: men wil de gekleurde mens verdedigen tegen de blanke boze man, het zielige-negertjes syndroom. Het foute in die mentaliteit is dat de negertjes niet beter zijn dan de blanken, en precies dezelfde fouten vertonen. De meest basale daarvan is om het eigenbelang te verheffen boven alles. Dat eigenbelang is in dit geval het verkrijgen van een positie in de rijke Nederlandse maatschappij.

Naast deze foute mentale houding heeft de politiek correctheid ook een kenmerkende foute strijdmethode, namelijk de verbinding van datgene waar ze het niet mee eens is met de wereld van het nazisme en de jodenvervolging. Staan een politieke maatregel (legitimatieplicht, DNA afgifte), een wetenschappelijk onderzoek (oorzaken criminaliteit) of een persoon (Pim Fortuyn) de politiek correctheid niet aan, dan wordt die politieke maatregel, het wetenschappelijk onderzoek of de persoon geplaatst in het verlengde van het nazisme of de jodenvervolging . Dit dient natuurlijk met name ter voorkoming van het ontstaan van een discussie op de inhoud van de zaak, altijd een uitstekende aanwijzing voor de kracht van de argumenten van degenen die deze truc hanteren. Voor een paar voorbeelden van deze en andere rabiate vormen van politieke correctheid, zie hier .

Het essentiële aan de foute mentaliteit van de politiek correctheid is dus dat het leidt tot foute redenaties. Andere voorbeelden van PC denkfouten vindt men hier . Meer over de leden van de club haar leden andere denkbeelden vindt men hier .


Addendum jan. 2006:

Eindelijk een volledige bekentenis van de PC'ers zelf, zie hier .

Addendum mei 2007:
Meer over de historie en de ernst van de politieke correctheid hier .


Naar Politiek lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .