WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: Paul Frissen

Paul Frissen is bestuurskundige, iets sociologisch, op een prominent niveau. Hij is hoofd van de afdeling bestuurskunde van de hogeschool Tilburg die zich eerst tot de Katholieke Universiteit Tilburg heeft benoemd en daarna tot Tilburg University. Waarbij ze zich specialeren in fopwetenschappen als de genoemde soort.

Ook opereert hij op het landelijke vlak in een orgaan genaamd RMO oftwel Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Een soort fopwetenschappelijk adviesorgaan.

Iemand met cachet, dus.

Met opvattingen met cachet.

Zo vindt hij onder andere dat de elite vooral niet naar het klootjesvolk moet luisteren (de Volkskrant, 23-11-2012, door Paul Frissen, decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag):

  Kloof tussen burger en politiek is broodnodig

Vertrouwen van de burger in de overheid geldt als het waarmerk van de politieke orde. Geheel ten onrechte.

Wat vele redenen heeft. Bijvoorbeeld deze:
  De burger staat in het middelpunt van de politieke en bestuurlijke belangstelling. De regering doet een klemmend beroep op zijn zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Voor velen klinkt dat als bezuinigingen verbloemende mooipraterij. Dat is ongetwijfeld ook een motief, maar het beroep moet serieus worden genomen.

Oftewel: de neoliberale ploerterij van de oligarchische partijen moet door de burger maar geslikt worden.

Maar vooral belangrijk dat de elite niet naar de burger luistert, is het natuurlijk op dit soort terreinen (de Volkskrant, 26-05-2011, door Paul Frissen en Albertine van Diepen):

 

Migranten zijn van harte welkom ...

Paul Frissen is lid en Albertine van Diepen is adjunct-secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Het advies van de RMO is vorige week aangeboden aan minister Leers voor Immigratie en Asiel.

Tussentitel: Overheid mag zich niet uitspreken over de waarden van migratie

Het debat over migratie wordt in Nederland al jaren gegijzeld door de integratieproblematiek. De zorg over integratie in de samenleving is terecht, maar leidt tot een 'nee, tenzij'-benadering in de migratiepolitiek die de vitaliteit en continuïteit van Nederland in de weg staat. Migratiebeleid voor de toekomst vraagt daarom om een fundamentele herbezinning.


Voor de bühne werden daar wat voorwaarden aan verbonden:
 

... maar we gaan niet voor ze zorgen

...   De RMO heeft op basis daarvan vier normen geformuleerd waaraan iedere migratiepolitiek voor een open samenleving moet voldoen: versterking van het nationaal belang, erkenning van de democratische rechtsstaat, helderheid over toegang tot instituties, en ruimte voor verschil.

Maar dat wordt zelfs hier al natuurlijk keihard onderuit gehaald:
  De democratische rechtsstaat geeft de begrenzingen aan van de vrijheden van individuen, maar ook van de staat. ... Individuen en groepen hebben daarin de vrijheid om zelf invulling en betekenis te geven aan hun leven. De democratie kanaliseert de omgang met verschillen, de rechtsorde beschermt het verschil, maar de staat zelf is neutraal.
    Het past de overheid niet om zich uit te spreken over de waarden die mensen zouden moeten nastreven, zolang zij binnen de kaders van de wet blijven. Het stellen van culturele eisen aan mensen, zoals dat in de huidige inburgeringscursussen gebeurt, is daarmee in strijd.

Oftewel: zolang ze de wet niet overtreden  mogen ze hun goddelijke gang gaan. Alles wat niet verbdoen is, mag. De snelste weg naat maatschappelijke chaos, want de maatschappij draait niet om wetten, maar om regels. Een verplichting tot handen-schudden kan niet wettelijk afgedwongen worden. Toch is zij strikt noodzakelijk voor de maatschappelijke vrede.

Dit zijn uitingen van migratiefundamentalisme: die houding die ieder bewijs van het niet-werken van migratie, zoals de enorme achterstand van moslims en Afrikanen in Nederland en de rest van Europa, negeert. Gekleurde achstandswijken en banlieus ... Ze bestaan niet volgens Paul Frissen en alle andere migratiefundamentalisten

Migratiefundamentalisme behoort tot de poltieke-correctheid, en gaat, eigenschap van politieke-correctheid, ook vrijwel altijd samen met alle andere kenmerken van de politieke-correctheid. Zo ook voor Paul Frissen (de Volkskrant, 08-05-2012, door Janny Groen):
 

'Voor overheid telt iemands afkomst niet'

De overheid dient burgers gelijk te behandelen en geen onderscheid te maken tussen etnische groepen. Dat zegt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een ongevraagd advies. In een migratiesamenleving met allochtone koningskinderen ... meent de Tilburgse hoogleraar Paul Frissen.

Een tweede kenmerk van politike-correctheid: de weigering onderscheid te maken tussen westerse en niet-westerse immigranten of allochtonen: Het bedoelde koningskind is van toen Maxima Zorregieta, en die een Argentijnse is - een westers immigrant en dus geen allochtoon. En hoogopgeleid. Zoals een groot deel van de westerse immigranten in tegenstelling tot de niet-westerse of allochtonen die vriiwel allemaal laag- tot niet-opgeleid zijn.
  In een ... samenleving met allochtone koningskinderen past geen 'etnische categorisering'

Een derde kenmerk van politiek-correcten: als allochtonen gesteund moeten worden, bijvoorbeeld door hen banen te geven omdat ze gediscrimineerd zouden worden, mag het etnische onderscheid wél gemaakt worden. Maar bijvoorbeeld bij iets als criminaliteit absoluut niet.
  Te beginnen met de erkenning dat Nederland een migratiesamenleving is, zegt Frissen

Een archetypische uitspraak en term van politiek-correcten: migranten vertrekken juist uit de samenleving. De bedoeling hiervan is om Nederland als plaats van Nederlandse cultuur opt heffen. Te vernietigen. Liefst tezamen met haar fysieke opheffing door opgaan in het Europese Imperium.

Aan de uitvoering van dit beleid, op dat moment zijnde 2012, hoefde Frissen weinig aandacht te besteden. De elite ging door met het binnenhalen met zo veel niet-westerse immigranten dat de helft van de grote steden vol zit met gekleurden in acherstandswijken

Het enige punten zijn de groeiende weerstand van de bevolking, maar die kan de elite volgens Frissen gewoon negeren, zoals gezien, en ten tweede dat van het bestaan van Geert Wilders.

Nou is dat een schurk, die al aangepakt werd door de rest van de elite en ook met name collegae bij de Katholieke Universiteit Tilburg. Achtereenvolgens waren het Rob Riemen uitleg of detail , Jan Blommaert, en Jan Jaap de Ruiter uitleg of detail die met wetenschappelijke verhandelingen lieten zien dat Wilders een fascist is.

In 2013 publiceerde Frissen een boek met een maatschappelijke boodschap; De fatale staat. Voornamelijk, volgens eigen zeggen, ter bestrijding van het populisme. Maar iedereen weet wat "het populisme" in de praktijk is: Geert Wilders.

Maar kennelijk was deze boodschap niet duidelijk genoeg en het boek vond weinig tot geen weerklank. Waarna Frissen zich een paar jaar koest hield.

Maar Wilders ging van sterkte naar sterkte. Of beter: de islam ging van wangedrag naar wangedrag.

En het effect van de inspanningne van Riemen, Blommaert, en De Ruiter k=raakte uitgewerkt.

Dus Frissen meende te moeten ingrijpen, in 2016.

Het begon lokaal (1limburg.nl, 28-02-2016, door Fons Geraets uitleg of detail ):
  'Alle politieke partijen moeten Wilders aanvallen'

"Geert Wilders appelleert aan het fascistische discours en daar moeten we tegen in opstand komen", vindt Paul Frissen.

De hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg deed deze uitspraak zondag in het L1-radioprogramma De Stemming. ...

Hier roept een hoogleraar aan een universiteit op tot opstand of andere vormen van geweld. Want de werkelijkheid is dat alle politieke partijen Wilders allang aanvallen op het verbale vlak, en binnen het parlementaire bestel. Als Wilders iets substantieels zegt aangaande moslims of de multiculturele samenleving, staan er hele rijen bij de interruptiemicrofoons ...

... met de parlementaire varianten van "Jij bent een fascist". (foto: 27-10-2010, bij het indienen van een motie tegen Wilders met de strekking: "Nederland moet islamiseren" uitleg of detail )

Een oproep tot nog meer en hardere aanvallen kan dus alleen maar fysieke middelen inhouden.

En de reden:
  Frissen wijst erop dat Wilders bevolkingsgroepen apart zet en suggereert dat ze moeten worden uitgezet. "Het demoniseren van minderheden, het wij/zij denken, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen. Alle politieke partijen moeten hem aanvallen. En dat wordt maar in beperkte mate gedaan."

Dat gaan we allemaal zometeen analyseren.
  Volgens de uit Limburg afkomstige politiek-filosoof is de term 'nep-parlement' een antidemocratische uitspraak. e treden tegen Wilders.

Dit thema gaan we nog meer tegenkomen: het is precies andersom: Wilders constateerde dat er voortdurend besluiten werden gneomen (aangaande asielzoekers en dergelijke) waar een ruime meerderheid van de Nederlanders tegen is, en dat het parlement, als volksvertegenwoordiging, dus een nepparlement is - wat "volksvertegenwoordiging" heet, is in feite een "elitevertegenwoordiging". Een "nepparlement".

En een andere thema dat weerkeert: Frissen onderbouwt zijn stellling niet, en gaat alleen tekeer tegen de persoon:
  ... een antidemocratische uitspraak. "De bijl aan de wortel van onze democratie. Hij had onmiddellijk gecorrigeerd moeten worden. Dit is hartstikke gevaarlijk." Frissen noemt het een 'grote schande' dat minister-president Rutte weigert om 'namens het Nederlandse volk' op te treden tegen Wilders.
 
Grappig, dat  'op te treden tegen Wilders' ... Typisch het soort uitspraken van dictators op balkons tijdens toespraken aan voorbij marcherende troepen of tegen meutes met een arm omhoog.

Dit was dus de zovelste uitbarsting van Wildershaat, en het enige bijzondere eraan was dat er vanuit de PVV gereageerd werd, met een oproep om Frissen te ontslaan van de universiteit. Wegens misbruik van zijn universitaire aanstellingg voor het doen van dit soort politieke uitspraken mte gebruik van wetenschappelijke achtergrond, en naar het fascisme neigende oproepen tot het monddood-maken van een politicus.

Want dat dit allemaal pogingen zijn tot monddood-maken, staat natuurlijk als een paal boven water. Ben je het niet met iemand eens, dan bestrijdt je zijn argumenten. Noem je hem een fascist, dan probeer je te bewerkstelligen dat er niet naar die persoon geluisterd wordt. Dat is monddood-maken.

En hier keert het eerste thema dus terug: dat draade men om, en beschuldigde Wilders van monddood-maken. hetgeen gedaan werd door een paladijn (de Volkskrant, 03-03-2016, door Maurits Hortensius, student filosofie aan de UvA):
  PVV moet geen mensen monddood maken

Lezers van de Volkskrant krijgen dit onder ogen zonder het voorgaande verhaal, en zullen dus voor een groot deel in de valkuil van de retoriek trappen.

Oftewel: hier wordt samengespannen, met Frissen als originator, om Wilders monddood te maken. Deze Hortensius werkt het proces gestart door Frissen uit. Daarom ook een analyse van de uitspraken van deze paladijn.

Die kop is dus de retorische truc van "omkering" , iets wat ook wel "jij-bak" wordt genoemd maar rond die term bestaat verwarring.

Kijk, natuurlijk heeft deze redactie daar op aangestuurd door vooraf te laten zien dat de aanpak van Geert Wilders een poging tot monddood-maken is, maar dat spreekt, zodra geformuleerd, eigenlijk meteen al voor zich. Sommie ideologen willen wel eens roepen dat Wilders zo vaak in de media is, maar dat is alleen om hem af te kraken. Geert Wilders mijdt de reguliere media als de pest. Niet Geert Wilders is "zo vaak in de media", maar de kwesties die hij aankaart. De kwesties die de reden zijn dat de media hem demoniseren en monddood proberen te maken uitleg of detail . Kwesties als de islam en andere allochtone achterlijkheden.

Goed, na de eerste zeer korte samenvatting, de kop, de tweede ietwat minder korte - de onderkop:
  Kritiek op Geert Wilders is uit den boze. Dat ondervond politiek filosoof Paul Frissen, die de PVV-leider ondemocratisch noemde. Wilders vindt dat de hoogleraar moet worden ontslagen. Onaanvaardbaar, stelt Maurits Hortensius. In een democratie maak je geen mensen monddood.

Dit moet al meteen in twee delen - deel één:
  Kritiek op Geert Wilders is uit den boze.

Als Geert Wilders zou moeten reageren op iedere uitoing van kritiek in zijn richting, dan zou hij een staf van ongeveer twee dozijn mensen moeten aanstellen om alles af te lopen en van het juiste weerwoord te voorzien. Zoals al eerder gezien. Oftewel: deze eerste uitspraak valt in de rubriek "retorische trucs" onder de "onwaarheden" . En daarin in de subcategorie "botte leugens", dicht bij  "hondsbrutaliteit" .

De tweede zin uit de subkop:
  Dat ondervond politiek filosoof Paul Frissen, die de PVV-leider ondemocratisch noemde. Wilders vindt dat de hoogleraar moet worden ontslagen.

Een passende reactie: iemand een fascist noemen behoort tot de diepste soort beledigingen, en de aangesprokene heeft het recht op een even sterke reactie. Omdat hier de "Fascist!"-roeper gebruik heeft gemaakt van zijn academische achtergrond, wat met redelijkheid gezien kan worden als misbruik van die academische positie, is de oproep tot ontslag uit die academische positie een passende reactie. Daar is een ideoloog het natuurlijk niet mee eens, want een ideoloog volgt niet de redelijkheid, maar wat past bij zijn  ideologie. En als de werkelijkheid het omgekeerde is van je ideologie, dan keer je de werkelijkheid om. Ideologie laat je nooit varen, want ideologie is een sterkere vorm van "idee", en ideeën zijn sterker dan de werkelijkheid, heeft de filosoof geleerd van de grootste aller filosofen: Plato :
  Onaanvaardbaar, stelt Maurits Hortensius. In een democratie maak je geen mensen monddood.

Precies: in een democratie beschuldig je geen mensen van fascisme.

De derde uitspraak van Maurits Hortensius is dus ook zijn derde fout: Wilders wil Frissen niet monddood maken, maar voorkomen dat Frissen academische achtergrond gebruikt als ondersteuniung van zijn monddood maken. Net zoals Wilders de vrijheid nastreeft door degenen die die vrijheid willen beperken, de islam, te bestrijden. Buiten zijn academische baan mag Frissen schelden wat hij wil.

Dus dus wat betreft de koppen. In de tekst werkt Maurits Hortensius in het eerste deel eerst deze argumenten uit de koppen uit. Zonder iets toe te voegen. Behalve nog wat redeneerfouten:
  ... het gaat hier niet om een wetenschappelijk, maar om een politiek debat. En laat Frissen nu juist een vooraanstaand politiek filosoof zijn. ...

Een retorische truc met een Latijnse naam, zo oud: Ad verecundiam   - het beroep op de eerbiedwaardigheid van de spreker.
  ... Iemand die bij uitstek in staat is om een kritische beschouwing te leveren over actuele politieke onderwerpen. Kortom, he's only doing his job.

Ook een retorische truc met een Latijnse naam: Non sequitur - "Het gestelde volgt niet uit de aannames": het feit dat Frissen 'bij uitstek geschikt' zou zijn, ontslaat hem niet van de plicht, als wetenschapper, om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen indien hij zijn wetenschappelijke gezag gebruikt.

Dan volgen er wat additionele argumenten:
  Door op Twitter te spreken over een 'nepprof' bevestigt Wilders slechts zijn eigen onvermogen om inhoudelijk te reageren op de zaak. ...

Twitter heeft een beperking van 150 tekens. Hoe je daar anders dan in kreten kan reageren, is niet onduidelijk: het is volkomen duidelijk dat dit onmogelijk is. Maurrits Hortensius kan hier hoogstens er bezwaar tegen maken dat Wilders niet op een ander gremium uitgebreider op de uitspraak van Frissen ingaat.

Maar ook dat is natuurlijk onzin. Want door serieus in te gaan op een zaak, verleen je autoriteit aan de zaak waar je op ingaat. En natuurlijk heeft Geert Wilders geen enkel belang bij dus geen enkele zin in het serieus ingaan op een belediging van fascisme. Merk op: "Fascist!!!" is een belediging, tot deze onderbouwd kan worden én onderbouwd is.

Dus deze laatste uitspraak is alweer een Non sequitur.
  ...  In plaats van hem van repliek te voorzien, stelt hij dat Frissen simpelweg ontslagen dient te worden.
    Wilders bevestigt hiermee Frissens standpunt dat de PVV een antidemocratisch gedachtengoed uitdraagt en bijdraagt aan een fascistisch discours.

Afgekort: "Omdat de beschuldigde niet ingaat op de beschuldiging/belediging van fascisme, is hij een fascist. Een redenatie van de soort: "Blanken die beweren dat ze geen racist zijn, zijn daarom racistisch". 

Het is onbekend of deze redenatievorm een naam heeft. Waarschijnlijk omdat hij te absurd is.

Volgt een herhaling van deze argumenten, en dan dit:
  ...  Vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor PVV-volk. Op der eigen website schrijft de PVV: 'Vrijheid van meningsuiting is niet het eigendom van de toevallige elites van een land. Het is een onvervreemdbaar recht, het geboorterecht van ons volk.' Hoogleraar Frissen behoort derhalve niet tot dat volk wat de PVV betreft.    ...

Klopt. Hoogleraar Frissen behoort tot "de elite", en in de politiek is dat wat anders dan "het volk".
 Terwijl hij toch, naar ik meen, de opvattingen van een aanzienlijk aantal Nederlanders onder woorden brengt...

Alweer een oude retorisch truc: Ad populum .
  ... die kennelijk ook niet tot het PVV-volk behoren.

Klopt: die behoren voor het overgrote deel ook tot de elite.

Gevolgd door weer wat herhalingen:
  Zo bezien komt het onvervreemdbare recht op vrijheid van meningsuiting volgens de PVV alleen aan hen toe die afzien van kritiek op Wilders. Anders zullen ze moeten vrezen voor hun baan. Hét volk is in Wilders' ogen dus iedereen die het met hem eens is en dat staat haaks op democratie.
    Zoals Frissen in het interview zei: 'De kern van een democratie is dat hét volk niet bestaat. De kern van een democratie is juist dat wij verdeeld zijn en dat we op allerlei punten verschillende waarden koesteren.'

Grappig, dat laatste: Frissen zegt wat, dus is het kennelijk waar - weer Ad verecundiam.

Gevolgd door weer een stel herhalingen:
  Het scenario waar Wilders in zijn verkiezingsprogramma voor waarschuwde, 'de langzame erosie van onze vrijheid en onafhankelijkheid', wordt zichtbaar door zijn eigen uitspraken bevorderd. De premier, de Kamervoorzitter en iedereen die democratie, vrijheid en gelijkwaardigheid serieus nemen, zullen de antidemocratische implicaties van Wilders' uitspraken daarom consequent aan het licht moeten brengen.

Overigens is het voortdurende gebruik van herhaling ook een retorische truc .

Volgt de laatste alinea, ook weer beginnend met een herhaling:
  Dit is nodig om kiezers te laten inzien dat het monddood maken van critici en het apart zetten van bevolkingsgroepen juist geen manieren zijn om ons land te redden van de langzame erosie van onze vrijheid en onafhankelijkheid.

En daar, in het eerste deel van deze zin, zijn we dus is het eerste argument dat ingaat op de inhoud van de zaak. In de vorm van de reden die Frissen aanvooerde om de term "Fascist!!" te gebruiken: Geert Wilders doet aan 'het apart zetten van bevolkingsgroepen' ...

En dan zijn we nu eindelijk bij de inhoud en de kern van de zaak, en dan is het artikel afgelopen ...

Paul Frissen geeft geen onderbouwing van zijn argumen. Maurits Hortensius geeft ook geen onderbwoung van Frissen's argument. Wat Hortensius wel doet, is beshcrijven waar dit voor staat:
  ... onvermogen om inhoudelijk te reageren op de zaak. In plaats van hem van repliek te voorzien, stelt hij dat Frissen simpelweg ontslagen dient te worden.   
    Wilders bevestigt hiermee Frissens standpunt dat de PVV een antidemocratisch gedachtengoed uitdraagt en bijdraagt aan een fascistisch discours.

En naar analogie kan men dus stellen:
  Er is bij Frissen en Hortensius'sprake van onvermogen om inhoudelijk te reageren op de zaak. In plaats van Wilders van repliek te voorzien, stellen zij simpelweg dat Wilders een fascist is.   
    Frissen en Hortensius bevestigen hiermee Wilders' standpunt dat Frissen cum suis een anti-volks gedachtengoed uitdraagt en bijdraagt aan een elite-oligarchisch discours.

Alweer is er hier dus sprake van het proces van omkering.

Waarna de bespreking van het 'het apart zetten van bevolkingsgroepen' nog steeds moet volgen Maar dat is simpel. Als eerste is het natuurlijk een eufemisme -  de politiek gaat over de maatschappelijke regels, en maatschappelijke regels gaan per definitie over maatschappelijke groepen. Maatschappelijke bevolkingsgroepen. Dat houdt niet alleen in dat die bevolkingsgroepen apart genoemd worden, het kan niet zonder die bevolkingsgroepen apart te noemen.

Dus letterlijk genomen trapt 'het apart zetten van bevolkingsgroepen' een open deur in van de soort "s Ochtends gaat de zon op". Oftéwel die uitdrukking 'het apart zetten van bevolkingsgroepen' is verhullend - poplair gezegd: dieventaal. Of de huidge context: verbale oplichterstaal.

Het is natuurlijk ook volkomen duidelijk wat Maurits Hortensius wél bedoelt: "het apart zetten van allochtone bevolkingsgroepen". Maar als je dat doet, is er een aangrijpingspunt voor een weerwoord: het benoemen van allochtone bevolkingsgroepen is gerechtvaardigd als er iets aparts is met allochtone bevolkingsgroepen.

En die al dan niet rechtvaardiging is dus de kern van het debat.

Een kern die Paul Frissen niet wil benoemen.

Een kern die de politiek-correcte elite niet wil benoemen.

Door de publicatie hiervan in de Volkskrant bleek iemand uit de academische werld bereid zijn nek uit te steken en het "debat" meer academisch te benaderen (Volkskrant.nl, 07-03-2016, door Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan Tilburg University):
  Frissen heeft ongelijk: Wilders is geen fascist
 
De PVV vertoont op belangrijke punten zoals racisme, verheerlijking van geweld en een antidemocratische instelling, geen enkele verwantschap met de fascistische beweging.

Het is in Nederland een soort intellectualistisch vermaak geworden om te proberen een antwoord te vinden op de vraag of het gedachtengoed van Geert Wilders fascistisch is, of niet. ...
    Helaas is deze discussie over het gedachtengoed van Geert Wilders ... onproductief, maar ... onschuldig ... Boven deze discussie over het 'fascistisch discours' hangt immers steeds weer de suggestie van vervolging van minderheden en de geur van gaskamers uit de Hitler-periode. ...
    De vergelijking, zoals die recent weer door Paul Frissen is gemaakt, is daarom dodelijk voor het politieke debat, omdat men degenen die de boodschap ontvangen op het verkeerde been zet door de suggestie van sympathie van de PVV met Nazi-praktijken.

Oftewel: het is een poging tot monddood-maken.
  Maurits Hortensius vindt impliciet dat dit moet kunnen.

Volgen er een paar uitspraken van Hortensius, gevolgd door:
  Het probleem bij de 'Wilders is een fascist'-discussie is dat de definitie van fascisme niet gegeven wordt, maar alleen maar wordt gesuggereerd. Als je een vage definitie van fascisme hanteert, kun je iedereen van fascisme beschuldigen, zonder dat men zich daartegen kan verweren.
    Hortensius verwijt Wilders dat hij Frissen niet van repliek heeft voorzien, maar Frissen juist de mond wil snoeren, maar hoe kun je reageren op een niet scherp omlijnde definitie?

Nu is er van niets een volkomen scherp omlijnde definitie, maar een beetje of een redelijke definitie is heel wel mogleijk. Merk op dit argument van Verbon valt samen met dat van deze redactie (die tot dit moment het artikel van Verbon niet gelezen had).
  Maakt Frissen juist niet Wilders monddood door zonder uitvoerig fundament Wilders van fascisme te beschuldigen?

Tweede samenvallende argument.
  Het is curieus dat Hortensius allerlei bezwaren van Frissen tegen uitspraken van Wilders citeert, maar juist de onderbouwing van de beschuldiging van fascisme nauwelijks noemt, alleen dat Wilders volgens Frissen bevolkingsgroepen apart zet. Dat is nog geen fascisme.

Derde samenvallende argument. Over dat laatste van Verbon: onder alle mogelijke systemen en maatschappijen komt 'het apárt zetten van bevolkinggroepen' voor. Het is dus totaal geen kenmerk (herkenningsmerk) voor fascisme.
  Frissen zelf zei in het radio-interview het volgende: 'Het demoniseren van minderheden, het wij/zij denken, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen.'

Net als Hortensius keert Frissen hier de zaak volledig om: het zijn degenen die wijzen op het disfunctioneren van niet-westerse culturen en de weerzinwekkendheden van de islam die gedemoniseerd worden: Janmaat , Fortuyn , Verdonk , Wilders .
  Dit is de definitie die Frissen kennelijk gebruikt als hij het heeft over fascistische denkbeelden; het is wel een heel dunne definitie voor zo'n 'vooraanstaand politiek filosoof'.

Inderdaad: hier is enig sneren op zijn plaats.
   Wat de uitspraken van Wilders over minderheden betreft, hij haakt aan bij een groot aantal problemen die allochtone minderheden in Nederland vertonen.
    Uit diverse rapporten, waaronder een recent rapport van de WRR over asielmigranten, blijkt dat onze allochtone medeburgers oververtegenwoordigd zijn in de bijstand, vaker werkloos zijn, vaker met justitie in aanraking komen, vaak zelf intolerant zijn tegenover andersdenkenden en homoseksuelen enzovoorts.
    Wilders benoemt dat en niet altijd even subtiel, maar feiten benoemen is nog iets anders als mensen 'demoniseren', laat staan dat Nederlandse allochtone bevolkingsgroepen 'verwijderd' zouden moeten worden, zoals Frissen in het interview ook nog aan het fascistische gedachtengoed van Wilders toevoegt. En als wij/zij denken bepalend is voor een fascistische houding, dan is het eind zoek.

En Verbon schiet nog een groot gat in de scheepjes van de ideologen :
  Dan zijn asielzoekers die homoseksuele lotgenoten terroriseren ook zeker fascisten. Dan zijn Ajax-supporters tegenover Feijenoord-supporters fascisten, en omgekeerd. Dan zijn we, met andere woorden, allemaal fascisten, en in ieder geval zijn PVV-bashers zoals Frissen (en Hortensius) ook fascisten.

Boem.
  Het lijkt me niet dat Frissen voor dergelijke lege, maar direct ook gevaarlijke beschuldigingen ontslagen zou moeten worden. Misschien kunnen zijn leidinggevenden hem er eens op wijzen dat dit niet de manier is om zijn 'job' te doen en dat hij door dit soort uitspraken zijn wetenschappelijke status beschadigt.

Nou, dan kan Diederik Stapel ook weer onmiddellijk worden aangenomen, want de schade die die heeft aangericht was ontzettend veel kleiner als die veroorzaakt door Frissen cum suis - Stapel beschadigde alleen een deele van de wetenschap, Frissen cum suis de hele maatschappij zoals verderop zal blijken.

Goed, dat is een goed onderbouwd en gepubliceerd weerwoord. De vraag is: wat gebeurt er vervolgens? Er zijn regels omtrent de reacties van ideologen op weerwoord. op plaats nummer één staat: Negeren. Er kwma dus geen reactie. Direct. Er kwam wel een indirecte reactie, naar aanleidng van een aanverwante kwestie, bijna twee maanden later. Die aanverwante kwestie zijnde de arrestatie van journaliste en columniste Ebru Umar in Turkije. Maurits Hortensius, de paladijn van Paul Frussen cum suis, reageerde in de vorm van een ingezonden brief (de Volkskrant, 27-04-2017, ingezonden brief van Maurits Hortensius, student filosofie, Amstelveen):
  Wilders en Erdogan

Eind februari zei hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen in een interview dat 'Geert Wilders appelleert aan het fascistische discours'. Wilders voelde zich beledigd en noemde Frissen een '#nepprof' waarna PVV-Kamerlid Beertema minister Bussemaker verzocht om de professor te ontslaan. Tevergeefs. De minister liet weten dat 'een scherp debat moet kunnen binnen de grenzen van een democratische rechtsstaat'.
    Zondag schreef Wilders op Twitter 'Blijf met je islamofascistische poten van onze @umarebru af Erdogan. #freeebru'. Het lijkt erop dat de PVV-leider het uiteindelijk met Bussemaker eens is dat kritische of beledigende uitspraken over politici niet met represailles beantwoord dienen te worden.    ...

Een van de belangijkste "gewone" taken van een wetenschapper is het bijhouden van de literatuur. In dit geval: als jij iets de openbaarheid in stuurt, moet je bijhouden of via die openbaarheid niet iets terugkomt in jouw richting. Tegenwoordig uiterst simpel (google). Er zijn, gezien de reactie, dus twee mogelijkheden: of Maurits Hortensius heeft een basistaaak als wetenschapper verzaakt  (onwaarschijnlijk , als je ook factoren als ijdelheid in de rekening opneemt), of hij doet wat ideologen normaliter doen: niet ingaan op de argumenten van de andere partij (Verbon), en ijzerenheinig je eigen argumenten herhalen.

Om vervolgens zonder het te merken keihard in de eigen voet te schieten:
  Bij deze enig ongevraagd advies aan Wilders, om tegenstrijdige standpunten te voorkomen. Mocht u zich in de toekomst nog eens beledigd voelen, bijvoorbeeld omdat iemand u een '#nepdemocraat' of 'HenkenIngridknuffelaar' noemt, denk dan terug aan uw tweet over Ebru Umar en bedenk dat u geen Nederlandse Erdogan wil worden.

En ook hierin kan je dus weer alle partijen omkeren. De Erdogan's zijn degenen die Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders, Gregorius Nekschot, Arthur van Amerongen, Jan Derksen, en een aantal andere monddood proberen te maken, zo effectief dat het laatste stukje islamhumor uit de hoek die ook zoveel christenhumor verzon uitleg of detail , dateert van rond 2002.

Maar er is een nog veel betere maat voor de maatschappelijke schade die de bovenstaande manier van monddood-maken heeft aangericht. De ultieme manier om iemand monddood te krijgen, net onder hem of haar doodschieten, is hem of haar in de gevangenis zetten of anderzins juridisch vervolgen. 

De stand van zaken is dus deze: mensen als Frissen, met zijn lange lijst medestanders en paladijnen waaronder Hortensius, zijn er in hun canpagne van monddood-maken erin geslaagd om een politicus voor zijn woorden voor het gerecht te krijgen.

Dat is misschien niet meteen fascisme, maar wel een veel beter kenmerk van fascisme dan 'het apart benoemen van bevolkingsgroepen'.

En dat vervolgen van een politicus voor zijn woorden is alleen mogelijk onder twee strenge voorwaarden: genoeg mensen onder de elite die hun naam willen verbinden aan anti-democratische en fascistische tendenzen als het willen verbieden van meningen en het monddood maken van politici, en een vrijwel gehele deominantie binnen de media van die meningen en opvattingen. Omdat als niet aan deze twee voorwaarden voldaan is, de keren dat iermand de waarheid zegt, de betovering onmiddellijk doorbroken wordt: het "Kleren van de keizer"-effect.

Het is aan dit proces waaraan Frissen en Hortenius hun bijdrage leveren, ongetwijfeld in het onbewuste besef dat dit soort opvattingen een gewillig oor hebben in de media, waarna de publicatie ervan in hoge mate bijdraagt aan de ontwikkeling of voortgang van hun maatschappelijke carrière. Waarna de media daar weer gebruik van maken als bevestiging van hun mening (de Volkskrant, 01-03-2016, van verslaggever Dion Mebius):
  Zet de PVV groepen apart? Ophitsing!
 
Tussentitel: De uitspraken van de PVV vertonen fascistische kenmerken, heel simpel - Paul Frissen - hoogleraar bestuurskunde

De PVV eist het hoofd van professor Paul Frissen, die zich in een interview fel over de partij van Geert Wilders heeft uitgelaten. Volgens Frissen, werkzaam bij zowel de universiteit van Tilburg als de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), vertoont het gedachtegoed van de PVV alle trekken van 'het klassieke fascistische verhaal'.    ...

Enzovoort. Op naar de volgende daad van monddood-maken en demonisering, door dezelfde of weer andere figuren. "U bent een uiterst minderwaardig mens!".

Of neem dit geval. De psychopaat Peter Middendorp uitleg of detail (de Volkskrant, 10-09-2016, column door Peter Middendorp:
  Bingo

De eerste reactie van Halbe Zijlstra (VVD) op het nieuwe boek van filosoof en VVD-senator Sybe Schaap, waarin de PVV met de NSB wordt vergeleken ...
    Telkens als een wetenschapper het doet - eerst Frissen, nu Schaap -

En bij de publike omroep, "Drie keer de Volkskrant", is er ook een ruime vooraad psychopaten van diverse gradatie. Hier één van de ergsten, schrijvende op de website van de VARA (Joop.nl, 29-02-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail ):

  Wilders is net Erdogan

...  om prof. dr. Paul Frissen te ontslaan.
    Wat heeft deze hooggeleerde misdaan? Hij vertelde aan de Limburgse zender L1 dat de politieke jubilaris een klassiek fascistisch discours voert. ...
    Paul Frissen is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij staat bekend om zijn onafhankelijke en originele manier van denken. Het is onmogelijk om hem in een of ander levensbeschouwelijk kader te wringen.

Een rabiate propagandist uitleg of detail van de vrije immigratie, van de vernieitiging van de Nederlandse cultuur, en van de invoering van de islam noemt Frissen 'onafhankelijk' ...

Hoe veel erger wil je het hebben dan om door een Martin Bormann geprezen te worden ...

Die ook meteen een mooie brug verschaft naar de volgende bron. Via dat 'Het is onmogelijk om hem in een of ander levensbeschouwelijk kader te wringen'. Boven al in belangrijke mate gezien maar hier nog eens benadrukt (de Volkskrant, 10-03-2016, van verslaggever Peter de Graaf):
  Burgemeester pleit voor verplichte opvang naar rato

'De valkuil van kleinschaligheid', luidt de kop boven het opiniestuk in de Brabantse kranten waarmee de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus zijn voorstel lanceerde om alle gemeenten in de provincie te verplichten naar rato van het aantal inwoners asielzoekers op te vangen.    ...
    Bestuurskundige Paul Frissen is wel enthousiast over het plan. 'Het is belangrijk om de burgemeesters meer verantwoordelijkheid te geven en een eerlijke verdeling van asielzoekers te krijgen', aldus de hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. 'Bovendien krijgt elke lokale gemeenschap er een vluchtelingenpopulatie bij. Dat is goed voor de integratie.'

Het levensbeschouwelijk kader van Paul Frissen, net als van die andere psychopaten, is dat van de volkomen vrije en ongeremde (im)migratie. Het ultieme kenmerk van het Joodse en Joodsistische gedachtengoed. Dat dit als ultieme doel heeft:De vernietiging van de Noordwest-Europese sociale culturen.


Naar Menswetenschappen , of site home