WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Linkse denkfouten: allochtonen


1 jan.2008

Voorbeelden van gedragingen vanuit de PvdA waaruit blijkt dat men allochtonen beschouwd als zwakke mensen die zelf geen slechte eigenschappen hebben, en beschermd moeten worden tegen de autochtonen. Of erger: dat de PvdA de bescherming van de eigen autochtone achterban van de lagere sociale groepen heeft ingeruild voor het beschermen van een zichtbaarder symbool van zwakheid - iets dat we hier karakteriseren als het "zielige negertjes"-syndroom:
 

Uit: De Volkskrant, 10-10-2008, boekrecensie door Anet Bleich

Mondige arbeider als kwelgeest van links

'De evidente broederschap tussen de linkse intelligentsia en het proletariaat ging op zolang men zich mocht bekreunen om onmondige arbeiders in de verpauperde volksbuurten van het land, maar die verdampte alras toen diezelfde arbeider in Marbella de polonaise stond te dansen in een door Antwerpenaren gerunde taverne (. . .) Voor de socialist is de geëmancipeerde arbeider een soort monster van Frankenstein geworden dat zich tegen zijn maker heeft gekeerd toen het op eigen benen kon staan. Van de weeromstuit ging links zich ontfermen over een nieuwe en schrijnender groep nooddruftigen: de migranten.'
    Deze scherpe waarneming, die het uiteenvallen van de voor de 20ste eeuw kenmerkende alliantie tussen (autochtone) arbeiders en linkse politiek beschrijft, is te vinden in Pleidooi voor Populisme, een essay - de uitgever noemt het Pamflet - van de jonge Belgische auteur David van Reybrouck. Die titel dekt bij nadere beschouwing de lading niet, want Van Reybrouck is helemaal geen pleitbezorger voor wat hij 'duister populisme' noemt.   ...
 

Uit: De Volkskrant, 11-08-2007, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus

Laat lastige thema’s niet aan Wilders

Links moet de discussie met het eigen allochtone electoraat aangaan, en niet verkrampt het hoofd afwenden, schrijft Thomas von der Dunk.


Politiek links weet nog steeds niet goed raad met het feit dat achtergestelde minderheden ook zelf onverdraagzaam kunnen zijn, en er regelmatig even verwerpelijke denkbeelden op nahouden als de eerste de beste Wilders-autochtoon. De instinctmatige reactie dat minderheden zielig zijn en een hart onder de riem behoeven, is nog steeds niet geheel verdwenen. Dat verklaart dat links met dichtgeknepen billen reageert zodra twee minderheden op elkaar botsen. Dat probleem is nu weer actueel met de molestatie van Ehsan Jami en enkele homo's tijdens de Gay Pride.   ...


Uit: De Volkskrant, 07-06-2007, door Hafid Bouazza, schrijver

Moslims zijn voor de PvdA nobele wilden

Enige tijd geleden zag ik per ongeluk een programma waarin een van de meisjes van halal (van het ritueel geslacht, bij wijze van spreken) schamper opmerkte dat Ehsan Jami van de PvdA, die een comité voor ex-moslims wil oprichten, voor polarisatie zorgt. ...
    Net zo raadselachtig is dat een begenadigde regisseur als Eddy Terstall Jami wil ‘intomen’ en tegen zichzelf wil beschermen. ...
    Maar wie hier in bescherming worden genomen, zijn de moslims. Deze vormen al lang de nobele wilden voor de PvdA, of beter gezegd: wat dieren voor Marianne Thieme zijn, zijn moslims voor de PvdA: een perfect scherm om zachtmoedigheid en begrip op te projecteren. Een gevaarlijke vorm van sentimentaliteit.   ...
 

Uit: De Volkskrant, 22-10-2007, ingezonden brief van Jan Kroon (Amsterdam)

Cohenbeleid

De politie geeft eindelijk publiekelijk toe dat de politiek haar vleugellam maakt in de strijd tegen straatterrorisme. Ik ben als ambulancemedewerker zeer blij dat deze collega-hulpverleners de politiek via de media onder druk zetten. Ook wij lijden onder het softe 'Cohenbeleid'.  ..... toen een van onze ambulances in de Bijlmer werd tegengehouden door een groep Ghanezen. Cohen zei hierover niets in de media en toen mijn collega's zelf naar de media wilden stappen werd dat van hogerhand sterk afgeraden omdat het dan zou lijken alsof we de Ghanese gemeenschap in een kwaad daglicht willen stellen.


Red.:   Dat Cohen beleid is dus theedrinken met draaideurcriminelen - van allochtone afkomst.
    Maar dat mag je van de multiculti-criminologen en andere zachte-sectorlosers niet zeggen:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2011, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Verdubbeling tiener-celstraf negeert advies jeugddetentie

Staatssecretaris Teeven wil hardere aanpak jonge crimineel. Deskundigen menen juist dat ook voor oudere adolescent milder regime moet gelden.

De maximumstraf voor 16- en 17-jarige jongeren gaat omhoog van twee naar vier jaar. Met een 'adolescentenstrafrecht' denkt staatssecretaris Teeven (Justitie) de criminaliteit onder daders tussen de 15 en 23 jaar verder te kunnen terugdringen. Maar volgens deskundigen is er geen enkel bewijs dat langer straffen tot minder misdaad leidt.   ...


Red.:   In het hele stuk valt de term "allochtonen" niet een enkele keer. Terwijl iedereen weet dat speciaal deze groep van zeer jeugdige en vaak zeer gewelddadige criminele voor het over-, overgrote deel uit allochtonen bestaat - losgeslagen lieden uit barbaarse culturen. Die dit soort misdaden zijn gaan plegen omdat ze weten dat ze alleen maar taakstrafjes krijgen
    Maar de idioten gaan rustig doos met hun volledig van de praktijk losgezongen gezwatel;

  De afgelopen jaren is door sommige wetenschappers hartstochtelijk gepleit voor de invoering van een adolescentenstrafrecht. Het belangrijkste argument is dat recente onderzoeken hebben aangetoond dat de hersenen pas zijn uitgerijpt rond het 23ste levensjaar. 'Jongeren zijn tot die tijd nog niet in staat alle gevolgen van hun handelen te overzien', zegt hoogleraar en kinderpsychiater Theo Doreleijers.
    Het strafrecht moet daarmee meer rekening houden, vindt de psychiater. Hij bepleit bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor behandeling en scholing voor 18- tot 23-jarige daders.

Dat algemene onderzoek geldt voor het gemiddelde - voor 90 procent Nederlanders. In de allochtone hersenen spelen andere, veel kwadere geesten zoals religieus  en ander superioriteitsgevoel, haat tegen Nederlanders, en gewoon een slechte moraal.

  Deze hardere aanpak van criminele jongeren komt in een periode dat de misdaadcijfers voor jeugdigen juist een voorzichtig dalende tendens laten zien. Zes jeugdgevangenissen sluiten wegens gebrek aan delinquenten. 'Dat is het vreemde aan de voorstellen van Teeven', zegt Ido Weijers, bijzonder hoogleraar jeugdrechtspleging. 'Er wordt nergens onderbouwd waarom deze zwaardere straffen nodig zijn.'

Die afname komt door andere problemen - zoals de zeer lage oplossingsgraad, 5 procetn, van huisovervallen en inbraken. Terwijl er ook sprake is van een hausse aan overvallen, die ook nauwelijks opgelost worden.

  Maar in plaats van een milder regime voor die groep, grijpt Teeven de invoering van het adolescentenstrafrecht aan om de straffen voor de 16- en 17-jarigen te verzwaren. Doreleijers is verbijsterd: 'Dat leidt nergens toe, we weten uit onderzoek dat de gevangenis de beste leerschool is voor een criminele carrière.'

Daar zit iets in. De gewelddadigen moeten lijfstraffen krijgen, en de allochtonen eronder daarna uitzetting naar hun thuis land waar ze opgevoed kunnen worden.
   En natuurlijk wordt ook weer de theoretische dwaasheden van over de grens opgeroepen:

  'Teeven speelt vooral in op onveiligheidsgevoelens', zegt professor kinderrechten Mariëlle Bruning. 'Die stemmen niet altijd overeen met de feiten.' Zorgelijk vindt zij dat de mogelijkheden tot het opsluiten van minderjarigen wordt uitgebreid, terwijl het door Nederland ondertekende Kinderrechtenverdrag juist voorschrijft jongeren zo min mogelijk achter slot en grendel te plaatsen.

En dit alles gepaard gaande met de bekende trucs als het zwart-witdenken en hellend vlak:

  'Teeven zegt met het pakket maatregelen vooral een signaal te willen afgeven: gewelddadig gedrag wordt niet getolereerd. Een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf kan niet meer met een taakstraf worden afgedaan. 'Dat klinkt logisch', zegt bijzonder hoogleraar reclassering Peter van der Laan, 'want bij een zedendelict denkt iedereen al snel aan een Dutroux-in-de-dop. Maar in de praktijk gaat het vooral om jochies die in het zwembad hun handen niet thuishouden.

Alsof het hier ooit gaat omdat soort gewoon straattuig, dat aangeduid wordt als 'jochies. 'Nee, het gaat om hun broertjes met messen, pistolen, en bivakmutsen.
    Waarna ook nog eens de smerige leugens volgen:

  Het probleem is dat ook een zwaardere straf de pijn bij slachtoffers niet wegneemt, zegt psychiater Doreleijers. 'Ik sprak laatst een vader van een verkracht meisje. Hij zou de dader het liefst opknopen aan de hoogste boom. Hoe begrijpelijk ook, we weten uit de praktijk dat daarmee het verdriet niet minder wordt.'

Nou, vrijwel allemaal pleiten die slachtoffers en nabestaanden voor het tegenovergestelde: een passende aanpak van de gewelddadige Met werkende en desnoods zware straffen. Wat een tuig, deze smerige leugenaar. met nog meer vieze praatjes:

  Wat volgens Doreleijers wel helpt: contact tussen dader en slachtoffers. 'In de vlaag van woede en verdriet verwordt de dader tot een monster. Maar als je goed begeleide gesprekken voert, waarin de dader over zijn beweegredenen vertelt, zonder het misdrijf goed te praten, krijgen de gebeurtenissen een plek. Dan komen slachtoffers er meestal achter dat ze te maken hebben met een triest losertje. Want daar zitten onze gevangenissen vol mee: losers die door hun domheid, mislukte jeugd of drugsgebruik puur onmachtig zijn om iets van hun leven te maken.'

Ja hoor, die bivakmutsdragers zijn inderdaad losers. maar ze maken dat anderen nog veel meer verliezen. En uitsluitend om die reden hebben we totaal geen boodschap aan wat ze zelf zijn. Want naast hun loser zijn, zijn het ook doodgewoon slechte mensen - zie onderstaande bron, ook geplaatst in Linkse denkfouten, permissiviteit:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2011, column door Martin Sommer

De ontdekking van de kwade trouw  

Tussentitel: Eberhard is nu de gouden jongen van de PvdA

Herbronnen: PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen háát het, schrijft ze achterin het themanummer van het blad S & D dat de herbronningsdiscussie in de partij aftrapt. ...


Red.:   S & D is een afkorting van Socialisme & Democratie, het blad van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting.

   Neem Eberhard van der Laan. Afgelopen week stond de burgemeester op het omslag van Elsevier. 'De bezem van Amsterdam.' Van der Laan is nu de gouden jongen van de PvdA. Wat zegt Eberhard? Ik pak er zeshonderd op. Lachend: jullie hebben mazzel dat ik er geen tweeduizend oppak. Ze gaan allemaal in de wasstraat, eerst de bak in, dan pas helpen.
    Onder Van der Laans voorganger, ook populair in zijn dagen, werden die zeshonderd Marokkaanse jongens in vijf jaar tijd 15 duizend keer opgepakt. Daarna weer losgelaten. Hulpverlening moest ze op het juiste pad brengen. Dit is een ommekeer. Van der Laan, lachend: we gaan door tot ze allemaal in het gevang zitten.
    Tot nu toe werd er over die verandering wat besmuikt gezwegen. Van der Laan zegt altijd keurig dat hij uitvoert wat zijn voorganger al in gang had gezet. Iedereen weet dat het niet waar is. Er is sprake van een copernicaanse revolutie. ...

En hier de oorzaak:

  ... Wat is er sociaal-democratisch aan de vrolijke repressie van Van der Laan?
    Criminoloog Hans Boutellier neemt in S & D de handschoen op. Het ontbreekt aan een sociaal-democratische visie op veiligheid en criminaliteit, schrijft hij. Het beginsel is nog altijd: de mens is goed. Als het misgaat, ligt het aan de omstandigheden en de uitbuiting. Lees verderop in dat S & D-nummer een hele rij artikelen ter illustratie van de stelling van Boutellier. Het is de schuld van het neoliberalisme. Ocharm. Daar valt nog een heleboel te herbronnen.
    Boutellier zelf komt er ook niet helemaal uit. Hij probeert tevergeefs een onderscheid te maken tussen de goede linkse repressie en de rechtse repressie 'zonder meer'. Het doet niet af aan zijn grote ontdekking: het rozige linkse wereldbeeld van goede mensen en slechte omstandigheden, dat deugt niet. Kwade trouw bestáát. Slechte mensen bestaan ook. Fraude en oplichterij bestaan, ook zonder dat men behoefte heeft aan een brood. Daders zijn niet per se slachtoffers.

Waarmee de hiervoor geciteerden te kijk als volledig incompetente narren.


Naar Linkse denkfouten  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .