WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: integratie en segregatie

Een zeer navrant aspect van het politiek correcte denken is haar stellingname met betrekking tot de lasten van de integratie. Ten eerste vindt men dat er sprake moet zijn van een zo multicultureel mogelijke samenleving, dat wil zeggen dat er aanzienlijke cultuurverschillen tussen autochtonen en allochtonen blijven bestaan. In een multiculturele samenleving worden de allochtonen in de praktijk niet gestimuleerd tot het leren van de Nederlandse taal, en te weinig van de Nederlandse cultuur.

Ten tweede is men voor integratie, dat wil zeggen dat men wil dat allochtonen en autochtone zo veel mogelijk met elkaar omgaan. Dat wil men bereiken door opheffing van de nu al in aanzienlijke mate bestaande segregatie tussen de twee groepen. Die integratie en desegregatie wil men bereiken door middel van een huisvestingsbeleid. Dit huisvestingsbeleid spitst zich toe op de wijken van de autochtone lagere sociale klassen

Het nettoresultaat van deze meningen is dat men wil dat de autochtone lagere sociale klassen door hen gedwongen worden samen te leven met nog veel lagere allochtone groepen, en hen zouden moeten inleiden in de Nederlandse cultuur, dus een vorm van opvoeden en verheffen. Dat zou een loffelijk streven zijn, als de autochtone lagere sociale klassen dat zelf zouden willen, en als de voorstanders van dit beleid daar zelf ook aan mee zouden doen.

Waar het echt erg wordt, is bij de realisatie van wat ze vinden van de mensen die de allochtonen zouden moeten integreren: het zijn maatschappelijke teleurgestelden die vooral teleurgesteld zijn omdat ze niet voldoenden hebben kunnen profiteren van de welvaartsstijging, woedend zijn over de bureaucratie, afkeer hebben van de elite, angst hebben voor vreemdelingen, onvrede over Europa hebben, onzeker zijn ten gevolge van de globalisering (Marcel van Dam  ), types die schelden op buitenlanders, dom en rechts zijn, er intolerante en xenofobe opvattingen op na houden, recht denken te hebben op cultuur en het niet hebben ervan als een onrecht beschouwt, het meerdere bezit van de ander niet verdragen kan, het hels maakt een ander bevoorrecht te zien; en wrokken omdat zij in de wrok de lust der permanente ontevredenheid beleven (Elsbeth Etty  ).

De combinatie van dit soort meningen binnen de PC club maakt ze weerzinwekkend.


Naar PC club  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home