WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, toekomst: opleiding

12 sep.2010

Een veel gehoord argument in de integratie discussie is dat het  toenemende opleidingsniveau van moslims zal leiden tot een betere integratie en dus vermindering van de problemen rond integratie. Een argument dat in tegenspraak is met een aantal bekende feiten. Meerdere waarnemers hebben er al op gewezen dat de meeste terroristen juist een hogere opleiding hadden. Mohammed Atta, de hoofdorganisator van de 9/11-aanslagen, was student archeologie in Duitsland. In Nederland is het direct waar te nemen aan de uitingen van allochtone woordvoerders in de media. Dit zijn vrijwel allemaal hogeropgeleiden, en de taal die ze uitslaan varieert, gemiddeld, van afkeer tot haat, zie de verzameling elders uitleg of detail . Onderstaande verzameling slaat op gevallen waarin de hogere opleiding expliciet genoemd is:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2010, van correspondent Arnout Brouwers

Lerares (28) was een van de daders in Moskou

De tweede aanslag vorig week maandag op een metrostation in Moskou is gepleegd door een 28-jarige lerares computerkunde uit de Kaukasus. Dat heeft het Russische Federale Antiterrorismecomité dinsdag bekendgemaakt.

...   Vorige week circuleerde Sjaripova’s naam al, nadat haar vader, Rasoel Magomedov, in een interview aan Novaja Gazeta liet weten zijn dochter op internetfoto’s herkend te hebben aan haar rode sjaal. ‘We kunnen ons niet voorstellen hoe zij op maandag in Moskou kon zijn’, aldus vader Magomedov. ‘Ja, ze was gelovig, maar ze heeft nooit radicale meningen geuit.’  ...


Red.:   Dat laatste ook net als Atta.
    Dit geldt dus ook in bredere zin:
 

Uit: De Volkskrant, 16-09-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Geschoolde allochtoon niet toleranter

Hoogopgeleide allochtoon niet positiever over Nederlander dan laagopgeleide | 32 procent tweede generatie Turken keurt interetnisch huwelijk af.

Hoger opgeleide allochtonen oordelen nauwelijks positiever over autochtone Nederlanders dan laaggeschoolde minderheden. Dat geldt vooral voor Marokkaanse en Turkse Nederlanders van de tweede generatie. Wel identificeren allochtonen die gestudeerd hebben zich meer met Nederland dan lager opgeleiden.
    Deze conclusies trekt Jochem Tolsma, socioloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in zijn onderzoek over etnische tolerantie in Nederland waarop hij op 28 september promoveert. Al langer is bekend dat hoog opgeleide autochtonen toleranter zijn ten opzichte van allochtonen dan lager opgeleiden, aldus Tolsma. ‘We wisten tot dusver niet of dat opleidingseffect ook bij allochtonen bestaat. Dat is er wel bij de eerste generatie allochtonen – zij het zwakker – maar nauwelijks bij de tweede generatie Marokkaanse en Turkse Nederlanders.’    ...


Red.:   Dat hoogopgeleiden toleranter zouden zijn dan laagopgeleiden, is onwaarschijnlijk. Dit is gewoon het reulaat van een enquête, en hoogopgeleiden weten beter en zijn handiger in het antwoorden op dit soort vragen - ze weten beter dat ze sociaal gewenst moeten antwoorden.
  Deze uitkomst heeft Tolsma enigszins verbaasd. ‘Je zou verwachten dat hoger opgeleiden meer en positievere contacten hebben met autochtonen, maar dat is niet zo.’ Uit het onderzoek blijkt dat hoger opgeleide allochtonen niet minder discriminatie ervaren dan lager opgeleiden. ‘Ze zijn zich heel bewust van hun positie in de samenleving’, aldus Tolsma. Ze ervaren zowel persoonlijke discriminatie (bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt) als groepsdiscriminatie (een etnische groepering wordt weggezet als crimineel).

Nog meer onzin: voor hogeropgeleiden geldt net zo zeer dat ze iedere tegenslag zullen afwenden op de meest voor de hand liggende externe factor: discriminatie.
  Vriendelijke omgang met een docent of de buurman verandert dat gevoel niet, zegt de onderzoeker. ‘Contact werkt vooral positief als het dieper gaat. Ik heb gevraagd of ze ook met autochtonen omgaan in hun vrije tijd. Dat is bij hoger opgeleiden niet vaker het geval dan bij lager opgeleiden.’

Logisch. Het heeft namelijk niets met opleiding te maken, maar met cultuur.
  Een graadmeter om verdraagzaamheid te meten is hoe men over een interetnisch huwelijk denkt. Van de autochtone Nederlanders vindt 22 procent het ‘vervelend tot zeer vervelend’ wanneer dochter of zoon trouwt met een allochtoon. Van de tweede generatie Marokkaanse Nederlanders vindt 25 procent dat onacceptabel; voor de tweede generatie Turkse Nederlanders geldt dat voor 32 procent.

Alweer: het zegt zeer weinig, want het zijn slechts woorden. Kijk je naar daden, is het veel duidelijker:Nederlanders trouwen zeer veel vaker met niet-Nederlanders, dan moslims met niet-moslims.
  De onderzoeker heeft hun ook gevraagd met welk land ze zich het meest identificeren. Hoger opgeleiden blijken zich sterker verbonden te voelen met Nederland dan laaggeschoolden. ‘Je kunt je dus helemaal Nederlander voelen, zonder dat je een huwelijk met een Hollander toejuicht’, zegt Tolsma.

Hij snapt er niest van: hoger opgeleiden weten beter dat ze moeten zeggen dat ze zich met Nederland verbonden voelen - in werkelijkheid trouwen ze net ze veel met een mede-allochtoonse - dus voelen ze zich net zo weinig Nederlander.
    Nog een onderzoek:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2010, boekrecensiedoor Aleid Truijens

Uitgenodigd worden door een Nederlandse collega zit er niet in

Non-fictie | Jonge onderzoekster met nieuwe Nederlanders op stap.

Roanne van Voorst, een jonge autochtoon, antropologe en onderzoekster, bezoekt een ‘integratiemiddag’ in een Amsterdams buurtcafé. ... Een gezellige buurtbarbecue, beseft ze, is niet bij machte iets uit te richten tegen de problemen. Ze beseft nog iets: in alle onderzoeken en rapporten die ze kent, in alle gesprekken met politici, docenten en jeugdwerkers gaat het altijd óver de allochtone jongeren; zijzelf komen zelden aan het woord.
    In het boek dat ze schreef, Jullie zijn anders als ons, gebeurt dat wel. Van Voorst trok dagenlang op met allochtone jongeren, systematisch per groep: Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen, Chinezen, Afrikanen, vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Polen. En ze ondervond het zelf, het diepgewortelde gevoel van ‘wij’ en ‘zij’.
    Journalistieke non-fictie over allochtone jongeren is eerder geschreven, en de stapel wetenschappelijk onderzoek is torenhoog. Van Voorst combineert beide, en dat is bijzonder: ze schreef een boek dat zich laat lezen als een lange reportage, maar ze geeft ook een kundig overzicht van onderzoek en theorievorming. Dat doet ze in levendig proza, nuchter en zonder vooroordelen, maar evenmin behept met politiek- correctheid.
     Van Voorst ontdekt bijvoorbeeld dat ‘juist Marokkaanse jongeren die de Nederlandse taal goed beheersen, veel contact hebben met andere Nederlanders en opgroeien in een redelijk welgesteld gezin, zich vaak buitengesloten en afgewezen voelen door autochtone landgenoten.’ Juist zij komen op het criminele pad terecht. Autochtone criminele jongeren komen juist wél uit een laag sociaal milieu. De theorie dat gebrekkige integratie vooral een armoedeprobleem is, is dus niet houdbaar. ...


Red.:    De groepstrend. Nu een individueel maar representatief voorbeeld van het ontbreken van een band tussen toleranter en aangepaster worden en opleiding: hoger opgeleide moslima's gaan ons de hoofddoek verkopen. Let om te beginnen op de kop, die kenmerkend is voor moslims en de rest van het verhaal: de bevelende wijs!
 

Uit: De Volkskrant, 12-04-2010, door Nora Kasrioui e.a., studenten en feminsten 3.0 die een hoofddoek dragen of daarmee sympathiseren.

Vrees ons niet maar heb ons lief

Het is niet in overeenstemming met de complexe realiteit, als de hoofddoek altijd en overal gezien wordt als een symbool van onderdrukking. De hoofddoek is meerzinnig en meerduidig.

Uit de discussie over de hoofddoek in Frankrijk, België en Nederland leiden wij af dat het dragen van een hoofddoek een belangrijk vraagstuk voor de toekomst wordt. En als het over onze hoofddoeken gaat, willen wij daar graag bij zijn want we zien het klimaat steeds grimmiger worden, zonder dat wij daar een stem in hebben.  


Red.:   Natuurlijk hebben ze een stem, en wel de ultieme: de mogelijkheid om hem op of af te doen
  De mensen en politieke partijen die onze hoofddoek vrezen, ‘de hoofddoekvrezenden’, hebben dingen over ons geroepen waar wij ons geenszins in herkennen, bijvoorbeeld dat wij onderdrukt worden en zielig zijn. En dat wij tegen de Nederlandse normen en waarden zijn en met ons gedrag onze onderdrukkende broers en vaders ondersteunen.

Niet de hoofddoek op zich wordt gevreesd, natuurlijk, maar de cultuur en ideologie waar hij voor staat: een achterlijke cultuur, en een fanatiek geloof.
  Ook seculiere feministen vielen over ons heen. Zij accepteren niet dat hoofddoekdragende moslima’s zich feminist noemen. Maar waarom zou dat niet mogen? Wij staan een feminisme voor waarin ook ruimte is voor vrijwillig gehoofddoekte moslimfeministen. In de nieuwe feministische stroming 3.0 gaan hoofddoek en feminisme zeer goed samen.

Regelrecht uit het boek van Orwell: onderdrukking is vrijheid.
  Het klimaat jegens hoofddoekdragende moslima’s is zo vijandig, dat de PVV vindt dat de straten hoofddoekvrij moeten worden. Ze heeft het vernederende begrip kopvoddentax geïntroduceerd. De PVV’ers en andere hoofddoekvrezenden hebben geprobeerd de maatschappij tegen ons op te zetten. Op straat en internetfora wordt geroepen: ‘Hé, vind je het heerlijk je hoofd met zo’n vod te bedekken?’

Weer: het gaat niet om de hoofddoek, maar de achterlijke cultuur. Die jongeren met overlastig en crimineel gedrag uitspuwt - jongeren die onze straten steds onveiliger en mensonvriendelijker maken.
  Lieve hoofddoekvrezenden, wij hebben u lief, omdat wij weten dat u gewoon angstig bent en die angst op onze hoofddoek projecteert.

Een pedante en arrogante vorm van het uitspreken van haat. Het antwoord luidt: Lieve hoofddoekdragers, wij hebben u lief, omdat wij weten dat u ziet dat onze cultuur sterker is en dat u daarom gewoon angstig bent en ons haat, en die angst en haat op ons projecteert.
  Maar u hoeft ons niet te vrezen. Wij zijn het niet die de wijken van Gouda terroriseren, dat zijn andere allochtone jongeren waar wij niets mee hebben.

Een aperte leugen. Dit zijn hunculturele en religieuze broers en zoons. De ene soort jaagt ons op in ons eigen land, en de andere soort draagt de hoofddoek en brengt de eerste soort voort.
  Soms horen wij mensen zeggen dat ze onze hoofddoek tolereren. Dat suggereert dat iedereen op ieder moment voor zichzelf kan beslissen of hij ons die vrijheid gunt .... Het lijkt om een gunst te gaan in plaats van een recht. Het is daarom zaak dat Wilders en andere hoofddoekvrezenden beseffen dat het hier om een verworven recht gaat dat niet onderhandelbaar is.

 Alweer de bevelende wijs, tezamen met een niet-verholen dreigement. De moslims in volle vlucht.
  Lieve hoofddoekvrezenden, wij weten ook wel dat er moslima’s zijn die een hoofddoek op moeten en onderdrukt worden. Dat vinden wij heel erg. Want gedwongen worden je hoofddoek op te doen, is net zo erg als gedwongen worden je hoofddoek af te doen. Wij zouden graag zien dat de hoofddoek in de beeldvorming wordt losgekoppeld van onderdrukking. Want niet alle hoofddoekdragende moslima’s zijn zielig en worden onderdrukt.

Natuurlijk maakt de hoofddoek deel uit van het culturele harnas - dus van culturele onderdrukking. Maar weer: het slechts het symbool - het is niet waar het om gaat.
  Genoeg moslima’s gaan naar universiteit en hogeschool en emanciperen razendsnel. Dat wij van onze hoofddoek houden, is geen teken van achterlijkheid of analfabetisme. Om onze eigen redenen, en die zijn net zo gecompliceerd en divers als wij zelf, dragen wij een hoofddoek. Voor de een is hij een culturele uiting, voor de ander een religieuze, voor een derde een strategische zet en voor een vierde een hip fashion statement.

Nee, het is veel erger: het houden van hoofddoeken door hoger opgeleiden is een teken van religieus fanatisme.
  Lieve hoofddoekvrezenden, misschien denken jullie dat wij de hoofddoek van onze broers en zussen op moeten of dat we aanhangers zijn van een fundamentalistische islam, die de democratische rechtsstaat omver wil werpen.

Het gebruik van fundamentalistische islam veronderstelt het bestaan van ene gematigde islam. Die is, op enigerlei schal, nog nooit aangetoond. Wel zijn er moslims die niet zo actief zijn in het uitoefenen van de islam, maar opgestookt door fanatiekere moslims zijn ze ieder moment in staat ook fanatieke moslims te worden.
  Helaas komt het nog te veel voor dat wij onze tijd en energie steken in het verdedigen van ons recht een hoofddoek te dragen. Wij zouden die liever blijven steken in onze emancipatiestrijd en het ondersteunen van vrouwen die belemmeringen ondervinden bij die strijd, of dat nu door vaders, broers of rechtse actoren komt.

Een steun die natuurlijk veruit het sterkst gegeven wordt door zélf de hoofddoek af te doen.
  Wij omarmen de Nederlandse rechtsstaat

Dat dit gezegd moet worden zegt genoeg...  Bovendien weten we allang wat moslims over de hele wereld van dit soort situaties vinden:zoalong we in de minderheid zijn houden we ons in dit oiozicht gedeisd - zodra we in de meerderheid zijn,of er dicht bij, willen we de de islam als officiële godsdienst en andere godsdiensten en atheïsme ontmoedigen en liefst verbieden.
  Maar het is niet in overeenstemming met de complexe realiteit, als de hoofddoek altijd en overal gezien wordt als een symbool van onderdrukking. De hoofddoek is meerzinnig en meerduidig.

Wat een laatste aperte leugen is, want voor allen voor wie de hoofddoek niet een teken is van religieus fanatisme of een zich afzetten tegen de Nederlandse cultuur, is het veruit het makkelijkst om die hoofddoek af te doen.
    De beveelsvorm van de kop en de leugens erin zeggen in feite al genoeg - de rest is alleen maar bevestiging en versterking. Niets van wat deze mensen beweren is ook maar enigerlei geloofwaardig, inclusief dus die uitspraak over her gehoorzamen van de grondwet. En natuurlijk zullen ze nooit openlijk zelf het tegendeel zeggen, als is het honderd keer waar.
    Deze vrouwen zijn misschien geen lijfelijke terroristen. Maar ze hebben wel de mentaliteit die met enig doortrekken tot potentieel terrorisme leidt. Precies zoals de ervaring laat zien: terroristen zijn hoger opgeleiden.
    Daarmee kan deze verzameling wel gesloten worden, want er is nog een grote reeks andere voorbeelden verzameld onder de noemer Vijfde colonne, woordvoerders  - al de aldaar genoemde moslim-woordvoerders, die Nederland-vijandige standpunten verwoorden, zijn namelijk hoger opgeleid.
    Nog een specifiek voorbeeldje:


Uit: De Volkskrant, 04-01-2011, door Janny Groen

Interview | Alice van der Mark, coördinator sociale veiligheid in het mbo

Compassie met jongeren die fouten maken

Soft is ze niet. Wel begripvol voor jongeren in het mbo die zoeken naar hun identiteit of klem zitten tussen twee culturen. 'Een goed schoolklimaat krijg je niet met repressie en extra beveiligers.' Haar werk: knokken voor elke leerling.

Tussentitel: Van Groningen tot Oss, overal zijn problemen | Alice van der Mark, coördinator sociale veiligheid

Voor elke leerling zal ze knokken, ook al is de situatie nog zo uitzichtloos. 'Want elk jong mens is een ultieme inspanning waard', zegt Alice van der Mark (58), sinds vijf jaar coördinator sociale veiligheid op het roc Mondriaan in Den Haag.
    Makkelijk is dat niet in een gepolariseerde multi-etnische samenleving. Maatschappelijke spanningen sluipen ook de scholen binnen. Islamitische radicalisering, extreem-rechtse uitingen, cyber-pesten, discriminatie en tienerzwangerschappen gaan de schoolpoort niet voorbij.  ...
     Maatschappelijk wordt heel fel gereageerd op orthodoxe moslims die om religieuze redenen weigeren personen van het andere geslacht een hand te geven. Mbo-scholen die leerlingen opleiden voor de praktijk, worstelen daar ook mee. Eind september werd Van der Mark geconfronteerd met Mehmet, een jongen die sociaal-cultureel werker wil worden. Hij kreeg te horen dat hij die opleiding niet kan volgen, omdat hij weigert mannen en vrouwen de hand te schudden. Dat wordt in die beroepswereld niet geaccepteerd. Een patstelling.
    'En als het dan niet lukt het op te lossen, wordt Alice erbij geroepen', zegt Van der Mark. Er was van alles voorgevallen. Hij was een uur te laat op een bemiddelingsgesprek gekomen, had zich niet netjes gekleed (zoals was gevraagd), maar was in een trainingspakje komen opdagen. Hij had gelogen over praktijkbegeleiders die telefonisch niet bereikbaar waren. Van der Mark grijpt niet snel naar schorsing of straf, maar gaat vooral met argumenten de confrontatie aan.
    'Ik zeg: als jij erin slaagt op niet al te lange termijn vier potentiële stageplekken te vinden, is er geen probleem. Je hebt dan aangetoond dat je best kansen hebt in de praktijk. Maar je mag niet bij familie gaan werken.' Mehmet slaagde daar niet in. Een nieuw bemiddelingsgesprek volgde. 'Prima als je in je privé-situatie geen handen wil schudden, zei ik. Maar Mehmet, je bent hartstikke westers en je wilt goed functioneren. Is een hand geven dan zo erg?' Eigenlijk niet, oordeelde Mehmet en hij gaf Van der Mark bij zijn vertrek een hand.
    Nauwelijks twee dagen later kwam Mehmet van zijn beslissing terug. Hij was bewerkt door zijn ultra-orthodoxe neef, die economie, recht en management studeert op het hbo. ...


Red.:   Het is dus andersom: de hogeropgeleide die de "gewone" moslim meetrekt. Dit is veel voor de hand liggender dan andersom,en dit is vermoedelijk de regel.
   En weer doet zo'n hoogopgeleide moslim zijn mond open, en weer komt er fundamentalistische taal uit:
 

Uit: De Volkskrant, 05-03-2011, door Hicham Chara, afgestudeerd op het onderwerp 'Islamic Finance' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Rente is in islam niet toegestaan

Naushad Boedhoe stelt dat rente wel is toegestaan in de islam (Geachte redactie, 3 maart). Dit is klinkklare onzin. De islam is inderdaad flexibel en vraagt inderdaad aan de gelovige zich aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden zolang de moslim zich kan en mag houden aan zijn religieuze plichten.
    Het voorbeeld van Boedhoe over de Hadj klopt dan ook, net zoals een moslim varkensvlees mag eten als er voldoende noodzaak bestaat, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige hongersituatie. In een dergelijke situatie moet de moslim altijd de minst slechte oplossing kiezen.
    In het geval van een studielening ligt het echter niet eenvoudiger, zoals Boedhoe aangeeft, maar juist ingewikkelder, de noodzaak is hier namelijk niet van direct levensbelang.    ...
    ... wel is het belangrijk om aan te geven dat de heer Boedhoe geen autoriteit is op het gebied van islam en financiering. Voor een moslim doet alleen een gefundeerde mening er toe (op basis van de islamitische bronnen).
    De islam keert zich inderdaad tegen uitbuiting van mensen en stelt daarom dat een echte 'sociale lening' geen enkele vergoeding bovenop de hoofdsom mag bevatten. ...
    De studenten die menen dat rente niet is toegestaan zijn dus goed op de hoogte en niet dom en bekrompen, zoals Boedhoe ze noemt. Zij komen op voor hun eigen geloofsprincipes en dat is altijd slim. Tegelijkertijd komen ze op voor toekomstige studenten met soortgelijke principes en ook voor andere studenten die niet gesponsord kunnen worden door hun ouders. Niets zeggen zou pas dom zijn. ...
    Ik raad alle moslims aan om, zoals de heer Boedhoe zei, naar de geest van de islam te leven maar hiernaast ook proberen vast te houden aan de letter van de islam. Principes zijn er niet om bij veranderde omstandigheden zomaar overboord te gooien. Kom voor je idealen op en doe dat vooral op tijd en niet pas achteraf. Zo kan wellicht voorkomen worden dat het 'sociale' leenstelsel er ooit komt.


Red.:   De dood van Osama bin Laden leidt op allerlei terreinen tot duidelijkheid. Ook voor dat van de rol van opleiding - de auteur van het artikel is correspondent voor Afghanistan en omliggende regio, en is goed op de hoogte:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2011, door Natalie Righton

Interview | Hasan Askari Rizvi, Pakistan-analist

Een dreun voor Al Qaida

De dood van Bin Laden betekent een psychologisch en wellicht ook financiële dreun voor Al Qaida, zegt de Pakistaanse analist Hasan Askari Rizvi. Maar de populariteit van het islamitisch extremisme in Pakistan is er niet mee weggenomen.

Tussentitel: Dat de islam zo sterk is doorgedrongen in de denkwereld van studenten vind ik alarmerend

De dag dat Osama bin Laden werd gedood zal Hasan Askari Rizvi nooit vergeten. Hij las de krant in zijn werkkamer in het Pakistaanse Lahore, toen de telefoon ging. Een journalist vertelde hem het nieuws, maar hij kon het niet geloven. De televisie ging aan en hij zag het de president van Verenigde Staten zelf vertellen. Rizvi glimlacht nog steeds: 'Wat een historische gebeurtenis'.
    Rizvi wordt door alle nationale en ook veel internationale media gevraagd om commentaar over de dood van 's werelds meest gezochte terrorist. Hij publiceerde veel over radicalisme en moslimextremisme en is een van de weinige onafhankelijke analisten in Pakistan, waar andere experts meestal relatief bevooroordeeld zijn omdat ze zijn verbonden aan een politieke partij, het leger of een uitgesproken westers of Pakistaans instituut.
    Rizvi combineert de westerse en oosterse wereld graag, getuige alleen al zijn werkkamer. Boven zijn westerse sofa hangt een Pakistaans schilderij. Op tafel ligt een Pakistaanse krant in het Urdu naast het Amerikaanse Time Magazine. Hij gaf les in de VS, Duitsland en Pakistan. Inmiddels is hij gepensioneerd, maar hij vliegt nog steeds de wereld over om westerlingen uit te leggen hoe het komt dat Pakistan zo geradicaliseerd is en waarom Osama bin Laden er als een held wordt gezien.
...
Bin Laden wordt in veel delen van Pakistan en Afghanistan gezien als held. Waarom?
'Dat komt door het extremistisch islamitisch denken dat populair is in de regio. Dat islamitisch denken houdt in dat alle problemen puur worden verklaard vanuit religie. De ongelovigen (niet-moslims) worden als schuldigen aangewezen van alles wat verkeerd gaat in het leven van Pakistanen en Afghanen. Vooral de VS worden gezien als de belichaming van het kwaad.
    'Iedereen die de druk van niet-islamitische grootmachten weet te weerstaan, wordt daardoor automatisch populair. Bin Laden was zo iemand.'

Hoe komt het dat het moslimextremisme zo populair is geworden in de regio?
'De Pakistaanse staat heeft het monster van radicalisme zelf gecreëerd, met hulp van het Westen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er plots een hoop geld beschikbaar voor extremistische moslimgroeperingen. Zij werden door de Pakistaanse overheid en de VS gesteund om weerstand te bieden aan de communistische Russen, die Afghanistan toen bezetten.
    'Zowel Pakistan als het Westen heeft de gewapende islamitische groepen dus zelf groot gemaakt. Er was waardering voor islamitische gewapende groepen. Dat was staatsbeleid.
    'Het gevolg was dat het aantal islamitische scholen zich razendsnel vermenigvuldigde. Ook Pakistaanse staatsscholen werden geïslamiseerd. Er moest plots gebeden worden op school - iets wat daarvoor niet gebeurde in het seculiere Pakistan. Kinderen kregen les over jihad - heilige oorlog.   ...


Red.:   Natuurlijk heeft de steun in de vorm van geld en wapens niets te maken met het stichten van islamitische scholen. Ook is de oprichting van de Taliban een zaak van de Pakistani en Afghanen zelf geweest - de Russen waren toen al enige jaren weg.
  'Inmiddels - na 25 jaar - is een hele generatie Pakistanen en Afghanen opgegroeid in een schoolsysteem dat doorspekt is met islam. Dat heeft hun denken geradicaliseerd. Met sommige van mijn studenten valt niet meer redelijk te praten. Ze verklaren alles louter vanuit de islam. Waarom de VS zich met Pakistan bemoeien? 'Omdat ze de islam willen vernietigen', zeggen ze dan. Er is weinig ruimte om andere verklaringen te bespreken.
    'Lees een Pakistaanse krant of praat met jonge studenten en je zult merken dat hun analyse van de problemen in de regio volstrekt onrealistisch is.'

Is dat de reden dat de Taliban en Al Qaida zo populair zijn onder Afghanen en Pakistanen?
'Ja, het islamitisch staatsonderwijs speelt een grote rol. Daarnaast zijn media geïslamiseerd en hebben islamitische groeperingen voet aan de grond gekregen door jarenlange financiële steun. Ze profiteren ook van de grote armoede. Het is makkelijk om rekruten te vinden.
    'De islamisering van het onderwijs moet niet worden onderschat. Het is een misverstand in het Westen dat radicale moslims ongeletterde mensen van het platteland zijn. Universitair geschoolde studenten zijn ook in grote mate geïslamiseerd en geradicaliseerd.
    'Zo'n 75 procent van de afstudeerscripties die ik lees, begint tegenwoordig met twee alinea's dankwoord aan Allah. 25 jaar geleden gebeurde dat niet. Toen bedankte een student gewoon zijn hoogleraar en ouders.
    'Dat het geloof zo sterk is doorgedrongen in de denkwereld van jonge academici vind ik alarmerend. Dit is een serieuzer probleem dan de militante groeperingen zelf. Misschien steunen jonge academici de Taliban niet, maar ze hebben er wel sympathie voor.'    ...

    Een voorbeeld van de verzachtende" invloed van opleiding op moslims:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2011, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Britse moslims de cel in voor mishandelen leraar

Tussentitel: Niet-moslim gaf meisjes les in religies tot woede van fanatici

Een Londense rechter heeft vier Britse moslims veroordeeld tot gevangenisstraffen van minimaal vier jaar wegens het ernstig mishandelen van een godsdienstonderwijzer. De 38-jarige Gary Smith liep afgelopen zomer onder meer een gebroken schedel op toen het viertal hem met een ijzeren staaf, een mes en bakstenen aftuigde.
    Ze vonden het kwalijk dat hij als niet-moslim religie doceerde op een school voor moslimmeisjes in Bow, een wijk in Oost-Londen. De politie was de vier op het spoor gekomen omdat één van hen door de geheime dienst werd afgeluisterd op verdenking van terroristische activiteiten.
    Smith doceert al acht jaar over het christendom, de islam, het hindoeïsme en andere wereldreligies op de Central Foundation Girls' School. Tevens bespreekt hij in zijn lessen ethische vraagstukken omtrent abortus, euthanasie en de positie van vrouwen in de samenleving.
    ...  Hij werd echter gehaat door de vier mannen, die hem in de ochtend van 12 juli 2010 in een straat nabij de school probeerden dood te slaan. Het slachtoffer bleef twee dagen lang buiten bewustzijn en is nog steeds herstellende. Smith onderging drie operaties, maar zal voor de rest van zijn leven een twaalf centimeter lang litteken tussen zijn mond en nek houden. Zijn moeder herkende haar toegetakelde zoon aanvankelijk niet.
    Eén van de vier, de 26-jarige sociaal werker Akmol Hussein, zei kort voor de aanval: 'Dit is de hond die we willen slaan, die we willen doden.' Volgens hem 'bedierf' Smith de geest van 'onze zusters'.
    Na de overval op de docent bedankten ze Allah voor de 'succesvolle' uitvoering van hun plan.
    Hussein ... moet voor onbepaalde tijd in de cel blijven, met een minimum van vijf jaar. Hetzelfde geldt voor de even oude Azad Hussain, die in de financiële wereld werkt. De twee anderen, een 19-jarige techniekstudent en een 27-jarige buschauffeur, kregen iets lichtere straffen.   ...


Red.:   Zoals gezegd: onder dit soort lieden zit een hoog percentage hoger opgeleiden - in dit geval drie op de vier.
    Het is eindelijk enigszins bespreekbaar:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2011, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Londen: debat over extremisme niet in academie

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May vindt dat universiteiten te laks optreden tegen moslimextremisme. Volgens de Conservatieve bewindsvrouw is het voor radicale moslims te gemakkelijk om de academiegebouwen te benutten voor de werving en selectie van terroristen. Belangenvereniging Universities UK verwerpt de beschuldiging ten stelligste.
    De universiteiten hebben echter de schijn tegen. Bij vrijwel elke terroristische daad is iemand betrokken geweest die studeert of heeft gestudeerd op een Britse universiteit.
    De man die de lijnvlucht Amsterdam - Detroit wilde opblazen, Umar Adbulmuttalab, was voorzitter van de Islamic Society op University College London. Bin Laden-adept Abdur Green geeft regelmatig opruiende lezingen op Londense universiteiten.   ...


Red.:    Natuurlijk zijn verwijten richting de universiteiten zelf secundair. Het betreft hier de schuld van moslims. En hoe vel of weinig het er zijn doet er niet:
  In de ogen van professor Anthony Glees, directeur van het Centre for Security and Intelligence Studies aan de Universiteit van Buckingham, is het gevaar reëel. 'Het gaat niet om veel mensen. Maar dat is ook niet nodig voor aanslagen en er gebeurt genoeg in de wereldpolitiek om radicalen aan te zetten tot terreurdaden.'

Samengevat: het zijn er te veel.
   Natuurlijk is er wel een niet-islamitische nevenoorzaak: het gedogen van moslim-activisten op de universiteit en het land:
  Volgens de universiteiten vallen ook die radicale ideeën echter onder de vrijheid van meningsuiting, en moet pas bij haatzaaien worden opgetreden. Ze zijn terughoudend nadat de politie in Nottingham drie jaar geleden een student en zijn begeleider arresteerden. De twee Britse moslims hadden een Al Qaida-handboek afgedrukt, naar eigen zeggen voor onderzoek. Na protesten werden ze niet vervolgd.

Zowel de activistische radicalen als degen die namens hen protesteerden hadden natuurlijk gewoon het land uitgezet moeten worden, wegens sympathiseren met een terroristische organisatie.
    Ook als het om gewone moslim-tradities gaat, maakt opleiding niets uit:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Reportage | Vlak voor hoorzitting laait discussie over godsdienstvrijheid versus dierenwelzijn op

Onverdoofd vlees smaakt ook beter

Hoofdpijn krijgen zijn klanten van het debat over de rituele slacht, zegt slager Mimoun Elmahdaoui. ...
    'Schokkend', vindt El Bekkay, een Marokkaan die tijdelijk in Amsterdam is voor zijn master Engels, de Kamermeerderheid voor zo'n verbod. 'Verdoofd vlees is haram, verboden voor moslims. Ik heb Nederland altijd gezien als een rechtstaat, die vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel heeft. In Marokko hebben we geen gelijke rechten. Moslims in Nederland straks ook niet meer. Want de vrijheid van slagers en consumenten om halalvlees te verkopen en te eten verdwijnt.'    ...


Red.:    De opleiding heeft kennelijk alleen het effect dat de stilzwijgende dwarsigheid verandert in sprekende propaganda en leugens - de vrijheid van ritueel slachten is natuurlijk van dezelfde orde als de vrijheid van rituele kindermoord.
    Je hebt zelfs speciale instellingen voor radicale hoger-opgeleiden:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Verblijfsstatus 'radicale islamist' stuit op verbazing en onbegrip

Tussentitel: In Madrid opgepakte Hassan B. hoorde in Marokko doodvonnis

Hoe kan een Marokkaanse islamist, betrokken bij een beweging die geweld niet schuwt, in recordtempo in Nederland een asielstatus hebben gekregen? De in Gouda woonachtige Hasan B. (44) werd in 1985 in Marokko ter dood veroordeeld.   ...


Red.:    Heel gewoon: in Nederland krijgen alle Marokkanen in recordtempo een verblijfsvergunning. iets anders is namelijk discriminatie.
  Hasan B. leefde tot 2005 in ballingschap in Libië, kreeg in datzelfde jaar politiek asiel in Nederland en is meteen begonnen met lesgeven aan de Islamitische Universiteit van Europa in Rotterdam. ...
    B. is op 21 juli op verzoek van de Marokkaanse autoriteiten gearresteerd in Madrid. Marokko heeft om zijn uitlevering gevraagd. ...
    ... Hij was betrokken bij de Chebiba Islamia (Islamitische Jeugd), een in 1969 opgerichte ondergrondse beweging die met geweld de islamitische staat in Marokko wil vestigen. De Spaanse krant El Pais, die op 30 juli over B.'s arrestatie berichtte, meldt dat hij de secretaris-generaal in ballingschap is van die beweging.    ...
    Een van de oprichters van Chebiba Islamia, Abdelkrim Motii, was aanvankelijk naar Saoedi-Arabië gevlucht. In november 1979 was Motii betrokken bij de aanval op de Grote Moskee van Mekka door een groep Saoedische, Marokkaanse en Tunesische fundamentalisten. Hij dook vervolgens onder in Libië.
    Daar studeerde B. in 1992 af in Arabische taal en letterkunde. Hij volgde een jaar Turkse lessen in Istanbul. En gaf, tot zijn vlucht naar Nederland, lessen Arabische taal en godsdienstwetenschappen aan de Cordoba en Alquds universiteiten in Libië.    ...
    Het bestuur van de Islamitische Universiteit van Europa zegt niet op de hoogte te zijn van B.'s arrestatie. 'We zijn compleet verrast', zegt een woordvoerder. B. staat nog steeds ingeroosterd. Het nieuwe studiejaar begint op 12 september.

Daar zitten er dus ongetwijfeld nog veel meer. Overigens geeft de website van dit instituut van religieus radicalisme ook zijn volledige naam: Hasan Bakir.
    Studenten aan een uninersitiet zijn natuurlijk hatsikke verlicht - zker als het een Vrije Universitiet is, en in de meest verlichte stad van Nederland: Amsterdam:


Uit: De Volkskrant, 17-02-2012, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Omstreden al-Haddad mag spreken in De Balie

De omstreden Britse islamitische rechtsgeleerde Haitham al-Haddad ...
    De Vrije Universiteit besloot woensdag het geplande debat met al-Haddad te annuleren. De shariageleerde zou vrijdag en zaterdag deelnemen aan een symposium van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam in een collegezaal in het hoofdgebouw van de VU. ...


Red.:   Ga maar googlen op die Haddad: een extremist van het zuiverste water, vol weerzinwekkende opvattingen. Uitgenodigd door de hoogopgeleide studenten van de VU te A. De hoogopgeleide islamitische studenten ...
    Uit een bericht over een andere terrorist:


Uit: De Volkskrant, 30-03-2012, van correspondent Ariejan Korteweg

Merah had nog een tweede handlanger

Abdelkader Merah, de oudere broer van de Franse scootermoordenaar, heeft bekend dat er een tweede handlanger in het spel is geweest. ...
    Donderdag begon het proces tegen Adlène Hicheur (35), een als briljant omschreven natuurkundige van Algerijnse komaf. Die had in 2009 intensief mailcontact met een moslimextremist, waarin hij hem mogelijke doelwitten voor aanslagen in Frankrijk voorstelde.


Red.:    Wie niet ... Oh nee, het zijn ze niet allemaal. Maar het zijn er wel veel en veel teveel.
    Het soort opleiding doet er ook absoluut niet toe:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2012, ingezonden brief van Wichert van Dijk, Utrecht

'Geloofsijver gaat te ver'

Eerst was ik verbaasd, later geïrriteerd en na de berichten over het SCP-rapport over toenemende islamisering onder jonge moslims in deze krant wist ik waarom.    ...
    De Monumentenwacht beijvert zich om studenten bouwkunde kansen te geven kennis te maken met dit interessante werkveld. Vorige week meldde zich een mbo-student, laten we hem maar Ali noemen, voor een stage.
    Wij lieten de student, conform onze gewoonte, eerst een dagje meelopen met een proefinspectie om te bezien of hij bijvoorbeeld hoogtevrees had en of hij wel beschikte over de door ons gewenste nieuwsgierigheid naar het werk. Met andere woorden: kijkt de jongen of het meisje wel goed uit zijn doppen? Conclusie na afloop: lijkt een geschikte stagiair. De Stichting bood hem daarop een stageplek. Toen luidde het antwoord: 'Ik zie ervan af want het stuit me als moslim tegen de borst om kerkgebouwen te moeten betreden en inspecteren.'    ...


Red.:   Er is echt maar één oplossing: ze collectief het land uitzetten. want er zullen anders steeds meer mensen komen die zo reageren:

  Een toekomstig bouwkundige inspecteur in een rol als weigerambtenaar ? Het moet niet gekker worden!

En ze na de zoveelste klacht over "geen kansen krijgen" ze het land uittimmeren.
    Het begint al op basisniveau:


Uit: De Volkskrant, 08-02-2013, column door Nausicaa Marbe

Excellente segregatie

Bij de scholen die van staatssecretaris Dekker het predikaat 'excellent' kregen, zitten twee islamitische basisscholen. Daar worden uitzonderlijke leerresultaten bereikt. Deze inhaalslag is te prijzen.    ...


Red.:    Marbe is iets ontgaan. Het prestatieniveau wordt gemeten door het niveau van uitstroom te vergelijken met het niveau van de ouders. Daar waar dat laatste voor een flink deel slaat op halve en hele analfabeten, is iedere verwarring op matig Nederlands niveau al excellent in deze meting. Het echte niveau kan je afleiden uit de rest van het verhaal.
  Maar hoe excellent zijn zulke religieuze scholen verder in de vorming van het kind? De vraag is legitiem, omdat islamitische scholen vooral negatief in het nieuws kwamen en dat niet alleen door bedroevend onderwijs.
    Volgens AIVD-rapporten zaten in het bestuur van 20 procent van die scholen lieden die gelieerd zijn aan organisaties als de Moslimbroederschap en Hamas. 40 procent van die scholen hangt een orthodoxe islam aan. En dan zwijgen we nog over berichten van lijfelijke straffen of besturen die met voor de scholieren bestemde subsidie zichzelf op reizen naar Mekka trakteerden.
    ... wat zijn de doelstellingen van de 'islamitische grondslag' in 2013 precies?
    Wie in de schoolgidsen iets over het geloof verwacht, over de rol ervan in de intellectuele en psychologische ontwikkeling van het kind en het wereldbeeld dat het krijgt, treft er nauwelijks iets. De scholen zijn islamitisch, lees ik, om hun 'pedagogische filosofie'. En dan komt iets dat iedere Hollandse heikneuter had kunnen bedenken als hij om subsidie verlegen zit: het kind staat centraal, het mensbeeld is positief, de opvoeders zijn voorbeeldig. Het unieke kind moet zich optimaal en zelfstandig ontwikkelen, met vaardigheden voor actief burgerschap in de multiculturele maatschappij waarin tolerantie voor verschillende waarden en normen voorop staat.
    Nog steeds niets over het geloof ...
    Hoe minder zo'n school vertelt, hoe meer vragen. Als de kinderen unieke individuen moeten worden, waarom moeten ze dan vanaf groep vijf een hoofddoek dragen? Waarom wordt binnen die vrijheid dan een 'godsdienstige identiteit' bevorderd? Als het kind zich veilig moet voelen, waarom linkt de school naar sites met smeekbeden waarin het hellevuur sinister figureert? Hoe levert dit een leven op zonder angsten, trauma's, godsdienstwaanzin en wantrouwen jegens andersdenkenden? En wat te doen met zonden waar Allah geen vergeving voor kent?
    In deze context is het lastig praten over afvalligheid, kritisch denken of respect voor het areligieuze kind. Ook hoorde ik op een schoolfilmpje een ouder meisje beweren dat 'als je naar een school gaat van niet je eigen geloof, dan word je buitengesloten, dan ga je iets doen waar je je niet prettig bij voelt'. Adieu, training actief burgerschap: als een toefje niet-islamitisch Nederland direct onprettig aanvoelt. Toch heb ik meer sympathie voor de eerlijkheid van zo'n meisje, dan voor de geaccepteerde leugen dat je op dezelfde school én religieus kunt indoctrineren én kritisch denken en tolerantie kunt stimuleren.

Het is helder: deze scholen leiden op tot religieuze achterlijkheid. Daar komen halfopgeleiden vanaf, die zullen bemerken dat ze door zeer foute culturele houdingen ondanks beheersing van taal en rekenen niet mee kunnen komen. Dat brengt nog vele grotere gevaren met zich mee dan de echte analfabeten. Hieronder zitten de toekomstige Mohammed Atta's, die vliegtuigterrorisme kunnen plannen.
    De Volkskrant voerde twee weken een rubriek Hoe goed gaat het met Nederland? En dus ook met een aflevering over allochtonen. Pardon: nieuwe Nederlanders. Natuurlijk viel de keus op een hoger opgeleide:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2013, door Janny Groen

Hoe goed is ... de nieuwe Nederlander

'Er wordt zoveel geld weggegooid'

Theedrinken met allochtonen heeft geen zin, zegt Chahid el Haddouti. Ze keihard aanpakken ook niet. Je moet ze goed voorlichten en aan het werk zetten.Red.:  Waarop Hans Teeuwen zou antwoorden: "Ik moet helemaaal niks!!!" uitleg of detail . Als er klachten zijn, is er de uitgang richting Marokko. En klachten zijn er:

  Mijn vader zat in Nederland. Hij was als 17-jarige door de 'slavenkeuring' gekomen. ...
    Ik ging naar de schakelklas. De meeste leerlingen kwamen uit de Rif.
    De leerkrachten gingen ervan uit dat niemand geschoold was. Ik was dat wel. Pijnlijk is dat iedereen automatisch vmbo-advies kreeg. Ik ben braaf gegaan, had geen idee wat dat was, vmbo.

Vmbo ... Oh, ja, die schoolrichting die verziekt is door achterlijke allochtone instroom.
    De tijd verliep prima voor onze nieuwkomer:
  De jaren negentig heb ik als heel fijn ervaren. Eerst woonde ik in Vreewijk. ... Later verhuisde ik naar Korte Akkeren...

Voor de autochtone Nederlander iets minder:
  ... Vreewijk. Dicht tegen de, vanwege het busincident, beruchte wijk Oosterwei aan. .. Korte Akkeren, de wijk ..... Een Gouwenaar werd daar zwaar mishandeld door een groep Marokkaanse hangjongeren.

En toen, geheel plotseling en zonder aanleiding:
  Maar aan het eind van dat decennium begon het maatschappelijke klimaat te kantelen. Pim Fortuyn kwam op. Paul Scheffer publiceerde zijn essay Het multiculturele drama. Als jonkie werd ik door moskee Nour, waar ik werkte als vrijwilliger bij de huiswerkbegeleiding, naar voren geschoven om in debat te gaan met Scheffer. Shocking vond ik zijn constatering toen.

Het is tenslotte iets heel anders als iemand van je eigen groep, Riffijnen, mishandeld wordt, als dat het een gewone ongelovige Nederlander is. Als er ook maar een enkele mishandeling van een Riffijn had plaatsgevonden, hadden we dat hier met hoofdletters vernomen. Want het volgende incident herinnert de hoger opgeleide Riffijn zich nog prima:
  Jarenlang was ik straathoekwerker in Gouda. Maar met het jongerenwerk heb ik het helemaal gehad. Althans zoals het nu werkt in Gouda. Er worden spelletjes gespeeld, angst voor een baantje gaat boven het welzijn van jongeren. Ik nam het eens op voor een groep van zes jongeren, vier Marokkanen, twee Surinamers. Ze waren 16 en 17 jaar en van school getrapt, omdat ze hadden gevochten.
    Dat gebeurde in de examenperiode. Met collega's heb ik toen uitgezocht dat het niet mag: examenkandidaten de toegang weigeren. Er moest toch een andere oplossing te vinden zijn. Die opstelling van mij werd niet gewaardeerd. Ik moest mijn excuses aanbieden van mijn directeur, die vreesde dat zijn subsidie op het spel zou komen te staan. Ik heb ontslag genomen. Voor mij was het een morele zaak.

Tja ... Voor ons is de zware mishandeling van die Gouwenaar een morele zaak, maar daaraan is het voor een Riffijn bijzonder makkelijk voorbijgaan:
  Gouda werd na de rellen in Oosterwei bestempeld als 'Marokkanengemeente' en heeft veel extra geld gekregen van het Rijk om criminaliteit, werkloosheid, schooluitval, overlast aan te pakken. Maar kan de gemeente concrete resultaten tonen? Wie zijn precies waarmee geholpen? Ik heb nog geen resultaten gezien.

Maar deze Riffijn heeft wel één ding dat voor hem spreekt:
  In 2006 ben ik een autoverhuurbedrijfje begonnen in Tanger. Ik denk erover te settelen in Marokko. Daar word je met rust gelaten, mag je moslim of westerling spelen, kan je jezelf zijn. Natuurlijk speelt het mooie weer ook mee.

De kleine commercie. De enige economisch activiteit waar dat soort landen zelfstandig in staat is. Vanwege een vrijwel totaal ontbrekende effectieve sociale houding.
    Want:
  ... door al die negativiteit, door dat gemier en gezeur over Marokkanen en moslims, voelen zelfs de hoogopgeleiden zich hier niet thuis. Dat geldt ook voor mij.

En door al die negatieve Riffijnen, laag en hoger opgeleid, voelen Nederlanders zich niet meer thuis in Nederland.
    Opleiding: het is de oplossing van niets, als er fundamentele culturele verschillen zijn.
    Niets is zo helder als een eenduidige keuze. Die gelegenheid deed zich voor het de ophef-veroorzakende zaak van de moord op "de grensrechter":


Uit: De Volkskrant, 12-03-2013, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Verdachten doodschoppen grensrechter blijven vast

De zeven verdachten van betrokkenheid bij de dood van de Almeerse grensrechter Richard Nieuwenhuizen blijven vastzitten. Dit oordeelden de rechters maandag in de eerste regiezitting van de zaak.


...    De grensrechter van de Almeerse club Buitenboys overleed op 3 december, nadat hij de dag ervoor na een wedstrijd ernstig was mishandeld door een aantal leden van het B1-elftal van Nieuw Sloten. Trappen tegen zijn hoofd zouden hem fataal zijn geworden. Zes spelers van 15 tot 17 jaar van het Amsterdamse elftal en een vader (50) van een van hen zitten sinds december vast. Eén van de verdachten is vrijgelaten.    ...


Red.:   Voornamelijk Marokkanen en een enkele Antilliaan.
    Op deze eerste berichten volgden een enorme hoeveelheid ophef. De collega's op het schoolplein vonden dat er eigenlijk niets aan de hand was, en dat ze meteen vrijgelaten moesten worde. Ook bleek al snel dat ze ook de omliggende buurt van de school terroriseerden. Het Nederlandse parlement moes wel toestemmen in een debat over het wat men tot nu toe naarstig had vermeden te benoemen: het Marokkanenprobleem.
    Waarop dus het moment van kiezen aanbrak: de kant van de Nederlandse beschaving, in de vorm van een redelijke debat over dit nu voor iedereen zichtbare probleem, of die van de Marokkaanse kopschoppers. De uitkomst was volkomen duidelijk. Op één of twee uitzonderingen na, koos men universeel voor de eigen kopschoppers boven de Nederlandse beschaving - bijvoorbeeld (bijna) alle "openbare" en hogeropgeleide Marokkanen: uitleg of detail (Abdelkader Benali), uitleg of detail (Hasna El Maroudi), uitleg of detail (Mohamed Rabbae), uitleg of detail (Hassnae Bouazza), uitleg of detail (Abdelkarim El-Fassi),  uitleg of detail (Laila Ezzeroili), uitleg of detail (Malika el Allaoui), uitleg of detail (Mucahid Aniki) (overigens: sommigen hebben dubbele entries - men was totaal over de rooie).
    Maar dit slechts een specifiek voorbeeld van een continu doorlopend proces:


Uit: De Volkskrant, 05-10-2013, door Janny Groen

Discriminatie | De getinte risicoprofielen van de politie

Zwarte in chique auto: aanhouden

Bij verkeerscontroles pikt de politie ze eruit: Marokkanen, Antillianen en andere niet-blanke weggebruikers. Verdacht op basis van uiterlijk. Hoe is deze discriminatie te voorkomen?


... als jongetje aan het voetballen was op een pleintje en in zijn eigen buurt werd aangesproken door een politieagent. 'Wat doe je hier?' Zo'n vraag wordt niet gesteld uit nieuwsgierigheid, zegt de Turks Nederlandse cultureel antropoloog Sinan Çankaya (31), die opgroeide in de Nijmeegse achterstandswijk Hatert. Die komt altijd voort uit achterdocht.    ...


Red.:   Nee. Achterdocht zou het zijn als de misdragings- en misdaadcijfers gelijk waren. Die misdragings- en misdaadcijfers zijn niet gelijk, en zelfs sterk verschillend uitleg of detail . Dus is het preventie.

  Agenten onderschatten de uitwerking van zo'n actie en vooral van preventief fouilleren. Voor hen is dat routine.

Klopt. Want het is ook gebleken te werken. Die uitwerking waar islam- en allochtonenapologeet Groen op doelt, is deze:
  Het is een van zijn meest vernederende ervaringen.

'Vernedering' is ene gevoel - niet een ervaring. Hij kweekt maar een ander gevoel bij de ervaring. Het gevoel van veiligheid omdat zijn pleintje kennelijk veilig wordt gehouden van tuig. Dat gevoel van vernedering heeft niets op zich met dat fouilleren te maken, maar met de kennis dat die agent daar fouilleert, omdat door allochtonen veel ge-misdraagd wordt. Het is die kennis van het behoren tot een groep van misdragers, die vernederend is;
  'Hij ziet mij als Marokkaans tuig'

En dat is jammer voor hem, maar dat is zijn eigen schuld. Hij leert die etnische solidariteit met lui die niet deugen maar af.
    Waarna er nog een reeks van dit soort gevallen volgt. En met die reeks in de hand kan simpel aangetoond worden dat bovenstaande analyse klopt. Want daarvoor hoef je alleen maar de personalia na te gaan:
  Turks Nederlandse cultureel antropoloog Sinan Çankaya (31) ... Mousa Sealiti (39) ... zijn vrouw Saloua (35) ... had haar opgehaald van haar werk in het Bronovo ziekenhuis ... PvdA-raadslid en ooggetuige Youssef el Messaoudi had een foto rondgestuurd van een agent die twee Marokkaanse jongens 'zomaar' aanhield ... 'Zo, er wordt ook iemand wakker', reageerde Abdelkarim el-Fassi op de website Wijblijvenhier. Zelf was hij ook net preventief gefouilleerd. ...'Incidenten als die in Amersfoort gebeuren elke dag', zegt sociologe Sophie Gunnink ... Gunnink besloot tot haar onderzoek, nadat ze een allochtone studiegenoot had horen vertellen over zijn frustrerende ervaringen. Hij voetbalde bij Sparta, kon zich een Audi permitteren, maar werd bijna wekelijks van de weg geplukt. ... 'Zelf ben ik ook geregeld aangehouden op basis van mijn uiterlijk. Ik weet hoe het voelt', zegt voorzitter Aissa Zanzen van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). ... Ibrahim Wijbenga, jongerenwerker in Amsterdam en CDA-raadslid in Eindhoven. 'Met de voorzitter van de Stichting Jongeren aan Zet liep ik door de Haagse Schilderswijk. Ik in pak, hij een joggingsbroek. Ik maakte een foto van een theehuis, toen werden we opgepakt en naar het bureau gebracht. ... Gerald Roethof (40), advocaat met Surinaamse achtergrond. 'Ik houd van dure auto's, heb een cabrio, Mercedes S-klasse. Ik woon in de Bijlmer. Vrijwel alle agenten kennen mij, ze laten me met rust. Maar onlangs werd ik aangehouden door twee nieuwe agenten. Ik was verdacht, een zwarte man in een chique auto. ... Mehmet Sari (38), juridisch adviseur van Turkse komaf. 'Ik had een conflict met een verzekeringskantoor en zei: ik ga niet weg voordat het is opgelost. Werd er meteen een politieagent bij gehaald ... Wesley (23), Marokkaans Nederlandse student psychologie. 'Dit voorjaar wandelde ik met een vriend door de Haagse wijk Wateringse Veld. Toen we terugliepen naar de auto werden we aangesproken door agenten. Onze identiteitspapieren werden nagetrokken.

En voor al deze personen geldt: het zijn hogeropgeleiden. Die kunnen weten hoe het werkt. Maar die kennelijk niet willen weten hoe het werkt - ondanks het feit dat ze alles aan Nederland te danken hebben. Die dus de loyaliteit met de eigen etnie verkiezen boven een fatsoenlijke samenleving. En daardoor dus volop bijdragen aan het gevaar dat de niet-hogeropgeleide groep vormt. En misschien, door hun betere verbale vaardigheden, nog wel gevaarlijker is. Want Nederlanders hebben grondig de pest gekregen aan hun voortdurend beleden solidariteit met het tuig uitleg of detail .
    En een bevestiging van wat iedereen met enig gezond verstand allang wist vanuit ervaringen uit het buitenland:


Uit: Elsevier, 05-07-2014, door Nikki Sterkenburg

Radicalisering / Jihadistische sympathisanten werden lang weggezet als kansloze jongeren zonder opleiding. Dat beeld kantelt, ook bij de AIVD.

Bewuste radicalen

De moslimgemeenschap is het contact met jihadsympathisanten kwijtgeraakt . Jihadisten die geweigerd worden in de moskee of op sociale media, organiseren zichzelfRed.:   Dat 'weggezet' in de kop is natuurlijk onzin - dat argument van 'kansarm" was slechts een smoes om de schuld in de schoenen van Nederlanders te kunnen schuiven. De aanslagplegers van 9/11 en in :Londen waren redelijk opgeleide jongeren. Net als die van Boston 2013.

  Jihadisme als ideologie is geen voorbijgaande hype, maar een blijvend fenomeen. Dat concludeerde AIVD-topman Rob Bertholee deze week op een persconferentie waarin de nieuwe nota Transformatie van het jihadisme in Nederland werd gepresenteerd. De nota biedt een nieuwe visie op jihadisten van eigen bodem.
    Na de arrestatie van de Hofstadgroep in 2005 leek het er lange tijd op dat het polderjihadisme was uitgestorven. Maar in 2014 spreekt de AIVD van een zeer zorgelijke situatie, met 130 uitreizigers naar Syrië en Irak, honderden openlijke sympathisanten die zich actief inzetten voor de jihadistische beweging, en daaromheen nog eens duizenden niet-actieve sympathisanten.
    Waar zij voorheen vaak werden gezien als geïsoleerde kansloze jongeren die weerloze prooien waren voor radicale haat-imams, wordt nu het beeld geschetst van een zelfverzekerde groep die zichzelf radicaliseert en die bewust de Nederlandse rechtsstaat afwijst.

En driekwart van de moslims steunt hun zaak:


Uit: Volkskrant.nl, 28-05-2013, door Janny Groen uitleg of detail

Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden

Bijna driekwart van de Nederlandse moslims vindt het prima dat Nederlanders naar Syrië vertrekken om mee te strijden tegen het regime van Assad. Die jongens doen wat de Verenigde Naties nalaten: actief steun verlenen aan de opstandelingen, vinden zij.


Door een overgrote meerderheid (73 procent) van de moslims worden de Syrië-gangers zelfs gezien als helden. ...


Red.:   De enig mogelijk reactie hierop is volkomen duidelijk: remigratie. Of netter: repatriëring.
    En hier het definitieve bewijs:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2014, door Koen Kluessien, student Holocaust- en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Strijd tegen IS

Je moet jihadisten juist recht in de ogen kijken


Terwijl het geweld in Irak en Syrië voortwoedt weigert een aantal Europese overheden in te grijpen. Intussen is de Nederlandse regering druk met symptoombestrijding. Sinds de video's van de onthoofdingen van de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Scotloff door de Islamitische Staat (IS) verspreid werden over het internet, is de overheid in actie gekomen.
    ... Nederland ziet zich genoodzaakt zich te verdedigen tegen de constante aanwas van de online IS-propaganda. Het is de vraag of de overheid een kans maakt.
    IS-jihadi's maken veel gebruik van Twitter en YouTube en beide media hebben hun uiterste best gedaan, met weinig resultaat, de profielen die haat zaaien te blokkeren. Voor elk geblokkeerd profiel verschijnt een aantal andere en zelfs al wordt een profiel geblokkeerd, de link uit het bericht kan tot in de eeuwigheid verder worden gedeeld. De Nederlandse overheid lijkt weinig te hebben geleerd van Twitters worstelingen met de doortrapte manier waarop IS omgaat met social media.    ...
    Volgens J.M. Berger, specialist in het monitoren van extremisten op social media, zou de online propaganda van IS niet onderdoen voor de beste social media-marketingexperts ter wereld. De plotselinge naamsverandering van ISIS naar IS zou dit al laten zien.
    Eén van de manieren waarop IS structureel tweets de wereld in stuurt is middels een speciaal hiervoor ontwikkelde applicatie - The Dawn of Glad Tidings - die, eenmaal vrijwillig op een telefoon gezet, Twitters spamfilters kan omzeilen en soms wel veertigduizend tweets per dag kan versturen. ...
    ... wie zit er achter deze ingenieus georkestreerde digitale oorlog? Geen doorgedraaide terroristen die vanuit hun grot wat met kalasjnikovs en zwaarden naar de camera zwaaien, maar veelal hoogopgeleide westerse moslims die heel goed weten wat ze doen.
    Veel IS-leden kunnen overweg met Photoshop en andere Adobe-programma's, sommige zijn zelfs professionele graphic designers. Bovendien zijn er veel jonge westerse jihadi's die opgegroeid zijn in een digitaal tijdperk en simpelweg overweg kunnen met computers. Zo is het Letse 'Ask.fm' nog niet heel populair in Nederland, maar wordt het al veel gebruikt door IS-strijders.    ...


Red.:   Het zijn niet de lager- maar juist de hogeropgeleiden die de kern van het gevaar van de moslimterroristen en moslimsbarbaren vormen. Het gevolg van twee decennia niet ingrijpen. Leidende tot de situatie:

  De afwezigheid van internationale samenwerkingsverbanden is verontrustend want de politie heeft gewoonweg niet de mankracht om alle online-jihadisten aan te pakken.

Waaruit natuurlijk slechts één enkele conclusie volgt, die je natuurlijk niet in de Volkskrant kwijt kan - hier is de laatste zin en conclusie van het artikel:
  De overheid zal niet kunnen wegkijken, maar moet IS recht in de ogen kijken en de extremisten bestuderen.

Je kan het mes van de censor, of de zelf-censor, erbij zien zwaaien. Want natuurlijk leidt dit ...:
  ... wie zit er achter deze ingenieus georkestreerde digitale oorlog? Geen doorgedraaide terroristen die vanuit hun grot wat met kalasjnikovs en zwaarden naar de camera zwaaien, maar veelal hoogopgeleide westerse moslims die heel goed weten wat ze doen.

... tezamen met dit:
  de politie heeft gewoonweg niet de mankracht om alle online-jihadisten aan te pakken.

... tot dit:
  Zowel de zwaar overlast-gevende en criminele laagopgeleide als de terreur-gevaarlijke hogeropgeleide moslims zijn een dodelijk gevaar voor de hele maatschappij en moeten onmiddellijk uitgezet gaan worden

Zegt iedere vorm van redelijkheid en gezond verstand.
    Ach jee ... De beerput gaat bijna helemaal open:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2015.

Syriëgangers niet uit onderklasse

Hoe beter jongeren zijn geïntegreerd, hoe groter de kans dat zij radicaliseren

Marion van San, hoofdonderzoeker Risbo Eramus Universiteit Rotterdam in
De Standaard

Het debat over de beweegredenen van geradicaliseerde jongeren die afreizen naar Syrië of Irak wordt gedomineerd door stereotypen. Westerse jongeren die zich aansluiten bij de gewapende strijd in Syrië zijn lang niet altijd mensen met een lage sociaal-economische status, kanslozen en gefrustreerden. Voor de discriminatie of kansloze positie in onze samenleving die vaak als verklaring wordt gebruikt, bestaat nauwelijks bewijs, betoogt radicaliseringsonderzoeker Marion van San van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
    Van San gaf gisteren voor het Vlaamse parlement haar visie op de Syriëstrijders. Onder de jihadisten bevinden zich wel mensen met een lage sociaal-economische status, schrijft ze, maar die achtergrond kan niet als oorzaak worden aangemerkt. Was dat wel zo dan zouden er veel meer extremisten zijn uit de relatief grote groepen kansarmen.
    De groep die vertrekt is veel diverser. Er zijn voorbeelden bekend van mensen uit hogere klassen, denk aan de aanslagplegers van 9/11, en veel extremisten zijn afkomstig uit de middenklasse.     ...


Red.:   We zijn er bijna: hoe hoger opgeleid, hoe gevaarlijker ...
    En hier zij we er helemaal:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2016, door Margreet Vermeulen

Op zoek naar de wortels van het kwaad

Het brein van de terroristen

Bommenleggers, koppensnellers, schutters die hun kalasjnikovs op terrasjes leegschieten - wie in staat is tot zulk bruut geweld, kan geen normaal mens zijn. Of toch? Wetenschappers ontrafelen een ongemakkelijke waarheid.


Wat bezielt een ogenschijnlijk normale puber zijn studie af te breken en naar Syrië af te reizen om even later op te duiken als IS-beul in een bloederig propagandafilmpje? ...
    Om met de meest voor de hand liggende drijfveer te beginnen: armoede en uitzichtloosheid. Een 'mythe' die allang is doorgeprikt, zegt Bakker van het Centrum voor Terrorisme. 'Als je ziet waar terreurgroepen actief zijn, is dat niet per se in de armste landen. En de gemiddelde terrorist is geen laagopgeleide loser.' De Amerikaanse forensisch psychiater Marc Sageman pluisde in 2004 het verleden na van vierhonderd extremisten van verschillende terreurgroepen en concludeerde dat ze overwegend (90 procent) uit stabiele middenklassegezinnen kwamen. Tweederde had gestudeerd.    ...


Red.:   Hoe hoger de opleiding, hoe groter de kans op terrorist worden. Conclusie: er is maar één oplossing voor het gevaar (je mg mensr niet dwingen hun geloof af te zweren): remigratie.
    Cijfers:


Uit: ibtimes.co.uk, 26-11-2015. By Mary-Ann Russon uitleg of detail

Engineers of jihad: Why are so many engineers becoming Islamist terrorists in the Middle East?


Researchers from the European University Institute in Italy have found that a surprisingly large number of Islamic terrorists have engineering degrees – in fact, more than twice as many members of these terrorist groups have engineering degrees rather than degrees in Islamic Studies.
    Renowned sociologist Diego Gambetta and associate professor Steffen Hertog have painstakingly gathered together data about the backgrounds of individuals belonging to a range of different terrorist groups in the Muslim world, and their research has revealed an interesting pattern.
    Their findings are to be published in a new book entitled Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and Education that will be published in March 2016. The book builds on their previous paper Why are there so many Engineers among Islamic Radicals? that was published in the European Journal of Sociology in November 2009.    ...


Red.:   Opmerkelijk. Helaas geen gegvens over de andere verhoudingen.


Naar Cultuur, integratie, toekomst  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .