WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, regels: overtredingen bestaan van groepen

29 jul.2009

Dit is een verzameling van voorbeelden van overtredingen van één van de regels van goede menswetenschappen, namelijk regel zeven: sociologie gaat over groepen van mensen  .

De terreinen waarop overtredingen van deze regels gemaakt worden zijn vrijwel altijd terreinen waarop er min of meer sterke taboes bestaan - dus bijvoorbeeld alles aangaande etnie, ras, IQ en dergelijke. En binnenlands: alles aangaande immigranten, allochtonen, moslims, Marokkanen, enzovoort (de Volkskrant, 29-07-2009, column door Evelien Tonkens, hoogleraar sociologie en lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks):
  Wilders' stinkende vraag

Wat kost Wilders ons per jaar? Zo’n zes miljoen euro schat ik. Salaris, onkosten, beveiliging en duizenden uren aan ambtenarensalarissen voor het beantwoorden van zijn vragen. Plus indirecte kosten, zoals het extra beroep op zorg en hulpverlening van al die mensen die hij vernedert. Tegen die hoge kosten staan geen opbrengsten. Als we evenveel Wildersen als nieuwe Nederlanders hadden, zou dit land dertigvoudig failliet zijn.
    Met dit antwoord kan de regering volstaan. Wilders heeft het recht alles te vragen, en de regering moet alle vragen van Kamerleden beantwoorden. Maar dat mag ook met twee zinnen. Als de regering toch iets wil toelichten, laat ze vooral geen tabellen over de kosten en baten van nieuwe Nederlanders ophoesten. ...
    Onbegrijpelijk dat zoveel mensen hier serieus over doorakkeren, en dat econoom Peter Nijkamp het een interessante vraag vindt. ...
    Nijkamp verwart nog twee andere dingen met elkaar die je beter gescheiden kunt houden: de kosten en baten van beleid en de kosten en baten van een bepaalde groep burgers. Daarmee reduceert hij burgers tot instrument van beleid. Immigratie is een beleidsinstrument. , waartoe wordt besloten. Beleid kun je instellen en afschaffen. Er horen begrotingen bij en kosten- en batenanalyses en evaluaties om te zien of je bereikt wat je wilde.
    Maar op die manier praat je niet over integrerende landgenoten, en misschien zelfs niet over immigrerende wereldburgers. Mensen zijn geen instrument van beleid.

Na enige introductie van het onderwerp: de baten of kosten van immigratie, komt uiteindelijk de conclusie: mensen mag je geen instrument van beleid maken, dat wil zeggen: groepen als integrerende landgenoten, eufemisme voor immigranten, mag je geen instrument van beleid maken. Oftewel: je mag deze mensen niet als groep(en) behandelen. Een zinnetje verderop maakt dat nog eens duidelijk:
  De Amerikaanse historicus Clecak typeerde de roerige jaren zestig en zeventig als de periode van de ‘democratisering van het mens-zijn’. De periode waarin iedereen, maar dan ook echt iedereen, als medemens werd (h)erkend.

Afgekort: groepen mogen niet.
    Eén argument van Tonkens is grappig omdat ze er zichzelf keihard mee in de voet schiet:
  Levensgevaarlijk en stuitend is het, dat we al zover gezonken zijn dat Wilders dit kan doen zonder dat iedereen over hem heen valt. Terwijl iedereen – terecht – nog wel over hem heen zou vallen als hij deze vraag zou stellen over oude mensen, chronisch zieken of gehandicapten.

Want dat is allemaal allang gedaan: de WAO is in de jaren negentig veel strenger gemaakt, vanwege de kosten, en op dit moment speelt dezelfde discussie over de AWBZ, inderdaad: de zorg voor chronisch zieken of gehandicapten (de Volkskrant, 12-06-2009, door Gijs Herderscheê):
  Alleen hoge kosten AWBZ staan vast

Staatssecretaris Bussemaker presenteert de lang verbeide toekomstvisie op de AWBZ. Hierin zullen lang niet alle vragen worden beantwoord
.

Jet Bussemaker is niet te benijden. Als staatssecretaris van Volksgezondheid is zij verantwoordelijk voor de algemene wet bijzondere ziektekosten, de AWBZ. Achter deze initialen gaat een uiterst complexe, politiek brisante materie schuil. Vandaag ontvouwt Bussemaker op verzoek van de Tweede Kamer een toekomstvisie op de wet.
    De AWBZ dekt ‘onverzekerbare zorg’ aan bijvoorbeeld gehandicapten en onmachtige ouderen. Van de geboden voorzieningen maken momenteel ruim 600 duizend mensen gebruik. De kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn in tien jaar tijd verdubbeld tot 23 miljard euro. De gemiddelde belastingplichtige is hier 12 procent van zijn inkomen aan kwijt.
    Het eind van de uitgavengroei is nog niet in zicht. Zo telt Nederland in 2020 waarschijnlijk 2,4 miljoen 75-plussers. Van hen zal de helft op enig moment een beroep doen op de AWBZ.

Het gaat hier in feite maar over één ding: de kosten. De kosten van de zorg voor 'gehandicapten en onmachtige ouderen'. Precies de groepen waarvan Tonkens zegt dat men er zwaar over zou vallen als Wilders dit aan de orde stelde. En het blijkt dat de hele regering, bij monde van één van haar staatssecretarissen, bezig is met dit onderwerp van de kosten van 'chronisch zieken of gehandicapten' (Tonkens).
    Het argument van Tonkens is dus een glaszuiver gelegenheidsargument uitleg of detail . Je mag wel de kosten bepalen om te kijken of dat nog wel betaalbaar is voor de groep mensen mensen met "handicap of onmacht", maar je mag niet de kosten bekijken van de groep mensen die de laatste dertig jaar Nederland binnengekomen is om te kijken of dit betaalbaar is. En wel omdat die laatsten over de hele groep genomen een andere kleurtje hebben. Het verschil in behandeling van de twee groepen door Tonkens, is uitsluitend en alleen gebaseerd op het verschil in kleur en etnie van de twee groepen. Iets dat valt onder de definitie van racisme.
    Natuurlijk weet Evelien Tonkens dit ergens zelf ook wel. Kijk maar naar de argumenten die zij aanvoert om niet naar de kosten van de groep met de extra kleur te mogen kijken
  Slavernij en mensenhandel zijn voorbeelden van volledige instrumentalisering. De nazi’s reduceerden sommige medeburgers tot instrument, waar ze medische experimenten mee uithaalden. Daar zijn we allemaal tegen. Zo moeten we ook allemaal tegen de instrumentalisering van nieuwe Nederlanders zijn en blijven.

Als je het over de "groep van immigranten" hebt, heb je het over mensen met een kleur - dus ben je bezig met slavenhandel, mensenhandel, een nazi, en een kampbeul die medische experimenten uithaalt. En niet te vergeten: ook nog een fascist, natuurlijk:
  Deze zet van Wilders is fascistisch, op een manier die hij nog niet eerder heeft vertoond. Hij keert zich niet langer alleen tegen de islam maar direct tegen mensen die de islam aanhangen, en hij reduceert hen tot beleidsinstrument.

Omdat je naast de kosten van de groep van gehandicapten en onmachtigen, ook de kosten van de groep van immigranten bekeken wilt zien.
    Kortom: dat Evelien Tonkens in staat is de kern van haar vak: het bestaan van sociologische groepen, opzij te zetten, is uitsluitend en alleen het gevolg van ideologie.

Kom je met de maatschappelijke visie van je groep in de problemen, kan je nog altijd ontkennen dat die groep bestaat (de Volkskrant, 31-12-2010, column door Thomas von der Dunk):
  Er bestaat geen dominante linkse elite in Nederland

Het begrip dat ik nooit meer wil horen is 'de linkse elite'. Het is onduidelijk wie of wat ermee bedoeld wordt, en daarmee al snel onjuist. Inzake het eerste: 'de elite' wordt al snel gelijkgesteld aan 'de machthebbers', zodat gesuggereerd wordt dat overal dezelfde groep mensen aan de touwtjes trekt, en die groep bovendien homogeen links zou zijn.   ...

Tja, een homogene groep mensen ... Die bestaat nergens. En er zijn heel weinig mensen die gesteld hebben dat de groep van de  linkse elite gelijk is aan de groep van de machtigen. Oftewel: dit zijn tevens twee voorbeelden van zwart-witdenken of stroman  .
   De jongste top-200 van de Volkskrant maakt duidelijk hoezeer dat onzin is: de machtigste mensen in Nederland vormen, afgaande op hun stemgedrag, qua politieke opvattingen geen eenheid. En als ze al in meerderheid iets zijn, dan zijn ze in sociaal-economisch opzicht overwegend rechts

Inderdaad. Want dat is de manier waarop die erop is geselecteerd: op directe maatschappelijke macht. Terwijl de linkse elite de culturele macht heeft - de maatschappelijke sfeer bepaalt. Met vanaf de jaren zestig hun reeks linkse ideologieën  .

De Volkskrant heeft een nieuwe columnist in het wetenschapskatern, ter vervanging van cultureel antropoloog (met bijbehorende opvattingen) Maarten Keulemans uitleg of detail , die gewone reportages is gaan schrijven. Hier zijn geloofsbrieven aangaande kwestie waar het in deze verzameling om gaat (De Volkskrant, 14-01-2012, column door Tonie Mudde):
  IQ-circus

Een mensenleven laten afhangen van een IQ-test. Het klinkt als een gegeven uit een obscure sciencefictionfilm. Maar plannen van het kabinet-Rutte komen akelig in de buurt van zo'n allesbepalende intelligentietest. Vanaf volgend jaar hebben alleen mensen met een IQ onder de 70 recht op AWBZ-zorg, zoals begeleid wonen en andere ondersteuning. ...


Oftewel: Een beleid gericht op een eigenschap als IQ is fundamenteel fout. Oftewel: Je kan geen beleid formuleren gericht op groepen. Oftewel: Je kan mensen alleen als individu behandelen. Oftewel: Er bestaan geen groepseigenschappen. Tussen twee haakjes: dit staat allemaal volledig los van hoe je het beleid invult.
 
Een bijna dagelijks gehanteerd argument (Joop.nl, 08-05-2013, door Merijn Oudenampsen - Socioloog):
  Wat is islamofobie?

Op welk punt eindigt legitieme islamkritiek en waar begint de islamofobie?


Ik was onlangs verwikkeld in een online discussie met Sjaak van der Velden, historicus en voormalig redacteur van Spanning, het blad van het wetenschappelijk bureau van de SP. Het ging ongeveer zo: Sjaak van der Velden deed wat boude beweringen, ik stelde dat hij een nare vorm van islamofobie onder de leden had. ...

Waarop natuurlijk de bekende onzin volgt, waar we hier niet verder op ingaan. Hier gaat het om dit:
  Hier komt dan eindelijk de islamofobie in beeld. De islam is waarschijnlijk de meest complexe religie ter wereld.

Een sterk argument. Zo waren er in de nazi-beweging de SA, de SS, de Landwehr, Organisation Todt, WA, Hitler Jugend, enzovoort. Dus je mag niet over nazi's oordelen. Als groep.
  Het punt is echter dat radicale islamcritici, zoals bijvoorbeeld Geert Wilders en Hirsi Ali, deze verscheidenheid proberen te verhullen en structureel de meest fundamentalistische, radicale en conservatieve interpretatie als de enige ware vorm van de islam opvoeren.

Echt hoor. Een socioloog die opschrijft dat omdat een groep niet volstrekt homogeen van samenstelling is, je niet mag oordelen over die groep. Omdat er ook Japanners zijn die langer zijn dan sommige Nederlanders, mag je niet zeggen dat Nederlanders langer zijn dan Japanners.
    Maar dit soort zaken zijn toegestaan, in de sociologie, als het een hoger doel dient:
  Dat is dan ook waar islamkritiek eindigt en islamofobie begint. Hele bevolkingsgroepen worden zo als achterlijk, radicaal of gevaarlijk aan de kant gezet. Een dergelijke discriminatoire denkwijze is reactionair.

Nee, er zijn echt geen verschillen tussen groepen. Absoluut niet. Wel verschillen zien tussen groepen is 'discriminatoir'.
    En dit alles bevordering van het hogere doel: de verdediging van de islam. Want de islam hoort bij immigranten, en vrije migratie is het hoogste goed dat er is.

De volgende inbreng in deze verzameling dateert van vier jaar later. Dat is niet bij gebrek aan voorvallen, want het selectieve afkeuren van groepsaanduidingen is de regel - en valt daarom niet op: "Alle blanken zijn kolonialen en slavenhouders" is uitspraak die tot het politiek-correct goedgekeurde gedachtengoed behoort en met regelmaat te horen is in DWDD en Pauw, en te lezen in de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, enzovoort. Letterlijk. Google zelf op "Gloria Wekker" en "Sylvana Simons". Tegelijkertijd is iedere misstand die met enige regelmaat voorkomt binnen de diverse groepen gekleurde immigranten iets dat absoluut niet verbonden mag worden met groepen. Dat is "Fascisme!", "Racisme!", "Hitler!", "Holocaust!", "Anne Frank!", en "Geert Wilders!".

De reden voor de toevoegen van het volgende geval is dat het van een zeer prominent socioloog komt: Jan Willen Duyvendak (De Volkskrant, 25-02-2017, door Laura de Jong, Hans Wansink):
  Nationalisme is troef in partijprogramma

Niet alleen Mark Rutte lijkt geobsedeerd door de vraag wie zich een echte Nederlander mag noemen
 ...
Waarom bent u eigenlijk zo panisch over de uitsluiting van migranten?
'... Uit Wilders' generaliserende opmerkingen over Marokkanen blijkt dat hij geen individuen meer ziet. ..."

Waarmee Jan Willem Duyvendak zijn vakgebied afschaft. Want sociologie gaat uitsluitend en alleen over groepen. Individuen zijn het werkterrein vanm Sigmund Freud en zijn collega's.


Naar Menswetenschappen, regels  , Menswetenschappen, huidig  , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home