WERELD & DENKEN
 
 

Filosofen: Maurits Hortensius

Maurist Hortensius is geen filosoof. Maurits Hortensius is student filosofie. Maurits Hortensius gaat dus filosoof worden, met grote zekerheid, want Maurits Hortensius "heeft wat ervoor nodig is". Maurists Hortensius heeft zo veel van wat er voor nodig is, dat hij, ondanks het feit dat hij nog steeds student is in het loffelijke vak van de filosofie, al meerdere malen gepubliceerd is in de landelijke media vanwege zijn filosofische kwalaiteiten. De juiste filosofische kwaliteiten zijnde in eerste instantie tweeledig: de juiste ideologie, en voldoende verbale vaardigheden om die ideologie te verkopen als redelijkheid. Die laatste vaardigheid zijnde het lastigste, want dat vereist het omzeilen van de confrontatie met de werkelijkheid.
    De eerste bijdrage van Maurits Hortenisus aan het openbare debat was deze redactie niet ontgaan maar werd nog niet rijp geacht voor herpublicatie. Zijn laatste heeft dat doen heroverwegen. Maar we beginnen dus een paar maanden terug. Waarbij Maurits Hortensius zich mengde in een al lang lopend debat dat weer eens was opgelaaid: "Is Geert Wilders een fascist?". Een debat dat duidelijk één en slechts één doelstelling heeft: Geert Wilders monddood te maken.
    Dit dus volgens de werkwijzen van de ideologie: degenen die iets beweren dat tegen de ideologie in gaat probeer je eerst dood te zwijgen - in de praktijk: uit de media te houden. Lukt dat niet, dan volgt het persoonlijk zwartmaken. In ultimo: het moddood maken. Met termen als "Fascist!!!", "Socialist!!!", "Communist!!!", al naar gelang plaats en gelegenheid.
    Hier de eerste bijdrage daaraan van Maurits Hortensius (de Volkskrant, 03-03-2016, door Maurits Hortensius is student filosofie aan de UvA):
  PVV moet geen mensen monddood maken

Goed. Hiermee, met deze zes woorden, heeft Maurits Hortensius al bewezen beide vereiste capaciteiten voor een succesvolle carrière in de filosofie te bezitten. Ten eerste: de juiste ideologie, dat wil zeggen: het bestrijden van alles waar Geert Wilders voor staat, en ten tweede, de juiste verbale capaciteiten. Want in die kop staat al de eerste en één van de beste retorische trucs: de omkering : je beschuldigt de andere partij van datgene waar je zelf mee bezig bent. Wat ook wel "jij-bak" wordt genoemd maar rond die term bestaat verwarring.
    Natuurlijk heeft deze redactie daar op aangestuurd door vooraf te laten zien dat de aanpak van Geert Wilders een poging tot monddood-maken is, maar dat spreekt, zodra het is geformuleerd, eigenlijk meteen al voor zich. Sommige ideologen willen wel eens roepen dat Wilders zo vaak in de media is, maar dat is alleen om hem af te kraken. Geert Wilders mijdt de reguliere media als de pest. Niet Geert Wilders is "zo vaak in de media", maar de kwesties die hij aankaart. De kwesties die de reden zijn dat de media hem demoniseren en monddood proberen te maken. Kwesties als de islam en andere allochtone achterlijkheden.
    Goed, na de eerste samenvatting, de tweede ietwat minder korte - de onderkop:
  Kritiek op Geert Wilders is uit den boze. Dat ondervond politiek filosoof Paul Frissen, die de PVV-leider ondemocratisch noemde. Wilders vindt dat de hoogleraar moet worden ontslagen. Onaanvaardbaar, stelt Maurits Hortensius. In een democratie maak je geen mensen monddood.

Dat moet al meteen in twee delen - deel één:
  Kritiek op Geert Wilders is uit den boze.

Als Geert Wilders zou moeten reageren op iedere uiting van kritiek in zijn richting, dan zou hij een staf van ongeveer twee dozijn mensen in dienst moeten anemen om alles af te lopen en van het juiste weerwoord te voorzien. Oftewel: hij reageert zelden tot nooit. Maarten van Rossem? Kon onweersproken beweren dat PVV'ers criminelen zijn uitleg of detail . Rob Riemen? Kon onweerlegd beweren, als één van de eersten, dat Geert Wilders een fascist is uitleg of detail . Gevolgd door vele anderen die ook geen antwoord kregen.
    Oftewel: deze eerste uitspraak van Maurits Hortensius, student filosoifie, valt qua "retorische trucs" onder "onwaarheid" . En daarin in de subcategorie "botte leugen", dicht bij "hondsbrutaliteit" .
    De tweede zin uit de subkop:
  Dat ondervond politiek filosoof Paul Frissen, die de PVV-leider ondemocratisch noemde. Wilders vindt dat de hoogleraar moet worden ontslagen.

Een passende reactie: iemand een fascist noemen behoort tot de diepste soort beledigingen, en de aangesprokene heeft het recht op een even sterke reactie. Omdat hier de "Fascist!"-roeper gebruik heeft gemaakt van zijn academische achtergrond, wat met redelijkheid gezien kan worden als misbruik van die academische positie, is de oproep tot ontslag uit die academische positie een passende reactie.
    Daar is een ideoloog het natuurlijk niet mee eens, want een ideoloog volgt niet de redelijkheid, maar wat past bij zijn ideologie. En als de werkelijkheid het omgekeerde is van je ideologie, dan keer je de werkelijkheid om. Ideologie laat je nooit varen, want ideologie is een sterkere vorm van "idee", en ideeën zijn sterker dan de werkelijkheid, heeft de filosoof geleerd van de grootste aller filosofen: Plato :
  Onaanvaardbaar, stelt Maurits Hortensius. In een democratie maak je geen mensen monddood.

Precies: in een democratie beschuldig je geen mensen van fascisme.
    De derde uitspraak van Maurits Hortensius is dus ook zijn derde fout: Wilders wil Frissen niet monddood maken, maar voorkomen dat Frissen zijn academische achtergrond gebruikt als ondersteuning van zijn poging tot monddood maken. Net zoals Wilders de vrijheid nastreeft door degenen die die vrijheid willen beperken, de islam, te bestrijden. En buiten zijn academische baan mag Frissen schelden wat hij wil. Net als Maarten van Rossem en Rob Riemen. Enzovoort.
    Dat dus wat betreft de koppen. In de tekst werkt Maurits Hortensius in het eerste deel eerst deze argumenten uit de koppen uit. Zonder iets toe te voegen. Behalve nog wat redeneerfouten:
  ... het gaat hier niet om een wetenschappelijk, maar om een politiek debat. En laat Frissen nu juist een vooraanstaand politiek filosoof zijn. ...

Een retorische truc met een Latijnse naam, zo oud: Ad verecundiam   - het beroep op de eerbiedwaardigheid van de spreker.
  ... Iemand die bij uitstek in staat is om een kritische beschouwing te leveren over actuele politieke onderwerpen. Kortom, he's only doing his job.

Ook een retorische truc met een Latijnse naam: Non sequitur - "Het gestelde volgt niet uit de aannames": het feit dat Frissen 'bij uitstek geschikt' zou zijn, ontslaat hem niet van de plicht, als wetenschapper, om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen indien hij zijn wetenschappelijke gezag gebruikt.
    Dan volgen er wat additionele argumenten:
  Door op Twitter te spreken over een 'nepprof' bevestigt Wilders slechts zijn eigen onvermogen om inhoudelijk te reageren op de zaak. ...

Twitter heeft een beperking van 150 tekens. Hoe je daar anders dan in kreten kan reageren, is niet onduidelijk: het is volkomen duidelijk dat dit onmogelijk is. Maurrits Hortensius kan hier hoogstens er bezwaar tegen maken dat Wilders niet in een ander gremium uitgebreider op de uitspraak van Frissen ingaat.
    Maar ook dat is natuurlijk onzin. Want door serieus in te gaan op een zaak, verleen je autoriteit aan de zaak waar je op ingaat. En natuurlijk heeft Geert Wilders geen enkel belang bij dus geen enkele zin in het serieus ingaan op een belediging van fascisme. Merk op: "Fascist!!!" is een belediging, tot deze onderbouwd kan worden én onderbouwd is.
     Dus deze laatste uitspraak van Maurits Hortensius is alweer een Non sequitur.
  ...  In plaats van hem van repliek te voorzien, stelt hij dat Frissen simpelweg ontslagen dient te worden.
    Wilders bevestigt hiermee Frissens standpunt dat de PVV een antidemocratisch gedachtengoed uitdraagt en bijdraagt aan een fascistisch discours.

Afgekort: "Omdat de beschuldigde niet ingaat op de beschuldiging/belediging van fascisme, is hij een fascist". Een redenatie van de soort: "Blanken die beweren dat ze geen racist zijn, zijn dus racistisch". 
    Het is onbekend of deze redenatievorm een naam heeft. Waarschijnlijk omdat hij te absurd is.
    Volgt een herhaling van deze argumenten, en dan dit:
  ...  Vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor PVV-volk. Op der eigen website schrijft de PVV: 'Vrijheid van meningsuiting is niet het eigendom van de toevallige elites van een land. Het is een onvervreemdbaar recht, het geboorterecht van ons volk.' Hoogleraar Frissen behoort derhalve niet tot dat volk wat de PVV betreft.    ...

Klopt. Hoogleraar Frissen behoort tot "de elite", en in de politiek is dat wat anders dan "het volk".
Terwijl hij toch, naar ik meen, de opvattingen van een aanzienlijk aantal Nederlanders onder woorden brengt...

Alweer een oude retorisch truc: Ad populum .
  ... die kennelijk ook niet tot het PVV-volk behoren.

Klopt: die behoren voor het overgrote deel ook tot de elite.
    Gevolgd door weer wat herhalingen:
  Zo bezien komt het onvervreemdbare recht op vrijheid van meningsuiting volgens de PVV alleen aan hen toe die afzien van kritiek op Wilders. Anders zullen ze moeten vrezen voor hun baan. Hét volk is in Wilders' ogen dus iedereen die het met hem eens is en dat staat haaks op democratie.
    Zoals Frissen in het interview zei: 'De kern van een democratie is dat hét volk niet bestaat. De kern van een democratie is juist dat wij verdeeld zijn en dat we op allerlei punten verschillende waarden koesteren.'

Grappig, dat laatste: Frissen zegt wat, dus is het kennelijk waar - weer Ad verecundiam.
    Gevolgd door weer een stel herhalingen:
  Het scenario waar Wilders in zijn verkiezingsprogramma voor waarschuwde, 'de langzame erosie van onze vrijheid en onafhankelijkheid', wordt zichtbaar door zijn eigen uitspraken bevorderd. De premier, de Kamervoorzitter en iedereen die democratie, vrijheid en gelijkwaardigheid serieus nemen, zullen de antidemocratische implicaties van Wilders' uitspraken daarom consequent aan het licht moeten brengen.

Overigens is het voortdurende gebruik van herhaling ook een retorische truc .
     Volgt de laatste alinea, ook weer beginnend met een herhaling:
  Dit is nodig om kiezers te laten inzien dat het monddood maken van critici en het apart zetten van bevolkingsgroepen juist geen manieren zijn om ons land te redden van de langzame erosie van onze vrijheid en onafhankelijkheid.

Hoera!!! Daar, in het eerste deel van deze zin, is het eerste argument dat ingaat op de inhoud van de zaak. De reden dat Frissen cum suis de term "Fascist!!"gebruiken: Geert Wilders doet aan 'het apart zetten van bevolkingsgroepen' ...
    En dan zijn we nu eindelijk bij de inhoud en de kern van de zaak, en dan is het artikel afgelopen ...
    Oftewel: wat Maurits Hortensius doet, is een analogie van dit:
  ... onvermogen om inhoudelijk te reageren op de zaak. In plaats van hem van repliek te voorzien, stelt hij dat Frissen simpelweg ontslagen dient te worden.   
    Wilders bevestigt hiermee Frissens standpunt dat de PVV een antidemocratisch gedachtengoed uitdraagt en bijdraagt aan een fascistisch discours.

Die analogie zijnde:
  Maurits Hortensius'  onvermogen om inhoudelijk te reageren op de zaak. In plaats van Wilders van repliek te voorzien, stelt hij simpelweg dat Wilders een fascist is.   
    Maurits Hortensius bevestigt hiermee Wilders' standpunt dat Frissen cum suis een anti-volks gedachtengoed uitdraagt en bijdraagt aan een elite-oligarchisch discours.

Maurits Hortensius heeft overtuigend laten zien dat hij de werkelijkheid omkeert, en daarmee de beschuldigingen richting personen in die werkelijkheid in feite op hemzelf en zijn mede-ideologiegenoten slaan.
    Waarna nog enige woorden over dat 'het apart zetten van bevolkingsgroepen' op zijn plaats zijn. Als eerste is het natuurlijk een eufemisme -  de politiek gaat over de maatschappelijke regels, en maatschappelijke regels gaan per definitie over maatschappelijke groepen. Maatschappelijke bevolkingsgroepen. Dat houdt niet alleen in dat die bevolkingsgroepen apart genoemd worden, het kan niet zonder die bevolkingsgroepen apart te noemen.
    Dus letterlijk genomen trapt 'het apart zetten van bevolkingsgroepen' een open deur in van de soort "s Ochtends gaat de zon op". Oftéwel die uitdrukking 'het apart zetten van bevolkingsgroepen' is verhullend - poplair gezegd: dieventaal. Of in de huidige context: verbale oplichterstaal.
    Het is natuurlijk ook volkomen duidelijk wat Maurits Hortensius wél bedoelt: "het apart zetten van allochtone bevolkingsgroepen". Maar als je dat doet, is er een aangrijpingspunt voor een weerwoord: het benoemen van allochtone bevolkingsgroepen is gerechtvaardigd als er iets aparts is aan die allochtone bevolkingsgroepen.
    En die al dan niet rechtvaardiging is dus de kern van het debat.
    Een kern die Paul Frissen niet wil benoemen.
    Een kern die de politiek-correcte elite niet wil benoemen.
    Een kern die Maurits Hortensius niet wil benoemen (maar dat per ongeluk, helemaal op het einde, impliciet toch doet).
    En in plaats daarvan schermt hij met de term "Fascist!!!".
    Dat was deel één van de analyse van de redenaties van student-filosofie Maurits Hortensius. Deel twee is een reactie van een andere partij. In eerst instantie op het verhaal van Frissen, maar dat van Maurits Hortensius valt daar geheel binnen (Volkskrant.nl, 07-03-2016, door Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan Tilburg University):
  Frissen heeft ongelijk: Wilders is geen fascist
 
De PVV vertoont op belangrijke punten zoals racisme, verheerlijking van geweld en een antidemocratische instelling, geen enkele verwantschap met de fascistische beweging.

Het is in Nederland een soort intellectualistisch vermaak geworden om te proberen een antwoord te vinden op de vraag of het gedachtengoed van Geert Wilders fascistisch is, of niet. ...
    Helaas is deze discussie over het gedachtengoed van Geert Wilders ... onproductief, maar ... onschuldig ... Boven deze discussie over het 'fascistisch discours' hangt immers steeds weer de suggestie van vervolging van minderheden en de geur van gaskamers uit de Hitler-periode. ...
    De vergelijking, zoals die recent weer door Paul Frissen is gemaakt, is daarom dodelijk voor het politieke debat, omdat men degenen die de boodschap ontvangen op het verkeerde been zet door de suggestie van sympathie van de PVV met Nazi-praktijken.

Oftewel: het is een poging tot monddood-maken.
  Maurits Hortensius vindt impliciet dat dit moet kunnen.

Volgen er een paar uitspraken van Hortensius, gevolgd door:
  Het probleem bij de 'Wilders is een fascist'-discussie is dat de definitie van fascisme niet gegeven wordt, maar alleen maar wordt gesuggereerd. Als je een vage definitie van fascisme hanteert, kun je iedereen van fascisme beschuldigen, zonder dat men zich daartegen kan verweren.
    Hortensius verwijt Wilders dat hij Frissen niet van repliek heeft voorzien, maar Frissen juist de mond wil snoeren, maar hoe kun je reageren op een niet scherp omlijnde definitie?

Nu is er van niets een volkomen scherp omlijnde definitie, maar een beetje of een redelijke definitie is heel wel mogleijk. Merk op dit arguemtn van Verbon valt samen met dat van deze redactie (die tot dit moment het artikel van Verbon niet gelezen had).
  Maakt Frissen juist niet Wilders monddood door zonder uitvoerig fundament Wilders van fascisme te beschuldigen?

Tweede samenvallende argument.
  Het is curieus dat Hortensius allerlei bezwaren van Frissen tegen uitspraken van Wilders citeert, maar juist de onderbouwing van de beschuldiging van fascisme nauwelijks noemt, alleen dat Wilders volgens Frissen bevolkingsgroepen apart zet. Dat is nog geen fascisme.

Derde samenvallende argument. Over dat laatste van Verbon: onder alle mogelijke systemen en maatschappijnen komt 'het apárt zetten van bevolkinggroepen' voor. Het is dus totaal geen kenmerk (herkenningsmerk) voor fascisme.
  Frissen zelf zei in het radio-interview het volgende: 'Het demoniseren van minderheden, het wij/zij denken, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen.'

Net als Hortensius keert Frissen hier de zaak volledig om: het zijn degenen die wijzen op het disfunctioneren van niet-westerse culturen en de weerzinwekkendheden van de islam die gedemoniseerd worden: Janmaat , Fortuyn , Verdonk , Wilders .
  Dit is de definitie die Frissen kennelijk gebruikt als hij het heeft over fascistische denkbeelden; het is wel een heel dunne definitie voor zo'n 'vooraanstaand politiek filosoof'.

Inderdaad: hier is enig sneren op zijn plaats.
   Wat de uitspraken van Wilders over minderheden betreft, hij haakt aan bij een groot aantal problemen die allochtone minderheden in Nederland vertonen.
    Uit diverse rapporten, waaronder een recent rapport van de WRR over asielmigranten, blijkt dat onze allochtone medeburgers oververtegenwoordigd zijn in de bijstand, vaker werkloos zijn, vaker met justitie in aanraking komen, vaak zelf intolerant zijn tegenover andersdenkenden en homoseksuelen enzovoorts.
    Wilders benoemt dat en niet altijd even subtiel, maar feiten benoemen is nog iets anders als mensen 'demoniseren', laat staan dat Nederlandse allochtone bevolkingsgroepen 'verwijderd' zouden moeten worden, zoals Frissen in het interview ook nog aan het fascistische gedachtengoed van Wilders toevoegt. En als wij/zij denken bepalend is voor een fascistische houding, dan is het eind zoek.

En Verbon schiet nog een groot gat in de scheepjes van de ideologen :
  Dan zijn asielzoekers die homoseksuele lotgenoten terroriseren ook zeker fascisten. Dan zijn Ajax-supporters tegenover Feijenoord-supporters fascisten, en omgekeerd. Dan zijn we, met andere woorden, allemaal fascisten, en in ieder geval zijn PVV-bashers zoals Frissen (en Hortensius) ook fascisten.

Boem.
  Het lijkt me niet dat Frissen voor dergelijke lege, maar direct ook gevaarlijke beschuldigingen ontslagen zou moeten worden. Misschien kunnen zijn leidinggevenden hem er eens op wijzen dat dit niet de manier is om zijn 'job' te doen en dat hij door dit soort uitspraken zijn wetenschappelijke status beschadigt.

Nou, dan kan Diederik Stapel ook weer onmiddellijk worden aangenomen, want de schade die die heeft aangericht was ontzettend veel kleiner als die veroorzaakt door Frissen cum suis - Stapel beschadigde alleen een deele van de wetenschap, Frissen cum suis de hele maatschappij zoals verderop zal blijken.
    Dat was deel twee. nu deel drie, de aanleidng voor deze analyse. Dat is een antwoord van Maurits Hortensius. In de vorm van een ingezonden brief (de Volkskrant, 27-04-2017, ingezonden brief van Maurits Hortensius, student filosofie, Amstelveen):
  Wilders en Erdogan

Eind februari zei hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen in een interview dat 'Geert Wilders appelleert aan het fascistische discours'. Wilders voelde zich beledigd en noemde Frissen een '#nepprof' waarna PVV-Kamerlid Beertema minister Bussemaker verzocht om de professor te ontslaan. Tevergeefs. De minister liet weten dat 'een scherp debat moet kunnen binnen de grenzen van een democratische rechtsstaat'.
    Zondag schreef Wilders op Twitter 'Blijf met je islamofascistische poten van onze @umarebru af Erdogan. #freeebru'. Het lijkt erop dat de PVV-leider het uiteindelijk met Bussemaker eens is dat kritische of beledigende uitspraken over politici niet met represailles beantwoord dienen te worden.    ...

Een van de belangijkste "gewone" taken van een wetenschapper is het bijhouden van de literatuur. In dit geval: als jij iets de openbaarheid in stuurt, moet je bijhouden of via die openbaarheid niet iets terugkomt in jouw richting. Tegenwoordig uiterst simpel (google). Er zijn, gezien de reactie, dus twee mogelijkheden: of Maurits Hortensius heeft een basistaaak als wetenschapper verzaakt  (onwaarschijnlijk , als je ook factoren als ijdelheid in de rekening opneemt), of hij doet wat ideologen normaliter doen: niet ingaan op de argumenten van de andere partij (Verbon), en ijzerenheinig je eigen argumenten herhalen.
    Om vervolgens zonder het te merken keihard in de eigen voet te schieten:
  Bij deze enig ongevraagd advies aan Wilders, om tegenstrijdige standpunten te voorkomen. Mocht u zich in de toekomst nog eens beledigd voelen, bijvoorbeeld omdat iemand u een '#nepdemocraat' of 'HenkenIngridknuffelaar' noemt, denk dan terug aan uw tweet over Ebru Umar en bedenk dat u geen Nederlandse Erdogan wil worden.

En ook hierin kan je dus weer alle partijen omkeren. De Erdogan's zijn degenen die Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders, Greogorius Nekschot, Arthur van Amerongen, Jan Derksen, en een aantal andere monddood proberen te maken, zo effectief dat het laatste stukje islamhumor uit de hoek die ook zoveel christenhumor verzon uitleg of detail , dateert van rond 2002.
    Maar er is een nog veel betere maat voor de maatschappelijke schade die de bovenstaande manier van monddood-maken heeft aangericht. De ultieme manier om iemand monddood te krijgen, net onder hem of haar doodschieten, is hem of haar in de gevangenis zetten of anderzins juridisch vervolgen. 
    De stand van zaken is dus deze: mensen als Frissen, met zijn lange lijst medestanders en paladijnen waaronder Hortensius, zijn er in hun canpagne van monddood-maken erin geslaagd om een politicus voor zijn woorden voor het gerecht te krijgen.
    Dat is misschien niet meteen fascisme, maar wel een veel beter kenmerk van fascisme dan 'het apart benoemen van bevolkingsgroepen'.
    En dat vervolgen van een politicus voor zijn woorden is alleen mogelijk onder twee strenge voorwaarden: genoeg mensen onder de elite die hun naam willen verbinden aan anti-democratische en fascistische tendenzen als het willen verbieden van meningen en het monddood maken van politici, en een vrijwel gehele deominantie binnen de media van die meningen en opvattingen. Omdat als niet aan deze twee voorwaarden voldaan is, de keren dat iermand de waarheid zegt, de betovering onmiddellijk doorbroken wordt: het "Kleren van de keizer"-effect.
    Het is aan dit proces dat Maurits Hortenius zijn bijdrage levert, ongetwijfeld in het onbewuste besef dat dit soort opvattingen een gewillig oor hebben in de media, waarna de publicatie ervan in hoge mate bijdraagt aan de ontwikkeling van zijn maatschappelijke carrière. Waarna de media daar weer gebruik van maken als bevestiging van hun mening.
    Dat is dus de reden om de stukken van een student in de filosofie zo uitvoerig te analyseren: omdat ze, in hun jeugdige versheid, processen blootleggen die algemeen gelden binnen zijn vakgebied, de academische wereld in het algemeen, de media, en de maatschappij in het algemeen.

Maurits heeft weer een briefje geschreven - onderwerp weer: de vrijheid van meningsuiting (de Volkskrant, 29-04-2017, ingezonden brief van Maurits Hortensius, Amsterdam)
  Misplaatste opmerking

Paul Cliteur neemt het op voor de vrije meningsuiting van rechts-conservatieve intellectuelen. Aanleiding voor zijn betoog is het annuleren van een optreden van Ann Coulter op de universiteit Berkeley in California.
    Het lijkt volgens hem een gewoonte te worden dat controversiële sprekers van bijeenkomsten worden geweerd uit veiligheidsoverwegingen. Een dekmantel, aldus Cliteur. Liberale bestuurders tolereren ofwel geen rechts geluid, of ze zijn gevoelig voor intimidatie door linkse actievoerders.    ...

Dat is niet alleen een mening van Paul Clituer, dat is gewoon een feit want in Nederland gebeurt precies hetzelfde. Dreigde Ayaan Hirsi Ali bij de UvA een rede te houden ... De linksfacistische islamofiele meute (lieden als Annelies Moors uitleg of detail ) kraait oproer en het gaat niet door.
  In tegenstelling tot de universiteit Berkeley en de stad San Francisco is Coulter bepaald geen voorvechter van tolerantie en acceptatie van etnische diversiteit en lhbtq's. Begrijpelijk dat juist in deze gemeenschap protest ontstaat wanneer iemand kwetsbare verworvenheden op dit vlak publiekelijk ter discussie stelt.

Sorry, wat is dat: 'kwetsbare verworvenheden'? Bij homo-aceptatie kan je al een discussie voeren (homo's vertonen nu soms openbaar seksueel gedrag dat van hetero's niet geduld wordt - en je mag er niks van zeggen), maar 'etnische diversiteit' een verworvenheid noemen is een strikt politiek-correcte opvatting van de extremistische soort. Je daar tegen mogen keren is een eesentieel gevolg van de vrijheid van menoingsuitng.
    Maar niet volgens de filosoof:
  Waarom zou je stilzwijgend iemands mening dulden, als die mening inhoudt dat je niet dezelfde rechten en kansen verdient vanwege je herkomst of seksuele oriëntatie?

Mooi! Waarom zouden we stilzwijgend de meningen van de moslims dulden, nu die mening inhoudt dat je niet dezelfde rechten en kansen verdient vanwege je herkomst of seksuele of ideologische oriëntatie.

Maurits Hortensius is bekeerd tot de opvatting van Geert Wilders dat de islam verboden moet worden.


Naar Filosofie, inleiding , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .

28 apr.2016